Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Finance for Non – finance 19 ก.พ.64 ดร.ธธีร์ธร

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Finance for Non – finance 19 ก.พ.64 ดร.ธธีร์ธร

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

          การที่จะเข้าใจถึงเรื่อง “Finance” นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้บริหาร ในหลายๆ องค์กร มักตกม้าตายเมื่อต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน เพราะการที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีการเงินได้อย่างดีนั้น จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์งบการเงิน การหาอัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุน  และ อื่น ๆ  หากผู้บริหารที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน ขาดซึ่งความความสามารถเหล่านี้ ย่อมสร้าง ผลเสีย มากกว่า ผลดี อย่างแน่นอน

          หลักสูตรนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน หรือ ผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินให้มากยิ่งขึ้น  เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน  การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  รวมถึง การวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุน   โดยตลอดระยะเวลาการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรม ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ จนสามารถเรียนรู้และต่อยอดได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีการเงินอย่างลึกซึ้ง

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์งบการเงินประดุจดั่งนักการเงินมือโปร

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์อัตราส่วนทางเงิน และ วิเคราะห์หาผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุนได้

 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

 

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module  1 เตรียมความพร้อม….สู่การ Finance for Non-finance มืออาชีพ

 1. บทบาทและหน้าที่ของ Finance for Non-finance

 2. เป้าหมายขององค์กรที่ Finance for Non-finance ต้องคำนึงถึง

 3. ขอบเขตการบริหารงานทางการเงิน สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน

 • การวิเคราะห์งบการเงิน

 • การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

 • การตัดสินใจจากการลงทุน

 • การนำความรู้ด้านการเงินไปประยุกต์ใช้ในฝ่ายงานของตน

 1. เรียนรู้และเข้าใจวงจรบัญชีแบบง่าย ๆ

 2. บัญชี 5 หมวด และ การบันทึกรายการบัญชีในระบบบัญชีคู่

 3. กิจกรรม Workshop เรียนรู้ เข้าใจ การเป็น Finance for Non – finance อย่างถ่องแท้

Module 2 วิเคราะห์งบการเงินประดุจดั่งนักการเงินมือโปร

 1. ความสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงิน

 2. การวิเคราะห์งบการเงิน 3 สหาย

 • งบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) (Balance Sheet B/S)

 • งบกำไรขาดทุน (Profit & Loss Statement P/L)

 • งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement C/F)

 1. กิจกรรม วิเคราะห์งบ 3 สหาย

 2. การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่ง (Common – Size)

 3. การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวนอน (Horizontal Analysis)

Module 3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน และ วิเคราะห์หาผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุน

 1. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 4 สหาย สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน

 • อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

 • อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Leverage Ratio or Financial Ratio) 

 • อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio) 

 • อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Efficiency Ratio) 

 1. กิจกรรม ฝึกวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 4  สหาย

 2. มูลค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา (Time Value of Money)

 • มูลค่าเงินในอนาคต (Future Value)

 • มูลค่าเงินในปัจจุบัน (Present Value)

 • ฝึกฝนใช้เครื่องมือ คำนวณหา Future Value และ Present Value ให้ได้ภายใน 10 วินาที

 1. กิจกรรม วิเคราะห์มูลค่าเงิน….เพื่อหาผลตอบแทนจากการลงทุน

 2. การค้นหาจุด…. เพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด

 • Net Present Value (NPV)

 • Internal Rate of Return (IRR)

 • การคำนวณระยะเวลาการคืนทุน Payback Period (PBP)

 • ฝึกฝนใช้เครื่องมือ คำนวณหา NPV และ IRR  ให้ได้ภายใน 10 วินาที

 1. กิจกรรม ค้นหาจุด….เพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด

 2. การคำนวณหา จุดคุ้มทุน Break Even Point (BEP)

 3. ศัพท์ทางการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน และ เรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นต้องรู้ เช่น แบบฟอร์มต่าง ๆ ทางการเงิน

 4. สรุป ถาม – ตอบ

 

 

ราคา สมาชิก โอนก่อน ละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม

เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย 5 ก.พ.64 อ.สุพจน์

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย 5 ก.พ.64 อ.สุพจน์

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

ท่านทราบหรือไม่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ของหัวหน้ามือใหม่ป้ายแดงที่ได้เลื่อนขั้นจากพนักงานที่ทำงานดี มีความสามารถจนเข้าตาผู้บริหารนั้น คืออะไร… ทำไมพวกเขาผู้ซึ่งเคยเป็นดาวเด่นในฐานะพนักงาน แต่กลับตกม้าตายเมื่อต้องมารับบทบาทหัวหน้ามือใหม่ โดยเฉพาะหัวหน้าฝ่ายขาย สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะหัวหน้างานโดยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ยังตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ทัน อีกทั้งขาดทักษะและประสบการณ์ในการบริหารงานและลูกน้องพนักงานขายให้อยู่ในปกครองไม่ได้ หรือแม้แต่ลูกน้องที่ดีและเก่งอยู่แล้ว หัวหน้ามือใหม่ป้ายแดงก็ไม่สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ของลูกน้องออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานขายมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่พนักงานขายยอมรับ และองค์กรภาคภูมิใจ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของงานขายของธุรกิจต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการหรือหัวหน้างานขาย

