เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร กลยุทธ์ HRD สำหรับ HRD มืออาชีพ รุ่นที่ 5 (HRD Strategy for Professional HRD) : 17 พฤษภาคม 2564

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร กลยุทธ์ HRD สำหรับ HRD มืออาชีพ รุ่นที่ 5 (HRD Strategy for Professional HRD) : 17 พฤษภาคม 2564

โรงเเรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26 ติดสถานี พร้อมพงษ์

งาน HR ยุคใหม่ที่เน้นการเป็น HR Business Partner มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Development : HRD) ในงานการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร (Career Path) เส้นทางการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร (Training Road Map) การบริหารคนเก่ง (Talent Management) และแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย  และเป้าหมายขององค์กร  ด้วยเหตุนี้ นักบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ (Modern HRD) ที่จะพัฒนาตนเองให้เป็น HR Business Partner  โดยเฉพาะองค์กรมหาชนหรือบริษัทที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และงาน HRD ที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร 

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นจากประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาด้าน HR กว่า 30 องค์กร และการบรรยายกว่า 500 องค์กร ที่จะช่วยให้ท่านพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดของการเป็นนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลยุคใหม่

 2. เสริมสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์, Career  Path, Training Road Map, Talent และ Succession Plan ให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายขององค์กร 

 3. สามารถออกแบบและจัดทำ Career Path เบื้องต้นได้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร และผังโครงสร้างตำแหน่งงาน

 4. สามารถออกแบบและจัดทำ Training Road Map ให้สอดคล้องกับ KPI และ Career Path

 5. สามารถออกแบบและจัดทำ Succession Plan ให้สอดคล้องกับ Training Road Map และ Career Path 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ 

ส่วนที่ 1 : เทคนิคและวิธีการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning Technique)

 • ความหมายของกลยุทธ์ (Strategy) และการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

 • ประเภทของกลยุทธ์ และระดับตำแหน่งที่ต้องบริหารกลยุทธ์ ?

 • การกำหนดกลยุทธ์ขององค์การ (Formulate The Organizational Strategy) ด้วย TOWS Matrix

 • การผ่องถ่ายกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (Strategic Cascade) ด้วย Balance Scorecard และ Action Plan

 • การทบทวนและควบคุมกลยุทธ์  (Strategic Control) โดยการติดตามผลลัพธ์ของการทำงานด้วย KPI Management Meeting 

ส่วนที่  2  :  กลยุทธ์การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Strategy) 

 • ความหมายของ Career Path (CP)

 • 4 เกณฑ์สำคัญในการจัดทำ Career Path Model ภาคปฏิบัติ

 • ขั้นตอนและแนวทางการจัดทำ Career Path ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร และผังโครงสร้างตำแหน่งงาน

 • ตัวอย่าง : Career Path Model ที่สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร และผังโครงสร้างตำแหน่งงาน

 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติกำหนดกลยุทธ์ HRD ด้วย Career Path ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร 

ส่วนที่  3  :  กลยุทธ์การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร (Training Road Map  Strategy) 

 • ความหมายของ Training Road Map (TRM)

 • Training Road Map ที่ดีมีประสิทธิภาพต้องมี 4 องค์ประกอบ

 • ขั้นตอนและแนวทางการจัดทำ Training Road Map ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรและหน่วยงาน (KPI) และ Career Path

 • ตัวอย่าง : Training Road Map ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรและหน่วยงาน (KPI) และ Career Path

 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติกำหนดกลยุทธ์ HRD ด้วย Training Road Map ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร 

ส่วนที่  4  :  กลยุทธ์การบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง (Talent Management  Strategy) 

 • ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง Talent กับ Successor

 • แนวทางการประเมินและคัดแยก Talent แท้ ออกจาก Talent เทียม (Performance and Competency Grid Analysis)

 • แนวทางการฝึกอบรมและพัฒนา Talent ให้เป็น Successor

 • แนวทางการใช้ศักยภาพ Talent ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

 • แนวทางการลด Turn Over ของ Talent (Talent Retain) 

ส่วนที่  5  :  กลยุทธ์ปั้นทายาทสืบทอดตำแหน่งงาน (Successor Strategy)

 • ความหมายของ Succession Plan กับ Successor

 • ขั้นตอนและแนวทางการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของ Successor ให้สอดคล้องกับ Training Road Map และ Career Path 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) ทุกระดับ  

รูปแบบ/วิธีการการเรียนรู้ 

o  การบรรยาย (Lecture)

o  การแชร์ประสบการณ์

o  การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ และระดมความคิด (Brain Strom)

o  การตอบข้อซักถาม 

วิทยากร :  อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

พิเศษ 1 เพียง 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ3,500บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Online Zoom Training การพัฒนาตนเอง สู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformative Leadership / Change Leader) : 23 กันยายน 2565

Online Zoom Training การพัฒนาตนเอง สู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformative Leadership / Change Leader) : 23 กันยายน 2565

 

 การบรรยายออนไลน์ เรียนผ่าน Zoom  มีวิธีใช้งานให้ก่อนวันอบรมจริง 1-3วัน หลังจากสมัครอบรมเเล้ว

โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือมือถือ  โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

 

อัตราค่าลงทะเบียนอบรม :

1,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) 09.00- 12.30

พิเศษ 2 ลงทะเบียน 2 ท่าน ชำระเพียงท่านล่ะ 1,300 บาท (ไม่รวม Vat)

 

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น เทคโนโลยี การบริหารจัดการ การดูแลสุขภาพ ฯลฯ เห็นได้ชัดเจนจากนำระบบ Online ผ่าน application มาใช้ในการติดต่อธุรกิจกันมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีนั้นแข่งขันกันได้ถ้ามีเงินทุนเพียงพอ แต่คนคุณภาพต้องอาศัยระยะเวลาในการแข่งขัน องค์กรยุคใหม่เชื่อมั่นว่าบุคลากร (Man) คือ ทรัพยากรทางการบริหารที่สำคัญที่สุดขององค์กร เพราะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับองค์กรได้ แต่การที่องค์กรจะมีคนคุณภาพที่เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่สามารถจะผลักดันองค์กรไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ (Corporate KPIs) ผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่ต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformative Leadership / Leading Change) ในการบริหารคน บริหารงาน และบริหารความคิด ให้พร้อมรับและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น จากประสบการณ์ของวิทยากรและที่ปรึกษาด้านพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารและหัวหน้างานในองค์กรธุรกิจชั้นนำที่จะช่วยให้องค์กรของท่านพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้พร้อมรับและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กร

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กร

 2. ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง

 3. สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อเตรียมการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์องค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และเครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลง

 5. เสริมสร้างเทคนิคการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

 6. เสริมสร้างเทคนิคการสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

 7. เพื่อกระตุ้นสื่อสารให้ผู้อื่นเปิดใจ เข้าใจ ชี้ให้เห็นถึงโอกาส และเกิดการยอมรับจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานกระบวนการทำงาน และเครื่องมือในการทำงาน โดยสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

 8. สามารถจัดทำแผนงานสื่อสารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

 9. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและบริหารความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

หัวข้อสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  ปฐมบทที่ควรรู้เกี่ยวกับผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformative Leadership Introduction)

 • ความสำคัญของผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 • ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change / Transformative Leadership)

 • 5 บทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 • 3 หน้าที่ของผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง (Duties of Chief Change Officer : CCO)

 • 4 คุณลักษณะของผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)

 • 3 หลักของผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformative Leadership Principles)

ส่วนที่  2  : การสำรวจความพร้อมของผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Transformative Leadership Readiness)

 • ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กรของท่านมีความพร้อมจำนวนกี่ % ???

