เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร GMP/HACCP Revision 5 Requirement 27 ส.ค.64

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร GMP/HACCP Revision 5 Requirement 27 ส.ค.64

 

จัดอบรม ผ่านระบบ Online Zoom Meeting

ราคา 2,000 บาท/ท่าน 09.00-16.00

โปรโมชั่น จ่าย 3 ท่าน เข้าอบรมได้ 4 ท่านทันที

 

 

เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน GHPs/HACCP V.5 และยกระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในวงการผลิตอาหาร โดยการใช้ การจัดทำระบบเอกสารให้สอดคล้องตามมาตรฐานและใช้ระบบเอกสารดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามประสิทธิผลของการจัดทำระบบ 

หลักสูตรนี้เน้นให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในส่วนที่มาของระบบ และทฤษฎี รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงในการประยุกต์ใช้ระบบพร้อมตัวอย่างจริงให้ท่านง่ายต่อการทำความเข้าใจ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

      หลังจากการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการเรียนรู้จะได้รับ

 • ความรู้ ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้ และจัดทำระบบ GHPs/HACCP V.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • สามารถจัดทำระบบได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์

สิ่งที่จะเรียนรู้ :

      ช่วงเช้า (09.00-12.00 น.)

 • การเปลี่ยนแปลง และคำนิยามที่เกิดขึ้นในมาตรฐาน GHPs 5

 • การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด GHPs

 • ข้อ วัตถุประสงค์ของการผลิตขั้นต้น

 • ข้อ สถานประกอบการ – การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์

 • ข้อ การฝึกอบรมและความสามารถ

 • ข้อ การกำหนดการบำรุงรักษาและการฆ่าเชื้อโรค

 • ข้อ สุขลักษณะส่วนบุคคล

 • ข้อ การควบคุมการปฏิบัติงาน

 • ข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค

 • ข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค

      ช่วงบ่าย (13.00-16.30 น.)

 • การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในมาตรฐาน HACCP V.5

 • การศึกษาถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์และการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้และการทบทวนเอกสารแผนภูมิกระบวนการผลิต และ การทำการวิเคราะห์อันตรายและพิจารณาหามาตรการในการควบคุมอันตรายตามหลักการที่ 1 ของระบบ HACCP

 • Work shop: การวิเคราะห์หาจุด CCP ตามหลักการที่ 2 ของระบบ HACCP

 • การกำหนดเกณฑ์ค่าจำกัดวิกฤตที่เหมาะสม ตามหลักการที่ 3

 • การกำหนดการเฝ้าระวังตามหลักการที่ 4

 • การกำหนดวิธีการแก้ไขตามหลักการที่ 5

 • การกำหนดวิธีการทวนสอบ ตามหลักการที่ 6

แนวทางการเรียนรู้ : 

หลักสูตรนี้ สร้างการเรียนรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแนวปฏิบัติเพื่อให้นาไปใช้งานได้จริง โดยประกอบด้วย

 • การบรรยาย พร้อมตอบข้อซักถาม

 • การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Group Discussion & Group Exercise)

 • การฝึกปฏิบัติ (Practicing) และให้คำแนะนำโดยวิทยากร

ราคา 2,000 บาท 09.00-16.00

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Zoom หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤติ วันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

Online Zoom หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤติ

รุ่นที่ 3 วันที่ 25 กันยายน 2564 รุ่นที่ 3 เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาโปรโมรชั่น ท่านละ 1,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

โปรสมัครจ่ายวันนี้ 4 ท่าน เข้าเรียน ได้ 5 ท่าน

 

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

หลักการและเหตุผล

       ในปัจจุบันการทำงานมักเต็มไปด้วยความคาดหวังที่มากมาย เปรียบได้เหมือนกับการเดินทางสู่เส้นชัยมักต้องมีอุปสรรค องค์กรที่มุ่งสู่ความสำเร็จจึงมักไม่สามารถหลีกหนีเรื่องนี้ได้ เพราะปัญหาเหล่านั้นมักมีที่มาที่ไป บางครั้งปัญหาก็นำมาซึ่งบทเรียนที่ดี และบางปัญหาก็นำมาซึ่งบทเรียนที่ไม่น่าจดจำ  ผู้ปฎิบัติงานในองค์กรจึงจะต้องเข้าใจว่าการรอให้เกิดอุปสรรคหรือปัญหานั้นมักไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่องค์กรต้องการ แต่เป็นการทำความเข้าใจกับปัญหาหรืออุปสรรคนั้นและสามารถจัดการปัญหานั้นลงได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งนั้นก็หมายความว่าผู้ปฎิบัติงานจะต้องมีความพร้อม ความเข้าใจและแนวทางการจัดการปัญหาอย่างถูกต้องเท่านั้นจึงจะสามารถทำให้องค์กรจัดการปัญหาและเกิดการเติบโตอย่างที่สุด

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงหลักการในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและเป็นลำดับ

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เกิดขึ้นของปัญหาและแก้ไขได้ตรงจุด

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นนักแก้ไขปัญหาได้อย่างดี

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นปัญหาเป็นเสมือนโอกาสมากกว่าอุปสรรค

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมประยุกต์แนวคิดการแก้ไขปัญหาไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาบรรยาย

 ปัญหาและการตัดสินใจ

 • จุดเกิดปัญหาในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน อะไรคือ ปัญหาด่วนที่ต้องแก้

