Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร Training for the Trainer Skills (อบรม 1 วัน) 17 ส.ค.65 ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร
Training for the Trainer Skills (อบรม 1 วัน) 17 ส.ค.65 ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.
สถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20 ใกล้ BTS อโศก กรุงเทพ **สถานีอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วิทยากร : ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การเตรียมการสอน และเข้าใจบทบาทการเป็นวิทยากรอย่างถูกต้องพร้อมมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะการใช้หลักการ และทักษะการเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและเสริมสร้างบุคลิกภาพให้แก่ผู้เข้าอบรมในการพูดต่อที่ชุมชน

หัวข้อการอบรม
1. บทบาทของวิทยากรและคุณสมบัติของนักฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
2. การเรียนรู้ การฝึกอบรม และการพัฒนาของผู้ใหญ่
3. การวางแผนการสอนและการดำเนินการสอน / การเตรียมการสอน
 การตั้งวัตถุประสงค์การสอนเชิงพฤติกรรม
 การวางแผนการสอน / การนำเสนอ
 การวางแผนการสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Training)
 การวางแผนการสอนเพื่อทักษะ (Skill Training)
 การใช้เกมและกิจกรรมนันทนาการ (Game for Training Play)
WORKSHOP : ฝึกการออกแบบเนื้อหาการฝึกอบรมแต่ละครั้งให้เหมาะสมกับเวลา วิธีการเรียน
 เรียนรู้ และหลักการประเมินผลการเรียนรู้สู่การปฎิบัติงานจริง (Learning to Well-Practiced)
4. สไตส์ 5 ขั้นตอนการสอนของวิทยากรแบบมีออาชีพ
5. WORKSHOP : การดำเนินการสอนของวิทยากร (ฝึกปฏิบัติ)
 การสอนแบบบรรยาย
 การสอนแบบสาธิต
 การสอนแบบมีส่วนร่วม
6. เทคนิคการฝึกอบรมสำหรับวิทยากรองค์กร
 หลักการพูดและการนำเสนอ
 การใช้ภาษาและการใช้น้ำเสียง
 การสร้างอารมณ์ขันและการกระตุ้นผู้ฟัง
 การดูแลและการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้สอน / ทักษะเฉพาะตัวของ Trainer
 การสร้างบรรยากาศการเริ่มต้นเสนอ ระหว่างการสอน และจบการสอนในแต่ละครั้ง
 การควบคุมตนเองและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 จิตวิทยาการโน้มน้าวและให้กำลังใจผู้เข้าฝึกอบรม
 เทคนิคการฝึกอบรมที่วิทยากรต้องทราบ
7. การประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม
(ประเมินและวิจารณ์เป็นรายบุคคล เพื่อเพิ่มมุมมองในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง)
วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา
เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย
 การบรรยาย  กิจกรรม และเกม  การแสดงออก
 กลุ่มสัมพันธ์  การแสดงความคิด ถาม – ตอบ
วิทยากรนำการสัมมนา
ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)
 Managing Director : PLAN AND WORK CENTER
 ที่ปรึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร : DE WISDOM Training Institute
 ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ
Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center
 ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

อดีตที่ทำงาน
 ที่ปรึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)
 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)
 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน)
 ผู้จัดการฝ่ายบริการส่วนหน้า และผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel
Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok
การศึกษา
– ปริญญาเอก สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไทย
A Development of the Coaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries.
– ปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH COMMUNICATION ART)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ศิษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ให้บริการสังคม
Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA
Certificated to Service Plus as Service Training for Trainer
DDI-Development Dimensions International (Thailand)
Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