Online Zoom หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 7Q 15 ต.ค.65 อ.กัณฑ์เอนก

Online Zoom หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 7Q อบรม 15 ต.ค.65 อ.กัณฑ์เอนก

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การพัฒนาระดับความฉลาด (Quotient) ทุกด้านของแต่ละบุคคล เป็นแนวทางการสร้างความสำเร็จในการทำงานและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีสติ ทำให้บุคคลนั้นสร้างผลงานกับเป้าหมายที่ตั้งใจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นบุคคลที่ดีในสังคม เป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 7Q ช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของ 7Q เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองรวมถึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการทำงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และการมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน อันส่งผลต่อการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง

 2. เพื่อให้สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้พฤติกรรมตนเองและผู้ร่วมงานตามหลัก 7Q

 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • พนักงาน

 • หัวหน้างาน

 • ผู้จัดการ

 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย 40%

 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

 • กรณีศึกษา 10%

รายละเอียดการดำเนิน

 • 1 วัน ( 6 ชั่วโมง )

หัวข้อการฝึกอบรม

กิจกรรม สร้างประสบการณ์แรกพบ

 • คำถามทรงพลังเพื่อดึงศักยภาพ

 • การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กรกับพนักงาน เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน

 • การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 360 องศา เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน

Workshop  ค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างมนุษยสัมพันธ์

เรียนรู้การใช้ 7Q เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 • IQ (Intelligent Quotient)

 • EQ (Emotional Quotient)

 • AQ (Adversity Quotient )

MQ (Moral Quotient)

เรียนรู้การใช้ 7Q เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 • SQ (Spiritual Quotient)

 • CQ (Creativity Quotient)

 • CQ (Communication Quotient)

Workshop  กิจกรรมทำลายกำแพงที่ส่งผลต่อ 7Q

 • ไขกุญแจ : การสร้างสุดยอด TEAMWORK

 • การสร้าง Commitment ร่วมกัน

 • ถาม-ตอบ

Workshop  กิจกรรมวาจาอาญาสิทธิ์ พิชิตใจ

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

 ราคา ท่านละ 2,500 บาท/ท่าน 09.00-16.00

สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

https://www.tesstraining.com

Public Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร มารยาทการทำงานและการสนทนา การรับโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ อบรม 4 พ.ย.65

Public Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร มารยาทการทำงานและการสนทนา การรับโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ อบรม 4 พ.ย.65

 

ในยุคปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงสูง และการแข่งขันด้านธุรกิจสูงเช่นกัน ไม่ว่าองค์กรใด   ทำธุรกิจประเภทใด  ล้วนแล้วต้องสร้างงานบริการในทุกส่วนขององค์กร ทั้งการประสานงาน  การสื่อสาร การสร้างจิตสำนึกในงานบริการ  เพื่อส่งต่อไปยังลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่ติดต่อกับองค์กรของเรา  ต้องมีการสื่อสารที่ดี และช่องทางหนึ่งที่จำเป็น คือการสนทนาทางโทรศัพท์   ถือเป็นเรื่องสำคัญมากเช่นกัน การสนทนา การตอบปัญหา  มารยาทหรือการบริการทางโทรศัพท์ให้มีประสิทธิผลมากที่สุดเป็นหน้าตา ภาพลักษณ์ ขององค์กร

 

          หากเจ้าหน้าที่ call center มีการสื่อสารในการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ดี และมีจิตสำนึกการบริการ (Service mind)  มีทัศนคติเชิงบวก   การใช้คำพูด น้ำเสียง การตอบข้อซักถาม การให้คำแนะนำ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ผ่านทางโทรศัพท์  รวมถึงการทำงานร่วมกันอย่างให้เกียรติกันอย่างมีมารยาท เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างงานบริการให้ลูกค้าเกิดการประทับใจส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีกับตัวผู้ให้บริการ และองค์กร คอลเซ็นเตอร์ (Call Center) คือผู้ที่มีบทบาทศูนย์รวมขององค์กรในการรับสายเข้า การโทรออกขององค์กร และยังใช้เป็นช่องทางในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือบุคคลที่ติดต่อเข้ามาที่ต้องการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ หรือช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  การให้คำแนะนำ การตอบคำถาม ซึ่งเป็นบทบาทของพนักงาน Call center     จะเห็นได้ว่าบทบาทของพนักงาน call center เป็นส่วนสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กร สิ่งที่จะช่วยเสริมบทบาทให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น  “พนักงานต้องมีจิตบริการ  (Service mind)” เต็มใจที่จะช่วยเหลือ ตอบคำถาม ให้คำแนะนำแบบมืออาชีพ  จะเกิดผลดีต่อความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ที่โทรเข้ามาติดต่อ

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้บทบาท และความสำคัญของงานบริการ การสื่อสาร และการบริการทางโทรศัพท์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจเทคนิควิธีการและนำไปปฏิบัติงานในการสนทนาทางโทรศัพท์ตามเป้าหมาย

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและวิธีปฏิบัติตนเองในการทำงานร่วมกันอย่างมีมารยาทเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

หัวข้อเนื้อหา

  เข้าใจองค์ประกอบทั้ง 7 ของการสื่อสารด้วยการเขียน

  (7 traits of writing)

  เรียนรู้ความสำคัญและประโยชน์ หลักการของการเขียนที่ดี

  เรียนรู้ 6 ระดับของการคิดให้ชัดเจน (clear thinking) นำไปสู่การเขียนที่เหมาะสมตาม

  พักเบรก

  เรียนรู้กระบวนการคิดที่มีตรรกะ

  3 ส่วนประกอบที่ต้องมีในทุกการเขียน (Three key parts of writing structure)

  เขียนเพื่อการโน้มน้าวใจ (Persuasion) ด้วย AIDA model

  เรียนรู้แผนการเขียนที่จะช่วยให้สื่อสารได้มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักขั้นตอน  O-R-E-O Map

