บริษัทฝึกอบรมการบริหาร, บริษัทรับจัดสัมมนา, อบรมทรัพยากรมนุษย์, หลักสูตรการบริหาร, Public & InHouse Training หลักสูตร HR, การบริหารจัดการ, INWTraining

สถาบันฝึกอบรมการบริหาร

บริษัทฝึกอบรมการบริหาร, บริษัทรับจัดสัมมนา, อบรมทรัพยากรมนุษย์, หลักสูตรการบริหาร, Public & InHouse Training หลักสูตร HR, การบริหารจัดการ, ฝึกอบรมการจัดการ, การสื่อสาร, การผลิต อุตสาหกรรม, โรงงาน, รับจัดฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร ด้วยวิทยากร ผู้มีประสบการณ์โดยตรง 

หลักสูตร Public Training 2022 ที่จะจัดอบรมเร็วๆนี้

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance) 19 พ.ค.65
Scheduled
Public >PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
Online Zoom หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) อบรม 21 พฤษภาคม 2565
Scheduled
Public >PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
Public Training หลักสูตร ทักษะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน  (Management Skills for Supervisor)  อบรม 23 พ.ค. 65
Scheduled
Public >PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
Public Training  เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารเเละเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ 24 พ.ค. 65
Scheduled
Public >PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Public Training   เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินอย่างมืออาชีพ 24 พ.ค.65
Scheduled
Public >PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยันจัด หลักสูตร การบริหารจัดการงานเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management) 25 พ.ค.65
Scheduled
Public >PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Training  Zoom 6 ชั่วโมงเปิดรับสมัคร หลักสูตร Adobe Photoshop CS6 for Techniques อบรม 25 พ.ค.65 อ.เทอร์โบ
Scheduled
Public >PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Public Training หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานเชิกรุก (Proactive Working for Leadership ) อบรม 27 พ.ค.65
Scheduled
Public >PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Public Training เปิดหลักสูตร ยืนยัน หลักสูตร HR as Coach and Facilitator อบรม 3 มิ.ย.65 อจ.ชัญญชิตา ศรีชัย
Scheduled
Public >PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลแบบ 360 องศา (16  มิ.ย.65)
Scheduled
Public >PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร visa work permit ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) อบรม 16 มิ.ย.65
Scheduled
Public >PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom หลักสูตร PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฝ่ายการตลาด อบรม 18 มิ.ย.65 อ.พลกฤต
Scheduled
Public >PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel แบบ Upper-level 23 มิ.ย.65 อ.ทิพอาภา
Scheduled
Public >PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom หลักสูตร เจาะลึกการวิเคราะห์การตลาดยุค 4.0 Innovation Insights Digital Marketing 4.0 อบรม 24 มิ.ย.65
Scheduled
Public >PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
ยืนยันจัด Online Zoom หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR) อบรม 28 มิ.ย.65
Scheduled
Public >PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ

หลักสูตรฝึกอบรมภายนอกองค์กร PUBLIC TRAINING  2019

หลักสูตรด้านการขาย การตลาด และบริการ
หลักสูตรด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ HR ผู้นำ
หลักสูตรด้านอุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทาง
หลักสูตรด้านธุรกิจ ภาษา คอมพิวเตอร์

หลักสูตรฝึกอบรม ภายในองค์กร IN HOUSE TRAINING

การบริหารจัดการ
อุตสาหกรรม โรงงาน
ทรัพยากรมนุษย์
การสื่อสาร Team
ภาษา คอมพิวเตอร์

บริการของเรา

วางแผนฝึกอบรมรายปี
บริการจัดหาวิทยากรที่เหมาะสม
บริการจัดฝึกอบรมภายใน และภายนอกองค์กร