 • การจัดทำแบบสำรวจความพร้อมของผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

 • Workshop 1 : ฝึกวิเคราะห์ 13 ข้อสำคัญที่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้องมี (Transformative Leadership Assessment)

ส่วนที่  3  : ความท้ายทายของผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Challenge of Transformation Leadership)

 • ความท้ายทายของผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 • รูปแบบและสาเหตุของการต่อต้านของบุคลากรในองค์กร

 • สิ่งที่ผู้นำต้องเผชิญหน้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

 • องค์กรของเรามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องใดบ้างหนอ ?

 • ทางเลือก VS ทางรอดของความเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้นำองค์กรยุคใหม่

 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติหาทางเลือกของการเปลี่ยนแปลง เพื่อการปรับตัวให้เติบโตและอยู่รอดขององค์กร

ส่วนที่  4  :  การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล สำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Effective Communication Change for Transformation Leadership)

 • การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร สำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Effective Communication Change)

 • 5 ขั้นตอนการสื่อสารการเปลี่ยนแปลง

 • 4 ขั้นตอนการสื่อสารขจัดแรงต้านการเปลี่ยนแปลง

 • 3 ขั้นตอนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง

 • 5 ขั้นตอนการสื่อสารผลักดัน/สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง

 • การจัดทำแผนงานสื่อสารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Communication Action Plan for Change)

 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนงานสื่อสารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

ส่วนที่  5  :  กระบวนการวิเคราะห์องค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้วย Organization Development Process

 • Plan to Change

 • Organization Development Process ที่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้องเรียนรู้

ส่วนที่  6  :  เครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Management Tools for Transformative Leadership)

 • 4 เครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง (Powerful Change Management Tools)

 • เครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Management Tools for Transformative Leadership)

ส่วนที่  7  :  การพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Competency Development for Change Readiness)

 • วิธีการวิเคราะห์และกำหนด Competency ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลง

 • วิธีการพัฒนาความสามารถบุคลากรรายบุคคลด้วย Individual Development Plan

ส่วนที่  8  :  การสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Culture Change) ในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

 • 7 เรื่องที่ผู้นำและ HR ต้องทำในการสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

 • แนวทางการสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ : 

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques)

 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop): ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

 • การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้นำทุกระดับในองค์กร และผู้ที่เตรียมตัวจะเป็นผู้นำ

 วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 31 ปี

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ

 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน

 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

พิเศษ 1 เพียง 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ3,500บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดข้อขัดแย้งในการทำงาน (Effective Team Management and Conflict Management) 15 ตุลาคม 2564

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดข้อขัดแย้งในการทำงาน (Effective Team Management and Conflict Management)

15 ตุลาคม 2564

 อัตราค่าลงทะเบียนอบรม :

2,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษลงทะเบียน 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

การที่องค์กรจะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ บุคลากรในองค์กรทุกฝ่ายงานต้องร่วมกันทำงานเป็นทีมมีการสื่อสารประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง Soft Skill และ Hard Skill แต่ในการชีวิตทำงานจริงงานอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องมาจากความขัดแย้งในการทำงานอันมีจากหลากสาเหตุ หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีหรือปล่อยเวลาให้เนินนานไป อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรหลายประการ อาทิเช่น นำไปสู่ความตึงเครียด ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรและเวลามากขึ้น ทำให้เกิดการแบ่งเป็นพรรคเป็นพวก มุ่งเอาชนะกันมากกว่าที่จะมองเป้าหมายขององค์กรโดยรวม ทำลายประสิทธิผลขององค์กร เป็นต้น

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้นำในองค์กรของท่านสามารถบริหารทีม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเรียนรู้ที่ “กระชับ เข้าใจง่าย และใช้ได้จริง” เพื่อความสำเร็จในการทำงานและความผูกพันของพนักงานและองค์กรของท่าน 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : 

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวคิดในการบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพและลดข้อขัดแย้งในการทำงาน

 2. สามารถออกแบบวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและลดข้อขัดแย้งในการทำงาน

 3. สามารถวิเคราะห์บุคลิกลักษณะคนในการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและลดข้อขัดแย้งในการทำงาน

 4. เสริมสร้างเทคนิคการสื่อสาร “เปิดใจก่อนเปิดปาก” ในการลดข้อขัดแย้งในการทำงาน

 5. สามารถแก้ไขปัญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงานและลดข้อขัดแย้งในการทำงานด้วย MOU

 6. สามารถออกแบบงาน (Job Design) ในการสร้างความชัดเจนของหน่วยงานด้วย Function Matrix อย่างเป็นระบบในการลดความขัดแย้งในการทำงานอย่างมืออาชีพ

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  “เข้าใจ -> เข้าถึง -> พัฒนา” เคล็ดวิชาการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 • 3 เรื่องที่ต้องเข้าใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • 3 เรื่องที่ต้องเข้าถึงในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • 3 เรื่องที่ต้องพัฒนาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่  2  : เทคนิคการรวมพลังสู่ความสำเร็จของเป้าหมายร่วมกัน ด้วย “Engagement Team”

 • ความสำคัญและความหมายของทีมกับ KPI

 • การสร้างความผูกพันในองค์กรด้วยตนเอง (Engagement Management System)

 • 8 องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมให้บรรลุเป้าหมาย

 • 7 แนวร่วมในการทำงานเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติออกแบบวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมแบบ Do & Don’t

ส่วนที่  3  : “งาน” หรือ “คน” จุดเริ่มต้นของปัญหาข้อขัดแย้งในการทำงาน (The Beginning of Conflicts in Work)

 • “งาน” หรือ “คน” จุดเริ่มต้นของปัญหาความขัดแย้งในการทำงาน

 • แนวทางการวิเคราะห์บุคลิกลักษณะคน เพื่อมองคนให้ออก บอกคนให้ได้ และประสานงานคนให้เป็น

 • Workshop 2 : ฝึกวิเคราะห์กำหนดแนวทางการทำงานร่วมกับคนแต่ละสไตล์

ส่วนที่  4  :  “เปิดใจก่อนเปิดปาก” เทคนิคการสื่อสารที่ลดข้อขัดแย้งในการทำงานอย่างได้ผล (Communication Tricks)

 • กำแพงความคิดที่ปิดกั้นใจคนในองค์กร

 • แนวทางในการสื่อสารแบบเปิดใจก่อนเปิดปาก

 • แนวทางการสื่อสารด้วยประตูใจ เพื่อลดข้อขัดแย้งในการทำงาน (Positive Communication)

 • 5 คำพูดพื้นฐานในการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้ประสบความความสำเร็จ

 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติถอดรหัสใจ เพื่อแก้ไขความขัดแย้งในการทำงาน

ส่วนที่  5  :  เทคนิคในการสื่อสารแบบข้ามสายงาน ในการแก้ไขความขัดแย้งและหาทางออกอย่างมืออาชีพ (Cross Functional Alignment)

 • แนวทางการสื่อสารทลายกำแพงคิดที่ปิดกั้นใจคนแบบ Cross Functional

 • กฎเหล็กในการสื่อสาร : เพื่อนมาสู่-ข่มขู่หรือขอร้อง-ต้องหมวก 2 สี-มี MOU

 • ตัวอย่างแบบฟอร์มในการทำ MOU การสื่อสารประสานงานข้ามสายงาน

 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ MOU ในการประสานงานและแก้ไขความขัดแย้งอย่างมืออาชีพ (Cross Functional) 

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการลดข้อขัดแย้งในการทำงานอย่างมืออาชีพ ด้วยการออกแบบงาน (Job Design) ของหน่วยงานให้ชัดเจนด้วย Function Matrix

 • การออกแบบงาน (Job Design) ของหน่วยงานให้ชัดเจนด้วย Function Matrix

 • ตัวอย่าง Function Matrix ในการกำหนด Job ของหน่วยงาน

 • 4 วิธีในการกำหนด Key Job ของหน่วยงาน

 • Workshop 5 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Job ของหน่วยงาน (Function Matrix) ในการสร้างความชัดเจนและลดข้อขัดแย้งในการทำงาน

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจทั่วไป 

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ : 

o  การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Center) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participate Techniques)

o  การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop): ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

o  การระดมความคิด (Brainstroming) และการนำเสนอความคิดเห็น

o  การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

 

วิทยากร  :  อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 

 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 31 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

เรียนออนไลน์ ยืนยัน หลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่…พนักงาน Like ฝ่ายบริหาร Share (Super Modern Welfare Committee) : 10 กรกฎาคม 2564

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่…พนักงาน Like ฝ่ายบริหาร Share (Super Modern Welfare Committee) : 10 กรกฎาคม 2564

คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวแทนของลูกจ้างร่วมปรึกษาหารือกับนายจ้างในการจัดสวัสดิการ และเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความต้องการสวัสดิการของลูกจ้างให้นายจ้างทราบ รวมทั้งร่วมปรึกษาหารือให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนตรวจสอบ ดูแล การจัดสวัสดิการภายในสถานประกอบกิจการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่นายจ้างและเพื่อนพนักงาน  ด้วยเหตุนี้คณะกรรม  การสวัสดิการฯ ที่ดีต้องมีจิตสำนึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร (Sense of Ownership) ต้องมีเทคนิคในการดำเนินการประชุม ต้องมีเทคนิคในการสื่อสาร และมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารสวัสดิการที่บริษัทฯ มีอยู่ในเกิดประโยชน์สูงสุดแบบ WIN-WIN แก่ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรขึ้นจากประสบการณ์ในการบริหาร คณะกรรมการสวัสดิการฯ มากว่า 25 ปี ที่จะช่วยให้คณะกรรมการสวัสดิการฯ ของท่านมีมุมมองใหม่ในการบริหารสวัสดิการให้สอดคล้องกับนโยบายทิศทางขององค์กร และความต้องการของพนักงาน บนพื้นฐานของความเป็นไปได้  

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสวัสดิการในสถานประกอบการ

 3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างมุมมองและเทคนิคในการบริหารสวัสดิการยุคใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางขององค์กร และความต้องการของพนักงาน

 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ และเทคนิคที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานสวัสดิการในสถานประกอบการได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ พนักงาน Like ฝ่ายบริหาร Share 

หัวข้อสำคัญการเรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ (Introduction to Welfare Committee)

 • ความหมายของคณะกรรมการสวัสดิการ (คกส.) 

 • ความหมายของสวัสดิการแรงงาน

 • ประโยชน์ของการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

 • บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

 • Workshop 1 : คกส. ที่ดีควรคุณลักษณะของ Head-Hand-Heart อย่างไรหนอ ? 

ส่วนที่  2  :  การปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กรของคณะกรรมการสวัสดิการ (Sense of Ownership)

 • 3S จิตสำนึกรักองค์กร (Stay-Stop-Start)

 • ใจของคณะกรรมการสวัสดิการผู้ที่มีความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร 

ส่วนที่  3  :  หน้าที่ความรับผิดชอบของนายจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการ (Responsibilities of The Employer to The Welfare Committee) 

 • 4 หน้าที่ความรับผิดชอบของนายจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการ 

ส่วนที่  4  :  กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสวัสดิการในสถานประกอบการ (Thai Labor Laws Relating to Welfare Management in Company)

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสวัสดิการในสถานประกอบการ

 • บทกำหนดโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการการบริหารคณะสวัสดิการกรณีฝ่าฝืน 

ส่วนที่  5  :  แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Welfare Committee Guidelines)  

 • 6 รูปแบบของการดำเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการฯ

 • แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการบริหารงานสวัสดิการตามแนวทางการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์  (Welfare Management Technique According to the Best Practices Contest for Welfare and Labor Relations)  

 • การดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการตามแนวทางการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์

ส่วนที่  7  :  การสำรวจและบริหารสวัสดิการที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแบบ WIN-WIN(Survey and Management of Welfare Available)

 • แนวทางการสำรวจความพึงพอใจในสวัสดิการที่มีอยู่ด้วย Welfare Visual Awakening Dialog

 • Workshop 2 : การสำรวจความพึงพอใจในสวัสดิการที่มีอยู่ด้วย Welfare Visual Awakening Dialog

 • แนวทางการนำผลจาก Welfare Visual Awakening Dialog ไปบริหารสวัสดิการที่มีอยู่ในเกิดประโยชน์สูงสุดแบบ WIN-WIN  

ส่วนที่  8  :  แนวทางการประชุมปรึกษาหารือระหว่างฝ่ายนายจ้างกับคณะกรรมการสวัสดิการ(Guidelines for Meeting between The Employer and The Welfare Committee)

 • แนวทางการประชุมปรึกษาหารือสำหรับคณะกรรมการสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพ

 • สวัสดิการตามที่กฏหมายกำหนดที่ควรจะนำเข้าหารือ

 • สวัสดิการนอกเหนือที่กฏหมายกำหนดที่ควรจะนำเข้าหารือ

 • แนวทางในการนำผลจากการหารือไปบริหารจัดการ 

ส่วนที่  9  :  การสื่อสารและประสานงานในการบริหารสวัสดิการแบบมีส่วนร่วม (Communication and Coordination in Participatory Welfare Management)