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การเตรียมตัวและเตรียมพร้อมรับบทบาทหน้าที่ใหม่

 3. เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเรื่องการบริหารพนักงานขายให้ได้ใจและได้งาน

 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารพนักงานขาย สร้างคนเก่งและคนดี ผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

 1. เรียนรู้บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้จัดการหรือหัวหน้างาน (Roles and Responsibility)

 • ต่อองค์กร

 • ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

 • ต่อเพื่อนร่วมงาน

 1. ขอบเขตการบริหารของผู้จัดการหรือหัวหน้างาน

 • การบริหารงานขาย (Sales Management)

 • การบริหารพนักงานขาย (Sales Force Management)

 1. ความสามารถสำคัญในการบริหารในฐานะหัวหน้างานขาย (Key Competency)

 2. Workshop: เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานขาย

 3. ขอบเขตการบริหารงานขายเพื่อบรรลุเป้าหมายการขาย (Scope of Sales Management)

 • การวางแผนการขาย (Sales Planning)

 • การดำเนินงาน (Execution)

 • การควบคุมติดตามงาน (Monitoring and Control)

 • การพัฒนาปรับปรุง (Improvement)

 1. การวางแผนการขายสำหรับหัวหน้างานขาย

 • แนวคิดการวางแผนการขายสำหรับหัวหน้าทีมขาย

 • การวิเคราะห์สถานการณ์การขายด้วย SWOT Analysis

 • การกำหนดเป้าหมายการขายสำหรับทีมขาย

 • กิจกรรม: SWOT Analysis และการกำหนดเป้าหมายการขาย

 • แนวทางการวางแผนการขายอย่างได้ผล (SMART Plan)

 1. ลูกค้าเป้าหมาย (Target Customer)

 2. ผลิตภัณฑ์ (Product)

 3. ราคา (Price)

 4. ช่องทางการขาย (Sales Channel)

 5. การส่งเสริมการขาย (Promotion)

 • ข้อพิจารณาสำคัญในการวางแผนการขายสำหรับหัวหน้าทีมขาย

 1.   คู่แข่งขัน

 2. เป้ายอดขาย และเป้าอื่นๆ

 3. พนักงานขาย

 • การวางแผนปฏิบัติการสำหรับงานขาย (Action Plan)

 • กิจกรรม: การวางแผนปฏิบัติการสำหรับงานขาย

 • การพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecasting)

 • การประเมินผลการขาย (Sales Evaluation)

 • ข้อควรปฏิบัติในการวางแผนการขายเพื่อความสำเร็จในการขาย

 1. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้วันที่หนึ่ง และ คำถาม-คำตอบ

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

ราคา สมาชิก โอนก่อน ละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม

เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน การวางแผนการขายอย่างมืออาชีพ 22 ก.พ.64 อ.สุพจน์

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน การวางแผนการขายอย่างมืออาชีพ 22 ก.พ.64 อ.สุพจน์

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

หลักการและเหตุผล

          ความสำเร็จในการขายของพนักงานขาย นอกจากความสามารถในการขายแล้ว การวางแผนการขายถือเป็นส่วนสำคัญอันดับต้นของการขายที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้ายอดขายของพนักงานขาย ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเกี่ยวกับการเข้าพบลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการขาย และโปรโมชั่น ยิ่งในปัจจุบันที่สภาวะการแข่งขันรุนแรง การวางแผนที่รอบคอบและรัดกุม โดยเฉพาะแผนกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของบริษัท จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพราะส่งผลอย่างมากต่อรายได้ กำไรหรือขาดทุนของบริษัท

          หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขายได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการและเทคนิคการวางแผนการขายให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์การขาย การกำหนดเป้าหมายและการพยากรณ์ยอดขาย การวางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขายให้เหมาะสมกับต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวมถึงการติดตามและประเมินผลการขาย ระดมสมองเพื่อฝึกฝนการวางแผนอย่างได้ผลจริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง

 

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการวางแผนการขายอย่างได

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและตระหนักถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขาย และวางแผนการขายให้เหมาะสมกับต้นทุนและค่าใช้จ่าย

 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

 1. แนวคิดการวางแผนการขายสำหรับพนักงานขาย

 2. การวิเคราะห์สถานการณ์การขายด้วย SWOT Analysis

 3. การกำหนดเป้าหมายการขายสำหรับพนักงานขาย

 4. กิจกรรม: SWOT Analysis และการกำหนดเป้าหมายการขาย

 5. แนวทางการวางแผนการขายอย่างได้ผล (SMART Plan)

