Online Zoom หลักสูตร: ได้รับผลกระทบจาก covid-19 ระบาดเมื่อคนล้นงานและนายจ้าง มีนโยบาย ลดสวัสดิการ ลดค่าจ้าง หรือเลิกจ้างต้องบริหารอย่างไร..? อบรม 19 ต.ค.64

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร: ได้รับผลกระทบจาก covid-19 ระบาดเมื่อคนล้นงานและนายจ้าง มีนโยบาย ลดสวัสดิการ ลดค่าจ้าง หรือเลิกจ้างต้องบริหารอย่างไร..? อบรม 19 ต.ค.64

 

ราคาโปรโมรชั่น 1,900 บาท บรรยาย 13.00-17.00

โปรโมรชั่นสมัคร 3 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศแบบออนไลน์

 

    วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง ต่อการออกหนังสือเป็นประกาศ หรือออกคำสั่งต่างๆตาม นโยบายของบริษัทฯเพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติตาม หรือเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในกรณีองค์กรประสบปัญหาในทางเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19ระบาด

 2. เพื่อเป็นแนวทางให้นายจ้าง หรือผู้บริหารงานในองค์กรบริษัทเอกชนได้ทราบเทคนิคการแก้ปัญหาต่างๆ และในกรณีองค์กรมีความจำเป็นที่จะต้องลดค่าสวัสดิการ หรือลดค่าจ้างพนักงานลง เพื่อเป็นการประคององค์กรให้อยู่ต่อไปได้โดยไม่ปิดตัวลง และเพื่อเป็นการนำเสนอให้ลูกจ้างทราบและให้มีความเข้าใจในปัญหาที่เกิด นายจ้างต้องให้เหตุผล และต้องบริหารงานหรือต้องใช้เทคนิค อย่างไร….   

 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นกรณีศึกษา เมื่อมีความจำเป็นต้องออกหนังสือเลิกจ้างพนักงานต้องให้เหตุผลอย่างไร…ต้องแจ้งต้องจ่ายให้พนักงานอะไรบ้าง…ถึงจะไม่ให้เกิดปัญหาลูกจ้างฟ้องเพื่อเรียกร้องสิทธิทางแรงงานจังหวัด หรือฟ้องศาลแรงงานภายหลัง             

 4.                                                                  

       หัวข้อในการอบรม

         หมวด 1: การแก้ปัญหาเมื่อได้รับผลกระทบจาก covid-19 ระบาด   

 การออกหนังสือให้พนักงานลงข้อมูลส่วนบุคคล กรณีเข้าไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด-19หรือไปอยู่ในกลุ่มบุคคลที่มีสุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อ มีตัวอย่าง : การออกหนังสือ  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                                                                                                                 

2. การออกหนังสือรณรงค์ ให้พนักงานฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการป้องกัน และ/หรือบรรเทาการเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19                                                                               

มีตัวอย่าง :  การออกหนังสือ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                                                                                                                                             

 3.  การออกหนังสือกำหนดให้พนักงาน กักตัว 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการของการติดเชื้อจากโรคโควิด-19                                                                                                             มีตัวอย่าง :  การออกหนังสือ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                                                                                                                                               

 4. ในกรณีลูกจ้างติดเชื้อโควิด-19 และต้องพักรักษาตัวตามโรงพยาบาลสนามตามแพทย์กำหนดจะได้รับสิทธิลางานอะไร…นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่…เมื่อลูกจ้างได้รับสิทธิการว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ต้องดำเนินการอย่างไร..?                                                           มีตัวอย่าง :  การออกหนังสือ, เอกสาร แจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐ  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5.  กรณีนายจ้างประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุโควิด-19 ระบาดจึงมี นโยบาย ลดค่าสวัสดิการที่นายจ้างจ่ายให้พนักงานเป็นการชั่วคราว ซึ่งมีระยะเวลา 30 – 60 วัน นายจ้างต้องบริหารอย่างไร..?                                                                                                                                     

 มีตัวอย่าง :  การออกหนังสือเป็นประกาศของบริษัทฯ  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                                                                                                

6.  การออกหนังสือยินยอมให้บริษัทฯเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง เพื่อลดค่าสวัสดิการเป็นการชั่วคราว นายจ้างจะใช้เทคนิคอย่างไร..?                                                                                                                                                                                                 

มีตัวอย่าง : การออกหนังสือยินยอมให้บริษัทฯลดสวัสดิการของพนักงาน  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                                                                                                                                                                                 

 1. กรณีนายจ้างประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุโควิด-19ระบาด จึงมี นโยบายลดค่าจ้าง – ลดวันทำงานของพนักงานลงเป็นการชั่วคราว โดยงดจ่ายค่าจ้างพนักงานคนละร้อยละ20ของค่าจ้าง /ต่อเดือนเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจตาม นโยบายดังกล่าวต้องบริหารอย่างไร..? มีตัวอย่าง : การออกหนังสือเป็นประกาศของบริษัทฯ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                                                                                      

