Online Zoom หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 อบรม วันเสาร์  7  ก.ค.64

Online Zoom หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 อบรม วันเสาร์  7  ก.ค.64

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

โปรโมชั่นOnline Training  ราคา ท่านละ 2,000 บาท 09.00-16.00

ลงทะเบียน  2 ท่านขึ้นไป ท่านละ 1,900 บาท

 

ในปัจจุบันผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต หรือบริการได้สร้างปัญหาและผลกระทบต่อระบบนิเวศน์แผ่ขยายไปทั่วโลก จนกลายเป็นปัญหาระดับโลก ดังนั้นการรักษาสภาพแวดล้อมนับวันจะซับซ้อนมากขึ้น จนกลายเป็นแรงกดดันต่อองค์กรธุรกิจเป็นอย่างมากทั้งประเทศคู่ค้า หน่วยงานของรัฐ และลูกค้าต่างกำหนด และเรียกร้องให้มีการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป้าหมายและประโยชน์ที่แท้จริงในการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วนั้น ตามมาตรฐาน ISO14001  ไม่ใช่เพียงแค่การทำระบบแล้วได้รับการรับรอง แต่ทำแล้วต้องสามารถตอบสนองต่อทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมายองค์กร สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ช่วยให้องค์กรมีการปรับปรุง และพัฒนาอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับข้อกําหนด การตีความข้อกําหนดแบบเจาะลึกทุกข้อกําหนด มีความสำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้เป็นอย่างมาก ประกอบกับ การพิจารณาความสอดคล้องกับเอกสารและการปฏิบัติ ของสถานะปัจจุบันขององค์กรเพื่อพิจารณาการจัดทำเอกสารและกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการยกตัวอย่างประกอบร่วมทั้งการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันจงทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าผู้เข้าอบรมจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในองค์กร อย่างมีประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

      หลังจากการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการเรียนรู้จะได้รับ

 • เข้าใจถึงความเป็นมา และความจำเป็นในการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO14001:2015

 • เข้าใจความหมาย และความต้องการของข้อกำหนดใหม่ ๆ

 • เข้าใจถึงแนวทางในการจัดทำระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

 • ทราบมุมมองของผู้ตรวจประเมิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินได้

 • สามารถนำข้อกำหนดมาตรฐานไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเองได้

 • นำความรู้ไปใช้เชื่อมโยงในการเป็น Internal Auditor ที่ดีได้

วันแรก

สิ่งที่จะเรียนรู้ :

      ช่วงเช้า (09.00-12.00 น.)

 1. ความสำคัญและประโยชน์ของมาตรฐาน ISO14001:2015

 2. คำศัพท์ คำจำกัดความของมาตรฐาน ISO14001:2015

 3. โครงสร้างของมาตรฐาน ISO14001:2015

 4. การตีความตามข้อกำหนด ISO14001:2015

  • ข้อกำหนดที่ 1 บทนำและขอบเขต

  • ข้อกำหนดที่ 2 เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

  • ข้อกำหนดที่ 3 คำศัพท์ คำนิยาม

  • ข้อกำหนดที่ 4 บริบทองค์กร

·         การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายใน/ภายนอก  โดยหลักการ SWOT  Analysis

 • การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • ขอบเขตระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

  • ข้อกำหนดที่ 5 ภาวะผู้นำ

 • ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น

 • การจัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อม

 • การกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

ช่วงบ่าย (13.00-16.30 น.)

  • ข้อกำหนดที่ 6 การวางแผน

 • ประเด็นปัญญาสิ่งแวดล้อมและวัฏจักรชีวิต

 • กฎหมายและพันะสัญญาที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้อง

 • วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการจัดการ

  • ข้อกำหนดที่ 7 การสนับสนุน

 • ทรัพยากร บทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่

 • ความสามารถ และความตระหนัก

 • การติดต่อสื่อสาร

 • เอกสารและการควบคุม

  • ข้อกำหนดที่ 8 การปฏิบัติการ

 • การควบคุมการปฏิบัติการ

 • การเตรียมความพร้อม และตอบสนองกับเหตุการฉุกเฉิน

  • ข้อกำหนดที่ 9 การตรวจวัด ติดตาม วิเคราะห์และประเมิน

 • การเฝ้าระวัง และการตรวจวัด

 • การประมินความสอดคล้อง

 • ความไม่สอดคล้องและการปฏิบัติการแก้ไข

 • การตรวจประเมินภายใน

 • การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

  • ข้อกำหนดที่ 10 การปรับปรุงการประยุกต์ใช้แต่ละข้อกำหนดในกระบวนการ

 • อุบัติการณ์ ความไม่สอดคล้องและการปฏิบัติการแก้ไข

 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

แนวทางการเรียนรู้ : 

หลักสูตรนี้ สร้างการเรียนรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแนวปฏิบัติเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง  โดยประกอบด้วย

 • บรรยาย  พร้อมตอบข้อซักถาม 40%

 • เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติWorkshopและการนำเสนอผลงานกลุ่ม  30%

 • การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน  30 %

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Zoom หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 อบรม วันเสาร์ 19 มิ.ย.64

Online Zoom หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 อบรม วันเสาร์  19 มิ.ย.64

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

โปรโมชั่นOnline Training  ราคา ท่านละ 1,500 บาท 09.00-12.00

ลงทะเบียน  4 ท่านขึ้นไป ท่านละ 1,300 บาท

 

ในปัจจุบันผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต หรือบริการได้สร้างปัญหาและผลกระทบต่อระบบนิเวศน์แผ่ขยายไปทั่วโลก จนกลายเป็นปัญหาระดับโลก ดังนั้นการรักษาสภาพแวดล้อมนับวันจะซับซ้อนมากขึ้น จนกลายเป็นแรงกดดันต่อองค์กรธุรกิจเป็นอย่างมากทั้งประเทศคู่ค้า หน่วยงานของรัฐ และลูกค้าต่างกำหนด และเรียกร้องให้มีการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป้าหมายและประโยชน์ที่แท้จริงในการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วนั้น ตามมาตรฐาน ISO14001  ไม่ใช่เพียงแค่การทำระบบแล้วได้รับการรับรอง แต่ทำแล้วต้องสามารถตอบสนองต่อทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมายองค์กร สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ช่วยให้องค์กรมีการปรับปรุง และพัฒนาอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับข้อกําหนด การตีความข้อกําหนดแบบเจาะลึกทุกข้อกําหนด มีความสำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้เป็นอย่างมาก ประกอบกับ การพิจารณาความสอดคล้องกับเอกสารและการปฏิบัติ ของสถานะปัจจุบันขององค์กรเพื่อพิจารณาการจัดทำเอกสารและกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการยกตัวอย่างประกอบร่วมทั้งการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันจงทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าผู้เข้าอบรมจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในองค์กร อย่างมีประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

      หลังจากการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการเรียนรู้จะได้รับ

 • เข้าใจถึงความเป็นมา และความจำเป็นในการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO14001:2015

 • เข้าใจความหมาย และความต้องการของข้อกำหนดใหม่ ๆ

 • เข้าใจถึงแนวทางในการจัดทำระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

 • ทราบมุมมองของผู้ตรวจประเมิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินได้

 • สามารถนำข้อกำหนดมาตรฐานไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเองได้

 • นำความรู้ไปใช้เชื่อมโยงในการเป็น Internal Auditor ที่ดีได้

สิ่งที่จะเรียนรู้ :

 1. ความสำคัญและประโยชน์ของมาตรฐาน ISO14001:2015

 2. คำศัพท์ คำจำกัดความของมาตรฐาน ISO14001:2015

 3. โครงสร้างของมาตรฐาน ISO14001:2015

 4. การตีความตามข้อกำหนด ISO14001:2015

  • ข้อกำหนดที่ 1 บทนำและขอบเขต

  • ข้อกำหนดที่ 2 เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

  • ข้อกำหนดที่ 3 คำศัพท์ คำนิยาม

  • ข้อกำหนดที่ 4 บริบทองค์กร

·         การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายใน/ภายนอก  โดยหลักการ SWOT  Analysis

 • การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • ขอบเขตระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

  • ข้อกำหนดที่ 5 ภาวะผู้นำ

 • ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น

 • การจัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อม

 • การกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ข้อกำหนดที่ 6 การวางแผน

 • ประเด็นปัญญาสิ่งแวดล้อมและวัฏจักรชีวิต

 • กฎหมายและพันะสัญญาที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้อง

 • วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการจัดการ

  • ข้อกำหนดที่ 7 การสนับสนุน

 • ทรัพยากร บทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่

 • ความสามารถ และความตระหนัก

 • การติดต่อสื่อสาร

 • เอกสารและการควบคุม

  • ข้อกำหนดที่ 8 การปฏิบัติการ

 • การควบคุมการปฏิบัติการ

 • การเตรียมความพร้อม และตอบสนองกับเหตุการฉุกเฉิน

  • ข้อกำหนดที่ 9 การตรวจวัด ติดตาม วิเคราะห์และประเมิน

 • การเฝ้าระวัง และการตรวจวัด

 • การประมินความสอดคล้อง

 • ความไม่สอดคล้องและการปฏิบัติการแก้ไข

 • การตรวจประเมินภายใน

 • การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

  • ข้อกำหนดที่ 10 การปรับปรุงการประยุกต์ใช้แต่ละข้อกำหนดในกระบวนการ

 • อุบัติการณ์ ความไม่สอดคล้องและการปฏิบัติการแก้ไข

 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

แนวทางการเรียนรู้ : 

หลักสูตรนี้ สร้างการเรียนรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแนวปฏิบัติเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง  โดยประกอบด้วย

 • บรรยาย  พร้อมตอบข้อซักถาม 40%

 • เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติWorkshopและการนำเสนอผลงานกลุ่ม  30%

 • การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน  30 %

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Zoom หลักสูตร ข้อกำหนดและการติดตามภายใน แบบบูรณาการ Integrated Management System(IMS) ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 อบรม 23 ก.ค.64

Online Zoom หลักสูตร ข้อกำหนดและการติดตามภายใน แบบบูรณาการ Integrated Management System(IMS) ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 อบรม 23 ก.ค.64

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

โปรโมชั่นOnline Training  ราคา ท่านละ 2,000 บาท 09.00-16.00

ลงทะเบียน  4 ท่านขึ้นไป ท่านละ 1,700 บาท

 

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

ปัจจุบันได้มีการพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง และพบว่าหลายองค์กรได้มีการจัดทำระบบการจัดการหลายระบบ ดังนั้นคงจะเป็นการดีถ้าองค์กรสามารถรวมระบบต่างๆ เหล่านั้นเข้าด้วยกันได้เพื่อเป็นการประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย บุคลากร รวมถึงลดความสับสนในการดำเนินระบบและการตรวจประเมินระบบ ดังนั้นหากมีการตรวจประเมินภายในที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจส่งผลกระทบตามมาที่รุนแรง เช่น ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวของกระบวน การไม่สอดคล้องประเด็นความเสี่ยงและโอกาส รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มความสามารถในการตรวจประเมินภายในให้คณะผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการวางแผน การดำเนินการในการตรวจ  การรายงานผลการตรวจ และการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ที่มีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรนี้จะพัฒนาทักษะที่จำเป็นใน การประเมิน การรายงานความสอดคล้องและการดำเนินการของกระบวนการตามมาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการคุณจะได้เรียนรู้วิธีการ การเริ่มต้นการตรวจประเมิน การเตรียมการ และการดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมิน การรวบรวมและเผยแพร่รายงานการตรวจประเมิน และกิจกรรมการติดตามดำเนินแก้ไข