5.1 ลูกค้าเป้าหมาย (Target Customer)

5.2 ผลิตภัณฑ์ (Product)

5.3 ราคา (Price)

5.4 ช่องทางการขาย (Sales Channel)

5.5 การส่งเสริมการขาย (Promotion)

 1. ข้อพิจารณาสำคัญในการวางแผนการขายสำหรับพนักงานขาย

6.1 คู่แข่งขันในพื้นที่

6.2 เป้ายอดขาย

6.3 งบประมาณ***วางแผนการขายอย่างไรให้เหมาะสมกับต้นทุนและค่าใช้จ่าย

 1. การวางแผนปฏิบัติการสำหรับงานขาย (Action Plan)

 2. กิจกรรม: การวางแผนปฏิบัติการสำหรับงานขาย

 3. การพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecasting)

 4. การประเมินผลการขาย (Sales Evaluation)

 5. ข้อควรปฏิบัติในการวางแผนการขายเพื่อความสำเร็จในการขาย

 6. สรุป คำถามและคำตอบ

 

ราคา สมาชิก โอนก่อน ละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม

เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน “พบสารพัด อาจารย์สุพจน์ 11 ก.พ.64

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน “พบสารพัด อาจารย์สุพจน์ 11 ก.พ.64

 

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

หลักการและเหตุผล

 

              ในปัจจุบัน ทุกชีวิตอยู่ในภาวะความเร่งรีบ งานมากขึ้นภายในกรอบของวันเวลาทำงานที่เท่าเดิม ทุกธุรกิจทุกองค์กรต่างมุ่งหวังให้พนักงานแต่ละคนทำงานได้มากขึ้น ดังนั้น การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบและปราศจากข้อผิดพลาดในการทำงาน บนพื้นฐานของความคิดที่เฉียบคม หยั่งลึกถึงแก่นของเนื้องาน (กึ๋น) ย่อมมีผลต่อความสำเร็จของงาน รวมถึงความประทับใจของลูกค้าและตรงตามความคาดหวังของผู้บริหารอย่างแน่นอน 

            หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายงาน ได้เรียนรู้เทคนิคการลดความผิดพลาดในการทำงานรวมทั้งการพัฒนาตนเองให้ทำงานได้อย่างถูกใจนาย และ โดนใจลูกค้า จนสามารถพัฒนาจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งของตน รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการลดข้อผิดพลาดและการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ถูกใจนาย และ โดนใจลูกค้า

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เรื่องการลดข้อผิดพลาดและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

Module 1: Concepts

 1. หลักการ- แนวคิดเรื่องการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (คิด และ ทำ)

 2. สูตร 3 A แห่งความสำเร็จในการทำงานเพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

 3. เสริมทักษะการคิด เพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงานและลดข้อผิดพลาด

 • คิดบวก

 • คิดภาพใหญ่ และ รายละเอียด

 • คิดเชิงวิเคราะห์

 • คิดสร้างสรรค์

 • คิดต่อยอด

 1. กระตุกวิญญาณแห่งการทำงาน ด้วยหลัก 5 คิด

 • คิดก่อนทำ

 • คิดทางเลือก

 • คิดทางออก

 • คิดแก้ไข

 • คิดพัฒนา

 1. Success with Common Sense

 • ความหมายของ Sense ในการทำงาน

 • เทคนิคแยบยลในการใช้ Sense

 • แนวทางการพัฒนา Sense

Module 2: Applications

 

 1. พร้อมสรรพ ด้วยสารพัดเคล็ดลับ ในการลดข้อผิดพลาดและพัฒนาการทำงานที่ดี ไร้ที่ติ และถูกใจหัวหน้า

 2. เทคนิคการส่งมอบงานสมบูรณ์แบบ……และมีกึ๋น ถูกใจลูกค้าและหัวหน้าอย่างแรง

 3. กรณีศึกษา: เรียนรู้ความผิดพลาดอย่างเป็นบทเรียน

 4. ลักษณะคนทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ

 5. กิจกรรม: การลดข้อผิดพลาดในการทำงานของตนเอง

 6. แชร์ประสบการณ์: ทำงานอย่างไรไม่ให้ผิดพลาด

 7. สรุป คำถามและคำตอบ

รูปแบบการบรรยาย

4.1 การบรรยายออนไลน์ โปรเเกรมZoom ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

4.2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่าน EMS ก่อนอบรม 2-3 วัน

4.3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4.4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

เรียน ออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 26 ก.พ.64

เรียน ออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 26 ก.พ.64

 

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

บรรยาย 1 วัน 09.00-16.00 พักเบรก 3 ช่วง

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

หลักการเเละเหตุผล

การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (Risk)  ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสี่ยงไว้เลย ย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจอย่างแน่นอน