  เทคนิคในการจัดระบบเนื้อหา (Pattern of organization)

  เขียนอย่างไรให้ดึงดูดคนอ่าน (Appealing readers)

  การยกตัวอย่าง (Example)

  พักรับประทานอาหารกลางวัน

  เรียนรู้การเลือกใช้ข้อมูลประกอบการเขียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์การสื่อสารอย่างครบถ้วน

  เรียนรู้แนวทางกำหนดจุดหมายของการเขียนอย่างชัดเจน (defining purpose)

  เขียนอย่างไรให้มีเหตุผลหนักแน่น (Logical reasoning)

  เรียนรู้การวิเคราะห์ผู้รับสาร (analyzing readers)

  6 คำถามเพื่อช่วยให้เข้าใจบริบทของการเขียนอย่างครบถ้วน (understanding context)

  พักเบรก

  สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงตรรกะที่ผิดพลาดในการสื่อสาร (faulty logic)

  การประเมินหาจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เอกสารที่เขียนถูกสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

  สรุปการเรียนรู้ ถาม-ตอบ

  Workshop

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

 ราคา ท่านละ 2,500 บาท/ท่าน 09.00-16.00

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

https://www.tesstraining.com

Online Zoom เปิดรับสมัคร  หลักสูตร :กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ (Service Mind) อบรม 22 ต.ค.65

Online Zoom เปิดรับสมัคร  หลักสูตร :กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ (Service Mind) อบรม 22 ต.ค.65

 

หลักการและเหตุผล

บางคนอาจคิดว่า  การบริการไม่จำเป็น เพราะสินค้าของเราดีมีมาตรฐาน  แต่อยากบอกว่า ปัจจุบันคู่แข่งขันในธุรกิจมีมากมาย  การบริการลูกค้าจึงเป็นเรื่องสำคัญที่มิอาจมองข้ามได้  เพราะบางครั้งสินค้าของเราที่สามารถทำรายได้นั้น  หากบริการที่ไม่ประทับใจ  บุคลิกภาพของพนักงาน     การควบคุมอารมณ์ในการบริการลูกค้า   การใช้คำพูด  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือเมื่อลูกค้าร้องเรียน   อาจเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถพิชิตใจลูกค้าได้  การตัดสินใจในการตกลงซื้อของลูกค้า    บางครั้งมาจากความพอใจในสิ่งแวดล้อมอย่างอื่นมากกว่าตัวสินค้า       สินค้าจริง ๆ ที่ผลิตก็ต้องได้ตามมาตรฐานอยู่แล้ว    การบริการที่จะให้ลูกค้าประทับใจที่จะทำให้ได้มาตรฐานอย่างไร  เพื่อลูกค้าไม่ร้องเรียน  และยังใช้บริการกับเรา สามารถเพิ่มฐานลูกค้าจากการบอกต่อได้โดยไม่ต้องโฆษณา ลูกค้าจะโฆษณาให้เราเอง

          หัวใจของงานบริการ (Service Mind) จะเกิดกับบุคคลที่มีอาชีพบริการ หรือทุกคนในองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจนั้น เราต้องสร้างหลายด้านประกอบกัน รวมถึงแนวทางของการมีทัศนคติในการคิดดี คิดบวก บางคนใช้หลักการคิดบวกในการดำเนินชีวิต ในการทำงาน อันที่จริงงานบริการจะเป็นเลิศได้นั้น เราต้องพัฒนาบุคลากรด้านการคิดบวก คิดเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น และความมีจิตบริการ (Service mind)

 

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อการสร้างบุคลิกภาพในงานบริการให้ลูกค้าประทับใจและความสำคัญของงานบริการในองค์กร

 2. เพื่อเพื่อเข้าใจการบริการลูกค้า มารยาทที่ควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติในการบริการลูกค้า

(Do & Don’t) สามารถไปประยุกติใช้ในงานบริการได้

 1. เพื่อเข้าใจการใช้คำพูด  ภาษากาย น้ำเสียง การสื่อสารในงานบริการ ทั้งในส่วนของการพบลูกค้า การใช้คำพูดกับบุคคลที่มาติดต่อในองค์กรได้อย่างเหมาะสม

 2. เพื่อสามารถนำแนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้และการให้คำแนะนำกับบุคคลที่มาติดต่องานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการอบรม

 1. เรียนรู้ความสำคัญ และความหมายของงานบริการ และจิตบริการ (Service Mind)

 2. เรียนรู้ความสำคัญของการที่เราบริการเพื่อองค์กร “ทำไมเราต้องสร้างงานบริการให้ลูกค้าประทับใจ”

 3. เรียนรู้ปัจจัยสู่ความสำเร็จในงานบริการที่เป็นเลิศโดยที่ทุกส่วนงานเป็นส่วนสำคัญในองค์กร

 4. เรียนรู้แนวคิดในการมีจิตบริการ (Service Mind) และการเป็นมืออาชีพในงานบริการ

 5. เรียนรู้ความคาดหวังของลูกค้าที่มาติดต่อทั้งลูกค้าภายใน และภายนอก

 6. เรียนรู้ทัศนคติเชิงบวกในงานบริการ หลักการของ 4 ป.(เปิด ปรับ เปลี่ยน ปฏิบัติ)

 7. เรียนรู้บุคลิกภาพในงานบริการที่เหมาะสมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

 8. เรียนรู้มารยาทที่ควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติในการบริการลูกค้า

(Do & Don’t) สามารถไปประยุกติใช้ในงานบริการได้

 1. เรียนรู้การควบคุมอารมณ์และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน

 2. เรียนรู้การสื่อสาร การสนทนาทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพและการพูด  ภาษากาย  น้ำเสียงในงานบริการที่เหมาะสม

 3. การพูดปฏิเสธอย่างมีศิลปะและการแนะนำเมื่อมีบุคคลมาติดต่องานในองค์กร

 4. เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานบริการและการให้คำแนะนำกับบุคคลทีมาติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพ

 5. การหาโอกาสทางการขายจากงานบริการ

 6. สรุป ถาม-ตอบ และการสร้าง Commitment ที่ดีในงานบริการ

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลภายในองค์กร  และบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานบริการ

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                             40 %

 2. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 60 %

ระยะเวลาอบรม :

จำนวน 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

 ผู้เข้าอบรม 30-35 ท่าน  ต่อรุ่น  เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยันหลักสูตร ยอดผู้จัดการมือใหม่ รุ่นที่ 9 (Super New Manager) : 26 ตุลาคม 2565

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยันหลักสูตร ยอดผู้จัดการมือใหม่ รุ่นที่ 9 (Super New Manager) : 26 ตุลาคม 2565

 

ราคาโปรโมรชั่น 2,500 บาท บรรยาย 09.00-16.00

โปรโมรชั่นสมัคร 3 ท่าน ท่านละ ท่านเเถม 1 ท่าน เข้าอบรมได้ 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้

 

การบริหารธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จต้องอาศัยผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพ ในการ ขับเคลื่อนงานของแต่ละฝ่ายไปสู่เป้าหมาย (KPIs) ที่องค์กรกำหนดไว้ องค์กร  ที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากร  ผู้จัดการก็จะเติบโตก้าวหน้าจากความชำนาญในงานที่ปฏิบัติงาน แต่ขาดความสามารถทางการ บริหารจัดการ (Managerial Competency) ที่จะทำให้ลูกน้องยอมรับและเต็มใจปฏิบัติงาน ด้วยเหตุนี้จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรธุรกิจยุคใหม่ ต้องติดอาวุธทางความคิด ด้วยการพัฒนาศักยภาพทาง การบริหารให้กับผู้จัดการมือใหม่ ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนี้ขึ้น จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรในการพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) ของผู้บริหารสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจ กลั่นกรองและถ่ายทอดออกมาเป็นหลักสูตรฝึกอบรม ที่จะช่วยให้ผู้จัดการองค์กรของท่านมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและทักษะการบริหารจัดการให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการบริหารของผู้จัดการมือใหม่ในฐานะตัวแทนฝ่ายบริหาร

 2. พัฒนาเทคนิคการกำหนดเป้าหมายของฝ่ายงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ และเทคนิคการจัดทำ Action Plan ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่ายงาน (Functional KPIs) สำหรับผู้จัดการมือใหม่

 3. พัฒนาเทคนิคในการลดความขัดแย้งในการทำงาน ด้วย Job Description สำหรับผู้จัดการมือใหม่

 4. พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ เทคนิคการสื่อสาร และเทคนิคการสร้างแรงจูงใจ สำหรับผู้จัดการมือใหม่

 5. พัฒนาเทคนิคการพัฒนาความสามารถของทีมงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการทำงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ สำหรับผู้จัดการมือใหม่

 6. เสริมสร้างเทคนิคการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สำหรับผู้จัดการมือใหม่

 7. สามารถนําความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงาน และบริหารคนได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

Module  1  :  ภาพรวมของการบริหารจัดการที่ผู้จัดการมือใหม่ควรรู้ (Management Mindset)

 • การพัฒนาแนวคิดของผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) สำหรับผู้จัดการยุคใหม่

 • การคิดแบบองค์รวม (Holistic Thinking) ในการมองประโยชน์ภาพรวมขององค์กร

 • 6 บทบาทสำคัญของผู้จัดการยุคใหม่ (Manager’s Role) ที่ผู้บริหารระดับสูงทุกองค์กรคาดหวัง

 • 5 หน้าที่ทางการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการมืออาชีพ (POLCI)

 • แนวทางการแสดงบทบาทที่เหมาะสมของผู้จัดการยุคใหม่ในฐานะตัวแทนฝ่ายบริหาร

 • Workshop 1 : Tacit Knowledge ผู้จัดการยุคใหม่ควรแสดงบทบาทอย่างไรในฐานะตัวแทนฝ่ายบริหาร 

Module  2  :  เทคนิคการกำหนดเป้าหมาย และการวางแผนงานสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Goal Setting and Planning for Modern Manager)

 • แนวทางการตอบสนองนโยบายและเป้าหมายบริษัท (Corporate KPIs)

 • วิธีการกำหนดตัวชี้วัด และกระจายเป้าหมายองค์กรไปสู่เป้าหมายของฝ่ายงาน (Functional KPIs)

 • การวางแผนและการจัดการกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร (Strategics Planning)

 • แนวปฏิบัติในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) 

Module  3  :  เทคนิคการลดความขัดแย้ง ด้วย Job Description สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Conflict Resolution Techniques with JD for Modern Professional Managers)

 • การจัดทำผังโครงสร้างองค์กรและผังตำแหน่งงาน (Organization Chart)

 • การสร้างความชัดเจนของในการทำงานระหว่างฝ่ายงานด้วย Job ของหน่วยงาน (Job Family / Function Matrix)

 • การสร้างความชัดเจนในการทำงานด้วย Job Description ยุคใหม่ Version 4 ที่มี KPI และ Competency ให้สอดคล้องกับ Organization Chart และ Function Matrix

 • แนวทางการจัดคนให้เหมาะสมกับงานและความสามารถแบบ High Per และ High Po ด้วย 9-Box Matrix 

Module 4 : ภาวะผู้นำสำหรับผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่ (Leadership for Modern Professional Managers)

 • ภาวะผู้นำแบบ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” ที่ทีมงานอยากอยู่อยากทำงานด้วย

 • Workshop 2 : ฝึกวิเคราะห์เรื่องที่ผู้นำยุคใหม่ต้อง “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา”

 • ความกล้า 8 ประการที่ผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่ต้องมี

