เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต็อค ยุค 4.0 Warehousing , Stock Management and control 4.0 อบรม 28 พ.ย.63

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต็อค ยุค 4.0 Warehousing , Stock Management and control 4.0 อบรม 28 พ.ย.63

โรงเเรมจัสมิน สุขุมวิท 23 ติด BTS อโศก

การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต็อค ยุค 4.0

Warehousing , Stock Management and control 4.0 era

    ความสำคัญ

     1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี

เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้

     2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

    หัวข้อสัมมนา

  1. คลังสินค้า…เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ

       * ทำไมต้องมีคลังสินค้า

       * วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการคลังสินค้า

       * ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า

2. ขั้นตอนและเทคนิคการจัดการสต็อกสินค้าแบบมืออาชีพ

       * สิ่งสำคัญในการจัดการสต๊อก

       * ผลกระทบต่อองค์กรในการจัดการสต็อก

       * เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของสต็อก (ABC Analysis / Pareto’s 80/20 Rule)

3. การวางระบบให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของสินค้า

       * การรับสินค้าและพัสดุเข้าคลัง

       * การจัดเก็บสินค้าและพัสดุในคลัง

       * การจัดสายและวิธีการเบิกและจ่ายของออกจากคลัง

       * เทคนิคการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังและบันทึกเบิกจ่ายออกจากคลัง

       * การออกแบบคลังสินค้าและการไหล/การเคลื่อนไหวของสินค้า และการจัดการกับกองเก็บ

              – ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการออกแบบคลังสินค้า

              – ข้อมูลพื้นฐานประกอบการออกแบบคลังสินค้า

              – หลักการ Use of Cube

              – การกำหนดความต้องการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิผล

              – วิธีการคัดเลือกระบบจัดเก็บในคลังสินค้าอย่างถูกต้อง

       * แนวคิดวางผังและการไหลของสินค้า (Warehouse Layout and Flow)

              – ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการไหลของสินค้า

                (การรับ, การจัดเก็บ, การเลือกหยิบ, การเติมเต็มสินค้า& การจ่าย) 

              – หลักการ Length of Flow

       * หลักการกำหนดพื้นที่ของคลังสินค้า

       * เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และควบคุม FIFO

               – Live Storage Systems, Very Narrow Aisle

       * หลักการพิจารณาตำแหน่งการวางสินค้า

       * จ่ายแบบ UPDATE REALTIME เพื่อทราบยอดคงเหลือตลอดเวลา และทันต่อสถานการณ์

       * การแก้ปัญหาการจัดเก็บสต็อคสมัยใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

       * The Development in WMS (Warehouse Management System)

4. การตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ

5. เทคนิคการเช็คสินค้าคงเหลือโดยไม่ต้องหยุดการเคลื่อนไหว

6. เทคนิคการกระทบยอดเมื่อปรากฏผลต่าง

       * วิธีการสอบทวนสต็อก (Stock Verification)

       * วิธีสอบสวนเพื่อหาสาเหตุแห่ง Discrepancies

7. วิธีการจัดการกับสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว (Dead stock)

8. ระบบควบคุม / การตรวจสอบและการตรวจนับ

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : 0988209929

Facebook : tesstrainingpage

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร ยุคใหม่ 24 มี.ค.64 อ.ประภาภรณ์ จัดโรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร ยุคใหม่ 24 มี.ค.64 อ.ประภาภรณ์ จัดโรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น “นักบริหารจัดการยุค 4.0”  ที่เปี่ยมด้วย ทักษะ และ ประสบการณ์

เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันตำแหน่งระดับ “นักบริหารจัดการยุค 4.0”  ไม่ว่าจะประจำสายงานธุรการ สายงานทรัพยากรบุคคล รวมถึงสายงานการเจรจาด้านการขาย สายงานจัดซื้อ ตลอดจนสายงานอื่นๆ ในโครงสร้างองค์กร  มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสธุรกิจยุค 4.0 ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

บทบาท และศักยภาพ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของท่านควรจะมุ่งสู่การให้ความสนับสนุนต่อผู้บริหาร ตลอดจนผู้ร่วมงานของท่าน และขยายผลไปถึงภายนอกองค์กรให้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม

ผู้บริหารในปัจจุบันไม่ต้องการเพียงบุคคลที่มีทักษะความสามารถในงาน เท่านั้น  “นักบริหารจัดการยุค 4.0” ต้องสามารถทำงานด้วยความคิดริเริ่มของตนเองและรับผิดชอบต่องานบริหารได้ ตลอดจนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าก่อนที่จะส่งผ่านถึงผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป

ในยุคปัจจุบัน  นักบริหารจัดการต้องแสดงบทบาทเป็น “มือขวา” ตัวจริงของผู้บริหาร ที่เข้าใจวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรอย่างถ่องแท้ สามารถผลักดันงานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย ผ่านกระบวนการ เครื่องมือและกำลังคนที่เกี่ยวข้องแทนผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทำหน้าที่เป็นผู้เสริมสร้างภาพลักษณ์และปกปักรักษาชื่อเสียงขององค์กรเคียงข้างผู้บริหารได้อย่างภาคภูมิใจ