          ดังนั้นการทำงานใดๆไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของบริษัท สิ่งที่จำเป็นที่สุด คือ ต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือเดียวที่จะช่วยลดความเสี่ยงโดยผ่านกระบวนการจัดทำแผนความเสี่ยง แล้วนำแผนนั้นไปปฏิบัติ ติดตามประเมินผลเป็นระยะ และมีการจัดทำรายงาน โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ จะทำให้เดินไปสู่เป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในงานได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักของการประเมินความเสี่ยงในงานที่ทำ

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผล และการจัดทำรายงาน

หัวข้ออบรม

  สร้างความเข้าใจความหมายของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ขององค์กร

  วินิจฉัย เป้าหมาย พันธกิจ เพื่อดูความสอดคล้องว่าเป็นไปในทิศทางใด

  สรุปผลวินิจฉัย และทำฉันทามติ ร่วมกัน

  ความหมายและหลักการบริหารความเสี่ยง

  ความเสี่ยงระดับองค์กร

  ความเสี่ยงระดับธุรกิจ

  ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

  พักเบรก

  ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

  ประโยชน์ทางตรง

  ประโยชน์ทางอ้อม

  กระบวนการบริหารความเสี่ยง

  การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

  การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

  พักกลางวัน

  การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

  การติดตามผล (Monitoring)

  เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยง

  SWOT สภาพปัจจุบัน และอนาคต

  พักเบรก

  ความสามารถของการระบุความเสี่ยงจากงานที่ทำ

  ระหว่างหัวหน้างาน และผู้ใต้บังคับบัญชา

  เทคนิคการบริหารความไม่แน่นอนบนความเสี่ยงในภาวะวิกฤต

  การหลีกเลี่ยง (Avoid)

  การร่วมจัดการ (Share)

  การลด (Reduce)

  การยอมรับ (Accept)

  การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล และจัดทำรายงาน

  Workshop กิจกรรมกลุ่ม การจัดทำแผน การติดตามประเมินผล และทำรายงาน

ถาม-ตอบ

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการสอนงานและประเมินผลงานอย่างได้ผล (Effective Coaching and Performance Appraisal Techniques) 16 ก.พ.64 อ.สุพจน์

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการสอนงานและประเมินผลงานอย่างได้ผล (Effective Coaching and Performance Appraisal Techniques) 16 ก.พ.64 อ.สุพจน์

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา 
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

16 กุมภาพันธ์ 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

       ยุคนี้เป็นยุคแห่งการสร้างผลงาน พนักงานทุกคนในองค์กรต้องแข่งกันสร้างผลงานให้เกิดขึ้นในองค์กร แต่ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือ หัวหน้างาน ซึ่งจะต้องทำหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจเรื่องผลการปฏิบัติงาน การสอนงานเพื่อให้พนักงานสร้างผลงาน และในที่สุดจะต้องทำการประเมินผลให้พนักงานสามารถปรับปรุงพัฒนาผลงานได้ ยิ่งหัวหน้ามีความเข้าใจเรื่องการสอนงานและการประเมินผลงานมากเพียงใด พนักงานจะยิ่งสร้างผลงานได้มากขึ้นตามลำดับ

       หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้หัวหน้างาน ผู้จัดการฝ่าย ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการสอนงานและประเมินผลงานพนักงานได้อย่างเป็นระบบ ได้ฝึกปฏิบัติการสอนงานและการประเมินผลงานรวมทั้งได้เรียนรู้เคล็ดลับและเทคนิคอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการสอนงานและการประเมินผลงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรนี้ ในขณะปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถสร้างความเข้าใจที่ดีกับลูกน้องทั้งในเรื่องการสอนงานและการประเมินผลงาน รวมทั้งสร้างผลงานให้องค์กรได้ตามศักยภาพสูงสุด

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

1. กรอบแนวคิดเรื่องการสอนงาน (Coaching) และการบริหารผลงาน (Performance Management)
2. ความเข้าใจเรื่องลูกน้อง เพื่อประโยชน์ในการสอนงาน พฤติกรรมการต่อต้านและการให้ความร่วมมือ 
      – เหตุผลจูงใจลูกน้อง
      – รูปแบบการเรียนรู้ของลูกน้อง

3. หัวหน้าเรียนรู้สไตล์การบริหารงานของตน เพื่อนำมาใช้ในการสอนงาน
4. กิจกรรม Workshop  “สไตล์การบริหารงานของหัวหน้า” กับการสอนงาน
5. การวิเคราะห์ความสามารถหลัก (Competency) และ KPIs ของลูกน้องก่อนการสอนงาน
6. ขั้นตอนการสอนงานบนพื้นฐานของ Competency และ KPIs

ขั้นที่ 1 : การเตรียมสอน
ขั้นที่ 2 : การลงมือสอน
ขั้นที่ 3 : การติดตามผล
ขั้นที่ 4 : การพัฒนาการสอน

7. บทบาท หน้าที่ และ คุณสมบัติของหัวหน้างานในการเป็น “ผู้สอน” ที่ดี
8. พฤติกรรมที่หัวหน้าควร “มี”  และควร “เลี่ยง” ในการสอนงาน
9. ปัจจัยที่ทำให้การสอนงานประสบความสำเร็จและล้มเหลว
10. กิจกรรม Workshop  “การสอนคนให้ได้งาน”
11.ขั้นตอนการประเมินผลงาน (Performance Appraisal)

ขั้นที่ 1 :  การวางแผนปัจจัยในการประเมินผลงาน
ขั้นที่ 2 :  การให้ข้อมูลย้อนกลับ
ขั้นที่ 3 :  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 4 :  การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการพัฒนา

12. การประเมินผลงานบนพื้นฐาน Competency และ KPIs
13. กิจกรรม Workshop  “การประเมินผลงาน”
14. สรุป คำถามและคำตอบ

โอนก่อนวันนี้ ราคาท่านละ 3,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาทักษะการขายเชิงกลยุทธ์ 16 ก.พ.64 อ.ประเสริฐ

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาทักษะการขายเชิงกลยุทธ์ 16 ก.พ.64 อ.ประเสริฐ

โรงเเรม จัสมิน สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก MRT สุขุมวิท

 

หลักการและเหตุผล

   ปัจจุบันนักขายทุกคนกำลังเผชิญอยู่กับปัญหาการแข่งขันและมีทางเลือกสูง พนักงานขายในยุคปัจจุบันจึงจะต้องมีการพัฒนาทักษะการคุยกับลูกค้า การบริการและวิเคราะห์ความต้องการ เป็นคู่คิดที่ดีของลูกค้าเพื่อนำเสนอในสิ่งที่ดีและตอบโจทย์ลูกค้าให้ตรงตามความต้องการเพื่อเพิ่มยอดขาย รวมถึงการติดตามลูกค้าเพื่อให้เกิดโอกาสในการขายของตนเอง

                ดังนั้นหลักสูตร กลยุทธ์การวางแผนการขาย เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการขายของคุณจึงเป็นหลักสูตรที่ถูกคิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์พนักงานขายที่กำลังอยู่ในยุคของการแข่งขันที่รุนแรง โดยพนักงานขายยังสามารถนำเทคนิคต่างๆ ไปพัฒนาตนเองเพื่อต่อยอดสร้างความยั่งยืนเคียงคู่ลูกค้าตลอดไป

วัตถุประสงค์

– ส่งเสริมความเข้าใจในเส้นทางนักขายยุคปัจจุบัน

– สร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการขายและการวางแผนการขาย

– เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เกี่ยวกับการขายแบบมืออาชีพในยุคใหม่

– เพื่อสามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับไปส่งเสริม สนับสนุน และ

    กระตุ้นการพัฒนากระบวนการขายในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น

– สร้างกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงใจ

– พัฒนากระบวนการขาย ด้วยการสร้างจุดสัมผัสที่เข้าถึงลูกค้า

 

9.00 – 10.30 หลักการของการสร้างความสำเร็จด้วยการพัฒนาทักษะการขาย

– ความคาดหวังของการพัฒนาทักษะการขายเชิงกลยุทธ์

– การยกระดับเทคนิคการขาย 5 ข้อ เพื่อสร้างกลยุทธ์

–  หลักการและหัวใจสำคัญของทักษะการขาย

– Workshop ระดมสมองสร้างโอกาสขาย (จากโจทย์ของลูกค้าเสมือนทดสอบ

การยกระดับการขาย)

10.45 – 12.00   – ทัศนคติแนวคิดการขายเชิงกลยุทธ์

– หลักการเปลี่ยนแนวคิดฝึกการคิดเชิงรุก

– กระบวนการสร้างโอกาสทางการขายด้วยทักษะสัมพันธ์อันดีเยี่ยม

– ทักษะการนำเสนอได้อย่างตรงใจด้วยการเก็บข้อมูล

– การนำเสนอที่ตรงใจและเป็นธรรมชาติ

12.00 – 13.00

13.00 – 14.30 เทคนิคสำคัญในการวิเคราะห์สถานการณ์การขายและการออกแบบกลยุทธ์การขาย

– หลักของการวิเคราะห์ออกแบบกระบวนการขายที่ตรงใจ

– ขั้นตอนการนำเครื่องมือมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย

– กรณีศึกษาการนำทักษะการขายผสมการใช้เครื่องมือการขายที่ตรงใจ

– Workshop การบริหารสถานการณ์ให้เกิดความได้เปรียบในเชิงการขาย

14.45 – 16.00 กลยุทธ์แผนการสร้างคุณค่าในสินค้าและบริการด้วยจุดเด่นบริการ

                        – แนวคิดบริการที่ทำให้เกิดโอกาสทางการขาย

– ยกระดับกระบวนการขายที่แตกต่างด้วยแนวคิดและเทคนิคบริการที่ดี

– บทสรุปสู่เส้นทางการผนึกกำลังภายใต้กลยุทธ์การขาย

โอนก่อนวันนี้ ราคาท่านละ 3,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Coaching Skill โดยอาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 18 มี.ค.64

