หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO 7 กุมภาพันธ์ 2563

หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO  7 กุมภาพันธ์ 2563

ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่จะต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลา ใครทำงานรวดเร็วกว่าก็ย่อมจะมีโอกาสมากกว่า องค์กรญี่ปุ่นเองจึงมีเทคนิคในการทำงานที่เน้นความรวดเร็ว รอบคอบ โดยที่ยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมการทำงานตามระบบของสายงานอย่างครบถ้วนอยู่ นั่นคือ เทคนิคการสื่อสาร การประสานงานการรายงาน และการปรึกษา แบบ HORENSO

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

หลักสูตรนี้มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้…

     +   ทราบความจำเป็นในการสื่อสาร การประสานงาน การรายงาน และการปรึกษา ในกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยหลักการ HORENSO

     +   ทราบแนวทางและวิธีการปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างเหมาะสม

     +   แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมรับการอบรมท่านอื่น

หัวข้ออบรม

ปัญหาในระหว่างการทำงานที่มีผลกระทบ                                       

ต่อผลการปฏิบัติงาน

วันเวลาเป็นของมีค่าต่อการทำงานตามวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ความสำคัญและแนวคิด HORENSO หลักการทำงานแบบญี่ปุ่น

3 เสาหลัก HORENSO

      >  Houkuoku การรายงานสภาพผลการทำงานระหว่าง                    

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

      >  Renraku การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงาน                     

ให้ผู้สั่งงาน และการติดต่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

      >  Soudun การปรึกษาหารือหัวหน้าหรือ                 

ผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีอุปสรรคในการทำงาน

หัวใจสำคัญของ HORENSO

      > ตามสายบังคับบัญชา        > ตรงไปตรงมา        >

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

หลักสูตร การบริหารงานขายและพัฒนาทีมขายเพื่อเพิ่มยอดขาย 11 ต.ค.62

หลักสูตร การบริหารงานขายและพัฒนาทีมขายเพื่อเพิ่มยอดขาย 11 ต.ค.62

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager – บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group

รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

 

 1. เรียนรู้บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้จัดการหรือหัวหน้างาน (Roles and Responsibility)
 • ต่อองค์กร
 • ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ต่อเพื่อนร่วมงาน
 1. ขอบเขตการบริหารของผู้จัดการหรือหัวหน้างาน
 • การบริหารงานขาย (Sales Management)
 • การบริหารพนักงานขาย (Sales Force Management)
 1. ความสามารถสำคัญในการบริหารในฐานะหัวหน้างานขายเพื่อปัจจัยในการเพิ่มยอดขาย (Key Competency)
 2. Workshop: เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานขาย
 3. ขอบเขตการบริหารงานขายเพื่อบรรลุเป้าหมายการขายและเพิ่มยอดขาย(Scope of Sales Management)
 • การวางแผนการขาย (Sales Planning)
 • การดำเนินงาน (Execution)
 • การควบคุมติดตามงาน (Monitoring and Control)
 • การพัฒนาปรับปรุง (Improvement)
 1. การกำหนดเป้าหมายการขายสำหรับพนักงานขาย
 2. แนวทางการวางแผนการขายอย่างได้ผลเพื่อเพิ่มยอดขาย (SMART Plan)
  1. ลูกค้าเป้าหมาย (Target Customer)
  2. ผลิตภัณฑ์ (Product)
  3. ราคา (Price)
  4. ช่องทางการขาย (Sales Channel)
  5. การส่งเสริมการขาย (Promotion)
 3. ข้อพิจารณาสำคัญในการวางแผนการขายสำหรับพนักงานขาย
  1. คู่แข่งขันในพื้นที่
  2. เป้ายอดขาย
  3. งบประมาณ***วางแผนการขายอย่างไรให้เหมาะสมกับต้นทุนและค่าใช้จ่าย
 4. เครื่องมือในการบริหารพนักงานขาย
  1. การมอบหมายงานและการสอนงาน
  2. การจูงใจ
  3. การติดตามและประเมินผล
 5. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารงานขายและพัฒนาทีมขายให้เพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. สรุป คำถามและคำตอบ

 

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

วิทยากรมืออาชีพ อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 31  ส.ค.64

Online Zoom 6 ชั่วโมง ยืนยัน หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 31  ส.ค.64

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 13.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 1,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

กรอบความคิดการทำงานที่ตนเองทำอยู่ และการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานอย่างมีความสุขเป็นเรื่องยากและเรื่องใหญ่ เพราะต้องต่อสู้กับความคิดและจิตใจ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ต้องให้เปลี่ยนแปลง และถ้าจะพัฒนาในเห็นคุณค่าในการทำงาน โดยมีหลักในการคิด ประสานงานที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องต่อเนื่องด้วยแล้ว ยิ่งยากมากขึ้นไปอีก เพราะธรรมชาติของจิตใจมนุษย์ไหลไปสู่ที่ต่ำที่ไม่มีคุณภาพ การสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการทำงาน รวมเห็นคุณค่าขององค์ จึงเป็นงานทวนกระแสความคิดของผู้คนส่วนใหญ่

     หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจในการทำงานเป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นคุณค่าในการทำงาน และการประสานอย่างไรในเป็นสุข เพราะชีวิตนี้ เราทุกคนมีเป้าหมายอยากประสบความสำเร็จกันทุกคน  โดยจะสอนหลักในการคิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการปรับทัศนคติ การคิดเชิงบวก การทำงานเชิงรุก รวมถึงการสร้างสำนึกในการทำงานเป็นทีม จนสามารถปฎิบัติงานได้จริง

2. ทำไมต้องมี หลักสูตรการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

การเปลี่ยนชีวิตจิตใจ นิสัยของคนซึ่งเป็นเรื่องยากมาก แต่ก็ต้องทำ เพราะถ้าคนไม่มีจิตสำนึกเกี่ยวกับ   ความคิด คำพูด และการกระทำ ที่มีประสิทธิภาพแล้ว งาน ชีวิต จะมีปัญหาตามมาให้แก้มาก จนอาจทำให้ชีวิต และการทำงานขาดประสิทธิภาพตามมาอย่างแน่นอน

หัวข้ออบรม

1 ธรรมชาติมนุษย์และหลักแห่งความจูงใจ

               5 ปัญหาแห่งหลักคิดที่ผิดๆ

               วงจรการคิด สู่ชีวิตที่มีคุณภาพ

               ทฤษฎี แรงจูงใจ

               กฎแห่งความสำเร็จ อุปนิสัย แห่งความสำเร็จ

               พักเบรก

               การปรับปรุงตนเองเพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์สู่ผู้นำที่เป็นเลิศ

               การปรับปรุงตนเองสู่ผู้นำ

               การพัฒนาด้านการควบคุมตนเอง

               หลักคิด สร้างสรรค์สู่การพัฒนาคนและงาน

               การเพิ่มคุณค่าให้แก่ตน และงาน

               การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้กับตนเอง

               พักกลางวัน

               เทคนิคจิตวิทยา สู่คุณภาพและประสิทธิภาพ

               แบบอย่างผู้ประสบความสำเร็จ

               การใช้ภาษาในการสื่อสาร

               จิตวิทยาการเป็นผู้นำ สู่การพัฒนาลูกน้อง

               พักเบรก

               การประสานความต่างสู่ ความสำเร็จขององค์กร

               มนุษย์สัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีม

               กฎทองของมนุษย์สัมพันธ์กับความสุขในกาทำงาน

               คุณธรรมผู้นำกับการปกครองลูกน้อง

               สรุปตอบคำถาม

อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี

ต่อสอบถามTel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.comLine id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

https://www.tesstraining.com

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control 25 ตุลาคม 2562

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control 25 ตุลาคม 2562

จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกซึ่งมีผลกระทบทำให้ธุรกิจยิ่งทวีความรุนแรงในการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้น การทำธุรกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคการบริการจำเป็นต้องมีการปรับตัวและปรับกลยุทธ์ต่างๆ ในการวางแผนการผลิตและการขาย เพื่อให้ทันต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน ฉะนั้น ถ้าองค์กรรู้เทคนิคที่จะกำจัดปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนผลิตให้หมดไปและทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกอันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรลดต้นทุนในการผลิตลงได้เป็นจำนวนมาก

 

หลักสูตรนี้จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทและแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการผลิต
 2. เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถเห็นภาพรวมของการวางแผนและควบคุมการผลิตทั้งหมด
 3. เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

 

