หลักสูตร เทคนิคการใช้ Microsoft Excel แบบ Advanced ฝึกปฏิบัติจริง 18 มิ.ย.63

หลักสูตร เทคนิคการใช้ Microsoft Excel แบบ Advanced ฝึกปฏิบัติจริง 18 มิ.ย.63

โปรแกรม Microsoft  Excel  นับว่าเป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องที่มีประโยชน์มากมาย มีความสามารถรอบด้าน นำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย หากใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว จะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น สะดวก และรวดเร็ว  หลักสูตรนี้ มุ่งให้คำแนะนำและฝึกปฏิบัติให้กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบและเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือและสูตรต่างๆ ในโปรแกรม Microsoft  Excel  เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

วัตถุประสงค์ : หลักสูตรนี้ มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้…

+  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและสูตรต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft Excel

+  ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและสูตรของโปรแกรม Microsoft Excel

+  สามารถนำเอาเทคนิคการใช้เครื่องมือและสูตรของโปรแกรม Microsoft Excel

ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมในการทำงานปัจจุบัน

หัวข้อเรียนรู้ :

เวลา                                        กิจกรรมการเรียนรู้

08.30 – 09.00 น.                     ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.                 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel แบบ Advanced

 1. การสร้างสูตรและฟังก์ชั่นในระดับสูง
 • ทบทวนการสร้างสูตรและฟังก์ชั่นบน Excel
 • การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น SUMIF(S), COUNTIF(S), COUNTA
 • การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น AND, OR, NOT เพื่อเปรียบเทียบเงื่อนไข
 • การซ้อนฟังก์ชั่น, การใช้ฟังก์ชั่น VLOOKUP และ HLOOKUP ซ้อน IF
 • การประยุกต์ใชัฟังก์ชั่น INDEX, MATCH, OFFSET และ TRANSPOSE
 • แนะนำการ Format และการสร้างสูตรคำนวณทางด้านวันและเวลาได้อย่างถูกต้อง  (NOW, TODAY, DATE, TIME, DATEDIF, YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, HOUR, MINUTE, SECOND)

 

12.00 – 13.00 น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 17.00 น.                2. การใช้เครื่องมือทำงานกับฐานข้อมูลบน Excel

 • แนะนำเครื่องมือการทำงานกับฐานข้อมูลบน Excel (Database Management Tools)
 • การใช้ Auto Filter เพื่อค้นหาข้อมูลและกรองข้อมูล
 • การใช้ Advanced Filter เพื่อจัดการกับข้อจำกัดของ Auto Filter
 • การ Sort แบบ Single-Field, Multi-Field และ Special-Field
 1. การใช้เครื่องมือตรวจสอบข้อมูลบน Excel
 • การสร้าง Data Validation เพื่อป้องกันข้อมูลที่ผิดพลาดเข้าสู่ระบบข้อมูลบน Excel
 • การสร้าง Data Validation เพื่อแสดงข้อมูลในเซลล์แบบ List Item ช่วยให้ใช้ข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น
 • การใช้ Text to Columns เพื่อแบ่งข้อมูลเป็นหลายๆ Column แบบอัตโนมัติ
 1. การใช้เครื่องมือจัดรูปแบบข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด (Conditional Formatting)
 • เรียนรู้การจัดรูปแบบของข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดขั้นพื้นฐาน (Basic Conditional Formatting)
 • เรียนรู้การจัดรูปแบบของข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดขั้นซับซ้อน (Advanced Conditional Formatting)
 1. การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล (What-If Analysis) ด้วย Data Table
 • เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Data Table
 • เทคนิคการหาค่าผลลัพธ์ที่ต้องการแบบอัตโนมัติด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล Goal Seek
 • การสร้างแผ่นงานพยากรณ์ ( Forcast Sheet) สำหรับคาดการณ์มูลค่าตัวเลขในอนาคต
 1. 6. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTable และ PivotChart
 • การใช้เครื่องมือ Releationship สำหรับสร้างความเชื่อมโยงในการสรุป Pivot Table ของข้อมูลที่มาจากหลายๆ Sheet

รูปแบบการเรียนรู้ :

+  บรรยายแบบกระชับและการฝึกปฏิบัติการ (Mini-Lecture and Workshops)

+  การถาม-ตอบ (Question & Answer)

+  วิทยากรให้คำแนะนำ (Practices with Recommendation)

อาจารย์ ทิพอาภา ลี้ประเสริฐ

ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ (MBA สาขาการจัดการ)

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานคุณภาพ และผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานคุณภาพ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office

เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรโรงงานอุตสาหกรรม

พร้อมด้วยผู้ช่วยวิทยากรอีกหนึ่งคนที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำระหว่างฝึกปฏิบัติ 

โรงเเรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิกบริษัท ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจัดฝึกอบรม : ระยะเวลา 1 วัน ตามวันที่บริษัทกำหนด   

 

ระยะเวลา : ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น.  

 

กลุ่มเป้าหมาย :  พนักงานจากทุกสายงานที่กำหนด

 

วิทยากร : 

 

ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ (MBA สาขาการจัดการ)

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)                                                            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานคุณภาพ และผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานคุณภาพ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office

เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรโรงงานอุตสาหกรรม

(ประวัติวิทยากรตามแนบ)

พร้อมด้วยผู้ช่วยวิทยากรอีกหนึ่งคนที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำระหว่างฝึกปฏิบัติ 

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิผล สำหรับหัวหน้างาน 4 ก.พ.63

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิผล สำหรับหัวหน้างาน 4 ก.พ.63

ในชีวิตการทำงานของบุคลากรระดับบังคับบัญชานั้น ต้องสื่อสารแทบจะตลอดเวลา ไม่ว่าจะพูดคุยอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรกับลูกน้อง การทำความเข้าใจลูกน้อง การแก้ไขปัญหาในการทำงาน หรือเรื่องใดก็ล้วนแต่ต้องอาศัยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล หากแต่การสื่อสารก็ยังหลายเป็นปัญหาหนึ่งของบุคลากรที่ทำหน้าที่บังคับบัญชาคนทำงาน อันควรได้รับการฝึกอบรมพัฒนา                    

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

ภายหลังจากการเรียนรู้ครั้งนี้  ผู้เข้าร่วมเรียนรู้จะมีการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้

 • ความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายพฤติกรรมตามพื้นนิสัยที่แตกต่างกัน 4 แบบของคนทำงาน
 • ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความสำคัญของการสื่อสารแบบ 2 สร้างสำหรับการทำงานเป็นทีม                              (สร้างความสัมพันธ์-สร้างผลงานที่ดี)
 • การเลือกแนวทางการสื่อสารด้วยการพูด การฟังและการปฏิบัติอื่นกับเพื่อนร่วมงาน/หัวหน้างาน                                                       ที่มีความแตกต่างกันในรูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น
 • ทักษะในการสื่อสารด้วยการพูด การฟังและการตั้งคำถามเพิ่มขึ้น
 • การสำรวจข้อเด่นข้อด้อยในการสื่อสารของตน และระบุความต้องการปรับปรุงการสื่อสารของตนเองได้

ใครควรเข้า (Who Should Attend)

พนักงานระดับบังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้างานหรือผู้จัดการจากทุกสายงาน 

หัวข้อเรียนรู้ :  

คุณค่าความสำคัญของการสื่อสารรสำหรับผู้บังคับบัญชา

คุณค่าความสำคัญของการสื่อสารแบบ 2 สร้าง 

     –   สร้างสัมพันธ์

     – สร้างผลงาน

พฤติกรรมตามช่วงวัย (เจนเนอเรชั่น) ที่ต่างกันของคนทำงาน 

     กิจกรรมกลุ่ม : แนวทางสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับคนทำงานแต่ละช่วงวัย

ทำความเข้าใจพฤติกรรมตามนิสัย 4 แบบของคนทำงาน พร้อมทดลองประเมินตนเอง

     กิจกรรมกลุ่ม : แนวทางการสื่อสารตามนิสัย 4 แบบของคนทำงาน

การปรับใช้รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับคนแต่ละแบบตาม DISC

     – กับการประสานงาน

     – กับการติดตามงาน เป็นต้น

ความคิดทางบวกเพื่อการสื่อสารทางบวก

     ฝึกปฏิบัติ : ฝึกสะท้อนการคิดทางบวกกับสถานการณ์ที่กำหนด 

การพูดทางบวกเพื่อสร้างความรู้สึกอยากทำงานให้กับตนเอง

     ฝึกปฏิบัติ : ฝึกพูดทางบวกกับตนเองตามสถานการณ์ที่กำหนด 

การฟังอย่างตั้งใจ (Deep Listening) ด้วยการฟัง 3 ความ เพื่อให้เก็บสารได้อย่างครบถ้วน

การจับประเด็นจากการฟัง

    ฝึกปฏิบัติ : จับประเด็นและสรุปประเด็นของการพูดคุยตามที่กำหนด 

การตั้งคำถามเพื่อเคลียร์ความเข้าใจบ่อยในการสื่อสารด้วยคำถามปลายเปิด 

    กิจกรรม :  “รู้มั้ยฉันคิดถึงใคร”  

ภาษากาย (Body Language) ที่ต้องอ่านให้เข้าใจเพื่อให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล

    ฝึกปฏิบัติ : ฝึกอ่านภาษากาย 

ค้นหาข้อเด่นและข้อด้อยที่ต้องการพัฒนาการสื่อสารของตนเอง

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ  

กลุ่มเป้าหมาย :

    เจ้าของธุรกิจขนาด SME

    ผู้จัดการ/หัวหน้างานทุกสายงาน

    วิทยากรภายในที่ให้ความรู้เรื่องการสื่อสาร  ผู้สนใจทั่วไป

อาจารย์กิตติ องอาจเชาว์เลิศ

วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจ

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิกบริษัท ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

 

หลักสูตร OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 30 ม.ค.63

หลักสูตร OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 30 ม.ค.63

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การกำหนดเป้าหมายขององค์กร และทิศทางในการทำงาน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ( Vision )และพันธกิจ ( Mission ) ขององค์กร เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะทำให้พนักงานที่ทำงานในองค์กร สามารถรับทราบ เข้าใจเป้าหมายเดียวกันและร่วมมือกันในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายนั้นด้วยกันเพื่อองค์กร OKRs (Objective and Key Results) เป็นแนวคิดในการบริหารงาน ที่เริ่มเข้ามาและนิยมใช้กันมากขึ้นในหลายองค์กร OKRs มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้งพนักงานและองค์กร ทำให้หลายองค์กรนำ OKRs เข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์  (Objective)

 1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้แนวคิด OKRs (Objective and Key Results) ในการบริหารงาน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ และทราบถึงแนวทางและเทคนิคต่างๆ ในการนำ OKR มาปรับใช้ในองค์กร สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 1. OKRs คืออะไร
 2. ภาพรวมแนวคิดของ OKRs ในการตั้งเป้าหมายขององค์กร
 3. หลักการในการตั้ง OKRs ( Objective and Key Results)
 4. ตัวอย่างการตั้ง OKRs ขององค์กร
 5. เปรียบเทียบหลักการต่างๆ MBO,KPIs,BSC และ OKRs
 6. แนวทางนำ OKRs มาใช้ในองค์กร
 7. การเตรียมความพร้อมในการใช้ OKRs
 8. Mindset และ วัฒนธรรม CFR
 9. Timeline ในการใช้ OKRs ในองค์กร
 10. OKRs กับการประเมินผลในองค์กร
 11. เปรียบเทียบการวัดผล KPI และ OKRs
 12. การเตรียม OKRs และเชื่อมโยง OKRs กับ Mission & Vision ขององค์กร
 13. การติดตามและประเมินผล OKRs
 14. สรุป OKRs

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

 • 00-16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 1. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม การชม VDO
 2. การนำเสนอ พร้อมให้ผู้เข้าอบรม สรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาการจัดการ
 • ประกาศนียบัตร Lead/Auditor ISO 9001 : 2015 Certificated by IRCA
 • ประกาศนียบัตร Lead/Auditor ISO 14001:2015  Certificated by IRCA
 • ประกาศนียบัตร การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Organization Development รุ่นที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ( จำนวน 8 วัน)
 • ประวัติการทำงานปัจจุบัน
  • วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร
  • ที่ปรึกษาบัญชี-การเงิน
  • ที่ปรึกษาธุรกิจโครงการ RISMEP ประจำศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ชลบุรี

  ที่ปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิกบริษัท ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงินและงบประมาณเพื่อการบริหารงาน 16 ม.ค.63

หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงินและงบประมาณเพื่อการบริหารงาน 16 ม.ค.63

หลักการและเหตุผล

จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในการลงทุน การจัดการหาแหล่งทุนที่เหมาะสม โดยให้ผู้บริหารเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและตัดสินใจเพื่อการลงทุนที่เหมาะสม

โดยหลักสูตร  การวิเคราะห์งบการเงินและงบประมาณเพื่อการบริหารงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาการบริหารการเงินให้แก่เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารเพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทให้สอดคล้องภายใต้ภาพการจัดการและการวางแผนให้เหมาะให้ตรงกับเป้าหมายขององค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

 1. เจ้าของกิจการ
 2. ตัวแทนฝ่ายบริหาร
 3. บุคคลที่มีความสนใจ

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการเงินเพื่อสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจสำหรับโครงการลงทุน

หัวข้อการเรียนรู้

 • หน้าที่ของผู้บริหารสาขาต้องมีอะไรบ้าง ?
 • การเงินเกี่ยวข้องอย่างไร ?
 • การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน Ratio
 • Concept การจัดทำงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
 • งบประมาณ (BUDGETING) คืออะไร
 • วงจรงบประมาณ (BUDGETING PROCESS)
 • ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ (Budgeting)
 • การจัดทำงบประมาณดำเนินงานโดยพิจารณาถึง ยอดขาย กำไร ต้นทุนต่างๆ
 • การติดตามและประเมินประสิทธิภาพของงบประมาณผู้รับผิดชอบ โดยใช้เครื่องมือต่างเช่น
 • วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback period method)
 • วิธีผลตอบแทนจากการลงทุน (The internal rate of return method)
 • ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)
 • สรุปการเรียนรู้

รูปแบบการเรียนรู้

 • การบรรยาย การสาธิต  กิจกรรมการเรียนรู้  และ การอภิปรายกลุ่ม

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม        

1 วัน

การประเมินผล

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาการจัดการ
 • ประกาศนียบัตร Lead/Auditor ISO 9001 : 2015 Certificated by IRCA
 • ประกาศนียบัตร Lead/Auditor ISO 14001:2015  Certificated by IRCA
 • ประกาศนียบัตร การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Organization Development รุ่นที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ( จำนวน 8 วัน)
 • ประวัติการทำงานปัจจุบัน
  • วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร
  • ที่ปรึกษาบัญชี-การเงิน
  • ที่ปรึกษาธุรกิจโครงการ RISMEP ประจำศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ชลบุรี

  ที่ปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิกบริษัท ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

 

 

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การสรรหาเชิงรุกกับการสร้างแบรนด์องค์กรสำหรับ HR 19 ก.ย.65

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การสรรหาเชิงรุกกับการสร้างแบรนด์องค์กรสำหรับ HR 19 ก.ย.65

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 09.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคา โปรโมรชั่น  2,500 บาท

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

หลักการและเหตุผล (Introduction)

โลกแห่งการทำงานปัจจุบัน เต็มไปด้วยการแข่งขันทางธุรกิจ “บุคลากร” ถือเป็นปัจจัยในการแข่งขันที่สำคัญยิ่ง องค์กรใดมีบุคลกรที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพตรงตามความต้องการขององค์กร ย่อมสร้างความได้เปรียบอย่างยิ่งในการแข่งขันทางธุรกิจ ดังนั้น การสรรหาบุคลากรจึงต้องเป็นการสรรหาเชิงรุก ที่รวดเร็ว ฉับไว และได้คนที่ใช่สำหรับองค์กร ทั้งนี้ การสร้างภาพลักษณ์และแบรนด์องค์กร จึงมีส่วนสำคัญในการทำให้ผู้สมัครเกิดความรับรู้  ประทับใจ และสนใจในตัวองค์กรหลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างการสรรหาเชิงรุกและการสร้างแบรนด์องค์กรให้เกิดความมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กรมากขึ้น

วัตถุประสงค์  (Objective)

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การสรรหาเชิงรุกและการสร้างแบรนด์องค์กร

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจเทคนิคการสรรหาเชิงรุกและการสร้างแบรนด์องค์กร

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางเพื่อนำไปใช้ในองค์กรตนเอง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

เจ้าหน้าที่แผนก HR ฝ่าย Recruitment & Selection

หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการสรรหาและสร้างแบรนด์องค์กร

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1.สถานการณ์การสรรหาบุคลากรในยุคปัจจุบัน

2.ความหมายของ การสรรหาเชิงรุก

3.การสรรหาเชิงรุกเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์องค์กรอย่างไร

4.ประโยชน์ของการสรรหาเชิงรุกและการสร้างแบรนด์องค์กรเพื่อการสรรหา

5.เทคนิคการสรรหาเชิงรุก

 • วิเคราะห์ภายใน

 • สาเหตุที่คนลาออก

 • บริบทที่ดึงดูดพนักงาน

 • ขั้นตอนการสรรหา

 • วิเคราะห์ภายนอก

 • คู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน

 • คู่แข่งต่างธุรกิจ

6.วิธีการสรรหา

 • การสรรหาจากภายในบริษัท เช่น Referral Program การสร้าง recruiter

 • ลงโฆษณาทางอินเตอร์เนต

 • การใช้ Social Media – Website บริษัท, Facebook , Line Official ,Line Group,Linkedin

,สื่อเฉพาะทาง

 • การใช้ Recruitment Agency,HeadHunter

7.การสร้างแบรนด์องค์กรเพื่อการสรรหาคัดเลือก

 • ความหมายของ Employer Branding (EB) –และ Recruitment Marketing (RM) – การตลาดเพื่อการสรรหาบุคลากร