เพื่อการค้นหาศักยภาพของตนเอง แก้ไขข้อบกพร่องและนำจุดเด่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ท่านจำเป็นต้องมีความรู้ และ ทักษะใหม่ และขีดความสามารถทางการจัดการได้ครบเครื่อง เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เต็มร้อย

หัวข้ออบรม

  การเสริมสร้างความเข้าใจ “ความสำคัญ” และ “บทบาทหน้าที่”

  “เลขานุการบริหาร 4.0”  คือใคร

  ความสำคัญของตำแหน่ง

  การเสริมสร้างทัศนคติ และ จิตสำนึกที่ดี

  จรรยาบรรณ

  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

  แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ

  การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ “ทักษะ” และ “ประสบการณ์”

  การขับเคลื่อนสู่ความเป็นมืออาชีพ

  การใช้จิตวิทยาในการบริหารงาน  เพื่อบริหารความเครียด

  การสร้างความมั่นใจในตนเอง  ด้วยบุคลิกภาพอย่างมีระดับ

  การสร้างสมประสบการณ์สู่ความเป็นเลิศเพื่อความคิดสร้างสรรค์

  การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกิดผล  

  การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม

  สรุปทฤษฏี :  สัญลักษณ์ศักยภาพ 4.0

  กลยุทธการบริหารงานอย่างมีระบบ

  การวางแผนและบริหารเวลางาน

  การบริหารระบบเอกสาร

  การบริหารการนัดหมาย

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Online Training ยืนยัน หลักสูตร จิตวิทยาการสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้อง 29 เมษายน 64

Online Training  เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร จิตวิทยาการสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้อง 29 เมษายน 64

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

หลักการและเหตุผล:      

คนเราสื่อสารตามความคิด ความต้องการของตนเองโดยมักคาดหวังให้คนอื่นเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อสาร แต่ที่แท้จริงแล้วมันมิใช่เช่นนั้น

และหากเราซึ่งเป็นหัวหน้างานด้วยแล้วนั้น “หัวหน้าหมายถึงผู้ที่ทำงานผ่านคนอื่น”  จึงต้องอาศัยความสามารถด้านการสื่อสารผนวกกับศาสตร์ด้านจิตวิทยาเป็น “เครื่องมือสำคัญ” ในการทำงานผ่านคนอื่นที่สื่อสารทีไร  ก็ “เข้าใจ” “ได้ใจ” และ “บันดาลใจ” ทุกทีมิใช่สื่อสารออกจากปากแต่ละที “ขยี้ใจ” “ทำร้ายใจ” หรือ “บันดาลโทสะ” ทุกวจี

 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม….

 • เข้าใจหลักจิตวิทยาการสื่อสารกับบทบาทของหัวหน้างานในการสร้างแรงบันดาลใจลูกน้องที่คาดหวังได้

 • ประยุกต์หลักการ เทคนิค และวิธีการต่าง ๆ ของ “จิตวิทยาการสื่อสาร” ไปใช้ได้ในการทำงานจริง

หัวข้อการฝึกอบรม:

©จิตวิทยาและการสื่อสาร : นิยามและผลประโยชน์

 • เรียนรู้รูปแบบการสื่อสารของคนโดยทั่วไป :

– การสื่อสารแบบ “ยึดตนเองเป็นหลัก” เชิงบอกความต้องการ และเชิงกด (ข่ม) ผู้อื่น

– การสื่อสารแบบ “ยึดคูสนทนาเป็นหลัก” เชิงแสวงหาการยอมรับ และเชิงยกย่อง (ให้กำลังใจ) ผู้อื่น

 • ปฏิกิริยาของผู้รับสาร :

– ต่อต้าน / ปฏิเสธ

– วิตกกังวล / ลังเล

– ยอมรับ / ปฏิบัติ

©ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างแรงบันดาลใจ

 • ระยะเวลา

 • การมีส่วนร่วม

 • กระบวนการ / วิธีการ / ขั้นตอน

 • ผู้ร่วมงาน

 • ความเป็นไปได้ / โอกาส

 • สิ่งสนับสนุน / เครื่องมือ

 • ความคิด / มุมมอง

©เทคนิคทางจิตวิทยากับการสื่อสารที่ใช้แล้วผล

 • เทคนิค “ปักหมุด” ที่สื่อสารแล้วได้งานดังใจ : เชิงรุก เชิงรับ

 • เทคนิค “ติดฉลาก” ที่สื่อสารอะไรก็ได้อยางนั้น : เชิงรุก เชิงรับ

 • เทคนิค “ให้เลือก” ที่สื่อสารแล้วมักได้มากกวาเสีย : แบบได้กับได้ หรือแบบได้กับเสีย

 • เทคนิค “สะกิดใจ” ที่สื่อสารแล้วส่งผลตอการเปลี่ยนพฤติกรรม

 • เทคนิค “ประกบ” ที่สื่อสารแล้วยอมรับในข้อบกพร่อง

©การสื่อสารที่ไร้เสียง : เทคนิคร่วมทางจิตวิทยา

 • การใช้ “สายตา”

 • การใช้ “สีหน้า”

 • การใช้ “ท่าที”

 • การใช้ “มือ”

 • การใช้ “ระดับ”“นั่ง/ยืน

 • การใช้ “ระยะห่างและขอบเขต”