 • คุณสมบัตินักแก้ไขปัญหาที่ดี

 • 7 กระบวนการการแก้ไขปัญหาตามลำดับขั้นตอน

 • กระบวนการทื่ 1 การเข้าใจในสถานการณ์

 • การเก็บรวบรวมข้อมูล

 • Workshop การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจในสถานการณ์

กระบวนการทื่ 2 กำหนดปัญหาที่ต้องแก้ไข

 • เทคนิคการค้นหาต้อตอของปัญหาที่แท้จริง

 • กระบวนการทื่ 3 วิเคราะห์ถึงสาเหตุสำคัญของปัญหา

 • สาเหตุที่แท้จริงและสาเหตุที่ไม่ใช่สาเหตุจริง

 • Workshop การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจในสถานการณ์

กระบวนการทื่ 4 การวิเคราะห์ทางแก้ไขที่เป็นไปได้

 • แนวทางการคิดที่ไม่สิ้นสุดเพื่อหาทางออก

 • กระบวนการทื่ 5 การสรุปวิธีแก้ไขที่เหมาะสมที่สุด

 • กระบวนการทื่ 6 วางแผนสู่การปฎิบัติงาน

 • PDCA กับแนวทางของการปรับแผนและระยะของแผน

 • Workshop การวิเคราะห์คำตอบในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุด

การกำหนดแผนรองเมื่อแผนหลักไม่ได้ผล

 • กระบวนการทื่ 7 การติดตามผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหานั้น

 • เทคนิคการติดตามระยะของแผน

 • สรุปการบรรยาย

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ไฟล์เอกสารประกอบการสัมมนา 

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Public Training /ONSITEเปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN   23 พ.ย.65 อ.พิพัฒน์พล

Public Training /ONSITEเปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN   23 พ.ย.65 อ.พิพัฒน์พล

หลักสูตร
เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN

หลักการและเหตุผล
หลาย ๆ คนอาจมีความสงสัยว่า เลขานุการบริษัทมีความสำคัญอย่างไร และมากน้อยเพียงไร จนถึงขั้นที่ต้องตราไว้ในกฎหมายว่า บริษัทจดทะเบียน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก็คือมี บทบัญญัติในส่วนที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มี “เลขานุการบริษัท” การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Company Secretary) ต้องมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ โดยเป็นบุคคลที่คอยช่วยให้บริษัทและคณะกรรมการของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นตัวกลางที่คอยประสานงานกับบุคคลทั้งภายในบริษัท และบุคคลภายนอกบริษัท เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีแหล่งข้อมูลที่เป็นระบบระเบียบ และสะดวกต่อการค้นหาอ้างอิง และยังได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทไว้ให้มีหน้าที่ในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัท
การทำงานของเลขานุการยุคใหม่ นอกจากมีความรับผิดชอบที่หลากหลาย คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับผู้ที่เป็นเลขานุการบริษัท ยังมีความรอบรู้และเข้าใจทั้งในเรื่องธุรกิจของบริษัท และเรื่องที่เกี่ยวข้องในงาน รวมทั้งการทำงานกับเจ้านายในเจนเนอเรชั่น (Generation) หรือช่วงวัยทำงานที่แตกต่างกัน หน้าที่และการทำงานต้องการปรับตัวให้ทันยุค ทันสมัยอยู่ตลอดเวลากับมนุษย์งาน 4 GEN ในปัจจุบัน
ด้วยเหตุนี้และความสำคัญของเลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงมติของคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้วย การฝึกอบรมสัมมนาครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นให้หลักการ แนวคิดใหม่ๆ ที่เป็นรูปธรรมในทำงานกับเจ้านาย 4 GEN ได้อย่างราบรื่น มีความสุข และมีเทคนิคการทำงานกับเจ้านาย 4 GEN ด้วย SELF Model

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักงานเลขานุการอย่างถูกต้อง ทันยุค ทันสมัยกับการทำงานกับเจ้านายในแต่ช่วงวัย (Generation) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะ มีวิธีการทำงานที่สร้างสรรค์กับเจ้านาย 4 GEN อย่างมีรูปแบบและตรงกับสไตล์ของการทำงานร่วมกันด้วยมืออาชีพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักการพัฒนาบุคลิกภาพ เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการ และเทคนิคใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ
ประเด็นการสนทนา/ฝึกปฏิบัติ
1. ทำความรู้จักกับงาน “เลขานุการ” มากขึ้นกันเถอะ
 งานเลขานุการต้องทำอะไรบ้าง?
 เสน่ห์ของงานเลขานุการคืออะไร?
 ข้อดีของงานเลขานุการคือ?
 ข้อเสียของงานเลขานุการคือ?
 คุณสมบัติของเลขานุการที่ควรมี?
2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพเลขานุการบริษัท
 จัดลำดับความสำคัญของงาน และการจัดเก็บเอกสาร
 ให้ความสำคัญกับเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ
 มีความเชี่ยวชาญ 3 โปรแกรมหลักการใช้คอมพิวเตอร์
 การบันทึกรายงานการประชุม
 การสื่อสารให้เป็น พูดให้รู้เรื่อง เรื่องใดควรพูดหรือเรื่องใดไม่ควรพูด
 การระมัดระวังในเรื่องของการให้ข้อมูลสำคัญ กับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. คุณสมบัติของเลขานุการที่เจ้านายต้องการยุคใหม่
4. เลขานุการกับการรู้จักวิถี 4 เจเนเรชั่นในที่ทำงาน กับเจ้านาย 4 GEN
 ช่องว่างระหว่างวัย (generation gap)
 “ช่วงวัย” หรือ “เจเนเรชั่น” (generation)
 4 GEN ในที่ทำงานต้องรู้ (Baby boomer) (Gen-X) (Gen-Y) (Gen Z)
WORKSHOP : วิเคราะห์กฎเหล็ก 4 ข้อของเลขานุการกับเจ้านาย 4 GEN
5. เทคนิคการทลายช่องว่างและกำแพงระหว่างวัยทำงานของเลขานุการกับเจ้านาย 4 GEN
 รูปแบบการทำงาน
 เป้าหมายในการทำงาน
 งานที่คนทำงาน GEN นี้ควรทำ
6. CASE STUDY กรณีศึกษาจากเลขานุการองค์ชั้นนำ “เลขานุการยุคใหม่ ทำอย่างไรให้ชนะใจเจ้านาย”
7. เทคนิคในการทำงานกับเจ้านายให้ราบรื่นด้วย SELF model
 S : Social (สังคม)
 E : Emotional (อารมณ์)
 L : Learning (เรียนรู้)
 F: Flow (ยืดหยุ่น)
8. Q & A ถาม-ตอบปัญหา แลกเปลี่ยนประเด็น และแนวทางแก้ไขปัญหา
วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา
เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย
 การบรรยาย  กิจกรรม และเกม  การแสดงออก
 กลุ่มสัมพันธ์  การแสดงความคิด ถาม – ตอบ
วิทยากรนำการสัมมนา
ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)