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Coaching Skill โดยอาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 18 มี.ค.64

การโค้ชคือทักษะสำคัญที่สามารถดึงศักยภาพพนักงานให้ออกมาจนสามารถทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ การโค้ชจึงเป็นการ ให้คำปรึกษา รับฟัง แนะนำ จนกระทั่งไปถึงการปรับปรุง การโค้ชจึงจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจของผู้จัดเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนไปจนถึงการสร้างความเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการศึกษาการโค้ชอย่างลึกซึ่งจึงเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่ผู้นำในตำแหน่งสำคัญๆ ในองค์กรควรศึกษา

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และทักษะการ Coach ที่ถูกต้อง

 • – เป็นการสร้างทักษะในการ Coaching ที่เป็นแนวทางสู่การพัฒนาตัวเองให้เป็น Coach ที่ดี

 • – เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำแผนการสอนงาน เพื่อพัฒนาทีมงานได้

 • – เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสอนงานได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

หัวข้อเนื้อหา

  การโค้ชและกรอบแนวคิดของการจัดโปรแกรม

  การเปลี่ยนแนวทางความคิดและบทบาทของ Coach

  ความเข้าใจและหน้าที่ของการ Coaching

  ทักษะสำคัญของการ Coach

  Workshop การสร้างกรอบแนวคิดของการ Coach

  พักเบรก

  การพัฒนาทักษะการ Coach

  การสร้างการเข้ากันได้ (ยอมรับ)

  การกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (ทิศทาง)

  การรับฟังอย่างตั้งใจ (สิ่งที่อยู่ในใจ)

  การใช้คำถามทรงพลัง (ผลักดัน)

  การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (ฟังผล)

   Workshop ฝึกการโค้ชกับเพื่อน

  พักเบรก

  การเตรียมความพร้อมในการโค้ช (Preparation)

  การพัฒนาการโค้ชตามกระบวนการ GROW Model

  แก่นของกระบวนการโค้ชตาม GROW Model

  หัวใจสำคัญของการโค้ชอย่างเป็นกระบวนการ

  Workshop การฝึกตามกระบวนการ GROW model

  พักเบรก

  ปัจจัยของการเป็นผู้สอนงานที่ดี

  สร้างความไว้วางใจกับผู้ที่ได้รับการโค้ช

  การตอกย้ำในสิ่งที่ดี

  วิธีการชมและการตอบสนอง

– สรุปการบรรยาย

โอนก่อนวันนี้ ราคาท่านละ 3,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่อบรม: โรงแรมโกลด์ออร์คิด วิภาวดี

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ HR มือใหม่ อบรม 18 มี.ค.65

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ HR มือใหม่  อบรม 18 มี.ค.65

 

อัตราค่าลงทะเบียนอบรม 

2,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษลงทะเบียน 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

 

ครบเครื่องเรื่อง HR ภายในวันเดียว…จากประสบการณ์ด้าน HR กว่า    31 ปีของวิทยากรและที่ปรึกษา ถ่ายทอด เทคนิค วิธีการทำงาน และการใช้แบบฟอร์มสำคัญของ HR ยุคใหม่ แบบกระชับ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง 

หลักการและเหตุผล

องค์กรธุรกิจกำลังก้าวสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ แต่ HR หลายองค์กรก้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจขององค์กร เนื่องจากยังทำงานประจำแบบเดิมๆ “รับคนเข้า เอาคนออก ตรวจบัตรตอก ออกใบเตือน” หรือไม่รู้บทบาทของ HR (HRM & HRD Functions) หรือบางครั้งความรู้ ทักษะ ที่เรียกว่า Competency และประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ก็ตกยุคไม่ทันสมัย  ถึงเวลาแล้วจะเราจะพัฒนาศักยภาพตนเองจาก HR มือใหม่ให้เป็น HR มืออาชีพสมัยใหม่

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ ที่จะช่วยให้ท่านได้เรียนรู้และพัฒนา ความรู้ ประสบการณ์และเทคนิคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร ทิศทางของธุรกิจ เพื่อความ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทของ HR มือใหม่ และจุดประกายความคิดการทำงาน    ในบทบาทของ “HR มืออาชีพ” ที่โดนใจผู้บริหารและสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร

 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง แนวคิด ทักษะ และเทคนิค ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่ HR มือใหม่ต้องรู้ ด้าน      การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ การบริหารแรงงานสัมพันธ์ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 3. เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการสมัยใหม่ที่ HR มืออาชีพนิยมใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองจาก HR มือใหม่ให้เป็น HR มืออาชีพ

 5. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้าน HR ให้ประสบความสำเร็จและก้าวหน้า 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ที่ผู้บริหารองค์กรชั้นนำปรารถนา

 • การแปลง 5 หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่สู่การปฏิบัติ

 • บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่อย่างไรให้ตอบโจทย์ธุรกิจ ?

