Public Training หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานเชิกรุก (Proactive Working for Leadership ) อบรม 27 พ.ค.65

Public Training หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานเชิกรุก (Proactive Working for Leadership ) อบรม 27 พ.ค.65

จัด อบรม โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก สถานี MRT สุขุมวิท

หลักการและเหตุผล :

        สถานการณ์การทำงานในปัจจุบัน มีการแข่งขัน และ ความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ทำให้ต้องมีการปรับตัว ทั้งส่วนองค์กรและส่วนพนักงาน หัวหน้างานจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นมืออาชีพที่แท้จริง มีการปรับวิธีการทำงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม สามารถสื่อสารและประสานงานกับลูกน้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพตัวเอง แข่งขันกับคนอื่น ทันสถานการณ์

        การปลูกฝังให้หัวหน้างานมีหลักการในการปฏิบัติงานเชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลดีต่อการบริหารงาน และการวางแผนงานในเวลาเดียวกันได้ด้วย ดังนั้นการทำงานเชิงรุก                     ( Proactive Management ) ที่คนทำงานในองค์กรโดยเฉพาะระดับที่เป็นผู้นำคนอื่นตั้งแต่ระดับ หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหาร จึงมีความจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการคิด พูด และการลงมือปฏิบัติให้เกิดการทำงานเชิงรุกได้อย่างแท้จริง เพื่อป้องกันเหตุด่วนเหตุร้ายหรือปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ตามคำพูดที่ว่า “ กันไว้ดีกว่าแก้ เพราะแย่แล้วมักจะแก้ไม่ทัน ” และการปรับปรุงพัฒนายกระดับกระบวนการหรือระบบการทำงานให้ดียิ่งๆขึ้นไปเพื่อเอาชนะคู่แข่งได้ อีกทั้งเป็นการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้ากับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ( Stake Holders ) ตลอดไปอันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตขององค์กรแบบยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับแนวคิดและความรู้ ความสำคัญของการทำงานเชิงรุก

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะด้านการทำงานเชิงรุกต่างๆที่จำเป็นสำหรับการทำงาน

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกัน และรับฟังประสบการณ์ข้อแนะนำจากวิทยากร

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และ สิ่งที่ได้จากการฝึกปฏิบัตินำกลับไปใช้ในการทำงานได้จริง

เนื้อหาการอบรม

 • ความหมายของการทำงานเชิงรุก ( Proactive )

 • แนวคิดการทำงานเชิงรุก

 • ความคิดที่จำเป็นสำหรับการทำงานเชิงรุกคือ SWOT Analysis ปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ ทั้งในและต่างประเทศ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ฯลฯ กับปัจจัยภายใน (จุดแข็ง,จุดอ่อน,โอกาส , ภัยคุกคาม )

 • ความแตกต่างระหว่างการทำงานแบบคนทั่วไปที่ทำงานตามสั่งหรือสถานการณ์บีบบังคับแบบ Reactive กับ การทำงานเชิงรุกแบบ Proactive

 • การทำงานเชิงรุกตามหลัก 7 Habits

 • การใช้หลัก Encourage ผลักดันชีวิตการทำงาน และส่วนตัวให้สร้างฝันเป็นจริง

 • การพัฒนาและสร้างสมรรถนะของบุคลากรทั้งองค์กร ( Competency ) ให้สามารถรองรับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตภายใน 5 ปี นี้

 • การสร้างบรรยากาศให้ทุกคนมีความสุขในการทำงานและได้ผลงานสูงสุด

 • การทำงานเชิงรุกภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติ ทำแบบฝึกหัดเพื่อสามารถนำกลับไปใช้งานได้จริง

 • การแก้ปัญหาแบบ Correction , Corrective Action และ Preventive Action

 • การปรับเปลี่ยน และการพัฒนาองค์กรด้วยการกระจายนโยบายจากระดับสูงสุดลงสู่การกระทำของบุคลากรทุกคนในระดับต่ำสุดขององค์กร เริ่มจาก Goal -> Objective -> Strategy Plan ->Action Plan -> Project/Activity ของหน่วยงานหรือตัวบุคคลโดยมี KPIs & Target กำกับ

 • การปรับปรุงกระบวนการและระบบการทำงานด้วยหลัก ECRS

 • การปรับปรุงระบบคุณภาพ

 • การเพิ่มผลผลิต ( Productivity up )