 

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรม เซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 ติด BTS อโศก

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

เปิดรับสมัคร หลักสูตร : เทคนิคการลดต้นทุนและกำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 MU Finding technique and solving problem of 3 MU อบรม 17 ก.ค.64

เปิดรับสมัคร หลักสูตร : เทคนิคการลดต้นทุนและกำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 MU Finding technique and solving problem of 3 MU อบรม 17 ก.ค.64

สถานที่ โรงเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก เเละ MRT สุขุมวิท

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มคุณภาพให้กับสินค้า ทำให้สามารถได้กำไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก เทคนิคการลดต้นทุนทั้งในและนอกกระบวนการผลิตมีอยู่หลายวิธี MUDA MURI MURA

 

เป็นเทคนิคแนวคิดของประเทศญี่ปุ่นในการบริหารงาน Muda หรือความสูญเปล่า อาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอ การเคลื่อนย้าย การปรับเปลี่ยน การทำใหม่ การถกเถียง ความสูญเปล่าทั้ง 8 ประการ (7+1 wastes)

ความสูญเปล่าที่ 1 ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)

ความสูญเปล่าที่ 2 ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตของเสีย (Defect)

ความสูญเปล่าที่ 3 ความสูญเสียที่เกิดจากการล่าช้าหรือการรอคอย (Delay or Waiting)

ความสูญเปล่าที่ 4 ความสูญเสียที่เกิดจากการมีวัสดุคงคลังที่ไม่จำเป็น (Inventory / workin-process)

ความสูญเปล่าที่ 5 ความสูญเสียที่เกิดจากการขนส่งหรือขนย้าย (Transport)

ความสูญเปล่าที่ 6 ความสูญเสียเกิดจากการกระบวนการผลิต (Process)

ความสูญเปล่าที่ 7 ความสูญเสียที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น (Motion)

ตามทฤษฎีเดิม 7 wastes ได้มีเพิ่มความสูญเปล่าตัวที่ 8 (ความสูญเปล่า 7+1 ประการ)

ความสูญเปล่าที่ 8 การใช้คนไม่เป็น (Underutilized people)

Mura หรือความไม่สม่ำเสมอ งานที่มีความไม่สม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องปริมาณงาน ทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมอของผลงานตามไปด้วย และความไม่มีมาตรฐานของการทำงาน

Muri หรือการฝืนทำ การฝืนทำสิ่งใดๆ ก็ตามมักทำให้เกิดผลกระทบบางอย่างในระยะยาว

สรุปคือ MUDA ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น MURI ความยากลำบากความไม่เป็นธรรมชาติ และ MURA ความไม่สม่ำเสมอในการทำงาน ความหมายรวมคือการเปรียบเทียบระหว่าง จุดประสงค์ (สิ่งที่ต้องการ) กับวิธีการ (วิธีที่จะทำให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ) วิธีการต่างเกินไปน้อยเกินไปหรือไม่สม่ำเสมอก็จะทำให้เกิดความสูญเปล่าได้ทั้งสิ้น ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ว่าจะมีแนวทางป้องกันแก้ไขด้วยวิธีการง่ายๆ ได้อย่างไรและสามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลเกิดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเพิ่มขึ้น

หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการและการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาด้วยหลักการ 3MU เป็นอย่างดีอีกด้วย

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการลดความสูญเสียในการผลิต อย่างเป็นระบบ

เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม
เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึกอบรม

เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้อการอบรม

 1. หลักการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมและงานบริการในปัจจุบัน

 2. งานและการสร้างผลงาน คืออะไร

 3. “กำไร” ขององค์กรเกิดขึ้นจากสิ่งใด

 4. 4. ความหมายและความสำคัญของคำว่า “ต้นทุน”

  5. ความท้าทายที่จำเป็นต้องมุ่งเน้นที่ “ความสูญเสีย”

6.ความหมายของหลักการลดต้นทุนด้วย “3MU’

 1. 6. แนวความคิดหลักเกี่ยวกับความสูญเปล่าเปล่าและต้นทุน

 2. ความเป็นมาและความหมายของ 8 Waste

 3. การประยุกต์ใช้เครื่องมือ ไคเซ็น , Visual control และ Poka Yoke เพื่อลดความสูญเสีย

 4. เทคนิคของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยหลัก PDCA เพื่อลดความสูญเปล่าในการทำงาน

 5. ตัวอย่างต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จในการลด Waste ขององค์กรอื่นๆ

Work Shop1 “ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ความสูญเสียในการทำงาน”

Work Shop2 “ใจเขาใจเรากับคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ”

Work Shop3 “มาสร้างเป้าหมายการทำงานร่วมกันด้วยการทำงานเป็นทีม”

-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบ

กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

 

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย 50 %

 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%

 3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

        1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง

        2.ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการขจัด 3 MU ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

        4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

        5.ผู้เข้าอบรมมีความรู้กับการทำกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตในองค์กรมากขึ้น

โอนชำระวันนี้  ท่านละ3,500บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

ติดต่อEmail: Inwtraining.sale@gmail.com

Tel: 098-820-9929คุณกุ้ง

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

http://www.tesstraining.com

WWW.ALLThaiTraining.com

รวมประกาศฝึกอบรม

หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่Email.inwtraining.sale@gmail.com

