หลักสูตร ทัศนคติเชิงบวกแบบคิดอยากขาย และอยากสำเร็จในงานขาย Positive Attitude with Want to Sell and Successful in Sales 15 พ.ย.62

หลักสูตร ทัศนคติเชิงบวกแบบคิดอยากขาย และอยากสำเร็จในงานขาย Positive Attitude with Want to Sell and Successful in Sales 15 พ.ย.62

ที่มาของหลักสูตร

 • ถ้าจะทำให้งานขายเป็นเรื่องที่ง่าย ไม่ต้องยุ่งยาก ไม่ต้องลำบาก ไม่ต้องท้อแท้ใจ แถมยังขายได้ประสบความสำเร็จ นักขายจำเป็นต้องมีพื้นฐานหนึ่งซึ่งเป็นต้นทุนหลักที่จะทำให้งานขายนั้นๆยังสามารถดำเนินก้าวหน้าต่อยอดขึ้นเป็นลำดับต่อไปได้ นั่นก็คือ การมีทัศนคติเชิงบวก ทัศนคติเกี่ยวกับงานขายเป็นเรื่องที่ต้องมาทำความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้เข้าใจถึงต้นทุนพื้นฐานนี้ที่ต้องมี และต้องมีให้มากขึ้นเรื่อยๆด้วย การมีทัศนคติที่ดีกับงานขายไม่ใช่การหลอกตนเองว่างานขายมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ เพื่อให้ตนเองสบายใจในเบื้องต้น แล้วก็มากลุ้มใจในตอนท้าย แต่การมีทัศนคติที่ดีกับงานขายจะช่วยให้ทราบว่า หลายต่อหลายครั้งที่งานขายไม่ประสบความสำเร็จ เกิดจากการที่ตนเองคิดเอง ตัดสินเอง สรุปเอง ไปแล้วแทบทั้งสิ้น ซึ่งจริงๆลูกค้าอาจจะไม่ได้คิดอย่างที่เราคิดก็เป็นได้นั่นเอง

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 • เพื่อสร้างแนวความคิดต่องานขายด้วยต้นทุนทางความคิด
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมองเห็นประโยชน์ของการมีทัศนคติเชิงบวก
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดแรงบันดาลใจและช่วยส่งผลลัพธ์ที่ดีต่องานขาย
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาตนเองให้อยากขาย งานขายเป็นงานแห่งความสุขและอยากสำเร็จในงานขาย

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1 วัน  (09.00-16.00 น.)

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

 • เรียนรู้และเข้าใจตนเอง
 • เรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น
 • เรียนรู้และเข้าใจในธรรมชาติของงานขาย
 • ทัศนคติในการมองโลก มองตนเอง มองผู้อื่น
 • ทำไมต้องสร้างต้นทุนทางความคิดก่อนการขาย
 • ทัศนคติเชิงบวกแบบคิดอยากขาย อยากสำเร็จในงานขาย
 • เทคนิคการตรวจจับทัศนคติเชิงลบ
 • เทคนิคการปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบไปเป็นเชิงบวก
 • ทัศนคติที่ดีต่อการร่วมกันทำงานเป็นทีมในการขาย
 • แนวคิดดีๆต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งในงานขาย
 • องค์กรแห่งความสุข สร้างได้ด้วยทัศนคติเชิงบวก
 • กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร
 • Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
 • สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม
 • ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

ผู้เข้าฝึกอบรม  เหมาะสำหรับหัวหน้างาน และพนักงานขายทุกระดับ

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

1.บรรยาย 60% : กิจกรรมการเรียนรู้ 40%

2.การอภิปรายร่วมและกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม

3.กรณีศึกษาแบบยกตัวอย่างเป็น Model Case Study (Workshop)

4.สรุปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

 

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

ราคาสมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

 

หลักสูตร การติดต่อสื่อสารที่ดีเเละการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 13 ธ.ค.62

หลักสูตร การติดต่อสื่อสารที่ดีเเละการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 13 ธ.ค.62

หลักการและเหตุผล

การติดต่อสื่อสารเป็นการถ่ายทอดความต้องการเพื่อแลกเปลี่ยนทั้งความคิด ข่าวสาร ระหว่างคนหนึ่ง ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยการพูด การพิมพ์/เขียน หรือการแสดงออก หรือลักษณะต่างๆ แต่คงจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจตามมาไม่ได้ ดังนั้นหากเกิดปัญหา จึงต้องมีวิธีการแก้ปัญหาต่างๆนั้น ทั้งในระยะยาว และระยะสั้น แต่สำหรับคนบางคนที่ประกอบอาชีพที่ไม่สามารถขอเวลานอกในการออกมาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆได้ จึงต้องมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นส่วนสำคัญ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด

วัตถุประสงค์

 1. เพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสาร
 2. พัฒนาทักษะการตั้งรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและอาจเกิดขึ้น
 3. เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการเรียน

1 วัน แบ่งเป็น 2 ช่วงหลักสูตร ช่วงเช้าและบ่าย เวลา 9.00-16.30 น.

เกณฑ์การวัดผล

กิจกรรมเดี่ยว และ กลุ่ม : การกล้าแสดงออก กล้าตอบคำถาม และการมีส่วนร่วม

รายละเอียดหลักสูตร

แบ่งเป็น 2 ช่วงหลักสูตรคือ

 1. การติดต่อสื่อสาร ช่วงเช้า 9.00-12.00 น.
 2. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และกิจกรรม ช่วงบ่าย 13.00-16.30 น.

