Public Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จในองค์กร อบรม 18 มีนาคม 2564 อ.นทษร

Public Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จในองค์กร อบรม 18 มีนาคม 2564 อ.นทษร

โรงเเรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20ติด BTS อโศก

หลักการและเหตุผล

สภาวการณ์แข่งขันสูงในปัจจุบันองค์กรต้องมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกุญแจสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร คือพนักงานขายเพราะเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารที่สำคัญ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างองค์กร และลูกค้า หน้าที่ของพนักงานขายคือ ค้นหาความต้องการ และขจัดปัญหาที่ลูกค้าพบ ตอบสนองความต้องการ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการโดยสร้างความพึงพอใจ ดูแลลูกค้าได้ในระยะยาว พร้อมทั้งสร้างฐานลูกค้าใหม่

บุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและดูน่าเชื่อถือเมื่อพบกับลูกค้า ซึ่งนำมาสู่การตัดสินใจซื้อ โดยบุคลิกที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพพนักงานขายประกอบด้วย บุคลิกภายนอก ได้แก่ การแต่งหน้า การแต่งกาย การแสดงท่าทางต่างๆ และบุคลิกภาพภายใน ได้แก่ ความคิด ทัศนคติ รวมถึงการอ่านสีหน้า ท่าทางของผู้ซื้อ ซึ่งบุคลิกภาพที่ดี สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรมีชื่อเสียงที่ดีได้ ซึ่งทั้งหมดได้นำเสนอในหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร” โดยวิทยากร อ.นทษร สุขสารอมรกุล

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

1.เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อใช้ในงาน
2. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนและพัฒนาการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน

 

         สภาวการณ์แข่งขันสูงในปัจจุบันองค์กรต้องมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกุญแจสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร คือพนักงานขายเพราะเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารที่สำคัญ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างองค์กร และลูกค้า หน้าที่ของพนักงานขายคือ ค้นหาความต้องการ และขจัดปัญหาที่ลูกค้าพบ ตอบสนองความต้องการ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการโดยสร้างความพึงพอใจ ดูแลลูกค้าได้ในระยะยาว พร้อมทั้งสร้างฐานลูกค้าใหม่

บุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและดูน่าเชื่อถือเมื่อพบกับลูกค้า ซึ่งนำมาสู่การตัดสินใจซื้อ โดยบุคลิกที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพพนักงานขายประกอบด้วย บุคลิกภายนอก ได้แก่ การแต่งหน้า การแต่งกาย การแสดงท่าทางต่างๆ และบุคลิกภาพภายใน ได้แก่ ความคิด ทัศนคติ รวมถึงการอ่านสีหน้า ท่าทางของผู้ซื้อ ซึ่งบุคลิกภาพที่ดี สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรมีชื่อเสียงที่ดีได้ ซึ่งทั้งหมดได้นำเสนอในหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร” โดยวิทยากร อ.นทษร สุขสารอมรกุล

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

1.เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อใช้ในงาน
2. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนและพัฒนาการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน

หัวข้อการฝึกอบรม

กำหนดเวลา

                                รายละเอียดหลักสูตร

08.30 – 09.00 น.

09.00 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.

10.45 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.

13.00 – 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.

14.45 – 16.00 น.

ลงทะเบียน [Registration]

ประเมินบุคลิกภาพก่อนการฝึกอบรม                                              ส่วนที่ 1: นานาทัศนะเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
ความเหมือนที่แตกต่าง
ความแตกต่างที่เหมือน
บุคลิกภาพนั้นสำคัญอย่างไร
พักรับประทานอาหารว่าง [Coffee Break]

ส่วนที่ 2: ธาตุแท้ของบุคลิกภาพ
ธาตุแท้และธาตุเทียมของบุคลิกภาพ
หลักการวิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเอง
หลักการวิเคราะห์บุคลิกภาพของผู้อื่น
บุคลิกภาพที่ถาวรมีจริงหรือ?
ส่วนที่ 3: ประเภทของบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพภายใน
บุคลิกภาพภายนอก
สุดยอดหลักและวิธีการหล่อหลอมบุคลิกภาพ

พักรับประทานอาหารกลางวัน [Lunch]              ส่วนที่ 4: แบบทดสอบบุคลิกภาพ
แน่ใจได้อย่างไรว่าใช่บุคลิกภาพของตนเอง
การเปลี่ยนบุคลิกที่เลือกได้
ส่วนที่ 5: เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
เทคนิคอารมณ์สัมพันธ์
เทคนิคมนุษยสัมพันธ์
เทคนิคสังคมสัมพันธ์