 • การลดต้นทุนที่พนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วม

 • การทำ 5 ส ( พื้นฐานของการปรับปรุงพัฒนาองค์กรทุกประการ )

 • เทคนิคการวางแผนการทำงาน และการกำหนดเป้าหมายสำหรับการทำงานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

 • พัฒนาวิธีการทำงานด้วยเทคนิคการทำงานเชิงรุกแบบทีม

 • เครื่องมือ และปัจจัยที่สนับสนุนการทำงานเชิงรุก

 • ฝึกปฏิบัติ : การทำกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมการทำงานเชิงรุก

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมได้รับแนวคิดและความรู้ ความสำคัญของการทำงานเชิงรุก

 2. ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะด้านการทำงานเชิงรุกต่างๆที่จำเป็นสำหรับการทำงาน

3.ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกัน และรับฟังประสบการณ์ข้อแนะนำจากวิทยากร

 1. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และ สิ่งที่ได้จากการฝึกปฏิบัตินำกลับไปใช้ในการทำงานได้จริง

 

รูปแบบหลักสูตร

1.การบรรยาย                                                                  30 %

2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop                70%

อบรม

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Training  Zoom 6 ชั่วโมงเปิดรับสมัคร หลักสูตร Adobe Photoshop CS6 for Techniques อบรม 9 ก.ย.65 อ.เทอร์โบ

Training  Zoom 6 ชั่วโมงเปิดรับสมัคร หลักสูตร Adobe Photoshop CS6 for Techniques อบรม 9 ก.ย.65 อ.เทอร์โบ

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 09.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคา โปรโมรชั่น  2,500 บาท

 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้โปรเเกรม Adobe Photoshop CS6 ร่วมทำ workshop  การทำตกเเต่งภาพให้สวยงามด้วยโปรเเกรม รูปภาพ  โปรแกรมที่สามารถสร้างออกแบบกราฟฟิค สร้างภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งการออกแบบหน้าเว็บเพจ ซึ่งโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ห้ามพลาดเร็วๆนี้

 

(รูปเเบบ เข้มข้น 1 วันเต็ม 09.00-16.00  ฝึกปฏิบัติจริง พร้อมรูปเเบบเอกสารเเต่งตัดรูปฟรี) ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเตรียม โน๊ตบุ๊คด้วยค่ะ

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว Tesstraining
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

หัวข้ออบรม

 

ส่วนที่ 1 เริ่มต้นปูพื้นฐานสู่ การใช้ Photoshop

 • ทฤษฎีสีในงานดิจิตอล จิตวิทยาของสี กระบวนการคิดในการทำงาน

 • ประโยชน์ของ Photoshop

 • ทำความรู้จักโปรแกรม Photoshop CS6-CC

 • การเลื่อกใช้โปรไฟล์สีสำหรับรูปภาพ การเตรียมหน้าไฟล์งาน ให้เหมาะสมกับสื่อ

ส่วนที่ 2 รู้จักอุปกรณ์ต่างๆ ในโปรกรม Photoshop CC

 • ศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ใน Tool Box และ Pallets

 • การสร้าง selection ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อตัดต่อ และรู้จักเทคนิคตกแต่งขอบ selection

 • การ ย่อ-ขยาย วัตถุ -Free Transform

ส่วนที่ 3 การจัดการกับ Layer

 • การทำงานของ Layer

 • รู้จัก Blending Mode และ Opacity

 • รู้จักการทำงานของ Brush , Eraser

 • เรียนรู้การทำงานของ Mask Layer เพื่อความสะดวกในการตัดต่อภาพยิ่งขึ้น

 • การพิมพ์ข้อความ และการเพิ่มลูกเล่นให้กับ layer เช่น การใส่เงา การทำลวดลายฟอนต์

ส่วนที่ 5 เรียนรู้เทคนิคอุปกรณ์ Retouch ภาพ

 • เทคนิคในการ ตกแต่ง ใบหน้าบุคคล

 • เทคนิคการปรับสีภาพ ปรับความสว่าง

 • เทคนิคการปรับความคมชัดของภาพ

 • การใช้ Image Adjustment กับ Adjustment  Layer

 • การใช้ Filter ช่วยเพิ่มลูกเล่นให้ภาพ

ส่วนที่ 6 ช่วงถาม-ตอบ หรือ เทคนิคลูกเล่นเพิ่มเติม

 

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกออกเเบบเพิ่มจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

http://www.tesstraining.com

Public Training เปิดหลักสูตร ยืนยัน หลักสูตร HR as Coach and Facilitator อบรม 3 มิ.ย.65 อจ.ชัญญชิตา ศรีชัย

