Category: Public

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร “การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ” (Production Planning and Control)  สัมมนา วันที่ 6 มิ.ย.65 เวลา 09.00-16.00น.

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร “การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ”

(Production Planning and Control)  สัมมนา วันที่ 6 มิ.ย.65 เวลา 09.00-16.00น.

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับวุฒิบัตรใบประกาศ

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

โปรโมชั่น 

 • สมัครลงทะเบียน 1 ท่าน  ในราคาท่านละ 2,500 บาท ไม่รวม vat 7%

 • สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

 

 

การวางแผนและควบคุมการผลิตผลิต (Production Planning and Control) เป็นหลักการในการกำหนดคุณค่าของการดำเนินงานผลิตและกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตออกไปได้อย่างเหมาะสม ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง และทำให้เวลาการผลิตสั้นลงหรือเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นโดยใช้เวลาเท่าเดิมหรือลดลง รวมถึงสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด การวางแผนการผลิตที่ดีจะทำให้สามารถติดตามงานการผลิตและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการผลิตและส่งมอบที่ไม่ทันหรือไม่ครบถ้วนได้ ที่สำคัญแผนการผลิตที่ดีจะทำให้เราทราบถึงปัญหาก่อนที่มันจะเกิดและถูกป้องกันมิให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นมาอีกได้อีก

 

วัตถุประสงค์

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการ ตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต เพื่อให้บรรลุตามแผนการที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึง การปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ในทุกขั้นตอนรายละเอียดอย่างครบถ้วน เพื่อสามารถผลิตสินค้าได้ตามแผนที่ต้องการ

 

เนื้อหาของหลักสูตร

09.00-10.30:  – ความหมายของการวางแผนและควบคุมการผลิต และคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการ

                    วางแผนและควบคุมการผลิต

                   – ความสำคัญของการผลิตและกระบวนการควบคุมการผลิต

                   – การลดความสูญเสียในการผลิต

                   – ระบบการผลิตทันเวลา (Just-in-Time หรือ JIT)

                   – ข้อกำหนดของการวางแผนและควบคุมการผลิต

                   – การกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

                   – หน้าที่และการประสานงานของฝ่ายต่าง ๆในองค์กรเพื่อการวางแผนการผลิต

                   – แนวคิดและเครื่องมือของการเสริมสร้างเสริมประสิทธิภาพในการผลิต

10.30-10.40:  พัก 10 นาที

10.40-12.00:  – ระบบการผลิตแบบผลัก (Push System) และแบบดึง (Pull System)

                   – ระบบคัมบัง (Kanban System)

                   – เทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการผลิต เช่น การผลิตอย่างต่อเนื่อง,

                     มาตรฐานการทำงาน (Standardized Work), ผังสารธารแห่งคุณค่า (Value Stream

                     Mapping: VSM)

                   – การวัดค่า Cycle time การผลิตสินค้า

                   – การวิเคราะห์เส้นทางการผลิตสินค้าด้วยแผนการไหลของกระบวนการผลิต

12.00-13.00:  พักเที่ยง

13.00-14.30:  — การวิเคราะห์ค่า Cycle time การผลิตของกระบวนการทำงานอุตสาหกรรม

                   – Process time & Cycle time & Manpower

                   – Takt time & Cycle time

                   – ใช้หลักการการจัดลำดับงานและตารางการผลิต (Sequencing and Scheduling)

                   – การสร้างตารางแผนการผลิตหลัก MPS (Master Production Schedule)

                   – การสร้างสูตรการผลิตสินค้า (Bill of Material : BOM)

14.30-14.40: พัก 10 นาที

14.40-16.00:  – การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ MRP (Material Resource Planning)

                   – การผลิตแบบต่อเนื่องด้วย Production Board

                   – สาเหตุของความไม่สำเร็จในการวางแผนการผลิต

                  – การใช้ระบบ ERP เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิต (Enterprise Resource

                    Planning: ERP)

 

ระยะเวลาอบรม  1 วัน วันละจำนวน 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

รูปแบบการฝึกอบรม การบรรยาย ผ่านระบบ Online ด้วย Application Zoom

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝายวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร

 

วิทยากร :  อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์

             – MBA Logistics Management

             – Lean Production Consultant

             – ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน (A.S.I.A.)

             – ที่ปรึกษาเครือข่าย Lean Production สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

             – ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

             – อาจารย์พิเศษและวิทยากรด้านการผลิตและโลจิสติกส์ ม.รัฐฯและเอกชนหลายแห่ง

             – ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Online Zoom หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) อบรม 21 พฤษภาคม 2565

Online Zoom หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) อบรม 21 พฤษภาคม 2565

 

มีเปิดอบรมตามตารางนี้ค่ะ

อบรม 21 พฤษภาคม 2565

อบรม 21 มิถุนายน 2565

ราคาโปรโมรชั่น 2,500  บาท บรรยาย 09.00-16.00

โปรโมรชั่นสมัคร 3 ท่าน เเถม 1 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศแบบออนไลน์

 