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

      หลังจากการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการเรียนรู้จะได้รับ

 • เข้าใจถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการรวมระบบการจัดการแบบบูรณาการ

 • รับทราบถึงข้อกำหนดที่สามารถรวมกันได้ และไม่สามารถรวมกันได้ของ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

 • ทราบถึงแนวทางในการรวมเอกสารของระบบการจัดการแบบบูรณาการ

 • เตรียมการ ดำเนินการ และติดตาม ของกิจกรรมการตรวจประเมิน มาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

 • ระบุและประยุกต์ใช้ประโยชน์ของการตรวจประเมินข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

 • เพื่อใช้ในการจัดทำโปรแกรมสำหรับการตรวจประเมินภายใน และการจัดทำรายการการตรวจประเมิน (Checklist)

 • เข้าใจถึงเทคนิคในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ในการตั้งคำถาม, สัมภาษณ์, การสุ่มตัวอย่างและ การรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมิน

 • สามารถเขียนใบร้องขอให้มีการแก้ไข (CAR) ที่แสดงถึงข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์กับผู้ถูกตรวจประเมินสามารถเขียนรายงานผลการตรวจประเมิน

 • สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุข้อบกพร่องที่ตรวจอย่างแท้จริงด้วยวิธีผังก้างปลา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ

วันแรก

สิ่งที่จะเรียนรู้ :

      ช่วงเช้า (09.00-12.00 น.)

 1. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

 2. แนวทางมาตรฐาน Integrated Management System ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

 3. การตีความตามข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018และทราบถึงข้อกำหนดที่สามารถรวมกันได้ และไม่สามารถรวมกัน

  • ข้อกำหนดที่ 1 บทนำและขอบเขต

  • ข้อกำหนดที่ 2 เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

  • ข้อกำหนดที่ 3 คำศัพท์ คำนิยาม

  • ข้อกำหนดที่ 4 บริบทองค์กร

·         การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายใน/ภายนอก  โดยหลักการ SWOT  Analysis

 • การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • ขอบเขตระบบการจัดการแบบบูรณาการ

 • ข้อกำหนดที่ 5 ภาวะผู้นำ

 • ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น

 • การจัดทำนโยบาย

 • การกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ข้อกำหนดที่ 6 การวางแผน

 • การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส

 • การชี้บ่งและประเมินความเสี่ยงและโอกาส

 • การแนะนำกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการจัดการ

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Zoom หลักสูตร ข้อกำหนดและการติดตามภายใน แบบบูรณาการ Integrated Management System(IMS) ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 อบรม 29 มิ.ย.64

Online Zoom หลักสูตร ข้อกำหนดและการติดตามภายใน แบบบูรณาการ Integrated Management System(IMS) ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 อบรม 29 มิ.ย.64

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

โปรโมชั่นOnline Training  ราคา ท่านละ 1500 บาท 09.00-12.00

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

ปัจจุบันได้มีการพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง และพบว่าหลายองค์กรได้มีการจัดทำระบบการจัดการหลายระบบ ดังนั้นคงจะเป็นการดีถ้าองค์กรสามารถรวมระบบต่างๆ เหล่านั้นเข้าด้วยกันได้เพื่อเป็นการประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย บุคลากร รวมถึงลดความสับสนในการดำเนินระบบและการตรวจประเมินระบบ ดังนั้นหากมีการตรวจประเมินภายในที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจส่งผลกระทบตามมาที่รุนแรง เช่น ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวของกระบวน การไม่สอดคล้องประเด็นความเสี่ยงและโอกาส รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มความสามารถในการตรวจประเมินภายในให้คณะผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการวางแผน การดำเนินการในการตรวจ  การรายงานผลการตรวจ และการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ที่มีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรนี้จะพัฒนาทักษะที่จำเป็นใน การประเมิน การรายงานความสอดคล้องและการดำเนินการของกระบวนการตามมาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการคุณจะได้เรียนรู้วิธีการ การเริ่มต้นการตรวจประเมิน การเตรียมการ และการดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมิน การรวบรวมและเผยแพร่รายงานการตรวจประเมิน และกิจกรรมการติดตามดำเนินแก้ไข

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

      หลังจากการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการเรียนรู้จะได้รับ

 • เข้าใจถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการรวมระบบการจัดการแบบบูรณาการ

 • รับทราบถึงข้อกำหนดที่สามารถรวมกันได้ และไม่สามารถรวมกันได้ของ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

 • ทราบถึงแนวทางในการรวมเอกสารของระบบการจัดการแบบบูรณาการ

 • เตรียมการ ดำเนินการ และติดตาม ของกิจกรรมการตรวจประเมิน มาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

 • ระบุและประยุกต์ใช้ประโยชน์ของการตรวจประเมินข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

 • เพื่อใช้ในการจัดทำโปรแกรมสำหรับการตรวจประเมินภายใน และการจัดทำรายการการตรวจประเมิน (Checklist)

 • เข้าใจถึงเทคนิคในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ในการตั้งคำถาม, สัมภาษณ์, การสุ่มตัวอย่างและ การรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมิน

 • สามารถเขียนใบร้องขอให้มีการแก้ไข (CAR) ที่แสดงถึงข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์กับผู้ถูกตรวจประเมินสามารถเขียนรายงานผลการตรวจประเมิน

 • สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุข้อบกพร่องที่ตรวจอย่างแท้จริงด้วยวิธีผังก้างปลา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ

วันแรก

สิ่งที่จะเรียนรู้ :

      ช่วงเช้า (09.00-12.00 น.)

