อบรมหลักสูตร การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน วันที่ 8 มิถุนายน 2562 โดยอาจารย์ประกาสิต สพฤกษ์ศรี

อบรมหลักสูตร การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน วันที่ 8 มิถุนายน 2562 โดยอาจารย์ประกาสิต สพฤกษ์ศรี