เรียนออนไลน์ หลักสูตร : Pokayoke Management (การจัดการระบบการป้องกันความผิดพลาด) อบรม 28 ก.ย.64

เรียนออนไลน์ หลักสูตร : Pokayoke Management (การจัดการระบบการป้องกันความผิดพลาด) อบรม 28 ก.ย.64

ราคา 1500 บาท

จองสมัครจ่ายพร้อมกัน 3 ท่าน เข้าอบรมได้ 4 ท่าน

อบรม 13.00-17.00

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศแบบออนไลน์

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

 

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

 

คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและการลดความผิดพลาดในการทำงาน เพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุดหรือไม่เกิดขึ้นเลย จึงเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดของทุกองค์กร  เพราะถ้าเรามีพนักงานที่มีจิตสำนึกในการที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและลดของเสีย คิดถึงแต่การทำงานให้มีคุณภาพแล้ว องค์กรยังจะสามารถพัฒนาในด้านต่างๆ ต่อไปได้ง่ายและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อีกด้วย

ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้านานาชนิดบ่อยครั้งมักเกิดสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเกิดเป็นของเสียขึ้นซึ่งบางครั้งของเสียเหล่านั้นอาจเล็ดลอดผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพทางงานสถิติ(Statistical Quality Control) จากการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบไปสู่ลูกค้าได้ ซึ่งมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) และต้องทำการแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานเหล่านั้น (Rework) ซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นไปอีก เทคนิคหนึ่งทางด้านปรับปรุงคุณภาพและมุ่งมั่นสู่ของเสียเป็นศูนย์ (Zero-Defect) นั้นคือ การใช้ระบบ POKA-YOKE ซึ่งเป็นระบบป้องกันความผิดพลาดในขบวนการผลิต ที่มีรากฐานมาจากภาษาญี่ปุ่น POKA คือ ความผิดพลาดจากการไม่เอาใจใส่
YOKE คือ ป้องกัน/ไม่ให้เกิด/หลีกเลี่ยง หรือที่เรียกกันเป็นที่แพร่หลายว่าระบบป้องกันความผิดพลาดจากการพลั้งเผลอหรือใช้คำว่า Error- Proofing ซึ่งระบบ POKA-YOKE นี้ ควบคุมให้งานในกระบวนการมีความถูกต้องมากที่สุดก่อนที่จะสามารถผ่านไปสู่กระบวนการต่อไป โดยความผิดพลาดที่เกิดจากเครื่องจักรนั้นไม่ค่อยน่าเป็นห่วงมากนักเพราะวิศวกรที่ได้ออกแบบเครื่องจักรนั้นมักออกแบบให้ได้ตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับหนึ่ง ส่วนมากที่มีปัญหาในการผลิตคือ “คน” แต่ถ้าเรา

ออกแบบให้ดีตั้งแต่ต้นปัญหาต่างๆ เช่นของเสีย หรือปัญหาที่เกิดจากคนก็จะหมดไปทำให้ประหยัดค่าอบรมซ้ำๆและค่าความเสียหายที่เกิดจากของเสียเป็นต้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและความเป็นมาของระบบคุณภาพ รวมถึงหลักการของระบบป้องกันความผิดพลาดหรือของเสียเป็นศูนย์

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุงงานเพื่อลดความผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง

  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูกวิธีและ

  ทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

4.เพื่อเข้าใจถึงต้นทุนการผลิต ความสูญเสียจากความผิดพลาดในการผลิต

หัวข้อการอบรม

1.ระบบการผลิตและงานบริการ

2.ต้นทุน กำไร และความอยู่รอดขององค์กรในปัจจุบัน

3.คุณภาพ คืออะไรในปัจจุบัน

 1. 4. อะไรทำให้เกิดของเสีย

 2. 5. การควบคุมคุณภาพของเสียเป็นศูนย์ (ZQC)

 3. 6. ระดับของการความคุมความผิดพลาดในการผลิตทั้ง 7 ระดับ

  7. ระบบ Poka Yoke และวิธีการใช้งานระบบ Poka Yoke เพื่อลดของเสียเป็นศูนย์

7.1 วิธีตรวจสอบโดยการสัมผัส

7.2 วิธีเทียบกับค่าที่กำหนดไว้

7.3 วิธีตรวจสอบขั้นตอนการเคลื่อนไหว
8. เทคนิคการแก้ไขปัญหาและวิธีการปรับปรุงงานเพื่อลดของเสียเป็นศูนย์

 1. 9. กรณีศึกษาและตัวอย่างระบบ Poka Yokeเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาและ

  แนวทางแก้ไขปัญหาจากตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

Workshop ออกแบบระบบ Poka Yoke อย่างง่ายๆ

ถาม-ตอบ จบการอบรม

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

ติดต่อEmail: Inwtraining.sale@gmail.com

Tel: 098-820-9929คุณกุ้ง

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

http://www.tesstraining.com

WWW.ALLThaiTraining.com

รวมประกาศฝึกอบรม

หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่Email.inwtraining.sale@gmail.com

 

 

Online Zoom หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ ด้วย KPI และ Competency (Performance Appraisal : PMS Module 2) : 26 กรกฎาคม 2564

Online Zoom หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ ด้วย KPI และ Competency (Performance Appraisal : PMS Module 2) : 26 กรกฎาคม 2564

 

ราคาโปรโมชั่น ท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

สมัคร 3 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่านเเถม 1 ค่ะ

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด และความสำคัญของกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ (Modern Performance Management Process)

 2. สามารถแยกความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง KPI กับ OKR ได้

 3. สามารถกำหนด Key Performance Indicators (KPIs) ในการประเมินผลงานให้สอดกับเป้าหมายองค์กรและงานที่รับผิดชอบ