 • แนวทางการสื่อสารและประสานงานแบบ Positive Action เพื่อความสำเร็จในการบริหารสวัสดิการแบบมีส่วนร่วม

 • สวัสดิการใดที่ควรสื่อสาร

 • แนวทางการจัดทำแผนงานสื่อสารสวัสดิการในองค์กร

 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนงานสื่อสารสวัสดิการในองค์กร 

ส่วนที่  10  :  ข้อควรคำนึงในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสวัสดิการ (Do and Don’tof The Welfare Committee)  

 • 13 ข้อควรคำนึงในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสวัสดิการ 

รูปแบบ/วิธีการเรียนรู้ 

o  การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบ มีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร

o  การทำ Workshop

o  การนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

o  การตอบข้อซักถาม : เพื่อเสริมสร้างความรู้เข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม  

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 

คณะกรรมการสวัสดิการ หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

วิทยากร  :  อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ภาวะผู้นำสำหรับผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 3 (Excellent Leadership) : 7 พฤษภาคม 2564

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ภาวะผู้นำสำหรับผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 3 (Excellent Leadership) : 7 พฤษภาคม 2564

โรงเเรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26 ติด BTS สถานี พร้อมพงษ์

บุคลากร (Man) คือทรัพยากรทางการบริหารที่สำคัญที่สุดขององค์กร เพราะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ทางธุรกิจให้กับองค์กรได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำทุกระดับในองค์กรที่ต้องมีภาวะผู้นำ มีภาวะผู้นำในการบริหารอารมณ์ มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผู้นำการสื่อสาร มีภาวะผู้นำการสร้างแรงจูงใจ มีภาวะผู้นำการบริหารทีมงาน มีภาวะผู้นำการบังคับบัญชา และเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างการยอมรับและศรัทธา ความไว้เนื้อเชื่อใจจากทีมงาน   ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และเต็มใจให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ (KPI / OKR) ด้วยเหตุนี้องค์กรยุคใหม่จึงมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ (Managerial Competency) เรื่องภาวะผู้นำ เพื่อยกระดับศักยภาพของบุคลากรในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (Compettitive Advantage)

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นจากประสบการณ์ของวิทยากรในการจัดทำ Leadership Program ขององค์กรธุรกิจชั้นนำ ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ในการเรียนรู้ทั้ง Soft Skills และ Hard Skills ในแบบ “กระชับ เข้าใจง่าย และใช้ปฏิบัติได้งานจริง” 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก เกี่ยวกับหลักการ และแนวปฏิบัติของการพัฒนาภาวะผู้นำในองค์กร

 2. สามารถพัฒนาภาวะผู้นำมืออาชีพยุคใหม่ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสร้างแรงจูงใจ ทักษะการบริหารทีมงาน ศิลปะการบังคับบัญชา และทักษะการเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์

 3. สามารถนำความรู้และเทคนิคต่างๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นำของตนเองได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่  1  :  สุดยอดภาวะผู้นำขั้นเทพ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” (Excellent leadership)

 • ผู้นำ (Leader) VS ภาวะผู้นำ (Leadership)

 • ผู้นำ 5 ระดับ…ท่านเป็นผู้นำทีมงานในระดับไหนหนอ ?

 • ภาวะผ้นำแบบ 8 ความกล้าที่เจ้านายชื่นชม ลูกน้องชื่นชอบ

 • ภาวะผู้นำแบบ “เข้าใจ -> เข้าถึง -> พัฒนา” ในการบริหารให้ทีมงานคนอยากอยู่ อยากทำงานด้วย

ส่วนที่  2  :  ภาวะผู้นำในการบริหารอารมณ์ (Leadership in emotional management)

 • แนวทางการบริหารอารมณ์ตนเอง

 • เทคนิคและวิธีการบริหารอารมณ์ตนเอง เมื่อโดนลูกน้องนินทา

ส่วนที่  3  :  ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership for change)

 • 6 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 • 5 บทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 • 3 หน้าที่ของผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง

 • แนวทางการบริหารความเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติ Change งาน Change องค์กร 

ส่วนที่  4  :  สุดยอดภาวะผู้นำการสื่อสาร ให้งานได้ผลให้คนได้ใจ (Excellent leadership in effective communication)

 • การสื่อสารและประสานงานให้ทำงานเป็น Teamwork

 • ภาวะผู้นำการสื่อสารแบบ Positive Communication

 • ภาวะผู้นำการสื่อสารในฐานะตัวแทนองค์กร ที่ผู้บริหารระดับสูงปรารถนา

 • ภาวะผู้นำการสื่อสารที่ทีมงานปรารถนา

 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติแปลงภาวะผู้นำการสื่อสารสู่การปฏิบัติจริงในองค์กร

ส่วนที่  5  :  สุดยอดภาวะผู้นำการสร้างแรงจูงใจ ให้ทีมงานมีไฟในการทำงาน (Excellent leadership in effective motivation)

 • จิตวิทยาการจูงใจทีมงาน

 • ภาวะผู้นำการจูงใจทีมงานอย่างมีประสิทธิผล

 • เทคนิคและวิธีการสร้างแรงจูงใจทีมงานสำหรับผู้นำขั้นเทพ

 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์แรงจูงใจให้เหมาะกับทีมงาน 16 ลักษณะและพฤติกรรมการทำงาน

 • 7 ข้อควรระวัง ไม่ให้ล้มเหลวในการจูงใจทีมงาน

ส่วนที่  6  : สุดยอดภาวะผู้นำการบริหารทีม ให้ยกระดับผลการปฏิบัติงาน (Excellent leadership in team management)

 • เทคนิคและวิธีการบริหารทีมงานให้ยกระดับผลการปฏิบัติงาน

 • การสร้างความผูกพันต่อองค์กรสำหรับผู้นำขั้นเทพ (Employee Engagement for Excellent Leaders)

 • 10 เทคนิคสำหรับผู้นำในการสร้างความผูกพันในทีมงาน (Engagement Techniques)

 • แนวทางการบริหารความขัดแย้งในทีมงาน

ส่วนที่  7  :  สุดยอดภาวะผู้นำการบังคับบัญชา (Excellent leadership in effective command)

 • ภาวะผู้นำในการบริหารและปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาหลากหลาย Generation

 • ศิลปะการบังคับบัญชาสำหรับผู้ขั้นเทพ

 • แนวทางการปกครองบังคับบัญชาทีมงาน

 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์การปกครองบังคับบัญชาทีมงาน 16 ลักษณะและพฤติกรรมการทำงาน

ส่วนที่  8  : Excellent Leadership ด้วยการเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic leaders)

 • ผู้นำกับการบริหารกลยุทธ์ 

 • 3 ขั้นตอนหลักในการบริหารกลยุทธ์ (Strategic Management Process)

 • แนวทางการผ่องถ่ายกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (Strategic Cascade) ด้วย Balance Scorecard

 • แนวทางการแปลง KPI สู่การปฏิบัติด้วย Action Plan 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 31 ปี

