Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร : เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย Problem Solving & Decision Making Skill in Action 4 ก.พ.65

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร : เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย Problem Solving & Decision Making Skill in Action 4 ก.พ.65

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 09.00-12.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

พิเศษ online เพียง 1,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

โปรโมรชั่นสมัคร 3 ท่าน ท่านละ 1300 บาท

 

ที่มาของหลักสูตร

             การทำงานของพนักงานทุกระดับล้วนแต่ต้องมีการแก้ปัญหาตลอดเวลา  แต่เมื่อต้องแก้ปัญหาจริงๆ เรามักเกิดอาการกลัวปัญหา หนีปัญหา เห็นเป็นเรื่องยุ่งยาก แก้ไม่จบ จนบางครั้งเลิกแก้ปัญหาถึงแม้แก้ปัญหาได้แล้ว ก็ผิดพลาด ล้มเหลว แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ตัดสินใจผิดพลาด ทำให้เกิดความเสียหาย เสียค่าใช้จ่าย และเสียเวลา เพราะความสามารถในการแก้ปัญหาที่แท้จริงและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นทำให้เกิดประสิทธิผล เป็นทักษะที่สำคัญประการหนึ่งในการบริหารงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใดจะต้องเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ที่จะต้องแก้ปัญหาและตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา  หลักสูตรนี้มุ่งเน้นอยู่บนหลักการ และข้อมูล การคิดวิเคราะห์หาปัญหาที่แท้จริง  การแก้ปัญหาและตัดสินใจโดยใช้พื้นฐานการจัดระเบียบความคิดให้เป็นระบบ ประยุกต์ใช้กับเครื่องมือต่างๆให้เกิดเป็นทักษะและความชำนาญในการแก้ปัญหาและตัดสินใจในทุกสถานการณ์ได้

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 1. สามารถคิดวิเคราะห์หาปัญหาที่แท้จริงและตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ

 2. สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจริงได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงานและแก้ปัญหารวมถึงการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1  วัน  

 

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

Module 1 :  Thinking Skill in action

 • กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

 • มิติที่ 1 : Analytical Thinking

 • มิติที่ 2 : Logical Thinking

 • มิติที่ 3 : Creative Thinking

Module 2 : Learning in action for Problem Solving

 • ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (เจาะลึก)

 • ระบุสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหา –> Identify  Cause

        Workshop : Cause and Effect Diagram

 • ความสัมพันธ์สาเหตุของปัญหา –>Relation Cause

Workshop : Cause Relation Diagram

 • ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา –>Root Cause

     Workshop : Why-Why Diagram (5-Whys)

Module 3 : Learning in action for Decision Making

 • พัฒนาทางเลือกการแก้ปัญหา –> Alternative/Measure

Workshop :  Tree Diagram

 • ชั่งน้ำหนักทางเลือกที่ดีที่สุดและจัดลำดับทางเลือก

Workshop :  1) Weigh Score Diagram (เชิงปริมาณ)   

                  2) Metrix Diagram (เชิงประสิทธิภาพ)

 • ตรวจวัดความก้าวหน้า

-กำหนดจุด PNR (Point of No Return)

-ทางเลือกสำรอง (Scenario Alternative)

Module 4 : Learning in action for Managerial Problem

 • การจัดการกับปัญหาหลายรูปแบบ

 • ปัญหา : ประจำ ,ไม่สม่ำเสมอ,คาดว่าจะเกิด,เฉพาะหน้า และวิกฤติ

***สรุปทบทวนบริบทที่สำคัญของหลักสูตร และการนำไปใช้จริง

 วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

            – การบรรยาย =40% , กิจกรรมการเรียนรู้ = 60%

            – กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ (Learning in Action)

            – การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

            – สรุปทบทวนบริบทและถามคำถามในแต่ละ Module ทดสอบความเข้าใจ

Remark : รบกวนให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เตรียมปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในหน้างานล่วงหน้าก่อนเข้า

               ฝึกอบรมเพื่อจะนำมาฝึกปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนรู้

ผู้เข้าฝึกอบรม

        ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของหลายๆหน่วยงานในองค์กร

วิทยากร    :      อ. สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

 

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