เนื้อหาหลักสูตร

การติดต่อสื่อสาร

 1. รู้จักความหมายของการติดต่อสื่อสาร
 2. ทำความเข้าใจการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆ
 3. การติดต่อสื่อสาร และ รับสารที่ดี
 4. กิจกรรมการติดต่อสื่อสาร

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

 1. ทำความเข้าใจและเตรียมตั้งรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
 2. แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ
 3. พลิกวิกฤต ให้เป็นโอกาสจากปัญหา
 4. กิจกรรมการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

5.             กิจกรรมผสมผสาน

ประวัติ อ.วัชรินทร์ จัตุชัย
การศึกษา ระดับปริญญาตรี : คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และการอาหาร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์ด้านการทำงานในสาขาอาชีพต่างๆ
: การทำงานด้านการเป็นอาจารย์และวิทยากร
: วิทยากรประจำบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สอนที่ปรึกษาด้านการขายทั่ว ประเทศ : อาจารย์พิเศษตามมหาวิทยาลัย หน่วยงาน องค์กร และ SME ต่างๆทั่วประเทศ
ประสบการณ์ด้านการบรรยาย
: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด -วิทยากรบรรยายหลักสูตร Toyota Sales Exellent บรรยายด้านการนำเสนอ การเจรจาต่อรอง และการนำชมรถ -วิทยากรบรรยายหลักสูตร toyota Sures บรรยายด้านการเจรจาต่อรอง การวางกลยุทธ์

ราคา 3,900.00 บาท ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

สมาชิก โอนก่อน ละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม

เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

หลักสูตร บุคลิกภาพและการแต่งตัวในยุคใหม่ 22 ต.ค.62 อ.วัชรินทร์ จัตุชัย

หลักสูตร บุคลิกภาพและการแต่งตัวในยุคใหม่ 22 ต.ค.62  อ.วัชรินทร์ จัตุชัย

หลักการและเหตุผล

”         เป็นอย่างที่ทราบกันดีว่ากาลเวลา มักจะผ่านไปรวดเร็ว และมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่แพ้กาลเวลา ทั้งเทคโนโลยีต่างๆ การพัฒนารูปแบบธุรกิจที่มีหลากหลายเป็นต้น และสิ่งหนึ่งที่สาวๆหนุ่มๆในยุคสมัยใหม่นี้ ต้องพัฒนาและตามให้ทันคือ “”การแต่งตัว”” ที่หลากหลายคนให้ความสำคัญค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะแต่งตัวให้แปลก แหวกแนว แต่งให้ดูสะดุดตา แต่งเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้ร่างกาย หรือแม้แต่แต่งเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเอง

และมีเพียงไม่กี่สิ่ง ที่แม้แต่กาลเวลาก็ไม่สามารถทำอะไรได้ สำหรับสังคมทุกยุค ทุกสมัย สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้สามารถมีบทบาททางสังคมได้อย่างโดดเด่น สิ่งนี้คือ “”บุคลิกภาพ”” ที่เป็นสิ่งที่สามารถส่งผลในระยะยาวสำหรับคนที่มีบุคลิกภาพที่ดี และหากสิ่งนี้ นำมาผสมผสานกับการแต่งตัวที่ทันยุคทันสมัยแล้ว จะยิ่งช่วยผลักดันให้อนาคตก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็ว เพราะรูปลักษณ์ภายนอก เป็นสิ่งแรกที่ผู้อื่นจะเห็นก่อนที่จะได้ทำความรู้จัก ดังคำที่ว่า เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

วัตถุประสงค์

 1. สร้างภาพลักษณ์ภายนอกที่ดี เพื่อให้เป็นจุดเด่นและสร้างความน่าดึงดูดแก่ผู้พบเห็น
 2. สร้างความมั่นใจ และความกล้าที่จะออกไปเผชิญแก่สังคมภายนอกได้อย่างเต็มร้อย
 3. เพื่อสร้างสกริลการสังเกตสถานที่ และสถานการณ์ เพื่อการแต่งกายที่เหมาะสม

 

ระยะเวลาการเรียน

1 วัน แบ่งเป็น 2 ช่วงหลักสูตร ช่วงเช้าและบ่าย เวลา 9.00-16.30 น.

 

เกณฑ์การวัดผล

กิจกรรมเดี่ยว และ กลุ่ม : การกล้าแสดงออก กล้าตอบคำถาม และการมีส่วนร่วม

 

รายละเอียดหลักสูตร

แบ่งเป็น 2 ช่วงหลักสูตรคือ

 1. การสร้างบุคลิกภาพที่ดี ช่วงเช้า 9.00-12.00 น.
 2. การแต่งตัวในยุคสมัยใหม่ และกิจกรรม ช่วงบ่าย 13.00-16.30 น.