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ

 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน

พิเศษ 1 เพียง 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (Strategic Management for The Modern Executives) : 4 พฤษภาคม 2564

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (Strategic Management for The Modern Executives) : 4 พฤษภาคม 2564

โรงเเรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก

 

ความสำเร็จขององค์กรหรือฝ่ายงานอยู่ที่กลยุทธ์ (Strategy) และกลยุทธ์ที่ดีต้องเชื่อมโยงสู่เป้าหมายหลัก (KPIs) ผู้บริหารและผู้จัดการยุคใหม่จึงต้องมีความ Competency ในการบริหารกลยุทธ์ (Strategic Management) ในการขับเคลื่อนองค์กรฝ่ามรสุมการแข่งขันทางธุรกิจไปสู่เป้าหมายขององค์กร (Corporate KPIs) หรือเป้าหมายของฝ่ายงาน (Functional KPIs) ที่กำหนดไว้  ด้วยเหตุนี้องค์กรยุคใหม่จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับในองค์กรให้เป็น “ผู้บริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Executive)” เพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ (Competitive Advantage) ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมภายนอก

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ในการบริหารกลยุทธ์มาถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ในรูปแบบที่ “กระชับ เข้าใจง่าย และปรับใช้งานได้จริง อย่างเป็นรูปธรรม” 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : 

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (Strategic Management for Modern Executive)

 2. เสริมสร้างเทคนิคในการกำหนกกลยุทธ์องค์กรด้วย SWOT Analysis และ TOWS Matrix

 3. สามารถกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Measures)         เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Targets) และการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ (Strategic Initiatives) ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์องค์กรได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

 4. สามารถผ่องถ่ายกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (Strategic Cascade) ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารกลยุทธ์ (Strategic Management)

 • กลยุทธ์กับการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategy VS Strategic Management) ?

 • ประเภทของกลยุทธ์ และระดับตำแหน่งที่ต้องบริหารกลยุทธ์ ?

 • จำเป็นด้วยหรือที่ผู้บริหารต้องบริหารกลยุทธ์ ?

 • 3 ขั้นตอนหลักในการบริหารแผนกลยุทธ์ (Strategic Management Process) 

ส่วนที่  2  :  การกำหนดกลยุทธ์ขององค์การ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ (Formulate The Organizational Strategy)

 • แนวทาง SWOT Analysis ปัจจัยภายนอกองค์กรด้วย C–PEST และปัจจัยภายในองค์กรด้วย 7S

 • แนวทางการกำหนดกลยุทธ์องค์กร (Company Strategy) ด้วย TOWS Matrix

 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Company Strategy

 • แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ฝ่ายงาน (Functional Strategy)

 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติกำหนด FunctionalStrategy 

ส่วนที่  3  :  การผ่องถ่ายกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ด้วยแผนปฏิบัติงาน (Strategic Cascade)

 • การผ่องถ่ายตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs) และกลยุทธ์องค์กร (Company Strategy) สู่การปฏิบัติด้วย Balance Scorecard

 • แนวทางการกำหนดวัตถุประสงค์กลยุทธ์ (Strategic Objectives and Strategy Map) ให้เชื่อมโยงกับ Corporate Strategic Objective และ Corporate KPIs

 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติกำหนดวัตถุประสงค์กลยุทธ์ (Strategic Objective)

 • แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Measures) เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Targets) ให้เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์กลยุทธ์ฝ่ายงาน ด้วย Functional KPI

 • แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ฝ่ายงาน หรือความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ (Functional Strategy / Strategic Initiatives)  

 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติกำหนดกำหนด Strategic Measures, Strategic Targets และFunctional Strategy / Strategic Initiatives

 • เทคนิคแปลงกลยุทธ์และ KPI สู่การปฏิบัติด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)

 • หัวใจสำคัญของการจัดทำแผนปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่  4  :  การทบทวนและควบคุมกลยุทธ์ ด้วยการติดตามผลลัพธ์ของการดำเนินงาน (Strategic Control)

 • การทบทวนและควบคุมกลยุทธ์ ด้วยการติดตามผลลัพธ์ของการทำงาน (Strategic Control) ด้วย KPI Management Meeting

 • แนวทางการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ด้วยการจัดทำบันทึกข้อตกลงผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance Agreement) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

 • การควบคุม ติดตามงานจาก Performance Agreement ด้วย KPI 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก  

รูปแบบ/วิธีการเรียนรู้ : 

o  การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

o  การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ : ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

o  การแชร์ประสบการณ์

o  การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

o  การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

 • ที่ปรึกษาบริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 31 ปี

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ

 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน

 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย   

ค่าลงทะเบียนอบรม 

พิเศษเพียง 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Public Training ยืนยัน หลักสูตร การทบทวน/ออกแบบงานใหม่ด้วย Job Description ให้สอดคล้องกับธุรกิจ รุ่นที่ 8 (Job Re-design with JD linked to Business) : 20 เมษายน 2564

Public Training ยืนยัน หลักสูตร การทบทวน/ออกแบบงานใหม่ด้วย Job Description ให้สอดคล้องกับธุรกิจ รุ่นที่ 8 (Job Re-design with JD linked to Business) : 20 เมษายน 2564

โรงเเรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26 ติด BTS อโศก

 

 

 • จะทบทวน/ออกแบบงานใหม่ (Job Re-design) ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและ New Business

 • จัดทำ Job Description มีมายาวนานหลายสิบปี แต่ทำไมไม่เชื่อมโยงสอดคล้องกับองค์กร เป้าหมาย (KPIs / OKRs) กลยุทธ์ (Strategy) และธุรกิจ (Business)

 • จะจัดทำ JD อย่างไรให้สอดคล้องกับ Job Re-design

 • จะจัดทำ JD ที่มี KPI และ Job Competency อย่างไรให้ชัดจน วัดผลได้ และเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงและ New Business

 • จะเขียน JD อย่างไรให้ถูกต้อง ชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย และใช้บริหารจัดการได้จริง

 • มี JD แต่ทำไมงานยังทับซ้อนกัน

หากองค์กรของท่านยังมีปัญหา ขอเชิญมาหาทางออกกับหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ ที่จะช่วยให้ท่าน “เรียนรู้ ขั้นตอน วิธีการ เทคนิค แบบกระชับ เข้าใจง่าย และปรับใช้งานได้จริง” จากประสบการณ์ของวิทยาในการทำงานด้าน HR กว่า 31 ปี

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ขั้นตอน วิธีการ และเทคนิค Job Re-design 

 2. สามารถออกแบบ/ทบทวนงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร เป้าหมาย (KPIs / OKRs) กลยุทธ์ (Strategy) และธุรกิจ (Business) ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

 3. เสริมเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลของงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

 4. สามารถออกแบบ/ทบทวนฟอร์ม JD ให้ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้จริงสอดคล้องกับการวิเคราะห์งาน K-E-P-B-C 

 5. สามารถจัดทำ Modern Job Description ยุคใหม่ที่มี Competency และมี KPI สอดคล้องกับ Job Re-desing ได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