8.เทคนิคการสร้างการตลาดเพื่อการสรรหา

 • เนื้อหา Content

 • ภาพ องค์ประกอบทางศิลป์

 • ช่องทางการสื่อสาร

ตัวอย่างการทำการตลาดเพื่อการสรรหา

9.การปรับเครื่องมือการสรรหาให้ทันและเหมาะสมกับยุคสมัย

 1. สรุปหลักการสรรหาเชิงรุกกับการสร้างแบรนด์องค์กร

Workshop

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

9.00 – 16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 1. บรรยาย พร้อมปฏิบัติผ่านกิจกรรม Workshop

 2. การทบทวนประเด็นความเข้าใจพร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

วิทยากร

อ.ชัญญชิตา ศรีชัย

Summary profile

ประสบการณ์ทำงานรวมกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการและผู้บริหารในบริษัทญี่ปุ่น อเมริกา และไทย โดยทำงานทั้งส่วน HRM,HRD,Knowledge Management และ Administration ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มอิเลคทรอนิก ยานยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจ Oil & Gas และอุตสาหกรรมอาหาร ดำรงตำแหน่ง Manager, SR.Manager HRBP, และ HR Director มีความถนัดในงาน HR Generalist และมีความเชี่ยวชาญใน Corporate Communication, Employee Engagement, Employee Relation, Training & Development และ Performance Management System

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

หลักสูตร Leader as Coach and Facilitator 19 พ.ค.63

หลักสูตร Leader as Coach and Facilitator 19 พ.ค.63

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ผู้นำคือผู้ที่อยู่ในบทบาทหน้าที่ที่สำคัญยิ่งในองค์กร เป็นผู้ที่คิดกลยุทธ์ วางแผน ดำเนินการ แก้ไขปัญหา และนำพาองค์กร พาทีมงานไปสู่เป้าหมายความสำเร็จที่องค์กรตั้งไว้ ผู้นำมีคุณสมบัติหลากประการ ทั้งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะและทักษะต่างๆที่สามารถเป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธากับทีมงาน ทักษะที่สำคัญที่ผู้นำต้องมีในปัจจุบันคือ ทักษะ Coach และ Facilitator ทั้งสองทักษะนี้ มีความสำคัญที่จะสามารถพัฒนา นำพา ผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงาน ไปสู่การคิดด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ( Self – Solution Thinking ) ซึ่งนำไปสู่พฤติกรรมและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรใดมีผู้นำที่มีทักษะด้าน Coach และ Facilitator จะนำไปสู่การสร้างทีมงานและผลงานที่มีคุณภาพ สามารถสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร

วัตถุประสงค์  (Objective)

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทของผู้นำแบบ Coach และ Facilitator

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจกระบวนการในการ Coach และเทคนิคต่างๆ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางเพื่อนำไปใช้ในองค์กรตนเอง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

หัวหน้างาน ผู้จัดการ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1.ผู้นำคือใครในองค์กร และลักษณะของผู้นำ

2 ทักษะของผู้นำที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน

3.บทบาทของผู้นำในการ การโค้ช Coach

4.กระบวนการและขั้นตอนในการโค้ช รูปแบบ TAPS Model

5.การเข้าใจคนประเภทต่างๆ และหลักการที่ผู้นำควรตระหนัก SCARF Model

6.บทบาทของผู้นำในการเป็น Facilitator

7.เทคนิคการติดตามผลด้วย GROW Model

8.การสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันแบบ CFR

Workshop

9.สรุปประเด็นการเรียนรู้

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

9.00 – 17.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 1. บรรยาย และเรียนรู้ผ่านการอบรมและดูคลิป พร้อมทั้งการถาม-ตอบ
 2. การทบทวนประเด็นความเข้าใจผ่าน WORKSHOP พร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

วิทยากร

อ.ชัญญชิตา ศรีชัย

Summary profile

ประสบการณ์ทำงานรวมกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการและผู้บริหารในบริษัทญี่ปุ่น อเมริกา และไทย โดยทำงานทั้งส่วน HRM,HRD,Knowledge Management และ Administration ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มอิเลคทรอนิก ยานยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจ Oil & Gas และอุตสาหกรรมอาหาร ดำรงตำแหน่ง Manager, SR.Manager HRBP, และ HR Director มีความถนัดในงาน HR Generalist และมีความเชี่ยวชาญใน Corporate Communication, Employee Engagement, Employee Relation, Training & Development และ Performance Management System

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ยืนยัน หลักสูตร พัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารภายในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ (Business Writing for effective communication in Organization ) 19 ก.พ.63

ยืนยัน หลักสูตร พัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารภายในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ (Business Writing for effective communication in Organization ) 19 ก.พ.63