 • แนวทางการสร้างพลังความคิดเชิงบวกในการทำงานสู่การปฏิบัติ (Positive Thinking for Success)

 • บทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ผู้จัดการยุคใหม่ต้องมี (Change Agent) 

Module 5 : เทคนิคการสื่อสารสำหรับผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่ (Effective Communication Techniques for Modern Professional Managers)

 • หลักการสื่อสารและประสานงานในการทำงานเป็น Teamwork สำหรับผู้จัดการยุคใหม่

 • 3 กลยุทธ์ในการสื่อสารสำหรับผู้จัดการมืออาชีพ (Communication Strategy)

 • แนวทางการสื่อสารเชิงบวกสำหรับผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่

 • แนวทางการสื่อสารด้วยประตูใจ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Positive Communication)

 • เรื่องที่ลูกน้องต้องการให้ผู้บังคับบัญชาสื่อสารให้ทราบด้วยตนเอง

 • แนวทางการสื่อสารของผู้จัดการมืออาชีพในการแยกแยะข้อเท็จจริงกับความรู้สึก

 • Workshop 3 : การสื่อสารเชิงบวกด้วยการแยกแยะข้อเท็จจริงกับความรู้สึก (Communication Impact) 

Module 6 : เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานสำหรับผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่ (Effective Motivation Techniques for Modern Professional Managers)

 • พื้นฐานความต้องการและความคาดหวังของ “มนุษย์เงินเดือน”

 • Workshop 4 : ฝึกวิเคราะห์หา “สาเหตุที่ทำให้ทีมงานขาดแรงจูงใจ และหมดไฟในการทำงาน”

 • แนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้ทีมงาน

 • เทคนิคและเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจทีมงาน สำหรับผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่ 

Module  7  :  เทคนิคการพัฒนาความสามารถทีมงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการทำงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Competency Development Techniques for Modern Manager)

 • การเชื่อมโยง Training Road Map และ Performance Appraisal (KPIs) สู่การพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายองค์กร

 • แนวทางการจัดทำ Training Road Map และ Individual Development Plan ในการพัฒนาความสามารถของทีมงาน

 • แนวทางการพัฒนาความสามารถ (Competency) ทีมงาน ด้วยหลัก 3E (10+20+70)

Module  8  :  เทคนิคการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สำหรับผู้จัดการยุคใหม่  (Decision Making & Problem Solving for Modern Manager)

 • กระบวนการตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาการทำงานอย่างเป็นระบบ

 • 5 ระดับการตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาการทำงาน

 • เทคนิคการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วย Preventive Action Plan 

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ : 

 • การบรรยาย (Lecture) ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 

 • การแชร์ Case ประสบการณ์ตรงในการป็นผู้จัดการและนักบริหารยุคใหม่

 • การทำกิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติ (Workshop)

 • การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก และผู้ที่เตรียมตัวจะเป็นผู้จัดการ

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Public Training ยืนยันจัดอบรม การสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครงานเชิงลึกแบบ ST-A-R รุ่นที่ 8 (Interview and Selection based on ST-A-R) : 4 ตุลาคม 2565

Public Training ยืนยันจัดอบรม การสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครงานเชิงลึกแบบ ST-A-R รุ่นที่ 8 (Interview and Selection based on ST-A-R) : 4 ตุลาคม 2565

องค์กรยุคใหม่ใช้การสัมภาษณ์แบบอิงขีดความสามารถ (Competency Based Interview : CBI) หรือการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R Technique แต่ก็มีปัญหาเหล่านี้อยู่ อาทิเช่น

 • สัมภาษณ์พนักงานใหม่แบบอิงขีดความสามารถ (Competency Based Interview : CBI) แต่กลับใช้ Competency ที่ไม่สอดคล้องกับงานและองค์กรในการสัมภาษณ์ (หลงทิศ)

 • ใช้ Competency จากงานสัมภาษณ์แบบเดิม ๆ แต่ไม่ได้สัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R (ผิดทางมวย)

 • สัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมด้วย Competency แต่ไม่ได้ประเมิน Competency ตามตำแหน่งงาน (ป่วยสาหัส)

 • ประเมินได้แต่พฤติกรรมตามCompetency แต่ประเมินความสามารถตาม Competency ไม่ได้ (จัดยาผิด)

 • ได้พนักงานใหม่ที่ความสามารถไม่ตรงกับตอนที่สัมภาษณ์ (หนังไม่ตรงปก)

ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก และฝ่ายทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ จำเป็นพัฒนาเทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกเชิงลึกแบบ ST-A-R ที่จะช่วยให้สัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ให้ได้หนังที่ตรงปก ได้บุคลากรที่เป็นทั้งคนเก่ง คนดี  มีความสามารถเหมาะสมเข้ามาร่วมงานกับองค์กร

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครงานเชิงลึกแบบ      ST-A-R ได้

สามารถวิเคราะห์และคัดเลือก Competency ที่สอดคล้องกับงานและองค์กร ไปใช้ในการสัมภาษณ์แบบ อิงขีดความสามารถ (Competency Based Interview : CBI) ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

สามารถตั้งคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R อย่างเป็นขั้นตอน จาก Competency ได้       อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับงาน

สามารถสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม ด้วย ST-A-R ขั้นเทพ แบบ 3Know ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ในการออกแบบประเมินผลการสัมภาษณ์ด้วย Competency ตามตำแหน่งงาน

เสริมสร้างเทคนิคการประเมินและคัดเลือกพนักงานใหม่ตาม Competency ของแต่ละตำแหน่งงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ได้ทั้งคนเก่ง คนดี มีความสามารถตรงตามความต้องการ

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่  1  :  เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการสัมภาษณ์พนักงานใหม่แบบ ST-A-R Techniques

การสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R คืออะไร

ทำไมฝ่ายทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ และผู้บริหารยุคใหม่นิยมใช้ ST-A-R Techniques ในการสัมภาษณ์

แนวคิดการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R

ST-A-R Techniques กับ Competency สัมพันธ์กันอย่างไรในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ ?