 4. สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง Key Performance Indicators, Performance Indicators และ Competency  ได้อย่างชัดเจน

 5. สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีสมัยใหม่ได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ด้วย KPI   และ Competency

 6. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ Performance Feedback ที่มีประสิทธิภาพ

 7. สามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการบริหารผลงานได้อย่างเป็นระบบ 

หัวข้อสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  ปฐมบทเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ (Introduction to Modern Performance Appraisal)

 • ความเชื่อมโยงของการประเมินผลการปฏิบัติงานกับระระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS)

 • 6 ขั้นตอนสำคัญของระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management Process)

 • Key Performance Indicators และ Competency เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินผลยุคใหม่

 • แนวทางการกำหนดปัจจัยและค่าน้ำหนักความสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปียุคใหม่  

ส่วนที่  2  :  ความเหมือนที่แตกต่าง และความแตกต่างที่เหมือนกัน ของ KPI (Key Performance Indicator) กับ OKR (Objective and Key Result)

 • ความเหมือนที่แตกต่างของ KPI กับ OKR

 • ความแตกต่างที่เหมือนกันของ KPI กับ OKR

 • ถ้า OKR ไม่นิยมใช้ประเมินผล แล้วองค์กรที่ใช้ OKR ใช้เครื่องมือใดในการประเมินผล ???

ส่วนที่  3  :  เทคนิคการกำหนด Key Performance Indicators (KPIs) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับ Vision และ Objective

 • ความหมายและประเภทของ KPI

 • การกำหนด Corporate KPIs ด้วย Balance Scorecard (BSC)  เพื่อวัดผลการดำเนินงานทางธุรกิจขององค์กร

 • แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กร (Corporate KPIs)

 • แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดผลงานของแต่ละฝ่ายงาน (Functional KPIs) ให้เชื่อมโยงกับนโยบาย (Policy) วัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมายองค์กร (Corporate KPIs)

 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Functional KPIs ของฝ่ายงาน ให้เชื่อมโยงกับ Objective และเป้าหมายองค์กร (Corporate KPIs)

 • การจัดทำบันทึกข้อตกลงผลงาน (Performance Agreement) ให้เชื่อมโยงกับนโยบาย (Policy) วัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมายองค์กร (Corporate KPIs)

 • แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของตำแหน่งงาน (Position KPIs / Individual KPIs)

 • ความแตกต่างระหว่าง Key Performance Indicators กับ Performance Indicators

 • แนวทางการออกแบบและเชื่อมโยง KPIs สู่การประเมินผลงาน

 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI ของแต่ละตำแหน่งงาน 

ส่วนที่  4  :  วิธีการกำหนดและเชื่อมโยง Competency ไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 • ความหมายและประเภทของ Competency

 • ข้อมูลแหล่งที่มา และประเภทของ Competency

 • ความแตกต่างระหว่าง Key Performance Indicators กับ และ Competency

 • แนวทางการกำหนด Competency ในการประเมินขีดความสามารถจาก Job Description Version 4

 • แนวทางการแปลง Competency จาก Training Road Map สู่การประเมินความสามารถประจำปีที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร พร้อมตัวอย่าง 

ส่วนที่  5  :  แนวทางในการประเมินผลงานอย่างเป็นธรรมและได้รับการยอมรับ

 • แนวทางในการประเมินผลงานอย่างเป็นธรรมและได้รับการยอมรับ

 • กระบวนการในการประเมิน และ Feedback ผลการปฏิบัติงานลูกน้อง 6 ขั้นตอน 

ส่วนที่  6  :  แนวทางการแจ้งผลการปฏิบัติงาน (Positive Feedback) ให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงานจากลูกน้อง

 • เทคนิคการแจ้งผลงาน (Positive Feedback) แบบได้ทั้งใจ และได้ทั้งผลงานจากลูกน้อง 

ส่วนที่  7  :  การนำผลการประเมินไปปรับใช้งานเชื่อมโยงกับ Human Resources System

 • แนวทางการเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานกับแผนพัฒนารายบุคคล (Performance Appraisal linked to Individual Development Plan : IDP)

 • แนวทางการเชื่อมโยงผลการประเมินกับ Training Road Map และ Career Path

 • แนวทางการเชื่อมโยงผลการประเมินกับ Succession Plan ด้วย Competency และ KPI

 • แนวทางการเชื่อมโยงผลการประเมินกับการปรับค่าจ้างประจำปียุคใหม่ แบบอิงเกรด ไม่อิง Bell Curve  

รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ :

 • การบรรยาย

 • ประกอบการแชร์ประสบการณ์ตรง

 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) ในการปฏิบัติจริง

 • ประชุมระดมความคิด นำเสนอผลงาน

 • ซักถาม การแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน  

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร (Trainer)  :  อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 31 ปี

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ

 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน

 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

 • ที่ปรึกษาฝึกอบรมเทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

นและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 

รุ่นที่  13  วันที่  22  กรกฎาคม  2564  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่  14  วันที่  19  ตุลาคม  2564  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่อบรม (VENUE) : 

St. James Hotel สุขุมวิท 26 (สถานีพร้อมพงษ์)

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

สมาชิกโอนชำระก่อน  3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Public Training หลักสูตร กลยุทธ์สำหรับ HR ยุคใหม่ รุ่น 2 (Strategy for Modern HR) : 8 กรกฎาคม 2564

Public Training หลักสูตร กลยุทธ์สำหรับ HR ยุคใหม่ รุ่น 2 (Strategy for Modern HR) : 8 กรกฎาคม 2564