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การทำงานในองค์กรปัจจุบัน พนักงานจำเป็นต้องใช้การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร ทั้งการเขียนจดหมาย Email บันทึกข้อความภายใน ( Memo )

ทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ผู้ส่งสารสามารถสื่อสารข้อความตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตรงประเด็น ประหยัดเวลา ส่งผลให้การรับทราบ การประสานงาน การตอบกลับจากผู้รับสารอย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน สร้างประสิทธิภาพในการสื่อสารและความสัมพันธ์ภายในองค์กรที่ดี

วัตถุประสงค์  (Objective)

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษภายในองค์กรอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพในรูปแบบต่างๆ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารภายในองค์กรอย่างเหมาะสมและมีอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

พนักงานทุกระดับต้น อาวุโส ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายในองค์กร

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1.ความจำเป็นในการใช้การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร

 1. หลักการสำคัญในการเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายในองค์กร
 2. หลักไวยากรณ์ที่ใช้ในการเขียนเพื่อให้เกิดหลัก CSC

C – Correct, S – Simple and C – Concise

4.เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

 • การตั้ง Headline ที่ตรงประเด็น
 • การเริ่มต้น Intro
 • เนื้อเรื่อง (Content )
 • บทสรุปและจุดประสงค์ที่ต้องการ (Conclusion and request )

5.ภาษาที่เหมาะสม และมารยาทและข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภายใน

6.การเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ

 • การแจ้งข้อมูล
 • การนัดหมายการประชุม
 • การยืนยันการนัดหมาย
 • การยกเลิกหรือการเลื่อนการนัดหมาย
 • การเชิญเข้าร่วมการอบรม สัมมนา
 • การตอบกลับจม.เชิญ
 • การแสดงความขอบคุณ
 • การแนะนำพนักงานใหม่
 • การแจ้งบุคลากรเกษียณอายุ
 • การประกาศหยุดงาน
 • การตักเตือน

7.Workshop : การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ

8.สรุปการเรียนรู้

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

9.00 – 17.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 1. บรรยาย พร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop
 2. การนำเสนอตัวอย่าง และแนะนำพร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง                                                                อ.ชัญญชิตา ศรีชัยChanyachita Srichaiวิทยากร ที่ปรึกษาธุรกิจ

  ประสบการณ์ทำงานรวมกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการและผู้บริหารในบริษัทญี่ปุ่น อเมริกา และไทย โดยทำงานทั้งส่วน HRM,HRD,Knowledge Management และ Administration ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มอิเลคทรอนิก ยานยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจ Oil & Gas และอุตสาหกรรมอาหาร ดำรงตำแหน่ง Manager, SR.Manager HRBP, และ HR Director มีความถนัดในงาน HR Generalist และมีความเชี่ยวชาญใน Corporate Communication, Employee Engagement, Employee Relation, Training & Development และ Performance Management System

   

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

หลักสูตร การบูรณาการความสัมพันธในองค์กรเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน ( Relationship Integration in Organization for sustainable success ) 11 ก.พ.63

หลักสูตร การบูรณาการความสัมพันธในองค์กรเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน ( Relationship Integration in Organization for sustainable success ) 11 ก.พ.63

หลักการและเหตุผล (Introduction)

   การสร้างความสัมพันธที่ดีในองค์กรคือการสร้างความรู้สึกที่ดี มีการช่วยเหลือเกื้อกูล เกิดความผูกพัน เข้าใจซึ่งกันและกัน ระหว่างบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร ทั้งระหว่างเพื่อนร่วมงาน ระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง และระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งส่งผลให้การทำงานของแต่ละบุคคลเกิดประสิทธิภาพ อันนำไปสู่ประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร

ทักษะการสร้างความสัมพันธภาพเป็นทักษะที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งความสัมพันธภาพระหว่างบุคคลจะมีประสิทธิภาพมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปัจัยภายในคือตัวบุคลากรเอง และปัจจัยภายนอกคือระบบนิเวศขององค์กร การบูรณาการความสัมพันธ์ภายในองค์กรที่ดี ย่อมทำให้เกิดผลลัพธ์ของความร่วมมือร่วมใจอันทำให้เกิดความสำเร็จกับแก่องค์กรอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์  (Objective)

 1. เพื่อบุคลากรในองค์กรได้ทราบถึงเทคนิคของการสร้างความสัมพันธ์
 2. เพื่อบุคลากรได้เรียนรู้เข้าใจตัวเอง และคนอื่น รวมทั้งสามารถยอมรับความแตกต่าง

