Online Zoom หลักสูตร International Trade and Customs Processing on Logistics System อ.วิรัตน์  อบรม 5 พ.ค.65

Online Zoom หลักสูตร International Trade and Customs Processing on Logistics System อ.วิรัตน์  อบรม 5 พ.ค.65

 

หลักการและเหตุผล 

          การส่งออกและนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศและของโลก ประกอบกับการค้าวิถีใหม่ NEW NORMAL  เป็นการค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์  ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ผู้ปฏิบัติต้องมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจอย่างชาญฉลาด ทันสมัย ตามการค้าของโลกที่เปลี่ยนไปเร็วมาก

          สิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก, นักธุรกิจ, ผู้ผลิต, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ, นายหน้าหรือตัวแทนการค้า, รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวและผู้สนใจทั่วไป จำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการค้ายุคใหม่ที่นำเอาระบบ Logistics & Supply Chain มาบริหารจัดการให้ได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้ม ค่ากับการลงทุน

หัวข้ออบรม

 1. การเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจส่งออกและนำเข้าในระบบโลจิสติกส์ ภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560

– หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560

– ความรับผิดในการเสียค่าอากร การคำนวณค่าภาษีอากร

– อายุความในการประเมินอากรหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit)

 1. สินค้าที่มีมาตรการนำเข้าและส่งออกตามพระราชบัญญัติ ฯ พ.ศ.2558

 • สินค้าต้องห้าม-ต้องกำกัด

 • สินค้าที่ห้ามนำผ่านและผ่านได้

 • สินค้าที่ต้องมีมาตรฐาน

 1. e-Import : การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้า

 2. หลักเกณฑ์ด้านพิกัดอัตราศุลกากร (HS Code) พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN)

 3. หลักเกณฑ์ด้านราคาศุลกากร Gatt Valuation ในการประเมินภาษีอากรในการนำเข้า

 4. หลักเกณฑ์การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรว่าด้วยการเปิดเสรีทางการค้า

 – การยกเว้นหรือลดอัตราอากรสำหรับเขตการค้าเสรี (FTA)

–  การตรวจสอบสิทธิก่อนและหลังการนำสินค้าเข้า

–  การรับรองแหล่งกำเนิดด้วยตนเอง (Self Certification)

 1. e-Export: พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าส่งออก

 2. การยกเว้นอากรสำหรับของส่งออกแล้วจะนำกับเข้ามาในภายหลัง (สุทธินำกลับ)

 3. การขอคืนอากรสำหรับสินค้าที่นำเข้ามาแล้วส่งกลับออกไป (Re-Export)

 4. การคืนอากรสำหรับของที่นำเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใด(มาตรา 29)

 5. การใช้สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) เขตปลอดอากร (Free Zone) เขตประกอบการเสรี (I-EAT Free Zone)

 6. การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก (Tax Coupon)

 7. ปัญหา ข้อควรระวัง และแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดการนำเข้า-ส่งออก

 8. การรับรองป้องกันภัยจากการก่อการร้ายจากมาตรฐานเออีโอ (AEO) and (C-TPAT)

 

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร Customs Preferential System under Free Trade Area สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า 29 เม.ย.65 อ.วิรัตน์

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร Customs Preferential System under Free Trade Area สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า 29 เม.ย.65 อ.วิรัตน์

ราคา  2,500  บาท บรรยาย 09.00-16.00

โปรโมรชั่นสมัคร 3 ท่าน เเถม 1 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

 

สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า

 1. ทำไมต้องเปิดเสรีทางการค้า

 2. FTA คืออะไร และมีกี่ประเภท ?

 3. FTA ช่วยผู้ประกอบธุรกิจส่งออกและนำเข้าอย่างไร

 4. หลักเกณฑ์การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ FTA

 5. FTA ที่มีผลบังคับกับประเทศไทย และที่อยู่ระหว่างเจรจากับประเทศไทย

 6. วิธีการตรวจสอบสิทธิพิเศษภายใต้ FTA

 • ทวิภาคี : JTEPA, TIFTA, TAFTA, TNZFTA, TPEFTA, TCHFTA, TPFTA, TTFTA, TSFTA, TEUFTA, T-EFTA

 • พหุภาคี : * WTO, ATIGA* ACFTA* AKFTA* AJFTA* AIFTA* AANZFTA* AHFTA* BIMSTEC* TCFTA*

 1. ใช้สิทธิลดหรือยกเว้นภาษีศุลกากรภายใต้ FTA ได้อย่างไร

 2. เอกสารการรับรองถิ่นกำเนิดมีอะไรบ้าง

 3. กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (RULE OF ORIGIN)

 • เกณฑ์สูงสุด WO,

 • เกณฑ์นำเข้าวัตถุดิบมาผลิต RVC, CTC, SP

 • เกณฑ์ร่วมกันผลิตในภาคีเดียวกัน

 1. ระเบียบปฏิบัติในการนำเข้าของไทยภายใต้ FTA

 2. การวางประกัน ด้วยเหตุแห่งความสงสัยว่าเอกสารจะผิดพลาด

 3. หลักเกณฑ์เงื่อนไขพิธีการศุลกากรในการนำเข้า

 4. สิทธิเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าแบบตรง (Direct Consignment & Transhipment)

 5. การใช้สิทธิโดยการซื้อขายผ่านประเทศที่สาม (3rd Party  Invoicing)

 6. การออกแบบหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดแทนกัน ( Back to Back)

 7. การออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดย้อนหลังทำอย่างไร

 8. การตรวจสอบหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดในการใช้สิทธิพิเศษ

 9. กรณีได้สิทธิโดยยกเว้นหนังสือรับรองแหล่งกำเนิด

 10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสาร และรับรองให้ออกเอกสารเองได้

 11. ถาม-ตอบ

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

http://www.tesstraining.com

 

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขายออนไลน์อย่างไรให้ปัง  17  มีนาคม 2566 09.00-12.00

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขายออนไลน์อย่างไรให้ปัง  17  มีนาคม 2566 09.00-12.00

 

 

ราคา 1,500 บาท บรรยาย 13.00-16.00

โปรโมรชั่นสมัคร 3 ท่าน เเถม 1 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

 

หลักสูตร เทคนิคการขายออนไลน์อย่างไรให้ปัง

หลักการและเหตุผล

การขายยุคปัจจุบันมีความแตกต่างมากกว่าการขายในอดีต เพราะเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างโลกออนไลน์เป็นต้นกำเนิดของการขายไร้พรมแดนที่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและการขายให้บรรจบถึงกันได้อย่างไร้เงื่อนไข ประจวบเหมาะไปกับพฤติกรรมคนที่เปลี่ยนไป ทำให้การค้นหาสิ่งใหม่เป็นเรื่องท้าทาย คนเริ่มที่จะเห็นประโยชน์ในเรื่องของการซื้อขาย โดยไม่จำเป็นต้องผูกสัมพันธ์กับใคร