พักรับประทานอาหารว่าง [Coffee Break]                                       ส่วนที่ 6:  การพัฒนาท่วงท่าอิริยาบถ
บุคลิกภาพที่งามสง่า ดูดี มีราศี
เทคนิคการสร้างมาดเท่ มาดมั่น เมื่อมอง
การพัฒนาบุคลิกภาพที่ยั่งยืน
ส่วนที่ 7: การสื่อสารกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
สื่อสารอย่างไรให้บุคลิกเป็นที่ยอมรับ
สื่อสาร สื่อใจ แก้ไขข้อบกพร่อง

รูปแบบการฝึก

การบรรยาย (Lecture) / การฝึกปฏิบัติ (Workshop)

วิทยากรในการฝึกอบรม :  อาจารย์นทษร สุขสารอมรกุล

ประวัติการศึกษา

– ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

– ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเกริก

ประสบการณ์การทำงาน

– อาจารย์บรรยายพิเศษ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ผลงานวิจัยด้านการตลาด / พนักงานขาย

– ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์. ตีพิมพ์ RMUTP Research Journal 2554

– การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานขายนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2557

– ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เรื่อง Determinant of Salesperson’s Factor Impact on Salesforce Performance Improvement on Network Marketing: Synthesis Research. ในฐานะ ISI/THOMSON REUTERS

– ผู้ช่วยนักวิชาการในด้านกฎหมายกีฬาคณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูป 2558

 

ราคา สมาชิก โอนก่อน ละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม

เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

 

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจให้ปังในยุค 4.0 Planning Management & Implementation 4.0 25 พ.ย.63

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจให้ปังในยุค 4.0 Planning Management & Implementation 4.0 25 พ.ย.63

ที่มาของหลักสูตร

การทำงานที่เป็นความล้มเหลวและไม่ประสบความสำเร็จและบ่อยครั้งที่เกิดความล้มเหลว ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งสาเหตุหลักนั้นเกิดจาก การเขียนแผนธุรกิจไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ปังในยุค 4.0 ถือได้ว่า เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญและมีจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับคนทำงานทุกๆคนในการทำงาน เพราะว่าจะเป็นทิศทาง แนวทาง หรือวิธีการปฏิบัติของการเขียนแผนโดยมีความเข้าใจในกลยุทธ์บริษัทและประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานได้ รวมถึงสามารถคาดการณ์ถึงทิศทางของงานในอนาคตและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ที่จะดำเนินไปให้ถึงเป้าหมายในการทำงานตามแผนงานที่ได้วางแผนไว้ หรือถ้าเราสามารถหาเทคนิคการบริหารแผนงานได้ เราจะทำงานได้เร็วขึ้น ชัดเจนขึ้น และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง มีแรงบันดาลใจ หรือมีสิ่งกระตุ้น ที่จะให้การทำงานที่มีกำหนดเป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบอยู่นั้นประสบความสำเร็จตามที่เราต้องการ จากแผนงานเชิงกลยุทธ์ที่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างมีระบบและมีแบบแผน เพื่อให้มีผลงานตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อหน่วยงานและองค์กร

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 1. มีความเข้าใจในกลยุทธ์ของบริษัทและสามารถประยุกต์ใช้ในการกำหนด

กลยุทธ์ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเขียนแผนธุรกิจให้ปังในยุค 4.0

 1. สามารถคาดการณ์ถึงทิศทางของธุรกิจหรืองานในอนาคตได้รวมทั้งผล

กระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งในและนอก

 1. สามารถประยุกต์ใช้จากแนวคิด หรือองค์ความรู้ หรือจากประสบการณ์

ในการคิดและพัฒนาเป้าหมายหรือกลยุทธ์การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 1. สามารถประยุกต์ใช้จากข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ทำให้

เกิดโครงการ ส่งผลระยะยาวต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1 วัน  (09.00-16.00 น.)  

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

 1. ทำไมถึงต้องเขียนแผนธุรกิจให้ปังในยุค 4.0 ?

Workshop : ปัญหาของการเขียนแผนธุรกิจให้ปังในยุค 4.0

 1. สาเหตุที่สำคัญทำให้การเขียนแผนไม่ปังในยุค 4.0
 2. แนวทางการเขียนแผนธุรกิจให้ปังใช้กับการบริหารแผนงาน
 3. วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กรที่ต้องเข้าใจเป็นพื้นฐาน
 4. กลยุทธ์ของหน่วยงานต้อง Smart for Objective
 5. วิเคราะห์ระดับกลยุทธ์องค์กรจนถึงหน่วยงานในการกำหนดกลยุทธ์
 6. เทคนิคการคาดการณ์ทิศทางในอนาคตด้วย TOWS Matrix
 7. 8. การพัฒนาเป้าหมายและกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 8. ความรู้เรื่องแผนงานและความเข้าใจในแต่ละแผนงาน
 9. 10. เทคนิคและวิธีการเขียนแผนธุรกิจให้ปังในยุค 0 ทั้งระบบ
 10. เทคนิคการบริหารแผนงานด้วยแผนดำเนินงาน (Action Plan)

Workshop : Action Plan Activity Practice

 1. การติดตามผลตามแผนงานเพื่อความรอบคอบเละรอบด้าน
 2. เทคนิคการบริหารโครงการด้วยการบริหารแผนงานเชิงกลยุทธ์

Workshop : Plan Management Case Study

 1. สรุปทบทวนบริบท และถาม – ตอบ

Workshop : แนวทางการแก้ปัญหาของการเขียนแผนธุรกิจให้ปังในยุค 4.0

 

 วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

            – การบรรยาย =60% , กิจกรรมการเรียนรู้ = 40%

– กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ (Learning in Action)

– การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

– สรุปทบทวนบริบทและถามคำถามในแต่ละ Module ทดสอบความเข้าใจ

ผู้เข้าฝึกอบรม

ผู้บริหาร หัวหน้างานทุกระดับในองค์กร

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

เปิดคอร์ส ยืนยัน หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์และ การวางแผนการขาย (Analytical Sales Planning-Sales Road-mapping) 13 พ.ย.63 อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

เปิดคอร์ส ยืนยัน หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์และ การวางแผนการขาย (Analytical Sales Planning-Sales Road-mapping) 13 พ.ย.63 อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

 

 

13 พฤศจิกายน 2563

9.00 – 16.00 น.

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่การจัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล    

การขายในโลกธุรกิจทุกวันนี้ ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยากที่จะคาดเดา คู่แข่งแต่ละรายต่างสร้างกลยุทธ์มาต่อสู้แข่งขัน การขายยิ่งยากขึ้นเป็นทวีคูณ ดังนั้น การขายจำเป็นต้องมีการกำหนดเป้าหมายการขาย   การจัดทำแผนการขายที่ชัดเจนและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ  การวิเคราะห์และวางแผนการขายที่ดีย่อมสร้างความมั่นใจในการขายทั้งแก่ผู้บริหาร ผู้จัดการขายและพนักงานขายทุกคน เนื่องจากแผนการขายจะทำให้การกำหนดทิศทางการขายเป็นไปอย่างชัดเจน มุ่งสู่เส้นทางเดียวกัน ในทางตรงข้าม หากผู้จัดการมีการวางแผนที่ไม่เป็นระบบระเบียบ ย่อมสร้างปัญหาตามมาอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการวัดผลที่ไม่ได้ผล และการขายที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ หัวหน้าพนักงานขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย และพนักงานขาย ได้เรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์และวางแผนด้านการขายอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ได้สัมผัสเทคนิคและประสบการณ์จริงจากวิทยากร เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

 

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องทักษะการวิเคราะห์ และ การวางแผนการขายอย่างเป็นระบบ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ และ การวางแผนการขายให้ประสบความสำเร็จ อย่างเหมาะกับตนเองในงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

 1. กรอบแนวคิด: ความสำคัญและประโยชน์ของแผนการขาย
 2. ส่วนประกอบของแผนการขาย
 3. ขั้นตอนการวิเคราะห์และวางแผนการขาย (Sales Planning )
 • การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด (SWOT Analysis)
 • การเข้าใจและการประยุกต์ใช้ “Five Forces of Competition”
 • การพยากรณ์การขาย (Sales Forecasting)
 • การกำหนดเป้าหมายการขาย (Sales Goal Setting) สำหรับพนักงานขาย
 1. กิจกรรม Workshop: การวิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจเพื่อการขาย
 2. กิจกรรม Workshop: การวางแผนการขาย (Sales Road-mapping)
 3. การนำเสนอแผน Sales Road-mapping จากผู้เข้าสัมมนา
 4. ข้อมูลการวางแผน
 5. การประยุกต์ใช้แผนการขาย- แผนปฏิบัติการสำหรับพนักงานขาย
 6. การติดตามและการควบคุมแผนการขาย
 7. เครื่องมือสนับสนุนแผนการขาย
 8. ข้อควรระวังในการวิเคราะห์และจัดทำแผนการขาย
 9. สรุป คำถาม และ คำตอบ

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง Professional Beyond Tactfully Negotiation 24 มิ.ย.64 อ.สุกิจ

Online Training  เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง Professional Beyond Tactfully Negotiation 24 มิ.ย.64 อ.สุกิจ

 

โปรโมรชั่น ท่านละ 1900 บาท 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์

 

รูปแบบการบรรยาย

 การบรรยายออนไลน์ เรียนผ่าน Zoom  มีวิธีใช้งานให้ก่อนวันอบรมจริง 1-3วัน หลังจากสมัครอบรมเเล้ว

โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือมือถือ  โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

ที่มาของหลักสูตร                  

กระบวนการทางการเจรจาต่อรอง เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ และเพื่อค้นหาความต้องการ เป็นการส่งสัญญาณให้เคลื่อนไหวในการเจรจาต่อรอง การพิจารณาข้อเสนอ การแลกเปลี่ยนข้อตกลง รวมทั้งการปิดการเจรจา สิ่งต่างๆที่กล่าวมา เป็นกระบวนการทางเจรจาต่อรองที่เชื่อมโยงและมีความต่อเนื่องกัน จึงทำให้ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่ได้ ถ้าขาด ก็จะทำให้กระบวนการทางการเจรจาต่อรองนั้น ไม่สมบูรณ์แบบ และไม่ประสบความสำเร็จในการเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง การเข้าใจและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อเข้าใจวิธีคิดและความต้องการของคู่เจรจา เพื่อให้การเจรจาต่อรองลดน้อยลง จนไปถึงสามารถบรรลุเป้าหมายของการเจรจาแบบ Win-Win ในที่สุด

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมและสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะความเข้าใจหลักการและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง ตลอดจนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น  เพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายของงานและผู้เจรจาได้ในที่สุด

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1 วัน  (09.00-16.00 น.)  

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

09.00 – 12.00 น.

 • แนวคิดว่าด้วยการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์

 • Workshop : Professional Negotiation Problem

 • แนวทางการเจรจาต่อรองเพื่อค้นหาแนวทางการปฏิบัติ

 • กลยุทธ์ และกระบวนการเจรจาต่อรอง (RESPECT)

 • ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อความพร้อมการเจรจา

 • ยุทธวิธีของอำนาจต่อรอง (การเจรจา)

 • สำรวจความต้องการด้วยการตั้งคำถาม

 • การสืบเสาะสัญญาณเพื่อส่งสัญญาณการเจรจา

 • Workshop –> Signal : ส่งสัญญาณการเจรจา

13.00 – 16.00 น.

 • การเตรียมและดำเนินการทำข้อเสนอการเจรจา

 • ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนข้อตกลงด้วยขอบเขตการต่อรอง

 • Workshop –> Exchange : แลกเปลี่ยนข้อตกลง

 • การปิดการเจรจาต่อรองแบบสมบูรณ์แบบ

 • ยืนยันให้กระชับด้วยการทำข้อตกลงการเจรจา

 • ประเภทของการเจรจาต่อรองตามสถานการณ์ต่างๆ

 • Workshop –> Professional Negotiation Solution

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

            – การบรรยาย

– แบบทดสอบฝึกปฏิบัติ (Best in Practice)

– การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

– ขอบเขตเวลาการฝึกอบรม –>บรรยาย : 60 % Workshop : 40%

– สรุป และ ถาม – ตอบคำถาม

ผู้เข้าฝึกอบรม

ผู้มีหน้าที่และเกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะการเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิงในหลายๆหน่วยงานในองค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาทุกระดับ พนักงานทุกระดับในองค์กร

วิทยากร   :      อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร GMP/HACCP and GHPs/HACCP Draft Revision 5 Requirement วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร GMP/HACCP and GHPs/HACCP Draft Revision 5 Requirement วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์กติกา  โบราณินทร์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09.00-16.30 น.  โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:

เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน GHPs/HACCP V.5 และยกระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในวงการผลิตอาหาร โดยการใช้ การจัดทำระบบเอกสารให้สอดคล้องตามมาตรฐานและใช้ระบบเอกสารดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามประสิทธิผลของการจัดทำระบบ

หลักสูตรนี้เน้นให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในส่วนที่มาของระบบ และทฤษฎี รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงในการประยุกต์ใช้ระบบพร้อมตัวอย่างจริงให้ท่านง่ายต่อการทำความเข้าใจ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

หลังจากการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการเรียนรู้จะได้รับ

 • ความรู้ ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้ และจัดทำระบบGHPs/HACCP V.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถจัดทำระบบได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์

ช่วงเช้า (09.00-12.00 น.)

 • การเปลี่ยนแปลง และคำนิยามที่เกิดขึ้นในมาตรฐาน GHPs 5
 • การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด GHPs
 • ข้อ วัตถุประสงค์ของการผลิตขั้นต้น
 • ข้อ สถานประกอบการ – การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์
 • ข้อ การฝึกอบรมและความสามารถ
 • ข้อ การกำหนดการบำรุงรักษาและการฆ่าเชื้อโรค
 • ข้อ สุขลักษณะส่วนบุคคล
 • ข้อ การควบคุมการปฏิบัติงาน
 • ข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค
 • ข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค

      ช่วงบ่าย (13.00-16.30 น.)

 • การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในมาตรฐาน HACCP V.5
 • การศึกษาถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์และการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้และการทบทวนเอกสารแผนภูมิกระบวนการผลิต และ การทำการวิเคราะห์อันตรายและพิจารณาหามาตรการในการควบคุมอันตรายตามหลักการที่ 1 ของระบบ HACCP
 • Work shop: การวิเคราะห์หาจุด CCP ตามหลักการที่ 2 ของระบบ HACCP
 • การกำหนดเกณฑ์ค่าจำกัดวิกฤตที่เหมาะสม ตามหลักการที่ 3
 • การกำหนดการเฝ้าระวังตามหลักการที่ 4
 • การกำหนดวิธีการแก้ไขตามหลักการที่ 5
 • การกำหนดวิธีการทวนสอบ ตามหลักการที่ 6

 

แนวทางการเรียนรู้ : 

หลักสูตรนี้ สร้างการเรียนรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแนวปฏิบัติเพื่อให้นาไปใช้งานได้จริง โดยประกอบด้วย

 • การบรรยาย พร้อมตอบข้อซักถาม
 • การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Group Discussion & Group Exercise)
 • การฝึกปฏิบัติ (Practicing) และให้คำแนะนำโดยวิทยากร

 

วิทยากร  อาจารย์กติกา  โบราณินทร์

 

วัน เวลาและสถานที่ :  

จำนวน 1 วัน ตามวัน และสถานที่ที่บริษัทกำหนด

 

กลุ่มเป้าหมาย :  

บุคลากรตามที่บริษัทกำหนด จานวนไม่เกิน 15 คนต่อรุ่น

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Leader as Coach and Facilitator อ.ชัญญชิตา ศรีชัย 24 พ.ย.63

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Leader as Coach and Facilitator อ.ชัญญชิตา ศรีชัย 24 พ.ย.63

โรงเเรม จัสมิน สุขุมวิท 23 ติด BTS อโศก

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ผู้นำคือผู้ที่อยู่ในบทบาทหน้าที่ที่สำคัญยิ่งในองค์กร เป็นผู้ที่คิดกลยุทธ์ วางแผน ดำเนินการ แก้ไขปัญหา และนำพาองค์กร พาทีมงานไปสู่เป้าหมายความสำเร็จที่องค์กรตั้งไว้ ผู้นำมีคุณสมบัติหลากประการ ทั้งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะและทักษะต่างๆที่สามารถเป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธากับทีมงาน ทักษะที่สำคัญที่ผู้นำต้องมีในปัจจุบันคือ ทักษะ Coach และ Facilitator ทั้งสองทักษะนี้ มีความสำคัญที่จะสามารถพัฒนา นำพา ผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงาน ไปสู่การคิดด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ( Self – Solution Thinking ) ซึ่งนำไปสู่พฤติกรรมและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรใดมีผู้นำที่มีทักษะด้าน Coach และ Facilitator จะนำไปสู่การสร้างทีมงานและผลงานที่มีคุณภาพ สามารถสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร

วัตถุประสงค์  (Objective)

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทของผู้นำแบบ Coach และ Facilitator

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจกระบวนการในการ Coach และเทคนิคต่างๆ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางเพื่อนำไปใช้ในองค์กรตนเอง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

หัวหน้างาน ผู้จัดการ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1.ผู้นำคือใครในองค์กร และลักษณะของผู้นำ

2 ทักษะของผู้นำที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน

3.บทบาทของผู้นำในการ การโค้ช Coach

4.กระบวนการและขั้นตอนในการโค้ช รูปแบบ TAPS Model

5.การเข้าใจคนประเภทต่างๆ และหลักการที่ผู้นำควรตระหนัก SCARF Model

6.บทบาทของผู้นำในการเป็น Facilitator

7.เทคนิคการติดตามผลด้วย GROW Model

8.การสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันแบบ CFR

Workshop

9.สรุปประเด็นการเรียนรู้


ระยะเวลาการฝึกอบรม
(Time)

9.00 – 17.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 1. บรรยาย และเรียนรู้ผ่านการอบรมและดูคลิป พร้อมทั้งการถาม-ตอบ
 2. การทบทวนประเด็นความเข้าใจผ่าน WORKSHOP พร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

วิทยากร

อ.ชัญญชิตา ศรีชัย

ประสบการณ์ทำงานรวมกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการและผู้บริหารในบริษัทญี่ปุ่น อเมริกา และไทย โดยทำงานทั้งส่วน HRM,HRD,Knowledge Management และ Organization Development ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มอิเลคทรอนิก ยานยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจ Oil & Gas และอุตสาหกรรมอาหาร ดำรงตำแหน่ง Manager, HRBP,SR.Manager, และ HR Director มีความถนัดในงาน HR Generalist และมีความเชี่ยวชาญใน Corporate Communication, Employee Engagement, Employee Relation, Training & Development และ Performance Management ปัจจุบันเป็นวิทยากรสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี วิทยากรอิสระ และที่ปรึกษาบ.พฤกษาพรรณวดี บริษัท Maxidea และบริษัทฉั่วฮะเส็ง จำกัด และเป็น Communication Director ของสมาพันธ์โค้ชนานาชาติ Bangkok Chapter ( International Coaching Federation )

