Public Training หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GMP กฎหมายฉบับใหม่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 20 พ.ค.64

Public Training หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GMP กฎหมายฉบับใหม่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 20 พ.ค.64

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก

 

 

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง  GMP ในกฎหมายฉบับใหม่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563   มาใช้เป็นแนวทางการกำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ภายในโรงงานเบื้องต้น และการจัดทำระบบเอกสารให้สอดคล้องตามประกาศดังกล่าวรวมทั้งเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร  

 

หลักสูตรนี้เน้นให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในส่วนที่มาของ GMP ในกฎหมายฉบับใหม่  และทฤษฎี รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงในการประยุกต์ใช้ระบบพร้อมตัวอย่างจริงให้ท่านง่ายต่อการทำความเข้าใจ

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

      หลังจากการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการเรียนรู้จะได้รับ

 • ความรู้ ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้ และจัดทำ GMP ตามกฎหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร

สิ่งที่จะเรียนรู้ :

วันแรก

      ช่วงเช้า (09.00-12.00 น.)

 • การเปลี่ยนแปลง GMP ในกฎหมายฉบับใหม่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563   

 • วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตอาหารและการเก็บรักษาอาหาร ประกอบด้วย 2 ส่วน

 • ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดพื้นฐาน

 • ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดเฉพาะ

 • เกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร

 • ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดพื้นฐาน

 • หมวดที่ 1 สถานที่ตั้ง อาคารผลิต การทาความสะอาด และการบำรุงรักษา

 • หมวดที่ 2 เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต การทาความสะอาด และการบำรุงรักษา

 

      ช่วงบ่าย (13.00-16.30 น.)

 • ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดพื้นฐาน (ต่อ)

 • หมวดที่ 3 การควบคุมกระบวนการผลิต

 • หมวดที่ 4 การสุขาภิบาล

 • หมวดที่ 5 สุขลักษณะส่วนบุคคล

 

แนวทางการเรียนรู้ : 

หลักสูตรนี้ สร้างการเรียนรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแนวปฏิบัติเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง  โดยประกอบด้วย

 • บรรยาย  พร้อมตอบข้อซักถาม 40%

 • เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติWorkshopและการนำเสนอผลงานกลุ่ม  30%

 • การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน  30 %

วัน เวลาและสถานที่ :  

จำนวน 1 วัน ตามวัน และสถานที่ที่บริษัทกำหนด

กลุ่มเป้าหมาย :  

บุคลากรตามที่บริษัทกำหนด จานวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

 

ค่าลงทะเบียนอบรม 

พิเศษเพียง 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน