เรียนออนไลน์ ระบบ zoom  เปิดจัดอบรม ลูกจ้างเกษียณอายุในการทำงานจะได้รับสิทธิ ประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมอย่างไร 5 ต.ค.64

เรียนออนไลน์ ระบบ zoom  เปิดจัดอบรม ลูกจ้างเกษียณอายุในการทำงานจะได้รับสิทธิ ประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมอย่างไร 5 ต.ค.64

 

ราคาโปรโมรชั่น 2,000  บาท บรรยาย 09.00-16.00

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมได้ 4 ท่าน

 

 • เพื่อให้ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบกิจการของบริษัทฯ ได้ทราบสิทธิประโยชน์ของตน กรณีเกษียณอายุในการทำงานและมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ จะได้รับสิทธิจากกองทุนประกันสังคม กรณีใดบ้าง และเงินบำเหน็จชราภาพจะได้รับอย่างไร….หรือกรณีรับเงินบำนาญชราภาพจะได้รับในอัตราเดือนละเท่าไร… และการขึ้นทะเบียนเพื่อเรียกร้องสิทธิจะดำเนินการได้เมื่อใด..?

 • 1.   วัตถุประสงค์ของกองทุนประกันสังคม หน่วยงานภาครัฐจัดตั้งขึ้นเพื่ออะไร..?

  2.   การส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคม นายจ้าง-ลูกจ้าง-ภาครัฐ จัดนำส่งเข้าในอัตราเท่าใด..?

  3.   เมื่อลูกจ้างเกษียณอายุในการทำงานและมีอายุครบ 55 ปี จะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมอะไรบ้าง..?

  4.   เมื่อออกจากงานไปแล้วจะได้รับสิทธิและได้รับการคุ้มครองออกไปอีกกี่เดือน

  5.   การได้รับสิทธิเงินบำเหน็จชราภาพต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนกี่เดือน และจะได้รับเงินสมทบในส่วนของใครบ้าง..?

  6.   การได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนกี่เดือน

  7.   กรณีอายุครบ 55 ปี ในปี พ.ศ. 2563 นี้และเกษียณงานได้รับเงินบำนาญชราภาพในอัตราเดือนละเท่าไร..?

  8.   เมื่อเกษียณงานจะได้รับสิทธิการว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมหรือไม่…?

  9.   เมื่อได้รับเงินบำเหน็จชราภาพแล้ว กรณีถึงแก่ความตายภายใน 5 ปีหรือ 60 เดือน ทายาทจะได้รับเงินอย่างไร..?

  10. ทายาทผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินกรณีถึงแก่ความตายภายใน 5 ปีนี้มีใครบ้าง..?

  11. ผู้ที่จัดการศพมีสิทธิได้รับเงินค่าจัดการศพ  50,000 บาทหรือไม่..?

  12. เมื่อเกษียณงานไปแล้วมีความจำเป็นจะต้องสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 หรือไม่..?

  13. เมื่อเกษียณงานไปแล้วมีความจำเป็นจะต้องแจ้งเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) หรือเข้าระบบเป็นบัตรทองหรือไม่..?

  14. เมื่อลูกจ้างเกษียณอายุงานหรือออกจากงาน ต้องไปแจ้งขึ้นทะเบียนรับเงินบำเหน็จชราภาพหรือ เพื่อรับเงินบำนาญชราภาพในกี่วัน และต้องนำเอกสารหรือหลักฐานอะไรไปบ้าง..?

  15. กรณีลูกจ้างเกษียณอายุงานไปแล้วนายจ้างมีความประสงค์จ้างให้ทำงานอีก เป็นสัญญาจ้างงานปีต่อปี หรือลูกจ้างไปทำงานที่แห่งใหม่ จะได้รับสิทธิเงินบำเหน็จชราภาพหรือไม่… จะต้องนำส่งประกันสังคมต่อไปอีกให้อายุครบ 60 ปีหรือไม่ และการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยจะได้รับสิทธิอย่างไร..?

  16. คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ตามมาตรา 39) และหลักฐานการสมัครมีอะไรบ้าง..?

  17. สิทธิที่จะได้รับของผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ตามมาตรา 39 มีอะไรบ้าง..?

  18. การส่งเงินเข้าสมทบกองทุน ตามมาตรา 39 ส่งในอัตราเท่าใด..?

  19. การสิ้นสภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 มีกรณีใดบ้าง..?

  •     ถาม – ตอบ – แนะนำ

  •     ผู้เข้าร่วมสัมมนา  ผู้บริหาร  ผู้ที่กำลังจะเกษียณอายุในการทำงาน

  •               ให้คำปรึกษาหลักการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่ายค่าทดแทน

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

เรียน ออนไลน์ เปิดรับสมัคร หลักสูตร การสรรค์หาว่าจ้างพนักงานใหม่เข้าทำงานในองค์กร 22 ก.พ.64 อ.สมบัติ น้อยหว้า

เรียน ออนไลน์ เปิดรับสมัคร หลักสูตร การสรรค์หาว่าจ้างพนักงานใหม่เข้าทำงานในองค์กร 22 ก.พ.64 อ.สมบัติ น้อยหว้า

 

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

บรรยาย 1 วัน 09.00-16.00 พักเบรก 3 ช่วง

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ด้าน การสรรหา ว่าจ้าง คัดเลือก พนักงานใหม่เข้ามาทำงานในองค์กรและทราบเทคนิคการสัมภาษณ์งาน-การยิงคำถาม-การวิเคราะห์คำตอบ-การคัดเลือกคนให้ได้คนให้ตรงกับสายงาน

 2. เพื่อให้ทราบถึงการเขียนสัญญาจ้าง-การกำหนดเพื่อจ่ายค่าจ้าง-สวัสดิการและการออกระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้สวัสดิการที่ลูกจ้างได้รับไม่ผูกพันกับค่าจ้างหรือลูกจ้างไม่สามารถเอาไปรวมเป็นค่าจ้างในกรณีออกจากงาน

 3. เพื่อให้รู้ลึก-รู้จริงต่อการทราบเทคนิคการออกหนังสือเตือน-หนังสือสั่งพักงาน-การออกหนังสือเลิกจ้าง เขียนให้ดี ให้มีผลทางกฎหมายและป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องเพื่อเรียกร้องสิทธิภายหลังได้ ต้องออกหนังสือเลิกจ้างอย่างไร..

หัวข้อในการอบรม

 1. การตรวจสอบตามตำแหน่งงานเพื่อเติมเต็มตามสายงาน-ตามนโยบายของนายจ้างที่กำหนดขึ้น

 • ยกตัวอย่าง จำนวน-ตำแหน่งงาน-สถานที่ปฏิบัติงาน-ลักษณะสภาพการทำงาน พร้อมคำอธิบาย

 1. การกำหนดคุณสมบัติของพนักงานใหม่เพื่อให้ได้คนให้ตรงกับสายงานตามนโยบายของนายจ้าง

 • ยกตัวอย่าง เพศ-อายุ-การศึกษา-ประสบการณ์-ความสามารถพิเศษ พร้อมคำอธิบาย

 1. การพิจารณาสรรหาถึงแหล่งที่มาของแรงงานตามสถานที่ต่างๆ

 • ยกตัวอย่าง ที่มาของแรงงาน 7 ช่องทาง

 1. เทคนิคการสัมภาษณ์งาน การใช้จิตวิทยาในการถามและการวิเคราะห์คำตอบเพื่อเก็บข้อมูลนำไปพิจารณา

 • ยกตัวอย่าง การยิงคำถามเพื่อให้ทราบเบื้องลึกของความสามารถ พร้อมคำอธิบาย

 1. การทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดทักษะและองค์ความรู้ทางการศึกษาหรือประสบการณ์

 • ยกตัวอย่าง การทำข้อสอบ-การตอบคำถามกรณีข้อสอบบรรยาย พร้อมคำอธิบาย

 1. การตรวจร่างกาย-ตรวจบุคลิกภาพต่างๆในภาพรวมของพนักงานใหม่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

 • ยกตัวอย่าง การตรวจร่างกาย-ตรวจสอบรอยสัก-ใบรับรองแพทย์ พร้อมคำอธิบาย

 1. การกำหนดสิทธิให้ได้รับสวัสดิการของลูกจ้างระดับบริหารที่รับค่าจ้างเป็นรายเดือนต้องกำหนดอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง เวลาทำงาน-เวลาพัก-ค่าล่วงเวลา-ค่าตำแหน่ง-ค่าสวัสดิการ-โบนัส พร้อมคำอธิบาย

 1. การกำหนดสิทธิให้ได้รับสวัสดิการของลูกจ้างระดับปฏิบัติการที่รับค่าจ้างเป็นรายวันต้องกำหนดอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง เวลาทำงาน-เวลาพัก-ค่าล่วงเวลา-ค่าสวัสดิการ-โบนัส พร้อมคำอธิบาย

 1. การกำหนดค่าจ้างและกำหนดสวัสดิการในระหว่างทดลองงานหรือในระหว่างขยายเวลาทดลองงานต้องกำหนดให้ลูกจ้างได้รับสิทธิแตกต่างจากการผ่านทดลองงานอย่างไร..?

 • ยกตังอย่าง การลาหยุดงาน-การจ่ายค่าจ้าง-การจ่ายสวัสดิการ พร้อมคำอธิบาย

 1. การคัดเลือกพนักงานใหม่และเปรียบเทียบกับผู้สมัครท่านอื่นเพื่อรับเข้าทำงานพิจารณาจากอะไร..?

 • ยกตัวอย่าง ความสามารถในด้านต่างๆ-ความพร้อมในภาพรวม พร้อมคำอธิบาย

 1. การทำสัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน ต้องกำหนดค่าจ้าง-สวัสดิการ-เงื่อนไขการจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

 1. นายจ้างมีสิทธิเรียกเพื่อรับเงินประกันการทำงานกับลูกจ้างมีตำแหน่งงานใดบ้างและมีสิทธิเรียกรับเงินประกันการทำงานกับลูกจ้างได้ไม่เกินเท่าใด..?

 • ยกตัวอย่าง นายจ้างมีสิทธิเรียกรับเงินประกัน 10 ตำแหน่งงาน  พร้อมคำอธิบาย

 1. การประถมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อให้ทราบถึงสิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างหรือระเบียบปฏิบัติ วินัยในการทำงานและโทษทางวินัย

 • ยกตัวอย่าง การได้รับสิทธิด้านค่าจ้าง สวัสดิการ และการสิ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างในกรณีต่างๆ พร้อมคำอธิบาย

 1. การตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติให้พนักงานใหม่ที่ผ่านการประเมินผลการทำงานจากหัวหน้างานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำขององค์กรพิจารณาจากอะไร..?

 • ยกตัวอย่าง เอกสารการรับรองจากหัวหน้างาน-การปฏิบัติตนทางวินัย   พร้อมคำอธิบาย

 1. การทำสัญญาจ้างพนักงานที่ผ่านการประเมินผลการทำงานแล้ว เพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯต้องกำหนดค่าจ้าง-สวัสดิการ-ข้อห้ามไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

 1. นายจ้างทำสัญญาจ้างหรือทำข้อตกลงกับลูกจ้างที่ขัดต่อกฎหมายนำไปปฏิบัติไม่ได้ (เป็นโมฆะ) มีกรณีใดบ้าง..?

 • ยกตัวอย่าง การทำสัญญาจ้างหรือทำข้อตกลง 7 กรณี พร้อมคำอธิบาย

 1. ทำสัญญาจ้างพนักงานที่เกษียณงานแล้วจ้างให้ทำงานอีก ต้องกำหนดเงื่อนไขไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. ทำสัญญาจ้างพนักงานตำแหน่งงานที่ปรึกษาด้านแรงงาน-ด้านการผลิต-ด้านการตลาด เพื่อไม่ให้ผูกพันกับสัญญาจ้างแรงงานต้องกำหนดเงื่อนไข การจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. ทำสัญญาจ้างบริษัทรับเหมา (outsource) เพื่อให้นำแรงงานเข้ามาทำงานต้องกำหนดเงื่อนไขไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. การกำหนดและจ่ายเงินเพิ่มอันนอกเหนือจากค่าจ้างต้องกำหนดเงื่อนไขของการได้รับสิทธิอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง ค่าเดินทาง-เบี้ยขยัน-ค่าเข้ากะ-ค่าอาหาร-ค่าเสื่อมรถยนต์ พร้อมคำอธิบาย

 1. จ่ายค่าสวัสดิการ ให้ลูกจ้างเพื่อป้องกันสวัสดิการที่จ่ายให้ไม่ให้มีผลผูกพันกับการเอาไปรวมเป็นค่าจ้างต้องเขียนระเบียบและกำหนดเงื่อนไขการจ่ายอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง การเขียนระเบียบการจ่ายสวัสดิการ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. การกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินโบนัส เพื่อให้ผูกพันกับการปฏิบัติตนผิดวินัยในการทำงาน เช่นใบเตือน-พักงาน-ขาดงาน ต้องกำหนดเงื่อนไขการจ่ายให้ลูกจ้างได้รับสิทธิยอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง การเขียนระเบียบการจ่ายเงินโบนัส แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. การ สร้างสิ่งโน้มน้าวจิตใจ ให้พนักงานรักองค์กรและให้อยู่กับองค์กรได้นานๆ ต้องดำเนินการอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง การจ่ายค่าจ้างตามตำแหน่งงาน-การจ่ายสวัสดิการ พร้อมคำอธิบาย

 1. การสร้างแรงงานสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ผู้บริหาร-หัวหน้างาน ต้องดำเนินการอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง การทำกิจกรรมภายใน-การทำกิจกรรมภายนอก พร้อมคำอธิบาย

 1. ลูกจ้างมาทำงานสายบ่อยๆนายจ้างหักค่าจ้างไม่ได้ จึงมีนโยบายให้หักค่าจ้างได้โดยไม่ทำให้ผิดกฎหมายต้องออกระเบียบการมาปฏิบัติงานอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง การออกระเบียบปฏิบัติกรณีมาสาย แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. ในแต่ละปีลูกจ้างมีพฤติกรรมลาป่วยมาก เพื่อเป็นการให้สิทธินายจ้างกำหนดกฎเกณฑ์การลาป่วยและเข้าตรวจสอบวันลาป่วยของลูกจ้างได้นายจ้างต้องออกระเบียบปฏิบัติอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง การออกระเบียบปฏิบัติการลาป่วย แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. กรณีลูกจ้างแจ้งเอกสารหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อนายจ้าง-ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อประโยชน์แก่ตน เช่น เพื่อเข้าทำงาน-ผ่านการทดลองงานหรือได้รับสิทธิการลาต่างๆจะมีความผิดอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง เทคนิคการตรวจสอบเอกสาร-การพิจารณาลงโทษทางวินัย  พร้อมคำอธิบาย

 1. นายจ้างตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานแล้ว เมื่อถึงวันทำงานนายจ้างบอกไม่รับเข้าทำงานจะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาจ้างต่อลูกจ้างอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง การรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามตำแหน่งงานต่างๆ  พร้อมคำอธิบาย

 1. นายจ้างตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานแล้ว เมื่อถึงวันทำงานลูกจ้างไม่มาทำงานนายจ้างสืบทราบว่าไปทำงานที่แห่งใหม่จะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาจ้างต่อนายจ้างอย่าไร..?

 • ยกตัวอย่าง การรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามตำแหน่งงานต่างๆ  พร้อมคำอธิบาย

 1. กรณีนายจ้างได้รับหนังสือจากกองบังคับคดีให้หักเงินค่าจ้างลูกจ้างเพื่อชดใช้หนี้ตามคำพิพากษาของศาล นายจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างลูกจ้างมีเงินอะไรบ้าง..ต้องดำเนินการอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง เงินที่นายจ้างมีสิทธิหักและการดำเนินการต่างๆ พร้อมคำอธิบาย

 1. นายจ้างมีนโยบายปิดกิจการเป็นบางส่วนเป็นการชั่วคราวเนื่องจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ เพราะพิษโควิด-19 ระบาด ไม่ให้ลูกจ้างเข้าทำงานนายจ้างต้องแจ้งภาครัฐ-ต้องจ่ายค่าจ้างอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง การออกหนังสือแจ้งภาครัฐ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. นายจ้างมีนโยบายเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่มีความผิด-ให้เกษียณงานก่อนกำหนด เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้ลูกจ้างฟ้องเรียกค่าใดๆ ภายหลังได้นายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายหรือกำหนดเป็นนโยบาย-เป็นโครงการอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง การเขียนโครงการเกษียณงานก่อนกำหนด แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. นายจ้างมีนโยบายเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุ ลูกจ้างลางาน-หยุดงานมาก หรือหย่อนสมรรถภาพในการทำงาน เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องเรียกค่าใดๆภายหลังได้ นายจ้าง ต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง การออกหนังสือเลิกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. นายจ้างประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ เพราะพิษโควิด-19 ระบาด จึงมีนโยบายลดค่าจ้าง พนักงานชั่วคราวทุกตำแหน่งงาน 20% ของค่าจ้าง ต้องดำเนินการอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง การกำหนดให้เป็นวันลา-การเปลี่ยนวันทำงาน พร้อมคำอธิบาย

 1. นายจ้างประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ เพราะพิษโควิด-19 ระบาดจึงมีนโยบายไม่จ่ายค่าตำแหน่งงาน-ค่าเดินทาง-ค่าน้ำมันรถยนต์-ค่าโทรศัพท์ เป็นการชั่วคราว ต้องดำเนินการอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง การให้เหตุผลของนายจ้าง-การดำเนินการต่างๆ พร้อมคำอธิบาย

 1. ลูกจ้างทำความเสียหายต่อนายจ้างคิดมูลค่าเป็นเงิน 100,000 บาท จึงออกจากงานไปกรณีนี้นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง-เงินประกัน-เงินกองทุน ทำได้ไหม…เพราะเหตุใด..?

 • ยกตัวอย่าง การตรวจสอบสัญญาจ้าง-สัญญาการประกัน-ระเบียบของกองทุน พร้อมคำอธิบาย

 1. ลูกจ้างยื่นใบลาออกไม่ทำงานอยู่ให้ครบ 30วัน ตามระเบียบของบริษัทฯ หรือตามสัญญาจ้างทำให้บริษัทฯได้รับความเสียหาย จะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อนายจ้างอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง ตำแหน่งงาน-ความเสียหายที่เกิดขึ้น-การชดใช้ค่าเสียหาย  พร้อมอธิบาย

 1. ในสัญญาจ้างระบุไว้ว่าในระหว่างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างหรือลูกจ้างออกจากงานไปแล้วภายใน 2 ปี ห้ามมิให้ลูกจ้างไปทำงานหรือนำความลับทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยให้กับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้างในกรณีลูกจ้าง ฝ่าฝืน จะมีความผิดอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง การชดใช้ค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาจ้าง พร้อมคำอธิบาย

 1. การพิจารณาความผิดเพื่อกำหนดลงโทษทางวินัยเป็นหนังสือเตือนหรือหนังสือสั่งพักงานเป็นความผิดที่เกิดขึ้นในลักษณะใด..?

 • มีตัวอย่าง การออกหนังสือเตือนแจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา  พร้อมคำอธิบาย

 1. การพิจารณาความผิดเพื่อกำหนดลงโทษทาวินัยเป็นกรณีร้ายแรงและต้องเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ เป็นความผิดที่เกิดขึ้นในลักษณะใด..?

 • มีตัวอย่าง การออกหนังสือเลิกจ้างแจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา  พร้อมคำอธิบาย

 • ถาม – ตอบ – แนะนำ

 • ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย

 • ราคาดังกล่าวรวม

  1) ไฟล์ PPT การสอนรูปเเบบฟอร์ม

  2) ใบประกาศผ่านการอบรม

   

  ติดต่อสอบถาม

  Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

  E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

  Line id : @Tesstraining

  Facebook : tesstrainingpage

  ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

  www.tesstraining.com

  www.inwtraining.com

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

  ติดต่อสอบถาม

  Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

  E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

  Line id : @Tesstraining

  Website: www.tesstraining.com

  Website: www.INWtraining.com

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร หลักสูตร การสรรค์หาว่าจ้างพนักงานใหม่เข้าทำงานในองค์กร 25 ม.ค.64 อ.สมบัติ น้อยหว้า สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร หลักสูตร การสรรค์หาว่าจ้างพนักงานใหม่เข้าทำงานในองค์กร 25 ม.ค.64 อ.สมบัติ น้อยหว้า สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ด้าน การสรรหา ว่าจ้าง คัดเลือก พนักงานใหม่เข้ามาทำงานในองค์กรและทราบเทคนิคการสัมภาษณ์งาน-การยิงคำถาม-การวิเคราะห์คำตอบ-การคัดเลือกคนให้ได้คนให้ตรงกับสายงาน

 2. เพื่อให้ทราบถึงการเขียนสัญญาจ้าง-การกำหนดเพื่อจ่ายค่าจ้าง-สวัสดิการและการออกระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้สวัสดิการที่ลูกจ้างได้รับไม่ผูกพันกับค่าจ้างหรือลูกจ้างไม่สามารถเอาไปรวมเป็นค่าจ้างในกรณีออกจากงาน

 3. เพื่อให้รู้ลึก-รู้จริงต่อการทราบเทคนิคการออกหนังสือเตือน-หนังสือสั่งพักงาน-การออกหนังสือเลิกจ้าง เขียนให้ดี ให้มีผลทางกฎหมายและป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องเพื่อเรียกร้องสิทธิภายหลังได้ ต้องออกหนังสือเลิกจ้างอย่างไร..

หัวข้อในการอบรม

 1. การตรวจสอบตามตำแหน่งงานเพื่อเติมเต็มตามสายงาน-ตามนโยบายของนายจ้างที่กำหนดขึ้น

 • ยกตัวอย่าง จำนวน-ตำแหน่งงาน-สถานที่ปฏิบัติงาน-ลักษณะสภาพการทำงาน พร้อมคำอธิบาย

 1. การกำหนดคุณสมบัติของพนักงานใหม่เพื่อให้ได้คนให้ตรงกับสายงานตามนโยบายของนายจ้าง

 • ยกตัวอย่าง เพศ-อายุ-การศึกษา-ประสบการณ์-ความสามารถพิเศษ พร้อมคำอธิบาย

 1. การพิจารณาสรรหาถึงแหล่งที่มาของแรงงานตามสถานที่ต่างๆ

 • ยกตัวอย่าง ที่มาของแรงงาน 7 ช่องทาง

 1. เทคนิคการสัมภาษณ์งาน การใช้จิตวิทยาในการถามและการวิเคราะห์คำตอบเพื่อเก็บข้อมูลนำไปพิจารณา

 • ยกตัวอย่าง การยิงคำถามเพื่อให้ทราบเบื้องลึกของความสามารถ พร้อมคำอธิบาย

 1. การทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดทักษะและองค์ความรู้ทางการศึกษาหรือประสบการณ์

 • ยกตัวอย่าง การทำข้อสอบ-การตอบคำถามกรณีข้อสอบบรรยาย พร้อมคำอธิบาย

 1. การตรวจร่างกาย-ตรวจบุคลิกภาพต่างๆในภาพรวมของพนักงานใหม่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

 • ยกตัวอย่าง การตรวจร่างกาย-ตรวจสอบรอยสัก-ใบรับรองแพทย์ พร้อมคำอธิบาย

 1. การกำหนดสิทธิให้ได้รับสวัสดิการของลูกจ้างระดับบริหารที่รับค่าจ้างเป็นรายเดือนต้องกำหนดอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง เวลาทำงาน-เวลาพัก-ค่าล่วงเวลา-ค่าตำแหน่ง-ค่าสวัสดิการ-โบนัส พร้อมคำอธิบาย

 1. การกำหนดสิทธิให้ได้รับสวัสดิการของลูกจ้างระดับปฏิบัติการที่รับค่าจ้างเป็นรายวันต้องกำหนดอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง เวลาทำงาน-เวลาพัก-ค่าล่วงเวลา-ค่าสวัสดิการ-โบนัส พร้อมคำอธิบาย

 1. การกำหนดค่าจ้างและกำหนดสวัสดิการในระหว่างทดลองงานหรือในระหว่างขยายเวลาทดลองงานต้องกำหนดให้ลูกจ้างได้รับสิทธิแตกต่างจากการผ่านทดลองงานอย่างไร..?

 • ยกตังอย่าง การลาหยุดงาน-การจ่ายค่าจ้าง-การจ่ายสวัสดิการ พร้อมคำอธิบาย

 1. การคัดเลือกพนักงานใหม่และเปรียบเทียบกับผู้สมัครท่านอื่นเพื่อรับเข้าทำงานพิจารณาจากอะไร..?

 • ยกตัวอย่าง ความสามารถในด้านต่างๆ-ความพร้อมในภาพรวม พร้อมคำอธิบาย

 1. การทำสัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน ต้องกำหนดค่าจ้าง-สวัสดิการ-เงื่อนไขการจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

 1. นายจ้างมีสิทธิเรียกเพื่อรับเงินประกันการทำงานกับลูกจ้างมีตำแหน่งงานใดบ้างและมีสิทธิเรียกรับเงินประกันการทำงานกับลูกจ้างได้ไม่เกินเท่าใด..?

 • ยกตัวอย่าง นายจ้างมีสิทธิเรียกรับเงินประกัน 10 ตำแหน่งงาน  พร้อมคำอธิบาย

 1. การประถมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อให้ทราบถึงสิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างหรือระเบียบปฏิบัติ วินัยในการทำงานและโทษทางวินัย

 • ยกตัวอย่าง การได้รับสิทธิด้านค่าจ้าง สวัสดิการ และการสิ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างในกรณีต่างๆ พร้อมคำอธิบาย

 1. การตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติให้พนักงานใหม่ที่ผ่านการประเมินผลการทำงานจากหัวหน้างานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำขององค์กรพิจารณาจากอะไร..?