เนื้อหาหลักสูตร

 1. เข้าใจหลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต
 • ระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง การผลิตแบบ Fixed
 • ระบบการผลิตแบบ Make to stock และวิธีวางแผน
 • ระบบการผลิตแบบ Make to order และการวางแผน
 1. การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting)
 • ประเภทของการพยากรณ์ที่ใช้สำหรับการผลิตแต่ละระบบ
 • ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ ที่ช่วยในการคาดคะเนความต้องการของลูกค้า
 1. การคำนวณอัตราการผลิต (cycle time)
 • Man & Machine chart แผนภูมิคน-เครื่องจักร
 • Time measurement (การวัดเวลา cycle time)
 • Allowances ใช้ในการคำนวณอัตราการผลิต
 • Standard time calculation การคำนวณการตั้งเวลามาตรฐาน
 • วิธีการคำนวณประสิทธิภาพการผลิต
 1. การวางแผนกำลังการผลิต (capacity planning)
 • Process capacity
 • Machine downtime-uptime
 • การคำนวณกำลังการผลิต และการวางแผนกำลังการผลิต
 • วิธีการเพิ่มกำลังการผลิต
 1. Material Requirement Planning (MRP)
 • Bill of material การทำรายการวัตถุดิบ
 • Procurement lead-time ระยะเวลาในการสั่งซื้อ
 • Material requirement planning (MRP)
 • Material aggregate planning การวางแผนวัตถุดิบรวมระหว่าง การตลาด-ฝ่ายผลิต-supplier
 • Material receiving control การควบคุมการรับวัตถุดิบ
 1. Machine requirement planning
 • การวางแผนเครื่องจักร machine loading
 • การวางแผนอุปกรณ์ machine attachment planning
 1. Manpower planning
 • Skill requirement planning ทักษะการทำงานที่ต้องวางแผน
 • Skill matrix ตารางฝีมือ
 1. การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ
 • แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan) ระหว่าง Marketing-Production-Suppliers
 • ตารางการผลิตหลัก (Master Schedule)
 • Monthly planning แผนการผลิตประจำเดือน
 • TAKT time planning (Just-in-time planning)
 • Scheduling ตารางการผลิตประจำวัน
 • Shipment planning การวางแผนการจัดส่ง
 1. การควบคุมการผลิต
 • รายงานการผลิตประจำชั่วโมง ประจำวัน
 • ปัญหาคอขวด และวิธีการแก้ไข
 • รายงานประสิทธิภาพการผลิต ประจำวัน
 • การปรับกำลังการผลิต
 1. Supply chain management and supplier planning
 • Capacity requirement การวางแผนความต้องการกำลังการผลิตของ Supplier
 • Supplier integrated planning การวางแผนร่วมกันกับ Supplier
 • Demand planning การวางแผนความต้องการ
 • Supplier delivery control การควบคุมการจัดส่งของ supplier
 • สิ่งที่ supplier ต้องปรับเปลี่ยนสำหรับการเข้าสู่ supply chain
 1. Enterprise Resource Planning (ERP)
 • Inventory management การจัดการวัสดุคงคลัง
 • Machine management การบริหารเครื่องจักร
 • Material management การบริหารวัตถุดิบ
 • Production planning

 

อาจารย์บรรพต  เทพฤทธิ์

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26 ติด BTS พร้อมพงษ์

ราคา 3,500 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม

เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

หลักสูตร กลยุทธ์การวางแผนและบริหารการผลิต 4 กันยายน 2562

หลักสูตร กลยุทธ์การวางแผนและบริหารการผลิต 4 กันยายน 2562

ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต,การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ ดังนั้นการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน จึงมีความสำคัญอย่างมาก การบริหารจัดการได้ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมจะทำให้ผลลัพธ์Q C D (Quality, Cost, Delivery)เป็นที่พึงพอใจจนถึงเกินความคาดหมายของลูกค้าได้ ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน

ความสำเร็จทางด้านการผลิต หมายถึงความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตรงตามเป้าหมาย ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ความสามารถในการผลิตที่ถูกต้องนั้น ควรเทียบกับข้อสมมุติฐานที่กำลังการผลิตสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาที่มีทั้งหมดของปี

หลักสูตรกลยุทธ์การวางแผนและบริหารการผลิตจะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ว่าด้วยวัตถุดิบ และขบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก4M (Man / Machine / Method /Materials)โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องต้นทุน ผลกำไร และประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับการบริหารงานทั้งในส่วนผลิต และการบริหารหลักขององค์กร

วัตถุประสงค์

·เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต

·เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

·เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

·เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้กิจกรรมเสริมในการบริหารการผลิต

·เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

·เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

 

หัวข้อการอบรม

ระบบการผลิตและงานบริการในปัจจุบัน

การสร้างผลกำไรให้กับองค์กรเพื่อความอยู่รอด

การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต คืออะไร

ตัวฉุดรั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต

การวิเคราะห์ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพตามหลัก 4M

การบริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญของหน้างาน

– “คุณภาพและความอยู่รอดขององค์กร

ความสำคัญของลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอกสำหรับหัวหน้างาน

ดัชนี้ชี้วัดความสำเร็จในการผลิตและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา

แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามหลักการ QCDSMEE

การปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA

กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต

การทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร

Workshop1:เพราะเราทำงานคนเดียวไม่ได้การทำงานเป็นทีมที่ประสบผลสำเร็จ

Workshop2:ระดมสมองเพื่อลดความผิดพลาดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Workshop3: “เป้าหมายคุณภาพผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบบPDCA

กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการสัมมนา

1.การบรรยาย40 %

2.เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติWorkshopและการนำเสนอผลงานกลุ่ม50%

3.กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์10 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในองค์กร

2.ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องของPDCAไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้

3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

5.ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

 

อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์

 

โรงแรมอไร้ซ์ สุขุมวิท ซ.26

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม

เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining