Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล 9 ก.พ.65 ศูนย์ประชุม-สัมมนา-เดอะคอนเน็คชั่น-@mrt-ลาดพร้าว

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารลูกหนี้และเจรจาทวงหนี้ที่ได้ผล 9 ก.พ.65

 

 

สถานที่จัด ศูนย์ประชุม-สัมมนา-เดอะคอนเน็คชั่น-@mrt-ลาดพร้าว

 

ในปัจจุบันการทำธุรกิจระหว่างบริษัทแห่งหนึ่ง กับบริษัทอีกแห่งหนึ่ง บางครั้งการขายซื้อสินค้าและบริการมักจะไม่ได้ใช้เงินสดจ่ายในวันรับสินค้าเสมอไปเพราะต้องการยอดขายที่สูงกว่าดังนั้นการอำนวยความสะดวกโดยขายแบบให้เครดิตจำนวนวัน เช่น 30 วัน หรือ 60 วัน จึงมีความจำเป็นต้องให้เครดิตอีกทั้งบริษัทคู่ส่วนมากก็ให้เครดิตเช่นกัน เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้ แต่บริษัทที่ให้เครดิตก็จะต้องรับความเสี่ยงที่จะต้องติดตามทวงถามยอดหนี้จากลูกหนี้การค้าที่มีการผิดนัดชำระค่าสินค้าและบริการด้วยตนเองดังนั้นจึงทำหลักสูตรนี้มาเพื่อ ให้ความรู้และเทคนิคการเร่งรัดหนี้สินสำหรับลูกหนี้การค้า ที่ถูกกฎหมายและสามารถใช้ได้จริง ๆ ทำให้ลูกหนี้ค้นพบทางออกของปัญหาที่ดี ปลดประวัติเครดิตกับบริษัทคู่ค้า และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ในขณะเดียวกันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ ธุรกิจเร่งรัดหนี้สินให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อผู้ขายสินค้าสามารถเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าได้ทำให้ธุรกิจลดความเสี่ยงทางการเงินได้อีกด้วย

 

วัตถุประสงค์

 • ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจการเร่งรัดและติดตามลูกหนี้การค้าและทราบสาเหตุการเกิดหนี้การค้าเกิดขึ้นได้อย่างไร

 • เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจวัตถุประสงค์หลักของการให้เครดิตแก่ลูกหนี้การค้า

 • ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจเครื่องมือที่ช่วยให้เราบริหารลูกหนี้การค้าและติดตามทวงถามหนี้ให้มีประสิทธิภาพ

 • ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจการจัดทำตารางอายุลูกหนี้ (Aging Schedules of accounts receivable)

 • ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจการจัดชั้นลูกหนี้ และการกำหนดนโยบายเร่งรัดและติดตามหนี้

 • ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจตัวอย่างนโยบายการติดตามเร่งรัดลูกหนี้การค้าที่กิจการกำหนดโดยทั่วไป

 • ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจกรณีลูกหนี้มีการจ่ายเช็คล่วงหน้า

 • เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้และกฎหมายทวงหนี้ที่ต้องรู้

 • เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจกรณีศึกษาสิทธิการเรียกร้องและแนววินิจฉัยกรณีลูกหนี้การค้า

 • ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจคุณสมบัติและดีเอ็นเอพนักงานเร่งรัดหนี้สินที่ประสบความสำเร็จ

 • ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีการเร่งรัดหนี้สินแบบ SANDWICH สำหรับลูกหนี้การค้า

 • ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจผลของการเป็นหนี้

 • ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจการใช้ทฤษฎีของ มาสโลว์ในการเร่งรัดหนี้สิน

 • ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจการบริหารกิจกรรมเร่งรัดหนี้สิน

 • ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจการสะกดรอยตามลูกหนี้

 

 

หัวข้อเนื้อหา

  การเร่งรัดและติดตามลูกหนี้การค้าและทราบสาเหตุการเกิดหนี้การค้าเกิดขึ้นได้อย่างไร

  หลักของการให้เครดิตแก่ลูกหนี้การค้า

  เครื่องมือที่ช่วยให้เราบริหารลูกหนี้การค้าและติดตามทวงถามหนี้ให้มีประสิทธิภาพ

  การจัดทำตารางอายุลูกหนี้ (Aging Schedules of accounts receivable)

  พักเบรก

  การจัดชั้นลูกหนี้ และการกำหนดนโยบายเร่งรัดและติดตามหนี้

  ตัวอย่างนโยบายการติดตามเร่งรัดลูกหนี้การค้าที่กิจการกำหนดโดยทั่วไป

  กรณีลูกหนี้มีการจ่ายเช็คล่วงหน้า

  พักรับประทานอาหารกลางวัน

  แนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้และกฎหมายทวงหนี้ที่ต้องรู้

  กรณีศึกษาสิทธิการเรียกร้องและแนววินิจฉัยกรณีลูกหนี้การค้า

  คุณสมบัติและดีเอ็นเอพนักงานเร่งรัดหนี้สินที่ประสบความสำเร็จ

  ทฤษฎีการเร่งรัดหนี้สินแบบ SANDWICH สำหรับลูกหนี้การค้า

  ผลของการเป็นหนี้

  พักเบรก

  การใช้ทฤษฎีของ มาสโลว์ในการเร่งรัดหนี้สิน

  การบริหารกิจกรรมเร่งรัดหนี้สิน

  การสะกดรอยตาม

  Role – Play เร่งรัดหนี้สินแบบ SANDWISH

สรุปตอบคำถาม

 

 

ค่าอบรมสัมมนา

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

สมาชิกท่านละ 3,500 บาท

สมัครอบรม 5 ท่านขึ้นไปท่านละ 2900 เข้าอบรมได้ 6 ท่าน

 

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่จัด ศูนย์ประชุม-สัมมนา-เดอะคอนเน็คชั่นลาดพร้าว

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

พนักงานเร่งรัดหนี้สินกรณีลูกหนี้เป็นลูกหนี้การค้า

 

วิธีการอบรม              Classroom ทั้งแบบ Public และ In-house training  การบรรยาย การทำ Workshop กิจกรรมปลดล็อคความคิด  Workshop บทการขายและ Role-Play

ระยะเวลาการอบรม      6 ชั่วโมง (Online In house& Online Public หรือ Classroom Public &In House )

บรรยายโดย อาจารย์ รัชเดช อติกนิษฐ ประสบการณ์การทำงาน  17 ปี ในธุรกิจประกันชีวิต ประสบการณ์ 1 ปีในธุรกิจเร่งรัดหนี้สิน  ประสบการณ์ 13 ปี การเป็นวิทยากรภายในและภายนอก

เคยเป็น ผจก.อาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมพันธมิตรธุรกิจ  บมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต(ประเทศไทย) และ ผจก.อาวุโส ส่วนฝึกอบรมการขายธนาคารพาณิชย์ บมจ.ไทยประกันชีวิต มีประสบการณ์เป็นวิทยากรหลักสูตรการขายให้กับธนาคาร บริษัทสินเชื่อรถยนต์  บริษัทจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทโบรคเกอร์ประกันภัย และบริษัทเร่งรัดหนี้สิน

อดีตนักขายประกันชีวิตอันดับ 1 ของประเทศ ธค.2547 และ มค.2548 ของช่องทางธนาคาร ของบมจ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

 

 

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