Online Zoom หลักสูตร: เทคนิคการออกระเบียบปฏิบัติและการพิจารณาความผิดเพื่อลงโทษทางวินัย 27 พ.ค.64 อ.สมบัติ

Online Zoom หลักสูตร: เทคนิคการออกระเบียบปฏิบัติและการพิจารณาความผิดเพื่อลงโทษทางวินัย 27 พ.ค.64 อ.สมบัติ น้อยหว้า

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-12.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,700 บาท

             วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                        1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงต่อการออกระเบียบปฏิบัติ ,ออกหนังสือเป็นประกาศ หรือออกหนังสือลงโทษทางวินัยพนักงาน ที่ไม่ขัดแย้งต่อข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ หรือไม่ขัดต่อกฎหมายแรงงาน

 1. เพื่อให้ผู้บริหารทราบและสร้างความเข้าใจในกระบวนการสอบสวนความผิดทางวินัยของพนักงาน หรือเพื่อพิจารณาความ ผิดและลงโทษพนักงานอย่างไร..ให้ถูกต้องตามหลักของกฎหมายแรงงานหรือตามคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีแรงงาน

 2. เพื่อให้ทราบถึง กรณีลูกจ้างออกจากงาน เช่นไม่ผ่านทดลองงาน, สิ้นสุดสัญญาจ้าง, ลูกจ้างลาออก, นายจ้างเลิกจ้างหรือ ลูกจ้างเกษียณงานก่อนกำหนดจะได้รับสิทธิวันลาหยุดพักผ่อนอย่างไร..หรือจะได้รับสิทธิการว่างงานอย่างไร..?  

                             หัวข้อในการอบรม                                                                                                                                                                                                            

                    หมวด : 1 ออกระเบียบปฏิบัติในการบริหารงานในองค์กร

 1. ลูกจ้างมาทำงานสายนายจ้างหักค่าจ้างไม่ได้ วิธีที่จะทำให้นายจ้างหักค่าจ้างได้ต้องออกระเบียบปฏิบัติอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง : การออกระเบียบปฏิบัติ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

 1. สวัสดิการที่เป็นค่าจ้าง นายจ้างไม่อยากให้เป็นค่าจ้าง ต้องกำหนดเงื่อนไขการจ่าย อย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง : การออกระเบียบปฏิบัติ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

 1. การออกหนังสือลงโทษทางวินัยเป็นหนังสือตักเตือนด้วยวาจา และทำเป็นบันทึกการเตือนต้องกำหนดอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง : การออกหนังสือ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

 1. การออกหนังสือลงโทษทางวินัยตักเตือนเป็นหนังสือต้องกำหนดความผิดอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง : การออกหนังสือ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

 1. การออกหนังสือลงโทษทางวินัยตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรต้องกำหนดไม่ให้ผิดซ้ำคำเตือนอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง : การออกหนังสือ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

 1. การออกหนังสือลงโทษทางวินัย กรณีพักการทำงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง ต้องกำหนดอะไรบ้าง..?

 • มีตัวอย่าง : การออกหนังสือ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

 1. การออกหนังสือบันทึก กรณีพนักงานไม่ยินยอมรับความผิดในหนังสือเตือน ต้องกำหนดข้อความอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง : การออกหนังสือ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

 1. การออกประกาศห้ามมิให้พนักงานโพสต์ข้อความด่าทอ , เสียดสีนายจ้าง หรือเพื่อนร่วมงานลงทางสื่อโซเชี่ยลต่างๆ

 • มีตัวอย่าง : การออกประกาศ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

 1. การออกประกาศ นโยบายห้ามมิให้พนักงานมีส่วนเกี่ยงข้องกับยาเสพติดในองค์กรต้องมีข้อกำหนดอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง : การออกประกาศ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

 1. การออกประกาศ นโยบายคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ในองค์กร ต้องมีข้อกำหนดอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง : การออกประกาศ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

 1. การออกระเบียบปฏิบัติการใช้โทรศัพท์มือถือในวันและเวลาทำงานให้กับนายจ้าง ต้องกำหนดอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง : การออกระเบียบปฏิบัติ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย    

 1. การจัดทำหนังสือลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯต้องกำหนดให้เหตุผลอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง : การจัดทำหนังสือ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

 1. การจัดทำหนังสือรับเงินเพื่อแนบกับหนังสือลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯต้องกำหนดข้อความอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง : การจัดทำหนังสือ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

 1. ในแต่ละปีลูกจ้างลาป่วยมาก เพื่อเป็นการให้สิทธินายจ้างเข้าตรวจสอบวันลาป่วยของลูกจ้างได้ต้องออกกฎเหล็กอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง : การออกระเบียบปฏิบัติการลาป่วย แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

 1. การออกประกาศ นโยบายแจ้งเลิกจ้างพนักงานตามโครงการเกษียณงานก่อนกำหนด ต้องกำหนดอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง : การออกประกาศ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

 1. การออกหนังสือใบสมัครเข้าร่วมตามโครงการเกษียณงานก่อนกำหนดตามข้อบังคับฯ,ต้องกำหนดอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง : การออกหนังสือ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

 1. การออกหนังสือใบลาออกตามโครงการเกษียณงานก่อนกำหนดตามข้อบังคับฯ,ต้องกำหนดการอนุมัติอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

 1. การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีบริษัทฯได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ระบาด ต้องให้เหตุผลอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง : การออกหนังสือ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

 1. การออกหนังสือเลิกจ้าง กรณีพนักงานหยุดงานมาก (หย่อนสมรรถภาพในการทำงาน) ต้องให้เหตุผลอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง : การออกหนังสือเลิกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

 1. การออกหนังสือเลิกจ้าง กรณีพนักงานทำผิดวินัยร้ายแรง ต้องอ้างผิดข้อบังคับฯ ,ผิดสัญญาจ้าง, ผิดระเบียบปฏิบัติ,อย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง : การออกหนังสือเลิกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

                          หมวด : 2 เทคนิคการพิจารณาความผิดเพื่อลงโทษทางวินัย

 1. ในกรณี นายจ้างประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ เพราะพิษโควิด-19 ระบาด จึงมีนโยบายไม่จ่ายค่าตำแหน่งงาน, ค่าเดินทาง, ค่าน้ำมันรถยนต์, ค่าโทรศัพท์ , ค่าอาหาร หรืออื่นๆ ต้องดำเนินการอย่างไร..?

 2. นายจ้างได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ จึงมีนโยบายลดอัตรากำลังพลลง และยุบสำนักงานตามสาขาต่างๆ หรือ ย้ายพนักงาน เข้าทำงาน ณ สำนักงานใหญ่ กรณีลูกจ้างไม่ย้ายตาม คำสั่งจะได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างไร..?

 3. นายจ้างมีสิทธิเรียกเพื่อรับเงินประกันการทำงานกับลูกจ้าง มีตำแหน่งงานใดบ้าง..?

 4. กรณีลูกจ้างแจ้งเอกสารหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อนายจ้าง, ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อประโยชน์แก่ตนจะมีความผิดอย่างไร..?

 5. ชอบใช้สถานที่ทำงานแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตน เช่น ขายหวย ,ขายของกิน,ขายของผ่อน ,รับแทงหวย, รับแทงบอล ,ปล่อยเงินกู้ ,ตั้งวงแชร์, เล่นการพนัน,ขายยาเสพติด นายจ้างจะกล่าวโทษ หรือเลิกจ้างต้องเตรียมข้อมูลอย่างไร..?                             

 6. มีนิสัยปากจัด, ชอบอยากรู้อยากเห็น, ชอบด่าทอเสียดสี, ชอบโวยวาย ,มักสร้างปัญหา, ชอบเป็นแกนนำในการสร้างปัญหา นายจ้างจะผ่าตัดใหญ่อย่างไร..? ให้เจ้าปัญหาเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ได้

 7. ลงชื่อเพื่อทำงานล่วงเวลาแล้ว () เมื่อถึงเวลาไม่ทำโดยไม่แจ้งเหตุผลต่อหัวหน้างานจะลงโทษได้เพียงใด..?

 8. ความผิดที่ผู้บริหาร ,หัวหน้างาน เป็นผู้ลงโทษทางวินัยพนักงาน เป็นความผิดลักษณะใด..?

 9. ความผิดที่ผู้บริหารงานบุคคล ( ) เป็นผู้ลงโทษ ทางวินัยพนักงาน เป็นความผิดลักษณะใด…?

 10. กรณีนายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงาน, ทำข้อตกลงกับลูกจ้าง ที่บังคับใช้ตามกฎหมายไม่ได้ (เป็นโมฆะ) มีกรณีใดบ้าง..?

 11. กรณีนายจ้างบอกรับลูกจ้างเข้าทำงาน เมื่อถึงวันทำงานแล้วบอกไม่รับ หรือลูกจ้างตกลงทำงานกับนายจ้างแล้ว เมื่อถึงวันทำงานไม่มาทำงาน ประเด็นนี้ นายจ้างหรือลูกจ้างจะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร..?