องค์กรธุรกิจกำลังก้าวสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ ในฐานะ HR Professional ที่จะต้องก้าวข้ามการบริหารจัดการงาน HR แบบเดิมๆ เข้าสู่การเป็น Modern HR Strategy ในการมีส่วนร่วมกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรด้าน HR (HR Strategy) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) หรือยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กร (Competitive Advantage) ให้สามารถบริหารงานได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบจากประสบการณ์ตรงในการทำงานวิชาชีพด้าน HR กว่า 31 ปี และประสบการณ์ในการวิทยากรและที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจชั้นนำขนาดใหญ่ มาบรรยายและถ่ายทอดที่จะให้ช่วยท่านและทีมงาน HR องค์กรของท่านให้เป็น Strategic HR 

     วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของ Strategic HR ที่ตอบสนองความคาดหวังขององค์กร

 2. เสริมสร้างเทคนิคในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของ Modern HR

 3. สามารถปรับหน้าที่และความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้าน HR

 4. สามารถกำหนด HR Strategy ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับ Corporate Strategy ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หัวข้อสำคัญของการอบรม : 

ส่วนที่ 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD Introduction)

 • ภาพรวมการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่

 • หัวใจสำคัญที่ผู้บริหารและองค์กรคาดหวังจาก HR มืออาชีพ

 • บทบาทใหม่ของ Modern HR Professional

ส่วนที่ 2  :  กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process)

 • กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์

 • ความเชื่อมโยงของกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) กับกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR Strategy)

ส่วนที่ 3  :  เทคนิคการวิเคราะห์องค์กรเพื่อกำหนด HR Strategy

 • แนวทางในการกำหนด HR Strategy จาก HR SWOT และ TOWS Matrix

 • ตัวอย่าง : แบบฟอร์ม TOWS Matrix ในการวิเคราะห์กลยุทธ์ 

 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และจัดทำ HR SWOT และ TOWS Matrix 

ส่วนที่ 4  :  เทคนิคการกำหนด HR Strategy ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) หรือยุทธศาสตร์องค์กร

 • แนวทางในการกำหนด HR Strategy ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) หรือยุทธศาสตร์องค์กร

 • ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการกำหนด HR Strategy ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) หรือยุทธศาสตร์องค์กร

 • กลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning Strategy) ในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

 • กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management Strategy) ในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

 • กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development Strategy) ในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และกำหนด HR Strategy ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) หรือยุทธศาสตร์องค์กร

ส่วนที่ 5  : เทคนิคการแปลง HR Strategy ไปสู่การปฏิบัติ  (Techniques for HR Strategy in Action)

 • แนวทางการแปลงHR Strategyไปสู่การปฏิบัติ

 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติแปลง HR Strategy ไปสู่การปฏิบัติ 

ส่วนที่ 6  : เทคนิคการประเมิน HR Strategy (Techniques for Evaluation HR Strategy)

 • แนวทางการประเมินผลกลยุทธ์ด้วย HR KPI

รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ :

 • การบรรยาย (Lecture) การยกตัวอย่างจากประสบการณ์

 • การจัดทำ Workshop เชิงปฏิบัติการ

 • การนำเสนอกลุ่ม (Group Presentation)

 • การประชุมกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Group Discussion) 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 31 ปี

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ

 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน

 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

 • ที่ปรึกษาบริษัทฝึกอบรมเทสส์เทรนนิ่ง จำกัด

วันและเวลาสัมมนา :  

รุ่นที่  2  วันที่  8  กรกฎาคม  2564  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่สัมมนา : 

St. James สุขุมวิท 26  (สถานีพร้อมพงษ์)

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

สมาชิกโอนชำระก่อน  3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหารให้ได้ผล: แบบได้ทั้งคน ได้ทั้งงาน (10 ก.พ. 66) อ.ดร.สันติชัย

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหารให้ได้ผล: แบบได้ทั้งคน ได้ทั้งงาน (10 ก.พ. 66) อ.ดร.สันติชัย

ราคา 1,500 บาท 09.00-12.00

โปรโมรชั่นจ่าย 3 ท่าน เข้าอบรมได้ 4 ท่าน เเละรับส่วนลดเพียงท่านละ 1,300 บาท

 

ONLINE TRAINING หลักสูตร การบริหารให้ได้ผล: แบบได้ทั้งคน ได้ทั้งงาน (PERFORMANCE MANAGEMENT: CONNECT AND UTILIZE PEOPLE) 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักการและเหตุผล

ความสำเร็จขององค์กรที่เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ไม่เพียงแค่การมีทิศทางและกลยุทธ์การจัดการที่ดีเท่านั้น แต่ผู้บริหารจะต้องสามารถบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น ซึ่งคำว่า “เป็น” ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึง การรีดเอาผลงานให้ได้มาก แต่กลับเป็นเรื่องของการสร้างความชัดเจนในเป้าหมายการทำงานให้กับพนักงาน  การมอบหมายงาน การจูงใจ การสอนงาน การประเมินผลงาน และการให้รางวัลอย่างเป็นธรรม

จากกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นที่มาของหลักสูตร “การบริหารให้ได้ผล: แบบได้ทั้งคน ได้ทั้งงาน”ซึ่งเน้นการให้เทคนิคและวิธีการที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในบริษัทต่างๆ อย่างไรก็ตามเพื่อให้การเรียนรู้มีความหลากหลาย และชัดเจนมากยิ่งขึ้น วิทยากรจะนำเสนอประสบการณ์ของบริษัทที่ล้มเหลวมาประกอบด้วย เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจมิติทั้งความสำเร็จและล้มเหลวไปพร้อมกัน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการการบริหารผลงาน

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการประเมินผลงานไปประยุกต์ใช้กับการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงเทคนิคการบริหารผลงาน และสามารถป้องกันปัญหาจากการใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          การจัดฝึกอบรมครั้งนี้จะส่งผลให้แต่ละส่วนได้รับประโยชน์ ดังนี้