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เอกประวัติศาสตร์ โทภาษาอังกฤษ

 

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Production Planning & Control การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 20 พ.ย.63 อ.พิสิทธิ์ ชูยงค์

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Production Planning & Control การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 20 พ.ย.63

 

อ.พิสิทธิ์ ชูยงค์

20 พฤศจิกายน 2563

09.00-16.00 น. โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 ติด BTS อโศก

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:

จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกซึ่งมีผลกระทบทำให้ธุรกิจยิ่งทวีความรุนแรงในการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้นการทำธุรกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคการบริการจำเป็นต้องมีการปรับตัวและปรับกลยุทธ์ต่างๆ ในการวางแผน การผลิตและการขาย เพื่อให้ทันต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน  ฉะนั้น ถ้าองค์กรรู้เทคนิคที่จะกำจัดปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนผลิตให้หมดไปและทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก  อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้เป็นจำนวนมาก  หลักสูตรนี้จะชี้ให้เห็นถึงกุญแจสำคัญว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทและแข่งขันกับองค์กรอื่นๆได้

 

วัตถุประสงค์

 1. 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการผลิต
 2. 2. เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถเห็นภาพรวมของการวางแผนและควบคุมการผลิตทั้งหมด
 3. 3. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหาหลักสูตร

 1. เข้าใจหลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต
 • ปัจจัยการผลิต (input), กระบวนการผลิต, และผลผลิต (output)
 1. การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting) อย่างมืออาชีพ
 • ประเภทของการพยากรณ์
 • ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ ที่ช่วยในการคาดคะเนความต้องการของลูกค้า
 • กลยุทธ์การพยากรณ์โดยใช้รูปแบบอนุกรมเวลาและรูปแบบเหตุผล
 1. การวางแผนกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำลังการผลิต และการวางแผนกำลังการผลิต
 • การเลือกกำลังการผลิตที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
 • การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน เพื่อช่วยในการตัดสินใจการลงทุนในด้านต่างๆ
 1. การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ
 • แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan)
 • ตารางการผลิตหลัก (Master Scheduling)
 1. เทคนิคการวางแผนความต้องการวัสดุและทรัพยากรองค์กร
 • ระบบของ MRP
 • ขั้นตอนการวางแผน MRP อย่างมีประสิทธิภาพ
 1. กลยุทธ์การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) ได้อย่างเหมาะสม
 • เทคนิคการหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม (EOQ) ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต
 • เทคนิคการหาปริมาณการผลิตที่เหมาะสม
 1. กลยุทธ์การจัดตารางการผลิต และการกำหนดงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • การจัดตารางการปฏิบัติการ, การกำหนดภาระงานและจัดลำดับงานให้กับหน่วยปฏิบัติการ
 1. การประกอบและการจัดสมดุลของสายการผลิตด้วยระบบแบบทันเวลาพอดี (JIT) และระบบแบบลีน (Lean)  ช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างไร

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร : เพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ให้ทะลุเป้าในยุค 4.0Impressive Increase Sales in Top Sales with Selling 4.0 อ.สุกิจ 10 มี.ค.64

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร : เพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ให้ทะลุเป้าในยุค 4.0Impressive Increase Sales in Top Sales with Selling 4.0 อ.สุกิจ 10 มี.ค.64

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก

ที่มาของหลักสูตร

วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่ ยุคการตลาด 1.0 ไปจนถึงยุคการตลาด 4.0 เป็นตลาดที่เน้นการผสมผสานการตลาดทั้ง3 ยุคเข้าไว้เป็นการตลาดที่เน้นคุณค่ามากกว่ามูลค่า เป็นการตลาดสังคมดิจิตอลอย่างแท้จริงในปัจจุบัน ทำให้ต้องมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิถึทางการขายอย่างไรให้ทันกับเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้การขายบรรลุผลสำเร็จและเป้าหมาย แบบ Top Sales ให้ได้ดังใจอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 1. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในตลาดที่เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับประยุกต์ใช้ในทางการขายโดยเฉพาะการขายยุค 0

 2. สามารถเรียนรู้ เข้าใจในการขายยุค 0 อย่างถ่องแท้และสามารถปรับตัวและปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 3. เพื่อให้สามารถนำการขายยุค 0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ให้ได้ดังใจอย่างมีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ เพิ่มประสิทธิผลในอนาคตได้

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1 วัน  (09.00-16.00 น.)