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการบริหารสินค้าคงคลังมีบทบาทมากในวงการอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ ในภาพรวมเริ่มจากการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า การวางแผนด้านการผลิตหรือบริการ การตรวจสอบ การบรรจุสินค้า และย้ายสิค้าคงคลังเข้าไปเก็บในคลังสินค้า ที่กล่าวมาเบื้องต้นในทุกๆขั้นตอนมีระบบการการจัดการที่มีรายละเอียดที่สามารถควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการสินค้าคงคลัง ที่กล่าวมาทั้งหมดยังแฝงไปด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในด้านการจัดการต่างๆที่เกิดขึ้นและที่สำคัญในเรื่องของการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านสินค้าคงคลัง ดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆ แนวคิดด้านการจัดการสินค้าคงคลัง การลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพงานรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพงานในด้านสินค้าคงคลัง เพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจส่งผลให้ธุรกิจมีกำไรและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดไป

 

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. สามารถเข้าใจแนวคิดการจัดการสินค้าคงคลัง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลัง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดพื้นฐานการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตการจัดการสินค้าคงคลัง
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการหรือเครื่องมือไปใช้ในการจัดการสินค้าคงคลัง และสามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคและวิธีการประยุกต์ใช้ที่ถูกต้องเหมาะสมในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในการจัดการสินค้าคงคลังได้
หัวข้อสัมมนา
1. แนวคิดเรื่องสินค้าคงคลัง
2. ความสำคัญของสินค้าคงคลังและความจำเป็นที่ต้องการจัดการสินค้าคงคลัง
3. เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management Techniques)
4. การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)
5. ประสิทธิภาพของการจัดการสินค้าคงคลัง
6. เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลัง เช่น 5S, Kaizen, Visual Control, Poka-Yoke การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้ทุกคนมีส่วนร่วม
7. Work Shop

8. ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในคลังสินค้า
9. การลดต้นทุนการจัดการคลังสินค้า
10. การวัดผลการดำเนินงานด้านการจัดการคลังสินค้า
11การจัดการและบริหารต้นทุนสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
– Economic Order Quantity (EOQ) การสั่งซื้อที่ประหยัด

12. การกำหนดค่า Safety Stock และจุดการสั่งซื้อซ้ำ (Re-order Point) ที่เหมาะสมหลักสูตร การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
13. การบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
14. การจัดพื้นที่คลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การวางผังของคลังสินค้าและการจัดการการไหล
15. การวัดผลการปฏิบัติงานของคลังสินค้า
16. การวัดอัตรารอบการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Ratio)

 

ระยะเวลาอบรม
– 1 วัน(6 ชั่วโมง) 09.00-16.00 น.
วิธีการฝึกอบรม
– การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎีรวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ
– ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ
– กิจกรรมกลุ่ม(Workshop)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
– ผู้บริหาร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง
– ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่ เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป
จำนวนผู้เข้าอบรม
-ไม่เกิน 30 คน

 

รูปแบบการบรรยาย

 1. การบรรยายออนไลน์ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่าน EMS ก่อนอบรม 2-3 วัน

3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Zoom หลักสูตร รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน การเตรียมความพร้อมรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบรม 26 พ.ค.65

Online Zoom หลักสูตร รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน การเตรียมความพร้อมรับมืพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบรม 26 พ.ค.65

 

 

ราคาโปรโมรชั่น 2,500  บาท บรรยาย 09.00-16.00

สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

 

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นบนโลกดิจิทัลซึ่งเทคโนโลยีช่วยให้การเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูล การใช้งาน ทำได้ง่ายและรวดเร็ว ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลของผู้บริโภคมาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับองค์กร แต่ในทางกลับกันข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ พฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร ที่สามารถระบุถึงตัวเจ้าของข้อมูลได้ถือเป็น “ข้อมูลส่วนบุคคล” เจ้าของข้อมูลเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้งาน ผู้ประกอบการไม่สามารถเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการและนำไปวิเคราะห์ได้โดยพลการ

หลักสูตร รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความคุ้มครอง และสามารถตรวจสอบผู้มีหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเจ้าของข้อมูล ต่อการดำเนินธุรกิจ กฎหมายฉบับนี้จึงส่งผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลและต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ดังนั้นเจ้าของสถานประกอบกิจการ/ผู้บริหาร/HR และลูกจ้าง ต้องศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้อง เนื่องจากผู้ฝ่าฝืนมีโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และโทษปรับที่มีอัตราสูงมาก

 

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และบทลงโทษ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงการดำเนินกิจการให้สอดคล้อง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในบทบาท หน้าที่ การบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ไปถ่ายทอดต่อ และไปปรับใช้ภายในองค์กรได้อย่างถูกต้อง

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • เจ้าของกิจการ

 • ผู้บริหาร

 • หัวหน้างาน

 • พนักงาน

 • บุคคลทั่วไป

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย 40%

 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

 • กรณีศึกษา 10%

 

วิทยากรบรรยาย (Lecturer)

 • อาจารย์กัณฑ์อเนก เอี่ยมปัญญาสกุล

 

รายละเอียดการดำเนิน

 • 1 วัน ( 6 ชั่วโมง )

 

 

 • เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 • ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม (ถ้ามี)

 • เตรียมความพร้อมในการอบรมร่วมกัน

 • ปรับมุมมองเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

 • วัตถุประสงค์ของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • เจตนารมณ์ของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • สถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตาม พรบ.

 • ขอบเขตของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • หลักการให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • หลักการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • หลักการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • หลักการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • บทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูล่วนบุคคล

 • บทบาทหน้าที่ขงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 • บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • บทกำหนดโทษของผู้ละเมิด พรบ.

 • แนวทางดำเนินการข้อมูลที่เก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผย ก่อน พรบ. บังคับใช้

 • แนวทางในการดำเนินการเมื่อ พรบ. มีผลบังคับใช้

 • ทำแบบทดสอบหลังการอบรม (ถ้ามี)

 • วิทยากรบรรยาย

  ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น Workshop

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

 

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Online Zoom หลักสูตร พลิกวิกฤติการส่งออกด้วยศาสตร์ BUSINESS ANALYTICS FOR EXPORTER อ.วรเกษมสันต์ อบรม 15 มิ.ย.65

Online Zoom หลักสูตร พลิกวิกฤติการส่งออกด้วยศาสตร์ BUSINESS ANALYTICS FOR EXPORTER อ.วรเกษมสันต์ อบรม 15 มิ.ย.65

 

ราคาโปรโมรชั่น 2,500  บาท บรรยาย 09.00-16.00

 • สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศแบบออนไลน์

 

หลักสูตร “พลิกวิกฤติการส่งออกด้วยศาสตร์ BUSINESS ANALYTICS FOR EXPORTER”

หลักการและเหตุผล

สภาวะการลงทุน และการนำเข้าส่งออกของผู้ประกอบการไทย และทั่วโลก, กำลังเผชิญกับปัญหาอันหลากหลาย ซึ่งที่หน้าวิตกกังวลคือวิกฤติต่างๆ ทั้งจากสภาพเศรษฐกิจโลก, น้ำมันที่กระทบค่าขนส่ง, ภัยพิบัติของโรคระบาด และสงคราม ตลอดจนกฎระเบียบทางการค้าของต่างประเทศที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ผู้ประกอบการอยู่ในสภาพวิกฤติทางธุรกิจไม่มากก็น้อย

ประเทศไทย คือหนึ่งในประเทศที่เน้นการส่งออกเพื่อสร้างโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ, แต่เนื่องจากวิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับแผนกระบวนยุทธใหม่ ด้วยเทคนิคและเครื่องมือทางธุรกิจใหม่ ที่อาจช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤติและเลือกตลาดเป้าหมายสู่การส่งออกด้วยอย่างงดงาม

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการแนะนำวิธีการใช้องค์ประกอบและเครื่องมือทางด้าน BUSINESS ANALYTICS ซึ่งจัดเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญของธุรกิจอัจฉริยะยุคใหม่ (BUSINESS INTELLIGENCE) โดยจะนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์และปรับแผนธุรกิจสู่การส่งออก ในตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ

หัวข้ออบรม

 1. การค้นหาและประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์ในประเทศเป้าหมายส่งออก

เวลา 09.00 – 10.30

บรรยายเรื่อง การใช้พิกัดศุลกากรเพื่อค้นหามูลค่าและวิเคราะห์ความพร้อม

พิกัดศุลกากร ความจำเป็นและการค้นหามูลค่าทางการค้า

การวิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ในตลาดต่างประเทศ

การทำพยากรณ์ความคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาว

เวลา 10.30 – 12.00

บรรยายเรื่อง กฎระเบียบข้อบังคับใหม่ที่จำเป็น

กฎระเบียบทางการค้า ที่จำเป็นต้องรู้

การค้นหาข้อมูล PRIMARY DATA ด้วยเครื่องมือทางด้าน ANALYTICS

เวลา 12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

 1. เครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อใช้การวางแผน

เวลา 13.00 – 14.30

เครื่องมือและเทคโนโลยีต่อการส่งออก

รู้จักและเข้าใจการใช้เครื่องมือ SOCIAL LISTENING ANALYTICS

การใช้แอพพลิเคชั่นทางด้าน SEARCH ENGINE เพื่อค้นหาความต้องการของผู้ซื้อ

เวลา 14.30 – 16.00

การวางแผนธุรกิจเพื่อพลิกวิกฤติการส่งออก

การวางแผนจาก PREDICTIVE สู่ PRESCRIPTIVE ANALYTICS

CROSS BORDER E-COMMERCE ยังตอบสนองได้จริงหรือไม่

จากวิกฤติโควิด-19 ตลาดออฟไลน์เติบโตสวนกระแส

อบรมแบบพบอาจารย์ เชิญวิทยากรไปบรรยายที่บริษัท

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Public Training เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรอบรม : แผนองค์กรสร้างทีมงานขายใหม่ด้วย “กลยุทธ์อไจล์” อบรม  23 มิ.ย.65