ส่วนที่  2  :  5 บทบาทของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ และ HR มือใหม่ 

ส่วนที่  3  :  เครื่องมือการจัดการที่ HR มืออาชีพนิยมใช้ และ HR มือใหม่ต้องเรียนรู้

 • ใบกำหนดหน้าที่งานยุคใหม่ (JD Version 4 based on KPI & Competency)

 • Competency และ HR Competency

 • KPI และ HR KPI 

ส่วนที่  4  :  บทบาทและเทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของนักสรรหาว่าจ้างมืออาชีพ (Recruitment and Selection)

 • กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของนักสรรหาว่าจ้างมืออาชีพ (Recruitment & Selection Process)

 • แหล่งและวิธีการสรรหาบุคลากรของนักสรรหาว่าจ้างมืออาชีพ

 • เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ของนักสรรหาว่าจ้างมืออาชีพ

 • การประเมินผลการสัมภาษณ์งานสมัยใหม่ บนพื้นฐาน Competency ของนักสรรหาว่าจ้างมืออาชีพ พร้อมแบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์

ส่วนที่  5  :  บทบาทและเทคนิคการบริหารค่าจ้างและสวัสดิการของนักบริหารค่าจ้างมืออาชีพ (Compensation and Benefits)

 • วิธีการกำหนดค่าจ้างพนักงานใหม่ของนักบริหารค่าจ้างมืออาชีพ

 • วิธีการปรับค่าจ้างหลังการบรรจุของนักบริหารค่าจ้างมืออาชีพ 

ส่วนที่  6  :  บทบาทและเทคนิคการบริหารแรงงานสัมพันธ์ของนักแรงงานสัมพันธ์มืออาชีพ (Employee Relations)

 • การสร้างแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก ด้วยกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Activity)

 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Engagement Matrix Plan

 • สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องรู้ 

 • ขั้นตอนการสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัยของนักแรงงานสัมพันธ์มืออาชีพ

 • Case Study : ปัญหากฏหมายแรงงานที่ HR มักจะตกม้าตาย 

ส่วนที่  7  :  บทบาทและเทคนิคการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของนักบริหารงานฝึกอบรมมืออาชีพ (Training and Development)

 • กระบวนการบริหารงานฝึกอบรมของนักบริหารงานฝึกอบรมมืออาชีพ (Training Process)

 • 13 วิธีการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมของนักบริหารงานฝึกอบรมมืออาชีพ  (Training Needs) 

 • เทคนิคการจัดทำแผนงานฝึกอบรมประจำปี (Training Plan) ยุคใหม่ของนักบริหารงานฝึกอบรมมืออาชีพ  พร้อมแบบฟอร์มแผนงานฝึกอบรมยุคใหม่

 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนงานฝึกอบรมประจำปีขั้นเทพ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และนโยบายองค์กร

 • การประเมินผลการฝึกอบรมด้านการเรียนรู้ และพฤติกรรม นอกตำรา ที่นำมาผลพัฒนาองค์กร พร้อมแบบประเมินผล

ส่วนที่  8  :  บทบาทและเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักบริหารผลการปฏิบัติงานมืออาชีพ (Performance Appraisal)

 • 4 เครื่องมือการประเมินผลของนักบริหารผลการปฏิบัติงานมืออาชีพ (Performance Appraisal Tools)

 • เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal based on KPI) พร้อมแบบฟอร์มใบประเมินผลงานประจำปี

ส่วนที่  9  :  เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ HR

 • เกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งของนักพัฒนาสายอาชีพ และ Career Path ของสายงาน HR 

ส่วนที่  10  :  การจัดทำแผนปฏิบัติงานด้าน HR (HR Action Plan)

 • แนวทางการจัดทำ HR Action Plan ให้เข้าตาผู้บริหาร

 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติงานด้าน HR (HR Action Plan) 

ส่วนที่  11  :  เทคนิคการพัฒนาตนเองจาก HR มือใหม่ สู่ HR อาชีพ

 • 4 เทคนิคการพัฒนาตนเองจาก HR มือใหม่ ให้ก้าวสู่การเป็น HR มืออาชีพ 

 • 10 ความสูญเปล่าที่ทำให้ HR ไม่มี Value ในสายตาผู้บริหารและฝ่ายงานอื่น

 • การนำเสนอความคิดแบบนักขาย ให้นายและฝ่ายอื่นยอมรับ (Sale Trick for HR Trick) 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ และผู้สนใจทั่วไป  

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ : 

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที 

 • การแชร์ประสบการณ์จริงนอกตำรา 

 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ : ที่เน้นการนำไปปรับใช้งานได้ทันทีภายหลังการอบรมสัมมนา โดยการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)ซึ่งกันและกัน 

 • การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น 

 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 31 ปี

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ

 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน

 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

 

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล งานฝ่ายขาย เเละการตลาด อบรม 3 ก.พ.64

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล งานฝ่ายขาย เเละการตลาด อบรม 3 ก.พ.64

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 1,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล

วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)     

          เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการเก็บรักษาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลของลูกจ้าง หากข้อมูลเหล่านี้ถูกเผยแพร่โดยไม่ได้รับการอนุญาต จะส่งกระทบกับการชดเชยค่าสินไหม ต่างๆเป็นจำนวนมาก ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องควรระวังการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลพระราชบัญญัติฉบับนี้ของผู้ควบคุมส่วนบุคคล

(Objective)

 1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562

 2. เพื่อให้เข้าอบรมเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การเผยแพร่ข้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • ผู้นำทุกระดับ หรือผู้ที่สนใจ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 1. 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายคุ้มครองมีอะไรบ้างและข้อมูลที่ต้องยกเว้นตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 2. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงอะไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไรมีข้อยกเว้นอย่างไร?

 3. หน่วยงานใดในองค์กรเกี่ยวข้องกับPDPAบ้าง?

 4. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล(Controller) ผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคล(Processor) และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล (DPO)คือใคร? มีบทบาทหน้าที่อย่างไร?

 5. แนวปฏิบัติเพื่อการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Guideline on Data Protection Impact Assessment) ตามขอบเขตของDPIA

 6. กรณีศึกษา/ตัวอย่าง เอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูล (Privacy Notice)

 7. ผลกระทบและการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน(Personal Information)ของฝ่ายHR

 8. ข้อมูลส่วนบุคลของพนักงานและเอกสารอะไรบ้างในฝ่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้

 9. ใบสมัครงาน สัมภาษณ์งานและการจ้างงานมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

 10. จะกำหนดนโยบาย/ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานอย่างไร

 11. นายจ้างมีสิทธิเรียกเก็บรักษา ใช้ข้อมูลของพนักงานได้ทุกกรณีหรือไม่? ข้อมูลใดเรียกเก็บได้ ข้อมูลใดเรียกเก็บไม่ได้?

 12. ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน กรณีใด/ประเภทใดบ้าง ต้องขอความยินยอม กรณีใด/ประเภทใด ไม่ต้องขอความ ยินยอมตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 13. เทคนิควิธีการดำเนินการด้านขอความยินยอม จากลูกจ้างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามสัญญา จ้างแรงงาน

 14. Data Privacy Policy คืออะไร? และกรณีศึกษา/ตัวอย่าง การร่างนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ในทาง HR MKT ) สำหรับลูกค้าและพนักงาน

 15. บริษัทจะแจ้ง Data Privacy Policyให้พนักงาน/ลูกค้าทราบได้ด้วยวิธีใดได้บ้าง?

 16. พนักงานหรือลูกค้าจะยกเลิกการให้ความยินยอม ทำได้หรือไม่ มีวิธีการอย่างไร และต้องให้นายจ้างตกลงยอมให้ ยกเลิกด้วยหรือไม่?

 17. พนักงานหรือลูกค้าสามารถปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือขอลบข้อมูลบางส่วนได้หรือไม่?

 18. การสแกนลายนิ้วมือพนักงาน เพื่อใช้ในการบันทึกการมาท างานและควบคุมบุคคลเข้า-ออกสำนักงานเป็นข้อมูลส่วน บุคคลหรือไม่และจะต้องจัดการข้อมูลเหล่านี้อย่างไร

 19. ข้อมูลการลาต่างๆ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่และจะต้องจัดการข้อมูลเหล่านี้อย่างไร

 20. มีธนาคารโทรมาเช็คข้อมูลพนักงาน หรือมีบริษัทอื่นโทรมาสอบถามเพื่อทำ Reference Check พนักงานหรือลูกค้าที่ ออกไปแล้วหรือเป็นลูกค้าเก่า สามารถให้ข้อมูลได้หรือไม่?

 21. อะไรคือสิ่งที่จำเป็นต้องรู้เมื่อลูกค้าเข้ามารับบริการ และกรณีลูกค้าไม่ยินยอมเซ็น Consent สามารถให้บริการได้ไหม ทำอย่างไรได้บ้าง

 22. พนักงานที่ต้องประสานงานกับลูกค้าจำเป็นต้องรู้และระวังในเรื่องใดบ้าง อย่างไร

 23. วิธีจัดการข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ทั้ง Hard copy และ Soft copy ในระบบ เช่นสำเนาบัตรประชาชน ใบขับขี่ เช่นเมื่อ ได้มาต้องจัดการเก็บอย่างไร เก็บได้แบบไหนบ้าง เก็บได้กี่ปี

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

 • 00-16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา VDO และ การนำเสนอ

ราคาท่านละ 1,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ไฟล์ PPT การสอนรูปเเบบฟอร์ม

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com