 2.  การออกหนังสือให้ความร่วมมือยินยอมลาหยุดงานตาม นโยบายของบริษัทฯ กรณีบริษัทฯได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ระบาด                         มีตัวอย่าง : การออกหนังสือให้ความยินยอมของพนักงาน  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                                                                                                                                                                                 

 3.  กรณีนายจ้างมีความจำเป็นต้องปิดงานเป็นบางแผนก หรือปิดทั้งหมดโรงงาน เป็นเวลา 30-60 วัน เป็นการชั่วคราว โดยจ่ายค่าจ้างให้พนักงานร้อยละ 75 ของค่าจ้าง นายจ้างต้องทำหนังสือ และนำรายชื่อพนักงานแจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐอย่างไร..?                                                                                                                                

 4.  มีตัวอย่าง :  การออกหนังสือ ,รายชื่อพนักงานแจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐ  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                                                                     

 5. กรณีหน่วยงานภาครัฐสั่งให้องค์กรปิดงานเป็นการชั่วคราว การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ หรือลูกจ้างจะได้รับสิทธิการว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ต้องดำเนินการอย่างไร..?                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 6. มีตัวอย่าง :  การออกหนังสือ ,รายชื่อพนักงานแจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐ  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                                                                   

 7.  11.   กรณีนายจ้างได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 ระบาด จนเกิดวิกฤตซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย จึงมี นโยบายปิดงานเป็นบางแผนก เป็นการชั่วคราว โดยนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิการว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ต้องดำเนินการอย่างไร..?                                                                                                                                     

 8.  มีตัวอย่าง :  การออกหนังสือเป็นประกาศของบริษัทฯ ,รายชื่อพนักงานแจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐ  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                                           

 9. 12.  กรณีนายจ้างประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุโควิด-19 ระบาดทำให้บริษัทฯมียอดขาดทุนสะสมต่อเนื่องหลายเดือนจึงมีนโยบายเลิกจ้างพนักงานนายจ้างต้องออกหนังสือเลิกจ้างและให้เหตุผลในการเลิกจ้าง ต้องแจ้ง, ต้องจ่าย อย่างไร..?                                                                                             

 10. มีตัวอย่าง : การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีนี้  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                                                                                                           

 11. 13.   กรณีนายจ้างมีนโยบายเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุ ลูกจ้างลางานและหยุดงานมาก หรือหย่อนสมรรถภาพในการทำงาน เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้าง  ฟ้องเรียกค่าใดๆภายหลังได้ นายจ้างต้องแจ้ง, ต้องจ่ายอย่างไร..?                                                                                                                                           

 12.  มีตัวอย่าง :  การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีนี้  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                                                                                                                    14.  กรณีนายจ้างประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุโควิด-19 ระบาดทำให้บริษัทฯมียอดขาดทุนสะสมต่อเนื่องหลายเดือนจึงมี นโยบายให้พนักงานเกษียณอายุในการทำงานก่อนกำหนด นายจ้างต้องกำหนด และสงวนสิทธิในการอนุมัติอย่างไร..?                                                                                              มีตัวอย่าง : การออกหนังสือเกษียณงาน-ใบสมัคร-สิทธิในการอนุมัติตามโครงการ  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                                                15.  ลูกจ้างลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯและจู่ๆก็ฟ้องศาลแรงงานเพื่อเรียกร้อง,ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า, ค่าชดเชย, ค่าเสียหาย และบรรยายฟ้องว่าถูกนายจ้างบีบบังคับให้ลาออก เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลภายหลัง ต้องกำหนดหนังสือลาออก อย่างไร..?                          มีตัวอย่าง :  การออกหนังสือลาออก  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                                                                                                                    16.  การออกหนังสือรับเงิน กรณีพนักงานออกจากงาน เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง ต้องกำหนดข้อความอย่างไร..?                                                                                                                                                                                                                       มีตัวอย่าง :  การออกหนังสือการรับเงิน  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                              

 หมวด 2: เป็นกรณีศึกษาเพื่อแก้ปัญหาด้านแรงงาน                                                                                                                                                                                              

 1. กรณีมีพนักงานส่งข้อความโพสต์ลงทาง FACEBOOK-LINE มีข้อความช้ำๆว่าเพื่อนร่วมงานติดเชื้อโควิด-19โดยเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จและยังกล่าวให้ร้าย-ด่าทอบริษัทฯต่างๆ นาๆว่าบกพร่องในการบริหารจัดการในการป้องกันโรคโควิด-19ระบาดลูกจ้างจะมีความผิดอย่างไร..? 18.  กรณีนายจ้างประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุโควิด-19 ระบาดทำให้บริษัทไม่มีงานมีความจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานที่เป็นลูกจ้างของบริษัทฯoutsource (เลิกจ้างก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้าง) ต้องดำเนินการอย่างไร..?                                                                                                                                                                                                                          

 2.  19.   ไม่มีงานมีความจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานตามสัญญาจ้างที่มีระยะเวลากำหนดการจ้างแน่นอน ( เลิกจ้างก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้าง ) เช่น ที่ปรึกษาด้านแรงงาน  ที่ปรึกษาด้านกระบวนการผลิต  ที่ปรึกษาด้านการตลาด นายจ้างต้องแจ้ง ต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง..?                                   