 1. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

 2. แนวทางมาตรฐาน Integrated Management System ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

 3. การตีความตามข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018และทราบถึงข้อกำหนดที่สามารถรวมกันได้ และไม่สามารถรวมกัน

  • ข้อกำหนดที่ 1 บทนำและขอบเขต

  • ข้อกำหนดที่ 2 เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

  • ข้อกำหนดที่ 3 คำศัพท์ คำนิยาม

  • ข้อกำหนดที่ 4 บริบทองค์กร

·         การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายใน/ภายนอก  โดยหลักการ SWOT  Analysis

 • การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • ขอบเขตระบบการจัดการแบบบูรณาการ

 • ข้อกำหนดที่ 5 ภาวะผู้นำ

 • ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น

 • การจัดทำนโยบาย

 • การกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ข้อกำหนดที่ 6 การวางแผน

 • การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส

 • การชี้บ่งและประเมินความเสี่ยงและโอกาส

 • การแนะนำกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการจัดการ

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Public Training หลักสูตร : การลดความสูญเสีย ในการผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้า Waste reduction in process for quality improvement 6 ก.ค.64

Public Training หลักสูตร : การลดความสูญเสีย ในการผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้า Waste reduction in process for quality improvement 6 ก.ค.64

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก

 

 

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มคุณภาพให้กับสินค้า ทำให้สามารถได้กำไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปรุงขบวนการผลิต โดยใช้เครื่องมือที่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบนั้น ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ จากวงล้อของเดมิ่งDeming Circle ซึ่งประกอบด้วย PDCA: Plan Do Check และ Action จนได้รับความนิยมไปในทุกวงการอุตสาหกรรมและทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานด้วยตัวบุคคลากรภายในเอง นอกจากนี้ปัญหาที่พนักงานต้องพบในแต่ละวันจะยิ่งทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจ ขาดกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานให้ง่ายขึ้น ยังมีเครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหาเหล่านี้ได้อีก เช่น ไคเซ็น คิวซีซี และ 7 Wastes ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้พิสูจน์แล้วว่าสามารถนำมาแก้ไขปัญหาได้จริง และหากบริษัทใดพนักงานให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเหล่านี้ ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการผลิต  ลดปัญหาความเสียหาย  ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไข  การรอคอยงานการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ให้กับบุคลากรภายในได้ เป็นต้น

     หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการลดความสูญเสียในการผลิต อย่างเป็นระบบ

เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างคุณภาพกับตัวสินค้าได้อย่างถูกต้อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม
เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึกอบรม

เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้อการอบรม

– การมองปัญหาของแต่ละบุคคล

– ปัญหาที่เกิดจากการสื่อสาร

-ความเป็นมาและความหมายของเครื่องมือคุณภาพ

– วิธีการแก้ปัญหาด้วย ไคเซ็น

– การแก้ไขปัญหา 7 Wastes ในเวลาการทำงาน

– การแก้ปัญหาร่วมกันด้วยกลุ่มคุณภาพ QCC

-เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา

-แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณภาพในการทำงานและสินค้า

– ขั้นตอนการจัดทำกลุ่มคุณภาพ Small group activity

ราคาท่านละ 3,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

confirm Online Zoom  หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ :Production Planning & Control  11 ธ.ค.64 (กำหนดการ 3 ชั่วโมง)

confirm Online Zoom  หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ :Production Planning & Control  11 ธ.ค.64 (กำหนดการ 3 ชั่วโมง)

 

เรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

 • ราคาโปรโมรชั่น 1500  บาท บรรยาย 13.00-16.00

  • สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

 

 

 

จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกซึ่งมีผลกระทบทำให้ธุรกิจยิ่งทวีความรุนแรงในการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้น การทำธุรกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคการบริการจำเป็นต้องมีการปรับตัวและปรับกลยุทธ์ต่างๆ ในการวางแผนการผลิตและการขาย เพื่อให้ทันต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน ฉะนั้น ถ้าองค์กรรู้เทคนิคที่จะกำจัดปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนผลิตให้หมดไปและทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกอันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรลดต้นทุนในการผลิตลงได้เป็นจำนวนมาก

 

หลักสูตรนี้จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทและแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้

 

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการผลิต

2.       เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถเห็นภาพรวมของการวางแผนและควบคุมการผลิตทั้งหมด

3.       เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

 

เนื้อหาหลักสูตร

1.       เข้าใจหลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต

  • ระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง การผลิตแบบFixed

  • ระบบการผลิตแบบMake to stockและวิธีวางแผน

  • ระบบการผลิตแบบMake to orderและการวางแผน

2.       การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting)

  • ประเภทของการพยากรณ์ที่ใช้สำหรับการผลิตแต่ละระบบ

  • ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ ที่ช่วยในการคาดคะเนความต้องการของลูกค้า

3.       การคำนวณอัตราการผลิต (cycle time)

  • Man & Machine chartแผนภูมิคน-เครื่องจักร

  • Time measurement (การวัดเวลา cycle time)

  • Allowancesใช้ในการคำนวณอัตราการผลิต

  • Standard time calculationการคำนวณการตั้งเวลามาตรฐาน

  • วิธีการคำนวณประสิทธิภาพการผลิต

4.       การวางแผนกำลังการผลิต (capacity planning)

  • Process capacity

  • Machine downtime-uptime

  • การคำนวณกำลังการผลิต และการวางแผนกำลังการผลิต

  • วิธีการเพิ่มกำลังการผลิต

5.       Material Requirement Planning (MRP)

  • Bill of materialการทำรายการวัตถุดิบ

  • Procurement lead-timeระยะเวลาในการสั่งซื้อ

  • Material requirement planning (MRP)

  • Material aggregate planningการวางแผนวัตถุดิบรวมระหว่าง การตลาด-ฝ่ายผลิต-supplier

  • Material receiving controlการควบคุมการรับวัตถุดิบ

6.       Machine requirement planning

  • การวางแผนเครื่องจักรmachine loading

  • การวางแผนอุปกรณ์machine attachment planning

7.       Manpower planning

  • Skill requirement planningทักษะการทำงานที่ต้องวางแผน

  • Skill matrixตารางฝีมือ

8.       การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ

  • แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan)ระหว่างMarketing-Production-Suppliers

  • ตารางการผลิตหลัก (Master Schedule)

  • Monthly planningแผนการผลิตประจำเดือน

  • TAKT time planning (Just-in-time planning)

  • Schedulingตารางการผลิตประจำวัน

  • Shipment planningการวางแผนการจัดส่ง

9.       การควบคุมการผลิต

  • รายงานการผลิตประจำชั่วโมง ประจำวัน

  • ปัญหาคอขวด และวิธีการแก้ไข

  • รายงานประสิทธิภาพการผลิต ประจำวัน

  • การปรับกำลังการผลิต

 • สรุปตอบคำถาม

 

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Program Zoom  หลักสูตร: กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการจ้างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing ต้องบริหารอย่างไร..? อบรม 14 มิ.ย.64

Online Program Zoom  หลักสูตร: กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการจ้างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing ต้องบริหารอย่างไร..?  อบรม 14 มิ.ย.64

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 13.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์

ราคาท่านละ 1500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นายจ้าง, ผู้บริหาร หรือ HR. ทราบถึงการจ้างแรงงานระหว่างพนักงานประจำของบริษัทฯ กับการจ้างแรงงานที่ผ่านบริษัทรับเหมาOutsource แตกต่างกันอย่างไร.. เช่น กรณีลูกจ้างไม่ผ่านทดลองงาน ,การลงโทษทางวินัย ,การย้ายหน่วยงาน หรือการเลิกจ้าง

 2. เพื่อให้ทราบถึงการกำหนดสภาพการทำงานให้ลูกจ้างที่นำเข้าผ่านบริษัท Outsource นายจ้างมีสิทธิกำหนดให้ทำงานแตกต่างไปจากลูกจ้าง ประจำของบริษัทฯได้มากน้อยเพียงใด และมีการเลือกปฏิบัติได้หรือไม่ เช่น การกำหนดให้ทำงานต้องเข้าทำงานตามกะเช้า กะบ่าย ,กะดึก , หรือ ต้องออกไปปฏิบัติงานตามไซต์งาน , ออกไปปฏิบัติงานตามสาขาต่างๆ

 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เรียนรู้ และเป็นกรณีศึกษาในกรณีนายจ้างมีการบริหารงานผิดพลาดเกี่ยวกับ เรื่องการจ่ายค่าจ้าง,ค่าล่วงเวลา หรือ การจ่ายสวัสดิการไม่เป็นไปตามสิทธิของลูกจ้างที่ได้รับตามกฎหมายกำหนด จนเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้ติดตามทวงถาม เช่น การเรียกร้องสิทธิทางแรงงานจังหวัด หรือ ฟ้องศาลแรงงาน องค์กรจะเกิดผลกระทบอะไรบ้าง..?

  หัวข้อในการอบรม

 1. วัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจของบริษัทรับเหมาค่าแรง Outsource มีอะไรบ้าง..?

 2. บริษัทฯจะต้องมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อพนักงานในองค์กรตามกฎหมายแรงงาน มีอะไรบ้าง..?

 • เช่น วันทำงาน – การจ่ายค่าจ้าง – การจ่ายสวัสดิการ – การลงโทษทางวินัย – การเลิกจ้าง – การจ่ายค่าชดเชย ในกรณีต่างๆ

 1. ผู้บริหาร หรือ HR. ต้องมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ในการจ้างงาน และประเภทของสัญญาจ้างแรงงาน อะไรบ้าง..?

 • เช่น สัญญาจ้างแรงงานปลายเปิด- สัญญาจ้างแรงงานปลายปิด – สัญญาจ้างทำของ – ผู้รับเหมาช่วง หรือ ตัวแทนจำหน่าย

 1. การทำสัญญาจ้างบริษัทรับเหมาค่าแรง Outsource เพื่อให้นำแรงงานเติมเต็มให้กับองค์กร หรือ เพื่อการทำสัญญาจ้างให้ถูกต้องและ เป็นธรรมต้องกำหนดเงื่อนไขการจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

 • เช่น ระยะเวลาการจ้าง – การจ่ายค่าจ้าง – การจ่ายสวัสดิการ – การส่งคืนลูกจ้างกรณีเกิดปัญหาในการทำงาน

 • มีตัวอย่าง :การเขียนสัญญาจ้างแจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. การจ้างแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 11/1 กรณีให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการทีเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ นายจ้างต้องปฏิบัติอย่างไร..?

 • เช่น การจ่ายค่าจ้าง – จ่ายเงินเพิ่มจากการทำงาน – การจ่ายสวัสดิการ – การปรับค่าจ้าง – การกำหนดให้ได้รับสิทธิจากเงินกองทุนต่างๆ

 1. สภาพการจ้าง และสภาพการทำงานมีความจำเป็นต้องให้ทำงานเหมือนกับพนักงานประจำของบริษัทฯหรือไม่ เพราะอะไร..?

 • การได้รับสิทธิวันหยุด ,วันลาต่างๆ ,การทำงานประจำกะเช้า ,ต้องเข้ากะบ่าย , กะดึก

 1. ขอบเขตการบริหารจัดการ หรือการลงโทษทางวินัยพนักงานที่นำเข้าจากบริษัท Outsource ทำได้เพียงใด..?

