การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ (29 เม.ย. 62)

การค...

การนำเข้าส่งออกแบบมืออาชีพในยุค 4.0 (17 ม.ค.62)

หลัก...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน การควบคุมคุณภาพเเละระบบสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (SOC, RoHS, REACH/SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF) (27 ต.ค.63)

เปิด...

หลักสูตร การปรับระบบ HR ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO (29 ม.ค.62)

หลัก...

ยืนยัน International Material Data System : IMDS (18-19 ก.พ.63)

หลัก...

ยืนยัน ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า นำเข้า+ส่งออก ทั้งระบบ (5-6 มิ.ย. 62) อ.วัชระ

ยืนย...

ยืนยัน การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงาน (Time Management) (8 มี.ค.62)

การบ...

หลักสูตร การใช้ QC 7 TOOLS แก้ไขปัญหาที่หน้างาน(ภาคปฏิบัติ) QC 7 TOOLS FOR PREVENTIVE AND CORRECTIVE ACTION <font color="blue">( 4 มี.ค.63)</font>

หลัก...

เปิดอบรม เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO 15 มีนาคม 2562

เพิ่...

เปิดอบรม ยืนยัน เทคนิคการทำ APQP Work Book เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (21 มีนาคม 2562)

เปิด...

เปิดอบรม การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ <font color="blue">( 24 เม.ย.62 ) </font>

เปิด...

ยืนยัน “Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ”<font color="blue"> 19 มีนาคม 63 </font>

ยืนย...

หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าบริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ 26 เม.ย.62

การบ...

หลักสูตร : การบริหารการผลิตและแก้ไขปัญหาที่หน้างาน (Production and Daily Management for Supervisor) ( 16 ส.ค.62)

หลัก...

ยืนยัน หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ 24 เม.ย.63

ยืนย...

ยืนยัน International Material Data System : IMDS (29-30 ส.ค. 62)

ยืนย...

หลักสูตร การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อน (ROHS)ในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ – ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (20 ก.พ.63)

หลัก...

ยืนยัน หลักสูตร การจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน ( 5S for Productivity & Improvement) (24 ต.ค.62)

ยืนย...

หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 19 ก.ค.62

หลัก...

หลักสูตร ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพการปรับใช้งานระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2015 27 ก.พ.63

หลัก...

หลักสูตร การบริหารการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 5 กรกฎาคม 2562

หลัก...

ยืนยัน หลักสูตร ความรู้ การนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ ภาษีเเละพิธีการศุลกากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ 20-21 พฤศจิกายน 2562

หลัก...

หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า และควบคุมสต๊อคสมัยใหม่ 23 พ.ย.62

หลัก...

หลักสูตร กลยุทธ์การวางแผนและบริหารการผลิต 4 กันยายน 2562

หลัก...

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control 25 ตุลาคม 2562

หลัก...

หลักสูตร การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ( 7 Waste for cost reduction) 28 ตุลาคม 2562

หลัก...

หลักสูตร การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ 6 พ.ย.62

หลัก...

หลักสูตร OKRs & Performance Management 17 ธ.ค.62

หลัก...

ยืนยัน หลักสูตร ขั้นตอนการดำเนินการ 5 ส และการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส 27 พ.ย.62

หลัก...

หลักสูตร การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยหลักการ PDCA และ 8Ds อบรม 15 ม.ค.63

หลัก...

ยืนยัน หลักสูตร กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 5 ก.พ.63

ยืนย...

หลักสูตรการเพิ่มผลผลิตการวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 23 พ.ย.62

หลัก...

เรียนออนไลน์ หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ 20 พ.ค.63

เรีย...

ยืนยัน หลักสูตร ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพการปรับใช้งานระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2015 19 ธ.ค.62

ยืนย...

ยืนยัน การบริหารการผลิต ด้วยระบบการผลิตแบบลีน(Lean Manufacturing System) 6 ก.พ.63

ยืนย...

หลักสูตร เทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes) 24 เมษายน 2563

หลัก...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารงานขนส่ง (Transportation Management 4.0) 23 ก.ย. 2563

เปิด...

ยืนยัน หลักสูตร การบริหารคณุภาพทั่วทั้งองค์กร ด้วยการให้ทกุคนในองค์กรมีส่วนร่วม ในการพัฒนาองค์กร (Total Quality Management : TQM) 18 มี.ค.63

หลัก...

ยืนยัน หลักสูตร การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ 5 มีนาคม 2563

หลัก...

ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes) 24 เมษายน 2563

ยืนย...

หลักสูตร การลดความสูญเสีย ในการผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้า 8 พ.ค.63

หลัก...

หลักสูตร เทคนิคการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วย PDCA 27 เมษายน 2563

หลัก...

หลักสูตร การควบคุมคุณภาพของเสียเป็นศูนย์ (ZQC) 19 มิ.ย.63

หลัก...

หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์เเละเเก้ปัญหาที่หน้างาน 26 พ.ค.63

หลัก...

เรียนออนไลน์ หลักสูตร กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่โลจิสติกส์ 4.0” (SMART Logistic 4.0) 27 เม.ย.63

เรีย...

หลักสูตร กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่โลจิสติกส์ 4.0” (SMART Logistic 4.0) 15 พ.ค.63

หลัก...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ 25 ก.ย.63

เปิด...

หลักสูตร เทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes) : 15 กรกฎาคม 2563

หลัก...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร INCOTERMS ® 2020 (ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ) 22 ต.ค.63

ยืนย...

 ยืนยัน หลักสูตร “การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนการทำงาน การปรับปรุงงานด้วย PDCA 21 ส.ค.63 อ.ไมตรี

ยืนย...

  • 1
  • 2