3.เพื่อเข้าใจบทบาทของแต่ละส่วนงานและหน้าที่ที่ทุกคนเชื่อมโยงกัน

4.เพื่อลดความขัดแย้งภายในองค์กรระหว่างหน่วยงาน และระหว่างบุคคล

 1. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

รูปแบบที่ 1 สำหรับการจัดคอร์สสำหรับพนักงานทั้งองค์กร

รูปแบบที่ 2 สำหรับกับจัดคอร์สสำหรับระดับ หัวหน้างาน  ผู้จัดการขึ้นไป

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1.ความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์กับการทำงานในองค์กร

2.องค์ประกอบของมนุษย์สัมพันธ์และวิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 1. พลังความคิดเชิงบวก (The Power of Positive Thinking) พลังการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
 2. เทคนิคการวิเคราะห์ความเป็นตนเอง (Being) เพื่อเข้าใจตนเอง

5.การแลกเปลี่ยนความเป็นตนเองกับบุคคลอื่น บทบาทหน้าที่ ความเป็นตัวเอง

( Group Conversation )

Workshop เพราะ ( หัวใจ ) เราผูกกัน ( We are all Engaged )

6.การสร้างความสัมพันธ์โดยผ่านการสื่อสาร 3 V – Vocal,Verbal ,Visual

7.สมการแห่งความสำเร็จ

7.การฝึกทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Listening Skill)

8.คุณค่าของการอยู่ร่วมกัน ( Feedback and Recognition )

    Workshop ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ ( Once we are closer )

 1. สุขแล้วสำเร็จ หรือสำเร็จแล้วจึงสุข

10.ความสัมพันธ์ที่ดี ความสุขของคน สร้างอะไรให้องค์กร

กิจกรรม New M-R-M สู่ความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน

12.สรุปการเรียนรู้

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

9.00 – 17.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 1. บรรยาย พร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ
 2. ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้และสิ่งที่ได้จากการเรียนเพื่อทบทวนความเข้าใจ

วิทยากร

อ.ชัญญชิตา ศรีชัย

Summary profile

ประสบการณ์ทำงานรวมกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการและผู้บริหารในบริษัทญี่ปุ่น อเมริกา และไทย โดยทำงานทั้งส่วน HRM,HRD,Knowledge Management และ Administration ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มอิเลคทรอนิก ยานยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจ Oil & Gas และอุตสาหกรรมอาหาร ดำรงตำแหน่ง Manager, SR.Manager HRBP, และ HR Director มีความถนัดในงาน HR Generalist และมีความเชี่ยวชาญใน Corporate Communication, Employee Engagement, Employee Relation, Training & Development และ Performance Management System

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

หลักสูตร Smart JD based KPIs and Competency เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการเขียน JD ที่ถูกต้อง 28 ม.ค.63

หลักสูตร Smart JD based KPIs and Competency เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการเขียน JD ที่ถูกต้อง 28 ม.ค.63

หลักการและเหตุผล (Introduction)

Job Description หรือ JD หรือใบกำหนดหน้าที่งาน เป็นเอกสารสำคัญที่แสดงให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงตำแหน่ง หน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ ในหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ JD เปรียบเสมือนรากฐานของการทำงานซึ่งเชื่อมโยงไปยังงานอื่นๆ ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เช่น งานสรรหาและคัดเลือก งานฝึกอบรมและพัฒนา งานประเมินผลการทำงาน งานความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง ฯลฯ หากองค์กรมีการเขียน JD ที่ถูกต้อง ชัดเจน รวมทั้งเชื่อมโยงกับเรื่อง KPIs และ Competency ของแต่ละตำแหน่ง เท่ากับว่าองค์กรนั้นมีการวางพื้นฐานอย่างดีในการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรนั่นเอง

วัตถุประสงค์  (Objective)

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการเขียน JD ที่ถูกต้อง

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียน JD ของตนเองเชื่อมโยงกับ KPIs และ Competency ได้

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการเขียน Smart JD Based KPIs and Competency ได้เพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีในองค์กรต่อไป

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

เจ้าหน้าที่แผนก HR หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการเขียน JD

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1.ความหมายและเหตุผลในการจัดทำ JD ประโยชน์ในการจัดทำ JD

2.ส่วนประกอบของ JD มีอะไรบ้าง

3.Job Description and Job Specification ต่างกันอย่างไร

4.Smart JD มีลักษณะอย่างไร

5.แนวการเขียน Job Responsibility Matrix หลักการจัดลำดับงาน แยกตามตำแหน่งงาน

Workshop

6.การกำหนด KPIs การเชื่อมโยง KPIs ในการประเมินผลงาน ลงใน JD

7.การกำหนด Competency การเชื่อมโยง Competency ในการประเมินผลงาน ลงใน JD

Workshop

 1. แนวทางการสื่อสารการจัดทำ JD

9.สรุปประเด็นการเรียนรู้เรื่อง Smart JD based KPIs and Competency

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

9.00 – 16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 1. บรรยาย เรียนรู้ พร้อมปฏิบัติผ่านกิจกรรม Workshop
 2. การทบทวนประเด็นความเข้าใจพร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