บริษัทมีแนวทางการบริหารผลงานที่ชัดเจน องค์กรและพนักงานได้รับประโยชน์ควบคู่กัน

ผู้นำทีมเข้าใจงานและบทบาทหน้าที่ของตนเอง และรับทราบว่าการทำงานของตนมีส่วนช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จได้อย่างไร

ผู้เข้าอบรม

ได้รู้ว่าตนเองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารผลงานมาก/น้อยเพียงใด อะไรคือจุดที่ยังเข้าใจได้ไม่รอบด้าน (IMPROVEMENT AREA) อะไรคือจุดที่ตนเองเข้าใจถูกต้องแล้ว (STRENGTHEN AREA)

ได้ต่อยอดองค์ความรู้ และเกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติได้มากขึ้น

มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือต่างๆ และเห็นมุมมองที่แตกต่าง เพื่อนำไปต่อยอดสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารผลงานได้อย่างดีเยี่ยมต่อไป

รูปแบบการเรียนรู้

          เป็นการฝึกอบรมแบบเข้มข้น (INTENSIVE LEARNING COURSE) ผ่านวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งได้แก่ การบรรยาย การยกกรณีตัวอย่าง (EXAMPLE CASE) ทั้งที่ล้มเหลวและประสบความสำเร็จ การเรียนรู้ผ่านเกมและกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบคำถาม เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างการเรียนรู้ และหลังการเรียนรู้ไปแล้ว ผู้เรียนยังสามารถสอบถามหรือขอคำปรึกษาจากวิทยากรได้ตลอดเวลา

กำหนดการ

เนื้อหาการเรียนรู้

จำนวน

รูปแบบการเรียนรู้

 • บทบาทของผู้นำกับการบริหารองค์กร

 • จุดเปลี่ยน และคุณสมบัติของผู้นำในโลกยุคใหม่

 • ปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารผลงาน

–       นิยาม ความหมาย ความจำเป็นที่ต้องมีการบริหารผลงาน

–       วิวัฒนาการของการบริหารผลงาน

–       ที่มาของผลงาน

2 ชม.

บรรยาย ยกตัวอย่าง กิจกรรม ถาม-ตอบ

 • กระบวนการบริหารผลงาน

–       เทคนิคการกำหนดเป้าหมายการทำงาน

–       เทคนิคการมอบหมายงาน

–       เทคนิคการติดตามผล

–       เทคนิคการการสอนงาน

–       เทคนิคการประเมินผล

–       เทคนิคการแจ้งผลการปฏิบัติงานประจำปี

2.5 ชม.

บรรยาย ยกตัวอย่าง เกม กรณีศึกษา ถาม-ตอบ

 • การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์

–       การนำไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาบุคลากร

–       การนำไปเชื่อมโยงกับการขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัส

–       การนำไปเชื่อมโยงกับการเลื่อนตำแหน่ง

–       การนำไปเชื่อมโยงกับการรักษาบุคลากร

–       การนำไปเชื่อมโยงกับการลงโทษและให้ออกจากงาน

1 ชม.

บรรยาย ยกตัวอย่างกรณีศึกษา

 • สรุปบทเรียน และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องสูงสุด

0.5 ชม.

บรรยาย ยกตัวอย่าง

ถาม-ตอบ

 

วิทยากร

ดร.สันติชัย อินทรอ่อน

วิทยากรและที่ปรึกษาบริษัท เทสส์เทรนนิ่ง จำกัด

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Online Zoom หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT) (9 ก.ค.64) อ.พลกฤต 09.00-15.00

Online Zoom หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT) (9 ก.ค.64) อ.พลกฤต 09.00-15.00

ราคาท่านละ 1,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT)

 

หลักการเเละเหตุผล

การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (RISK)  ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสี่ยงไว้เลย ย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจอย่างแน่นอน

 

ดังนั้นการทำงานใดๆไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของบริษัท สิ่งที่จำเป็นที่สุด คือ ต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว การบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT) เป็นเครื่องมือเดียวที่จะช่วยลดความเสี่ยงโดยผ่านกระบวนการจัดทำแผนความเสี่ยง แล้วนำแผนนั้นไปปฏิบัติ ติดตามประเมินผลเป็นระยะ และมีการจัดทำรายงาน โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ จะทำให้เดินไปสู่เป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในงานได้อย่างแท้จริง

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักของการประเมินความเสี่ยงในงานที่ทำ

 

วิธีการอบรม

การบรรยาย ยกตัวอย่าง และการประยุกต์ใช้ในองค์กร กิจกรรมกลุ่ม

 

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ

ฝ่ายตรวจสอบ หน่วยบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายปรับปรุงคุณภาพและระบบงาน

 

เนื้อหาการบรรยาย

1)          สร้างความเข้าใจความหมายของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ขององค์กร

2)          วินิจฉัย เป้าหมาย พันธกิจ เพื่อดูความสอดคล้องว่าเป็นไปในทิศทางใด

3)          สรุปผลวินิจฉัย และทำฉันทามติ ร่วมกัน

4)          ความหมายและหลักการบริหารความเสี่ยง

5)          ความเสี่ยงระดับองค์กร

6)          ความเสี่ยงระดับธุรกิจ

7)          ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

8)          ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

9)          ประโยชน์ทางตรง

10)     ประโยชน์ทางอ้อม

11)     กระบวนการบริหารความเสี่ยง

12)     การกำหนดวัตถุประสงค์ (OBJECTIVE SETTING)

13)     การบ่งชี้เหตุการณ์ (EVENT IDENTIFICATION)

14)     การประเมินความเสี่ยง (RISK ASSESSMENT)

15)     การตอบสนองความเสี่ยง (RISK RESPONSE)

16)     กิจกรรมการควบคุม (CONTROL ACTIVITIES)

17)     การติดตามผล (MONITORING)