 • เช่น การปฏิบัติงานที่ไม่ผ่านทดลองงาน – การย้ายหน่วยงาน – การลงโทษทางวินัย – การเลิกจ้างเพราะเหตุต่างๆ

 1. กรณีนายจ้างมี นโยบายสั่งให้ลูกจ้างกักตัว 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการติดเชื้อจากcovid- 19 ระบาด ต้องบริหารจัดการ อย่างไร..?

 • ลูกจ้างที่ผ่านบริษัทOutsource จะได้รับค่าจ้างจากใคร.. จะได้รับสิทธิการว่างงานหรือไม่เพราะอะไร..

 1. กรณีนายจ้างประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจจาก covid-19ระบาด จนเกิดวิกฤต ลูกจ้างไม่มีงานทำ ,นายจ้างไม่มีรายได้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ลูกจ้างหยุดงาน 30 หรือ 60 วัน โดยไม่จ่ายค่าจ้างให้ ต้องบริหารจัดการ อย่างไร..?

 • การแจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐ -การได้รับสิทธิการว่างงานของลูกจ้างจากกองทุนประกันสังคม

 • มีตัวอย่าง : การทำหนังสือ แจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. เมื่อนายจ้างประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจากcovid-19 ระบาด จึงมีนโยบายยกเลิกสัญญาจ้าง บริษัทรับเหมาOutsourceก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้าง ต้องดำเนินการอย่างไร..?

 • ต้องรับผิดต่อบริษัทOutsource กรณีบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนกำหนดหรือไม่..- การบริหารส่งมอบแรงงานคืนต่อบริษัทOutsource 11. กรณีนายจ้างส่งมอบลูกจ้างคืนต่อบริษัทOutsourceไปแล้ว เมื่อบริษัทOutsourceไม่สามารถจัดส่งลูกจ้างไปทำงาน ณ ที่บริษัทฯ แห่งใหม่ได้ลูกจ้างจะรับสิทธิอะไรบ้าง..?

 • ลูกจ้างไม่ได้ทำงานจะได้รับค่าจ้างจากใคร.. จะได้รับการว่างงานจากประกันสังคมหรือไม่..

 1. กรณีบริษัทOutsource จัดส่งลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน นายจ้างต้องตรวจสอบอะไรบ้าง..?

 • หนังสือเดินทาง (Visa ) -ใบอนุญาตให้ทำงาน – บัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว – บัตรพิสูจน์สัญชาติ

 1. กรณีลูกจ้างที่นำเข้าจากบริษัทOutsource ตั้งสหภาพแรงงานขึ้นในบริษัทฯ องค์กรจะได้รับผลกระทบ อะไรบ้าง..?

 2. กรณีลูกจ้างที่นำเข้าจากบริษัทOutsource ทำความเสียหายต่องาน แล้วออกจากงานไป ใครคือผู้รับผิดชอบ ในทางเสียหายต่องาน

 3. เมื่อลูกจ้างที่นำเข้าจากบริษัทOutsource ประสบอันตราย , เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตจากการทำงาน องค์กรจะได้รับผลกระทบอย่างไร..?

 4. ข้อเปรียบเทียบการจ้างแรงงานที่นำเข้าผ่านบริษัทOutsource เกิดผลดี และแตกต่างจากการจ้างแรงงานประจำของบริษัทฯอย่างไร..?

 5. กรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้าง ,จ่ายสวัสดิการให้กับลูกจ้างผ่านบริษัทOutsource เมื่อบริษัทOutsourceไม่จ่าย ให้กับลูกจ้าง ในกรณีนี้ลูกจ้าง บริษัทOutsource จะติดตามทวงถาม หรือ ฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก ใคร..?

 6. เมื่อลูกจ้างที่นำเข้าจากบริษัทOutsource ปฏิบัติงานกลับบริษัทฯไปจนเกษียณอายุ ในการทำงานจะได้รับ ค่าชดเชยตามค่าจ้าง,ตามอายุในการทำงาน , ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 กับใคร..?

 7. ข้อควรระวัง : การฟ้องคดีย้อนหลัง ตาม มาตรา 11/1 เพื่อเรียกร้อง สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ

 8. อายุความในการเรียกร้องสิทธิ และ ค่าดอกเบี้ย หรือสิทธิ ในการเรียกเงินเพิ่มใน กรณีต่างๆ

 • ถาม – ตอบ – แนะนำ

 • ผู้เข้าร่วมสัมมนา – นายจ้าง – ผู้บริหาร – ฝ่ายHR. – บุคคลทั่วไป

วิทยากร  อาจารย์ สมบัติ น้อยหว้า วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน

ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์

เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ 9 ปี

 • เป็นผู้ประนอมคดีแรงงานในศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ

 • เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำ ที่กระทรวงแรงงาน

 • เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียน ที่กระทรวงแรงงาน

 • เป็นอนุกรรมการประกันสังคม ณ สำนักงานใหญ่  จ. นนทบุรี

 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2562

 • เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน บริษัทฯเอกชนในเขตุกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆ..ที่ผู้บริหารงานHR.มือใหม่ต้องรู้

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร Updateกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่ใช้ปี2564

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงาน-บริหารคนของนายจ้างในบริษัทเอกชน

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร สวัสดิการ-ลงโทษ-เลิกจ้างที่ผู้บริหารและHR.ห้ามพลาด

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การปฏิบัติตนที่ดีขณะเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก…การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่เข้าทำงานในองค์กร

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร เลิกจ้างอย่างไร.ไม่ให้เกิดปัญหาลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร ผู้บริหาร หัวหน้างานลงโทษอย่างไร..ไม่ให้ผิดกฎหมายแรงงาน

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การจัดทำข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงานกรณีสอบสวนความผิด-ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่ใช้ล่าสุดปี2564

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเตรียมความพร้อมรับมือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2564

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก.การจ้างแรงงานผ่านบริษัทรับเหมา(outsource) ต้องบริหารอย่างไร.