ดังนั้นในยุคปัจจุบันแม้กระทั่งร้านกาแฟยังสามารถแย่งลูกค้ากันได้ นับประสาอะไรกับนักขายที่จะไม่ถูกแย่งกัน ฉันใดฉันนั้น การขายในยุคนี้จึงไม่ใช่การขายเชิงรับ หากแต่เป็นการขายเชิงรุกในโลกออนไลน์ที่ต้องเข้าหาลูกค้าติดตามลูกค้ามากกว่าแต่ก่อน หลักสูตรนี้จะเปลี่ยนแปลงการขายออนไลน์ของเราให้ตอบสนองลุกค้าได้ดียิ่งขึ้นและเข้าจการผลักดันให้เกิดยอดขาย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้นักขายเข้าใจและตระหนักถึงคำว่า ขายยุคใหม่สร้างยอดด้วยออนไลน์

 • เพื่อให้นักขายเข้าใจถึงสภาพของการขายและการตลาดที่มีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

 • เพื่อสร้างสรรค์การคิดให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เป็นการขายปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

 • เพื่อพัฒนาศักยภาพนักขายในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า

 • เพื่อให้นักขายได้ศึกษาเทคนิคการจัดการข้อโต้แย้ง และข้อข้องใจ

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อให้เกิดโอกาสทางการขายที่มากขึ้น

หัวข้อบรรยาย

 • การตลาดออนไลน์ที่ดีสู่การขายที่ยั่งยืน

 • หน้าที่ของการตลาดและองค์ประกอบสำคัญในการทำตลาดออนไลน์

 • กระบวนการทางการตลาดและขั้นตอนในการทำการตลาด

 • การกำหนดตลาดออนไลน์ด้วย STP

 • กรณีศึกษา การกำหนดตลาดด้วย STP และการกำหนดเครื่องมือที่ต้องใช้

 • WORKSHOPการทำตลาดที่เหมาะสมเพื่อสร้างโอกาสทางการขาย

 • การขายและกฎเหล็กการขาย

 • หลักการสร้างยอดขายมหาศาลด้วยจิตวิทยาสินค้าและราคา

 • การขายที่ดีต้องอาศัยกลไกทางการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย

 • WORKSHOPนักขายเชื่อมโยงแนวทางการตลาดเพื่อต่อยอดโอกาสทางการขายด้วยจิตวิทยา

 • แนวคิดการบริการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ให้ปัง

 • การขายอยู่ที่ความสัมพันธ์และการบริการที่ดี (รูปแบบการแนะนำสินค้า(รีวิว) บริการและการเอาใจใส่ในปัญหาลูกค้า)

 • หัวใจของการขายออนไลน์คือ การสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดี

 • ปัญหาการขายออนไลน์ที่ทำให้การซื้อขายสะดุด

 • หลักการขจัดอุปสรรคและความลังเลของลูกค้าเพื่อให้การขายเกิดความต่อเนื่อง

 • WORKSHOPการปรับกลยุทธ์ออนไลน์ให้ขายได้มากขึ้น

 • ขั้นตอนการปิดการขายออนไลน์

 • เทคนิคการตอบข้อโต้แย้งเพื่อปิดการขาย

 • กรณีศึกษา การขจัดข้อข้องใจและประเด็นคำถามที่พบบ่อย

 • WORKSHOPการแก้ไขปัญหาทางการขายและการขจัดข้อข้องใจ

 • ถาม-ตอบ

 • สรุปการบรรยาย

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

 

บรรยายอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

รูปแบบการบรรยาย

4.1 การบรรยายออนไลน์ โปรเเกรมZoom ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

4.2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่านEmail ก่อนอบรม 2-3 วัน

4.3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4.4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 0988209929 คุณกุ้ง

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : inwtraining

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE  http://inwtraining.com

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Online Training  หลักสูตร  :  การทำงานเชิงรุกแบบสร้างสรรค์ อบรม 13.00-16.00 วันที่ 16 เม.ย.65

Online Training  หลักสูตร  :  การทำงานเชิงรุกแบบสร้างสรรค์ อบรม 13.00-16.00 วันที่ 16 เม.ย.65

ราคาโปรโมรชั่น 1,500 บาท บรรยาย 09.00-12.00

 • สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

 

ที่มาของหลักสูตร                 

การทำงานจะประสบความสำเร็จกับเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมงานของพวกเขาก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ ความคืบหน้าและการเจริญเติบโตขององค์กร หากองค์กรใด ๆ ที่อยู่ภายใต้ทรัพยากรที่สามารถกระตุ้นให้คนที่จะทำงานในเชิงรุก มันจะเพิ่มความจุขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต แต่มันเป็นเรื่องยากมาก มันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลการเปลี่ยนแปลงจะต้องใช้ความรู้การฝึกทักษะที่เกิดจากการรับรู้ของการเรียนรู้และการปฏิบัติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่จะต้องใช้ความรู้และทักษะในการประสานงานเชื่อมทั้งในแง่ของยอดขาย บุคลากรและเอกสารอื่น ๆ ให้สำเร็จลุล่วง จุดมุ่งหมายคือการทำงานทั้งของตัวเอง และความสำเร็จของทีมนี้เป็นหนึ่งยาก แต่ก็สามารถทำได้ด้วยการฝึกอบรมการเรียนรู้และการปฏิบัติที่สามารถตอบสนองศักยภาพที่จะเกิดขึ้นในองค์กรที่จะเห็นผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 1. เกิดจิตสำนึกในการทำงานเชิงรุกและความร่วมมือการทำงานร่วมกันในหน่วยงาน

    ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่เป็นอยู่ปัจจุบันให้ดีขึ้น

 1. เกิดทักษะความรู้ และความเข้าใจในการทำงานเชิงรุก ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 2. เกิดวัฒนธรรมในการทำงานเชิงรุกร่วมกันสำหรับพนักงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่าง

    เด่นชัด

 1. รู้แนวคิด และกระบวนการทั้งระบบในการทำงานเชิงรุกด้วยการตอกย้ำและการลงมือทำ

 2. เกิดการพัฒนางานและองค์กรซึ่งเกิดจากความรับผิดชอบ และการให้ความร่วมมือต่อ

    ส่วนรวม (หน่วยงานของตนเองและองค์กร) และก้าวไปสู่ความเป็นเลิศต่อไปในอนาคต

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       3 ชม.

The Topic

 • ทำไมถึงต้องสร้างวัฒนธรรมการทำงานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ

 • การปรับทัศนคติให้ตรงกันจากความคาดหวังของท่านและองค์กร

Workshop : เพื่อหาข้อดีและเป้าหมายขององค์กร

 • เคล็ดลับการทำงานเชิงรุก (ไม่ใช่ทำตามแค่หน้าที่)

 • เทคนิคการคิดบวกและทำงานใส่ใจในหน้าที่รับผิดชอบ

 • หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน

 • การสร้างแรงจูงใจ และพลังขับเคลื่อนในการทำงานแบบเชิงรุก

 • จิตวิทยาในการทำงานร่วมกัน และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

 • การสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อการร่วมมือกันในการทำงานเชิงรุก

 • เทคนิคการประสานงานเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทำงานด้วยความเต็มใจ