Public Training เปิดหลักสูตร ยืนยัน หลักสูตร HR as Coach and Facilitator อบรม 3 มิ.ย.65 อจ.ชัญญชิตา ศรีชัย

จัด อบรม โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก สถานี MRT สุขุมวิท

หลักการและเหตุผล (Introduction)

HR คือผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในองค์กร เป็นผู้ที่ผลักดัน วางแผน ดำเนินการ แก้ไขปัญหา และนำพาบุคลากรและองค์กร ไปสู่เป้าหมายความสำเร็จที่องค์กรตั้งไว้ HR ที่มีความสามารถจะมีคุณสมบัติหลากประการ ทั้งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะและทักษะต่างๆที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริหาร และเป็นผู้ที่บุคลากรไว้วางใจในการปรึกษาปัญหาต่างๆ ทักษะที่สำคัญที่ HR จำเป็นต้องมีในการทำงาน ณ ปัจจุบันคือ ทักษะ Coach และ Facilitator ทั้งสองทักษะนี้ มีความสำคัญที่จะสามารถพัฒนา นำพา คนในองค์กรไปสู่การคิดด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ( Self – Solution Thinking ) ซึ่งนำไปสู่พฤติกรรมและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรใดมี HR ที่มีทักษะด้าน Coach และ Facilitator จะนำไปสู่ผลักดันศักยภาพพนักงานที่ตรงจุดและสร้างสรรผลงานที่มีคุณภาพ นำพาให้เกิดความสำเร็จให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์  (Objective)

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทของ HR แบบ Coach และ Facilitator

 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจกระบวนการในการ Coach และเทคนิคในการเป็นผู้นำที่อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ในองค์กร

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ สร้างทักษะและแนวทางเพื่อนำไปผลักดันศักยภาพบุคลกร และนำไปใช้ในองค์กรตนเองได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

HR ผู้บริหาร ผู้นำ ที่มีหน้าที่ดูแลพัฒนาบุคลากรในองค์กร

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 1. โลกแห่งการทำงานปัจจุบันที่มีการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลง

 2. HR คือใครในองค์กร และมีบทบาทอย่างไร

 3. Coach และ Facilitator คือใคร และมีบทบาทอย่างไร

 4. ทักษะของ HR และบทบาทของ HR ในการโค้ช Coach

 5. บทบาทของ HR ในการเป็น Facilitator

 6. กระบวนการและขั้นตอนในการโค้ช รูปแบบ TAPS Model

 7. การเข้าใจคนประเภทต่างๆ และหลักการที่ HR ควรตระหนักตาม SCARF Model

 8. แนวทางการโค้ชและ Faเพื่อพัฒนาบุคลากร

Workshop

      9.เทคนิคการติดตามผลด้วย GROW Model

    10.การสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันแบบ CFR

    11.การสร้าง SMARTER GOAL และการติดตามผลการปฏิบัติงาน

     Workshop

    12.ข้อควรระวังในบทบาทของโค้ชและ Fa ในองค์กร รวมทั้งปัญหาและแนวทางป้องกัน แก้ไข

    13.ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการนำ โค้ชและ Fa เข้ามาใช้ในองค์กร

     สรุปการเรียนรู้

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

9.00 – 16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ

เช่น Brain storming,Game,Role play and presentation, Clip Video Learning

เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน

เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้แบบเข้าใจด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้

สัดส่วนการบรรยายและฝึกปฏิบัติ

วิทยากร

อจ.ชัญญชิตา ศรีชัย

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

หลักสูตร พัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ ( Professional Presentation Skill Development ) อบรม 18 พ.ค.65 อจ.ชัญญชิตา ศรีชัย

หลักสูตร พัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ ( Professional Presentation Skill Development ) อบรม 18 พ.ค.65

อจ.ชัญญชิตา ศรีชัย

โรงเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก เดินทางโดยรถไฟฟ้า : ท่านสามารถเดินทาง โดยรถไฟฟ้า 

 

หลักสูตร พัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

( Professional Presentation Skill Development )

( หลักสูตรกึ่งปฏิบัติการ )

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

      ทักษะการนำเสนอคืออีกทักษะหนึ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานในองค์การ หากบุคลากรในตำแหน่งหน้าที่ใด และระดับใดก็ตาม สามารถนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นมืออาชีพ จะทำให้บุคลากรผู้นั้นได้รับการยอมรับในด้านการปฏิบัติงาน สามารถนำมาซึ่งความสำเร็จในการปฏิบัติงาน การได้รับความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ และมีความโดดเด่นในบทบาทหน้าที่ การนำเสนอที่ดีเปรียบเสมือนกุญแจสำคัญที่ทำให้ผู้รับฟัง เข้าใจเนื้อหาสาระที่ต้องการถ่ายทอด ยอมรับในข้อมูลและคล้อยตามในการนำเสนอ ทำให้งานที่นำเสนอสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ดังนั้น การเรียนรู้ทักษะการนำเสนอที่เป็นมืออาชีพ จะทำให้ผู้เรียนมั่นใจมากขึ้นในเทคนิคและรูปแบบ สามารถสร้างความสำเร็จให้ตนเองและองค์การ

 

 วัตถุประสงค์  (Objective)

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจ ความสำคัญของการนำเสนอ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาทักษะการนำเสนอของตนเองได้ในการปฏิบัติงานจริง

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

หัวหน้างาน ผู้จัดการ ที่ต้องการพัฒนาทักษะการนำเสนอ

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 1. ความสำคัญของทักษะการนำเสนอ ( Presentation Skill ) ในการปฏิบัติงาน

 2. การกำหนดเป้าหมายในการนำเสนอ

 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำเสนอ

 4. รู้จักและการประเมินผู้ฟัง ความถนัดในการเรียนรู้

 5. รูปแบบลำดับการนำเสนอ

 6. โครงร่างการนำเสนอ ( Outline )

 7. หลักการจัดเตรียมสไลด์

Workshop การจัดทำสไลด์ประกอบการนำเสนอ

 1. เทคนิคการใช้ภาษากาย น้ำเสียง และบุคลิกภาพในการนำเสนอ อย่างมืออาชีพ

 2. เทคนิคการใช้สายตาในการนำเสนอ

 3. ประเด็นที่ควรระมัดระวังในการนำเสนอ

Workshop ฝึกฝนเทคนิคการนำเสนอ

       แนะนำรายบุคคลและ สรุปการเรียนรู้

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

9.00 – 16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

          บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ เช่น Brain storming,Game, Role play and presentation, Clip Video Learning ในระหว่างการฝึกอบรม เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้ด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้ สัดส่วนการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 60 : 40

วิทยากร

อจ.ชัญญชิตา ศรีชัย

อบรม 9.00-16.00 น.

ราคาท่าน 3,900 บาท/วัน สมัคร 4  ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

รวมอาหารกลางวัน โรงเเรมเเละเบรก 2 รันเช้าบ่าย ชากาเเฟได้ทั้งวันค่ะ

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร รวมเทคนิคการสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพ อบรม 17 พฤษภาคม 65  อจ.ชัญญชิตา ศรีชัย

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร รวมเทคนิคการสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพ อบรม 17 พฤษภาคม 65  อจ.ชัญญชิตา ศรีชัย

 

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรม Novotel Bangkok  Sukhumvit 20 

โรงเเรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ลง สถานี BTS อโศก  ทางออกประตู 6

 

สำหรับ HR และ Line Manager

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

       การสรรหาคัดเลือกคือวิธีการเลือกสรรบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ การสัมภาษณ์งานถือเป็นเครื่องมือด่านแรกที่ใช้ประเมินผู้สมัครว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ ที่เหมาะสม ตรงตามตำแหน่ง หน้าที่หรือไม่ เป็นคนที่ “ใช่” และเหมาะสม ที่จะได้ไปต่อและเติบโตกับองค์การต่อไปหรือไม่ ซึ่งการสัมภาษณ์งานมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการนำมาใช้และนโยบายการสรรหาขององค์การ ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ในการสัมภาษณ์งาน ไม่ว่าจะเป็น HR และ Line Manager ควรเรียนรู้เทคนิคการสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพร่วมกัน เพื่อใช้ในกระบวนการสรรหาคัดเลือก และเข้าใจวัตถุประสงค์ร่วมกันในการคัดสรรบุคลากร ซึ่งจะช่วยให้องค์การได้คนที่ใช่และเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป

 

 วัตถุประสงค์  (Objective)

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจรูปแบบการสัมภาษณ์งานประเภทต่างๆ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพและเข้าใจแนวคิดในการคัดเลือกให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง สามารถคัดสรรบุคลากรได้อย่างมีหลักการและได้คนที่ใช่และเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

