confirm Online Zoom 3 ชั่วโมง ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ Incoterms 2020 วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

confirm Online Zoom 3 ชั่วโมง ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ Incoterms 2020 วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

 

ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกหรือนำเข้าและผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากความรู้ดังกล่าวมีความสำคัญในการกำหนดราคาซื้อขายสินค้าได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล ช่วยทำให้เกิดความรวดเร็ว ลดปัญหาขัอขัดแย้งเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการค้าสินค้าระหว่างประเทศ

 

วัตถุประสงค์ หลักสูตรออนไลน์ 3 ชั่วโมงนี้ มีเนื้อหาสาระ

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมาย ความเป็นมาและความสำคัญของข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms)

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการสำคัญของ Incoterms 2020 ที่ใช้ในปัจจุบันเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2020 นี่ทั้ง 11 ข้อตกลง รวมถึงประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้ Incoterms 2020 ของแต่ละข้อตกลงดังกล่าวฃ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

ผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการจัดซื้อหรือการขายสินค้าระหว่างประเทศ การส่งออกและการนำเข้าสินค้า

 

หัวข้อการบรรยาย

 • ความสำคัญของกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ 2020 (International Commercial Terms 2010 : INCOTERM 2020)

 • หลักการสำคัญของข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

 • การจัดทำเอกสาร จุดส่งมอบสินค้า การโอนความเสี่ยง การแบ่งปันค่าใช้จ่าย การประกันภัย การสื่อสารระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในการค้าสินค้าระหว่างประเทศ รวมถึงประโยชน์และข้อควรระวังของ Incoterms 2020

 • INCOTERM 2020 ที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ

 • FAS (Free Alongside Ship) > FOB (Free on Board)

 • CFR (Cost and Freight) > CIF (Cost, Insurance and Freight)

 • EXW (Ex Works) > FCA (Free Carrier)

 • CPT (Carriage Paid to) > CIP (Carriage and Insurance Paid)

 • DAT (Delivered at Terminal) > DAP (Delivered at Place)

 • DES (Delivered Ex Ship) > DEQ (Delivered Ex Quay)

 • DDU (Delivered Duty Unpaid) > DDP (Delivered Duty Paid)

 

อัตราค่าอบรมสัมมนา ท่านละ 1,500 + Vat 105 = 1,605 บาท

เงื่อนไขการอบรม…  ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่

 

รูปแบบการบรรยาย

4.1 การบรรยายออนไลน์ โปรเเกรมZoom ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

4.2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่านEmail ก่อนอบรม 2-3 วัน

4.3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4.4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 0988209929 คุณกุ้ง

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : inwtraining

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE  http://inwtraining.com

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