     Workshop : คิดและวิเคราะห์ประยุกต์การทำงานเชิงรุกกับการทำงานจริง 

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

    – Virtual Class Online Training by Conference Meeting Application

   – อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน

    – สรุปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

ผู้เข้าฝึกอบรม

 –    พนักงานทุกระดับ

วิทยากร     :    อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

เปิดรับ สมัครอบรม หลักสูตร การบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดข้อขัดแย้งในการทำงาน รุ่นที่ 3 (Effective Team Management and Conflict Management) : 4 เมษายน 2565

เปิดรับ สมัครอบรม หลักสูตร การบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดข้อขัดแย้งในการทำงาน รุ่นที่ 3 (Effective Team Management and Conflict Management) : 4 เมษายน 2565

การที่องค์กรจะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ บุคลากรในองค์กรทุกฝ่ายงานต้องร่วมกันทำงานเป็นทีมมีการสื่อสารประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง Soft Skill และ Hard Skill แต่ในการชีวิตทำงานจริงงานอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องมาจากความขัดแย้งในการทำงานอันมีจากหลากสาเหตุ หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีหรือปล่อยเวลาให้เนินนานไป อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรหลายประการ อาทิเช่น นำไปสู่ความตึงเครียด ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรและเวลามากขึ้น ทำให้เกิดการแบ่งเป็นพรรคเป็นพวก มุ่งเอาชนะกันมากกว่าที่จะมองเป้าหมายขององค์กรโดยรวม ทำลายประสิทธิผลขององค์กร เป็นต้น

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้นำในองค์กรของท่านสามารถบริหารทีม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเรียนรู้ที่ “กระชับ เข้าใจง่าย และใช้ได้จริง” เพื่อความสำเร็จในการทำงานและความผูกพันของพนักงานและองค์กรของท่าน

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวคิดในการบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพและลดข้อขัดแย้งในการทำงาน

 2. สามารถออกแบบวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและลดข้อขัดแย้งในการทำงาน

 3. สามารถวิเคราะห์บุคลิกลักษณะคนในการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและลดข้อขัดแย้งในการทำงาน

 4. เสริมสร้างเทคนิคการสื่อสาร “เปิดใจก่อนเปิดปาก” ในการลดข้อขัดแย้งในการทำงาน

 5. สามารถแก้ไขปัญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงานและลดข้อขัดแย้งในการทำงานด้วย MOU

 6. สามารถออกแบบงาน (Job Design) ในการสร้างความชัดเจนของหน่วยงานด้วย Function Matrix อย่างเป็นระบบในการลดความขัดแย้งในการทำงานอย่างมืออาชีพ

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่  1  :  “เข้าใจ -> เข้าถึง -> พัฒนา” เคล็ดวิชาการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

 • 3 เรื่องที่ต้องเข้าใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • 3 เรื่องที่ต้องเข้าถึงในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • 3 เรื่องที่ต้องพัฒนาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่  2  : เทคนิคการรวมพลังสู่ความสำเร็จของเป้าหมายร่วมกัน ด้วย “Engagement Team”

 • ความสำคัญและความหมายของทีมกับ KPI

 • การสร้างความผูกพันในองค์กรด้วยตนเอง (Engagement Management System)

 • 8 องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมให้บรรลุเป้าหมาย

 • 7 แนวร่วมในการทำงานเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติออกแบบวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมแบบ Do & Don’t

ส่วนที่  3  : “งาน” หรือ “คน” จุดเริ่มต้นของปัญหาข้อขัดแย้งในการทำงาน (The Beginning of Conflicts in Work)

 • “งาน” หรือ “คน” จุดเริ่มต้นของปัญหาความขัดแย้งในการทำงาน

 • แนวทางการวิเคราะห์บุคลิกลักษณะคน เพื่อมองคนให้ออก บอกคนให้ได้ และประสานงานคนให้เป็น

 • Workshop 2 : ฝึกวิเคราะห์กำหนดแนวทางการทำงานร่วมกับคนแต่ละสไตล์

ส่วนที่  4  :  “เปิดใจก่อนเปิดปาก” เทคนิคการสื่อสารที่ลดข้อขัดแย้งในการทำงานอย่างได้ผล (Communication Tricks)

 • กำแพงความคิดที่ปิดกั้นใจคนในองค์กร

 • แนวทางในการสื่อสารแบบเปิดใจก่อนเปิดปาก

 • แนวทางการสื่อสารด้วยประตูใจ เพื่อลดข้อขัดแย้งในการทำงาน (Positive Communication)

 • 5 คำพูดพื้นฐานในการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้ประสบความความสำเร็จ

 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติถอดรหัสใจ เพื่อแก้ไขความขัดแย้งในการทำงาน

ส่วนที่  5  :  เทคนิคในการสื่อสารแบบข้ามสายงาน ในการแก้ไขความขัดแย้งและหาทางออกอย่างมืออาชีพ (Cross Functional Alignment)

 • แนวทางการสื่อสารทลายกำแพงคิดที่ปิดกั้นใจคนแบบ Cross Functional

 • กฎเหล็กในการสื่อสาร : เพื่อนมาสู่-ข่มขู่หรือขอร้อง-ต้องหมวก 2 สี-มี MOU

 • ตัวอย่างแบบฟอร์มในการทำ MOU การสื่อสารประสานงานข้ามสายงาน

 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ MOU ในการประสานงานและแก้ไขความขัดแย้งอย่างมืออาชีพ (Cross Functional) 

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการลดข้อขัดแย้งในการทำงานอย่างมืออาชีพ ด้วยการออกแบบงาน (Job Design) ของหน่วยงานให้ชัดเจนด้วย Function Matrix

 • การออกแบบงาน (Job Design) ของหน่วยงานให้ชัดเจนด้วย Function Matrix

 • ตัวอย่าง Function Matrix ในการกำหนด Job ของหน่วยงาน

 • 4 วิธีในการกำหนด Key Job ของหน่วยงาน

 • Workshop 5 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Job ของหน่วยงาน (Function Matrix) ในการสร้างความชัดเจนและลดข้อขัดแย้งในการทำงาน

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ :

o  การบรรยาย (Lecture)  ผ่าน Zoom ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Center) 

o  การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop): ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

o  การระดมความคิด (Brainstroming) และการนำเสนอความคิดเห็น

o  การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

วิทยากร  :  อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 32 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

วันและเวลาอบรม

รุ่นที่  3   วันที่   4  เมษายน  2565  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที่อบรม 

อัตราค่าละเบียน

2,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษลงทะเบียน 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

confirm Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ รุ่นที่ 22 (Modern Supervisory Skills) : 19 ก.ค. 2565

confirm Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ รุ่นที่ 22 (Modern Supervisory Skills) : 19 ก.ค. 2565

 

Reskills and Upskills ทั้ง Soft skills และ Hard Skills ที่ได้ทั้งแบบฟอร์ม เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการในการบริหารคนและบริหารงาน

หากองค์กรของท่านยังประสบกับปัญหาหัวหน้างานเหล่านี้ ?

 • ผู้บริหารระดับต้น หรือหัวหน้างาน ไม่รู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

 • ผู้บริหารระดับต้น หรือหัวหน้างาน มีความชํานาญในงานที่ปฏิบัติ แต่ขาดทักษะการบริหารงานและบริหารคนเรียกว่า “เก่งแต่งานของตน แต่ไม่เก่งการบริหารงาน และการบริหารคน”

ผู้บริหารระดับต้นหรือหัวหน้างานนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลอันสําคัญยิ่ง ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้องค์กรประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การเป็นหัวหน้างานถ้าแค่แต่งตั้งคนที่ “ทำงานเก่งและขยัน” ใครก็เป็นได้ แต่การเป็นหัวหน้างานที่ดีมีประสิทธิภาพนั้น ต้องใช้ความรู้และทักษะในด้านการบริหารงาน และการบริหารคน เพราะหัวหน้าต้องรับผิดชอบทั้งเป้าหมายของตนเอง (Individual KPIs) และเชื่อมโยงนโยบายและเป้าหมายขององค์กรไปสู่การปฏิบัติงานจริง   จึงมีความเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาทักษะ “หัวหน้างานยุคใหม่ให้เก่งทั้ง การบริหารงานให้เพิ่มผล และเก่งทั้งการบริหารคนให้เพิ่มค่า” เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Competitive Advantage)

จากหลักสูตร In-house Training ยอดนิยมของสถาบันฯ  ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่ จากประสบการณ์ในการพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร (Managerial Competency) และโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development Program) ของผู้บริหารระดับต้นและหัวหน้างานองค์กรธุรกิจชั้นนำมากลั่นกรองและถ่ายทอด “แบบกระชับ เข้าใจง่าย ใช้งานได้จริง” ที่จะช่วยให้ท่านและหัวหน้าในองค์กรของท่านมีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง และมีความสามารถรอบด้านสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร 

วัตถุประสงค์ของการอบรม : เพื่อให้ผุ้เข้ารับการอบรม

 1. สามารถอธิบาย บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเทคนิคการบริหารของหัวหน้างานยุคใหม่ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานได้

 2. เสริมสร้างทักษะการบริหารคนให้งานได้ผลคนได้ใจ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จของหน่วยงานและตนเอง

 3. สามารถวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการบริหารและปกครองลูกน้องได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม

 4. สามารถกำหนดแนวทางการสร้างความรักและความผูกพันได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม

 5. เสริมสร้างทักษะการบริหารงานให้งานได้ผลคนได้ใจ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ ในการสร้างความสำเร็จของหน่วยงานและตนเอง

 6. สามารถจัดทำแผนปฏิบัติงานยุคใหม่ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม

 7. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงานและบริหารคน ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสำคัญของการอบรม (Course Outline) : 

ส่วนที่  1  :  ทักษะการเป็นผู้นำในการบริหารทีมงานให้อยากทำงาน (Leadership and Teamwork Skill)

 • 5 บทบาท 13 หน้าที่ และ 5 ความรับผิดชอบของหัวหน้างานในฐานะผู้บริหารระดับต้นขององค์กร

 • “รู้เรา” จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

 • “รู้เขา” จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

 • Workshop 1 : ฝึกวิเคราะห์การบริหารและปกครองลูกน้อง 4 เซียน แบบรู้เขา-รู้เรา 

 • บทบาทของผู้นำแบบ เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา ในการบริหารทีมงานให้คนอยากทำงาน

ส่วนที่  2  :  ทักษะการสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและพนักงานที่มีประสิทธิผล (Effective Communication and Coordination Skills) 

 • การสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างมีประสิทธิผล (Interpersonal Communication)

 • แนวทางการสื่อสารประสานงานในการสร้างความสำเร็จในการทำงาน ด้วยประตูใจ…แบบสานสัมพันธ์ (Positive Communication)

 • แนวทางการสื่อสารกับทีมงานแต่ละ Generation

ส่วนที่  3  :  ทักษะการจูงใจทีมงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Positive Motivation Skills)

 • พื้นฐานความต้องการและความคาดหวังของ “มนุษย์เงินเดือน”

 • จูงใจ (Motivation) อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ?

 • 8 เทคนิคการจูงใจที่น่าสนใจ สำหรับผู้นำในองค์กร

ส่วนที่  4  :  ทักษะการสร้างบรรยากาศความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Skills)

 • 4 ความรักที่เสริมสร้างบรรยากาศความผูกพันต่อองค์กร

 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติกำหนดแนวทางการสร้างความรักและความผูกพัน 4 ประเภท ในองค์กร

 • 10 เทคนิคของหัวหน้างานยุคใหม่ในการสร้างบรรยากาศความผูกพันต่อองค์กร

 • แนวทางการบริหารความขัดแย้งภายในทีมงาน (Conflict Management)

ส่วนที่  5  :  ทักษะการกำหนดเป้าหมายและการวางแผนงาน (Goal Setting and Planning Skills)

 • การกำหนดเป้าหมายในการทำงานด้วย KPI กับประเภทของแผนงานตามระดับของการจัดการ

 • กุญแจทอง 3 ดอกของการจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติงานแบบ PDCA

 • Workshop  3 : ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Effective Action Plan) สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมาย

 • 4 แผนปฏิบัติงานที่ผู้บริหารและหัวหน้างานต้องจัดทำ 

ส่วนที่  6  :  ทักษะการสอนและพัฒนางาน (Coaching and Development Skills)

 •  การวิเคราะห์ขีดความสามารถ (Competency) หรือ Skill ลูกน้องก่อนการ OJT และ Coaching

 • 13 กรณีที่ต้องหัวหน้าจำเป็นพัฒนาลูกน้อง

 • Tactic ของการ OJT ที่มีประสิทธิภาพ

 • การพัฒนาทีมงาน ด้วย Training Road Map / Training Matrix 

ส่วนที่  7  :  ทักษะการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน (Directing, Delegation and Follow up Skills)

 • กระบวนการสั่งงานและติดตามงานอย่างประสิทธิผล (Effective Directing and Follow up)

 • เทคนิคการสั่งงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

 • 10 เทคนิคในการควบคุมและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient Follow up)

 • Workshop 4 : Case Study การสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงาน 

ส่วนที่  8  :  ทักษะการปรับปรุงงาน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน (Work Improvement Skills)

 • ขั้นตอนการปรับปรุงงาน (Work Improvement Process)

 • เทคนิคการปรับปรุงงาน ด้วยข้อเสนอแนะ (Kaizen)

 • เทคนิคการปรับปรุงการประสานงานภายในองค์กรด้วย Red Tag

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และผู้ที่กำลังจะก้าวสู่ตำแหน่งระดับหัวหน้า

***มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม (Certificate)

รูปแบบ/วิธีการการเรียนรู้ :

 • การบรรยาย (Lecture) ผ่าน Zoom 

 • การแชร์ Case ประสบการณ์ตรง

 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) และการระดมความคิด (Brain Stroming) และการนำเสนอความคิดเห็น

 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

 

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 32 ปี

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

 

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 

รุ่นที่  21  วันที่  25  เมษายน  2565  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่อบรม (VENUE) : 

 

อัตราค่าลงทะเบียนอบรม 

2,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษลงทะเบียน 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Public Training หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์และ การวางแผนการขาย (Analytical Sales Planning-Sales Road-mapping) (อบรม 29 สิงหาคม 65)

Public Training หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์และ การวางแผนการขาย (Analytical Sales Planning-Sales Road-mapping) (อบรม 29 สิงหาคม 65)

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

29 สิงหาคม 2565

9.00 – 16.00 น.

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่การจัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

             การขายในโลกธุรกิจทุกวันนี้ ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยากที่จะคาดเดา คู่แข่งแต่ละรายต่างสร้างกลยุทธ์มาต่อสู้แข่งขัน การขายยิ่งยากขึ้นเป็นทวีคูณ ดังนั้น การขายจำเป็นต้องมีการกำหนดเป้าหมายการขาย   การจัดทำแผนการขายที่ชัดเจนและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ  การวิเคราะห์และวางแผนการขายที่ดีย่อมสร้างความมั่นใจในการขายทั้งแก่ผู้บริหาร ผู้จัดการขายและพนักงานขายทุกคน เนื่องจากแผนการขายจะทำให้การกำหนดทิศทางการขายเป็นไปอย่างชัดเจน มุ่งสู่เส้นทางเดียวกัน ในทางตรงข้าม หากผู้จัดการมีการวางแผนที่ไม่เป็นระบบระเบียบ ย่อมสร้างปัญหาตามมาอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการวัดผลที่ไม่ได้ผล และการขายที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

             หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ หัวหน้าพนักงานขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย และพนักงานขาย ได้เรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์และวางแผนด้านการขายอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ได้สัมผัสเทคนิคและประสบการณ์จริงจากวิทยากร เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องทักษะการวิเคราะห์ และ การวางแผนการขายอย่างเป็นระบบ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ และ การวางแผนการขายให้ประสบความสำเร็จ อย่างเหมาะกับตนเองในงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

1.กรอบแนวคิด: ความสำคัญและประโยชน์ของแผนการขาย

2.ส่วนประกอบของแผนการขาย

3.ขั้นตอนการวิเคราะห์และวางแผนการขาย (Sales Planning )

– การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด (SWOT Analysis)

– การเข้าใจและการประยุกต์ใช้ “Five Forces of Competition”

– การพยากรณ์การขาย (Sales Forecasting)

– การกำหนดเป้าหมายการขาย (Sales Goal Setting) สำหรับพนักงานขาย

4.กิจกรรม Workshop: การวิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจเพื่อการขาย

5.กิจกรรม Workshop: การวางแผนการขาย (Sales Road-mapping)

6.การนำเสนอแผน Sales Road-mapping จากผู้เข้าสัมมนา

7.ข้อมูลการวางแผน

8.การประยุกต์ใช้แผนการขาย- แผนปฏิบัติการสำหรับพนักงานขาย

9.การติดตามและการควบคุมแผนการขาย

10.เครื่องมือสนับสนุนแผนการขาย

11.ข้อควรระวังในการวิเคราะห์และจัดทำแผนการขาย

12.สรุป คำถาม และ คำตอบ

สถานที่จัด โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก เดินทางสดวก

ราคา 3,900 บาท/ท่าน 09.00-16.00

โปรโมชั่น จ่าย 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

5 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท เข้าอบรมได้ 6 ท่าน

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

 

 

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ 4.0  (Leadership Skills Era 4.0) อบรม 25 ม.ค.66

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ 4.0  (Leadership Skills Era 4.0) อบรม 25 ม.ค.66

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 09.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคา  2,500 บาท สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ฟรี 1 ท่าน

 

 

       การเป็นหัวหน้างานยุค 4.0 ที่จะประสบความสำเร็จตามที่ได้วางไว้ได้อย่างดี มีองค์ประกอบมากมายที่จะนำมาพิจารณาการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และไปในทิศทางเดียวกันนั้นจะใช้ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวคงจะไม่พอต่อการถึงจุดหมายปลายทาง

          การพัฒนาระดับความสามารถ (Quotient) ในด้านต่างๆ ของหัวหน้างานยุคใหม่นั้นจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต และส่งให้ชีวิตการทำงานดีขึ้นไปด้วยจึงจะเรียกว่า การเป็นผู้นำและนักบริหารมืออาชีพ รวมทั้งหัวหน้างานยุคใหม่ต้องเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำพาทีมงานไปสู่เป้าหมายขององค์กรที่วางไว้

         การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง รวดเร็ว กว้างขวาง และมีผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในสังคม รวมถึงทุกองค์กร ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย  สามารถแข่งขันได้ และดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

         สิ่งสำคัญที่เปรียบเสมือนเป็นการเสริมสร้างทางการพัฒนาให้องค์กร คือ การที่หัวหน้างานมีทักษะของผู้นำยุคใหม่และการสร้างทีมงานที่มีการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน มีบุคลากรที่มีทักษะทางการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ

         ดังนั้นการฝึกคนในองค์กรให้มีความคิดเชิงสร้างสรรค์และสรรหานวัตกรรมใหม่ ถือได้ว่าเป็นกุญแจไขไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญ รองรับการพัฒนาองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้หัวหน้างานได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ เหล่านั้น โดยเน้นการฝึกคิดออกจากกรอบประสบการณ์เดิมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

         กระบวนการทำงานแนวใหม่ จะช่วยให้หัวหน้างานสามารถจัดการกับความคิดได้อย่างมีระบบ มีแบบแผนทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้านในที่สุด เพราะฉะนั้นหัวหน้างานยุคใหม่จึงต้องเข้าใจภาวะผู้นำในยุคใหม่ และการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจและให้ธุรกิจยั่งยืนต่อไป

 การพัฒนาหัวหน้างานยุค 4.0  ให้มีภาวะผู้นำนั้น จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับ ทั้ง 4 ด้าน  อันได้แก่

1.มีความรู้ความสามารถในงาน
2.มีทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์
3.มีการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ

4.มีภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรมได้

         หัวหน้างานยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีภาวะผู้นำและการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ จะทำให้รู้จักตัวเอง, รู้จักพนักงาน, รู้จักองค์กรและมีทัศนคติเชิงบวก ทำให้การบริหารงานและทีมงานได้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างสัมฤทธิผลสำคัญโดยง่าย และเมื่อพัฒนาทีมงานโดยจัดการทำเอง จัดการพนักงาน จัดองค์การให้เหมาะสมและบริหารอย่างสร้างสรรค์แล้ว ก็จะกลายเป็นผู้นำและนักบริหารมืออาชีพที่ทรงคุณค่า

        การพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ ที่สำคัญ ของหัวหน้างานยุคใหม่นั้น จึงเป็นแนวทางที่องค์กรส่วนใหญ่อยากให้เกิดขึ้นกับผู้นำในองค์กรของตัวเองโดยการทำให้ผู้นำมี 5Q ที่สูงขึ้น

IQ : ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด

EQ : การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง

AQ : การเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสที่ท้าทาย

OQ : การแสดงผลงานที่มีคุณค่า

UQ : การเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมอันดี

            การประยุกต์ใช้แนวทางบริหารจัดการ Q (Quotient) ต่างๆ กับเป้าหมายในชีวิตหรืองานที่ได้รับ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ย่อมทำให้ผู้นำสามารถพิชิตเป้าหมายของตัวเอง และมีความสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลรอบข้าง  รวมถึงการเป็นผู้นำที่มีจิตใจที่ดีขององค์กรและเข้าใจภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรมได้เป็นอย่างดี จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