 6. เพื่อสร้างความชัดเจนในการทำงานระหว่างหน่วยงาน และภายในหน่วยงานเดียวกัน ลดการเกี่ยงงานและความขัดแย้งในการทำงาน 

 7. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปกำหนด ทบทวน ปรับปรุง JD หน่วยงานของตน ให้มี KPI และ Job Competency เหมาะสมกับงาน บทบาทหน้า การเปลี่ยนแปลง และธุรกิจ 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  ขั้นตอนการออกแบบ/ทบทวนงานใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และกลยุทธ์องค์กร (Job Re-design Process)

 • เครื่องมือการจัดการในการออกแบบ/ทบทวนงานใหม่ (Function Matrix)

 • ตัวอย่างที่ 1 : แบบฟอร์มการออกแบบ/ทบทวนงานใหม่ (Function Matrix)

ส่วนที่  2  :  การออกแบบ/ทบทวนงานใหม่ด้วย Function Matrix (Job Re-design)

 • 3 ขั้นตอนสำคัญในการออกแบบ/ทบทวนงานใหม่ของหน่วยงาน (Function Matrix) ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และกลยุทธ์องค์กร

 • 4 แหล่งข้อมูลในการออกแบบ/ทบทวนงานของหน่วยงาน

 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติออกแบบ/ทบทวนงานของหน่วยงาน

 • การนำข้อมูลใน Function Matrix มาจัดทำ Job ของตำแหน่งงาน (Job Description) 

ส่วนที่  3  :  การวิเคราะห์ข้อมูลของงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง (Job Analysis in accordance with Change)

 • K-E-P-B-C ข้อมูลของงานที่ผู้บริหารและ HR ต้องวิเคราะห์

ส่วนที่  4  :  การออกแบบ Modern Job Description ให้สอดคล้องกับข้อมูล K-E-P-B-C   

 • การออกแบบและจัดทำ Modern JD ที่มี KPI และ Job Competency ให้สอดคล้องกับ K-E-P-B-C  
 • ตัวอย่างที่ 2 : แบบฟอร์ม JD Version 4.0 ที่วิเคราะห์ข้อมูลของงานสอดคล้องกับ Job Re-design
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติออกแบบ/ทบทวนฟอร์ม JD ให้ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้จริง 

ส่วนที่  5  :  การจัดทำ Job Description ยุคใหม่ให้สอดคล้อง Job Re-design 

 • การกำหนดหน้าที่หลักและรายละเอียดงานให้เชื่อมโยงกับ Job Re-design

 • ตัวอย่างที่ 3 : การกำหนดหน้าที่หลักและรายละเอียดงาน ด้วยพฤติกรรมการทำงานใน Modern JD

 • เทคนิคการวิเคราะห์และกำหนด Job KPIs ของตำแหน่งงานให้สอดคล้องกับหน้าที่งาน  

 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Job KPIs ของตำแหน่งงานใน JD            

 • เทคนิคการวิเคราะห์และกำหนด Job Competency ให้สอดคล้องกับหน้าที่งานและตัวชี้วัดผลงาน         

 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Job Competency ของตำแหน่งงานใน JD ให้สอดคล้องกับหน้าที่ งานและ Job KPIs  

ส่วนที่  6  :  การนำ Job Description ไปใช้ในระบบ HRM & HRD

 • ตัวอย่างที่ 4 : การนำ Modern JD ไปใช้ประโยชน์ในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่

 • ตัวอย่างที่ 5 : การนำ Modern JD ไปใช้ประโยชน์ในวิเคราะห์งาน เพื่อกำหนดค่าจ้าง

 • ตัวอย่างที่ 6 : การนำ Modern JD ไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำ Training Roadmap, OJT และ IDP

 • ตัวอย่างที่ 7 : การนำ Modern JD ไปใช้ให้สอดคล้องกับระบบ ISO 9001:2015 /  IATF 16949:2009

 • ตัวอย่างที่ 8 : การนำ Modern JD ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI และ Competency

 • ตัวอย่างที่ 9 : การนำ Modern JD ไปใช้ในการจัดทำ Career Path และ Succession Plan 

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ 

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ 

 • การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และผู้สนใจ

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

 • ที่ปรึกษาฝึกอบรมเทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 31 ปี

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ

 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน

 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

ราคา สมาชิก โอนก่อน ละ 3,500 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม

เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จในองค์กร อบรม 15 กันยายน 2564 อ.นทษร

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จในองค์กร อบรม 15 กันยายน 2564 อ.นทษร

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 09.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 2,000 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) รับใบประกาศ

ลงทะเบียน 4 ท่านพร้อมกันท่านละ 1900 บาท

 

หลักการและเหตุผล

สภาวการณ์แข่งขันสูงในปัจจุบันองค์กรต้องมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกุญแจสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร คือพนักงานขายเพราะเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารที่สำคัญ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างองค์กร และลูกค้า หน้าที่ของพนักงานขายคือ ค้นหาความต้องการ และขจัดปัญหาที่ลูกค้าพบ ตอบสนองความต้องการ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการโดยสร้างความพึงพอใจ ดูแลลูกค้าได้ในระยะยาว พร้อมทั้งสร้างฐานลูกค้าใหม่

บุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและดูน่าเชื่อถือเมื่อพบกับลูกค้า ซึ่งนำมาสู่การตัดสินใจซื้อ โดยบุคลิกที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพพนักงานขายประกอบด้วย บุคลิกภายนอก ได้แก่ การแต่งหน้า การแต่งกาย การแสดงท่าทางต่างๆ และบุคลิกภาพภายใน ได้แก่ ความคิด ทัศนคติ รวมถึงการอ่านสีหน้า ท่าทางของผู้ซื้อ ซึ่งบุคลิกภาพที่ดี สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรมีชื่อเสียงที่ดีได้ ซึ่งทั้งหมดได้นำเสนอในหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร” โดยวิทยากร อ.นทษร สุขสารอมรกุล

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

1.เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อใช้ในงาน
2. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนและพัฒนาการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม

กำหนดเวลา

                                รายละเอียดหลักสูตร

08.30 – 09.00 น.

09.00 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.

10.45 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.

13.00 – 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.

14.45 – 16.00 น.

