การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ (29 เม.ย. 62)

การค...

การนำเข้าส่งออกแบบมืออาชีพในยุค 4.0 (17 ม.ค.62)

หลัก...

ยืนยัน ข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (SOC, RoHS, REACH/SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF) (21 มี.ค.62)

ข้อก...

หลักสูตร การปรับระบบ HR ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO (29 ม.ค.62)

หลัก...

ยืนยัน International Material Data System : IMDS (19-20 ธ.ค.62)

หลัก...

ยืนยัน ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า นำเข้า+ส่งออก ทั้งระบบ (5-6 มิ.ย. 62) อ.วัชระ

ยืนย...

ยืนยัน การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงาน (Time Management) (8 มี.ค.62)

การบ...

หลักสูตร การใช้ QC 7 TOOLS แก้ไขปัญหาที่หน้างาน(ภาคปฏิบัติ) QC 7 TOOLS FOR PREVENTIVE AND CORRECTIVE ACTION <font color="blue">( 6 ก.พ.63)</font>

หลัก...

เปิดอบรม เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO 15 มีนาคม 2562

เพิ่...

เปิดอบรม ยืนยัน เทคนิคการทำ APQP Work Book เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (21 มีนาคม 2562)

เปิด...

เปิดอบรม การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ <font color="blue">( 24 เม.ย.62 ) </font>

เปิด...

ยืนยัน “Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ”<font color="blue"> 26 กันยายน 62 </font>

ยืนย...

หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าบริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ 26 เม.ย.62

การบ...

หลักสูตร : การบริหารการผลิตและแก้ไขปัญหาที่หน้างาน (Production and Daily Management for Supervisor) ( 16 ส.ค.62)

หลัก...

ยืนยัน หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ 20 ก.พ.63

ยืนย...

ยืนยัน International Material Data System : IMDS (29-30 ส.ค. 62)

ยืนย...

หลักสูตร การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อน (ROHS)ในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ – ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (20 ก.พ.63)

หลัก...

ยืนยัน หลักสูตร การจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน ( 5S for Productivity & Improvement) (24 ต.ค.62)

ยืนย...

หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 19 ก.ค.62

หลัก...

หลักสูตร ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพการปรับใช้งานระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2015 27 ก.พ.63

หลัก...

หลักสูตร การบริหารการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 5 กรกฎาคม 2562

หลัก...

ยืนยัน หลักสูตร ความรู้ การนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ ภาษีเเละพิธีการศุลกากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ 20-21 พฤศจิกายน 2562

หลัก...

หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า และควบคุมสต๊อคสมัยใหม่ 23 พ.ย.62

หลัก...

หลักสูตร กลยุทธ์การวางแผนและบริหารการผลิต 4 กันยายน 2562

หลัก...

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control 25 ตุลาคม 2562

หลัก...

หลักสูตร การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ( 7 Waste for cost reduction) 28 ตุลาคม 2562

หลัก...

หลักสูตร การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ 6 พ.ย.62

หลัก...

หลักสูตร OKRs & Performance Management 17 ธ.ค.62

หลัก...

ยืนยัน หลักสูตร ขั้นตอนการดำเนินการ 5 ส และการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส 27 พ.ย.62

หลัก...

หลักสูตร การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยหลักการ PDCA และ 8Ds อบรม 15 ม.ค.63

หลัก...

หลักสูตร กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 5 ก.พ.63

หลัก...

หลักสูตรการเพิ่มผลผลิตการวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 23 พ.ย.62

หลัก...

ยืนยัน หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ 12 ธ.ค.62

ยืนย...

ยืนยัน หลักสูตร ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพการปรับใช้งานระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2015 19 ธ.ค.62

ยืนย...

ยืนยัน การบริหารการผลิต ด้วยระบบการผลิตแบบลีน(Lean Manufacturing System) 6 ก.พ.63

ยืนย...