             การเรียนรู้และนำแนวทางไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเข้าใจแนวทาง 5Q นั้น จะทำให้ผู้นำได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่แล้วอย่างเต็มที่และเต็มกำลัง นั่นก็หมายความว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลที่ดีขึ้น จึงทำให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

            โดยที่ Q แต่ละตัวจะสอดคล้องกันและทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยมีหลักของสมาธิเข้าไปเป็นพื้นฐานของสิ่งเหล่านี้จะทำให้เป็น 5Q แบบยั่งยืนแล้วเป็นต้นแบบเพื่อองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ได้นำไปปรับใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรตัวเอง

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างมุมมองการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกของผู้นำ โดยรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด เพิ่มประสิทธิผลของการสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างลงตัว

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเรียนรู้กระบวนการของ 5Q ของผู้นำที่ดีที่มีภาวะของผู้นำ และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีรูปแบบและเห็นผล มีมุมมองปัญหาและอุปสรรคของงานที่เจออยู่ด้วยมุมมองใหม่ๆ สามารถนำวิธีการ 5Q ของผู้นำมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการบริหารทีมที่จะให้กลายเป็นสุดยอดทีมพร้อมทั้งการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน

 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของผู้นำ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อันได้แก่ การละลายพฤติกรรมระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง

 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ค้นพบ “ตัวตน” ของผู้นำในแบบฉบับที่แท้จริงของตนเอง สามารถนำพาตนเองและองค์กรที่มีความหลากหลายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้

 6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักของ 5Q ผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้

  • สนุกกับการใช้ IQ (Intelligence Quotient) แก้ปัญหาต่างๆ

  • พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ (Emotional Quotient)

  • ก้าวข้ามอุปสรรค AQ (Adversity Quotient) อย่างกล้าหาญ

  • แสดงผลงานอย่างมีคุณค่าด้วยความเป็นเจ้าของ OQ (Optimist Quotient)

  • พัฒนาตนเองเพื่ออยู่ร่วมกับสังคม UQ (Unity Quotient)  อย่างมีความสุข

ลักษณะของการอบรม

       เป็นการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการ ผ่าน Work Shop และกิจกรรมต่างๆ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า 5Q (IQ EQ OQ AQ UQ ) และ OD ที่หลากหลายประเภทผสมผสานกัน เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาทางวิชาการให้เข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิธีการ

 1. บรรยายเนื้อหาวิชาการประกอบการทำ Work Shop และกิจกรรมกลุ่ม ในอัตราส่วน เนื้อหาวิชาการ 30 : Work Shop กิจกรรม 70

 2. การใช้เครื่องมือทางด้าน 5Q และ OD tools และเทคนิคการฝึกอบรมหลายประเภท เช่น

 • Ai (Appreciative Inquiry)

 • Dialogue สุนทรียะสนทนา

 • เกมพฤติกรรม

 • Work Shop

 • การระดมความคิดด้วย 5Q

 • Clip VDO และอื่นๆ

 

 หัวข้อสำคัญในการเรียนรู้

 • หลักและวิธีการจัดการงานและคนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 5Q

  • ใครคือคนที่องค์กรต้องการ

  • บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

  • ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการจัดการ (การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน)

 • Teamwork (การทำงานเป็นทีม)

 • Achievement Motivation (แรงจูงใจสู่ความสำเร็จ)

 • Accountability (ความรับผิดชอบอย่างผู้นำ) ซึ่งประกอบไปด้วย

 • มีวิสัยทัศน์ (Visioning Goal Setting & Leading others )

 • มีทักษะการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง (Change Management Skills)

 • สอนงานเป็นและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ (Coaching & Develop others)

 • มีแนวกรอบแนวคิดในการทำงาน (Conceptual Thinking)

 • มีทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรของ (Resource Management Skill)

 • กล้าตัดสินใจ (Decision Making)

 • มีทักษะการบริหารจัดการลูกน้อง (People Management Skills)

 • สามารถจูงใจลูกน้องได้ (Motivate Subordinate)

 • การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

 • การบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร (Conflict Management)

 • Continuous Learning (การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง)

 • Creativity (ความคิดสร้างสรรค์)

  • เรียนรู้คน จากโมเดลผู้นำ 4 ทิศ

 • การสร้างแรงผลักดันให้ลูกน้องทำงานและมุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

  • ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน

 • เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการงานโดยสามารถวางแผนงานที่รับมอบหมาย สั่งงาน ติดตาม ความคุม และแก้ไข ปัญหาเบื้องต้น และรายงานผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

2) ไฟล์ PDF การสอน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Public Training หลักสูตร ทักษะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน  (Management Skills for Supervisor)  อบรม 23 พ.ค. 65

Public Training หลักสูตร ทักษะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน  (Management Skills for Supervisor)  อบรม 23 พ.ค. 65

 • จัด อบรม โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก สถานี MRT สุขุมวิท

   

 

 

       การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ที่จะประสบความสำเร็จตามที่ได้วางไว้ได้อย่างดี มีองค์ประกอบมากมายที่จะนำมาพิจารณาการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และไปในทิศทางเดียวกันนั้นจะใช้ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวคงจะไม่พอต่อการถึงจุดหมายปลายทาง

          การพัฒนาระดับความสามารถ (Quotient) ในด้านต่างๆ ของหัวหน้างานยุคใหม่นั้นจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต และส่งให้ชีวิตการทำงานดีขึ้นไปด้วยจึงจะเรียกว่า การเป็นผู้นำและนักบริหารมืออาชีพ รวมทั้งหัวหน้างานยุคใหม่ต้องเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำพาทีมงานไปสู่เป้าหมายขององค์กรที่วางไว้

         การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง รวดเร็ว กว้างขวาง และมีผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในสังคม รวมถึงทุกองค์กร ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย  สามารถแข่งขันได้ และดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

         สิ่งสำคัญที่เปรียบเสมือนเป็นการเสริมสร้างทางการพัฒนาให้องค์กร คือ การที่หัวหน้างานมีทักษะของผู้นำยุคใหม่และการสร้างทีมงานที่มีการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน มีบุคลากรที่มีทักษะทางการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ

         ดังนั้นการฝึกคนในองค์กรให้มีความคิดเชิงสร้างสรรค์และสรรหานวัตกรรมใหม่ ถือได้ว่าเป็นกุญแจไขไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญ รองรับการพัฒนาองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้หัวหน้างานได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ เหล่านั้น โดยเน้นการฝึกคิดออกจากกรอบประสบการณ์เดิมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

         กระบวนการทำงานแนวใหม่ จะช่วยให้หัวหน้างานสามารถจัดการกับความคิดได้อย่างมีระบบ มีแบบแผนทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้านในที่สุด เพราะฉะนั้นหัวหน้างานยุคใหม่จึงต้องเข้าใจภาวะผู้นำในยุคใหม่ และการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจและให้ธุรกิจยั่งยืนต่อไป

        หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการเป็นหัวหน้างาน ของผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงานของตนเอง  ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตอบสนองต่อเป้าหมายที่วางไว้ โดยเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจในเชิง จิตวิทยาการบริหาร  และรวมถึงการทำงานแบบมุ่งผลงาน (Result Orientation) โดยการกำหนดแผนการบริหารคน พัฒนาคน และการประเมินผลงานเพื่อเน้นที่จะปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่แนวทางการทำแผนงาน การกำหนดเป้าหมายที่เป็นสากลตลอดจนเทคนิคการกระจายงาน และควบคุมติดตามงานแบบมีเป้าหมาย และผู้เข้าอบรมยังจะได้เข้าใจหลักการประเมินผลงานเพื่อจะสามารถบริหารและพัฒนาพนักงานในประเภทต่างๆ ได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

 

 การพัฒนาหัวหน้างานยุคใหม่ ให้มีภาวะผู้นำนั้น จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับ ทั้ง 4 ด้าน  อันได้แก่

1.มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานและการบริหารคน
2.มีทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์
3.มีการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ

4.มีภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรมได้

 

         หัวหน้างานยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีภาวะผู้นำและการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ จะทำให้รู้จักตัวเอง, รู้จักพนักงาน, รู้จักองค์กรและมีทัศนคติเชิงบวก ทำให้การบริหารงานและทีมงานได้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างสัมฤทธิผลสำคัญโดยง่าย และเมื่อพัฒนาทีมงานโดยจัดการทำเอง จัดการพนักงาน จัดองค์การให้เหมาะสมและบริหารอย่างสร้างสรรค์แล้ว ก็จะกลายเป็นผู้นำและนักบริหารมืออาชีพที่ทรงคุณค่า

        การพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ ที่สำคัญ ของหัวหน้างานยุคใหม่นั้น จึงเป็นแนวทางที่องค์กรส่วนใหญ่อยากให้เกิดขึ้นกับผู้นำในองค์กรของตัวเองโดยการทำให้ผู้นำมี 5Q ที่สูงขึ้น

IQ : ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด

EQ : การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง

AQ : การเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสที่ท้าทาย

OQ : การแสดงผลงานที่มีคุณค่า

UQ : การเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมอันดี

            การประยุกต์ใช้แนวทางบริหารจัดการ Q (Quotient) ต่างๆ กับเป้าหมายในชีวิตหรืองานที่ ได้รับ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ย่อมทำให้ผู้นำสามารถพิชิตเป้าหมายของตัวเอง  และมีความสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลรอบข้าง  รวมถึงการเป็นผู้นำที่มีจิตใจที่ดีขององค์กรและเข้าใจ ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรมได้เป็นอย่างดี จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

             การเรียนรู้และนำแนวทางไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเข้าใจแนวทาง 5Q นั้น จะ ทำให้ผู้นำได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่แล้วอย่างเต็มที่และเต็มกำลัง นั่นก็หมายความว่าจะนำไปสู่การ เปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลที่ดีขึ้น จึงทำให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

            โดยที่ Q แต่ละตัวจะสอดคล้องกันและทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยมีหลักของสมาธิ เข้าไปเป็นพื้นฐานของสิ่งเหล่านี้จะทำให้เป็น 5Q แบบยั่งยืนแล้วเป็นต้นแบบเพื่อองค์กรหรือ หน่วยงานต่างๆ ได้นำไปปรับใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรตัวเอง

 

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงานของตนเอง ตลอดจนสามารถวางแผน คนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเรียนรู้กระบวนการของ 5Q ของผู้นำที่ดีที่มีภาวะของผู้นำ และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีรูปแบบและเห็นผล มีมุมมองปัญหาและอุปสรรคของงานที่เจออยู่ด้วยมุมมองใหม่ๆ สามารถนำวิธีการ 5Q ของผู้นำมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการบริหารทีมที่จะให้กลายเป็นสุดยอดทีมพร้อมทั้งการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน

 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจ หลักการทำงานแบบมุ่งผลงาน (Result Orientation) โดยการ กำหนดแผนการบริหารคน พัฒนาคน และการประเมินผลงานเพื่อเน้นที่จะปรับปรุงงานให้ดี ขึ้น

 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจได้  เรียนรู้ตั้งแต่แนวทางการทำแผนงาน การกำหนดเป้าหมายที่  เป็นสากลตลอดจนเทคนิคการกระจายงาน และควบคุมติดตามงานแบบมีเป้าหมาย

 6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการประเมินผลงาน เพื่อจะสามารถบริหารและพัฒนาพนักงานในประเภทต่างๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 7. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ค้นพบ “ตัวตน” ของผู้นำในแบบฉบับที่แท้จริงของตนเอง สามารถนำพาตนเองและองค์กรที่มีความหลากหลายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้

 

ลักษณะของการอบรม

       เป็นการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการ ผ่าน Work Shop และกิจกรรมต่างๆ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า 5Q (IQ EQ OQ AQ UQ ) และ OD ที่หลากหลายประเภทผสมผสานกัน เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาทางวิชาการให้เข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

วิธีการ

 1. บรรยายเนื้อหาวิชาการประกอบการทำ Work Shop และกิจกรรมกลุ่ม ในอัตราส่วน เนื้อหาวิชาการ 30 : Work Shop กิจกรรม 70

 2. การใช้เครื่องมือทางด้าน 5Q และ OD tools และเทคนิคการฝึกอบรมหลายประเภท เช่น

 • Ai (Appreciative Inquiry)

 • Dialogue สุนทรียะสนทนา

 • เกมพฤติกรรม

 • Work Shop

 • การระดมความคิดด้วย 5Q

 • Clip VDO และอื่นๆ

 

 

 

 หัวข้อสำคัญในการเรียนรู้

 • หลักและวิธีการจัดการงานและคนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 5Q

  • ใครคือคนที่องค์กรต้องการ

  • บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

  • ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการจัดการ (การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน)

 • Teamwork (การทำงานเป็นทีม)

 • Achievement Motivation (แรงจูงใจสู่ความสำเร็จ)

 • Accountability (ความรับผิดชอบอย่างผู้นำ) ซึ่งประกอบไปด้วย

 • มีวิสัยทัศน์ (Visioning Goal Setting & Leading others )

 • มีทักษะการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง (Change Management Skills)

 • สอนงานเป็นและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ (Coaching & Develop others)

 • มีแนวกรอบแนวคิดในการทำงาน (Conceptual Thinking)

 • มีทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรของ (Resource Management Skill)

 • กล้าตัดสินใจ (Decision Making)

 • มีทักษะการบริหารจัดการลูกน้อง (People Management Skills)

 • สามารถจูงใจลูกน้องได้ (Motivate Subordinate)

 • การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

 • การบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร (Conflict Management)

 • Continuous Learning (การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง)

 • Creativity (ความคิดสร้างสรรค์)

  • เรียนรู้คน จากโมเดลผู้นำ 4 ทิศ

 • เรียนรู้และเข้าใจตนเองและทีมงาน จากความเข้าใจในเรื่องบุคลิกภาพ และพฤติกรรมของคนแรงจูงใจของคนในการทำงาน และภาวะผู้นำที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์