Public Training เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรอบรม : แผนองค์กรสร้างทีมงานขายใหม่ด้วย “กลยุทธ์อไจล์” อบรม  23 มิ.ย.65

โรงเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก เดินทางโดยรถไฟฟ้า : ท่านสามารถเดินทาง โดยรถไฟฟ้า 

 

หลักการและเหตุผล

องค์กรชั้นนำทั่วโลก ให้ความสำคัญการกลยุทธ์วางแผนด้วยอไจล์ที่สามารถตอบโจทย์สนองความต้องการของผู้ซื้อได้ แต่อย่างไรก็ตามความสำเร็จของยอดขายที่เกิดขึ้นได้นั้นต้องมีการวางแผนและสร้างทีมงานที่มีความเหมาะสม อีกทั้งยังเข้าใจความหมายของ “อไจล์” เพื่อทำให้องค์กรก่อเกิดรายได้ และประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เทคนิคอไจล์ เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งผลยอดรายได้และเฝ้าติดตามการขายในทุกสภาวะเศรษฐกิจ, ทีมงานฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดในองค์กรชั้นนำของต่างประเทศ และในไทย มีการสร้างและวางแผนทีมงานขาย ประสบความสำเร็จอย่างมากมาย

หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00 – 10.30     บรรยายเรื่อง ทักษะของทีมงานขายยุคใหม่ ให้โดนใจตลาด

พื้นฐานของทักษะเจรจาและวาทะศิลป์ของการขาย

รูปแบบการเปิดตลาดลูกค้าใหม่ และยุทธวิธีล้ำสมัย

สร้างทีมอไจล์เซลล์-ตลาด เพื่อรองรับเฝ้าติดตามยอดขาย

เวลา 10.30 – 10.45     พัก 15 นาที

เวลา 10.45 – 12.00     บรรยายเรื่อง คำนวณความคุ้มค่าการขายในแต่ละโครงงาน

การคำนวณ CLV และ CAC อย่างไรให้คุ้มค่าต่อการขาย

ปัจจัยและการคำนวณ Customer Loyalty – Retention

วางแผนยอดขายจาก GPM และ ROI for sale

เวลา 12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30     บรรยายเรื่อง กำหนดเส้นทางการขาย และเข้าพบลูกค้า

ต้นทุนและเส้นทางการเข้าพบลูกค้าแบบ Route Sales

“Non-Sale” for Sale สร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่ม (ลูกค้า) ที่ยังไม่ซื้อ

เทคนิคการขาย ด้วยแผนการตลาด

เวลา 14.30 – 14.45     พัก 15 นาที

เวลา 14.45 – 16.00     บรรยายเรื่อง การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์งานขาย

ความสำคัญของ Blockchain กับระบบ SCM ยุคใหม่

เทคนิคการนำเสนอและเจรจาต่อรองการขาย

การประเมินและควบคุม KPI ตามเป้าหมายงานขาย

 

ราคาท่าน 3,900 บาท/วัน

สมัคร 4  ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

รวมอาหารกลางวัน โรงเเรมเเละเบรก 2 รันเช้าบ่าย ชากาเเฟได้ทั้งวันค่ะ

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

หลักสูตรสามารถจัด In-house องค์กรเเจ้งขอข้อมูลได้ค่ะ

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Public Training หลักสูตรอบรม : บูรณาการองค์กร สร้างยอดขายเชื่อมโลก Digital Transformation Public Training  17 มิ.ย.65

Public Training หลักสูตรอบรม : บูรณาการองค์กร สร้างยอดขายเชื่อมโลก Digital Transformation Public Training  17 มิ.ย.65

โรงเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก เดินทางโดยรถไฟฟ้า : ท่านสามารถเดินทาง โดยรถไฟฟ้า 

หลักการและเหตุผล

โลกการขายสินค้าและบริการในตลาดทุกวันนี้, มีวิวัฒนาการที่ซับซ้อนมากขึ้น สิ่งหนึ่งเพราะเกิดจากการได้ผลกระทบของ Digital Disruption แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเพียงวิกฤติแง่ลบเพียงอย่างเดียว. เราสามารถบูรณราการสร้างยอดขายด้วยการใช้ช่องทางดิจิตอล ที่ผู้ซื้อ-ลูกค้า-ผู้บริโภค ทุกวันนี้รับรู้และเกิดการแสวงหาผ่านทางออนไลน์ (ดิจิตอล) เป็นด่านแรกอย่างสิ้นเชิง

วัตถุประสงค์

สภาวะการแข่งขันในตลาดยุคธุรกิจดิจิตอล จำเป็นที่จะต้องวางแผนการขายและคัดสรรทีมงานที่มีศักยภาพเพื่อให้เกิดมูลค่าทางยอดขาย และสามารถแข่งขันในตลาดได้, ด้วยเหตุผลนี้วิธีการขายจึงแตกต่างและมีกลยุทธ์มากมายที่จำเป็นต้องพัฒนาเพื่อเชื่อมโลกการค้าให้ธุรกิจนั้นเติบโตได้จาก “ยอดขายที่สูงขึ้น”

หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00 – 10.30     บรรยายเรื่อง ออนไลน์เติบโต และออฟไลน์เติบโตยิ่งกว่า

ขายอย่างไรให้สำเร็จ บนโลกการค้าออนไลน์-ออฟไลน์

วางแผนการขาย นำทางด้วย Digital Transformation

กลยุทธ์สร้างคุณค่า “ดึงจุดขายที่เป็นจุดแข็ง” เพื่อขายได้ง่ายกว่า

เวลา 10.30 – 10.45     พัก 15 นาที

เวลา 10.45 – 12.00     บรรยายเรื่อง ทำการขายอย่างไร ให้โดนใจลูกค้า

การทำคอนเทนต์แมพ และฟันเนล เพื่อแยกกลุ่มลูกค้าก่อนขาย

วิเคราะห์ Persona เพื่อเตรียมเครื่องมือกลยุทธ์การขาย

การวางแผนการขาย (Sales Road-mapping)

เวลา 12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30     บรรยายเรื่อง “มัดใจผู้ซื้อ 10 วินาที” ด้วยเครื่องมือส่งเสริมการขาย

สร้าง TochPoint เพื่อเชื่อมโยงการรับรู้สู่ปิดการขายจริง

กลยุทธ์ Agile Team ลดวิกฤติสร้างโอกาสในตลาดเศรษฐกิจถดถอย

เทคนิคขายแบบ Mention – Engagement สู่ CRM Expansion

เวลา 14.30 – 14.45     พัก 15 นาที

เวลา 14.45 – 16.00     บรรยายเรื่อง เจาะลึกแผนกลยุทธ์การขายด้วย Collaborative Selling

ศาสตร์และทักษะของทีมงานฝ่ายขาย

เทคนิคการใช้เครื่องมือชั้นสูง Predictive ด้วย Data Analytics for Sale Plan

Collaborative และความจำเป็นในยุคธุรกิจเศรษฐกิจถดถอย

ราคาท่าน 3,900 บาท/วัน สมัคร 4  ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท
รวมอาหารกลางวัน โรงเเรมเเละเบรก 2 รันเช้าบ่าย ชากาเเฟได้ทั้งวันค่ะ

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

หลักสูตรสามารถจัด In-house องค์กรเเจ้งขอข้อมูลได้ค่ะ

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ตำราพิชัยยุทธ์โลกค้าปลีก RETAIL CONSUMER STRATEGY 20 พ.ค.65 อ.ขวัญวรเกษมสันต์

Online Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ตำราพิชัยยุทธ์โลกค้าปลีก RETAIL CONSUMER STRATEGY 20 พ.ค.65 อ.ขวัญวรเกษมสันต์

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

 ราคา ท่านละ 2,500 บาท/ท่าน 09.00-16.00

สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

หลักการและเหตุผล

“เพราะโลกการค้า” เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ผู้บริโภคให้ความสำคัญการชอปปิ้งออนไลน์มากขึ้น แต่เหตุใด ช่องทางร้านค้าปลีกที่เป็นออฟไลน์ ก็ยังเติบโตและผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด!!!… ภาคธุรกิจรายย่อย SME หรือแม้แต่ธุรกิจใหญ่โตที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน ต่างก็จำเป็นที่จะต้องก้าวให้ทันกับโลกการค้าปลีกในยุคสงครามธุรกิจดิจิตอล. เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงวิธีการนำผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคมาวางจำหน่ายในช่องทางร้านค้าปลีก และเกิดมูลค่า ยอดขายได้จริง

วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดมุมมองการวางแผนธุรกิจ+การตลาด ยุคใหม่ที่จำเป็นต้องนำเครื่องมือเทคโนโลยีทางธุรกิจ (BUSINESS INTELLIGENCE) อันหลากหลายมาสนับสนุนกลไกให้ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งเพื่อให้ภาคธุรกิจรายย่อยเข้าใจถึงวิธีการกระตุ้นสร้างมูลค่าทางการค้า หรือแม้แต่กลยุทธ์สร้างช่องทางสื่อสารการตลาดให้ครบวงจรได้อย่างแท้จริง

หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00 – 10.30     บรรยายเรื่อง ผู้บริโภคยุคใหม่กับพฤติกรรมการตัดสินใจในช่องทางร้านค้าปลีก

เข้าใจพื้นฐานกระบวนการซื้อของลูกค้าในยุคดิจิตอล

เทคนิคสร้างการรับรู้ผ่านเครื่องมือ TOUCHPOINT ครบวงจร

BLOCKCHAIN กับธุรกิจค้าปลีก สร้างโอกาสและผลกระทบอย่างไร

เวลา 10.30 – 10.45     พัก 15 นาที

เวลา 10.45 – 12.00     บรรยายเรื่อง เครื่องมือสำหรับสำรวจพฤติกรรมเพื่อเข้าใจลูกค้า