วิทยากร

อ.ชัญญชิตา ศรีชัย

Summary profile

ประสบการณ์ทำงานรวมกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการและผู้บริหารในบริษัทญี่ปุ่น อเมริกา และไทย โดยทำงานทั้งส่วน HRM,HRD,Knowledge Management และ Administration ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มอิเลคทรอนิก ยานยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจ Oil & Gas และอุตสาหกรรมอาหาร ดำรงตำแหน่ง Manager, SR.Manager HRBP, และ HR Director มีความถนัดในงาน HR Generalist และมีความเชี่ยวชาญใน Corporate Communication, Employee Engagement, Employee Relation, Training & Development และ Performance Management System

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

หลักสูตร การพัฒนาทักษะในการจัดการระบบความคิดเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการบริหารเวลาเพื่อสร้างสมดุลและความสำเร็จในชีวิต 22 ม.ค.63

หลักสูตร การพัฒนาทักษะในการจัดการระบบความคิดเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการบริหารเวลาเพื่อสร้างสมดุลและความสำเร็จในชีวิต 22 ม.ค.63

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การทำงานแบบไม่จัดระบบความคิด จัดลำดับความจำเป็นก่อนหลัง จับประเด็น จัดรูปแบบการวางแผนงานที่เหมาะสม เป็นสาเหตุให้คนทำงานสูญเสียไปกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ทำงานแบบไม่มีลำดับก่อนหลัง ไม่จับประเด็นงาน และขาดทักษะการวางแผนงาน  ส่งผลให้ผลงานสำเร็จช้าและอาจมีประสิทธิภาพน้อยกว่าที่ควรเป็น ตรงกันข้าม หากพนักงานเข้าใจและรู้จักสร้างทักษะการจัดการเพื่อจัดระบบความคิด การวางแผนงาน จะส่งผลใช้เวลาบริหารการทำงานอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สามารถสร้างสมดุลชีวิต และความสำเร็จได้ทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว

วัตถุประสงค์  (Objective)

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การจัดระบบความคิด และรู้จักการวางแผน บริหารเวลา

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้แนวทางและรูปแบบการจัดระบบความคิด จัดประเด็นงาน และวางแผนงาน บริหารเวลา ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น

3.เพื่อสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตทำงาน และชีวิตส่วนตัว

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน ผู้จัดการ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1.ทักษะการจัดระบบ ระเบียบความคิดคืออะไรและจำเป็นอย่างไร

2.คนที่มีทักษะการจัดระบบความคิด ส่งผลอย่างไรกับการทำงาน และการใช้ชีวิต

3.เทคนิคการจัดระบบความคิดแบบต่างๆ

 • แบบ Mandala Art
 • Mindmap
 • Digital Mindmap
 • Logic Tree
 • Brain writing

Workshop เทคนิคการจัดระบบความคิด

4.เทคนิคการวางแผน

 • Brainstorming
 • Brainwriting
 • Question Leading
 • One page Planning

5.การวางแผนชีวิต

 • Wheel of life
 • Life graph
 • Bucket list

Workshop การวางแผนชีวิต

6.ประโยชน์และคุณค่าที่ได้จากการจัดระบบความคิดและการวางแผนชีวิต

7.สรุปประเด็นและประโยชน์ของการเรียนรู้และใช้ทักษะจัดระบบความคิด จัดระเบียบการทำงานและประเด็นงาน การวางแผนงาน

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

9.00 – 16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 1. บรรยาย พร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop
 2. การนำเสนอ พร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

วิทยากร

อ.ชัญญชิตา ศรีชัย

Summary profile

ประสบการณ์ทำงานรวมกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการและผู้บริหารในบริษัทญี่ปุ่น อเมริกา และไทย โดยทำงานทั้งส่วน HRM,HRD,Knowledge Management และ Administration ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มอิเลคทรอนิก ยานยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจ Oil & Gas และอุตสาหกรรมอาหาร ดำรงตำแหน่ง Manager, SR.Manager HRBP, และ HR Director มีความถนัดในงาน HR Generalist และมีความเชี่ยวชาญใน Corporate Communication, Employee Engagement, Employee Relation, Training & Development และ Performance Management System

ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาท

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

http://www.tesstraining.com