บริษัทฝึกอบรมการบริหาร, บริษัทรับจัดสัมมนา, อบรมทรัพยากรมนุษย์, หลักสูตรการบริหาร, Public & InHouse Training หลักสูตร HR, การบริหารจัดการ, INWTraining

สถาบันฝึกอบรมการบริหาร

บริษัทฝึกอบรมการบริหาร, บริษัทรับจัดสัมมนา, อบรมทรัพยากรมนุษย์, หลักสูตรการบริหาร, Public & InHouse Training หลักสูตร HR, การบริหารจัดการ, ฝึกอบรมการจัดการ, การสื่อสาร, การผลิต อุตสาหกรรม, โรงงาน, รับจัดฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร ด้วยวิทยากร ผู้มีประสบการณ์โดยตรง 

หลักสูตร Public Training 2022 ที่จะจัดอบรมเร็วๆนี้

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

Online Zoom หลักสูตร การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต (Material Requirements Planning) 27 ก.ย.65 อ.อนันต์
from to
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom เปิดอบรม ยืนยัน หลักสูตร ทักษะการอ่านคนเพื่อการบริหาร 7 ตุลาคม 65 อ.ประกาศิต
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารเเละเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ 12 ต.ค. 65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 7Q 15 ต.ค.65 อ.กัณฑ์เอนก
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Public Training หลักสูตร Project Management (อบรม 17 ต.ค.65) ดร.ธธีร์ธร
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
 Online Zoom  เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel แบบ Upper-level 20 ต.ค.65 อ.ทิพอาภา
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom  เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินอย่างมืออาชีพ 21 ต.ค.65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Public Training /ONSITE หลักสูตร กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่... (อบรม 21 ต.ค. 65) อ.สุพจน์
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
Online Zoom เปิดรับสมัคร  หลักสูตร :กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ (Service Mind) อบรม 22 ต.ค.65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Training  Zoom 6 ชั่วโมงเปิดรับสมัคร หลักสูตร Adobe Photoshop CS6 for Techniques อบรม 25 ต.ค.65 อ.เทอร์โบ
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Training เปิดรับสมัคร การจัดทำเอกสารการส่งออกอย่างมืออาชีพ อบรม 25 ต.ค.65
from to
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ 26 ต.ค.65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
Online Zoom หลักสูตร การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC อบรม 28 ต.ค.65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
ยืนยันจัด Online Zoom หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR) อบรม 31 ต.ค.65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS อบรม 2 พ.ย.65 อ.พิพัฒน์พล
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Training  หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ 10 พ.ย.65 อ.กัณฑอเนก
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ

หลักสูตรฝึกอบรมภายนอกองค์กร PUBLIC TRAINING  2019

หลักสูตรด้านการขาย การตลาด และบริการ
หลักสูตรด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ HR ผู้นำ
หลักสูตรด้านอุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทาง
หลักสูตรด้านธุรกิจ ภาษา คอมพิวเตอร์

หลักสูตรฝึกอบรม ภายในองค์กร IN HOUSE TRAINING

การบริหารจัดการ
อุตสาหกรรม โรงงาน
ทรัพยากรมนุษย์
การสื่อสาร Team
ภาษา คอมพิวเตอร์

บริการของเรา

วางแผนฝึกอบรมรายปี
บริการจัดหาวิทยากรที่เหมาะสม
บริการจัดฝึกอบรมภายใน และภายนอกองค์กร