Public Training หลักสูตร กฎหมายแรงงาน HR ควรรู้ อบรม 14 พ.ค.64

Public Training หลักสูตร กฎหมายแรงงาน HR ควรรู้ อบรม 14 พ.ค.64

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ในการประกอบกิจการใดๆนั้น HR หรือตัวแทนนายจ้าง รวมถึงผู้ที่มีหน้าที่ดูแลการจ้างงาน จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเบื้องต้น เพราะเมื่อใดที่เกิดการจ้างงาน ลูกจ้างและนายจ้างจะต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์ระเบียบวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัย และการสร้างความเป็นธรรมร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

ฉะนั้นหลักสูตรนี้เน้นวิธีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน เพื่อHR หรือตัวแทนนายจ้าง ลูกจ้างทำงานร่วมกันภายใต้กฎหมายแรงงาน โดยไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน และช่วยกันสร้างสรรค์การทำงานร่วมกันให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วยหลักและวิธีการที่เข้าใจกันมากขึ้น

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของกฎหมายแรงงานเบื้องต้น

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรมภายใต้การทำงานร่วมกัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • HR หัวหน้างาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 • ภาพรวมของกฎหมายแรงงาน

 • การจ้างงานและคุ้มครองแรงงาน

 • อัพเดทกฎหมายแรงงาน (Update 2562)

 • การจ้างเหมาค่าแรง (Outsource)และการรับเหมาช่วงแตกต่างอย่างไรกับพนักงานประจำ

 • ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

 • วันเวลาทำงาน วันหยุด วันลา ค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์

 • เวลาทำงานปกติ เวลาพัก และการทำงานล่วงเวลา

 • วันหยุด 3ประเภท และวันลา 7 ประเภท

 • อัตราค่าล่วงเวลา และการคำนวณค่าล่วงเวลา

 • ลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด

 • หลักการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด การใช้แรงงานหญิงและแรงงานเด็ก

 • แรงงานสัมพันธ์ วินัย และการลงโทษทางวินัย

 • ประเภทของวินัย หลักการและขั้นตอนการลงโทษทางวินัย

 • การออกหนังสือเตือน และการพักงาน

 • ประเภทของการสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานและค่าชดเชย

 • การเลิกจ้าง การลาออก และการเกษียณอายุ

 • หลักเกณฑ์การบอกกล่าวล่วงหน้า& ข้อยกเว้น

 • เงิน3ประเภทที่ต้องจ่ายกรณีนายจ้างเลิกจ้าง

 • หลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชย อัตรา และการคำนวณ

 • การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และการกระทำอันไม่เป็นธรรม

 • ข้อระมัดระวังที่นายจ้างมักจะปฏิบัติไม่ถูกต้อง

 • กรณีศึกษา

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 60%

 • กิจกรรมและWork shop ถาม-ตอบ 40%   (กรณีศึกษา)

 • มี Pre-test, Post-Test

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

 • 00-16.00 น.

ค่าลงทะเบียนอบรม 

พิเศษเพียง 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