ส่วนที่  2  :  กระบวนการสัมภาษณ์งาน สำหรับผู้บริหารและ HR ยุคใหม่

7 ขั้นตอนสำคัญที่การสัมภาษณ์งานแบบมืออาชีพควรทำ

แนวทางการนำ ST-A-R Techniques มาใช้ในแต่ละขั้นตอนของการสัมภาษณ์

Role Play 1 : ฝึกปฏิบัติสัมภาษณ์พนักงานใหม่

ส่วนที่  3  :  เทคนิคการนำ Job Description ของตำแหน่งที่รับสมัคร มาเป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์

องค์ประกอบสำคัญของ Job Description ที่ผู้บริหารและ HR ยุคใหม่ “ต้อง” ใช้ในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่

ตัวอย่าง : แบบฟอร์ม Job Description ยุคใหม่ Version 4

แนวทางการวิเคราะห์ Job Description มาใช้ในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบอิงขีดความสามารถ (Competency Based Interview : CBI)

Competency Based Interview (CBI) คืออะไร ?

ขั้นตอนการวิเคราะห์และกำหนดขีดความสามารถ (Job Competency) จาก Job Description

แนวทางการวิเคราะห์และคัดเลือกขีดความสามารถ (Competency) เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์

Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และคัดเลือก Competency จาก JD เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์

ตัวอย่าง : คำถามในการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ Competency

ส่วนที่  5  :  แนวทางการตั้งคำถามเชิงพฤติกรรมภาคปฏิบัติ (ST-A-R Question in Practice)

Trick ในการตั้งคำถามเชิงพฤติกรรมจาก Competency ที่ง่ายและได้ผล (Effective ST-A-R Question)

ตัวอย่าง : คำถามเชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R Question

เทคนิคการวิเคราะห์เจาะลึก Competency ของผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วย ST-A-R Technique

Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติตั้งชุดคำถามสัมภาษณ์งานแบบ ST-A-R จาก Competency

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม และวิเคราะห์เจาะลึกผู้สมัครงาน ด้วย ST-A-R ขั้นเทพ แบบ 3 Know

แนวทางการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและวิเคราะห์เจาะลึกผู้สมัครงาน ด้วย ST-A-R ขั้นเทพ ด้วยคำถาม Know What – Know Why – Know How

แนวทางการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม แบบวิเคราะห์เจาะลึก/เค้นผู้สมัครงาน (Probing ST-A-R)

แนวทางการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม แบบวิเคราะห์และทวนสอบผู้สมัครงาน (Probe ST-A-R)

Role Play 2 : ฝึกปฏิบัติสัมภาษณ์พนักงานใหม่ ด้วยST-A-R ขั้นเทพ แบบ 3Know

ส่วนที่  7  : เทคนิคการคัดเลือกผู้สมัครงาน ให้ได้หนังที่ตรงปก

หลัก 7 ประการในการสัมภาษณ์และคัดเลือกที่ลดอคติ

3 หลักในการวิเคราะห์และตัดสินใจคัดเลือกผู้สมัครงานจากผลการสัมภาษณ์งาน

เทคนิคการประเมินผู้สมัครงานแบบใหม่ ด้วย Competency Based Selection (CBS) แบบ 4 ระดับความสามารถ           ที่วิเคราะห์คนได้ตรงกับงานและบริษัท

ตัวอย่าง : แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ด้วย Competency ตามตำแหน่งงาน

ราคาท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ 3,200 โปรโมรชั้นจ่าย 3 ฟรี 1 ทันที

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Onsite Training พร้อมรับใบวุฒิบัตร เปิดรับสมัคร หลักสูตร การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ Effective Business Writing-ENGLISH อบรม 14 ธันวาคม 2565

Onsite Training พร้อมรับใบวุฒิบัตร เปิดรับสมัคร หลักสูตร การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ Effective Business Writing-ENGLISH อบรม 14 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและเรียนรู้หลักการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ภาษา สำนวน วลีและคำต่างๆ ให้สามารถติดต่อสื่อสารได้เข้าใจตรงกัน ชัดเจน และถูกต้อง

หัวข้อการอบรม
1. เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจฉบับมืออาชีพ
2. เทคนิค 5 ข้อ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสำหรับการติดต่อทางธุรกิจ
3. ทบทวนหลักไวยากรณ์ เครื่องหมายต่างๆ ที่จำเป็นในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
4. โครงสร้างและรูปแบบของการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ และการเลือกใช้รูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสม
 เรื่อง (Subject)
 คำขึ้นต้น (Salutation)
 เนื้อหา (Message Body)
 คำลงท้าย (Complementary Closing)
5. WORKSHOP 1 : ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจกับส่วนประกอบที่สำคัญ
 แสดงวัตถุประสงค์
 ยืนยันข้อมูล
 อ้างถึงข้อมูลครั้งก่อน
 ระบุความต้องการ
 ยืนยันความต้องการ
 ต้องการความช่วยเหลือ
 รอการตอบกลับ
 แสดงความขอบคุณ
6. WORKSHOP 2 : ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสำหรับการเขียนตอบกลับที่ส่งมา
 แสดงการขอบคุณ
 แสดงความเสียใจ
 แสดงการแจ้งข่าวดี
 แสดงการขอโทษที่ไม่ได้รับตอบกลับทันที
7. WORKSHOP 3 : กรณีศึกษา และตัวอย่างการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสำหรับการสื่อสารระหว่างบุคคล
 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสำหรับการติดต่อทางธุรกิจ
 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสำหรับการติดต่อซื้อขาย
 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสำหรับการจัดการปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
8. สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา
เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย
 การบรรยาย  กิจกรรม และเกม  การแสดงออก
 กลุ่มสัมพันธ์  การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Public Training เปิดรับสมัคร หลักการบัญชีและการอ่านวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ไม่ใช่นักบัญชี Accounting and Financial Analysis for Non Finance Executive and Officer