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการออกระเบียบปฏิบัติและการพิจารณาความผิดเพื่อลงโทษทางวินัย

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตรได้รับผลกระทบจาก covid-19ระบาดมีนโยบายลดค่าใช้จ่ายต้องบริหารอย่างไร..

มีเอกสารอบรมแจกฟรี

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Public Training หลักสูตร : สู่ความเป็นเลิศทักษะ”การเขียนรายงาน”-อังกฤษ English Business. Report Writing อบรม 13 ก.พ.66

Public Training หลักสูตร : สู่ความเป็นเลิศทักษะ”การเขียนรายงาน”-อังกฤษ English Business. Report Writing อบรม 13 ก.พ.66

สถานที่ โรงเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก เเละ MRT สุขุมวิท

หลักการและเหตุผล

         การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปนั้นเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของคนไทย และสำหรับการปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจของไทยก็เช่นกัน เราจำเป็นต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อถ่ายทอดข้อมูลในเรื่องต่างๆ อันจะส่งผลให้องค์กรสามารถดำเนินงานต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว

          ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจทุกแห่งในประเทศไทยจึงสมควรมีพื้นฐานความรู้ ภาษาไทยเป็นอย่างดี มีทักษะในการจับประเด็นสำคัญ เพื่อนำมาย่อความหรือสรุป และถ่ายทอดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างถูกต้อง เพราะการผิดเพี้ยนไปเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นและศรัทธาที่ลูกค้ามีต่อองค์กร ส่งผลให้ธุรกิจได้รับความเสียหาย 

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

        1.เพื่อให้มีเทคนิคในการจัดทำรูปแบบรายงานได้อย่างมีมาตรฐาน

        2.เพื่อให้เรียนรู้ถึงผลกระทบด้านต่างๆ ของการทำรายงาน 

        3.เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการรายงานแบบต่างๆ และสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

        4.เพื่อให้ปรับเปลี่ยนวิธีการเขียนรายงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

หัวข้อหลักสูตร (Course Outlines)

ช่วงเช้า (Morning Session)

 1. มาตรฐานการพัฒนา “สื่อด้านการเขียน” ให้เกิดประสิทธิผล (Effective  Standard for  good  business writing skill)

 2. กลยุทธ์/หลักการ การสื่อด้านการเขียนรายงาน (Report Writing’s  Principles)

 3. องค์ประกอบการเขียนรายงานที่ดี (General Plan of Good Report Writing)

–  ด้านเนื้อหา (Report  Contents)

–  ด้านรูปแบบการเขียนรายงาน (Report  Body  Writing)

–  ด้านการจัดทำข้อเสนอแนะ (Supplemental)

 1.   ขั้นตอนการจัดทำรายงานให้เกิดผล (Standard of Effective  Strategies)

–  รู้เรื่อง  และรูปแบบ (Purpose & Scope)

–  รวบรวมข้อมูล (Procedure for gathering data)

–  วิเคราะห์ข้อมูล (Detail  Analysis)

–  จัดวางข้อมูล (Information  Mapping  Methodology)

–  ตรวจทานครบหลักการ (Proof  Writing)

 ช่วงบ่าย (Afternoon Session)

 1. ฝึกปฏิบัติ – กรณีศึกษากลุ่ม (Group Case Study)

 2. นำเสนอผลงาน และการประเมินผลงาน (Evaluation)

 3. สรุป  คำถาม – คำตอบ (Summary & Q/A)

วิทยากรในการฝึกอบรม อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

         อดีต เลขานุการฝ่ายจัดการและผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน), เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด, เลขานุการผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), อาจารย์และวิทยากรอิสระในมหาวิทยาลัยและบริษัทชั้นนำต่างๆ, ผู้เขียนหนังสือ “ความสุขที่แท้จริงของอาชีพเลขานุการ” และหนังสือ  “ศักยภาพการบริหารงานธุรการแบบครบวงจร”

 

ราคาสมาชิก โอนก่อนวันนี้ ท่านละ 3,500บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Public Training หลักสูตร MINDSET SALES การสร้างเเรงจูงใจในการขาย อบรม 27 ก.ค.64

Public Training หลักสูตร MINDSET SALES การสร้างเเรงจูงใจในการขาย อบรม 27 ก.ค.64

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรมาตรฐานที่ต้องรู้ไว้เป็นอาวุธทางปัญญาในการขายในยามที่มีการแข่งขันกันสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นหลักการคิดในการสร้างแรงบันดาลใจ กลยุทธ์  การ วิเคราะห์ลูกค้า การเจรจาเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่ต้นจนจบ คุณจะได้ทักษะการขายที่ไม่เป็นรองใคร  และนำท่านสู่สายทางนักขายมืออาชีพในอนาคต

หลักสูตร Mindset sales เน้นเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในการขายรวมถึงการนำเสนออย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นการสื่อสารจากนักขายสู่ลูกค้าให้สามารถปิดการขายได้ง่ายขึ้น อย่างมีจิตวิทยาและเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างกรอบความคิด และทักษะการขาย ของนักขายให้มีทิศทางมากขึ้นมากกว่าการมีความรู้ในตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว

 2. เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการวิเคราะห์ลูกค้าให้สามารถปรับวิธีการขาย ให้สามารถขายให้ตรงกับลูกค้ามากขึ้น

 3. เพื่อเพิ่มทักษะการขายโดยผ่านกิจกรรมในหลักสูตร และได้รู้จักปรุงปรับเทคนิคการขาย ให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น

