Online Zoom หลักสูตร เทคนิคการขายงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (17 มี.ค. 65) อ.เหรียญชัย

Online Zoom หลักสูตร เทคนิคการขายงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (17 มี.ค. 65) อ.เหรียญชัย

ราคา 2,500 บาท

หลักสูตร  เทคนิคการขายงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

หลักการเหตุผล

       งานขายในระดับเชิงธุรกิจ มีทั้งขายในระดับ B2B และ B2G  การขายงาน หรือ ขายสินค้าผลิตภัณฑ์ หรือขายโครงการให้กับภาคหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ นั้น ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ ที่องค์กรภาคเอกชนไม่ควรมองข้าม ถึงแม้ว่าลักษณะงานขายแบบ B2G นั้นมีรายละเอียดค่อนข้างมาก มีขั้นตอนที่ต้องทำการศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วน แต่ก็จะเป็นแหล่งลูกค้าที่สำคัญขององค์กรได้ เพราะเมื่อได้งาน และสามารถส่งมอบได้ตามมาตรฐานของการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ตาม TOR ของหน่วยงานราชการนั้น ๆ แล้ว โอกาสความเสี่ยงแทบไม่มี ค่อนช้างได้รับการชำระค่างาน ค่าโครงการ หรือ ค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ แน่นอน

       แต่กว่าการจะได้มา เป็น LIST VENDOR ของหน่วยงานราชการ แต่ละที่ ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างนั้นก็ไม่ใช่ง่าย มีขั้นตอนของกระบวนการ ประกอบการการเตรียมศึกษารายละเอียดของโครงงานที่นำเสนอ หรือ TOR นั้น สามารถตีโจทย์แตก มองเห็นช่องทางในการนำเสนอเพื่อให้ได้สามารถชนะการประมูล เพื่อให้ได้งาน

       ดังนั้น หลักสูตร เทคนิคการขายงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดทำขึ้น เพื่อตอบให้ผู้บริหาร ทีมงานขาย ของภาคเอกชน สนใจที่เข้าสู่ตลาดภาครัฐ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจตลาดลูกค้าภาคราชการ และรัฐวิสาหกิจ

 2. เพื่อให้เข้าใจกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ

 3. เพื่อให้สามารถตระหนักรู้และเห็นถึงความสำคัญของการตีโจทย์ทางSPECIFICATION หรือ TOR ที่ออกจากหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อให้สามารถเสนองานได้ถูกต้องและให้ได้งาน

 4. เพื่อทราบและทำความเข้าใจเทคนิคการขายงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

หัวข้อการอบรม

 1. กรอบความคิดMINDSET มีความสำคัญต่อการทำงานด้านการขายหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ อย่างไร

FACILITATOR AND GROUP COACHING เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้เข้าใจกรอบความคิด ในกระบวนการงานขายงานภาครัฐ ด้วย GROWTH MINDSET & OUTWARD MINDSET

 1. ทำความเข้าใจBEING ของบุคคล มีส่วนสำคัญต่อการติดต่ออย่างไร

FACILITATOR AND GROUP COACHING เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจในบริบทของการอ่านคน เพื่อเป็นฐานที่สำคัญที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน ของบุคลากรที่ ติดต่อด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลมาเพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หรือ เพื่อให้ได้สามารถเกิดการเรียนรู้ เพื่อให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความไว้วางใจ ได้เร็ว

 1. ทำไมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จึงต้องให้ความใส่ใจ

FACILITATOR AND GROUP COACHING เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจ ตระหนักรู้เห็นถึงความสำคัญจต่อการเข้าใจระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ อันจำเป็นที่จะต้องเข้าใจระเบียบทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นต้น จนถึงการส่งมอบสินค้า ส่งมอบโครงงาน หรือโครงการ เพื่อให้สามารถผ่านกระบวนการจนได้รับการชำระเงินจากหน่วยงานภาครัฐ

 1. ทำไมSPECIFICATION รายละเอียดของโครงการ โครงงานด้านบริการ หรือ ตัวผลิตภัณฑ์ จึงมีความสำคัญต่อ งานด้านการขายภาครัฐ

FACILITATOR AND GROUP COACHING เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญ และ ทำการศึกษาว่า SPECIFICATION ที่ออกมาจากหน่วยงานภาครัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ สามารถจัดดำเนินการในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือ โครงงาน หรือ โครงการ เพื่อให้สามารถเสนองานและสามารถดำเนินการให้ชนะการประมูลหรือได้รับการคัดเลือก  หรือ ในมุมมองอีกด้านหนึ่ง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทำการยื่น SPECIFICATION ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้ทำการออก SPEC ได้ทำการศึกษาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้และมีโอกาสออก SPEC ให้ใกล้เคียง หรือ สอดคล้องกับสินค้าผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้เปรียบเหนือ คู่แข่ง

 1. ทำไมต้องทำความเข้าใจTOR

FACILITATOR AND GROUP COACHING เพื่อให้ ผู้เข้าอบรมได้มีความตระหนักและเข้าใจเห็นถึงความสำคัญ ของการอ่านรายละเอียดและตีความในสาระข้อที่สำคัญใน TOR  เพื่อให้สามารถนำเสนอขายงานได้ตาม TOR ของหน่วงงานราชการนั้นได้ และมีโอกาสชนะเพื่อให้ได้งานมาดำเนินการต่อ และ/หรือ อีกมุมมองอีกด้านหนึ่ง คือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ทำหน้าที่ออก TOR ได้ทำความเข้าใจในสินค้าผลิตภัณฑ์ โครงการ เพื่อให้สามารถออก TOR ให้ได้มีรายละเอียดตามที่เจ้าหน้าที่บริษัทได้ทำการนำเสนอข้อมูลไปแล้ว เพื่อให้ได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

 1. ทำไมต้องศึกษาสถานะ ผลิตภัณฑ์ โครงการ ของคู่แข่ง

FACILITATOR AND GROUP COACHING เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงการเข้าใจสถานะทั้งหมดของคู่แข่งทั้งหมด เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ โครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในราคาที่มีโอกาสได้รับการคัดเลือก

 1. ความจำเป็นที่ต้องทราบเทคนิค ที่สำคัญในการเสนองานขายหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ

FACILITATOR AND GROUP COACHING เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงเทคนิคที่สำคัญ เพื่อให้งานการขายงานราชการและรัฐวิสาหกิจ มีประสิทธิภาพและเพื่อสร้างโอกาสของการได้งานขายกับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

แนวทางการอบรม   ใช้แนวทางอำนวยให้เกิดความคิดโดยการตั้งคำถามชวนคิด และพูดคุยกันใน

                           ลักษณะการสนทนา (DIALOGUE)

ผู้เข้าอบรม            ระดับ ผู้บริหารระดับต้นเป็นต้นไป

จำนวนผู้เข้าอบรม    ไม่ควรเกิน 25 คน

วิทยากร                อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

ระยะเวลาการอบรม    1  วัน

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