Public Training หลักสูตร :เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลังและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในคลังสินค้า วิทยากร : อ.ธวัชชัย อบรม 20 สิงหาคม 65

Public Training หลักสูตร :เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลังและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในคลังสินค้า วิทยากร : อ.ธวัชชัย  อบรม 20 สิงหาคม 65

 

สถานที่จัดอบรม โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก

 

หลักการ/แนวความคิด :

 

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง จากปัจจัยและแรงกดดันต่างๆที่เกิดขึ้น ทุกองค์กรต่างแข่งขันกันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น เร็วขึ้นและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทำให้องค์กรต่างๆ ต้องให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับกิจการและเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากยิ่งขึ้น

 

แม้ว่าเป้าหมายของกิจการก็ยังคงเป็นเรื่องกำไรและความได้เปรียบในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายและซับซ้อนในการบริหารมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการบริหารระดับของสต๊อกให้เพียงพอกับความต้องการในหลากหลายจุด หลายช่องทางตลอดทั้งซัพพลายเชน การมีสินค้าที่เพียงพอกับความต้องการย่อมสร้างให้เกิดการไหลของสินค้าอย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสในการขายและเพิ่มยอดขายให้กิจการได้ แต่การมีสินค้าไม่เพียงพอและไม่ทันเวลากับความต้องการของลูกค้าส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อยอดขายและความน่าเชื่อถือของกิจการได้ แต่หากกิจการมีสินค้ามากเกินความต้องการ และเก็บไว้นานเกินไป ย่อมส่งผลให้ต้นทุนของกิจการสูงขึ้น และมีความเสี่ยงต่อความเสียหายจากการจัดเก็บ สินค้าหมดอายุ เสียโอกาสจากเงินลงทุน รวมไปถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของความต้องการสินค้า

 

ดังนั้นการบริหารสต๊อกสินค้าสำหรับกิจการ ให้มีประสิทธิภาพสูง ต้นทุนรวมต่ำ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี จึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้กิจการประสบความสำเร็จได้ การพยากรณ์ยอดขาย การวางแผนการสั่งซื้อ การผลิต การเติมสินค้า และการจัดการสต๊อกที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งสินค้าที่ขายเร็วและสินค้าที่ขายช้า หรือสินค้าที่ไม่ได้ขาย ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในช่องทางต่างๆ คือกิจกรรมสำคัญที่มีผลกระทบโดยตรงกับการบริหารซัพพลายเชนกิจการให้มีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกิจการที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสต๊อกสินค้า ตั้งแต่การการสั่งซื้อ การบริหารวัตถุดิบ สินค้าระหว่างกระบวนการ สินค้าสำเร็จรูป และสินค้าที่อยู่ในหลากหลายช่องทางการจำหน่ายตลอดทั้งซัพพลายเชน สร้างความตระหนักถึงเป้าหมายเดียวกันในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าและความสำคัญของงาน พร้อมทั้งมีทักษะความรู้ที่จำเป็นในการสร้างความสำเร็จ ความได้เปรียบในการแข่งขันและมีความยืดหยุ่นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตและนำไปสู่การสร้างสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

 

วัตถุประสงค์ต่อผู้เข้ารับการอบรม:

  1. เข้าใจแนวคิดและความสำคัญของการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสมัยใหม่ ภายใต้แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของกิจการ

  2. ตระหนักถึงความสำคัญของประสิทธิภาพในการทำงาน,และเกิดแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างประสิทธิภาพให้กับองค์กรได้

  3. เข้าใจเทคนิคที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการปัญหาและความท้าทายในการบริหารสต๊อกสินค้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

  4. พัฒนาทักษะของผู้เข้าอบรมให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนของงาน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในองค์กรได้

เนื้อหาหลักสูตร

เวลา

เนื้อหาหลักสูตร

9:00- 10:30

1.      ความสำคัญของเป้าหมายองค์กรและการจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

2.      หลักการบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชนกับคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ

3.      ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังปัจจุบัน

4.      การมีส่วนร่วมในการทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

10:30- 12:00

5.      การลดความสูญเปล่าในการทำงานให้เกิดการไหลของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

6.      การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของในการบริหารสต๊อกสินค้าของกิจการ

7.      เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการทำงานในคลังสินค้า

13:00- 14:30

8.      เทคนิค ABC และ XYZ ในการจัดการคลังสินค้า

9.      การกำหนดนโยบายสต๊อกสินค้า (Inventory Model)และการสั่งซื้อ

14:30-16:00

10.  การประยุกต์ใช้เทคนิคสำคัญในการแก้ไขปัญหาสต๊อกสินค้าของกิจการ เพื่อลด

ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการลูกค้า

11.  สรุปการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

 

ราคาเพียงท่านละ 3,900บาท

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง 

ลงทะเบียน 2ท่าน ท่านละ3,500บาท

ลงทะเบียน 4ท่าน ขึ้นไปท่านละ2,900บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1)เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2)ใบประกาศผ่านการอบรม

3)อาหารเบรก2มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

ติดต่อEmail: Inwtraining.sale@gmail.com

Tel: 098-820-9929คุณกุ้ง

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

http://www.tesstraining.com

WWW.ALLThaiTraining.com

รวมประกาศฝึกอบรม

หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่Email.inwtraining.sale@gmail.com

 

Scheduled Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน