Online ยืนยัน หลักสูตร : Forecasting & Planning for Sales Course: การประมาณการและวางแผนการขาย วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 Online Training (Google Meet)

Online ยืนยัน หลักสูตร : Forecasting & Planning for Sales Course: การประมาณการและวางแผนการขาย วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 Online Training (Google Meet)

 

ราคา 2,500 บาท บรรยาย 09.00-16.00

โปรโมรชั่นชำระ 2 ท่าน  ท่านละ 2,300 บาท

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศแบบออนไลน์

 

หลักการและเหตุผล

การขายจักประสบผลสำเร็จได้นั้น มีที่มาจากหลากหลายปัจจัย ซึ่งมีทั้ง “ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้” และ “ปัจจัยภายในที่ควบคุมได้” ดังนั้น การวางแผนและการคาดการณ์ยอดขาย จึงถือเป็น…. “วิธีการทำงานที่เรียกว่าการกลัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูก” นั่นเอง

 

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม…

 • เรียนรู้และเข้าใจหลักการวางแผนการขายควบกับการประมาณการยอดขาย

 • ฝึกปฏิบัติการวางแผนการขายและการประมาณการยอดขาย

 • นำหลักการวางแผนการขายควบกับการประมาณการยอดขายไปปรับใช้กับงานและองค์กรของตนเอง

 

หัวข้อการฝึกอบรม

 • ที่มาของการประมาณการยอดขาย ประกอบด้วย

  • ศักยภาพของตลาด Market Potential

  • ศักยภาพของการขาย Sales Potential

 • แหล่งข้อมูลที่ใช้เป็นส่วนประกอบการประมาณการยอดขาย

  • มุมมองของผู้บริหารการขาย

  • มุมมองของพนักงานขาย

  • การประมาณการจากการซื้อของลูกค้า

  • ยอดขายในอดีต

– การคำนวณทางคณิตศาสตร์

 • หลักการสำคัญ 3 ประการในการบริหารงานขาย

  • การวิเคราะห์การขาย Sales Performance Analysis

  • การวางแผนการขาย Sales Planning

  • การปฏิบัติงานการขาย Sales Execution

 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการขาย เช่น

  • สภาพการเติบโตของตลาด

  • สภาพธุรกิจของลูกค้า ผู้ซื้อ

  • เป้าหมายการขาย กับ โอกาส

  • สภาพคู่แข่งขัน (ที่มีอยู่เดิม กับ ผู้มาใหม่)

 • การวางแผนการขาย

  • กลยุทธ์การขาย

  • แผนปฏิบัติการ

วิธีการฝึกอบรม:

 • บรรยาย กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ

 

เหมาะสำหรับ:

 • หัวหน้างานขาย พนักงานขาย เจ้าของธุรกิจและผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลา1 วัน

 

 

วิทยา

อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี (ตามไฟล์เอกสารแนบ)

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป

 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบุคคล

 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา

 • ฯลฯ

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

Online Zoom ปลดล็อคความคิด เสริมศักยภาพการขายในตัวคุณ ( 1 ต.ค.64/09.00-12.00 น.) อ.รัชเดช

Online Zoom ปลดล็อคความคิด เสริมศักยภาพการขายในตัวคุณ ( 1 ต.ค.64/09.00-12.00 น.) อ.รัชเดช

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

ราคา1500เวลาอบรม 09.00-12.00ได้รับใบประกาศนียบัตร

ปลดล็อคความคิด เสริมศักยภาพการขายในตัวคุณ

(UNLOCK THE IDEA BOOST YOUR SALES POTENTIAL)

โดย อ.รัชเดช อติกนิษฐ

หลักการและเหตุผล

              ในปัจจุบันในธุรกิจที่มีกิจกรรมการขายเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนยอดขายมักจะประสบปัญหาและอุปสรรคทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกขององค์กร ปัจจัยภายนอกองค์กรคือจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงลูกค้าที่ง่ายขึ้นทั้งจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  และคู่แข่งรายใหม่ที่เข้ามามากขึ้น ส่งผลให้กิจกรรมการขายขององค์กรจำเป็นต้องขายเชิงรุกมากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้แข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้  ซึ่งมีผลกระทบต่อต่อปัจจัยภายใน และหนึ่งในปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนยอดขายนั่นก็คือ “ฝ่ายขาย” ที่ต้องกระตือรือร้นมากขึ้นในการใช้ทักษะและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อตอบสนองเป้าหมายที่ได้รับ ส่งผลทำให้พนักงานขายเกิดความกดดันมากขึ้น ทำให้ยอดขายลดลง และการลาออกของพนักงานขายที่มีแนวโน้มมากขึ้น จากปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ “ปลุกพลังนักขายในตัวคุณ” ขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ปรับความคิดมองเป้าหมายในมุมมองที่เป็นบวกมากยิ่งขึ้น ขวัญกำลังใจดีขึ้น และเข้าใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากยิ่งขึ้น และสามารถเข้าใจวิธีการขายผลิตภัณฑ์ด้วยผลประโยชน์รวมทั้งได้ฝึกฝนการขายอย่างเป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน ส่งผลให้องค์กรมียอดขายเพิ่มมากขึ้นและลดอัตราการลาออกของพนักงานขายได้

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้าอบรมจะได้รับการปรับทัศนคติต่อเป้าหมายมีความชัดเจนต่อเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้น

 2. ผู้เข้าอบรมได้รับการทบทวนผลิตภัณฑ์ที่มีและเข้าใจจุดขายของผลิตภัณฑ์ได้

 3. ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกฝนการขายจากการROLE-PLAY ด้วยขั้นตอนการขายที่ถูกต้องและแนวทางการตอบข้อโต้แย้งที่ดี

 4. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการบริหารกิจกรรมการขายอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนได้

เนื้อหาหลักสูตร

 1. คลินิกนักขาย ค้นหาปัญหาและอุปสรรคการขาย

 2. ปลดล็อคความคิด ค้นหาเส้นทางสู่ความสำเร็จ

 3. สูตรเพื่อพิชิตความสำเร็จการขาย (KASH)

 4. ATTITUDE (ทัศนคติ) ปัจจัยภายใน และ ปัจจัยภายนอก

 5. ค้นหาสิ่งขับเคลื่อนความคิดคุณ และเข้าใจคุณค่าอาชีพคุณ

 6. 3ขั้นตอนพิชิตความสำเร็จ

 7. พัฒนาความรู้เข้าใจผลิตภัณฑ์ และจุดขาย

 8. การเสนอขายด้วยผลประโยชน์

 9. พัฒนาทักษะการขายด้วยสูตร3ใจ

 10. HABIT- การบริหารกิจกรรมการขายอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

พนักงานขาย (SALES) ทุกธุรกิจ

วิธีการอบรม

การบรรยาย การทำ WORKSHOP บทเจรจาการขาย การแสดงบทบาทสมมุติ (ROLE-PLAY)

ระยะเวลาการอบรม

ONLINE TRAINING 3ชั่วโมง  สำหรับ PUBLIC

และ IN HOUSE TRAINING  1วัน(6ชั่วโมง)

บรรยายโดย

อ.รัชเดช อติกนิษฐ ประสบการณ์การทำงาน  17ปี ในธุรกิจประกันชีวิต

เคยเป็น ผจก.อาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมพันธมิตรธุรกิจ บมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต(ปะเทศไทย) และ ผจก.อาวุโส ส่วนฝึกอบรมการขายธนาคารพาณิชย์ บมจ.ไทยประกันชีวิต มีประสบการณ์เป็นวิทยากรหลักสูตรการขายให้กับธนาคาร บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย โบรคเกอร์ประกันภัย บริษัทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และ บริษัทจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

อดีตนักขายประกันชีวิตอันดับของประเทศ ธค.2547และ มค.2548ของช่องทางธนาคาร ของบมจ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ? พนักงานขาย (SALES) ทุกธุรกิจ

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-12.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 1,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ1,300 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

2)ไฟล์PDF การสอน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel :098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GHP/HACCP Revision 5 อบรม 21 ม.ค.65  (09.00-16.00)

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GHP/HACCP Revision 5 อบรม 21 ม.ค.65  (09.00-16.00)

 

 

จัดอบรม ผ่านระบบ Online Zoom Meeting

ราคา 2,000 บาท/ท่าน 09.00-16.00

โปรโมชั่น จ่าย 3 ท่าน ท่านละ 1900 บาท

 

 

เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน GHPs/HACCP V.5 และยกระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในวงการผลิตอาหาร โดยการใช้ การจัดทำระบบเอกสารให้สอดคล้องตามมาตรฐานและใช้ระบบเอกสารดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามประสิทธิผลของการจัดทำระบบ 

หลักสูตรนี้เน้นให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในส่วนที่มาของระบบ และทฤษฎี รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงในการประยุกต์ใช้ระบบพร้อมตัวอย่างจริงให้ท่านง่ายต่อการทำความเข้าใจ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

      หลังจากการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการเรียนรู้จะได้รับ

 • ความรู้ ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้ และจัดทำระบบ GHPs/HACCP V.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • สามารถจัดทำระบบได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์

สิ่งที่จะเรียนรู้ :

      ช่วงเช้า (09.00-12.00 น.)

 • การเปลี่ยนแปลง และคำนิยามที่เกิดขึ้นในมาตรฐาน GHPs 5

 • การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด GHPs

 • ข้อ วัตถุประสงค์ของการผลิตขั้นต้น

 • ข้อ สถานประกอบการ – การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์

 • ข้อ การฝึกอบรมและความสามารถ

 • ข้อ การกำหนดการบำรุงรักษาและการฆ่าเชื้อโรค

 • ข้อ สุขลักษณะส่วนบุคคล

 • ข้อ การควบคุมการปฏิบัติงาน

 • ข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค

 • ข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค

      ช่วงบ่าย (13.00-16.30 น.)

 • การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในมาตรฐาน HACCP V.5

 • การศึกษาถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์และการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้และการทบทวนเอกสารแผนภูมิกระบวนการผลิต และ การทำการวิเคราะห์อันตรายและพิจารณาหามาตรการในการควบคุมอันตรายตามหลักการที่ 1 ของระบบ HACCP

 • Work shop: การวิเคราะห์หาจุด CCP ตามหลักการที่ 2 ของระบบ HACCP

 • การกำหนดเกณฑ์ค่าจำกัดวิกฤตที่เหมาะสม ตามหลักการที่ 3

 • การกำหนดการเฝ้าระวังตามหลักการที่ 4

 • การกำหนดวิธีการแก้ไขตามหลักการที่ 5

 • การกำหนดวิธีการทวนสอบ ตามหลักการที่ 6

แนวทางการเรียนรู้ : 

หลักสูตรนี้ สร้างการเรียนรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแนวปฏิบัติเพื่อให้นาไปใช้งานได้จริง โดยประกอบด้วย

 • การบรรยาย พร้อมตอบข้อซักถาม

 • การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Group Discussion & Group Exercise)

 • การฝึกปฏิบัติ (Practicing) และให้คำแนะนำโดยวิทยากร

ราคา 2,000 บาท 09.00-16.00

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Zoom ยืนยัน การประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ ด้วย KPI และ Competency รุ่นที่ 20 (Performance Appraisal : PMS Module 2) : 23 ตุลาคม 2564 09.00-16.00

Online Zoom ยืนยัน การประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ ด้วย KPI และ Competency รุ่นที่ 20 (Performance Appraisal : PMS Module 2) : 23 ตุลาคม 2564 09.00-16.00

 

ราคา 2,500 บาท บรรยาย 09.00-16.00

โปรโมรชั่นชำระ 4 ท่าน  ท่านละ 2,000 บาท

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศแบบออนไลน์

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

การประเมินผลยุคปัจจุบันเน้นเรื่อง Performance / Results และ Competency แต่ก็ยังประสบกับปัญหาเหล่านี้ ?

 • บุคลากรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน  (Performance Management System)

 • เลือกไม่ถูกว่าจะประเมินผลด้วย OKR หรือ KPI ดี ???

 • ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง Key Performance Indicators และ Performance Indicators ได้

 • ในการกำหนดหัวข้อประเมินผลไม่สามารถกำหนดได้ว่า อะไรคือ KPI (Key Performance Indicators) อะไรคือ PI (Performance Indicators) ?

 • แยกไม่ออกระหว่าง Performance กับ Competency

 • จะประเมิน Competency ก็มีแต่พฤติกรรมที่จับต้องได้ยาก จะมีการประเมิน Competency ที่ชัดเจนได้อย่างไร ?

 • ประเมินผลว่ายากแล้วแต่ Performance Feedback ยิ่งยากกว่า จะ Feedback อย่างไรให้เป็นธรรมและได้รับการยอมรับจากลูกน้อง ?

 • ประเมินผลแล้ว ไม่รู้จะนำผลการประเมินไปใช้เชื่อมโยงกับการพัฒนาบุลากรได้อย่างไร ?

หากองค์กรของท่านกำลังประสบกับปัญหาดังกล่าวข้างต้น จนก่อให้เกิดอาการอื่นๆ ของปัญหาการจัดการตามมา อาทิเช่น  การประเมินผลไม่เป็นธรรม พนักงานไม่ยอมรับผลการประเมิน หัวหน้ารู้สึกอัดอัดเวลาแจ้งผลงานลูกน้อง ขวัญกำลังใจพนักงานตกต่ำ พนักงานกลุ่ม Talent ทยอยลาออก ฯลฯ

หลักสูตรที่เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่ควรพลาด ท่านจะได้เรียนเทคนิค ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่แบบครบวงจร ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรในการเรียนรู้ที่ “กระชับ เข้าใจง่าย และนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง”

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. สามารถอธิบายแนวคิด หลักการ กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ (Modern Performance Management Process) และ KPI ได้

 2. สามารถแยกความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง KPI กับ OKR ได้

 3. สามารถกำหนด Key Performance Indicators (KPIs) ในการประเมินผลงานให้สอดกับเป้าหมายองค์กรและงานที่รับผิดชอบ

 4. สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง Key Performance Indicators, Performance Indicators และ Competency  ได้อย่างชัดเจน

 5. สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีสมัยใหม่ได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ด้วย KPI   และ Competency

 6. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ Performance Feedback ที่มีประสิทธิภาพ

 7. สามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการบริหารผลงานได้อย่างเป็นระบบ 

 

หัวข้อสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  ปฐมบทเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ (Introduction to Modern Performance Appraisal)

 • ความเชื่อมโยงของการประเมินผลการปฏิบัติงานกับระระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS)

 • 6 ขั้นตอนสำคัญของระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management Process)

 • Key Performance Indicators และ Competency เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินผลยุคใหม่

 • แนวทางการกำหนดปัจจัยและค่าน้ำหนักความสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปียุคใหม่  

ส่วนที่  2  :  ความเหมือนที่แตกต่าง และความแตกต่างที่เหมือนกัน ของ KPIs (Key Performance Indicators) กับ OKRs (Objective and Key Results)

 • ความเหมือนที่แตกต่างของ KPI กับ OKR

 • ความแตกต่างที่เหมือนกันของ KPI กับ OKR

 • ถ้า OKR ไม่นิยมใช้ประเมินผล แล้วองค์กรที่ใช้ OKR ใช้เครื่องมือใดในการประเมินผล ???

ส่วนที่  3  :  เทคนิคการกำหนด KPIs ในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับ Vision และ Objective (KPIs for Performance Appraisal)

 • ความหมายและประเภทของ KPI

 • การกำหนด Corporate KPIs ด้วย Balance Scorecard (BSC)  เพื่อวัดผลการดำเนินงานทางธุรกิจขององค์กร

 • แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กร (Corporate KPIs)

 • แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดผลงานของแต่ละฝ่ายงาน (Functional KPIs) ให้เชื่อมโยงกับนโยบาย (Policy) วัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมายองค์กร (Corporate KPIs)

 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Functional KPIs ของฝ่ายงาน ให้เชื่อมโยงกับ Objective และเป้าหมายองค์กร (Corporate KPIs)

 • การจัดทำบันทึกข้อตกลงผลงาน (Performance Agreement) ให้เชื่อมโยงกับนโยบาย (Policy) วัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมายองค์กร (Corporate KPIs)

 • แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของตำแหน่งงาน (Position KPIs / Individual KPIs)

 • ความแตกต่างระหว่าง Key Performance Indicators กับ Performance Indicators

 • แนวทางการออกแบบและเชื่อมโยง KPIs สู่การประเมินผลงาน

 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI ของแต่ละตำแหน่งงาน 

ส่วนที่  4  :  วิธีการกำหนดและเชื่อมโยง Competency สู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Competency for Performance Apparisal)

 • ความหมายและประเภทของ Competency

 • ข้อมูลแหล่งที่มา และประเภทของ Competency

 • ความแตกต่างระหว่าง Key Performance Indicators กับ และ Competency

 • แนวทางการกำหนด Competency ในการประเมินขีดความสามารถจาก Job Description Version 4

 • แนวทางการแปลง Competency จาก Training Road Map สู่การประเมินความสามารถประจำปีที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร พร้อมตัวอย่าง 

ส่วนที่  5  :  แนวทางในการประเมินผลงานอย่างเป็นธรรมและได้รับการยอมรับ

 • แนวทางในการประเมินผลงานอย่างเป็นธรรมและได้รับการยอมรับ

 • กระบวนการในการประเมิน และ Feedback ผลการปฏิบัติงานลูกน้อง 6 ขั้นตอน 

ส่วนที่  6  :  แนวทางการแจ้งผลการปฏิบัติงาน (Positive Feedback) ให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงานจากลูกน้อง

 • เทคนิคการแจ้งผลงาน (Positive Feedback) แบบได้ทั้งใจ และได้ทั้งผลงานจากลูกน้อง 

ส่วนที่  7  :  การนำผลการประเมินไปปรับใช้งานเชื่อมโยงกับ Human Resources System

 • แนวทางการเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานกับแผนพัฒนารายบุคคล (Performance Appraisal linked to Individual Development Plan : IDP)

 • แนวทางการเชื่อมโยงผลการประเมินกับ Training Road Map และ Career Path

 • แนวทางการเชื่อมโยงผลการประเมินกับ Succession Plan ด้วย Competency และ KPI

 • แนวทางการเชื่อมโยงผลการประเมินกับการปรับค่าจ้างประจำปียุคใหม่ แบบอิงเกรด ไม่อิง Bell Curve  

รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ :

 • การบรรยาย ผ่าน Zoom แบบ Adult Learning

 • ประกอบการแชร์ประสบการณ์ตรง

 • การทำ Workshop ในการปฏิบัติจริง

 • การระดมความคิด นำเสนอผลงาน

 • การถามตอบ

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้สนใจทั่วไป

 

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

 • ที่ปรึกษาฝึกอบรมเทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 31 ปี

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

 

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร OKRs ใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 6 (Effective Objective and Key Results) : 16 ตุลาคม 2564 09.00-16.00 น.

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร OKRs ใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 6 (Effective Objective and Key Results) : 16 ตุลาคม 2564 09.00-16.00 น.

 

ราคา 2,500 บาท บรรยาย 09.00-16.00

โปรโมรชั่นชำระ 4 ท่าน  ท่านละ 2,000 บาท

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศแบบออนไลน์

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

เรียนรู้ OKRs (Objective & Key Results) ครบจบภายในวันเดียว      ในการ Implement และแก้ไขปัญหา OKRs ที่เจอในภาคปฏิบัติ อาทิเช่น

 • บุคลากรที่มียังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง OKRs

 • ไม่สามารถแยกความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง OKRs (Objective & Key Results) กับ KPI (Key Performance Indicators)

 • ออกแบบและกำหนด OKRs แต่ไม่เชื่อมโยงกับสอดล้องกับ Vision และ Mission ขององค์กร

 • ออกแบบและกำหนด Key Results แต่ไม่เชื่อมโยงกับสอดล้องกับ Objective

 • ไม่รู้เทคนิคและวิธีออกแบบและกำหนด OKRs ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกันทั้งองค์กร

 • ไม่รู้จะกำหนดแนวคิดที่ทำให้องค์กรบรรลุ OKRs ได้อย่างไร

 • ไม่รู้แนวทางในการนำ OKRs ไปต่อยอดการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร

 • ถ้าองค์กรมี KPI ในระบบ ISO9001 / IATF16949 จะแปลงไปเป็น OKRs   ได้หรือไม่ ? ถ้าได้จะทำอย่างไร ?

 • ไม่รู้วิธีการและเทคนิคเชื่อมโยง OKRs สู่ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

 

หลักสูตรฝึกอบรมสถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น ที่จะให้ช่วยองค์กรของท่านได้ “เรียนรู้กระชับ เข้าใจง่าย และมWorkshop ฝึกปฏิบัติที่นำไปปรับใช้งานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม”  

 

วัถตุประสงค์ของการอบรม : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

1. สามารถอธิบาย หลักการ แนวคิด ขั้นตอน และวิธีการนำ OKRs (Objective and Key Results) มาปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้

2. เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง KPI (Key Performance Indicators) และ OKRs ได้อย่างชัดเจน และประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและคนตามได้บริบทที่เหมาะสม

3. สามารถกำหนด Key Results ที่ชัดเจนสามารถวัดผลลัพธ์ได้สอดคล้องกับ Objective อย่างเป็นรูปธรรม

4. เสริมสร้างทักษะในการกำหนดกลยุทธ์ หรือแนวคิดริเริ่มให้องค์กร/หน่วยงานบรรลุ OKRs ได้

5. สามารถนำความรู้ และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ต่อยอดในการกำหนด OKRs ให้สอดคล้องกับ OKRs ขององค์กรและผู้บริหารได้

 

 

หัวข้อสำคัญการอบรม :

ส่วนที่ 1 : หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ OKRs (OKRs Introduction)

 • ความหมาย และ Concept ของ OKRs

 • ความเหมือนและความต่างระหว่าง KPIs กับ OKRs

 • ความเชื่อมโยงของ OKRs กับ Performance Management System (PMS)

 • 5 ระดับของ OKRs : Company’s OKRs, Department’s OKRs, Section’s OKRs, Team’s OKRs, Position’s OKRs 

ส่วนที่ 2 : แนวปฏิบัติในการกำหนด OKRs ให้สอดคล้องกับ Mission และ Vision ขององค์กร

 • การทบทวนวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักขององค์กร (Review Objective and Key Results)

 • แนวทางการสื่อสาร OKRs ด้วย Strategic Mapping (OKRs alignment )

 • แนวทางการประยุกต์ใช้ Balance Scorecard ในการกำหนด Objective และ Key Results

 • ขั้นตอนการนำ OKRs ไปใช้ในการบริหารองค์กร (OKRs Process) 

ส่วนที่ 3 : วิธีและเทคนิคการกำหนด OKRs (OKRs Techniques)

 • แนวทางการกำหนด Objective ที่ดีและมีประสิทธิภาพ

 • เทคนิคการกำหนด Key Results ด้วยหลักการ SMART Goal Setting

 • แนวทางการกำหนด Key Results ให้สอดคล้องกับ Objective และสอดคล้องกันทั้งองค์กร

 • กำหนด OKRs อย่างไรให้ชัดเจน และสามารถวัดผลเป็นตัวเลขได้ ?

 • ตัวอย่าง : Department’s / Section’s OKR

 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Department’s OKRs /Section’s OKRs  (Step 1 : Objective & Step 2 : Key Results) 

ส่วนที่ 4 : ถ้าองค์กรมี KPI อยู่ จำเป็นต้องยกเลิก แล้วใช้ OKRs แทนหรือไม่ ?

 • แนวทางการพัฒนา KPI ให้กลายเป็น OKRs

 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ KPI ให้กลายเป็น “OKRs” 

ส่วนที่ 5 : แนวทางการกำหนดยุทธวิธี หรือแนวคิดริเริ่มการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ OKRs (Initiative or Tactics)

 • แนวทางการกำหนดยุทธวิธี หรือแนวคิดการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ OKRs (Initiative or Tactics)

 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติกำหนดกลยุทธ์ให้บรรลุ OKRs

 • แนวทางการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติจริงด้วย Action Plan

 • การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม OKRs ด้วยบันทึกข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน (KPI Performance Agreement)

ส่วนที่ 6 : ฉีกกฎ OKRs ถ้า OKRs ใช้บริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ไม่ควรนำมาใช้ในการประเมินผล แล้วองค์กรจะผูก OKRs กับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไรให้เหมาะสมดี ?

 • ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ (Modern Performance Management System)

 • เครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ด้วย OKRs และ Competency ที่สอดคล้องกับ OKRs องค์กร

 • แนวทางการนำ OKRs ไปใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal based on OKRs)

 • ตัวอย่าง : การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย OKRs ที่สอดคล้องกับ Objective และ Company’s OKR 

ส่วนที่ 7 : ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการจัดทำ OKRs 

 • Mindset ของ CEO และพนักงานในการจัดทำ OKRs

 • ข้อควรระวังในการจัดทำ OKR (Mistaken about OKR)

วิธีการ/รูปแบบในการเรียนรู้ : 

 • การบรรยาย (Lecture) ผ่าน Zoom แบบ Adult Learnning

 • การจัดทำ Workshop เชิงปฏิบัติการ และนำเสนอ

 • การตอบข้อซักถาม 

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก นักบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้สนใจทั่วไป

 

 

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

 • ที่ปรึกษาฝึกอบรมเทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 31 ปี

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร : สู่ความเป็นเลิศทักษะ”การเขียนรายงาน”-อังกฤษ English Business. Report Writing อบรม 20 ต.ค.64

ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร : สู่ความเป็นเลิศทักษะ”การเขียนรายงาน”-อังกฤษ English Business. Report Writing อบรม 20 ต.ค.64

 

ราคาท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ 3,000

ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะ คอนเน็คชัน. เดินทางโดยรถไฟฟ้า : ท่านสามารถเดินทาง โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานี MRT ลาดพร้าว ทางออกที่ 4

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง มื้อ และอาหารกลางวัน

หลักการและเหตุผล

         การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปนั้นเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของคนไทย และสำหรับการปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจของไทยก็เช่นกัน เราจำเป็นต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อถ่ายทอดข้อมูลในเรื่องต่างๆ อันจะส่งผลให้องค์กรสามารถดำเนินงานต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว

          ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจทุกแห่งในประเทศไทยจึงสมควรมีพื้นฐานความรู้ ภาษาไทยเป็นอย่างดี มีทักษะในการจับประเด็นสำคัญ เพื่อนำมาย่อความหรือสรุป และถ่ายทอดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างถูกต้อง เพราะการผิดเพี้ยนไปเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นและศรัทธาที่ลูกค้ามีต่อองค์กร ส่งผลให้ธุรกิจได้รับความเสียหาย 

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

        1.เพื่อให้มีเทคนิคในการจัดทำรูปแบบรายงานได้อย่างมีมาตรฐาน

        2.เพื่อให้เรียนรู้ถึงผลกระทบด้านต่างๆ ของการทำรายงาน 

        3.เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการรายงานแบบต่างๆ และสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

        4.เพื่อให้ปรับเปลี่ยนวิธีการเขียนรายงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

หัวข้อหลักสูตร (Course Outlines)

ช่วงเช้า (Morning Session)

 1. มาตรฐานการพัฒนา “สื่อด้านการเขียน” ให้เกิดประสิทธิผล (Effective  Standard for  good  business writing skill)

 2. กลยุทธ์/หลักการ การสื่อด้านการเขียนรายงาน (Report Writing’s  Principles)

 3. องค์ประกอบการเขียนรายงานที่ดี (General Plan of Good Report Writing)

–  ด้านเนื้อหา (Report  Contents)

–  ด้านรูปแบบการเขียนรายงาน (Report  Body  Writing)