ลงทะเบียน [Registration]

ประเมินบุคลิกภาพก่อนการฝึกอบรม                                              ส่วนที่ 1: นานาทัศนะเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
ความเหมือนที่แตกต่าง
ความแตกต่างที่เหมือน
บุคลิกภาพนั้นสำคัญอย่างไร
พักรับประทานอาหารว่าง [Coffee Break]

ส่วนที่ 2: ธาตุแท้ของบุคลิกภาพ
ธาตุแท้และธาตุเทียมของบุคลิกภาพ
หลักการวิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเอง
หลักการวิเคราะห์บุคลิกภาพของผู้อื่น
บุคลิกภาพที่ถาวรมีจริงหรือ?
ส่วนที่ 3: ประเภทของบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพภายใน
บุคลิกภาพภายนอก
สุดยอดหลักและวิธีการหล่อหลอมบุคลิกภาพ

พักรับประทานอาหารกลางวัน [Lunch]              ส่วนที่ 4: แบบทดสอบบุคลิกภาพ
แน่ใจได้อย่างไรว่าใช่บุคลิกภาพของตนเอง
การเปลี่ยนบุคลิกที่เลือกได้
ส่วนที่ 5: เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
เทคนิคอารมณ์สัมพันธ์
เทคนิคมนุษยสัมพันธ์
เทคนิคสังคมสัมพันธ์

พักรับประทานอาหารว่าง [Coffee Break]                                       ส่วนที่ 6:  การพัฒนาท่วงท่าอิริยาบถ
บุคลิกภาพที่งามสง่า ดูดี มีราศี
เทคนิคการสร้างมาดเท่ มาดมั่น เมื่อมอง
การพัฒนาบุคลิกภาพที่ยั่งยืน
ส่วนที่ 7: การสื่อสารกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
สื่อสารอย่างไรให้บุคลิกเป็นที่ยอมรับ
สื่อสาร สื่อใจ แก้ไขข้อบกพร่อง

รูปแบบการฝึก

การบรรยาย (Lecture) / การฝึกปฏิบัติ (Workshop)

วิทยากรในการฝึกอบรม :  อาจารย์นทษร สุขสารอมรกุล

ประวัติการศึกษา

– ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

– ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเกริก

ประสบการณ์การทำงาน

– อาจารย์บรรยายพิเศษ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ผลงานวิจัยด้านการตลาด / พนักงานขาย

– ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์. ตีพิมพ์ RMUTP Research Journal 2554

– การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานขายนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2557

– ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เรื่อง Determinant of Salesperson’s Factor Impact on Salesforce Performance Improvement on Network Marketing: Synthesis Research. ในฐานะ ISI/THOMSON REUTERS

– ผู้ช่วยนักวิชาการในด้านกฎหมายกีฬาคณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูป 2558

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

 

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ รุ่นที่ 7 (HR for All Manager & Supervisor) : 7 เมษายน 2564 อ.ธนุเดช ธานี

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ รุ่นที่ 7 (HR for All Manager & Supervisor) : 7 เมษายน 2564 อ.ธนุเดช ธานี

โรงเเรมเซนเจมส์ สุขุมวิท 26 ติด BTS  พร้อมพงษ์

หากผู้บังคับบัญชาองค์กรของท่านยังประสบกับปัญหาเหล่านี้อยู่ ?

 • ไม่รู้บทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา

 • ผู้บังคับบัญชาตามสายงานเข้าใจว่า “การสรรหา การพัฒนา การเก็บรักษาพนักงาน เป็นหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล”   

 • เก่งและมีประสบการณ์ในงานอย่างเชี่ยวชาญ แต่สัมภาษณ์พนักงานใหม่แล้วได้ “หนังไม่ตรงปก”

 • ไม่รู้เทคนิคการสร้างแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก ไม่รู้กฎหมายแรงงาน พิจารณาโทษทางวินัยไม่เป็น

 • ทำงานมาก็หลายปีแต่ไม่รู้ว่าทีมงานคนไหนต้องสอนหรือพัฒนาเรื่องอะไรบ้างในแต่ละปี และจะพัฒนาให้มีความสามารถถึงระดับไหนถึงจะดี

 • ประเมินผลการปฏิบัติแล้วรู้น้องสึกไม่เป็นธรรมและไม่ได้รับการยอมรับจากลูกน้อง แถม Feedback ผลการปฏิบัติงาน “ไม่เป็นมวย”

 • ขาดเทคนิคในการสื่อสาร สร้างแรงจูงใจ และบรรยากาศความผูกพันในการทำงานให้กับทีมงาน

 • ขาดทิศทางในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งๆที่ผู้บังคับบัญชาทำงานมาหลายสิบปี

 • ไม่กล้าแจ้งผลการปฏิบัติงาน หรือแจ้งแต่ก็แจ้งไม่เป็นมวย

 • การลาออกที่มีสาเหตุมาจากผู้บังคับบัญชา

สิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ด้วยการมอบโอกาสทางการเรียนรู้ให้ผู้บังคับบัญชาเหล่านั้นได้พัฒนาศักยภาพตนเอง เพราะคน (Man) เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (Corporate KPIs)  ด้วยเหตุนี้ องค์กรยุคใหม่ทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ ต่างก็มุ่งเน้นการอบรมและพัฒนา (Focus Training) เทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชาที่ไม่ใช่สายงาน HR โดยตรง เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคนและจัดการงานให้เป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้         

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของวิทยากรในองค์ธุรกิจเอกชนชั้นนำกว่า 30 ปี ที่จะช่วยให้ผู้บังคับบัญชาในองค์กรของท่านทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถบริหารจัดการบุคลากรภายในแบบมืออาชีพให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของธุรกิจ เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 1. เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่และเทคนิคการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ภายในหน่วยงาน (HRM & HRD for Non HR)

 2. เสริมสร้างเทคนิคในการตั้งคำถามในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่อย่างมีประสิทธิภาพฃ

 3. เสริมสร้างเทคนิคในการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมงาน

 4. สามารถจัดทำหนังสือเตือนในการพิจารณาโทษทางวินัยได้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน

 5. สามารถจัดทำ OJT Matrix ในการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

 6. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติและแจ้งผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 7. เสริมสร้างเทคนิคในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับทีมงาน

 8. สามารถนำความรู้ และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานที่ตนเองดูแลรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

หัวข้อสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  การประสบผลสำเร็จของธุรกิจกับการสร้าง Employee Engagement และ Motivation บุคลากร

 • ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน

 • การสร้างความสำเร็จของธุรกิจด้วยการสร้าง Employee Engagement และ Motivation ให้บุคลากร 

ส่วนที่  2  :  บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชายุคใหม่ในการบริหารจัดการบุคลากรภายในทีม

 • บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน

 • บทบาทหน้าที่ในการทำงานร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลกับผู้บังคับบัญชาทุกสายงาน 

ส่วนที่  3  :  เทคนิคการบริหารคน เพื่อดึงดูด และเก็บรักษาบุคลากรสำหรับผู้บังคับบัญชา

 • แนวทางการดึงดูดพนักงานให้อยากอยู่อยากทำงาน

 • แนวทางการเก็บรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร 

ส่วนที่  4  :  การเสริมสร้างทักษะในการสื่อสาร และสร้างบรรยากาศให้ทีมงานเกิดแรงจูงใจในการทำงาน (Communication & Motivate Team)

 • แนวทางการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละGeneration 

 • เรื่องที่ลูกน้องต้องการให้ผู้บังคับบัญชาสื่อสารให้ทราบด้วยตนเอง

 • สื่อสารอย่างไรให้ได้ผลและโดนใจผู้ใต้บังคับบัญชา

 • คำพูดเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานอย่างมีความสุข และความสำเร็จของงาน

 • 8 แนวทางการสร้างบรรยากาศให้ทีมงานเกิดแรงจูงใจในการทำงาน 

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ (Selection and Interview Techniques for Non HR) 

 • 4 ประเด็นสำคัญใน Job Description ที่ใช้ในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่

 • แนวทางการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ ด้วย Competency

 • Workshop 1 : ตั้งคำถามสัมภาษณ์งานอย่างไรไม่ให้ถูกผู้สมัครงานหลอก ?

 • แนวทางการการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ที่เสริมสร้าง Engagement (Interview and Selection based on Employee Engagement) 

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ (Employee Relations   Techniques for Non HR)

 • แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันภายในหน่วยงาน (Employee Relations Activity based on Employee Engagement)

 • กฎหมายแรงงานที่ Line Manager ต้องรู้

 • การพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างสร้างสรรค์

 • เทคนิคการพิจารณาโทษทางวินัยสำหรับ Line Manager แบบ HR Professional

 • 5 หลักในการเขียนหนังสือเตือนให้มีผลทางกฎหมาย

 • ตัวอย่างหนังสือเตือนที่มีบังคับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

 • Workshop 2 : เขียนหนังสือเตือนอย่างไรให้มีผลทางกฏหมายแรงงาน 

ส่วนที่  7  :  เทคนิคการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ (Training & Development Techniques for Non HR)

 • เทคนิคการนำ Competency ไปใช้ในการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับ Training Road Map

 • เทคนิคการนำ Competency ไปใช้ในการสอนงานด้วย OJT Matrix Plan

 • Workshop 3 : จัดทำ OJT Matrix Plan อย่างไรให้สอดคล้องกับ Competency 

 • แนวทางการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานด้วย ด้วย Individual Development Plan

 • เคล็ดไม่ลับในการสอนงานสำหรับหัวหน้างาน 

ส่วนที่  8  : เทคนิคการประเมินและแจ้งผลการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ (Performance Appraisal and Performance Feedback Techniques for Non HR)

 • ประเมินผลการปฏิบัติอย่างไรให้เป็นธรรม ได้รับการยอมรับ และสร้างความผูกพันจากลูกน้อง (Performance Appraisal based on Employee Engagement)

 • ขั้นตอนสำคัญของการประเมินและแจ้งผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

 • เทคนิคการแจ้งผลงานสำหรับผู้บังคับบัญชา (Positive Performance Feedback) เพื่อให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน 

ส่วนที่  9  :  เทคนิคการส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าตามสายอาชีพของพนักงาน สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ (Career Path Techniques for Non HR) 

 • การพัฒนาผลงาน (Performance) และความสามารถ (Competency) ในการส่งเสริมความก้าวหน้าของลูกน้องและสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Career Path based on Employee Engagement

 • ตัวอย่างแบบฟอร์ม : การวิเคราะห์หา Competency Gap (Competency Self-assessment)

 • การพัฒนา Competency ด้วย IDP เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายอาชีพของลูกน้อง 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป 

รูปแบบ/วิธีการฝึกอบรม :

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 

 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) : ในการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) ซึ่งกันและกัน

 • การระดมความคิด (Brain Stroming) และการนำเสนอความคิดเห็น

 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)  

 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 31 ปี

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ

 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน

 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย  

ค่าลงทะเบียนอบรม 

พิเศษเพียง 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร PDPA for HR พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) อบรม 13 พ.ค.64 อ.พลกฤต

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร PDPA for HR พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) อบรม 13 พ.ค.64 อ.พลกฤต

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 รูปเเบบ 1 วัน  ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียน 3 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการเก็บรักษาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลของลูกจ้าง หากข้อมูลเหล่านี้ถูกเผยแพร่โดยไม่ได้รับการอนุญาต จะส่งกระทบกับการชดเชยค่าสินไหม ต่างๆเป็นจำนวนมาก ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องควรระวังการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลพระราชบัญญัติฉบับนี้ของผู้ควบคุมส่วนบุคคล

 

วัตถุประสงค์(Objective)

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2. เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมของนายจ้าง /HRเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย การให้ความยินยอม กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิอื่น ๆ ของเจ้าของข้อมูล

3. รูปเเบบฟอร์ม นายจ้าง /HR /ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย สามารถจัดทำนโยบาย และกำหนดกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน (Personal Information) ให้สอดคล้องกับกฏหมายได้

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • ผู้นำทุกระดับ HR หรือผู้ที่สนใจ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 1. ความหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562

 2. นิยามศัพท์ของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” และ “เจ้าของข้อมูล”

 3. การจัดเก็บข้อมมูล การเผยแพร่ข้อมูล

 4. ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 5. แนวทางการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องปฏิบัติอย่างไร ผู้ใช้จะต้องมีความรับผิดชอบแบบไหน

 6. มาตรการการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล อ้างอิงจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562

 7. ความต้องการใช้ข้อมูลประเด็นที่เกี่ยวกับนายจ้าง และลูกจ้าง ต้องปฏิบัติอย่างไร

 8. ความรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา และบทลงโทษ ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 9. การจ่ายค่าสินไหม โทษปรับต่างๆ

 10. จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

 11. ผลกระทบและการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน(Personal Information) ของฝ่ายHR

 12. ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและเอกสารอะไรบ้างในฝ่ายบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายฉบับนี้

 13. ใบสมัครงาน สัมภาษณ์งานและการจ้างงานมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

 14. จะกำหนดนโยบาย/ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานอย่างไร

 15.  บทบาทหน้าที่และแนวปฏิบัติสำหรับนายจ้าง และฝ่ายบุคคล ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่การกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การกำหนดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร

  • นายจ้างมีสิทธิเรียก เก็บรักษา ใช้ ข้อมูลของพนักงานได้ทุกกรณีหรือไม่? ข้อมูลใดเรียกเก็บได้ ข้อมูลใดเรียกเก็บไม่ได้?

  • ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน กรณีใด/ประเภทใดบ้าง ต้องขอความยินยอม กรณีใด/ประเภทใด ไม่ต้องขอความยินยอมตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  • เทคนิควิธีการดำเนินการด้านขอความยินยอม จากลูกจ้างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน

  • HR Privacy Policyคืออะไร?และกรณีศึกษา/ตัวอย่าง การร่างนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (HR Privacy Policy)สำหรับพนักงาน

  • บริษัทจะแจ้งHR Privacy Policyให้พนักงานทราบได้ด้วยวิธีใดได้บ้าง?

  • กรณีศึกษา/ตัวอย่าง การจัดทำหนังสือขอให้ลูกจ้างส่งข้อมูลส่วนบุคคล

  • กรณีศึกษา/ตัวอย่าง การปรับปรุงสัญญาจ้าง

  • ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องในฝ่ายบุคคล

  • ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

 • 00-14.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การนำเสนอ

 • ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

  TEL : 02-577-5369, 0988209929

  E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

  LINE ID : @TESSTRAINING

  FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 • www.tesstraining.com