Online Zoom เปิดรับสมัคร อบรม เทคนิค QCC และ KAIZEN เพื่อลดต้นทุนและการพัฒนาองค์กร อบรม 10 กันยายน 2565

Online Zoom เปิดรับสมัคร อบรม เทคนิค QCC และ KAIZEN เพื่อลดต้นทุนและการพัฒนาองค์กร อบรม 10 กันยายน 2565

ราคา 2,500 บาท บรรยาย 09.00-16.00

โปรโมชั่น สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

หลักการและเหตุผล

       เครื่องมือในการบริหารระบบคุณภาพที่ใช้ในการปรับปรุงงานระดับล่างหรือกิจกรรมระดับล่าง(Bottom up Activities)โดยใช้กระบวนการวงจร PDCAหรือ วงจร Demingอย่างเต็มที่อันหนึ่งได้แก่ QCC (Quality Control Circle)และKAIZENที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสายพันธุ์ญี่ปุ่น ที่มีการใช้มากจนเป็นเรื่องปกติ หรือแม้แต่ในอุตสาหกรรมสายพันธุ์ไทยก็ยังมีการนำมาใช้เช่นเดียวกัน จนอาจพูดได้ว่า การส่งเสริมการแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพโดยใช้กิจกรรมระดับล่างนั้นต้องใช้ QCC Techniqueเป็นส่วนใหญ่ แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับพบว่ามีส่วนน้อยที่ประสบกับความสำเร็จอย่างแท้จริง โดยที่ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล เนื่องมาจากการขาดความรู้ในแนวคิดหรือหลักการที่ชัดเจน ตลอดจนการขาดทักษะที่จะปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวให้เกิดสัมฤทธิ์ผล

               หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เข้าใจหลักการ,แนวคิด และวิธีการทำแก้ปัญหา หรือปรับปรุงคุณภาพในหน้างาน อย่างแท้จริง ตลอดจนสามารถนำแนวคิดและวิธีปฏิบัติดังกล่าวไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี โดยใช้กรณีที่เกิดขึ้นจริงในหน่วยงานของแต่ละหน่วยมาเป็นข้อมูลการฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นงานในสายการผลิตหรือสายบริการ และยังสามารถถ่ายทอดต่อไปยังบุคคลอื่นๆ อย่างง่ายดาย

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1)  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเทคนิควิธีการ และขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมQCCอย่างถูกต้อง

2)  ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม QCC

3)  ปรับปรุงคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4)  เรียนรู้วิธีการเขียนและวิเคราะห์ปัญหา QC Story

5) เรียนรู้การแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาCorrective & Preventive Action

6) เพื่อให้ทราบแนวคิด ความสำคัญของการเสนอแนะปรับปรุงงานด้วยKAIZEN

7) เพื่อทราบประโยชน์ของKAIZENและการลดต้นทุนที่ได้ผล

8) เพื่อทราบวิธีการเขียน การประเมิน  และการบริหารKAIZENให้ประสบผลสำเร็จ

 

ประเด็นสำคัญ

–     แนวคิดและความสำคัญของคุณภาพกับเพิ่มผลผลิต (Productivity)

–     กระบวนการแก้ปัญหาของเสียอย่างเป็นระบบ และเครื่องมือและเทคนิคในการแก้ปัญหา

–     การวิเคราะห์หาสาเหตุโดยเทคนิคWhy – Why Analysis

–     การวิเคราะห์กระบวนการ (การค้นหาปัญหาโดย 5 G )

–     การใช้แผนภูมิก้างปลา(C&E Diagram)เพื่อช่วยหาสาเหตุแบบรากเหง้า

–     การกำหนดแนวทางปรับปรุงที่กำจัด สาเหตุความผิดพลาด

–     หลักการและความสำคัญของการเสนอแนะปรับปรุงงานด้วย KAIZEN

–     ทำKAIZEN แล้วได้ประโยชน์อะไร

–     ขั้นตอนการคิดเสนอแนะปรับปรุงงาน 6 ขั้นตอน และฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอแนะปรับปรุงงาน พร้อมตัวอย่างข้อเสนอแนะปรับปรุงงาน

–     การบริหารข้อเสนอแนะปรับปรุงงานด้วยKAIZEN

–     การระดมสมอง (BRAIN STORMING )

–     ตัวอย่างแบบฝึกหัด

–     ถาม– ตอบ ข้อซักถาม

–     กรณีศึกษา / ตัวอย่างการแก้ปัญหา

ผู้เข้ารับฟังการอบรมกลุ่มหลัก หัวหน้างาน / ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

วิทยากรวิทยากร  :อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

http://www.tesstraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