Public Training เปิดหลักสูตร ยืนยัน หลักสูตร HR as Coach and Facilitator อบรม 3 มิ.ย.65 อจ.ชัญญชิตา ศรีชัย

Public Training เปิดหลักสูตร ยืนยัน หลักสูตร HR as Coach and Facilitator อบรม 3 มิ.ย.65 อจ.ชัญญชิตา ศรีชัย

จัด อบรม โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก สถานี MRT สุขุมวิท

หลักการและเหตุผล (Introduction)

HR คือผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในองค์กร เป็นผู้ที่ผลักดัน วางแผน ดำเนินการ แก้ไขปัญหา และนำพาบุคลากรและองค์กร ไปสู่เป้าหมายความสำเร็จที่องค์กรตั้งไว้ HR ที่มีความสามารถจะมีคุณสมบัติหลากประการ ทั้งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะและทักษะต่างๆที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริหาร และเป็นผู้ที่บุคลากรไว้วางใจในการปรึกษาปัญหาต่างๆ ทักษะที่สำคัญที่ HR จำเป็นต้องมีในการทำงาน ณ ปัจจุบันคือ ทักษะ Coach และ Facilitator ทั้งสองทักษะนี้ มีความสำคัญที่จะสามารถพัฒนา นำพา คนในองค์กรไปสู่การคิดด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ( Self – Solution Thinking ) ซึ่งนำไปสู่พฤติกรรมและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรใดมี HR ที่มีทักษะด้าน Coach และ Facilitator จะนำไปสู่ผลักดันศักยภาพพนักงานที่ตรงจุดและสร้างสรรผลงานที่มีคุณภาพ นำพาให้เกิดความสำเร็จให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์  (Objective)

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทของ HR แบบ Coach และ Facilitator

 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจกระบวนการในการ Coach และเทคนิคในการเป็นผู้นำที่อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ในองค์กร

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ สร้างทักษะและแนวทางเพื่อนำไปผลักดันศักยภาพบุคลกร และนำไปใช้ในองค์กรตนเองได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

HR ผู้บริหาร ผู้นำ ที่มีหน้าที่ดูแลพัฒนาบุคลากรในองค์กร

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

  1. โลกแห่งการทำงานปัจจุบันที่มีการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลง

  2. HR คือใครในองค์กร และมีบทบาทอย่างไร

  3. Coach และ Facilitator คือใคร และมีบทบาทอย่างไร

  4. ทักษะของ HR และบทบาทของ HR ในการโค้ช Coach

  5. บทบาทของ HR ในการเป็น Facilitator

  6. กระบวนการและขั้นตอนในการโค้ช รูปแบบ TAPS Model

  7. การเข้าใจคนประเภทต่างๆ และหลักการที่ HR ควรตระหนักตาม SCARF Model

  8. แนวทางการโค้ชและ Faเพื่อพัฒนาบุคลากร

Workshop

      9.เทคนิคการติดตามผลด้วย GROW Model

    10.การสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันแบบ CFR

    11.การสร้าง SMARTER GOAL และการติดตามผลการปฏิบัติงาน

     Workshop

    12.ข้อควรระวังในบทบาทของโค้ชและ Fa ในองค์กร รวมทั้งปัญหาและแนวทางป้องกัน แก้ไข

    13.ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการนำ โค้ชและ Fa เข้ามาใช้ในองค์กร

     สรุปการเรียนรู้

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

9.00 – 16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ

เช่น Brain storming,Game,Role play and presentation, Clip Video Learning

เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน

เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้แบบเข้าใจด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้

สัดส่วนการบรรยายและฝึกปฏิบัติ

วิทยากร

อจ.ชัญญชิตา ศรีชัย

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