–  ด้านการจัดทำข้อเสนอแนะ (Supplemental)

 1.   ขั้นตอนการจัดทำรายงานให้เกิดผล (Standard of Effective  Strategies)

–  รู้เรื่อง  และรูปแบบ (Purpose & Scope)

–  รวบรวมข้อมูล (Procedure for gathering data)

–  วิเคราะห์ข้อมูล (Detail  Analysis)

–  จัดวางข้อมูล (Information  Mapping  Methodology)

–  ตรวจทานครบหลักการ (Proof  Writing)

 ช่วงบ่าย (Afternoon Session)

 1. ฝึกปฏิบัติ – กรณีศึกษากลุ่ม (Group Case Study)

 2. นำเสนอผลงาน และการประเมินผลงาน (Evaluation)

 3. สรุป  คำถาม – คำตอบ (Summary & Q/A)

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

ยืนยัน หลักสูตร Online 3 ชั่วโมง Prepare Export Documents Professionally การเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกอย่างมืออาชีพ อบรม 28 ต.ค.64 (13.00-16.00น.)

ยืนยัน หลักสูตร Online 3 ชั่วโมง Prepare Export Documents Professionally การเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกอย่างมืออาชีพ อบรม 28 ต.ค.64 (13.00-16.00น.)

 

 

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศแบบออนไลน์

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

 

 

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

 

โดยมีเนื้อหาสาระประกอบไปด้วย

 1. ภาพรวมธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเพื่อการส่งออก (Scope of Export Process)

 2. ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการส่งออก (Who involve the Export Process)

 3. การตรวจสอบพิกัดและการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี  (How to check the H.S. Code and/or Customs Privilege)

 4. การเลือกเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าให้มีประสิทธิภาพ (How to choose

IncotermsÒ2020 suitably)

 1. การเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออก เช่น Shipping Document, Shipping Mark, VGM, Fumigation and C/O

 2. เอกสารขนส่งเกี่ยว๘กับการขนส่งทาง SEA, AIR, COURIER AND TRUCK

 3. ข้อมูลจำเพาะของตู้สินค้าทางเรือ (Specific of various Containers & Usage)

 4. การจองเรือและบรรจุสินค้าเข้าตู้ (Booking Particulars and Stuffing Process)

 5. เงื่อนไขการรับบรรทุกสินค้า (Terms of Loading: FCL, LCL, FCR, SOC, Demurrage & Detention)

10.สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการส่งออก (Export Customs Privilege)

 • ภาพรวมของ Paperless (e-Customs, e-Export and e-Tracking)

 • การชดเชยค่าภาษีอากร (Tax Coupon)

    11,ถาม-ตอบ (ถ้ามี)

อัตราค่าอบรมสัมมนา ท่านละ 1,500 + Vat 105 = 1,605 บาท

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Public Training ยืนยัน หลักสูตร 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ อาจารย์สุกิจ อบรม 23 พ.ย.65 (09.00-16.00น.)

Public Training ยืนยัน หลักสูตร 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ อาจารย์สุกิจ อบรม 23 พ.ย.65 (09.00-16.00น.)

วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 

ราคาโปรโมรชั่น 2,500 บาท บรรยาย 09.00-16.00

โปรโมรชั่นสมัคร 3 ท่าน ท่านละ ท่านเเถม 1 ท่าน เข้าอบรมได้ 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

หลักสูตร: 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ

                9 Steps Success to Development Excellent Managerial Skills

ที่มาของหลักสูตร

                 องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้างานใหม่ ที่จะต้องเพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือ และศรัทธาต่อคนในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั้นให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้  แต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จได้ ก็คือ การบริหารงาน  นั่นเอง ซึ่งจะต้องหาเทคนิควิธีการ 9 ทักษะยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ และรูปแบบอย่างไรที่จะทำให้การบริหารงานนั้นมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลได้เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้อย่างถูกต้อง และเกิดผล เพราะว่าการที่สามารถบริหารจัดการงาน แม้กระทั่ง

การบริหารคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้สามารถลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับองค์กร จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการเรียนรู้ ทั้งแนวคิด  และรับทราบถึงวิธีการของการบริหารงานอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะในความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงาน พร้อมที่จะบริหารจัดการกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 1. เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบของหัวหน้างานยุคใหม่ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารคน

 2. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำที่ได้งานและได้ใจคน

 3. เพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุงงานในภารกิจของผู้นำที่เป็นหัวหน้างาน

 4. เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน

 5. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้และเข้าใจในทักษะและบทบาทการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ

 6. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆที่จำเป็นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :  1 วัน  (09.00-16.00 น.) 

หัวข้อการฝึกอบรม

Step 1 :  Leadership Skills              

                  –   ถอดรหัสความหมายของคำว่าผู้นำ (Leadership)

                  –   ความแตกต่างระหว่างผู้นำกับหัวหน้างาน

                  –   การพัฒนาภาวะผู้นำในเชิงแนวคิดและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

           Output : ให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา

Step 2 :  Task & People Management Skills              

             –   แนวทางการบริหารงานสมัยใหม่ที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ

             –   แนวคิดและแนวทางการบริหารคนให้ได้ใจ และได้งาน

             –   เทคนิคการบริหารคนในการคัดเลือกพนักงานตามความสามารถ

                  (Put the Right Man into the Right Job)   

Step 3 :  Communication Skills

                  –   ความสำคัญและความไม่เข้าใจกันในการสื่อสาร

                  –   กระบวนการสื่อสาร (การพัฒนาทักษะ)

                  –   อุปสรรคการสื่อสารต่างๆ และแนวทางการแก้ไข

Step 4 :  Planning & Problem Solving Skills

                  –   การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เชิงยุทธวิธี และเชิงปฏิบัติการ

                  –   การคิดอย่างเป็นระบบที่เป็นทักษะพื้นฐานในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 

                  –   เทคนิคในการแก้ปัญหา และกระบวนการตัดสินใจทั้งระบบ

Step 5 :  Motivation & Delegation Skills  

                  –   เทคนิคการมอบหมายงานที่ลูกน้องเต็มใจทำงานและได้ผลงานที่ดี

                  –   สูตรสำเร็จการจูงใจที่เป็นกระบวนการ –> PCT. Model

                  –   เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานให้

                  –   Workshop :  Motivation Case Study

Step 6 :  Coaching  Skills

                –   เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

                  –   เทคนิคและวิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

                  –   หลักการสอนงานในห้อง และหน้างาน (OJT)

                  –   Workshop :  Coaching Case Study

Step 7 :  Conflict  Management  Skills

              –   ประโยชน์ของความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์

                  –   โมเดลรูปแบบของความขัดแย้ง

                –   การบริหารความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงาน

                  –   Workshop :  Conflict Management Styles

Step 8 :  Change Management Skills

                  –   ที่มาของเหตุผลที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

                     –   เจาะลึกกระบวนการการบริหารการเปลี่ยนแปลง  

           –   การจัดทำกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

Step 9 : Team Management Skills

                   –   การบริหาร และพัฒนาทีมงานในหน่วยงาน

                   –   องค์ประกอบและเทคนิคการทำงานเป็นทีม(TEAMWORK)

ผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ปรึกษา  หัวหน้างานทุกระดับในองค์กร

 

รูปแบบการฝึกอบรม
    – Virtual Class Online Training by Zoom Meeting

    – อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน

    – สรุปทบทวนบริบทที่สำคัญและเปิดช่วงถาม-ตอบ

 

 

วิทยากร    :     อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรม Novotel Bangkok  Sukhumvit 20 

โรงเเรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ลง สถานี BTS อโศก  ทางออกประตู 6

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

2) ไฟล์ PDF การสอน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร: กลยุทธ์การยกระดับการบริการด้วยระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) Strategic to Excellent Service with The System Customer Relationship Management (CRM)อาจารย์สุกิจ อบรม 15 พฤศจิกายน 65 (09.00-12.00น.)

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร: กลยุทธ์การยกระดับการบริการด้วยระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) Strategic to Excellent Service with The System Customer Relationship Management (CRM)อาจารย์สุกิจ อบรม 15 พฤศจิกายน 65 (09.00-12.00น.)

ราคา 1,500 บาท บรรยาย 09.00-12.00

โปรโมรชั่นชำระ 3 ท่าน  เเถม 1 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

 

ที่มาของหลักสูตร

                    ในโลกแห่งธุรกิจ กลยุทธ์การแข่งขันเพื่อสร้างความแตกต่างอย่างเหนือชั้นกว่าคู่แข่งในการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  สำหรับสินค้าประเภทเดียวกันหรือบางครั้งอาจจะวางยุทธศาสตร์ไปไกลถึงขนาดที่ต้องการเป็นผู้นำทางการตลาด  ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ทางด้านราคา  คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และทางด้านการส่งเสริมด้านการขายและการตลาด โดยได้มีการพัฒนา ออกแบบ ปรับปรุง วิจัย และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ กลายมาเป็นเทคโนโลยี ล้ำทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ได้เป้าหมายสุดท้ายในด้านการเพิ่มยอดขาย มีผลกำไร ธุรกิจเจริญเติบโตขึ้น พยายามสร้างพฤติกรรมการซื้อจากลูกค้าใหม่และซื้อซ้ำจากลูกค้าเดิมให้มากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างนั้นนอกจากความแตกต่างด้านสินค้า ควรจะคำนึงถึงเทคนิคความแตกต่างในด้านบริการที่เป็นการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  เพื่อความได้เปรียบและรักษาลูกค้า สามารถครองใจให้อยู่กับเราตลอดเวลา มีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าและตราองค์กร การสร้างความประทับใจในการบริการด้วยใจที่เป็นเลิศ จึงเป็นพันธะกิจหรือ  กลยุทธ์สำคัญที่จะสร้างความสำเร็จให้กับเราและองค์กรได้ในระยะยาวในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ

 

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 • มีความรู้ ความเข้าใจและสร้างมาตรฐานการให้บริการที่ประทับใจได้

 • สร้างทัศนคติที่ดีในงานให้บริการลูกค้า

 • เรียนรู้เทคนิค และกระบวนการต่างๆ ในการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

 • เรียนรู้เทคนิคการบริการด้วยใจ เพื่อครองใจ และสร้างความประทับใจในการจงรักภักดีต่อตราสินค้าและองค์กร

 • เรียนรู้เทคนิคการจัดการและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

 • เรียนรู้ และทำความเข้าใจกับการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ทั้งระบบในรูปแบบต่างๆเพี่อสร้างความประทับใจให้เป็นรูปธรรมที่สามารถลงมือปฏิบัติได้

 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :   1 วัน  (09.00-16.00 น.)

หัวข้อการฝึกอบรม

 • แนวโน้มและความสำคัญของงานบริการ และธุรกิจการบริการ

 • บริการที่ดีเลิศต้องบริการลูกค้าแบบสร้างความสัมพันธ์

Workshop : CRM Process Problem

 • ทัศนคติ และภูมิคุ้มกันการบริการยุคใหม่(เหนือกว่าคู่แข่ง)

 • ความคาดหวังการบริการจากลูกค้า(ตอบสนองได้ทุกระดับ)

 • จิตสำนึกการบริการด้วยใจ Service mind ที่ได้ใจลูกค้า

 • จุดอ่อนการบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่ไม่ควรมองข้าม

 • เคล็ดลับการเพิ่มคุณภาพการบริการลูกค้าสัมพันธ์ในระยะยาว

 • การสร้างความส้มพ้นธ์ทั้งกับลูกค้าภายใน และลูกค้าภายนอก

 • เส้นทางการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ทั้งระบบ

 • ความสำคัญของ CRM ที่เป็นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า

     Workshop : CRM Process Analysis

 • ยกระดับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์จากพื้นฐานถึงระดับสูง

(CRM , CEM และ CPM)

 • วิธีการจัดเก็บข้อมูลในการติดตามและดูแล(สร้างความประทับใจ)

 • การรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก : คำต่อว่าจากลูกค้า

Workshop : CRM Process Solution    

 

 

ผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับหัวหน้างาน และพนักงานบริการลูกค้าทุกระดับในองค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม
    – Virtual Class Online Training by Zoom Meeting

    – อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน

    – สรุปทบทวนบริบทที่สำคัญและเปิดช่วงถาม-ตอบ

 

วิทยากร    :     อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร สุดยอดเทคนิคพิเศษการเป็นที่ปรึกษาการขายลูกค้าองค์กรแบบ B2B  อาจารย์สุกิจ อบรม 21 ม.ค.65 (13.00-16.00น.)

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร สุดยอดเทคนิคพิเศษการเป็นที่ปรึกษาการขายลูกค้าองค์กรแบบ B2B  อาจารย์สุกิจ อบรม 21 ม.ค.65 (13.00-16.00น.)

 

ราคา 1,500 บาท บรรยาย 13.00-16.00

โปรโมรชั่นชำระ 3 ท่าน  เเถม 1 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศแบบออนไลน์

 

ที่มาของหลักสูตร                             

         การขายแบบมีทักษะการขายอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาว เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะเข้าใจหลักพื้นฐานที่ถูกต้องในงานขาย รู้จักการเตรียมตัวและการขายอย่างเป็นระบบ เข้าใจหลักของการขายแบบที่ปรึกษาการขายที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะการขายแบบ B2B ทำอย่างไรให้เป็นเรื่องง่าย แนบเนียน มีความเป็นกันเอง เข้าใจความต้องการของลูกค้าการเข้าถึงลูกค้าแบบ  ในรูปแบบการให้ข้อมูลในเชิงการตลาดโดยรวมเพื่อสนับสนุนงานขาย และการวิเคราะห์สินค้ากับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่เป็นร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งรายย่อยและรายใหญ่ให้ขายได้เพื่อการปิดการขายโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าแบบ B2B    ทำให้ลูกค้ารู้สึกดี ประทับใจไม่กดดันและผ่อนคลาย เต็มใจที่จะซื้อสินค้า เนื้อหาของการฝึกอบรมนั้นจะเน้นให้ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ การทำกิจกรรมเพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมนั้นมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปใช้ในการทำงาน   และที่สำคัญรวมทั้งการฝึกปฏิบัติกับสถานการณ์สมมติที่สร้างหรือกำหนดขึ้น เพื่อเสริมสร้างเทคนิคการปิดการขายอย่างมืออาชีพมากขึ้นนั่นเอง

 

สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

 • ทัศนคติทีดี และมีจิตสำนึกที่ดีกับการขายแบบ B2B อย่างมืออาชีพอย่างเป็นระบบ

 • เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถนำทักษะไปปฏิบัติ และการเป็นที่ปรึกษาการขายเพื่อให้บรรลุ

   เป้าหมายในการขายได้
• สามารถสร้างความประทับใจและความพึงพอใจในสินค้าและบริการ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้า

   กลับมาซื้อซ้ำ ตลอดจนทำให้ลูกค้ารู้สึกจงรักภักดีต่อสินค้าและบริการ
• สามารถขายสินค้าได้ตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น และเป็นลูกค้าได้ในระยะยาว

 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :   13.00-16.00 น.

หัวข้อการฝึกอบรม

 • ความหมายและความสำคัญของการเป็นที่ปรึกษาการขาย

***Workshop :  ถอดแบบความคิดการเป็นที่ปรึกษาการขาย ?

 • สาเหตุที่ลูกค้าแบบ B2B ไม่ซื้อและความต้องการของลูกค้า B2B

 • เจาะลึกเทคนิคพิเศษการขายและเข้าถึงลูกค้าองค์กรแบบ B2B

 • การให้ข้อมูลในเชิงการตลาดโดยรวมเพื่อเป็นที่ปรึกษาการขาย

 • การวิเคราะห์สินค้ากับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าแบบ B2B ให้ขายได้

 • การค้นหาช่วงเวลาที่เหมาะสมจากกระบวนการซื้อของลูกค้า

 • เทคนิคกำหนดดีลองค์กรโปรโมชั่นพิเศษที่ลูกค้าปฏิเสธไม่ลง

 • การเจรจาต่อรองที่เป็นจุดเชื่อมต่อการปิดการขายแบบ B2B

 • เจาะลึกขั้นตอนการปิดการขายแบบ B2B ให้เป็นเรื่องง่าย

 • การประเมินผลการขายด้วยการควบคุมและติดตามแบบ B2B

***Workshop :  การเป็นที่ปรึกษาการขายแบบ B2B อย่างมืออาชีพ

 

 

ผู้เข้าฝึกอบรม

พนักงานขายแบบ B2B ทุกระดับในองค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม
    – Virtual Class Online Training by Zoom Meeting

    – อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน

    – สรุปทบทวนบริบทที่สำคัญและเปิดช่วงถาม-ตอบ

วิทยากร    :     อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com