Topics

                  –   แนวโน้มของการขายแต่ละยุคการตลาด

                  –   Workshop : วิเคราะห์การขายแต่ละยุค

                  –   ความเข้าใจในการตลาดยุค 4.0 (Human Value)

                  –   เคล็ดลับเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ให้ทะลุเป้า

                  –   เพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ในยุคการตลาด 4.0

                –  แนวคิดและความสำคัญของการขายยุค 4.0

                  –   Workshop : วิเคราะห์การขายยุค 4.0

                  –   เจาะลึกนวัตกรรมการขายแบบ Top Sales ในยุค 4.0

                  –   Principle 1 : Communicate Channel

                  –   Principle 2 : Distribute Channel

                  –   Principle 3 : Facilitate Channel

                  –  การปรับตัวให้ทันกับการขายแบบ Top Sales ยุค 4.0

                  –  แนวทางเพิ่มยอดขายกับการขายแบบ Top Sales ยุค 4.0

                  –   Workshop : เพิ่มยอดขายแบบ Top Sales เชิงปฏิบัติ          

ผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับ พนักงานขายในทุกระดับ

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

 • บรรยาย แบบสื่อสาร 2-3 ทาง

 • การอภิปรายร่วม และกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม

 • Case Study แบบสถานการณ์จริง (Workshop)

 • สรุปทบทวนบริบท และถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

 • บรรยาย 60% , Workshop 40%

วิทยากร    :     อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : 0988209929

Facebook : tesstrainingpage

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน Analytical Skill for Logical Thinking 16 มิ.ย.64 อ.สุกิจ

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน Analytical Skill for Logical Thinking 16 มิ.ย.64 อ.สุกิจ

 

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS

 

ที่มาของหลักสูตร
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเกิดการพัฒนานั้น เริ่มต้นจากการพัฒนาคน ซึ่งทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง คนที่คิดเก่งอาจเรียกได้ว่าเป็นคนฉลาด แต่แท้จริงแล้ว คนที่คิดเก่งไม่จำเป็นต้องฉลาดก็ย่อมได้ หากมีมุมมองความคิดวิเคราะห์ที่เป็นเหตุและผล หรือ Logical Thinking การคิดเชิงตรรกะ พร้อมกับมีเทคนิคที่ดีสำหรับใช้ในการช่วยเชิงคิดวิเคราะห์ Analytical Thinking การคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีเหตุและผล จะทำให้มองเห็นภาพความเชื่อมโยงสอดคล้องในแต่ละจุดอย่างลงตัวแบบสัมพันธ์กัน มีความถูกต้อง ถูกทาง และนำมาใช้ต่อยอดในการบริหารจัดการ และการทำงานที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีได้    ด้วยการนำไปปรับใช้กับการทำงาน การตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนอย่างมีตรรกะ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ เป็นต้นที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กรได้

สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

1.ผู้เข้าฝึกอบรมจะเข้าใจหลักการ เรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะได้เป็นอย่างดี

2.สามารถจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่วิเคราะห์อย่างมีเหตุและผล และตรงตามเป้าหมาย

3.เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการคิดและสัมฤทธิ์ผลได้โดยการใช้เครื่องมือและเทคนิค

ที่สำคัญเพื่อช่วยคิดวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นตรรกะ

 1. 4. ผสมผสานระหว่างระบบความคิด และการทำงาน นำมาใช้แก้ปัญหาในการทำงานได้

ระยะเวลาการฝึกอบรม :  1 วัน (09.00 – 16.30 น.)

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

Module 1 : Fundamental Thinking Factor

*ความหมาย ความสำคัญ และต้นเหตุของการคิด

*ความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ ความคิด และความรู้สึก

*ระบบการคิดของสมอง

*การวิเคราะห์และผสมผสานระหว่างการทำงาน และระบบความคิด

Workshop : Analytical Skill for Logical Thinking Problem

Module 2 : Learning in Action for Analytical Thinking

– การคิดวิเคราะห์นั้นคิดอย่างไร ?

– สถานการณ์ใดที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์

– แนวทางการคิดวิเคราะห์

– การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง

– การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น และความเชื่อ

Workshop : Analytical Thinking Skill

 

Module 3 : Learning in Action for Logical Thinking

*ความหมาย และระบบการคิดเชิงตรรกะ

*ลักษณะการใช้เหตุและผล

*ลักษณะของภาษาข้อความที่ใช้แสดงเหตุและผล (ข้ออ้าง และข้อสรุป)

*กฎของความสมเหตุสมผล (Law s of Validity)

*รูปแบบของการใช้เหตุผล (นิรนัย , อุปนัย และการใช้เหตุผลผิด)

Workshop : Logical Thinking Skill

 

Module 4 : Learning in Action for Logical Thinking & Tools

*ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล –> วงกลมของออยเลอร์ (Euler ‘s Circles)

*เทคนิคการคิดหาเหตุผลให้ถูกทาง (Right Reasoning Technique)

-แสวงหาความจริง (แยกแยะระหว่างความจริงกับความเชื่อ , ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น)

– แสวงหาเหตุและผล

*เครื่องมือที่นิยมใช้เพื่อช่วยในการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ

-Note Diagram , Why-Why Analysis , Relation Diagram , Tree Diagram ,

Matrix Diagram , Arrow Diagram Etc.

Workshop : Tools Sequence in Action

*สรุปทบทวน  และถาม-ตอบ

 

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

            – การบรรยาย 40%  , กิจกรรมการเรียนรู้ 60%

– แบบทดสอบฝึกปฏิบัติ (Best in Practice) และกรณีศึกษา

– การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

– สรุป และ ถาม – ตอบคำถาม

ผู้เข้าฝึกอบรม

พนักงานในหลายๆหน่วยงานในองค์กรและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ

วิทยากร     :    อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : 0988209929

Facebook : tesstrainingpage

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ ที่ได้ใจคนและได้ผลงาน(Development Managerial Skills for Effective Management) (อ.สุกฤต) 10 พ.ย.63

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ ที่ได้ใจคนและได้ผลงาน(Development Managerial Skills for Effective Management) (อ.สุกฤต) 10 พ.ย.63

อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

ที่มาของหลักสูตร

องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างานที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือและศรัทธาต่อคนในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั้นให้เจริญเติบโตก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้  แต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จได้ก็คือ การบริหารงาน นั่นเอง ซึ่งจะต้องหาเทคนิควิธีการ และรูปแบบอย่างไรที่จะทำให้การบริหารงานนั้นมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลได้เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้อย่างถูกต้อง และเกิดผล เพราะว่าการที่สามารถบริหารจัดการงาน แม้กระทั่งการบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้สามารถลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับองค์กร จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการเรียนรู้ ทั้งแนวคิด  และรับทราบถึงวิธีการของการบริหารงานอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะในความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงาน พร้อมที่จะบริหารจัดการกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 1. รูปแบบของหัวหน้างานยุคใหม่ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน
 2. เสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำที่ได้งานและได้ใจคน
 3. แนวทางในการปรับปรุงงานในภารกิจของผู้นำที่เป็นหัวหน้างาน+
 4. สร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน
 5. รู้และเข้าใจในทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. สามารถประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆที่จำเป็นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1 วัน  (09.00-16.30 น.)

 

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

Module 1 : Qualification &  Rules of Managerial Skills           

– ประเภทและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

– คุณสมบัติของผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่

– เทคนิคการบริหารคนให้ตรงงาน ตรงความสามารถ

– การวางแผนงานในเชิงกลยุทธ์เพื่อบรรลุถึงเป้าหมาย

***Workshop : Managerial Skills Problem

 

Module 2 : Learning  in Action for Development Managerial Skills  Part 1

Scheme : Communication , Problem Solving & Decision Making    

-ความสำคัญและการพัฒนาทักษะในการสื่อสาร

-เทคนิคในการแก้ปัญหา และกระบวนการตัดสินใจทั้งระบบ

Scheme : Directing and Delegation

– เทคนิคและขั้นตอนการสั่งงานแบบมีส่วนร่วม

– เทคนิคการมอบหมายงานที่ลูกน้องเต็มใจทำงานและได้ผลงานที่ดี

***Workshop : Directing Case Study

 

Module 3 : Learning  in Action for Development Managerial Skills  Part 2

Scheme : Motivation

– ระดับขั้นความแตกต่างของการจูงใจ

– สูตรสำเร็จการจูงใจที่เป็นกระบวนการ และสามารถใช้ได้ในทุกโอกาส

– เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานให้

***Workshop : Motivation Case Study

Scheme : Coaching Styles (OJT)

– เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการสอนงาน

– เทคนิคและวิธีการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา

– การเตรียมความพร้อมเพื่อการสอนงาน

***Workshop : Coaching in Action

Module 4 : Learning  in Action for Development Managerial Skills  (Final)

Scheme : Conflict & Team Management

– การบริหารความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงาน

– การบริหาร และพัฒนาทีมงานในหน่วยงาน

***Workshop : Team Management in Action

 

ผู้เข้าฝึกอบรม  เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ปรึกษา  หัวหน้างานทุกระดับในองค์กร บุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำไปพัฒนา

 

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

1.บรรยาย 60% : กิจกรรมการเรียนรู้ 40%

2.การอภิปรายร่วมและกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม

3.กรณีศึกษาแบบยกตัวอย่างเป็น Model Case Study (Workshop)

4.สรุปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

 

วิทยากร : อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com