Online Zoom เปิดรับสมัคร  หลักสูตร :กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ (Service Mind) อบรม 22 ต.ค.65

Online Zoom เปิดรับสมัคร  หลักสูตร :กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ (Service Mind) อบรม 22 ต.ค.65

 

หลักการและเหตุผล

บางคนอาจคิดว่า  การบริการไม่จำเป็น เพราะสินค้าของเราดีมีมาตรฐาน  แต่อยากบอกว่า ปัจจุบันคู่แข่งขันในธุรกิจมีมากมาย  การบริการลูกค้าจึงเป็นเรื่องสำคัญที่มิอาจมองข้ามได้  เพราะบางครั้งสินค้าของเราที่สามารถทำรายได้นั้น  หากบริการที่ไม่ประทับใจ  บุคลิกภาพของพนักงาน     การควบคุมอารมณ์ในการบริการลูกค้า   การใช้คำพูด  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือเมื่อลูกค้าร้องเรียน   อาจเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถพิชิตใจลูกค้าได้  การตัดสินใจในการตกลงซื้อของลูกค้า    บางครั้งมาจากความพอใจในสิ่งแวดล้อมอย่างอื่นมากกว่าตัวสินค้า       สินค้าจริง ๆ ที่ผลิตก็ต้องได้ตามมาตรฐานอยู่แล้ว    การบริการที่จะให้ลูกค้าประทับใจที่จะทำให้ได้มาตรฐานอย่างไร  เพื่อลูกค้าไม่ร้องเรียน  และยังใช้บริการกับเรา สามารถเพิ่มฐานลูกค้าจากการบอกต่อได้โดยไม่ต้องโฆษณา ลูกค้าจะโฆษณาให้เราเอง

          หัวใจของงานบริการ (Service Mind) จะเกิดกับบุคคลที่มีอาชีพบริการ หรือทุกคนในองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจนั้น เราต้องสร้างหลายด้านประกอบกัน รวมถึงแนวทางของการมีทัศนคติในการคิดดี คิดบวก บางคนใช้หลักการคิดบวกในการดำเนินชีวิต ในการทำงาน อันที่จริงงานบริการจะเป็นเลิศได้นั้น เราต้องพัฒนาบุคลากรด้านการคิดบวก คิดเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น และความมีจิตบริการ (Service mind)

 

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อการสร้างบุคลิกภาพในงานบริการให้ลูกค้าประทับใจและความสำคัญของงานบริการในองค์กร

 2. เพื่อเพื่อเข้าใจการบริการลูกค้า มารยาทที่ควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติในการบริการลูกค้า

(Do & Don’t) สามารถไปประยุกติใช้ในงานบริการได้

 1. เพื่อเข้าใจการใช้คำพูด  ภาษากาย น้ำเสียง การสื่อสารในงานบริการ ทั้งในส่วนของการพบลูกค้า การใช้คำพูดกับบุคคลที่มาติดต่อในองค์กรได้อย่างเหมาะสม

 2. เพื่อสามารถนำแนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้และการให้คำแนะนำกับบุคคลที่มาติดต่องานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการอบรม

 1. เรียนรู้ความสำคัญ และความหมายของงานบริการ และจิตบริการ (Service Mind)

 2. เรียนรู้ความสำคัญของการที่เราบริการเพื่อองค์กร “ทำไมเราต้องสร้างงานบริการให้ลูกค้าประทับใจ”

 3. เรียนรู้ปัจจัยสู่ความสำเร็จในงานบริการที่เป็นเลิศโดยที่ทุกส่วนงานเป็นส่วนสำคัญในองค์กร

 4. เรียนรู้แนวคิดในการมีจิตบริการ (Service Mind) และการเป็นมืออาชีพในงานบริการ

 5. เรียนรู้ความคาดหวังของลูกค้าที่มาติดต่อทั้งลูกค้าภายใน และภายนอก

 6. เรียนรู้ทัศนคติเชิงบวกในงานบริการ หลักการของ 4 ป.(เปิด ปรับ เปลี่ยน ปฏิบัติ)

 7. เรียนรู้บุคลิกภาพในงานบริการที่เหมาะสมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

 8. เรียนรู้มารยาทที่ควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติในการบริการลูกค้า

(Do & Don’t) สามารถไปประยุกติใช้ในงานบริการได้

 1. เรียนรู้การควบคุมอารมณ์และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน

 2. เรียนรู้การสื่อสาร การสนทนาทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพและการพูด  ภาษากาย  น้ำเสียงในงานบริการที่เหมาะสม

 3. การพูดปฏิเสธอย่างมีศิลปะและการแนะนำเมื่อมีบุคคลมาติดต่องานในองค์กร

 4. เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานบริการและการให้คำแนะนำกับบุคคลทีมาติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพ

 5. การหาโอกาสทางการขายจากงานบริการ

 6. สรุป ถาม-ตอบ และการสร้าง Commitment ที่ดีในงานบริการ

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลภายในองค์กร  และบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานบริการ

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                             40 %

 2. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 60 %

ระยะเวลาอบรม :

จำนวน 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

 ผู้เข้าอบรม 30-35 ท่าน  ต่อรุ่น  เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