Public Training เปิดรับสมัคร หลักการบัญชีและการอ่านวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ไม่ใช่นักบัญชี Accounting and Financial Analysis for Non Finance Executive and Officer

วันที่ 27 ตุลาคม 2565  โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

รุ่นถัดไปวันที่ 23 ธันวาคม 2565

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

ความสำคัญ

          เครื่องมือทางการบริหารที่สำคัญของผู้บริหาร ย่อมหนีไม่พ้นข้อมูลทางการบัญชีไม่ว่าจะเป็น งบดุล งบกำไรขาดทุน นอกจากนี้ยังมี งบประมาณ งบประมาณเงินสด ตลอดจนงบกระแสเงินสด โดยทั้งหมดนี้เป็นงบที่ใช้ในการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการบริหารสินค้าคงเหลือ การขยายกิจการ วางแผนเรื่องเครื่องจักรใหม่หรือพัฒนาต่อยอดด้านเทคโนโลยี หรือแม้แต่การพัฒนาบุคคลากร

        สถาบันฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดสัมมนาขึ้น โดยหวังให้ ท่านผู้บริหารเจ้าของกิจการ และเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ใช่นักบัญชี มีความเข้าใจในหลักการบัญชีเบื้องต้น สามารถอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี-การเงินได้ ที่สำคัญจะทำให้ทราบถึงฐานะการเงินของธุรกิจ ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดที่หมุนเวียนในธุรกิจ สามารถวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการองค์กร

หัวข้อสัมมนา

 1. สาระสำคัญทางการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจ

 2. การใช้ความรู้ทางการเงินและบัญชีเป็นเครื่องมือในการบริหาร

 3. บัญชีและหลักการบัญชีสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี

 4. โครงสร้างต้นทุนเบื้องต้น

 5. ความเชื่อมโยงของงบการเงินต่าง ๆ เช่น งบต้นทุนงบกำไร ขาดทุน และงบดุล

 6. การวิเคราะห์งบการเงินด้วยอัตราส่วนทางการเงิน

 7. การวิเคราะห์งบการเงินด้วย Common Size และ Trend Analysis

 8. ความแตกต่างของงบประมาณและงบประมาณเงินสด

 9. การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

 10. Work Shop เพื่อเพิ่มความเข้าใจ

 11. จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

วิทยากร อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการบัญชีมากกว่า 35

 

ผู้ที่ควรเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรนี้

             – ผู้บริหาร                       – เจ้าของกิจการ

            – ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ    – หัวหน้างานฝ่ายหรือแผนกต่าง   

            – ผู้วิเคราะห์สินเชื่อ           – เจ้าหน้าที่ทั่วไป

ราคา ท่าน ละ 3,900 บาท

สมัครอบรม 5ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 /คน

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

 

  เรียน ออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน  หลักสูตร: เจาะลึก 39 ประเด็น ที่นายจ้าง ผู้บริหารงานบุคคล (HR.)ห้ามพลาด อบรม 19 ธันวาคม 2565 

  เรียน ออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน  หลักสูตร: เจาะลึก 39 ประเด็น ที่นายจ้าง ผู้บริหารงานบุคคล (HR.)ห้ามพลาด อบรม 19 ธันวาคม 2565

 

*****เอกสาร 39 ข้อนี้ แจกให้กับสำหรับท่านที่เข้าร่วมสัมมนา “ ฟรี ” ทุกข้อ

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 1,900 บาท (ไม่รวม VAT) (4 ชั่วโมง)

สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

เวลา 13.00 – 17.00

 

รุ่นที่ 1 อบรม 12 ตุลาคม 2565

รุ่นที่ 2 อบรม 21 พฤศจิกายน 2565

รุ่นที่ 3 อบรม 19 ธันวาคม 2565

 

 หัวข้ออบรม

ข้อ.1  การเขียนสัญญาจ้างแรงงาน (ที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง สัญญาจ้าง 6 เดือน หรือ 1 ปี )

ข้อ.2  การเขียนสัญญาจ้างทำของ (กรณีว่าจ้างนิติบุคคลหรือบุคคลเพื่อผลิตสินค้าให้กับกิจการบริษัทฯ)

ข้อ.3  การเขียนสัญญาจ้างบริษัทฯรับเหมาค่าแรง outsource (เพื่อให้นำแรงงานเข้ามาทำงานในบริษัทฯ)

ข้อ.4  การออกหนังสือแจ้งการบอกกล่าวล่วงหน้า (กรณีบอกเลิกสัญญาจ้างบริษัทฯรับเหมาค่าแรง outsource) 

ข้อ.5  การออกหนังสือเลิกจ้างบริษัทฯรับเหมาค่าแรง outsource (ในกรณีบริษัทฯบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนด) 

ข้อ.6  การเขียนสัญญาค้ำประกันการทำงาน (บุคคลภายนอกค้ำประกันพนักงานเข้าทำงาน)

ข้อ.7  การเขียนสัญญาบันทึกข้อตกลงเพื่อรับค่าคอมมิชชั่น (โดยไม่ขอรับค่าล่วงเวลา)

ข้อ.8  การเขียนสัญญาเพื่อให้พนักงานชดใช้ค่าความเสียหาย (กรณีมีความเสียหายจากการทำงาน)

ข้อ.9  การเขียนสัญญากู้ยืมเงินบริษัทฯ (กรณีให้พนักงานในบริษัทฯกู้ยืมเงินโดยไม่มีดอกเบี้ย)

ข้อ.10  การเขียนสัญญาบันทึกข้อตกลงที่ส่งพนักงาน (ไปอบรมสัมมนาหรือไปศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ)

ข้อ.11  การเขียนสัญญาบันทึกข้อตกลง (การรักษาความลับข้อมูลทางการค้าของบริษัทฯ)   

ข้อ.12  การเขียนสัญญาจ้างพนักงานประจำต้องกำหนดค่าจ้าง สวัสดิการข้อห้ามและมีเงื่อนไขการจ้างงานอย่างไร..?                                             

ข้อ.13  การออกหนังสือแจ้งการขยายระยะเวลาทดลองงานออกไปอีกต้องให้เหตุผลอย่างไร..?