หัวข้ออบรม

  ปรับ Mindset สู่นักขายมืออาชีพ

  ลักษณะนักขายมืออาชีพแบบให้คำปรึกษา

  พลังแห่งเชิงบวกการเป็นนักขายมืออาชีพ

  การสร้าง AQ EQในงานขาย

  พักเบรก

  บทบาทนักขายมืออาชีพ

  ผู้นำกับแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ

  Mindset sales

  จิตวิทยาการสร้างความประทับใจ

  พักกลางวัน

  เทคนิคจิตวิทยาการเปิดการขาย

  อ่านลูกค้าจาก จริต 6

  กลยุทธการใช้คำถาม

  พักเบรก

  เทคนิคการขาย FAB

  ปัญหาการปิดการขายแบบให้คำปรึกษา

  เทคนิคการปิดการขาย

  การวิเคราะห์และประเมินผลหลังการขาย

  สรุปเเละตอบคำถาม

สมัครโอนก่อนวันนี้ ท่านละ3,500บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร KAIZEN เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน KAIZEN for Productivity and Improveme 24 สิงหาคม 2564

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร KAIZEN เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน KAIZEN for Productivity and Improveme 24 สิงหาคม 2564

 

เรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 1,500 บาท/09.00-12.00(ไม่รวม VAT) รับใบประกาศ 

โปรสมัครจ่ายวันนี้ 3 ท่าน เข้าเรียน ได้ 4 ท่าน

 

หลักการเเละเหตุผล

ไคเซ็น (Kaizen) เป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมการบริหาร

งานเชิงคุณภาพอันมีรากฐานกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นและได้รับความนิยมแพร่หลายกลายเป็นที่รู้จักและสื่อสารกันในระดับสากล  การทำไคเซ็นเป็นการสนับสนุนให้เกิดแนวความคิดที่ว่าการทำไคเซ็นไม่ใช่เพิ่มภาระแต่มุ่งที่จะ เลิก/ลด/เปลี่ยน ภาระหรืองานที่ไม่จำเป็นมุ่งไปสู่วิธีอื่นที่เหมาะสมกว่า  ดังนั้นการทำไคเซ็น จึงถือเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยองค์กรควรปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในการพัฒนาปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความรู้และความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนทุกระดับเรียนรู้วิธีการตลอดจนเทคนิคการทำไคเซ็นในงานของตนซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐาน “ผู้ปฏิบัติงานหน้างานย่อมรู้งานของตนเองมากกว่าคนอื่นๆ“ โดยในท้ายที่สุดแล้วผู้ปฏิบัติงานย่อมมีความสะดวกสบายในการทำงานมากยิ่งขึ้นจากการปรับปรุงงานของตนเองตลอดเวลานั่นเอง

คุณลักษณะของไคเซ็นจะเน้นการปรับปรุงทีละเล็กละน้อยและเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยการ

ปรับปรุงสามารถทำเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีมก็ได้การทำ ไคเซ็นให้ประสบความสำเร็จต้องมีทัศนคติที่ดีได้แก่ต้อง ละทิ้งความคิดเก่าที่ว่าไม่สามารถทำได้และคิดใหม่ว่าทุกอย่างสามารถทำได้ (Can do) , อย่ายอมรับคำแก้ตัว , ไม่ต้องแสวงหาความสมบูรณ์แบบของการปรับปรุงงานก่อนลงมือทำ ,ไม่จำเป็นต้องใช้เงินหรือทรัพยากรมากมายเพื่อทำการปรับปรุง, การปรับปรุงให้ดีขึ้นนั้นไม่มีจุดสิ้นสุดหรือไม่มีจุดจบเป็นต้น

โดยหลักสูตรนี้จะช่วยให้เข้าใจการแนวคิดการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น เรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานไคเซ็น แนวทาง/เทคนิคการปรับปรุงงานและลดต้นทุน ด้วยเครื่องมือต่างๆ โดยมีตัวอย่างกรณีศึกษาการทำไคเซ็นในระดับองค์กรชั้นนำ เพื่อนำไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในงานของตนเองต่อไป ดังนั้นหากองค์กรได้มีการส่งเสริมสนับสนุนแนวคิด “การเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงานด้วย KAIZEN” ดังที่กล่าวมาแล้ว องค์กรจะได้รับการพัฒนาโดยพนักงานทุกระดับและเป็นวัฒนธรรมในองค์กรอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและความเป็นมาของกิจกรรมข้อเสนอแนะของวิธีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย ไคเซ็น

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุงงานและลดต้นทุนในการทำงาน

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูกวิธีและ

ทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

 

 

หัวข้อการอบรม

ไคเซ็นคืออะไร
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญและความหมายของวิธีการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น
2. หลักการเขียนข้อเสนอแนะของไคเซ็นในการปรับปรุงงาน
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักการเบื้องต้นในการนำไคเซ็น มาใช้ในองค์กร รวมถึงการเขียนข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงงาน
3. ขั้นตอนและเครื่องมือในการปรับปรุงงานด้วย Kaizen
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนในการปรับปรุงงานและเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น
4. เทคนิคการแก้ไขปัญหา ด้วย PDCA แบบ ไคเซ็น
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงสาเหตุของปัญหาในการจัดทำการปรับปรุงงานและสามารถวิเคราะห์ปัญหา พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด

Workshop 3 ชั่วโมง
5. Workshop “วิธีการปรับปรุงงานโดยความคิดสร้างสรรค์ตามหลัก เลิก/ลด/เปลี่ยน (ECRS)
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้ถึงเทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบได้อย่างเหมาะสม

 1. การทำ Kaizen ด้วยกลไก Karakuri

วัตถุประสงค์: ตัวอย่างการทำ Kaizen ด้วยกลไก Karakuri

 1. กรณีศึกษา และ Workshop “ล้านไอเดีย KAIZEN เพื่อปรับปรุงงาน”

  วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ผ่านการระดมสมองและการทำงานเป็นทีมอย่างเหมาะสม

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

2) ไฟล์ PDF การสอน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel :098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

www.tesstraining.com