เจ้าหน้าที่สรรหา หัวหน้างาน ผู้จัดการ ฝ่าย HR  และหัวหน้างาน ผู้จัดการหน่วยงานต่างๆ

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1.กระบวนการสรรหาคัดเลือกในปัจจุบัน

2.รูปแบบการสัมภาษณ์งานประเภทต่างๆ

3.เทคนิคและขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน

4.การนำ Competency มาปรับใช้กับการสรรหาคัดเลือกคนเข้าสู่องค์การ

5.การสร้างแบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์ตาม Competency

Workshop

6.เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้างและรูปแบบคำถาม

7.เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบ S T A R Technique และรูปแบบคำถาม

8.เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบ Competency Based Interviewและรูปแบบคำถาม

Workshop

9.ข้อควรระวังในการคัดเลือกบุคลากร และแนวทางป้องกัน แก้ไข

10.เทคนิคการคัดเลือกคนที่ “.ใช่” และ “เหมาะสม” การประเมินผลการสัมภาษณ์

11..สรุปประเด็นการเรียนรู้

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

9.00 – 16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ เช่น Brain storming,Game,Role play and presentation, Clip Video Learning ในระหว่างการฝึกอบรม เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้ด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้ สัดส่วนการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 60 : 40

วิทยากร

อจ.ชัญญชิตา ศรีชัย

ค่าอบรมสัมมนา

ราคา ท่าน ละ 3,900 บาท/คน

สมัครอบรม 5ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 /คน

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรม Novotel Bangkok  Sukhumvit 20 

โรงเเรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ลง สถานี BTS อโศก  ทางออกประตู 6

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

2) ไฟล์ PDF การสอน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Zoom หลักสูตร การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC อบรม 16 ม.ค.66

Online Zoom หลักสูตร การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC อบรม 16 ม.ค.66

ราคา 2,500 บาท บรรยาย 09.00-16.00

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

หลักการและเหตุผล (Introduction)

หัวหน้างานมีหน้าที่ในการบริหารงานให้ได้ผลลัพธ์ตามที่องค์กรต้องการและเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยต้องอาศัยประสบการณ์ในการวางแผนงาน (Planning) และการมอบหมาย (Assignment) ตลอดจนมีการควบคุมงาน (Controlling) และติดตามงาน (Monitoring) อย่างมีระบบ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตร การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน มุ่งเน้นการเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์งานเพื่อมอบหมายงานในแต่ระดับ จิตวิทยาการมอบหมายงาน เทคนิคการติดตามงานเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ลูกน้องมีความพึงพอใจ  เกิดขวัญกำลังใจในการทำงานได้ตามเป้าหมาย และผลลัพธ์ตามที่องค์กรตั้งไว้

วัตถุประสงค์  (Objective)

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทผู้มอบหมายงานและผู้รับมอบหมายงาน

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความแตกต่าง และวิเคราห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเองและผู้อื่น

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • ผู้จัดการ / หัวหน้างาน

 • ผู้ที่เตรียมปรับเลื่อนตำแหน่งระดับหัวหน้างาน

 • บุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาตนเอง

 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย 40%

 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

 • กรณีศึกษา 10%

Planning & Assignment

 • คุณสมบัติของผู้นำที่ดี

 • เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ด้วย 6 STEP

 • การวางแผนงานโดยใช้หลัก3 D

 • 5 เคล็ดลับเพื่อการวางแผนงาน

 • ลักษณะงานที่ควร และไม่ควรมอบหมาย

 • จิตวิทยาในการมอบหมายงาน

Workshop ค้นหาเป้าหมายด้วยเครื่องมือ Points Of You

Controlling & Follow-up

 • วิเคราะห์ลักษณะนิสัยของผู้รับมอบหมายงาน

 • เทคนิคการความคุมงานให้ได้ตามเป้าหมาย

 • จิตวิทยาในการความคุมและติดตามงาน

 • 5 ปัจจัยที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 • สร้าง Commitment เพื่อการวางแผนและการมอบหมายงาน

 • ถาม-ตอบ

Workshop ค้นหาอุปสรรค์ของการติดตามงาน

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

บรรยายอาจารย์ กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล

รูปแบบการบรรยาย

4.1 การบรรยายออนไลน์ โปรเเกรมZoom ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

4.2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่านEmail ก่อนอบรม 2-3 วัน

4.3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4.4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 0988209929 คุณกุ้ง

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : inwtraining

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE  http://inwtraining.com

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com