 3.  20.  นายจ้างมีความจำเป็นต้องยุบหน่วยงานตามสาขาต่างๆ จึงมีคำสั่งย้ายพนักงานเข้าทำงานในสำนักงานใหญ่ ในกรณีลูกจ้างฝ่าฝืนไม่ย้ายงานตามคำสั่งจะถือว่าขัดคำสั่งของนายจ้างหรือไม่..หรือลูกจ้างขอลาออกจะต้องแจ้งหรือจะได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างไร..?                                                                                                                                                                                           

 4. 21.  นายจ้างมีความจำเป็นต้องปิดกิจการเพื่อเปลี่ยนนายจ้างใหม่ เปลี่ยนนิติบุคคล กรณีลูกจ้างประสงค์ขอลาออกต้องแจ้งนายจ้างอย่างไร..หรือลูกจ้างบางส่วนทำงานกับนายจ้างใหม่จะได้รับสิทธิอย่างไร..กรณีนายจ้างใหม่ แก้ไขระเบียบขึ้นมาใหม่เมื่อลูกจ้างไม่เห็นด้วยต้องทำอย่างไร..?                                                                                                                    

 5. 22.  ทำสัญญาจ้างแรงงานปีต่อปีเมื่อครบสัญญาจ้าง 1 ปีแล้วมีการต่อสัญญาจ้างใหม่ และเมื่อสิ้นสุดสัญญาฉบับสุดท้ายแล้วไม่มีการจ้างกัน         ต่อไปอีก ลูกจ้างจะได้รับสิทธิตามกฎหมายอะไรบ้าง..?                                                                                                                                              

 6. 23.  ในสัญญาจ้างระบุไว้ว่าในระหว่างเป็นลูกจ้างหรือลูกจ้างออกจากงานไปแล้วภายใน 2 ปี ห้ามมิให้ลูกจ้างไปทำงานให้กับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้าง, ห้ามนำความลับทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก,ในกรณีลูกจ้างฝ่าฝืนจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร..?                             

 7. 24.  เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานทำงานอยู่ไม่ครบ 30วันตามที่ระบุไว้ในหนังสือลาออก ถือว่าลูกจ้างผิดสัญญาจ้าง,ผิดข้อบังคับในการทำงาน,                          ผิดระเบียบปฏิบัติ ลูกจ้างจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อนายจ้างอย่างไร..?                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 8. 25.  เลิกจ้างพนักงานเพราะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นายจ้างได้จ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชยตามอายุงานตามกฎหมายไปแล้ว กรณีลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม นายจ้างต้องทำอย่างไร..ลูกจ้างมีสิทธิได้รับสิทธิตามฟ้องหรือไม่ เพราะเหตุใด..? 26.  กรณีลูกจ้างออกจากงานนายจ้างไม่ออกใบสำคัญแสดงการทำงานให้กับลูกจ้างจะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อลูกจ้างอย่างไร..?                                   

 9. 27.  เมื่อลูกจ้างออกจากงาน ลาออก ถูกเลิกจ้าง สิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง ไม่ผ่านการทดลองงาน เกษียรงานตามโครงการ วันลากิจได้รับค่าจ้างวันลาพักผ่อนวันลาพักผ่อนที่สะสมไว้  กรณีดังกล่าวลูกจ้างจะได้รับสิทธิอย่างไร..?                                                                                                   

 10.  28.  เมื่อลูกจ้างลาออก นายจ้างเลิกจ้าง นายจ้างไล่ออก จะได้รับสิทธิประกันการว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมในอัตรา ต่างกันอย่างไร..?                     

 11. 29.  กรณีลูกจ้างออกจากงานไปแล้วได้ร้องทุกข์ต่อสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่เพื่อเรียกร้องสิทธิต่างๆ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้ข้อพิพาทแรงงานตกลงกันได้ด้วยดี นายจ้างหรือผู้บริหารงานบุคคล ต้องเปิดช่องเพื่อเจรจา เพื่อไกล่เกลี่ย และเตรียมความพร้อมรับมืออย่างไร..?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 12. 30.  กรณีลูกจ้างออกจากงานไปแล้วได้ฟ้องบริษัทฯที่ศาลแรงงานเขตพื้นที่ เพื่อเรียกร้องสิทธิต่างๆ นายจ้างหรือผู้บริหารงานบุคคลจะนำเสนอเหตุผลต่อผู้ประนอมคดี หรือการเปิดช่องเพื่อเจรจา เพื่อไกล่เกลี่ยปัญหา ต้องใช้เทคนิคอย่างไร..?

 • ถาม – ตอบ – แนะนำ

 • ผู้เข้ารับการอบรม นายจ้าง  ผู้บริหารงานบุคคล  บุคคลทั่วไป

 • ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดการไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