SOCIAL LISTENING TOOLS เครื่องมือเข้าใจ “ผู้บริโภค” ด้วยการสื่อสารออนไลน์

กลยุทธ์ส่งเสริมการขายตอบสนองลูกค้าและร้านค้าปลีก

เทคนิคการเชื่อมโยง OMNI CHANNEL ให้เติบโตคู่ขนาน

เวลา 12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30     บรรยายเรื่อง สร้างสรรค์สื่อคอนเท็นต์และ POP ตอบโจทย์ผู้บริโภค

ประเภทของ POP ยอดนิยมในร้านค้าปลีก และดิจิตอล

ยกระดับแค่คอนเทนต์ สู่ CONTENT SELLING เทรนด์การค้าดิจิตอลยุคใหม่

เทคนิคการแปลง ENGAGEMENT สู่ DATA PLATFORM สร้าง CRM

เวลา 14.30 – 14.45     พัก 15 นาที

เวลา 14.45 – 16.00     บรรยายเรื่อง วิเคราะห์ช่องทางร้านค้าปลีกอย่างไรให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน

โครงสร้างห่วงโซ่อุปทานร้านค้าปลีก

การขยายตลาดสู่ตลาดต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยง สร้างโอกาสที่ใหญ่ขึ้น

พฤติกรรมห่วงโซ่อุทาน และเทคนิคการติดต่อนำเสนอเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ

สำหรับ In-hose ในองค์กร  ให้คำปรึกษาฟรี ตลอด 6 เดือน ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

อบรมแบบพบอาจารย์ เชิญวิทยากรไปบรรยายที่บริษัท

จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตรอบรม : พิชิตตลาดดันยอดขายด้วยศาสตร์  “ยิ่งอยากขาย..ไม่ได้ขาย” ในยุคเศรษฐกิจถดถอยและเงินเฟ้อ อบรม 30 พฤษภาคม 2565

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตรอบรม : พิชิตตลาดดันยอดขายด้วยศาสตร์  “ยิ่งอยากขาย..ไม่ได้ขาย” ในยุคเศรษฐกิจถดถอยและเงินเฟ้อ อบรม 30 พฤษภาคม 2565

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

 ราคา ท่านละ 2,500 บาท/ท่าน 09.00-16.00

สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

 

หลักการและเหตุผล

เคยสงสัยหรือไม่?? ทำไมยิ่งเน้นการขาย เพื่อให้ได้ยอดขายและเปิดคำสั่งซื้อจากลูกค้าใหม่ ในยุคนี้ยากเย็นแสนเข็ญ.. แต่สินค้าของคู่แข่งกับมียอดขายโตทะลุเป้า.. คำตอบคือ “ศาสตร์กลยุทธ์ใหม่ ในยุคเศรษฐกิจถดถอยและเงินเฟ้อ ไม่ได้เน้นแค่ยอดขาย ด้วยการ Hard-Sale” ทุกธุรกิจ ย่อมมีหนทางที่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาทางการค้าได้ เพียงแค่ต้องเข้าใจการประยุกต์เครื่องมือการตลาดและการขายให้ผสานกันลงตัว

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้องค์กรเกิดสภาพคล่องจากยอดขาย, สร้างกลยุทธ์และเข้าใจพฤติกรรมตลาด และผู้ซื้อทั้งแบบ B2B, B2C, B2G ซึ่งหมดยุคสมัยของการเจรจาหรือการปิดยอดขายด้วยเทคนิคเดิมๆ อีกต่อไปในสภาวะการณ์เช่นนี้

หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00 – 10.30     บรรยายเรื่อง ฟังเสียงร้องและความต้องการของผู้ซื้อ

วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ซื้อ ที่มากกว่าแค่ “การซื้อ-ขายสินค้า”

ระบบ Incentive ยังจำเป็นอีกหรือไม่กับการขายยุคปัจจุบัน

“แบรนด์ใหม่ ไม่แข็งแรง” ใช่ว่าผู้ซื้อ-ลูกค้า จะไม่ต้องการ

เวลา 10.30 – 10.45     พัก 15 นาที

เวลา 10.45 – 12.00     บรรยายเรื่อง Data Driven Sale-Buyer ปัจจัยการซื้อเพื่อเทคนิคการขาย

กลยุทธ์ Customer Analytics และ Classify

ยกระดับพิชิตการขายด้วย Science of Content Selling

วิธีการสร้าง Loyalty Expansion ให้กับผู้ซื้อ-ลูกค้า

เวลา 12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30     บรรยายเรื่อง ทลายอำนาจต่อรองของผู้ซื้อ

Basket Market เพื่อสร้าง Cross & Up -Sell ทำได้จริงหรือไม่

เครื่องมือตลาดพื้นฐาน เพื่อสร้าง Engagement และ CRM

กลยุทธ์การแสวงหาลูกค้าใหม่ ลงทุนน้อย แต่ขายได้นาน

เวลา 14.30 – 14.45     พัก 15 นาที

เวลา 14.45 – 16.00     บรรยายเรื่อง เทคนิคเจรจาต่อรองทางการค้า

เทคนิค Agile ขับเคลื่อนการตลาดด้วย ROI, KPI และ OKR

จิตวิทยาเข้าใจเกมส์กลยุทธ์การตลาดและการขาย

เทคนิค Elevator-Sale เพื่อสร้างโอกาสเจรจา

โดยวิทยากร มืออาชีพ อาจารย์ วรเกษมสันต์ อ.ขวัญ

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตรการจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร (Knowledge Management: KM) อบรม 26 พ.ค.65 อ.อนุภาพ