18)     เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยง

19)     SWOT สภาพปัจจุบัน และอนาคต

20)     ความสามารถของการระบุความเสี่ยงจากงานที่ทำระหว่างหัวหน้างาน และผู้ใต้บังคับบัญชา

21)     เทคนิคการบริหารความไม่แน่นอนบนความเสี่ยงในภาวะวิกฤต

22)     การหลีกเลี่ยง (AVOID)

23)     การร่วมจัดการ (SHARE)

24)     การลด (REDUCE)

25)     การยอมรับ (ACCEPT)

26)     การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล และจัดทำรายงาน

 

วิทยากรอาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Online Zoom หลักสูตร : การบริหารงานแบบคล่องตัวสำหรับโครงการ (Agile Project Management) 8 ส.ค.64

Online Zoom หลักสูตร : การบริหารงานแบบคล่องตัวสำหรับโครงการ (Agile Project Management) 8 ส.ค.64 09,00-16.00

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

โปรโมชั่นOnline Training  ราคา ท่านละ 2,500 บาท  09.00-16.00

 

เคยไหม? ที่เจองานหลายๆงานแล้วงานเสร็จล่าช้าไม่ตรงตามกำหนด งบประมาณบานปลาย ทีมงานทำงานยุ่งทำงานไม่เสร็จกับทีมงานที่ว่างไม่รู้จะทำอย่างไร? จะรักษา balance ในการทำงานของทีมงานได้อย่างไร? เพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้
การทำงานแบบ Agile ถือเป็นอีกทางรอดขององค์กรให้เกิดการทำงานที่เร็วขึ้น และตอบสนองความต้องการกับกลุ่มเป้าหมายสูงสุด เนื่องจากมีหลายๆคนที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านช่วยกันวางแผน พัฒนานำไปสู่การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักบริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจที่จะพัฒนาทักษะการทำงานแนวใหม่แบบ Agile โดยนำเทคนิคมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวางแผน และทำงานไปทีละนิดๆ และค่อยๆ ประเมินว่า “ไปต่อดีหรือถูกทางไหม” แล้วจึงเดินหน้าต่อนั่น หมายถึง การกำหนดเป้าระยะสั้นและค่อยเป็นค่อยไป เมื่อเจอปัญหาหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจะสามารถรับมือแก้ไขได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
การที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย ที่บริษัทกำหนด และสิ่งสำคัญคือการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินงานตามหลักคิดนี้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัท ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร ที่สามารถต่อยอดเพื่อสร้างประสิทธิภาพให้แก่องค์กร ไปสู่โครงการอื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
เพื่อสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ หลักการ Agile ในการสร้างประสิทธิผลต่องานที่ทำ
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานร่วมกัน
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้อการอบรม
1. Agile การบริหารอย่างคล่องตัว และฉับไว
– อะไรคือแนวคิดการบริหารงานแบบ Agile
– แนวคิดการบริหารงานขององค์กรยุคใหม่ และตัวอย่างขององค์กรที่นำ “Agile” เข้ามาใช้ในการทำงาน
– ความแตกต่างระหว่างการทำงานแบบทั่วไปกับแบบ Agile
– Agile Mind-set
– Waterfall Process
– ข้อดี-ข้อเสียของการทำงานแบบทั่วไปกับแบบ Agile
– แบบสำรวจความเหมาะสมในการใช้ Agile ในองค์กร
รายละเอียด อธิบายถึงที่มาของการทำ Agile ทำไมจึงเกิดแนวคิดนี้ขึ้น และแนวคิด Agile เหมาะสมกับองค์กรแบบไหน ทำไมบางองค์กรใช้แล้วสำเร็จ บางองค์กรใช้แล้วไม่ได้ผล ซึ่งการทำ Agile สิ่งสำคัญที่สุดคือ การปรับ Mindset ของคนทำงาน ไม่ให้ยึดติดวิธีการเดิม แต่ต้องปรับตังให้รวดเร็วตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
2. การบริหารโครงการแบบ Agile วิธีการทำงานตามแนวคิดของ Agile
– ไม่เน้นกระบวนการและเอกสาร
– ยอมรับความเปลี่ยนแปลง
– ทำทีละนิดแต่ทำบ่อย ๆ
– ผิดพลาดให้เร็ว
– ทำงานเป็นทีมมากกว่าที่จะสนใจกระบวนการ
– Framework และ SCRUM

รายละเอียด อธิบายถึงองค์ประกอบของการทำ Agile และแนวคิดที่ประยุกต์มาจากบริษัทที่ทำ Software computer เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในการปรับตามความต้องการของลูกค้า สู่การทำ Agile ในสายการผลิต
3. ตำแหน่งสำคัญใน Agile
– Product Owner
– Scrum Master
– Development Team
Case Study ของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในการทำงาน
รายละเอียด อธิบายถึงบทบาทหน้าที่และวิธีการทำ Agile ที่สำคัญของตำแหน่งต่าง ๆ ที่สำคัญ ที่จะขับเคลื่อนแนวคิด Agile ให้เป็นรูปธรรม รวมถึงการใช้ Framework / KANBAN / User Story / AS a (role) เพื่อระบุบทบาทของผู้ใช้งาน / I want (goal) เพื่อระบุว่าผู้ใช้งานต้องการอะไร / So that (benefit) เพื่อระบุว่าผู้ใช้งานจะได้รับอะไร / Acceptance criteria เกณฑ์วัดผลว่าสามารถตอบสนองความต้องการได้แล้ว
4. เทคนิคการใช้บัตรความคิด

Workshop1: Scrum Workshop: ฝึกปฏิบัติ “Developing Work Innovation”
นำเสนอ “Work Innovation” และ/หรือ ประเด็นการนำเสนอที่ทางองค์กรต้องการูปแบบแบ่งกลุ่ม
นำเสนอกลุ่มละ 15-20 นาที
กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย 40 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการ Agile อย่างถูกต้อง
2.ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของ Agile ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น