 • ยกตัวอย่าง เอกสารการรับรองจากหัวหน้างาน-การปฏิบัติตนทางวินัย   พร้อมคำอธิบาย

 1. การทำสัญญาจ้างพนักงานที่ผ่านการประเมินผลการทำงานแล้ว เพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯต้องกำหนดค่าจ้าง-สวัสดิการ-ข้อห้ามไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

 1. นายจ้างทำสัญญาจ้างหรือทำข้อตกลงกับลูกจ้างที่ขัดต่อกฎหมายนำไปปฏิบัติไม่ได้ (เป็นโมฆะ) มีกรณีใดบ้าง..?

 • ยกตัวอย่าง การทำสัญญาจ้างหรือทำข้อตกลง 7 กรณี พร้อมคำอธิบาย

 1. ทำสัญญาจ้างพนักงานที่เกษียณงานแล้วจ้างให้ทำงานอีก ต้องกำหนดเงื่อนไขไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. ทำสัญญาจ้างพนักงานตำแหน่งงานที่ปรึกษาด้านแรงงาน-ด้านการผลิต-ด้านการตลาด เพื่อไม่ให้ผูกพันกับสัญญาจ้างแรงงานต้องกำหนดเงื่อนไข การจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. ทำสัญญาจ้างบริษัทรับเหมา (outsource) เพื่อให้นำแรงงานเข้ามาทำงานต้องกำหนดเงื่อนไขไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. การกำหนดและจ่ายเงินเพิ่มอันนอกเหนือจากค่าจ้างต้องกำหนดเงื่อนไขของการได้รับสิทธิอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง ค่าเดินทาง-เบี้ยขยัน-ค่าเข้ากะ-ค่าอาหาร-ค่าเสื่อมรถยนต์ พร้อมคำอธิบาย

 1. จ่ายค่าสวัสดิการ ให้ลูกจ้างเพื่อป้องกันสวัสดิการที่จ่ายให้ไม่ให้มีผลผูกพันกับการเอาไปรวมเป็นค่าจ้างต้องเขียนระเบียบและกำหนดเงื่อนไขการจ่ายอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง การเขียนระเบียบการจ่ายสวัสดิการ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. การกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินโบนัส เพื่อให้ผูกพันกับการปฏิบัติตนผิดวินัยในการทำงาน เช่นใบเตือน-พักงาน-ขาดงาน ต้องกำหนดเงื่อนไขการจ่ายให้ลูกจ้างได้รับสิทธิยอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง การเขียนระเบียบการจ่ายเงินโบนัส แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. การ สร้างสิ่งโน้มน้าวจิตใจ ให้พนักงานรักองค์กรและให้อยู่กับองค์กรได้นานๆ ต้องดำเนินการอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง การจ่ายค่าจ้างตามตำแหน่งงาน-การจ่ายสวัสดิการ พร้อมคำอธิบาย

 1. การสร้างแรงงานสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ผู้บริหาร-หัวหน้างาน ต้องดำเนินการอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง การทำกิจกรรมภายใน-การทำกิจกรรมภายนอก พร้อมคำอธิบาย

 1. ลูกจ้างมาทำงานสายบ่อยๆนายจ้างหักค่าจ้างไม่ได้ จึงมีนโยบายให้หักค่าจ้างได้โดยไม่ทำให้ผิดกฎหมายต้องออกระเบียบการมาปฏิบัติงานอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง การออกระเบียบปฏิบัติกรณีมาสาย แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. ในแต่ละปีลูกจ้างมีพฤติกรรมลาป่วยมาก เพื่อเป็นการให้สิทธินายจ้างกำหนดกฎเกณฑ์การลาป่วยและเข้าตรวจสอบวันลาป่วยของลูกจ้างได้นายจ้างต้องออกระเบียบปฏิบัติอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง การออกระเบียบปฏิบัติการลาป่วย แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. กรณีลูกจ้างแจ้งเอกสารหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อนายจ้าง-ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อประโยชน์แก่ตน เช่น เพื่อเข้าทำงาน-ผ่านการทดลองงานหรือได้รับสิทธิการลาต่างๆจะมีความผิดอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง เทคนิคการตรวจสอบเอกสาร-การพิจารณาลงโทษทางวินัย  พร้อมคำอธิบาย

 1. นายจ้างตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานแล้ว เมื่อถึงวันทำงานนายจ้างบอกไม่รับเข้าทำงานจะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาจ้างต่อลูกจ้างอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง การรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามตำแหน่งงานต่างๆ  พร้อมคำอธิบาย

 1. นายจ้างตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานแล้ว เมื่อถึงวันทำงานลูกจ้างไม่มาทำงานนายจ้างสืบทราบว่าไปทำงานที่แห่งใหม่จะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาจ้างต่อนายจ้างอย่าไร..?

 • ยกตัวอย่าง การรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามตำแหน่งงานต่างๆ  พร้อมคำอธิบาย

 1. กรณีนายจ้างได้รับหนังสือจากกองบังคับคดีให้หักเงินค่าจ้างลูกจ้างเพื่อชดใช้หนี้ตามคำพิพากษาของศาล นายจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างลูกจ้างมีเงินอะไรบ้าง..ต้องดำเนินการอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง เงินที่นายจ้างมีสิทธิหักและการดำเนินการต่างๆ พร้อมคำอธิบาย

 1. นายจ้างมีนโยบายปิดกิจการเป็นบางส่วนเป็นการชั่วคราวเนื่องจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ เพราะพิษโควิด-19 ระบาด ไม่ให้ลูกจ้างเข้าทำงานนายจ้างต้องแจ้งภาครัฐ-ต้องจ่ายค่าจ้างอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง การออกหนังสือแจ้งภาครัฐ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. นายจ้างมีนโยบายเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่มีความผิด-ให้เกษียณงานก่อนกำหนด เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้ลูกจ้างฟ้องเรียกค่าใดๆ ภายหลังได้นายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายหรือกำหนดเป็นนโยบาย-เป็นโครงการอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง การเขียนโครงการเกษียณงานก่อนกำหนด แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. นายจ้างมีนโยบายเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุ ลูกจ้างลางาน-หยุดงานมาก หรือหย่อนสมรรถภาพในการทำงาน เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องเรียกค่าใดๆภายหลังได้ นายจ้าง ต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง การออกหนังสือเลิกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. นายจ้างประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ เพราะพิษโควิด-19 ระบาด จึงมีนโยบายลดค่าจ้าง พนักงานชั่วคราวทุกตำแหน่งงาน 20% ของค่าจ้าง ต้องดำเนินการอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง การกำหนดให้เป็นวันลา-การเปลี่ยนวันทำงาน พร้อมคำอธิบาย

 1. นายจ้างประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ เพราะพิษโควิด-19 ระบาดจึงมีนโยบายไม่จ่ายค่าตำแหน่งงาน-ค่าเดินทาง-ค่าน้ำมันรถยนต์-ค่าโทรศัพท์ เป็นการชั่วคราว ต้องดำเนินการอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง การให้เหตุผลของนายจ้าง-การดำเนินการต่างๆ พร้อมคำอธิบาย

 1. ลูกจ้างทำความเสียหายต่อนายจ้างคิดมูลค่าเป็นเงิน 100,000 บาท จึงออกจากงานไปกรณีนี้นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง-เงินประกัน-เงินกองทุน ทำได้ไหม…เพราะเหตุใด..?

 • ยกตัวอย่าง การตรวจสอบสัญญาจ้าง-สัญญาการประกัน-ระเบียบของกองทุน พร้อมคำอธิบาย

 1. ลูกจ้างยื่นใบลาออกไม่ทำงานอยู่ให้ครบ 30วัน ตามระเบียบของบริษัทฯ หรือตามสัญญาจ้างทำให้บริษัทฯได้รับความเสียหาย จะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อนายจ้างอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง ตำแหน่งงาน-ความเสียหายที่เกิดขึ้น-การชดใช้ค่าเสียหาย  พร้อมอธิบาย

 1. ในสัญญาจ้างระบุไว้ว่าในระหว่างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างหรือลูกจ้างออกจากงานไปแล้วภายใน 2 ปี ห้ามมิให้ลูกจ้างไปทำงานหรือนำความลับทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยให้กับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้างในกรณีลูกจ้าง ฝ่าฝืน จะมีความผิดอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง การชดใช้ค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาจ้าง พร้อมคำอธิบาย

 1. การพิจารณาความผิดเพื่อกำหนดลงโทษทางวินัยเป็นหนังสือเตือนหรือหนังสือสั่งพักงานเป็นความผิดที่เกิดขึ้นในลักษณะใด..?