 

เนื้อหาหลักสูตร

การสร้างบุคลิกภาพ

 1. หน้าตา การยิ้ม และแสดงอารมณ์  เพื่อ First Inpression ที่ดีงาม
 2. การมอง ด้วยสายตาที่สุภาพ สร้างความเป็นมิตร
 3. การพูดการ ใช้คำและใช้น้ำเสียงเพื่อชนะใจผู้ฟัง
 4. ลักษณะการยืนที่สง่า และเป็นธรรมชาติ
 5. การเดิน ที่สะดุดตา แต่ไม่สะดุดพื้น
 6. การนั่งที่สำรวม และสุภาพ ที่ไม่เปิดกว้างและต้อนรับใครมากไป
 7. การไอหรือจาม เมื่อเลี่ยงไม่ได้ ควรจะหลบอย่างไร เพื่อให้คู่สนทนาไม่วิ่งหนี
 8. การรับประทานอาหาร เมื่อเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องร่วมโต๊ะ

การแต่งตัวในยุคสมัยใหม่

 1. ทรงผม มีผลต่อการเข้าถึง
 2. เช็คสถานที่ให้พร้อม เพื่อเตรียมตัวแต่งกายให้เหมาะสม
 3. แต่งแบบเนี้ย มัน Out แล้ว
 4. Mix & Match สีไหนที่เข้ากัน
 5. รองเท้าแบไหน ที่ใช่สำหรับคุณ
 6. เครื่องประดับ ช่วยดึงความสนใจ
 7. แต่งแบบไหน ที่เข้ากับตัวคุณ

8.            กิจกรรม Workshop

ราคา 3,900.00 บาท ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

สมาชิก โอนก่อน ละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม

เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

 

ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการอ่านใจลูกค้า บรรยายโดย อ.วัชรินทร์ จัตุชัย 27 ก.ย.62

ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการอ่านใจลูกค้า บรรยายโดย อ.วัชรินทร์ จัตุชัย 27 ก.ย.62

หลักการและเหตุผล
         สมัยนี้หรือสมัยไหนๆ คงหลีกเลี่ยงการซื้อ-ขายไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งสินค้าหรือบริการก็ตาม ซึ่งการซื้อขาย ทำให้เกิดบทบาทเพิ่มขึ้นมา 2 บทบาท นั่นคือ บทบาทการเป็นผู้ซื้อ หรือผู้บริโภค และอีกบทบาทคือ ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ และเป็นที่แน่นอนว่าเมื่อเกิดการซื้อ-ขาย จะต้องเกิดการเจรจาและต่อรองขึ้นมา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประหยัดที่สุดของบทบาทผู้บริโภค
ดังนั้นความสำคัญของบทบาทของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ จึงมีความสำคัญไม่แพ้กัน และเพื่อเป็นความอยู่รอดของผู้ขายนั้น แต่ละท่านจะมีกลยุทธ์ และ เทคนิคการขายที่แตกต่างกันไป ซึ่งสิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งนั้นคือ “เทคนิคการอ่านใจลูกค้า” เพื่อให้การซื้อ-ขายนั้นสมบูรณ์แบบ ได้รับกำไรตามอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ หรือสุดท้ายแล้วไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบจนเกินไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านใจลูกค้าจากท่าทาง น้ำเสียงของผู้บริโภค
2. เพิ่มทักษะการปรับใช้คำพูดในบทสนทนาที่อยู่ในขั้นตอนการซื้อ-ขาย
3. เพิ่มความสามารถและทักษะของผู้ขายที่ดี เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจนั้นๆ
ระยะเวลาการเรียน
1 วัน แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าและบ่าย เวลา 9.00-16.30 น.
เกณฑ์การวัดผล
กิจกรรมเดี่ยว และ กลุ่ม : การกล้าแสดงออก กล้าตอบคำถาม และการมีส่วนร่วม
รายละเอียดหลักสูตร
แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ
1. ทฤษฎีเทคนิคการอ่านใจลูกค้า ช่วงเช้า 9.00-12.00 น.
2. ต่อทฤษฎีและกิจกรรมกลุ่ม ช่วงบ่าย 13.00-16.30 น.
เนื้อหาหลักสูตร
1. การเปิดบทสนทนาเริ่มการซื้อ-ขาย
2. การใช้คำพูด การตอบคำถามจากผู้บริโภค
3. เทคนิคการสังเกตปฏิกิริยา ภาษากายจากผู้บริโภค
4. เทคนิคการอ่านน้ำเสียงการตอบรับของผู้บริโภค
5. การแก้สถานการณ์ เพื่อดึงเข้าสู่การปิดการขาย
6. กิจกรรม Work shop

ประวัติ อ.วัชรินทร์ จัตุชัย
การศึกษา ระดับปริญญาตรี : คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และการอาหาร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์ด้านการทำงานในสาขาอาชีพต่างๆ
: การทำงานด้านการเป็นอาจารย์และวิทยากร
: วิทยากรประจำบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สอนที่ปรึกษาด้านการขายทั่ว ประเทศ : อาจารย์พิเศษตามมหาวิทยาลัย หน่วยงาน องค์กร และ SME ต่างๆทั่วประเทศ
ประสบการณ์ด้านการบรรยาย
: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด -วิทยากรบรรยายหลักสูตร Toyota Sales Exellent บรรยายด้านการนำเสนอ การเจรจาต่อรอง และการนำชมรถ -วิทยากรบรรยายหลักสูตร toyota Sures บรรยายด้านการเจรจาต่อรอง การวางกลยุทธ์

ราคา 3,900.00 บาท ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

สมาชิก โอนก่อน ละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม

เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์และการตีความข้อมูล 26 พ.ย.62

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์และการตีความข้อมูล 26 พ.ย.62

เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์และการตีความข้อมูล
โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
กลุ่มเป้าหมาย
เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับ
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการทำงานที่เน้นการเติบโตอยู่ทุกวันไม่หยุดอยู่กับที่ มีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งการประชุมเพื่อเสนองานที่มีประสิทธิภาพ การนำเสนองานในที่ประชุมถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะต่อยอดให้องค์กรสามารถประสบความสำเร็จได้ แต่ผู้นำเสนอจะต้องเข้าใจในบริบทว่า ผู้เข้ารับฟังการประชุมเพื่อนำเสนองาน ไม่ได้ต้องการการอ่านตามเอกสาร แต่ผู้เข้ารับฟังการประชุมต้องการเห็นการขับเคลื่อนของแผนกนั้นๆ ดังนั้นการนำเสนอจึงไม่ใช้ทักษะการพรีเซนต์เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงทักษะการถอดความข้อมูลเพื่อการนำเสนอที่น่าสนใจ เห็นทิศทาง มุ่งการก้าวไปข้างหน้า องค์กรยักษ์ใหญ่มากมายจึงคาดหวังว่าผู้ที่มีหน้าที่นำเสนอเหล่านั้นจะมองเห็นถึงความสำคัญในการเข้านำเสนองานมากกว่าความตื่นกลัวในเรื่องของการตอบคำถามของผู้รับฟัง ซึ่งแท้จริงแล้วหัวใจสำคัญของการนำเสนอที่ดีคือ ทักษะของการถอดความก่อนการนำเสนอเพื่อให้ผู้เข้าฟังเข้าใจทิศทางของแผนกนั้นหรือเข้าใจในแผนงานก่อนก้าวไปข้างหน้าพร้อมองค์กร
สิ่งที่จะได้รับ
1) ผู้เข้าอบรมทราบถึงบทบาทของผู้นำเสนอที่มีความสำคัญในปัจจุบันที่มองโอกาสเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จด้วยการนำเสนองานในที่ประชุม
2) ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ถอดปัญหาหรือตีความอย่างเป็นระบบก่อนการนำเสนอ
3) ผู้เข้าอบรมจะได้รับความมั่นใจต่อตนเองในฐานะผู้นำเสนอที่สามารถทำในสิ่งที่ท้าทายและไม่กลัวต่อคำถามของผู้รับฟัง
4) ผู้เข้าอบรมจะได้เปิดแนวคิดในการสร้างโอกาสให้กับตนเองและองค์กร
5) เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้เข้าอบรมในการทำงานให้เกิดคุณภาพเพื่อการส่งต่อคุณภาพที่ดีให้กับองค์กร
หัวข้อเนื้อหา
ความหมาย และความสำคัญของการนำเสนอ
·     ปัญหาที่แท้จริงของการนำเสนอ คืออะไร?
·     ศิลปะการนำเสนออย่างสัมฤทธิ์ผล
·     Workshop การนำเสนอที่แท้จริง
แนวทางการสร้างเอกลักษณ์ทางการนำเสนอที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัว
·     เรียนรู้ทักษะด้านการวิเคราะห์เนื้อหาการนำเสนอ
·     เครื่องมือสำคัญสำหรับการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
·     รูปแบบ และขั้นตอนในการนำเสนอเทคนิคในการโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตาม
·     Workshop การถอดความเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการนำเสนอที่ดีและมีทิศทาง
การสร้างความน่าสนใจในขณะนำเสนอ
·     เทคนิคการขจัดความประหม่า ความกลัว สร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอ
·     Workshop การนำเสนอจากข้อมูลที่มีการวิเคราะห์และการตอบคำถามเพื่อการ
เทคนิคการตอบคำถามหรือข้อสงสัยในเรื่องที่นำเสนออย่างถูกวิธี
·     การตีความประเด็นคำถามและการพาไปสู่บทสรุปการนำเสนอ
·     เทคนิคเพิ่มเติมการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างแนวทางในการนำเสนอที่ตรงใจ
·     สรุปการบรรยาย
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ความเชี่ยวชาญ ด้านการขาย ด้านการตลาด การบริการ การันตรีด้วยประสบการณ์การสอนและที่ปรึกษาองค์กรด้านการขายและการบริการมากกว่า 15 ปี จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ที่มีการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 100 บริษัท, ผลงานการเขียนหนังสือ: SALES 2  (กลยุทธ์นักขายในปัจจุบัน)ราคา 3,900.00 บาท ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)สมาชิก โอนก่อน ละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม

เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น 21 ก.พ.63

หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น 21 ก.พ.62

หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
กลุ่มเป้าหมาย
สำหรับทุกแผนก ทุกตำแหน่ง ที่ต้องเพิ่มเติมทักษะด้านการบริการ
หลักการและเหตุผล
การบริการเป็นเทคนิคหนึ่งที่สำคัญมากในการสร้างความพึงพอใจอันเป็นพื้นฐานของความรู้สึกอันก่อให้เกิดการความภักดีในแบรนด์  หลายองค์กรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบริการที่แท้จริง บางองค์กรใส่เงินทุนเข้าไปมหาศาลหวังให้การบริการตอบโจทย์ บางองค์กรก็ริดรอนการบริการมากเกินไปจนสู้กับองค์กรอื่นไม่ได้ ดังนั้นแล้วองค์กรควรมีความเข้าใจในวิถีของการบริการให้ถ่องแท้ก่อนจะเริ่มบริการ การบริการจึงหมายถึง การปรับตัวเพื่อประสานงานร่วมกับลูกค้าที่มีความหลากหลายทางความต้องการและต้องสามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นด้วยการบริการที่มีในระดับ 3 มิติ การบริการทั่วไปไม่สามารถพิชิตใจลูกค้าในยุคปัจจุบันได้ โดยเฉพาะหากขาดการใส่ใจในความรู้สึกให้บริการ องค์กรจึงต้องสรรหาวิธีในการแก้ไขปัญหาที่จะทำให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด เพื่อความมั่นคงในองค์กร
สิ่งที่จะได้รับ
1) ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านการบริการ และแนวทางในการให้บริการที่ถูกต้อง
2) ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริการที่ดีเลิศและการต่อยอดงานบริการแบบไร้ร้อยต่อ
3) ผู้เข้าอบรมสามารถให้บริการที่ดีเลิศกับลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานของตนเองได้
4) ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการบริการลูกค้าและการตอบสนองที่ตรงใจ
5) ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารอารมณ์ของตนเองในขณะให้บริการได้อย่างมืออาชีพ
6) ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคที่ได้รับไปต่อยอดการบริการให้เกิดความประทับใจที่เหนือความคาดหมาย
7) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างจุดเด่นในด้านบริการเพื่อตอบสนองความต้องการได้ตรงใจ
หัวข้อเนื้อหา
เข้าใจความเป็นลูกค้าและการบริการ
·      ลูกค้าและความคาดหวังในการเข้ารับบริการ
·      การบริการ ทักษะครองลูกค้าอย่างได้ใจ
·      ลูกค้าในปัจจุบันและพฤติกรรมที่ควรเข้าใจ
·      Workshop บริการที่ดีแตกต่างอย่างไรกับบริการที่มีความใส่ใจ
กฏการบริการด้วยใจ
·      ทำไมต้องมีจิตบริการที่เข้าถึงลูกค้า ถึงจะบริการได้ดี
·      ทดสอบจิตบริการขั้นต้น
·      วิธีการสร้างจิตบริการให้เข้าถึงลูกค้า
·      เทคนิคการยกระดับในการบริการ
·      workshop การบริการลูกค้าด้วยจิตบริการ
Beyond Customer Service (BCS)
·      Service mind ไปสู่ Service Acting
·      การคาดการณ์ที่เหนือกว่าตอบโจทย์ได้ตรงใจ
·      CASE STUDY เหตุการณ์เพื่อจับจังหวะใช้ Service Acting
การสร้างความพร้อมด้วยการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม
·      กลยุทธ์ที่แตกต่างด้วยบริการที่แข็งแกร่ง
·      การประสานรอยต่อในการบริการให้แข็งแกร่งจากภายในสู่ภายนอก
·      สรุปการบรรยาย
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ความเชี่ยวชาญ ด้านการขาย ด้านการตลาด การบริการ การันตรีด้วยประสบการณ์การสอนและที่ปรึกษาองค์กรด้านการขายและการบริการมากกว่า 15 ปี จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ที่มีการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 100 บริษัท, ผลงานการเขียนหนังสือ: SALES 2  (กลยุทธ์นักขายในปัจจุบัน)ราคา

3,900.00 บาท ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

สมาชิก โอนก่อน ละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม

เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Update กฎหมายแรงงานพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน แก้ไขฉบับที่ 7 (2562) และประเด็นสำคัญที่นายจ้างและ HR ต้องรู้ 28 สิงหาคม 2562

Update กฎหมายแรงงานพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน แก้ไขฉบับที่ 7 (2562) และประเด็นสำคัญที่นายจ้างและ HR ต้องรู้ 28 สิงหาคม 2562

เป้าหมายหรือผลลัพธ์จากการฝึกอบรม :
1. เพื่อทำความเข้าใจประเด็นกฎหมายที่แก้ไขใหม่และการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน
2. เพื่อให้สามารถบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร
3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป้าหมายสูงสุดขององค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

เนื้อหาการฝึกอบรม :
ภาคเช้า

ประเด็นสำคัญที่มีการแก้ไขตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 :

 • การจ่ายดอกเบี้ยและเงินเพิ่มกรณีนายจ้างจ่ายเงินล่าช้ามีเงื่อนไขใหม่อย่างไร
 • การเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างตามหลักกฎหมายแก้ไขใหม่แตกต่างจากเดิมอย่างไร
 • หากนายจ้างจะโอนย้ายลูกจ้างไปทำงานกับบริษัทในเครือต้องให้ลูกจ้างยินยอมหรือไม่
 • การบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อบอกเลิกสัญญาจ้างมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขอะไรบ้าง
 • การลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นมีลักษณะอย่างไร นายจ้างต้องจ่ายเงินจำนวนกี่วัน
 • หากเดิมนายจ้างให้สิทธิลากิจไว้มากกว่าที่กฎหมายใหม่กำหนด จะลดลงได้หรือไม่
 • ลูกจ้างสามารถลาเพื่อตรวจครรภ์ได้ปีละกี่วัน และนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างทุกวันหรือไม่
 • การจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างกรณีนายจ้างจำเป็นต้องหยุดกิจการชั่วคราวมีเงื่อนไขอย่างไร
 • การคำนวณค่าชดเชยอัตราใหม่ 400 วัน สำหรับอายุงาน 20 ปีมีหลักการคำนวณอย่างไร
 • กรณีลูกจ้างได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยการคำนวณเป็นหน่วย จะคิดค่าชดเชยอย่างไร
 • การย้ายสถานประกอบกิจการแตกต่างจากการโอนย้ายที่ทำงานของลูกจ้างหรือไม่อย่างไร
 • หากลูกจ้างไม่ต้องการย้ายไปทำงานในสถานประกอบกิจการแห่งใหม่ลูกจ้างมีสิทธิอะไรบ้าง
 • นายจ้างทุกคนต้องยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างหรือไม่ หากต้องยื่นแต่หลงลืมจะมีโทษหรือไม่

ภาคบ่าย

ประเด็นสำคัญที่นายจ้างและ HR จำเป็นต้องรู้ เพื่อป้องกันปัญหาด้านแรงงาน

 • สรุปหลักกฎหมายแรงงาน 4 ฉบับสำคัญที่นายจ้างและ HR จำเป็นต้องรู้
 • การประยุกต์ใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรมีหลักการอย่างไร
 • สัญญาจ้างงานมีหลายแบบหลายประเภท แต่ละแบบมีความแตกต่างกันอย่างไร
 • ทำไมนายจ้างต้องกำหนดเรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญหาไว้ในสัญญาจ้างแรงงาน
 • การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง เช่นการปรับลดค่าจ้างทำได้หรือไม่ อย่างไร
 • นายจ้างจะทำสัญญาจ้างแรงงานให้แตกต่างจากข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานได้หรือไม่
 • ทำไมนายจ้างต้องขออนุญาตศาลแรงงานก่อนที่จะลงโทษหรือเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง
 • หากลูกจ้างประท้วงหยุดงานเพื่อเรียกร้องขอเงินโบนัสเพิ่ม เอาผิดทางวินัยได้หรือไม่
 • กรณีที่ลูกจ้างทำผิดวินัยนายจ้างจะออกหนังสือเตือนพร้อมกับลงโทษพักงานได้หรือไม่
 • หากจ้างคนที่เคยเกษียณอายุมาแล้ว เมื่อมีการเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยอีกครั้งหรือไม่
 • ทำไมต้องนำเงินค่าโทรศัพท์และค่าน้ำมันรถแบบเหมาจ่ายมาคำนวณค่าชดเชยให้ลูกจ้าง
 • หากลูกจ้างลาออกแต่ยังมีวันหยุดพักร้อนคงเหลือ นายจ้างต้องจ่ายเป็นเงินให้แทนหรือไม่
 • เงิน 3 ประเภทที่นายจ้างอาจต้องจ่ายให้ลูกจ้างในกรณีเลิกจ้าง คืออะไรบ้าง จำนวนเท่าไร
 • หากลูกจ้างถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมจะฟ้องขอให้ศาลสั่งให้นายจ้างรับกลับเข้าทำงานได้หรือไม่

 

หมายเหตุ : เนื้อหาหลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการฝึกอบรม
ระยะเวลาการฝึกอบรม            :
 หลักสูตร 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

วิทยากร :        อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ (Sam)
                    – วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารผลงาน การพัฒนาผู้นำ และกฎหมายแรงงาน
– กรรมการผู้จัดการ บริษัท HERO Consulting จำกัด

อัตราค่าสัมมนา/ท่าน

(รวมค่าวิทยากร เอกสารการอบรม อาหารกลางวัน คอฟฟี่เบรค 2 มื้อแล้ว)

ราคา บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิกโอนชำระล่วงหน้า  ท่านละ 3,500 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT 7%)

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

 

หลักสูตร เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานแบบมืออาชีพ 24 กันยายน 2562

หลักสูตร เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานแบบมืออาชีพ 24 กันยายน 2562

หลักการเเละเหตุผล

องค์กรที่ต้องการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จนั้น จะขึ้นอยู่กับบุคลากรในองค์กรทั้งสิ้น และหัวหน้างานจะเป็นบุคคลสำคัญมากที่จะนำทีมงานในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดเอาไว้ ดังนั้นหัวหน้างานจึงจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในการบริหารทีมงานและสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานเพื่อดึงความสามารถและศักยภาพของทีมงานออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และหัวหน้างานจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆของทีมงาน ให้ไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ตามที่องค์กรได้กำหนดเอาไว้

จุดประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงบทบาทและขอบเขตของหัวหน้างาน
 2. เข้าใจหลักการบริหารทีมงานและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงาน
 3. ให้มีความคิดเชิงบวกเพื่อใช้ในการบริหารและพัฒนาทักษะต่างๆแก่ทีมงาน
 4. เข้าใจถึงการสร้างแรงจูงใจให้แก่ทีมงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงปัญหาและการแก้ไขในการทำงานเป็นทีม

หัวข้ออบรม

Part1  :  แนวทางในการพัฒนาตนเองและทีมงาน

Part2  :  ความเข้าใจในภาวะผู้นำทั้ง 6 แบบ (Workshop)

Part3  :  ความเข้าใจลูกน้องทั้ง 4 แบบ (Workshop)

Part4  :  การตั้งเป้าหมายของทีมงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร (SMART model)

Part5  :  บทบาทและขอบเขตหน้าที่ของหัวหน้างาน

Part6  :  กลยุทธ์ในการสร้างทีมสำหรับหัวหน้างาน

Part7  :  วิเคราะห์ปัญหาที่พบบ่อยในหน่วยงาน (Workshop)

Part8  :  การวิเคราะห์และแก้ปัญหาเมื่อผลงานของลูกน้องไม่ถึงตามมาตรฐาน

Part9  :  การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงาน

Part10  :  เทคนิคและวิธีการสอนงานแก่ทีมงาน (KUSA model)