 12. กรณีนายจ้างได้กำหนดไว้ในข้อบังคับในการทำงาน, กำหนดไว้ในสัญญาจ้างว่า ระหว่างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง หรือลูกจ้างออกจากงานไปแล้วภายใน 2 ปี ห้ามมิให้ลูกจ้างนำความลับทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก,ห้ามไปทำงานกับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้าง, ไปเปิดบริษัทแข่งกับนายจ้าง,ไปถือหุ้นกับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้าง เมื่อลูกจ้างฝ่าฝืนจนเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม จะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร..?

 13. เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานหัวหน้างานและนายจ้างทราบแล้ว แต่ยังไม่อนุมัติการลาออกจะมีผลเมื่อใด.. หรือวันต่อมาลูกจ้างขอยกเลิกหนังสือลาออก ประเด็นนี้ นายจ้าง , ลูกจ้างได้รับสิทธิตามกฎหมาย อย่างไร..?

 14. กรณีลูกจ้างลาออกจากงาน ปฏิบัติงานไม่ถึง 30 วันตามที่กำหนดไว้ในหนังสือลาออก เมื่อนายจ้างพิสูจน์ได้ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น ลูกจ้างจะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อนายจ้างอย่างไร..? (เพราะออกจากงานไปแล้ว)

 15. ลูกจ้างทำความเสียหายแล้วออกจากงานไป ประเด็นนี้นายจ้างยึดเงินค่าจ้าง , ค่าล่วงเวลา , ค่าทำงานในวันหยุด , ค่าคอมมิชชั่นและเงินประกันการทำงาน เพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ทำได้ไหม..เพราะอะไร..?

 16. เมื่อลูกจ้างออกจากงาน ,ไม่ผ่านทดลองงาน, สิ้นสุดสัญญาจ้าง ,ถูกเลิกจ้าง ,นายจ้างปลดออก ,นายจ้างไล่ออก เมื่อลูกจ้างร้องขอให้นายจ้างออกหนังสือรับรองการผ่านงาน กรณีนายจ้างไม่ออกให้จะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร..?

 17. กรณีลูกจ้างลาออก, นายจ้างเลิกจ้าง ,นายจ้างปลดออก ,นายจ้างไล่ออก , ต้องจ่ายค่าจ้าง ,ค่าล่วงเวลา ,ค่าทำงานในวันหยุดและเงินประกันการทำงานเมื่อใด.. เพราะการจ่ายช้าเกินกำหนดจะมีผลต่อการจ่ายค่าดอกเบี้ย และจ่ายเงินเพิ่มทุกๆ 7 วัน

 18. นายจ้างได้ออกระเบียบปฏิบัติ เพื่อกำหนดให้ลูกจ้างลาพักผ่อนประจำปีและลากิจได้รับค่าจ้าง ภายในปีให้ลูกจ้างลาให้หมดบริษัทฯจะไม่อนุญาตสะสมไปใช้ในปีถัดไป เมื่อลูกจ้างลาไม่หมด นายจ้างจะไม่จ่ายเป็นเงินให้ ทำได้ไหม..เพราะอะไร..?

 19. กรณีลูกจ้างออกจากงาน เช่น ลูกจ้างลาออก ,ทำผิดวินัยถูกไล่ออก ,นายจ้างเลิกจ้างโดยได้รับค่าชดเชย ,วันหยุดพักผ่อนประจำปี หรือวันหยุดพักผ่อนสะสม ลูกจ้างจะได้รับสิทธิอย่างไร..?       

 20. กรณีลูกจ้างออกจากงาน เช่นไม่ผ่านทดลองงาน, สิ้นสุดสัญญาจ้าง, ลูกจ้างลาออก, นายจ้างปลดออก, นายจ้างไล่ออก, นายจ้างเลิกจ้างโดยได้รับค่าชดเชย หรือ ลูกจ้างเกษียณงานก่อนกำหนด จะได้รับสิทธิการว่างงานจากประกันสังคมอย่างไร..?  

 • ถาม – ตอบ – แนะนำ – ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดการไม่มีค่าใช้จ่าย

 

 • วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน อาจารย์ สมบัติ น้อยหว้า 

          ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์

 • เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9 ปี

 • เป็นผู้ไกล่เกลี่ยคดีแรงงานในศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ

 • เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำ ที่กระทรวงแรงงาน

 • เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียน ที่กระทรวงแรงงาน

 • เป็นอนุกรรมการประกันสังคม ณ สำนักงานใหญ่ จ. นนทบุรี

 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2562

 • เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงานบริษัทเอกชนในเขตุกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

 • เป็นวิทยากรอิสระให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน มากกว่า 15 หลักสูตร

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