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตรการจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร (Knowledge Management: KM) อบรม 26 พ.ค.65 อ.อนุภาพ

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 09.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคา โปรโมรชั่น  2,500 บาท

 

รูปแบบการบรรยาย

 การบรรยายออนไลน์ เรียนผ่าน Zoom  มีวิธีใช้งานให้ก่อนวันอบรมจริง 1-3วัน หลังจากสมัครอบรมเเล้ว

โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือมือถือ  โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

 

หลักการและเหตุผล

         ความรู้เป็นสินทรัพย์ที่มีลักษณะแปลกกว่าสินทรัพย์อื่นๆ เนื่องจากความรู้ เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีขีดจํากัดและความรู้ยังเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าสําหรับองค์กร ยิ่งใช้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสร้างคุณค่าเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น หรือยิ่งองค์กรมีความรู้ มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสามารถเรียนรู้ ในสิ่งใหม่ๆ ได้มากขึ้นเท่านั้น และเมื่อนําความรู้เก่ามาบูรณาการกับความรู้ใหม่ก็ก่อให้ เกิดความรู้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีก และส่งผลให้สามารถนําความรู้นั้นมาใช้ ประโยชน์ได้มากขึ้นอีกด้วย

        ในปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร ที่จะสามารถช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขัน และประสบความสําเร็จเหนือคู่แข่งแล้วนั้น การบริหารจัดการความรู้ในองค์กรก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทําให้ได้มาซึ่งการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และช่วยให้องค์กรประสบความสําเร็จได้เช่นกัน

        การจัดการความรู้ เป็นสิ่งที่ทุกคนในองค์กรจะต้องร่วมกันส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ ในทุกภาระงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ในประเด็นที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยจะต้องดําเนินการในลักษณะที่บูรณาการเข้ากับงานประจํา และมีการเชื่อมโยงกับกิจกรรมความรู้ที่หลากหลาย โดยไม่ทําให้สมาชิกในองค์กรรู้สึกว่ามีภาระเพิ่มขึ้น นอกจากนี้วัฒนธรรมองค์กรก็เป็นส่วนที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมให้สมาชิกในองค์กรเกิดการแลกเปลียนเรียนรู้แก่กัน เช่น การจัดรูปแบบการทํางานเป็นทีม ซึ่งจะช่วยทําให้สมาชิกในทีมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เกียวข้องร่วมกันได้ สะดวกยิ่งขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดชุมชนนักปฏิบติ (Community of Practices : CoPs) ตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ ซึ่งนับว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อีกด้วย

 

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้  

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจในหลักการ เทคนิคและกระบวนการของการจัดการ  องค์ความรู้ในองค์กรและสามารถนำมาใช้ในงานได้จริง   

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ปรับทัศนะและวิธีการเดิม สู่วิธีการใหม่ๆในการคิดเพื่อแก้ปัญหา งานด้วยการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร  

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่ององค์กรแห่งกรเรียนรู้ (Learning Organization) และการ จัดการความรู้ (Knowledge Management) และสามารถนำมา  ประยุกต์ใช้กับองค์กรได้ 

 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีทักษะเบื้องต้นในการจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างองค์กรแห่งการ เรียนรู้ และแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ในองค์กร  

 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ วิธีการระดมสมองเพื่อให้ได้มาซึ่ง กระบวนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร

 

 

หัวข้อการอบรม

 • แนวคิดการดำเนินการขององค์กรแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร

 • ทัศนคติที่ดีกับการจัดการความรู้สู่ความสำเร็จขององค์กร

 • ทฤษฏี หลักการ และเครื่องมือใน การจัดการความรู้ Knowledge Management

 • การดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กร และทักษะที่ต้องใช้ในการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

 • เรียนรู้เครื่องมือในการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ

 • เรียนรู้กระบวนการจับประเด็นความรู้ Knowledge Capture

 • เรียนรู้หลักวิทยากรกระบวนการ หลักการสนทนาอย่างสร้างสรรค์

 • ชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ Community of Practice

 • เรียนรู้เครื่องมือของ COP และกระบวนการ ในการจัดการความรู้

 • ความหมายของ COP และปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กร

 • กระบวนการสร้างคลังความรู้ และการนำความรู้มาใช้ซ้ำ

 • การประยุกต์ใช้เครื่องมือ KM COP สู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรอย่างยั่งยืน

หลักแนวคิดที่จะเป็นเครื่องมือของการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร

 • กระบวนการคิด (Thinking Process)

 • ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

 • ความคิดริเริ่ม (Initiative Thinking)

 • ความคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking or Think out of the box)

 • ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

 • การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)

 • ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking)

 • กิจกรรมเพื่อการฝึกฝนพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์

 • กิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกฝนการระดมสมอง (Brain Storming) ให้ได้มาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะนำมาของการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรแบบยั่งยืน

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจในหลักการ เทคนิคและกระบวนการของการจัดการ   องค์ความรู้ในองค์กรและสามารถนำมาใช้ในงานได้จริง  

2.ผู้เข้าอบรมได้ปรับทัศนะและวิธีการเดิม สู่วิธีการใหม่ๆในการคิดเพื่อแก้ปัญหา  งานด้วยการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร 

3.ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่ององค์กรแห่งกรเรียนรู้ (Learning  Organization) และการ จัดการความรู้ (Knowledge Management) และสามารถนำมา  ประยุกต์ใช้กับองค์กรได้ 

4.ผู้เข้าอบรมได้มีทักษะเบื้องต้นในการจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างองค์กรแห่งการ  เรียนรู้ และแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ในองค์กร  

5.ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ วิธีการระดมสมองเพื่อให้ได้มาซึ่ง กระบวนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร

รูปแบบหลักสูตร

1.การบรรยาย                                                        30 %

2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop      70%

โดยอาจารย์ อนุภาพ พันชำนาญ

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้าสไตล์โค้ชและพี่เลี้ยง (18 พ.ค. 65) อ.ชัญญชิตา

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้าสไตล์โค้ชและพี่เลี้ยง (18 พ.ค. 65) อ.ชัญญชิตา

ราคา 3900 บาท

หลักสูตร SUPERVISOR AS COACH AND MENTOR ทักษะการเป็นหัวหน้าสไตล์โค้ชและพี่เลี้ยง

หลักการและเหตุผล (INTRODUCTION)

     หัวหน้างานคือผู้ที่อยู่ในบทบาทหน้าที่ที่สำคัญยิ่งในองค์กรเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับการปฏิบัติงานของกลุ่มปฏิบัติการทั้งส่วนสำนักงาน บริหาร และปฏิบัติการ มีหน้าที่วางแผนงาน ดูแลจัดการ แก้ไขปัญหา และนำพาองค์กร พาทีมงานไปสู่เป้าหมายความสำเร็จที่องค์กรตั้งไว้ หัวหน้างานมีคุณสมบัติหลากประการ ทั้งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะและทักษะต่างๆที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธากับทีมงาน ทักษะที่สำคัญที่หัวหน้างานที่ต้องมีในปัจจุบันคือ ทักษะ COACH และ MENTOR ทั้งสองทักษะนี้ มีความสำคัญที่จะสามารถพัฒนา นำพา ผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงาน ไปสู่การคิดด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ( SELF – SOLUTION THINKING ) ซึ่งนำไปสู่พฤติกรรมและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรใดมีหัวหน้างานที่มีทักษะด้าน COACH และ MENTOR จะนำไปสู่การสร้างทีมงานและผลงานที่มีคุณภาพ สามารถสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร

วัตถุประสงค์  (OBJECTIVE)

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทของหัวหน้างานแบบ COACH และ MENTOR

 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจกระบวนการในการ COACH และเทคนิคต่างๆในการเป็น MENTOR

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางเพื่อนำไปใช้ในองค์กรตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (TARGET PARTICIPANTS)

หัวหน้างาน ผู้จัดการ

เนื้อหาการบรรยาย (KEY CONTENTS)

1.หัวหน้างานมีบทบาทในการสร้างความสำเร็จให้องค์กรได้อย่างไรบ้าง

2 ทักษะของหัวหน้างานที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน

3.รูปแบบการโค้ชและเป็นพี่เลี้ยงเป็นอย่างไร

4.บทบาทของหัวหน้างานในการโค้ช COACH และ MENTOR และรูปแบบ TAPS MODEL

5.แนวทางการโค้ชและเป็นพี่เลี้ยง เพื่อการสร้างการพัฒนาและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

WORKSHOP

6.การเข้าใจคนประเภทต่าง ๆ และหลักการที่หัวหน้างานควรตระหนักตาม SCARF MODEL

7.บทบาทของหัวหน้างานในการเป็น MENTOR

8.เทคนิคการสร้าง SMARTER GOAL และติดตามผลด้วย GROW MODEL

9.การสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันแบบ COLLABORATIVE WORKING TEAM ผสานกับ CFR

WORKSHOP

10.ประเด็นที่ควรระวังในการบทบาทการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง แนวทางป้องกันและแก้ไข

สรุปประเด็นการเรียนรู้

ระยะเวลาการฝึกอบรม (TIME)

9.00 – 16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (METHODOLOGY)

บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม WORKSHOP ต่างๆ เช่น BRAIN STORMING,GAME,ROLE PLAY AND PRESENTATION, CLIP VIDEO LEARNING ในระหว่างการฝึกอบรม เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้ด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้ สัดส่วนการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 60 : 40

วิทยากร

อจ.ชัญญชิตา ศรีชัย

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559