Part11  :  การสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

Part12  :  สรุปและประเมินผลงานของทีมงาน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Part13  :  ถาม & ตอบ

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ยืนยัน หลักสูตร การวางแผนและการจัดทำงบประมาณ เพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร 20 ก.พ.63

ยืนยัน หลักสูตร การวางแผนและการจัดทำงบประมาณ เพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร 20 ก.พ.63

องค์กรของท่านติดประเด็นไหมครับว่า
ณ.โรงเเรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26 ติด BTS พร้องพงษ์
::::::::::
1. การวางแผนงบประมาณจาก ผู้บริหารระดับสูงเอง ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ต่าง ๆไม่ได้การยอมรับจากระดับ พนักงาน ที่ต้องรับมาเพื่อดำเนินต่อ เพราะด้วยเหตุผล คือ คนวางแผนงบประมาณไม่ได้คลุกคลีภาคสนามจริง คนภาคปฏิบัติจริง ไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมการวางแผนงบประมาณ
::::::::::
2.บางองค์กร เริ่มที่จะให้พนักงงานระดับบริหารระดับกลางลงมือถึง พนักงานระดับปฏิบัติ เริ่มมีส่วนร่วมในการวางแผน แต่ไม่ทราบกระบวนการของการจัดทำแผนงบประมาณโดยพนักงานมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงบประมาณ จะเริ่มต้นตรงจุดไหนก่อน
::::::::::

หลักการและเหตุผล

            ในยุคการดำเนินการบริหารการจัดการปัจจุบัน ผู้บริหารจะสามารถบริหารองค์กรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ไม่เพียงแต่การกำหนดแผนกลยุทธ์ทีดีเท่านั้น ผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดภายในองค์กรจะต้องแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติงานให้ได้ และแผนปฏิบัติงานที่ดีจะต้องมีแผนทางด้านทางการเงินเข้ามีองค์ประกอบที่สำคัญด้วย ดังนั้นการจัดทำแผนงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร จึงเป็นแผนปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนงานที่จะต้องดำเนินการ แผนทางด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อนำไปสู่แผนทางการเงินในที่สุด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ได้รู้แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อรู้แนวทางในการควบคุมให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 3. เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานที่รับผิดชอบ

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. องค์กรสามารถได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ และดำเนินการให้ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 2. พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพราะทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานที่เกิดขึ้น
 3. ทำให้พนักงานได้เกิดองค์ความรู้ในงานที่ทำอย่างชัดเจน เพราะต้องมีการวิเคราะห์ก่อนการวางแผนงบประมาณและหลังที่เกิดการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง

หัวข้อการอบรมสัมมนา

 1. ความสำคัญของการวางแผนงบประมาณ

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนงบประมาณขององค์กร และของหน่วยงาน และทราบถึงความเชื่อมโยงของข้อมูลและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้เกิดความเข้าใจของการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ พร้อมทั้งเชื่อมไปสู่การวัดผลการปฏิบัติงานได้อย่างไร

 1. หลุมพรางของการจัดทำแผนงบประมาณ

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงกับดักความคิด และความเชื่อ ในการจัดทำแผนงบประมาณ และส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

 1. การวางแผนการจัดเตรียมข้อมูลก่อนการจัดทำแผนงบประมาณ

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ว่า ข้อมูลที่ต้องวิเคราะห์และจัดเตรียมเพื่อการจัดการแผนงบประมาณของบริษัทและของแต่ละหน่วยงานต้องจัดเตรียมอะไรบ้าง ใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์และจัดเตรียมบ้าง

 1. โครงสร้างของการจัดทำแผนงบประมาณ

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจขั้นตอนกระบวนการการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี ขององค์กร

 1. การวางแผนงบประมาณการขาย

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงแนวทางการวางแผนงบประมาณการขาย พร้อมปัจจัยที่ต้องพิจารณา

 1. การวางแผนงบประมาณการผลิต

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงแนวทางการวางแผนงบประมาณการผลิต พร้อมปัจจัยที่ต้องพิจารณา

 1. การวางแผนงบประมาณการจัดซื้อ

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงแนวทางการวางแผนงบประมาณการจัดซื้อ พร้อมปัจจัยที่ต้องพิจารณา

 1. การวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงแนวทางการวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่าย ของหน่วยงาน หรือ ฝ่ายต่าง ๆ

 1. การควบคุมผลการดำเนินงานโดยผ่านงบประมาณที่ได้จัดทำขึ้น

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงแนวทางในการวิเคราะห์ผลความแตกต่าง และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

 1. การวิเคราะห์และการควบคุมพื้นฐานการลงทุน

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจในแนวทางการ

วิเคราะห์และควบคุมการลงทุนพื้นฐาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การลงทุนตามเป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรม  พนักงาน และระดับผู้บริหาร ที่มีหน้าที่ในการจัดทำแผนงบประมาณ

