Public Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร มารยาทการทำงานและการสนทนา การรับโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ อบรม 4 พ.ย.65

Public Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร มารยาทการทำงานและการสนทนา การรับโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ อบรม 4 พ.ย.65

 

ในยุคปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงสูง และการแข่งขันด้านธุรกิจสูงเช่นกัน ไม่ว่าองค์กรใด   ทำธุรกิจประเภทใด  ล้วนแล้วต้องสร้างงานบริการในทุกส่วนขององค์กร ทั้งการประสานงาน  การสื่อสาร การสร้างจิตสำนึกในงานบริการ  เพื่อส่งต่อไปยังลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่ติดต่อกับองค์กรของเรา  ต้องมีการสื่อสารที่ดี และช่องทางหนึ่งที่จำเป็น คือการสนทนาทางโทรศัพท์   ถือเป็นเรื่องสำคัญมากเช่นกัน การสนทนา การตอบปัญหา  มารยาทหรือการบริการทางโทรศัพท์ให้มีประสิทธิผลมากที่สุดเป็นหน้าตา ภาพลักษณ์ ขององค์กร

 

          หากเจ้าหน้าที่ call center มีการสื่อสารในการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ดี และมีจิตสำนึกการบริการ (Service mind)  มีทัศนคติเชิงบวก   การใช้คำพูด น้ำเสียง การตอบข้อซักถาม การให้คำแนะนำ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ผ่านทางโทรศัพท์  รวมถึงการทำงานร่วมกันอย่างให้เกียรติกันอย่างมีมารยาท เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างงานบริการให้ลูกค้าเกิดการประทับใจส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีกับตัวผู้ให้บริการ และองค์กร คอลเซ็นเตอร์ (Call Center) คือผู้ที่มีบทบาทศูนย์รวมขององค์กรในการรับสายเข้า การโทรออกขององค์กร และยังใช้เป็นช่องทางในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือบุคคลที่ติดต่อเข้ามาที่ต้องการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ หรือช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  การให้คำแนะนำ การตอบคำถาม ซึ่งเป็นบทบาทของพนักงาน Call center     จะเห็นได้ว่าบทบาทของพนักงาน call center เป็นส่วนสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กร สิ่งที่จะช่วยเสริมบทบาทให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น  “พนักงานต้องมีจิตบริการ  (Service mind)” เต็มใจที่จะช่วยเหลือ ตอบคำถาม ให้คำแนะนำแบบมืออาชีพ  จะเกิดผลดีต่อความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ที่โทรเข้ามาติดต่อ

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้บทบาท และความสำคัญของงานบริการ การสื่อสาร และการบริการทางโทรศัพท์

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจเทคนิควิธีการและนำไปปฏิบัติงานในการสนทนาทางโทรศัพท์ตามเป้าหมาย

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและวิธีปฏิบัติตนเองในการทำงานร่วมกันอย่างมีมารยาทเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

หัวข้อเนื้อหา

  เข้าใจองค์ประกอบทั้ง 7 ของการสื่อสารด้วยการเขียน

  (7 traits of writing)

  เรียนรู้ความสำคัญและประโยชน์ หลักการของการเขียนที่ดี

  เรียนรู้ 6 ระดับของการคิดให้ชัดเจน (clear thinking) นำไปสู่การเขียนที่เหมาะสมตาม

  พักเบรก

  เรียนรู้กระบวนการคิดที่มีตรรกะ

  3 ส่วนประกอบที่ต้องมีในทุกการเขียน (Three key parts of writing structure)

  เขียนเพื่อการโน้มน้าวใจ (Persuasion) ด้วย AIDA model

  เรียนรู้แผนการเขียนที่จะช่วยให้สื่อสารได้มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักขั้นตอน  O-R-E-O Map

  เทคนิคในการจัดระบบเนื้อหา (Pattern of organization)

  เขียนอย่างไรให้ดึงดูดคนอ่าน (Appealing readers)

  การยกตัวอย่าง (Example)

  พักรับประทานอาหารกลางวัน

  เรียนรู้การเลือกใช้ข้อมูลประกอบการเขียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์การสื่อสารอย่างครบถ้วน

  เรียนรู้แนวทางกำหนดจุดหมายของการเขียนอย่างชัดเจน (defining purpose)

  เขียนอย่างไรให้มีเหตุผลหนักแน่น (Logical reasoning)

  เรียนรู้การวิเคราะห์ผู้รับสาร (analyzing readers)

  6 คำถามเพื่อช่วยให้เข้าใจบริบทของการเขียนอย่างครบถ้วน (understanding context)

  พักเบรก

  สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงตรรกะที่ผิดพลาดในการสื่อสาร (faulty logic)

  การประเมินหาจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เอกสารที่เขียนถูกสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

  สรุปการเรียนรู้ ถาม-ตอบ

  Workshop

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

 ราคา ท่านละ 2,500 บาท/ท่าน 09.00-16.00

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

https://www.tesstraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