 • เข้าใจหลักการกำหนดเป้าหมายและผลงาน การวางแผนตามลำดับความสำคัญของงานและการวางแผนงานที่จะทำให้เราได้ผลงานสูงสุด

 • พัฒนาทักษะในการบริหารคน การ Empowerment การให้คำปรึกษาทีมงานที่ดี การสอนงานที่ถูกต้องและได้ผล

 • เข้าใจหลักการประเมินทีมงาน เพื่อสร้างผลงานอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่การประเมินเพื่อกำหนดผลตอบแทนพนักงาน การ Feedback การทำงานของทีมเพื่อเร่งศักยภาพของลูกน้องในทีม

 • การสร้างแรงผลักดันให้ลูกน้องทำงานและมุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

  • ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน

 • เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการงานโดยสามารถวางแผนงานที่รับมอบหมาย สั่งงาน ติดตาม ความคุม และแก้ไข ปัญหาเบื้องต้น และรายงานผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 1. ผู้เข้าอบรมได้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงานของตนเอง ตลอดจนสามารถวางแผน คนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเรียนรู้กระบวนการของ 5Q ของผู้นำที่ดีที่มีภาวะของผู้นำ และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีรูปแบบและเห็นผล มีมุมมองปัญหาและอุปสรรคของงานที่เจออยู่ด้วยมุมมองใหม่ๆ สามารถนำวิธีการ 5Q ของผู้นำมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

 3. เผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการบริหารทีมที่จะให้กลายเป็นสุดยอดทีมพร้อมทั้งการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน

 4. ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจ หลักการทำงานแบบมุ่งผลงาน (Result Orientation) โดยการ กำหนดแผนการบริหารคน พัฒนาคน และการประเมินผลงานเพื่อเน้นที่จะปรับปรุงงานให้ดี ขึ้น

 5. ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจได้ เรียนรู้ตั้งแต่แนวทางการทำแผนงาน การกำหนดเป้าหมายที่  เป็นสากลตลอดจนเทคนิคการกระจายงาน และควบคุมติดตามงานแบบมีเป้าหมาย

 6. ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการประเมินผลงาน เพื่อจะสามารถบริหารและพัฒนาพนักงานในประเภทต่างๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 7. ผู้เข้าอบรมได้ค้นพบ “ตัวตน” ของผู้นำในแบบฉบับที่แท้จริงของตนเอง สามารถนำพาตนเองและองค์กรที่มีความหลากหลายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้

รูปแบบหลักสูตร

1.การบรรยาย                                                      30 %

2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop    70%

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์

อาจารย์ อนุภาพ พันชำนาญ

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าบริหารและควบคุมสต็อกยุคใหม่ มีเปิด 23 เม.ย.65

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าบริหารและควบคุมสต็อกยุคใหม่ มีเปิด 23 เม.ย.65

 

ราคา 2,500 บาท บรรยาย 09.00-16.00 (ระยะเวลาอบรม 6 ชั่วโมง)

โปรโมรชั่นสมัคร 3 ท่าน เเถม 1 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

 

ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ และการรักษาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า

       หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้องค์กรของท่านเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อ ซึ่งจะทำภาพลักษณ์ของดีขึ้นและเป็นการลดต้นทุนในการบริหารจัดการคลังสินค้า

  ดังนั้นการจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความ สำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารและจัดการสินค้าคงคลังจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริง

 

 

วัตถุประสงค์

 1. 1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการงานสินค้าคงคลังและคลังสินค้าไปประยุกต์ใช้งานในการปรับปรุงพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

 2. 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคจากการจัดการเชิงกลยุทธ์ มาปรับปรุงการทำงานให้เกิดความสอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวของได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

 3. 3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคตอบสนองต่อคำสั่งซื้อที่ไม่แน่นอน ด้วยแนวคิดการออกแบบการจัดซื้อ ที่เล็กลงและมีระยะเวลาส่งมอบที่สั้นลงการควบคุมและระบบการเบิกจ่ายสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 4. 4.เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดีและมองเห็นประโยชน์ในการนำมาบริหารและจัดการคลังสินค้ามากขึ้น

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

– ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง

 

  การบริหารงานคลังสินค้า และความสำคัญของงานคลังสินค้

  การจัด LAY OUT การบริหารพื้นที่คลังสินค้า

  การบริหารพัสดุคงคลัง / สินค้าคงเหลือ

  การรับ / จ่ายสินค้า และการตรวจสอบ

  การสั่งซื้อ และการกระจาย / จัดส่ง

  ะบบความปลอดภัยของคลังสินค้า

  – บทบาทและความสำคัญของการจัดการคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน (INDUSTRY 4.0 )

  พักเบรก

  บรรยาย (ต่อ)

  ทำไมต้องมีสินค้าคงคลัง ? และความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง

  บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าสมัยใหม่

  ดัชนีชี้การวัดประสิทธิภาพ (KPIS) ในการจัดการสินค้าคงคลัง

  ปัญหาและต้นทุนประเภทต่างๆ ที่พบในการปฏิบัติงานคลังสินค้า

  แนวคิดความสูญเปล่าจากการเก็บสินค้าคงคลัง (UNNECESSARY STOCK) ที่มากเกินไปใน

  พักกลางวัน

บรรยาย (ต่อ)

  กระบวนการผลิต

  การค้นหาปัญหาและสาเหตุ

  การวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุ

  แนวทางและการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  การวัดผลปฏิบัติงานของฝ่ายคลังสินค้า และปัญหา/อุปสรรคในการบริหารคลังสินค้า

  การจัดเก็บแบบ FIFO/FEFO/LIFO

  การแยกประเภทสินค้าในการจัดเก็บ

  WORKSHOP การค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานในคลังสินค้า

  กลยุทธ์การวิเคราะห์และจัดการสินค้าคงคลังด้วยหลัก ABC ANALYSIS

  – หลักการของการออกรูปแบบการวางและระบบการขนย้ายสินค้าคงคลัง (MATERIALS HANDLING SYSTEM) ในคลังสินค้า

  การป้องกันความผิดพลาดจากการหยิบสินค้า (ERROR PICKING) และการเติมสินค้า (REPLENISHMENT) ในคลังสินค้า

  พักเบรก

  บรรยาย (ต่อ)

  บทบาทหน้าที่ความสำคัญของ WAREHOUSE และศูนย์กระจายสินค้า (DISTRIBUTION CENTERS; DC)

  เทคนิคการตรวจนับเช็คสินค้าคงเหลือ (STOCK) โดยไม่ต้องหยุดทำการเบิก-จ่ายสินค้า

  การตรวจนับและการตรวจสอบเพื่อป้องกันการรั่วไหล

  การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์

  ระบบอัตโนมัติและและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการคลังสินค้า

  ปฏิสัมพันธ์งานคลังสินค้ากับฝ่ายต่าง ๆ (ฝ่ายบัญชี จัดซื้อ และฝ่ายขาย)

  WORKSHOP การเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้า

สรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม และทดสอบ/ประเมินผล

 

บรรยาย การใช้กรณีศึกษา และการยกตัวอย่างขององค์กรชั้นนำต่างๆ 50%

การใช้เกม และกิจกรรมต่างๆ 30%

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ 20%

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       

  เวลา 9.00-16.00

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com