หลักสูตรด้านการบริหาร ผู้นำ HR

หลักสูตร การสร้างวิทยากรมืออาชีพ (Train the Professional ) (4 มิ.ย.62)

หลักสูตร การสร้างวิทยากรมืออาช...

ยืนยัน หลักสูตร การบริหารผลงาน สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ (Performance Management for Professional Supervisor/Manager) (15 มิถุนายน 62)

หลักสูตร การบริหารผลงาน สำหรับ...

Update พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (2562)ประเด็นสำคัญที่นายจ้างและ HR ต้องรู้ 20 มิ.ย.62

Update พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (2...

ยืนยัน หลักสูตร หัวหน้างานยุคใหม่ก้าวไกล 360 องศา (21 มิ.ย.62)

ยืนยัน หลักสูตร หัวหน้างานยุคใ...

หลักสูตร นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ(Professional HRD Officer) สำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่ (27 พฤษภาคม 62)

หลักสูตร นักพัฒนาบุคลากรมืออาช...

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 6 มิ.ย. 2562

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลั...

หลักสูตร กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ 23 พ.ค. 2562

หลักสูตร กลยุทธ์การจัดซื้อสินค...

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 31 พ.ค. 2562

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (...

หลักสูตร เทคนิคพูดในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ 10 ก.ค.62

  หลักสูตร เทคนิคพูดในที่...

หลักสูตร ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่ สู่ความเป็นมืออาชีพ…การบริหารการประชุม (Smart Secretary Towards Effective Meeting Management) 15 พ.ค.62

หลักสูตร ศักยภาพเลขานุการยุคให...

Incoterms ® 2010 และการจัดทําเอกสารการค้าระหว่างประเทศ 26 เม.ย.62

Incoterms ® 2010 และการจัดทําเ...

เทคนิคการบันทึกและการเขียนรายงานการประชุม วันที่ 4 เมษายน 2562

เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียน...

หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0 24 เม.ย 2562

หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่ว...

เปิดอบรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายHR (HR for non-HR) <font color="blue">(20 มิ.ย 62) </font>

เปิดอบรม การบริหารทรัพยากรมนุษ...

หลักสูตร Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน<font color="blue"> 10 มิ.ย.62 </font>

หลักสูตร Finance for Non-Finan...

ยืนยัน หลักสูตร ธุรกิจุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ” ด้านธุรกิจนำเข้า ทางเรือ ทางรถ <font color="blue"> (25 เม.ย.62) </font>

ยืนยัน หลักสูตร ธุรกิจุรกิจการ...

ยืนยัน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ (Modern Human Resource Officer) 16 พ.ค.62

ยืนยัน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคค...

ยืนยัน กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน/ฝ่ายบริหาร ควรรู้ (HR Law Update : 2019) (15 พ.ค.62)

ยืนยัน กฎหมายแรงงานที่หัวหน้าง...

หลักสูตร ครบเครื่องเรื่อง”การนำเข้า-ส่งออก พิธีการศุลกากร เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่ พรบ.ศุลกากร ฉบับใหม่ 2560 รุ่น 1/2562 <font color="blue">วันที่ 25-26 มีนาคม 2562</font>

สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได...

เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลังคน (Workforce Anlysis Workshop) 22 มิถุนายน 2562

หลักสูตร เจาะลึกและฝึกปฏิบัติก...

ยืนยัน หลักสูตร การสอนงานแบบ On The Job Training ( 21 มี.ค.62)

ยืนยัน หลักสูตร การสอนงานแบบ O...

ยืนยัน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ (MODERN HUMAN RESOURCE OFFICER) ( 1 มี.ค.62)

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการ...

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ (MODERN HUMAN RESOURCE OFFICER) (1 มี.ค.62)

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการ...

ยืนยัน เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม (4 มี.ค. 62) อ.ประภาภรณ์

ยืนยัน เทคนิคการบันทึกและหลักก...

หลักสูตร การวิเคราะห์บริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT) ( 25 มี.ค. 62) อ.พลกฤต

การวิเคราะห์บริหารความเสี่ยง (...

หลักสูตร Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ อ.ประกาศิต <font color="blue">(24 พ.ค. 62) </font>

Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภ...

ยืนยัน ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า นำเข้า+ส่งออก ทั้งระบบ (5-6 มิ.ย. 62) อ.วัชระ

ยืนยัน ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก...

ยืนยัน เทคนิคการประเมินผลแบบ 360 องศา (360 Degree Feedback Evaluation Technique) (14 ก.พ.62)

เทคนิคการประเมินผลแบบ 360 องศา...

ยืนยัน หลักสูตร สุดยอดการเป็นวิทยากร TRAIN THE TRAINER อบรม 21 มิ.ย.62

สามารถถ่ายทอดงานเพื่อสร้างความ...

หลักสูตร ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน 26 ม.ค.62

➡  จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เมื่...

หลักสูตร สู่ความเป็นเลิศทักษะ “การเขียนรายงาน” ภาษาอังกฤษ 27 กุมภาพันธ์ 2562

การเปิดการค้าเสรีกับนานาอารยะป...

หลักสูตร ทักษะการสื่อสารด้านการเขียน (ภาษาอังกฤษ) 11 มีนาคม 2562

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ก...

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง อ.ประภาภรณ์ (31 ม.ค.62)

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลู...

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารทีมงาน (THE PSYCHOLOGY IN PEOPLE MANAGEMENT) (21 ก.พ.62)

หลักการและเหตุผล (INTRODUCTION...

เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์และการตีความข้อมูล (15 มี.ค.62)

 เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักขอ...

กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” ยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ (9 ม.ค.62)

กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ “ผู้ช่ว...

เจาะประเด็น…การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย (29 ม.ค.61)

จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบางต...

ยืนยัน การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายHR (HR for non-HR) (25 ม.ค. 62) ดร.สันติชัย

ยืนยัน การบริหารทรัพยากรมนุษย์...