 • มีตัวอย่าง การออกหนังสือเตือนแจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา  พร้อมคำอธิบาย

 1. การพิจารณาความผิดเพื่อกำหนดลงโทษทาวินัยเป็นกรณีร้ายแรงและต้องเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ เป็นความผิดที่เกิดขึ้นในลักษณะใด..?

 • มีตัวอย่าง การออกหนังสือเลิกจ้างแจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา  พร้อมคำอธิบาย

 • ถาม – ตอบ – แนะนำ

 • ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย

 • ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

  ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

  (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

  ราคาดังกล่าว ฟรี

  1) ไฟล์ PPT การสอนรูปเเบบฟอร์ม

  2) ใบประกาศผ่านการอบรม

 • ติดต่อสอบถาม

  Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

  E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

  Line id : @Tesstraining

  Facebook : tesstrainingpage

  ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

  www.tesstraining.com

  www.inwtraining.com

 • ติดต่อสอบถาม

  Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

  E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

  Line id : @Tesstraining

  Facebook : tesstrainingpage

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

  Website: www.tesstraining.com

  Website: www.INWtraining.com

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน นักขายขั้นเทพกับการขาย 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales Super Sales with Selling 4.0 in order to Top Sales Selling อบรม 23 กุมภาพันธ์ 2565

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน นักขายขั้นเทพกับการขาย 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales Super Sales with Selling 4.0 in order to Top Sales Selling อบรม 23 กุมภาพันธ์ 2565

 

ราคา 2,500 บาท บรรยาย 09.00-16.00

สมัคร   3 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,000 บาท

โปรโมรชั่นชำระ 3 ท่าน  เเถม 1 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

 

ที่มาของหลักสูตร

วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่ ยุคการตลาด 1.0 ไปจนถึงยุคการตลาด 4.0 เป็นตลาดที่เน้นการผสมผสานการตลาดทั้ง3 ยุคเข้าไว้เป็นการตลาดที่เน้นคุณค่ามากกว่ามูลค่า เป็นการตลาดสังคมดิจิตอลอย่างแท้จริงในปัจจุบัน ทำให้ต้องมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิถึทางการขายอย่างไรให้ทันกับเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้การขายบรรลุผลสำเร็จและเป้าหมาย แบบ Top Sales ให้ได้ดังใจอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 1. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในตลาดที่เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับประยุกต์ใช้ในทางการขายโดยเฉพาะการขายยุค 0

 2. สามารถเรียนรู้ เข้าใจในการขายยุค 0 อย่างถ่องแท้และสามารถปรับตัวและปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 3. เพื่อให้สามารถนำการขายยุค 0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ให้ได้ดังใจอย่างมีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ เพิ่มประสิทธิผลในอนาคตได้

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1 วัน  (09.00-16.00 น.)

Topics

                  –   แนวโน้มของการขายแต่ละยุคการตลาด

                  –   Workshop : วิเคราะห์การขายแต่ละยุค

                  –   ความเข้าใจในการตลาดยุค 4.0 (Human Value)

                  –   เคล็ดลับเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ให้ทะลุเป้า

                  –   เพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ในยุคการตลาด 4.0

                –  แนวคิดและความสำคัญของการขายยุค 4.0

                  –   Workshop : วิเคราะห์การขายยุค 4.0

                  –   เจาะลึกนวัตกรรมการขายแบบ Top Sales ในยุค 4.0

                  –   Principle 1 : Communicate Channel

                  –   Principle 2 : Distribute Channel

                  –   Principle 3 : Facilitate Channel

 

                  –  การปรับตัวให้ทันกับการขายแบบ Top Sales ยุค 4.0

                  –  แนวทางเพิ่มยอดขายกับการขายแบบ Top Sales ยุค 4.0

                  –   Workshop : เพิ่มยอดขายแบบ Top Sales เชิงปฏิบัติ

ผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับ พนักงานขายในทุกระดับ

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

 • บรรยาย แบบสื่อสาร 2 หรือ 3 ทาง

 • การอภิปรายร่วม และกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม

 • Case Study แบบสถานการณ์จริง (Workshop)

 • สรุปทบทวนบริบท และถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

 

วิทยากร    :     อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

เรียน ออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน ทักษะการพูดกับการบริการลูกค้าให้ประทับใจ Customer Service Excellent อบรม 23 พ.ค.64 ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

เรียน ออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน ทักษะการพูดกับการบริการลูกค้าให้ประทับใจ Customer Service Excellent อบรม 23 พ.ค.64 ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

 

รูปแบบการบรรยาย

 การบรรยายออนไลน์ เรียนผ่าน Zoom  มีวิธีใช้งานให้ก่อนวันอบรมจริง 1-3วัน หลังจากสมัครอบรมเเล้ว

โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือมือถือ  โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

 

ราคาท่านละ 2,000 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

บรรยาย 1 วัน 09.00-16.00 พักเบรก 3 ช่วง

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้เทคนิคและวิธีการพูดในการให้บริการต่อหน้าลูกค้า และทางโทรศัพท์ในสถานการณ์ต่างๆ  ที่ผู้ให้บริการต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และประทับใจสูงสุดของลูกค้า

 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง

 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อสร้างความประทับใจสูงสุดให้กับลูกค้าทุกๆ ช่องทางการให้บริการ (บริการผ่านทางโทรศัพท์ , พนักงานประจำสาขา)

ประเด็นการสัมมนา

 1. หลักการสำคัญการให้บริการลูกค้าที่ประทับใจกับความต้องการของลูกค้า

 • ความต้องการส่วนตัว (Personal Needs)

 • ความต้องการต่อการปฏิบัติ (Practical Needs)

 1. การวิเคราะห์พฤติกรรมและการจับสัญญาณการความต้องการของลูกค้าแต่ละประเภท

 • ประเภทลูกค้าฟัง เช่น ลูกค้าอยากเลือกใช้บริการ แต่มีความกล้าๆกลัวๆ ไม่มั่นใจ เพราะอะไร?

 • ประเภทลูกค้าใช้บริการแล้ว เช่น ลูกค้าที่ใช้บริการหรือตกลงรับบริการแล้ว แต่ขอยกเลิกกลางอากาศเพราะอะไร

 • ประเภทลูกค้าพูด เช่น ทำไมลูกค้ามักจะบ่นติโน่นตินี่ หลายๆอย่างกับเจ้าหน้าที่ แล้วบางครั้งพนักงานบริษัทก็ทำเงียบเฉยดูเหมือนไม่สนใจลูกค้า ควรแก้ไขพนักงานอย่างไร

 • ประเภทลูกค้าเดิน เช่น ลูกค้า Walk In มาขอใช้บริการในการบริการของคุณเอง เหตุที่มาที่ไปของการเข้ามาใช้บริการอยู่ตรงไหน แล้วสามารถปิดการขายด้วยความประทับใจสูงสุดได้อย่างไร

 1. การพัฒนาบุคลิกภาพความสามารถของพนักงานให้เกิดความประทับใจของลูกค้า 7 ประการ

 • การสื่อสารกับลูกค้า (Communication)

 • การให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า (Product Knowledge)

 • การสร้างความกระตือรือร้น (Enthusiasm)

 • การสร้างมิตรภาพกับลูกค้า (Friendliness)

 • การสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า (Confidence)

 • วิธีการขาย (Selling Skill)

 • การหว่านล้อมและโน้มน้าวลูกค้า (Persuasiveness)

 • ทำแบบทดสอบความสามารถ 7 ลักษณะ จำนวน 30 ข้อ และการวิเคราะห์ผล

 • WORKSHOP : การฝึกปฏิบัติความพร้อมการแสดงออกการทักทาย การยิ้ม การใช้คำพูดที่ไพเราะ ช้า ชัด คม สุภาพ นุ่มนวล และเนียน การวางกิริยา ท่าทางน้ำเสียงต่อลูกค้าทางโทรศัพท์

 1. ทักษะการพูดกับการให้บริการของพนักงานผ่านช่องทางการให้บริการทางโทรศัพท์ และพนักงานให้บริการประจำสาขา

 • การเปิดการสนทนากับลูกค้าให้ประทับใจ

 • การรับมือกับลูกค้าที่ปฏิเสธทันที หลังจากการเปิดการสนทนา

 • การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง และตอบสนองอย่างตรงจุด

 • การควบคุมอารมณ์ บริหารข้อโต้แย้งของลูกค้า

 • การปิดการสนทนาที่ประทับใจลูกค้า

 • WORKSHOP : ฝึกทักษะการพูด และเตรียมความพร้อมการรับมือกับลูกค้าแบบต่างๆ เพื่อประเมินความสามารถของพนักงานประจำสาขา รวมถึงการวิเคราะห์จุดดีและจุดอ่อน ทั้ง 2 ช่องทางการให้บริการ ฝึกปฏิบัติทางโทรศัพท์ (Telephone Practice) ของพนักงาน และฝึกปฏิบัติต่อหน้าลูกค้าสำหรับพนักงานประจำสาขา (Face to Face Practice)

 1. มาตรฐานการสนทนากับลูกค้าให้เกิดความประทับใจ

 2. มาตรฐานการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการดับไฟลูกค้า (HEAT) และการตอบข้อสงสัยลูกค้าเพื่อความประทับใจ

WORKSHOP : ฝึกปฏิบัติกับลูกค้าแบบสถานการณ์แบบปกติทั่วไป และลูกค้าไม่ปกติ พร้อมการประเมินความสามารถพนักงานที่ให้บริการประจำสาขา  และการวิเคราะห์จุดดีและจุดอ่อนของแต่ละช่องทางการให้บริการ

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย     { กิจกรรม และเกม    { การแสดงออก

{ กลุ่มสัมพันธ์     { การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากรนำการสัมมนา

ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)

 • Managing Director : PLAN AND WORK CENTER

 • ที่ปรึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร : DE WISDOM Training Institute

 • ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ

Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center

 • ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

อดีตที่ทำงาน

 • ที่ปรึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)

 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)

 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน)

 • ผู้จัดการฝ่ายบริการส่วนหน้า และผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel

          Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok

การศึกษา

                        – ปริญญาเอก สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไทย

   A Development of the Coaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries.

– ปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                   – ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH COMMUNICATION ART)

                     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  ศิษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ให้บริการสังคม

  Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA

  Certificated to Service Plus as Service Training for Trainer

                     DDI-Development Dimensions International (Thailand)

                     Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY

 

ราคาดังกล่าวรวม

1) ไฟล์ PPT การสอนรูปเเบบฟอร์ม

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร : ทักษะการสอนงานให้ได้งาน Effective Coaching Skills 19 กันยายน 2565 สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร : ทักษะการสอนงานให้ได้งาน Effective Coaching Skills 19 กันยายน 2565 สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

 

โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินงานของทุกฝ่ายภายในองค์กร และยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

ที่สามารถช่วยปรับแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า

วัตถุประสงค์

 

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องหน้าที่และคุณสมบัติของผู้สอนงาน วิธีการสอนงานแบบต่าง ๆ

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการสอนในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมกับมีความเข้าใจในความแตกต่างของกลุ่มผู้ฟัง เพื่อปรับวิธีการสื่อความให้เกิดความเข้าใจสูงสุด

 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีทักษะในการวิเคราะห์งานสำหรับการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการเตรียมการสอน การนำเสนอเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม

 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการประเมินผลการสอนงานการให้คำปรึกษาและแนะนำงานและช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจต่อการสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้นไป

ประเด็นการสัมมนา  

 1. การปรับลักษณะบุคลิกภาพผู้สอนงานและการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อความสำเร็จในการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ

 2. ความรู้เกี่ยวกับการสอนงานและแนะนำงานกับลูกน้อง

  • ความหมายและความจำเป็นของการสอนงาน

  • จุดมุ่งหมายของการสอน

  • หน้าที่ของผู้สอน/ คุณสมบัติของผู้สอน

กิจกรรมการเรียนรู้

 • แบบทดสอบตนเองภาวะผู้นำ (Leadership Assessment) 7 ด้าน

 1. ภาวะผู้นำ (Leadership)

 2. การสอนงาน เป็นพี่เลี้ยง (Coaching)

 3. ทักษะการสื่อสาร (Communication)

 4. ทักษะการนำเสนอ (Presenting)

 5. การจัดการการวางแผน (Planning / Organization)

 6. การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)

 7. ทักษะการประเมินผลทบทวน และติดตามผล (Monitor / Review)

 8. หลักการเกี่ยวกับการโค้ชและการจูงใจสำหรับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่

 9. ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติการสอนแบบ Motivation Coaching กับการสื่อสารของผู้สอนงานสู่ความมั่นใจและตรงใจกันทั้งสองฝ่ายในการ Coaching

WORKSHOP : กิจกรรมฝึกทักษะการสอนงานด้วยเทคนิคการสื่อสารแบบเครือข่ายประเภทต่างๆ

 1. กุญแจสำคัญสำหรับทักษะการสอนงานให้ประสบผลสำเร็จ

 • การทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้เรียน

 • การสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน

  • การเตรียมและการออกแบบห้องเรียน

  • การจัดเตรียมอุปกรณ์การสอนให้สอดคล้องกับการฝึกอบรม

  • การเตรียมตัวของผู้สอน

  • การบริหารเวลาการฝึกอบรม

  • ความพร้อมด้านบุคลิกภาพของวิทยากร

 1. การเขียนแผนการสอนงานแบบง่ายๆ สำหรับการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐาน

(Curriculum and Program Designed)

 • การวิเคราะห์แยกแยะเนื้อหาสำหรับการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง

 • การจัดเตรียมความพร้อมและวิธีการสอนในแต่ละช่วง

 • การสรุปประเด็นต่างๆ ให้ชัดเจนสำหรับการนำไปใช้งาน

WORKSHOP : ฝึกทักษะการออกแบบเนื้อหา และการบรรจุเทคนิคการสอน/การนำเสนอ สำหรับหลักสูตรที่ต้องการนำปใช้ในองค์กร

 1. เทคนิคการสอนและทักษะการนำเสนอของผู้สอนงาน (Professional Presentation)

  • การสอนเชิงหลักการหรือภาคทฤษฎี (Lecture Presentation)

  • การสาธิตและฝึกปฏิบัติ (Demonstration/Workshop/Role Play)

  • การจัดกลุ่มย่อย (Small Group Discussion)

WORKSHOP : ฝึกทักษะการสอนงานการแต่ละประเภทให้เกิดประสิทธิภาพ

 1. การประเมินและการติดตามผลกาเรียนรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ได้รับการสอนงาน

 

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย    { กิจกรรม และเกม   { การแสดงออก

{ กลุ่มสัมพันธ์     { การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากรนำการสัมมนา

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)

 • Managing Director : PLAN AND WORK CENTER

 • ที่ปรึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร : DE WISDOM Training Institute

 • กรรมการชมรมขาย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (2002-2009)

 • ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ

Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center

 • กรรมการที่ปรึกษาด้านพัฒนาบุคลากร ชมรมบริหารงานบุคคลเชียงใหม่

 • ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมเชียงใหม่ (THA in Chiangmai)

 • ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

อดีตที่ทำงาน

 • ที่ปรึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)

 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)

 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน)

 • ผู้จัดการฝ่ายบริการส่วนหน้า และผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel

         Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok

การศึกษา

                        – ปริญญาเอก สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไทย

   A Development of the Coaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries.

– ปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                   – ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH COMMUNICATION ART)

                   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ศิษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ให้บริการสังคม

Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA

Certificated to Service Plus as Service Training for Trainer

                   DDI-Development Dimensions International (Thailand)

                   Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY

ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาท

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ไฟล์ PPT การสอนรูปเเบบฟอร์ม

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพProduction Management for Cost reduction and Efficeincy improvement 4 มี.ค.64

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ Production Management for Cost reduction and Efficeincy improvement 4 มี.ค.64

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก 

ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้  ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ  ดังนั้นการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน จึงมีความสำคัญอย่างมาก การบริหารจัดการได้ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมจะทำให้ผลลัพธ์ Q C D (Quality, Cost, Delivery) เป็นที่พึงพอใจจนถึงเกินความคาดหมายของลูกค้าได้ ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน

ความสำเร็จทางด้านการผลิต หมายถึงความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตรงตามเป้าหมาย ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ความสามารถในการผลิตที่ถูกต้องนั้น ควรเทียบกับข้อสมมุติฐานที่กำลังการผลิตสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาที่มีทั้งหมดของปี

            หลักสูตร “การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่” จะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ว่าด้วยวัตถุดิบ และขบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก 4M (Man / Machine / Method  /Materials) โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องต้นทุน ผลกำไร และประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับการบริหารงานทั้งในส่วนผลิต และการบริหารหลักขององค์กร

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต

เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้กิจกรรมเสริมในการบริหารการผลิต
เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้อการอบรม

– ระบบการผลิตและงานบริการในปัจจุบัน

– ต้นทุนการผลิตและแนวทางการแก้ไขเพื่อลดต้นทุน

– การสร้างผลกำไรให้กับองค์กรเพื่อความอยู่รอด

– การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต คืออะไร

– การวิเคราะห์ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพตามหลัก 4M

– “คุณภาพ” และความอยู่รอดขององค์กร

– ความสำคัญของ “ลูกค้าภายใน” และ “ลูกค้าภายนอก” สำหรับหัวหน้างาน

– ดัชนี้ชี้วัดความสำเร็จในการผลิตและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา

– กลยุทธ์ที่นิยมใช้ในการผลิต

– แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามหลักการ QCDSMEE

– แนวคิดของการเพิ่มผลผลิต

 • การปรับปรุงที่ตัวคน

 • การปรับปรุงหน่วยงาน

 • การปรับปรุงตัวงาน

 • การปรับปรุงเทคโนโลยี

– การปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA

– กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ที่หัวหน้างานควรเลือกใช้

 • แนวคิด 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

 • ไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงาน

 • การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ด้วย กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC

 • เทคนิคการใช้ระบบ POKA YOKE เพื่อลดของเสีย

– การวัดประสิทธิภาพการผลิตและเครื่องจักรแบบใหม่ ด้วยการวัดค่า OEE, MTBF และ MTTR

– การทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร

Workshop1: เพราะเราทำงานคนเดียวไม่ได้ “การทำงานเป็นทีมที่ประสบผลสำเร็จ”
Workshop2: ระดมสมองเพื่อลดความผิดพลาดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Workshop3: “เป้าหมายคุณภาพ” ผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบบ PDCA

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร : การบริหารงานแบบคล่องตัวสำหรับโครงการ (Agile Project Management) 3 ก.พ.64 อ.ไมตรี

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร : การบริหารงานแบบคล่องตัวสำหรับโครงการ (Agile Project Management) 3 ก.พ.64 อ.ไมตรี

รูปแบบการบรรยาย

 การบรรยายออนไลน์ เรียนผ่าน Zoom  มีวิธีใช้งานให้ก่อนวันอบรมจริง 1-3วัน หลังจากสมัครอบรมเเล้ว

 

โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือมือถือ  โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

ราคาท่านละ 2,000 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

บรรยาย 1 วัน 09.00-16.00 พักเบรก 3 ช่วง

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

 

เคยไหม? ที่เจองานหลายๆงานแล้วงานเสร็จล่าช้าไม่ตรงตามกำหนด งบประมาณบานปลาย ทีมงานทำงานยุ่งทำงานไม่เสร็จกับทีมงานที่ว่างไม่รู้จะทำอย่างไร? จะรักษา balance ในการทำงานของทีมงานได้อย่างไร? เพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้

 การทำงานแบบ Agile ถือเป็นอีกทางรอดขององค์กรให้เกิดการทำงานที่เร็วขึ้น และตอบสนองความต้องการกับกลุ่มเป้าหมายสูงสุด เนื่องจากมีหลายๆคนที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านช่วยกันวางแผน พัฒนานำไปสู่การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักบริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจที่จะพัฒนาทักษะการทำงานแนวใหม่แบบ Agile โดยนำเทคนิคมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวางแผน และทำงานไปทีละนิดๆ และค่อยๆ ประเมินว่า “ไปต่อดีหรือถูกทางไหม” แล้วจึงเดินหน้าต่อนั่น หมายถึง การกำหนดเป้าระยะสั้นและค่อยเป็นค่อยไป เมื่อเจอปัญหาหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจะสามารถรับมือแก้ไขได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

การที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย ที่บริษัทกำหนด และสิ่งสำคัญคือการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินงานตามหลักคิดนี้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัท ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร ที่สามารถต่อยอดเพื่อสร้างประสิทธิภาพให้แก่องค์กร ไปสู่โครงการอื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท

เพื่อสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ หลักการ Agile ในการสร้างประสิทธิผลต่องานที่ทำ

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานร่วมกัน
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้อการอบรม

 1. Agile การบริหารอย่างคล่องตัว และฉับไว

 • อะไรคือแนวคิดการบริหารงานแบบ Agile

 • แนวคิดการบริหารงานขององค์กรยุคใหม่ และตัวอย่างขององค์กรที่นำ “Agile” เข้ามาใช้ในการทำงาน

 • ความแตกต่างระหว่างการทำงานแบบทั่วไปกับแบบ Agile

 • Agile Mind-set

 • Waterfall Process

 • ข้อดี-ข้อเสียของการทำงานแบบทั่วไปกับแบบ Agile

 • แบบสำรวจความเหมาะสมในการใช้ Agile ในองค์กร

รายละเอียด อธิบายถึงที่มาของการทำ Agile ทำไมจึงเกิดแนวคิดนี้ขึ้น และแนวคิด Agile เหมาะสมกับองค์กรแบบไหน ทำไมบางองค์กรใช้แล้วสำเร็จ บางองค์กรใช้แล้วไม่ได้ผล ซึ่งการทำ Agile สิ่งสำคัญที่สุดคือ การปรับ Mindset ของคนทำงาน ไม่ให้ยึดติดวิธีการเดิม แต่ต้องปรับตังให้รวดเร็วตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

 1. การบริหารโครงการแบบ Agile วิธีการทำงานตามแนวคิดของ Agile

 • ไม่เน้นกระบวนการและเอกสาร

 • ยอมรับความเปลี่ยนแปลง

 • ทำทีละนิดแต่ทำบ่อย ๆ

 • ผิดพลาดให้เร็ว

 • ทำงานเป็นทีมมากกว่าที่จะสนใจกระบวนการ

 • Framework และ SCRUM

รายละเอียด อธิบายถึงองค์ประกอบของการทำ Agile และแนวคิดที่ประยุกต์มาจากบริษัทที่ทำ Software computer เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในการปรับตามความต้องการของลูกค้า สู่การทำ Agile ในสายการผลิต

 1. ตำแหน่งสำคัญใน Agile

 • Product Owner

 • Scrum Master

 • Development Team

Case Study ของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในการทำงาน

รายละเอียด อธิบายถึงบทบาทหน้าที่และวิธีการทำ Agile ที่สำคัญของตำแหน่งต่าง ๆ ที่สำคัญ ที่จะขับเคลื่อนแนวคิด Agile ให้เป็นรูปธรรม รวมถึงการใช้ Framework / KANBAN / User Story / AS a (role) เพื่อระบุบทบาทของผู้ใช้งาน / I want (goal) เพื่อระบุว่าผู้ใช้งานต้องการอะไร / So that (benefit) เพื่อระบุว่าผู้ใช้งานจะได้รับอะไร / Acceptance criteria เกณฑ์วัดผลว่าสามารถตอบสนองความต้องการได้แล้ว

 1. เทคนิคการใช้บัตรความคิด

 Workshop1: Scrum Workshop: ฝึกปฏิบัติ “Developing Work Innovation”

นำเสนอ “Work Innovation” และ/หรือ ประเด็นการนำเสนอที่ทางองค์กรต้องการูปแบบแบ่งกลุ่ม

นำเสนอกลุ่มละ 15-20 นาที

ราคาดังกล่าวรวม

1) ไฟล์ PPT การสอนรูปเเบบฟอร์ม

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Developing Effective Leadership and Management Skills 12 ม.ค.65 อ.พลกฤต โสลาพากุล

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Developing Effective Leadership and Management Skills 12 ม.ค.65 อ.พลกฤต โสลาพากุล

 

 

สามารถจัดได้ 2 รูปเเบบ Online Zoom/ONSITE

ราคาที่ 1 รูปเเบบ ออนไลน์ ผ่านโปรเเกรม zoom

ราคาโปรโมชั่น ท่านละ 1,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 • สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

2) ไฟล์ PDF การสอน

 

ราคาที่ 2 รูปเเบบ Public /ONSITE

ราคาท่านละ 3,000 บาท (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ 2,900

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง มื้อ และอาหารกลางวัน

ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะ คอนเน็คชัน. เดินทางโดยรถไฟฟ้า : ท่านสามารถเดินทาง โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานี MRT ลาดพร้าว ทางออกที่ 4

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

              ความสำเร็จของงานโดยส่วนใหญ่ขององค์กรมาจากหัวหน้างาน แต่ในทางตรงกันข้ามหากหัวหน้างานไม่ทำหน้าที่ของหัวหน้างาน หรือให้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ควรทำก็สามารถทำให้ผลงานนั้นออกมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายวิลลิส ทาวเวอร์ส วัทสัน (Willis Towers Watson) บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โบรกเกอร์ และโซลูชั่นส์ชั้นนำระดับโลกได้สำรวจอัตราการลาออกของพนักงานอันดับต้นๆล้วนมาจากหัวหน้างาน โดยเผยว่าสาเหตุหลักมาจากหัวหน้าใช้อำนาจหน้าที่ในการทำงานร่วมกับลูกน้องโดยขาดภาวะความเป็นผู้ กล่าว คือ ผู้นำมีบทบาทสำคัญในการทำให้งานนั้นสำเร็จ และต้องมีภาวะผู้นำ สามารถนำ (Leading) ผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ใช่เพียงแต่ใช้อำนาจในการสั่งการอย่างเดียว ต้องมีศิลปะในการบริหารงานด้วยจิตวิทยาเชิงบวก ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การให้ความสำคัญกับคน เพราะงานจะสำเร็จได้ต้องมาจากผู้นำต้องได้ใจลูกน้องก่อน นั่นคือ ผู้ที่ที่มีภาวะผู้นำ