ข้อ.14  การออกหนังสือแจ้งการบอกกล่าวล่วงหน้าที่ไม่ผ่านการทดลองงานต้องให้เหตุผลอย่างไร..?

ข้อ.15  การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีพนักงานไม่ผ่านการทดลองงานต้องให้เหตุผลอย่างไร..?

ข้อ.16  การออกหนังสือแจ้งการบรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯต้องเขียนอย่างไร..?

ข้อ.17  การออกหนังสือบันทึกข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงเวลาปฏิบัติงานต้องกำหนดอย่างไร..?

ข้อ.18  การออกหนังสือบันทึกข้อตกลงให้ปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัทฯต้องกำหนดอย่างไร..?

ข้อ.19  การออกระเบียบปฏิบัติการมาปฏิบัติงานสาย ต้องแจ้ง ต้องลาในเวลามาทำงานสายอย่างไร..?

ข้อ.20  การออกระเบียบปฏิบัติการทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุด ต้องมีข้อกำหนดอย่างไร..?

ข้อ.21  การออกระเบียบปฏิบัติการลากิจ ต้องมีข้อกำหนดให้พนักงานลางานอย่างไร..?

ข้อ.22  การออกระเบียบปฏิบัติการลาพักผ่อน ต้องมีข้อกำหนดให้พนักงานลางานอย่างไร..?

ข้อ.23  การออกระเบียบปฏิบัติการลาป่วย ต้องมีข้อกำหนดให้พนักงานลางานอย่างไร..?

ข้อ.24  การออกประกาศ นโยบายคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ ต้องมีข้อกำหนดให้พนักงานปฏิบัติอย่างไร..?        

ข้อ.25  การออกประกาศ กรณีพนักงานทำผิดวินัยเป็นความผิดกรณีร้ายแรง คือการปฏิบัติตนอย่างไร..?

ข้อ.26  การออกประกาศ ห้ามมิให้พนักงานโพสต์ข้อความด่าทอนายจ้างหรือเพื่อนร่วมงานลงทางสื่อต่างๆ

ข้อ.27  การออกประกาศ ห้ามพนักงานเกี่ยวข้องกับสารเสพติดประเภท กระท่อม กัญชง กัญชา สารเสพติดทุกประเภท

ข้อ.28  การออกประกาศ ห้ามมิให้พนักงานนำบุคคลภายนอกเข้ามากระทำการใดๆในบริษัทฯโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อ.29  การออกหนังสือลงโทษทางวินัยเป็นหนังสือตักเตือนด้วยวาจาและทำเป็นบันทึก ต้องกำหนดอย่างไร..?

ข้อ.30  การออกหนังสือลงโทษทางวินัยตักเตือนเป็นหนังสือ ต้องกำหนดความผิดอย่างไร..?

ข้อ.31  การออกหนังสือลงโทษทางวินัยตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องกำหนดไม่ให้ผิดซ้ำคำเตือนอย่างไร..?

ข้อ.32  การออกหนังสือลงโทษทางวินัยพักการทำงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง ต้องกำหนดความผิดอย่างไร..?

ข้อ.33  การออกหนังสือบันทึกกรณีพนักงานไม่ยินยอมรับความผิดในหนังสือเตือน

ข้อ.34  การออกหนังสือแจ้งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (ในกรณีบริษัทฯปิดงานชั่วคราว)

 

 

 

ข้อ.35  การจัดทำหนังสือลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ (ต้องกำหนดให้มีเงื่อนไขในการลาออกอย่างไร..)

ข้อ.36  การออกหนังสือเลิกจ้างกรณี (พนักงานหยุดงานมาก หย่อนสมรรถภาพในการทำงาน)

ข้อ.37  การออกหนังสือเลิกจ้างกรณี (บริษัทฯได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ)

ข้อ.38  การออกหนังสือเลิกจ้างกรณี (บริษัทฯเปิดโครงการให้พนักงานเกษียณงานก่อนกำหนด)

ข้อ.39  การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีพนักงานทำผิดวินัยร้ายแรง (บริษัทฯเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย)

 • ผู้เข้าร่วมสัมมนา : นายจ้าง – ผู้บริหารฝ่าย – บุคคลทั่วไป

 • มีตัวอย่าง : เอกสาร 39 ข้อนี้ แจกให้กับสำหรับท่านที่เข้าร่วมสัมมนา “ ฟรี ” ทุกข้อ

 • ถาม – ตอบ – แนะนำ : ให้คำปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังการสัมมนาฟรีตลอดกาล ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

                                                               *********************************************

 

  • วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน อาจารย์ สมบัติ น้อยหว้า 

            ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์

  • เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9 ปี

  • เป็นผู้ไกล่เกลี่ยคดีแรงงานในศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ

  • เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำ ที่กระทรวงแรงงาน

  • เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียน ที่กระทรวงแรงงาน

  • เป็นอนุกรรมการประกันสังคม ณ สำนักงานใหญ่ จ. นนทบุรี

  • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2562

  • เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงานบริษัทเอกชนในเขตุกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

  • เป็นวิทยากรอิสระให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน มากกว่า 15 หลักสูตร

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

  ติดต่อสอบถาม

  Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

  E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

  Line id : @Tesstraining

  Website: www.tesstraining.com

  Website: www.INWtraining.com

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขายให้ปังยอดดังแบบช่องทาง Online และ Offline วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขายให้ปังยอดดังแบบช่องทาง Online และ Offline วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565

 