แนวทางในการอบรม    บรรยาย 60%  Workshop  & Group Coaching 40%

ระยะเวลาการอบรม   1 วัน

วิทยากร  อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

วิทยากรมืออาชีพ อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

เรียนออนไลน์ หลักสูตร การบริหารจัดซื้อและเทคนิคการบริหารจัดซื้อ 28 พ.ค.63

เรียนออนไลน์ หลักสูตร การบริหารจัดซื้อและเทคนิคการบริหารจัดซื้อ 28 พ.ค.63

“บริหารจัดซื้อเป็น บริหารต้นทุนได้ กำไรเพิ่ม”
คำถามชวนคิด
1.กระบวนการจัดซื้อในยุคปัจจุบัน องค์กรของท่านมีประสิทธิภาพไหม
2.กลยุทธ์การจัดซื้อสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับองค์หรือไม่
3.ได้มีการประสานงานติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานก่อนการจัดซื้อหรือไม่
4.สัมพันธ์กับวัตถุดิบคงคลังหรือไม่อย่างไร
5.ได้ใช้ข้อมูลปัจจัยภายนอก และภายใน มาวิเคราะห์ ถึงแนวโน้มในการจัดซื้อ หรือไม่
6.จัดซื้อของท่านเรียนรู้ supplier ของท่านลึกซึ้งมากน้อยอย่างไร
7.ท่านรู้ไหม suppliers เขาก็ rating ผู้ซื้อเช่นกัน เเล้วเขาใช้อะไรมาเป็น ตัววัด

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

หลักการเหตุผล

          ในการบริหารการจัดการยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงและรวดเร็ว ทั้งในด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบกับการแข่งขันกันสูง ซึ่งทุกองค์กร ต่าง ๆ ก็มุ่งมั่นในสร้างความแตกต่าง เพื่อให้มีจุดแข็งที่สามารถแข่งขันได้ ประกอบกับมีการพัฒนากระบวนการการดำเนินการเพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนในการดำเนินการ

แต่กระนั้นก็ตาม การลดต้นทุนการดำเนินการภายในอย่างเดียวไม่พอ เพราะประตูด่านแรกของต้นทุนขององค์กร คือ ต้นทุนที่เกิดจากการจัดซื้อ เพราะถือว่าได้ว่า เมื่อฝ่ายจัดซื้อ วัตถุดิบ หรือ สินค้ามา ก็ถือว่าเป็นต้นทุนวัตถุดิบทางตรง หรือ ต้นทุนสินค้าขายทันที ดังนั้นกระบวนการการบริหารการจัดซื้อ ถือว่าเป็นกระบวนการการดำเนินการที่สำคัญอีกกระบวนการหนึ่ง ซึ่งผู้บริหาร ต้องให้ความใส่ใจในการบริหารการจัดซื้อ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อได้ถูกต้อง
 2. เพื่อเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการสรรหา Suppliers
 3. เพื่อเกิดความเข้าใจในการจัดซื้อ เพื่อให้ได้ในราคาที่ เหมาะสมที่สุด

หัวข้อการอบรม

 1. กรอบความคิด (Growth Mind Set)

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้และทำความเข้าใจในด้านกรอบความคิดด้านความเป็นเจ้าของ ทัศนคติในการทำงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น

 1. การจัดซื้อและการจัดหา ความหมาย ความเข้าใจ และความสำคัญ

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักและทราบถึงความหมาย และความสำคัญของการจัดซื้อว่ามีผลกระทบต่อผลประกอบการขององค์กรอย่างไร

 1. กระบวนการจัดซื้อจัดหา

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ถึงกระบวนการการจัดซื้อจัดหา และเพื่อให้วัตถุดิบ หรือ วัสดุสิ้นเปลือง หรือ สินค้าสำเร็จรูป มาในเวลาที่ต้องการ จำนวนที่ต้องการ คุณภาพอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และต้นทุนต่ำสุด

 1. การระบุบ่งชี้ความต้องการของการจัดซื้อจัดหา

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถระบุความต้องการของจัดหาได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ต้องพิจารณาว่า การต้องการจัดซื้อจัดหา นั้นต้องพิจารณาจากความต้องการโดยประสานกับ คลังสินค้า ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิตด้วย

 1. คุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อจัดหา แหล่งที่มา ข้อเสนอ ซัพพลายเออร์

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้คุณลักษณะเฉพาะที่สำคัญ ๆ ในการด้านการจัดซื้อจัดหาร เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ต้องพยายามเสาะแสวงหาแหล่ง Suppliers ใหม่ ๆ ตลอดเวลา

 1. การวัดสมรรถนะ ดัชนีวัดผลงานในกิจกรรมการจัดซื้อจัดหา

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึง สมรรถนะของหน่วยงานตนเองว่า ต้องมีระดับสมรรถนะอะไรบ้าง ที่จะต้องมีเพื่อใช้ในการบริหารคลังสินค้า และอีกทั้งต้องเข้าใจระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานในด้านการจัดซื้อ ว่า สมควรวัดในรูปของ KPI  หรือ  OKRs

 1. การจัดการความเสี่ยง

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงกระบวนการจัดซื้อจัดหามานั้น ได้มีการประเมินความเสี่ยง ทั้งที่เกิดจาก ปัจจัยภายนอก และ ปัจจัยภายใน

 1. ความสัมพันธ์กับผู้ซื้อและซัพพลายเออร์ในโซ่คุณค่า

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของการมีสัมพันธภาพ ในห่วงโซ่ที่เกิดแล้วจะมีผลต่อการดำเนินการอย่างไร

แนวทางในการอบรม     บรรยาย 50%  และ group coaching 50% ในแนวทาง Appreciate Inqauiry

ผู้เข้าอบรม                  พนักงานฝ่ายจัดซื้อ บริ๋ษัท

วิทยากร                    อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 2,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 2,000 บาท

 

วิทยากรมืออาชีพ อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661