การทำงานจะให้ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยพนักงานทุกฝ่ายในการให้ความร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กรด้วยความสำเร็จ คามสำเร็จนั้นประกอบไปด้วย ความสุขในการทำงาน ทั้งนี้พนักงานทุกคนต้องมีเป้าหมายร่วมกันด้วยการมีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงานในองค์กร การรู้จักบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำงานออกมามีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ฉะนั้นความสุขในการทำงานที่สำเร็จที่แท้จริงคืองานสำเร็จ ชีวิตการทำงานก็มีความสุขด้วย เพราะองค์กรเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของพนักงานทุกคน การทำงานจึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด การคิดเชิงบวก คิดในเชิงสร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่เพื่อให้เป็นองค์กรที่เต็มไปด้วยความสุข โดยการปฏิบัติงานร่วมกันหลายคนก็จะคงจะหลีกหนีไม่พ้นกับคำว่า “ความคิดต่าง ความเห็นก็ต่าง” ถ้าหากเป็นเช่นนั้นก็คงอยากที่จะสำเร็จ  แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีหนทางแก้ไข แต่การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ก็คงไม่พ้นหัวหน้างาน หรือผู้ที่บทบาทในการบริหารทีม โดยผู้บริหารทีมนั้นจะต้องมีจิตการบริหารขั้นสูง หรือจำเป็นต้องรู้หลักแห่งการบริหารทีม เพื่อสามารถนำพาทีมไปสู่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน และเพิ่มคุณค่าสายงานการบริหารด้วยทีมที่ทรงพลังและทรงประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้บาทบาทความมีภาวะผู้นำ สามารถนำ(Leading)ผู้อื่นให้งานสำเร็จได้ภายใต้สถานการณ์กที่แตกต่างไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำ Knowledgebase เพื่อบริหารงาน บริหารคน การคิด การตัดสินใจในการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การสร้างทัศนคติด้วยความคิดเชิงบวก และปรับตัวยอมรับในวิธีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ในคุณค่าของตนเอง การพัฒนาความคิดเพิ่มความสำเร็จด้วยความรู้สึกการเป็นเจ้าของบ้านร่วมกัน

 3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้ภาวะของผู้นำ การบริหารทีมงาน การบริหารคน เพื่อให้ตอบสนองกับเป้าประสงค์ขององค์กร

 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้แนวทางและเทคนิคต่างๆไประยุกต์ใช้ไปรับใช้เพื่อการบริหารงานตนเองและทีมงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • หัวหน้างาน ผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 • ความหมายของผู้นำ และภาวะผู้นำ

 • บทบาทผู้นำในศตวรรษที่ 21

 • ทักษะที่จำเป็นในการทำงานเชิงรุก

 • เทคนิคการฟัง และการควบคุมอารมณ์ของผู้นำ

 • Workshop 1: ทักษะความเป็นผู้นำและภาวะผู้นำ (กิจกรรมกลุ่ม) กรณีศึกษา

 • 8 อุปนิสัยในการทำงานให้เจ้านายและเพื่อนร่วมงานรัก

 • เรียนรู้พฤติกรรมของคน 4 กลุ่ม (DISC)

 • Workshop 2: Group Coaching

 • การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่องค์กรยุคใหม่

 • การพัฒนาความคิด (Mindset)การพัฒนาด้านความรู้( Knowledge) และการพัฒนาทักษะการทำงาน (Skill set )

 • การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ( Organization Culture)

 • Workshop 3: การสร้างวัฒนธรรมด้วย CFR

 • ทำไมจะต้องทำงานเป็นทีม

 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานที่เป็นอุปสรรค์ต่อการทำงานเป็นทีม

 • การตั้งเป้าหมายของทีม และการบริหารทีม

 • การพัฒนาความรู้สู่ทีมงาน

 • Workshop 4: การบริหารคนและบริหารงานด้วยการสร้าง Team และลดความสูญเปล่าในการทำงาน

 • สรุป/ถาม-ตอบ

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

 • 00-16.00

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • บรรยาย 30 %

 • Group Coaching ด้วยหลักการโค้ชตามหลัก ICF เน้นฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 70%

 • ราคาดังกล่าวรวม

  1) ไฟล์ PPT การสอนรูปเเบบฟอร์ม

  2) ใบประกาศผ่านการอบรม

  ติดต่อสอบถาม

  Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

  E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

  Line id : @Tesstraining

  Facebook : tesstrainingpage

  ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

  www.tesstraining.com

  www.inwtraining.com

เรียนออนไลน์ ยืนยัน หลักสูตร OKRs for Leader เครื่องมือบริหารคน และองค์กร (1 วัน) 27 ม.ค.64 อ.พลกฤต สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ

เรียนออนไลน์ ยืนยัน หลักสูตร OKRs for Leader เครื่องมือบริหารคน และองค์กร (1 วัน) 27 ม.ค.64 อ.พลกฤต สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          OKRs เป็นเครื่องที่ทำให้ Google ประสบความสำเร็จมาแล้ว และปัจจุบันหลายองค์กรทั่วโลกนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน โดยส่วนใหญ่ก่อนที่เครื่องมือ OKRs ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการตั้งเป้าหมาย เป้าหมายต้องชัดเจน เป็นเป้าหมายที่ท้าทาย ต้องทำได้จริงไม่เพ้อฝัน สำหรับเครื่องมือนี้หัวหน้างานมีส่วนสำคัญที่จะทำให้เครื่องมือนำมาใช้แล้วประสบความสำเร็จต้องเริ่มต้นจากคนที่เป็นหัวหน้างานที่คอยช่วยผลักดัน เพื่อให้เครื่องมือสามารถใช้งานได้จริง เครื่องมือ OKRs ไม่ใช่เป็นเครื่องมือแทนที KPIs เป็นเครื่องมือที่เน้นการเชิงรุกมากกว่าการทำงานเชิงรับ เน้นการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม ให้อิสระความคิดของคนในทีมได้ระดมสมองในการตั้งเป้าหมายทำงานร่วมกัน เป็นการตั้งเป้าหมายระยะสั้น

         

หลักสูตร OKRs for Leader เครื่องมือบริหารคน และองค์กร เน้นการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อสู่แผนการปฏิบัติงาน

 

วัตถุประสงค์  (Objective)

 1. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจในศาสตร์ของการใช้เครื่องมือ OKRs ควบคู่กับบทบทบาทหัวหน้างาน

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำเทคนิคในการตั้ง OKRs เพื่อใช้การบริหารงาน การตั้งป้าหมายในการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

 3. เพื่อให้หัวหน้างานฝึกการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ในการนำเครื่องมือ OKRs ไปใช้ผ่านกระบวนการ Communication ,Feedback, Recognition ผ่านกระบวนการโค้ช

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 • OKRs กับหัวหน้างาน

 • หัวหน้างานคือใคร?

 • บทบาทหัวหน้างานในศตวรรษที่ 21

 • Workshop 1: บทบาทหัวหน้างานที่ต้องมีในยุคดิจิทัล

 • ทักษะหัวหน้างานที่จำเป็นต้องมี

 • การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับหัวหน้างาน

 • Workshop 2 : การคิดวินิจฉัยองค์กรก่อนการบริหารงานผ่านการ วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค เพื่อกำหนดการบริหารงาน

 • กุญแจสู่ความสำเร็จในการบริหารงาน

 • การใช้ OKRs สำหรับหัวหน้างาน

 • Workshop 3: การติดตั้ง OKRs ใช้ในการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน

 • การใช้ CFR เหมาะกับหัวหน้างานอย่างไร

 • Workshop 4: กระบวนการโค้ช ผ่าน Communication ,Feedback, Recognition

 • สรุปการเรียนรู้ ได้แผนงาน และมอบของรางวัล       

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

 • 00-16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 1. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม 30%

 2. การนำเสนอ พร้อมให้ผู้เข้าอบรม สรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง 70%

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้(benefit)

1.แผนงานของตนเองที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้หน้างานได้เลย

2.หนังสือ OKRs for Leader จำนวน 1 เล่ม พร้อมลายเซ็น มูลค่า 250 บาท (กรณี Public)

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล

วิทยากร ด้านการพัฒนาองค์กร การพัฒนาคน การบริหารงานคุณภาพ

โดยมีความเชื่อว่า “การพัฒนาที่ดีที่สุด ต้องเริ่มต้นจาการพัฒนาคน” เพราะคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่คอยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้

 • ปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (กำลังศึกษา)

 • ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาการจัดการ

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (กำลังศึกษา)

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การบัญชี สารพัดช่างระยอง

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ไฟล์ PPT การสอนรูปเเบบฟอร์ม

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com