ที่มาของหลักสูตร

วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่ ยุคการตลาด 1.0 ไปจนถึงยุคการตลาด 4.0 เป็นตลาดที่เน้นการผสมผสานการตลาดทั้ง3 ยุคเข้าไว้เป็นการตลาดที่เน้นคุณค่ามากกว่ามูลค่า เป็นการตลาดสังคมดิจิตอลอย่างแท้จริงในปัจจุบัน และเน้นไปที่ การขายแบบ Online และการขายแบบ Offline ที่สามารถเชื่อมต่อการขายทั้งสองช่องทางเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี ทำอย่างไรให้ยอดปังยอดดัง โดยส่วนใหญ่ ทำให้ต้องมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิถึทางการขายอย่างไรให้ทันกับเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้การขายบรรลุผลสำเร็จและเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 1. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในตลาดที่เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับประยุกต์ใช้ในทางการขายโดยเฉพาะการขายแบบ Online และการขายแบบ Offline

 2. สามารถเรียนรู้ เข้าใจในการขายแบบ Online อย่างถ่องแท้และสามารถปรับตัวและปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับช่องทางการขายแบบ Offline

 3. เพื่อให้สามารถนำการขายแบบ Online และ Offline ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ เพิ่มประสิทธิผลในอนาคตได้

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1 วัน  (09.00-16.00 น.)

Topics

                  –   ทำไมถึงขาย Online และ Offline ไม่ได้เพราะอะไรกันแน่

                 Workshop : ปัญหาการขายที่ไม่สามารถเพิ่มยอดขาย

 • ทำไมลูกค้าต้องซื้อสินค้าและบริการจากเราเท่านั้น

 • คุณสมบัติพนักงานขายมืออาชีพแบบ Top Sales

 • เจาะลึกความแตกต่างระหว่างการขายแบบ B2B กับ B2C

 • การขาย Online ยุคใหม่ : ที่ปรึกษาการขาย (Sales Consult)

–   การขาย Offline ยุคใหม่ : ที่ปรึกษาการขาย (Sales Consult)

                  –   เคล็ดลับการขายคุณค่าของสินค้าที่มากกว่าคำว่าราคาแพง

             Workshop : ค้นหาจุดขาย (Sales Point)

                  –   ความเข้าใจในการตลาดยุค 4.0 (Digital Marketing)

                  –   หัวใจสำคัญของการขายให้ปังยอดดังช่องทาง Online

                  –   เจาะลึกนวัตกรรมการขายแบบช่องทาง Online และ Offline

                  –   Principle 1 : Communicate Channel

                  –   Principle 2 : Distribute Channel

                  –   Principle 3 : Facilitate Channel

                  –  เทคนิคการปรับตัวให้ทันกับการขายให้ปังยอดดังแบบ Online

                  –  ทำอย่างไรให้ลูกค้าซื้อสินค้า Offline แบบช่องทาง Online

                  –   Workshop : การขาย Online และ Offline ให้ปังยอดดัง

                 

ผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับ พนักงานขายในทุกระดับ

 

 

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

    – การบรรยายแบบ Active Learning

    – อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน

    – สรุปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

 

วิทยากร    :     อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 

Public /ONSITE

ราคาท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ 3,200

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

 

 

เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ให้ปังยอดดังอย่างมืออาชีพ อบรม วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2565

เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ให้ปังยอดดังอย่างมืออาชีพ อบรม วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2565

 

ที่มาของหลักสูตร

ในปัจจุบันการรับมือในการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการทำธุรกิจโดยรวมของพนักงานทุกส่วนงานในองค์กรในการสร้างรายได้ สร้างความพึงพอใจในการซื้อสินค้าและบริการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะข้อร้องเรียนจากลูกค้า เป็นการได้ค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าหรือเป็นการประเมินผลความพึงพอใจและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้สินค้าและบริการ

เพื่อจะได้ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรในที่สุด

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 1. เพื่อให้มีความรู้และความข้าใจในการรับมือลูกค้าในการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ

 2. สามารถเรียนรู้ เข้าใจในแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนในหลายระดับ

 3. เพื่อให้เข้าใจในขั้นตอนและเทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม และมีมาตรฐาน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1 วัน  (09.00-16.00 น.)

                  –   ทบทวนถึงกระบวนการทำงานและการเผชิญข้อร้องเรียน

                  –   เข้าใจมุมมองตนเอง และมุมมองลูกค้า

                  –   Workshop : วิเคราะห์ความเข้าใจในข้อร้องเรียน

                  –   สาเหตุของความไม่พอใจและข้อร้องเรียนของลูกค้า

                  –   ข้อร้องเรียน ความเครียดที่พนักงานต้องรับมือ

                –  แนวคิดและความสำคัญของการมีข้อร้องเรียน

                  –   เทคนิคการ บริหารความกดดันจากข้อร้องเรียน

                  –   5 ขั้นตอน การรับมือควบคุมสถานการณ์การเจรจากับลูกค้า

                  –   เจาะลึกเทคนิคการรับมือการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ

                  –   Workshop : การรับมือข้อร้องเรียนจากลูกค้า

                  –   การรู้จักการสร้างกำลังใจในการแก้ปัญหา

                  –   หัวใจการบริการที่เปลี่ยนสถานการณ์ที่แย่ให้กลายเป็นดี

                  –   ความสุภาพทั้งน้ำเสียงและการตอบสนองลูกค้า

                  –   การสร้างวินัยการติดตามข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ

                  –   Workshop : สรุปแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

 

ผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับ พนักงานทุกระดับทุกส่วนงานในองค์กร

 

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

 • บรรยาย แบบสื่อสาร 2-3 ทาง

 • การอภิปรายร่วม และกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม

 • Case Study แบบสถานการณ์จริง (Workshop)

 • สรุปทบทวนบริบท และถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

 • บรรยาย 60% , Workshop 40%

 

 

วิทยากร    :     อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com