Public Training หลักสูตร พัฒนาทักษะการโค้ชเพื่อการบริหารทีมได้อย่างดี อบรม 27 เมษายน 2566

Public Training หลักสูตร พัฒนาทักษะการโค้ชเพื่อการบริหารทีมได้อย่างดี อบรม 27 เมษายน 2566

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีหลัการ แนวคิด เห็นความสำคัญ และประโยชน์ของการโค้ชสมาชิกในทีม และประยุกต์ใช้กับการบริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกทักษะการออกแบบเนื้อหาของการสอน รูปแบบการสอนพร้อมเทคนิคต่างๆ ให้ตรงกับวิธีการปฏิบัติงาน และสมรรถณะความรู้ ความสามารถสู่ความสำเร็จของทีมงาน

 3. เพื่อให้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ แนวความคิด และกลยุทธ์การโค้ชทีมได้มีประสิทธิผล และเป็นรูปธรรม

ประเด็นการสัมมนา    

 1. การเตรียมความพร้อมของโค้ชก่อนลงสนามและเวทีกับทีมงาน

 • คำจำกัดความ Teaching, Training, Coaching, Counseling, Mentoring

 • การเรียนรู้และเข้าใจการเรียนรู้ของผู้ใหญ่

 • การทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้เรียน

 • การสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน

 • การเตรียมและการออกแบบห้องเรียน

 • การจัดเตรียมอุปกรณ์การสอน

 • การเตรียมตัวของผู้สอน

 • การบริหารเวลาการสอน

 • ความพร้อมด้านบุคลิกภาพของผู้สอน

 • WORKSHOP : ทำประเมินผลทักษะรายบุคคลด้วยการทำแบบทดสอบศักยภาพภาวะผู้นำ (Leadership Assessment)  7 ด้าน และวิเคราะห์จุดเด่น จุดปรับปรุงของตนเองก่อนลงมือการสอน ณ จุดปฏิบัติงาน

 1. ภาวะผู้นำ (Leadership)

 2. การสอนงาน เป็นพี่เลี้ยง (Coaching)

 3. ทักษะการสื่อสาร (Communication)

 4. ทักษะการนำเสนอ (Presenting)

 5. การจัดการการวางแผน (Planning / Organization)

 6. การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)

 7. ทักษะการประเมินผลทบทวน และติดตามผล (Monitor / Review)

 1. การปรับ Mindset กับแนวทางการโค้ช เพื่อพัฒนาทีมสู่ความสำเร็จ

 • สร้างแรงจูงใจให้ทีมงานค้นพบคำตอบได้ด้วยตัวเอง (Motivation)

 • สร้างรูปแบบแก้ปัญหาด้วยผลงานที่ดีที่สุด (Way to Better Results)

 • ปรับสไตล์การโค้ชของตนเองให้ง่ายและมีประสิทธิภาพ (Coaching Model)

 1. ทักษะการโค้ชสู่การสอนให้ทีมงานประสบผลสำเร็จ

 • ทักษะการสร้างสัมพันธ์และความไว้วางใจ (Build Rapport & Build Trust)

 • ทักษะการฟังแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Listening)

 • ทักษะการใช้คำถามแบบ 5W-1H (5W-1H Questioning)

 • ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)

 • ทักษะการให้คำแนะนำ ปรึกษา และชี้แนะ (Counseling)

 1. ฝึกทักษะการออกแบบการสอน และขั้นตอนการโค้ชแบบมืออาชีพ

 • การวิเคราะห์แยกแยะเนื้อหาสำหรับการสอนในแต่ละครั้ง

 • การจัดเตรียมความพร้อมและวิธีการสอนในแต่ละช่วง

 • การประเมินความรู้ ความเข้าใจก่อน ระหว่าง และหลังการโค้ช

 • การสรุปประเด็นต่างๆ ให้ชัดเจนสำหรับการนำไปใช้งาน

WORKSHOP : ฝึกทักษะการออกแบบเนื้อหา และการเลือกเทคนิคการสอน ให้เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ การวัดผลได้ตรงตามเป้าหมาย ตามสไตล์ ADDIE MODLE

 1. การเลือกใช้เทคนิคการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ของโค้ชให้เหมาะกับโค้ชชี่

 • การสอนเชิงหลักการหรือภาคทฤษฎี (Lecture)

 • การสาธิตและฝึกปฏิบัติ (Demonstration/Workshop/Role Play)

 • การจัดกลุ่มย่อย (Small Group Discussion)

 • การใช้กรณีศึกษา (Case Study)

WORKSHOP : ฝึกทักษะการสอนงานและกิจกรรมแต่ละประเภทให้เกิดประสิทธิภาพ สำหรับการนำไปใช้งานจริง ณ จุดปฏิบัติงาน

 1. การพัฒนาทีมงานตามสมรรถภาพด้วยกระบวนการโค้ช

 • สร้างความท้าทายและการสนับสนุนให้ทีมไปสู่ความสำเร็จ

 • พิจารณาสมรรถนะให้ตรงตามความรู้ ความสามารถด้วยความเต็มและยินดี

 • พัฒนาวิธีการโค้ชให้เหมาะสมและลงตัวตามโมเดล 2T-3C (Training/Teaching/Coaching/Consulting/Counselling)

 • ลงมือดำเนินการ/ตรวจติดตามความสำเร็จให้สอดคล้องสมรรถณะ

 1. ข้อพีงระวังและควรปฏิบัติของการโค้ชกับการบริหารทีมที่ดี

 • ต้องเอื้ออำนวยให้การสอนงานสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด

 • เป็นสถานการณ์จริงและบุคลากรกำลังปฏิบัติงานอยู่

 • เป็นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจริง สร้างความเข้าใจได้อย่างแท้จริง

 • ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้สอนจากของตัวเอง (Tacit Knowledge) แปลงเป็นเนื้อหาและแนวทางการสอนงาน (Explicit Knowledge)

 • Q&A แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และปรับทัศนคติระหว่างการอบรม-สัมมนา

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย     { กิจกรรม และเกม   { การแสดงออก

{ กลุ่มสัมพันธ์     { การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากรนำการสัมมนา

ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)

 • Managing Director : PLAN AND WORK CENTER

 • ที่ปรึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร : DE WISDOM Training Institute

 • ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ

Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center

 • ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

อดีตที่ทำงาน

 • ที่ปรึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)

 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)

 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน)

 • ผู้จัดการฝ่ายบริการส่วนหน้า และผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel

          Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok

การศึกษา

                   – ปริญญาเอก สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไทย

   A Development of the Coaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries.

– ปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                – ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH COMMUNICATION ART)

                  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  ศิษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ให้บริการสังคม

  Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA

  Certificated to Service Plus as Service Training for Trainer

                  DDI-Development Dimensions International (Thailand)

                  Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด Bts อโศก

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