© M-A-G-I-C : ขั้นตอนการสื่อสารในสถานการณ์ยุงยาก

     – บริหารโทนเสียงให้อยู่ในอารมณ์ปกติ (Manage your voice)

     – ต้อนรับสถานการณ์อย่างมืออาชีพ (Act positively response)

     – ฟังและจับประเด็นสำคัญให้ได้ (Get to the heart of matters)

     – ย้ำในข้อเท็จจริงที่ตรงกัน (Interpret the facts)

     – สรุปจบประเด็นปัญหาด้วยกัน (Close with agreement together)

วิธีการฝึกอบรม:

 • บรรยาย กิจกรรม ชมวีดีโอคลิป ถกอภิปราย บทบาทสมมติและฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลาการฝึกอบรม:

 • 1 วัน

เหมาะสำหรับ:

 • หัวหน้างาน ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี (ตามไฟล์เอกสารแนบ)

การศึกษา

 • ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป

 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบุคคล

 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา

 • ฯลฯ

 • ที่ปรึกษาฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

เปิดรับสมัคร หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ 23 เม.ย.64

เปิดรับสมัคร หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ 23 เม.ย.64

โรงเเรมจัสมิน สุขุมวิท 23 ติด BTS อโศก

หลักการและเหตุผล:

โดยหลักการที่ว่า “หัวหน้าคือผู้ที่ทำงานผ่านคนอื่น” ดังนั้น การทำงานผ่านคนอื่น จึงต้อง “เข้าใจ” “ใส่ใจ” และ “ได้ใจ” ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้อง ด้วยศาสตร์ทางด้าน “จิตวิทยา” เพื่อนำมาผสมผสานให้เข้ากับศาสตร์ทางด้าน “บริหารจัดการ” ซึ่งเนื้อหาในหลักสูตร “จิตวิทยาการบริหารงานให้ได้ผล  บริหารคนให้ได้ใจ” สามารถให้ “คำตอบ” แก่ท่านในานะของหัวหน้างาน

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม

 • เข้าใจหลักการเป็นหัวหน้างานที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร “คน” ตามที่องค์กรคาดหวัง

 • สามารถประยุกต์หลักการ เทคนิค และวิธีการต่าง ๆ ของ “จิตวิทยาการบริหาร” ไปใช้ได้ดีในการทำงานจริง

หัวข้อการฝึกอบรม:

 • “จิตวิทยาการบริหาร” คืออะไรและอย่างไร

 1. “บริหารงาน” คือ “ประสิทธิผล” และ “บริหารคน” คือ “ประสิทธิภาพ” ต้องทำอย่างไร

 2. “ศาสตร์การบริหาร” ผสานกับ “ศาสตร์จิตวิทยา” ประกอบด้วย

                 1.1. ดูคนออก ด้วย “จิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์” การวิเคราะห์คน 4 ประเภท (D-I-S-C Style)

                   1.2. บอกคนได้ ด้วย “จิตวิทยาการสอนงาน” กับคนแต่ละแบบ 4 แบบ

                   1.3. ใช้คนเป็น ด้วย “จิตวิทยา 5 ส.” ให้เหมาะกับสถานการณ์และความเหมาะสมของงาน                           

                        (สั่ง มอบหมาย และติดตามงาน)

                   1.4. เก่งจูงใจคน ด้วย “จิตวิทยาจูงใจคน” ทั้งที่เป็น “ตัวเงิน” และ “ไม่เป็นตัวเงิน”

 1. “จิตวิทยาการใส่ใจคน” ประกอบด้วย

           3.1. ทักษะการสร้าง “ทายาท” สืบทอดตัวตายตัวแทนแห่งผู้นำ

                   3.2. ทักษะการให้คำปรึกษาลูกน้องในเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน   

           3.3. ทักษะการให้ปฏิกิริยาย้อนกลับ (Feedback)            

 1. “จิตวิทยาการได้ใจคน” ประกอบด้วย

           4.1. การรู้และเข้าใจใน “20 ธรรมชาติคน” เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างรบรื่น

           4.2. ทักษะการสร้างการยอมรับ “10 บัญญัติทำอย่างไรให้คนยอมรับและศรัทธา”

           4.3. ทักษะการชม การตำหนิ ว่ากล่าวตักเตือนลูกน้อง

           4.4. ทักษะการจัดการกับความขัดแย้ง

                        – ระหว่าง “ลูกน้องกับลูกน้อง”

                                – ระหว่าง “ลูกน้องกับหัวหน้า”

                                – ระหว่าง “หัวหน้ากับหัวหน้า”

 1. “12 ลักษณะลูกน้อง” ท้าทายจิตวิทยาการบริหารคน เช่น

                5.1. มุ่งงาน ไม่สนใจคน      5.2. สนใจคน งานไม่ค่อยเดิน      5.3.สอยจุดอ่อนชาวบ้าน

                5.4. แสนรู้                            5.5. ขี้โม้                                        5.6. ขาวีน ขี้ฟ้อง

                5.7. ปฏิเสธไม่เป็น               5.8. เลี่ยงทุกงาน                          5.9. อยู่ระหว่างตัดสินใจ

                5.10. อมภูมิ                         5.11. เสนอตัวทุกงาน                  5.12. สุมหัวนินทา          

 • การประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงาน / ถาม-ตอบ

เหมาะสำหรับ:

 • หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารและผู้ประกอบการธุรกิจ

ระยะเวลาฝึกอบรม:

 • 1 วัน

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

เรียน ออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร บริการหลังการขายและบริหารประสบการณ์ของลูกค้า 26 ก.พ.64

เรียน ออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร บริการหลังการขายและบริหารประสบการณ์ของลูกค้า 26 ก.พ.64

 

รูปแบบการบรรยาย

 การบรรยายออนไลน์ เรียนผ่าน Zoom  มีวิธีใช้งานให้ก่อนวันอบรมจริง 1-3วัน หลังจากสมัครอบรมเเล้ว

โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือมือถือ  โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

ราคาท่านละ 2,000 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

บรรยาย 1 วัน 09.00-16.00 พักเบรก 3 ช่วง

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

หลักการและเหตุผล:

ในยุคปัจจุบันทางธุรกิจ องค์กรทั้งหลายตระหนักว่า การที่จะขายสินค้าได้ในระยะยาวนั้น องค์กรจำเป็นต้องให้ความใส่ใจกับบริการหลังการขายให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากสินค้าบางประเภทเป็นสินค้าที่ซื้อไปแล้ว มีอายุการใช้งานนาน และมีความซับซ้อนทางเทคนิคในองค์ประกอบของตัวสินค้า ผู้ซื้อสินค้า (ลูกค้า) จึงไม่สามารถแก้ไขหรือซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี้ลูกค้าจึงมีความคาดหวังในการพึงพาบริการจากองค์กรเจ้าของสินค้าภายหลังการขาย ดังนั้น องค์กรจึงต้องให้ความสำคัญในการรักษาลูกค้าระยะยาว ด้วยการบริหารใส่ใจต่อประสบการณ์ของลูกค้า เพื่อให้เกิดวัฏจักรการซื้อขายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน !!!

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม …

 • เข้าใจในหลักการและกระบวนการบริการหลังการขาย

 • มีวิธีการบริหารประสบการณ์ของลูกค้าในภาคปฏิบัติ

 • มีเทคนิคการเพิ่มยอดขาย สร้างโอกาสการซื้อซ้ำ ขายเพิ่ม และบอกต่อจากการบริการหลังการขาย

หัวข้อการฝึกอบรม:

 • หลักการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วยการบริการหลังการขายและการบริหารประสบการณ์ของลูกค้า

 • วงจรแห่งประสบการณ์ของลูกค้ากับการสร้างโอกาสผ่านการบริการหลังการขาย

 • การวิเคราะห์ “จุดเจ็บ (Pain Points)” ของลูกค้าและการเสริมสร้าง “จุดเด็ด (Gain Points)” มอบให้ลูกค้า

 • การเป็น “ผู้ช่วยบรรเทาทุกข์ (Pain Reliever)” แก่ปัญหาของลูกค้า และการเป็น “ผู้เสริมสร้างสุข (Gain Creator)” แก่ลูกค้า

 • เทคนิคการเพิ่มยอดขาย สร้างโอกาสการซื้อซ้ำ ขายเพิ่ม และบอกต่อจากการบริการหลังการขาย

 • เทคนิคการรักษาลูกค้าเก่าให้อยู่กับเราผ่าน “การสร้างประสบการณ์ดีๆ” แก่ลูกค้า

 • วิธีการค้นหาผู้มุ่งหวัง และสร้างลูกค้าใหม่ผ่านลูกค้าที่คงอยู่

 • วิธีการสร้างสมดุลระหว่างประสบการณ์และความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ

 • วิธีการรับมือกับคำติและข้อร้องเรียนของลูกค้า

เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างานและผู้สนใจ

ระยะเวลาฝึกอบรม:

 • 1 วัน (6 ชั่วโมง)

วิธีการฝึกอบรม:

 • บรรยาย ฝึกปฏิบัติ และการให้ภาพสะท้อน

วิทยากร

อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี (ตามไฟล์เอกสารแนบ)

การศึกษา

 • ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป

 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบุคคล

 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา

 • ฯลฯ

 • ที่ปรึกษาฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 • ราคาดังกล่าวรวม

  1) ไฟล์ PPT การสอนรูปเเบบฟอร์ม

  2) ใบประกาศผ่านการอบรม

  ติดต่อสอบถาม

  Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

  E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

  Line id : @Tesstraining

  Facebook : tesstrainingpage

  ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

  www.tesstraining.com

  www.inwtraining.com

เปิดรับสมัคร หลักสูตร หัวหน้างานกับการให้คำปรึกษาและการสร้างกำลังใจในการทำงานกับลูกน้อง 26 มีนาคม 2564

เปิดรับสมัคร หลักสูตร หัวหน้างานกับการให้คำปรึกษาและการสร้างกำลังใจในการทำงานกับลูกน้อง 26 มีนาคม 2564

โรงเเรม จัสมิน สุขุมวิท 23 ติด BTS อโศก

 

หลักการและเหตุผล:

“Help Him to Help Himself – ช่วยเขาให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้” คำกล่าวนี้ คือ หลักการอันสำคัญยิ่งยวดของการให้คำปรึกษา และทุกวันนี้ การแข่งขันทางธุรกิจ มีความรุนแรงมากขึ้น อีกทั้งความต้องการของลูกค้า และความกดดันต่าง ๆ จนทำให้ผู้ปฏิบัติงานระดับพนักงาน เกิดความกดดัน หากแต่องค์กรส่วนใหญ่ ยังคงตกอยู่ในวังวนแห่ง “ความเครียด” หรือ “หมดกำลังใจ” และเสียความรู้สึก ดังนั้น การให้คำปรึกษา (Counseling) คือทักษะใหม่ๆ ในการเป็น “ผู้รับฟัง” “ผู้เข้าใจความรู้สึก” และ “ผู้แนะแนวทาง” แก่ลูกน้อง ซึ่งเป็นทักษะที่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสื่อสารระหว่างกันทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน อันเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาองค์กร หัวหน้ากับลูกน้องมานั่งคุยกัน ทั้งในส่วนของข้อกังวลหรือแนวทางการแก้ปัญหา รวมทั้งปรึกษาหารือกันถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ทุกคนต่างยอมรับและนำไปปฏิบัติจนกลายเป็นรูปธรรมได้

 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม …..

 • เข้าใจในหลักการและกระบวนการ การให้คำปรึกษา เพื่อนำไปในการบริหารงานและให้กำลังใจลูกน้อง

 • ฝึกทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นทักษะการให้คำปรึกษาที่เป็นระบบ

 • ซึมซับบรรยากาศแห่งการเป็นลูกพี่ที่เป็นมิตรของผู้บริหารกับลูกน้อง

หัวข้อการบรรยาย:

 • การให้คำปรึกษา (Counseling) คืออะไร วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ต่อองค์กร

– Confidentiality เก็บความลับ

– Open Mind to Listening เปิดใจรับฟัง

– Unconditional Positive Regard ยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไข

– Not Making Any Decision ไม่ตัดสินใดๆ

– Show Sincerity แสดงความจริงใจ

– Empathy แสดงความเห็นใจ

– Lean, Listen & Look Interested แสดงท่าทีฟังด้วยความสนใจ

 • ผู้เกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษา มีใครบ้าง และมีบทบาทอย่างไร

– หัวหน้างาน

– ฝ่ายบุคคล

– องค์กร

– พนักงาน

 • กระบวนการให้คำปรึกษา (6 ส.)

 1. สร้างสัมพันธภาพกับลูกน้อง

 2. สำรวจและทำความเข้าใจกับปัญหา

 3. เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา

 4. สมยอมกับแนวทางแก้ปัญหาของตัวพนักงาน

 5. สู่การวางแผนในการแก้ปัญหาร่วมกัน

 6. สรุปและสิ้นสุดการให้คำปรึกษา

 • 10 ทักษะของการเป็นที่ปรึกษาสำหรับหัวหน้างาน

 1. ทักษะการใส่ใจ 6. ทักษะการให้กำลังใจ

 2. ทักษะการถาม 7. ทักษะการสรุปความ

 3. ทักษะการเงียบ (ฟัง) 8. ทักษะการเปิดใจ

 4. ทักษะการสะท้อนกลับ 9. ทักษะการเสนอแนะ

 5. ทักษะการทวนความ 10. ทักษะการชี้ผลที่ตามมา

 • แบบบันทึกและวิธีการใช้

 • ฝึกปฏิบัติ Role play

 • แนวทางนำไปใช้จริงในองค์กร

ระยะเวลาฝึกอบรม:

 • 1 วัน (6 ชั่วโมง)

วิธีการฝึกอบรม:

 • บรรยาย ฝึกปฏิบัติ และการให้ภาพสะท้อน

วิทยากร

อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี (ตามไฟล์เอกสารแนบ)

การศึกษา

 • ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป

 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบุคคล

 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา

 • ฯลฯ

 • ที่ปรึกษาฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

เปิดรับสมัคร หลักสูตร : คนต่างวัยร่วมงานกันได้ไม่สะดุด Different gen, work together without conflict 10 มีนาคม 2564

เปิดรับสมัคร หลักสูตร : คนต่างวัยร่วมงานกันได้ไม่สะดุด Different gen, work together without conflict 10 มีนาคม 2564

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 23 ติด BTS อโศก

 

หลักการและเหตุผล:

เนื่องด้วยองค์กรที่เจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปัจจุบันนี้ จึงทำให้เกิดปัญหา “ช่องว่างของวัย-Generation Gap” ของบุคลากร ประกอบกับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ “คนรุ่นหัวหน้า” กับ “คนรุ่นพนักงาน-ลูกน้อง” มีกระบวนการคิด วิธีการทำงาน และวิธีการสื่อสาร เกิด “จุดกระทบ- Crack” ที่กินใจกัน จึงทำให้อัตราการลาออก อยู่ร่วมงานได้ไม่นาน เกิดขึ้นอย่างมากในหลากหลายองค์กร

ถึงแม้ว่า มีคำกล่าวโทษหัวหน้างานว่า “พนักงานอยากเข้ามาทำงานเพราะองค์กร แต่ลาออกไปเพราะหัวหน้า” ก็ตาม แต่มีผลการวิจัยออกมาแล้วว่า “คำกล่าวนั้นเป็นอดีตไปแล้ว เพราะปัจจุบันนี้ พนักงานลาออกเพราะพฤติกรรมและความเป็นตัวตนส่วนตัวมากกว่า”  

ดังนั้น อย่ามัวเสียเวลา หาว่าใครถูกใครผิดอยู่เลย เอาเป็นว่า เอาเวลาที่มีค่านั้น มาหาทาง “แก้ไข-พัฒนา” น่าจะดีที่สุด

 

วัตถุประสงค์:

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจดีใน “พฤติกรรมและความเป็นตัวตน” ของคนต่างวัย (Gen X & Gen Y)

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และทำงานร่วมกันกับคนต่างวัย (Gen X & Gen Y) ได้อย่างเหมาะสม ไม่เกิดปัญหา “จุดกระทบ – Crack” ที่นำไปสะสม จนเกิดการ “ถอดใจ” ลาออก

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิด “ความผูกพัน – Engagement” ระหว่างคนและองค์กร ไม่ว่าจะวัยไหน หรือตำแหน่งหน้าที่ระดับใด

 

หัวข้อการบรรยาย:

 • เรียนรู้ “ปัจจัยที่ทำให้คนเราแตกต่างกัน” ของคนต่างวัย (Gen X & Gen Y)

– การเลี้ยงดู

– การศึกษา

– สังคมสิ่งแวดล้อม

 

 • เรียนรู้ “พฤติกรรมและความเป็นตัวตน” ของคนต่างวัย (Gen X & Gen Y)

– วิถีชีวิต

– กรอบความคิด

– วิธีการทำงาน

– ความสนใจ

– เป้าหมายชีวิต

– ฯลฯ

 • การบริหารลูกน้องลักษณะต่างๆเชิงรุก

 1. มุ่งงาน ไม่สนใจคน 2. สนใจคน งานไม่ค่อยเดิน                   3. สอยจุดอ่อนชาวบ้าน

 2. แสนรู้ 5. ขี้โม้                                                     6. ขาวีน ขี้ฟ้อง

 3. ปฏิเสธไม่เป็น 8. เลี่ยงทุกงาน                                          9. อยู่ระหว่างตัดสินใจ

 4. อมภูมิ             11. เสนอตัวทุกงาน                              12. สุมหัวนินทา

 • สูตรสำเร็จในการจัดการป้องกันปัญหาเชิงรุก – กรณีศึกษา + Workshop

 • ปัญหา “คน – งาน – สถานการณ์ – เพื่อนร่วมงาน – หัวหน้า” กับการจัดการเชิงบวกที่ทุกฝ่าย Happy

 • 3 เรื่องที่หัวหน้างานต้องเรียนรู้และริเริ่มทำทันที – 3 ส. (สภาพแวดล้อม-สื่อสาร-สานสัมพันธ์)

– 1. สภาพแวดล้อมในการทำงาน (แปลก(ใหม่)-เปิด(โอกาส)-โปร่งใส(ตรวจสอบได้)

     กรณีศึกษาองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำงานให้โดนใจ Gen Y

     Workshop : หาความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์กรเรา

– 2. สื่อสาร ประกอบด้วยเทคนิค ดังนี้

     2.1. การสั่งงาน มอบหมายงาน (3C : Challenge-Chance-Cheer up)

     ชม VDO Clip การสั่งงาน มอบหมายงาน

     Role play : การสั่งงาน มอบหมายงานให้เหมาะกับ Gen Y

     2.2. การสอนงาน (3S : Share-Show me-Sharpen me)

      ชม VDO Clip การสอนงาน     

     Role play : การสอนงานให้เหมาะกับ Gen Y

– 3. สานสัมพันธ์

     3.1. การเฉลิมฉลองและงานเลี้ยง

           – Friday Night

           – Celebration Mini Party

     3.2. การพบผู้บริหาร

           – Quarterly Meeting

     3.3. การเป็นบุคคลสำคัญ

           – Group Birthday Party

      ตัวอย่าง : องค์กรที่ประสบความสำเร็จ 3.1.-3.3.

 • การบริหารนาย (Boss Management)

 • ทักษะการประชุมและระดมความคิดที่ได้ข้อสรุป โดยไม่มีความขัดแย้ง

– Information

– Opinion

– Feeling

– กฎการควบคุมประเด็นในการประชุมทีม

 • ข้อสรุปในการรักษาให้คนต่างวัยทำงานร่วมกันและอยู่กับองค์กรให้นาน ๆ

ระยะเวลาฝึกอบรม:

 • 1 วัน (6 ชั่วโมง)

 

วิทยากร

อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี (ตามไฟล์เอกสารแนบ)

การศึกษา

 • ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป

 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา

 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบุคคล

พนักงานเข้ามาทำงานเพราะองค์กร แต่พวกเขาลาออกไปเพราะหัวหน้างาน

Employee come to work because the organization, but they resigned because supervisor.

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิค 8D.กับการบริหารเวลา Techniques TIME Management 12 ก.พ.65 อ.พรเทพ

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิค 8D.กับการบริหารเวลา Techniques TIME Management 12 ก.พ.65 อ.พรเทพ

 

ราคาโปรโมรชั่น 1500  บาท บรรยาย 09.00-12.00

 • สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

 

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศวุฒิบัตร

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

หลักการและเหตุผล:

“ผู้คนจำนวนมาก” ที่ดูวุ่นวายไปกับการทำงานอยู่แทบตลอดเวลา ส่งผลให้ “ภาพชีวิต” พลอยดูยุ่งเหยิง ยุบยับไปกับการทำงาน “จานด่วน” และ “จานร้อน” จนตะวันลาโลก ก็ยังคงมี “ภารกิจ” ที่ต้องทำต่อให้วันรุ่งขึ้น เป็นเช่นนี้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน จนอยากให้ใน 1 วันมีเวลา 365 ชั่วโมงเลยทีเดียว แล้วคงคิดและพูดกับตัวเองว่า “นี่ ขนาดฉันทำงานอย่างเต็มที่ ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าทุกวินาทีแล้ว” ก็น่าจะเป็นคนหนึ่งที่บริหารเวลาได้ดีมีประสิทธิภาพเยี่ยมที่สุดแล้ว แต่ก็มีอยู่บ่อยครั้งที่รู้สึกว่า “ผลลัพธ์ที่ได้ชั่งไม่คุ้มค่า คุ้มเวลา คุ้มแรงที่ลงไป” หรือบางที ต้องเสียเวลาไปกับกิจกรรม ขั้นตอน หรือวาระอะไรบางอย่างไปวัน ๆ ถ้าท่านก็เป็น “บุคคลหนึ่ง” ที่ยังคงประสบกับภาพการทำงานแบบที่กล่าวมาข้างต้น อาจจะบอกได้ว่า ท่านยังต้องเพิ่มพูน “เทคนิคการบริหารเวลา” เพื่อให้ท่านบริหารจัดการทั้ง “ชีวิตส่วนตัว” กับ “ชีวิตการทำงาน” ให้สมดุลและเหมาะสม เพื่อจะได้ไม่ต้องเสิร์ฟ งาน “จานร้อน” และ งาน “จานด่วน” ไปทั้งชีวิต

 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม…

 • สามารถพลิกโฉมและจัดการกับ “เวลา” ได้อย่างมีหลักการ ขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพสูง ต่อตนเอง งาน (องค์กร) และคนรอบข้าง (ครอบครัว)

 • เป็นจุดเริ่มของการเปลี่ยนแปลง “วิถีชีวิต-Life Style” ให้สู่จุดสมดุลระหว่าง ”งาน” กับ ”เรื่องส่วนตัว”

 

หัวข้อการฝึกอบรม:

 • “เวลา” เป็นทรัพยากรที่มีค่า “ซื้อหาไม่ได้” แต่ก็ “สะสม-ทดเวลา” ไม่ได้

 • “ปมปัญหา-สาเหตุ” แห่งการสูญเสียเวลา

 • “คุณเป็นเช่นนี้หรือไม่” – คน 4 ประเภทกับสไตล์การใช้เวลา

 • “วิธีจัดการ” กับการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพ

– FIFO Technique ดีแต่ไม่เหมาะกับทุกงาน หรือทุกสถานการณ์ที่เข้ามา

– U & I Technique จะรู้แน่ชัดได้อย่างไร ว่าอะไร “ก่อน” อะไร “หลัง”

– ABC Technique ใช้ได้ดี ทำอย่างไร

– 8D Technique เพื่อให้ท่านมีเวลา “เหลือเฟือ” มากขึ้น เช่น

      1.Draft the plan

      2.Do the lists

      3.Deadline the jobs

        4.etc.

 • เทคนิควางแผนชีวิต วางแผนการทำงาน

เหมาะสำหรับ:

 • ผู้ที่ต้องการ “จัดการกับชีวิต” และ “จัดการกับเวลา” ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

ระยะเวลาฝึกอบรม:

 • 1 วัน

วิทยากร

อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี (ตามไฟล์เอกสารแนบ)

การศึกษา

 • ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป

 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบุคคล

 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา

 • ฯลฯ

 • ที่ปรึกษาฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Self-Talk : Paradigm Shift to Working Success 5 ก.พ.65 อ.พรเทพ

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Self-Talk : Paradigm Shift to Working Success 5 ก.พ.65 อ.พรเทพ

 

การบรรยายออนไลน์ เรียนผ่าน Zoom  มีวิธีใช้งานให้ก่อนวันอบรมจริง 1-3วัน หลังจากสมัครอบรมเเล้ว

โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือมือถือ  โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

ราคาท่านละ 1,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

บรรยาย 1 วัน 09.00-12.00 

 

หลักการและเหตุผล:

ประเด็นหนึ่งที่ทำให้…. “คนเราประสบความสำเร็จ” หรือ “ประสบความล้มเหลว” ล้วนมาจาก…. “การไม่รู้ในคุณค่าของตนเอง” และ “การถูกผู้คนรอบข้างประณามหรือประทับตราที่บิดเบือน (Social Bulling)” จนกลายเป็น…. “ปมด้อย”

ดังนั้น การสื่อสารเชิงจิตวิทยาที่เรียกว่า…. “Self-Talk” เพื่อยกระดับกรอบความคิดของตนสู่ความสำเร็จ โดยสามารถ “ก้าวข้ามคำประณามจากผู้อื่น” ได้ด้วย “กรอบความคิดที่เติบโต (Growth Mindset)”นั่นเอง!!!

“เมื่อฉันได้ยินในสิ่งที่ฉันคุยกับตนเอง ฉันได้เรียนรู้ในสิ่งที่ฉันเชื่อ (As I hear myself talk, I learn what I believe.)”

 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม…

 • ความเข้าใจ “ตนเอง” อย่างถูกต้องตามหลักการ “จิตวิทยาตัวตนของคน”

 • การปรับเปลี่ยน “กรอบความคิด” แห่งตน สู่ “การยกระดับการรับรู้ในคุณค่าของตนเอง”

 • การนำไปใช้ใน “ชีวิตและการทำงาน” เพื่อความสำเร็จ

 

หัวข้อการฝึกอบรม:

 • การรู้จักตนเอง

 • ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ตัวตนของคน (Self Concept)”

 • Self Image : การรับรู้ในตัวตนของตนเอง

 • Self Esteem : การรับรู้ในคุณค่าของตนเอง

 • Ideal Self : ความใฝ่ฝันที่ตนเองอยากเป็น

 • “ปมชีวิต” ปัญหาและสาเหตุแห่งการ “ล้มเหลว” หรือ “สำเร็จ” ในตน

 • Self-Talk : เทคนิคการสื่อสารเชิงจิตวิทยา เพื่อ “การปรับเปลี่ยนกรอบความคิด” แก้ “ปมชีวิต”

 • Lintening to Yourself : การฟังตนเอง

 • Lintening to Others : การฟังคนอื่น

 • เปิดเผยสู่คนอื่น Ideal Self : การพูดเรื่องตนเองให้คนอื่นฟัง

 • ระดับการสื่อสารเชิงจิตวิทยากับ “ตนเอง”

 • ระดับตัดสินตนเอง

 • ระดับให้ความหวังแก่ตนเอง

 • ระดับตั้งเป้าหมายแก่ตนเอง

 • ระดับเชื่อมั่นในตนเอง

 • ระดับเชื่อมั่นในผู้อื่น

 • การฝึกปฏิบัติ : การสื่อสารเชิงจิตวิทยากับ “ตนเอง”

 • ภาคที่ 2.การพัฒนากรอบความคิดในใจ

 • Mindset คืออะไร

 • 2 ประเภทของ Mindset

 • Fixed Mindset : ความคิดแบบปิดตาย

 • Growth Mindset : ความคิดแบบเปิดกว้าง

 • การเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลง Mindset ของตนเอง

 • การเปรียบเทียบความสมบูรณ์หลักฐานความผิดพลาดความคิดของคนอื่น

 • บัญญัติ 10 ประการในการเปลี่ยน Mindset ให้ดีขึ้น เช่น

 • คิดใหญ่ เริ่มเล็ก รู้จักภูมิใจใน “ความสำเร็จเล็กๆ”

 • กล้าตัดสินใจ เป็นต้น

 • การค้นหา “ตนเอง” : Workshop Strength in ME

 • กรอบของการพัฒนาตนเอง : Action Plan Workshop

 • อดีต : ผลงานอะไรที่ควรปรับปรุง, ข้อผิดพลาดให้บทเรียนอะไร เป็นต้น

 • ปัจจุบัน : เราอยู่ตรงไหนของเป้าหมาย, เราเป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน(องค์กร)อย่างไร เป็นต้น

 อนาคต : สิ่งท้าทายในชีวิตคืออะไร, เรา

เหมาะสำหรับ:

 • พนักงาน หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาฝึกอบรม:

 • 1 วัน

วิทยากร

อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี (ตามไฟล์เอกสารแนบ)

การศึกษา

 • ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป

 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบุคคล

 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา

 • ฯลฯ

 • ที่ปรึกษาฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 • ราคาดังกล่าวรวม

  1) ไฟล์ PPT การสอนรูปเเบบฟอร์ม

  2) ใบประกาศผ่านการอบรม

  ติดต่อสอบถาม

  Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

  E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

  Line id : @Tesstraining

  Facebook : tesstrainingpage

  ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

  www.tesstraining.com

  www.inwtraining.com

 

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร E.Q. พนักงานกับการรับมือลูกค้าและผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ 28 ม.ค.64

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร E.Q. พนักงานกับการรับมือลูกค้าและผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ 28 ม.ค.64

โรงเเรม จัสมิน สุขุมวิท 23 ตึกจัสมิน ติด BTS อโศก

หลักการและเหตุผล:

ท่านสุนทรภู่ ได้เขียนกลอนไว้เตือนใจในวรรณกรรมเรื่องสุดสาครไว้ว่า…. “แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจใจมนุษย์ มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด แม้นเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด ยังไม่คดเคี้ยวดุจในน้ำใจคน แม้ใครรักบ้าง ชังชังตอบ ให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนา รู้สิ่งใดก็ไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” จึงพอจักสรุปได้ว่า…. “ความฉลาดทางอารมณ์นั้นมีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้ว” ดังนั้น มีเรามีความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญาแล้ว ก็จงมาเรียนรู้และพัฒนา “ความฉลาดทางอารมณ์” กันอีก เพื่อให้เรานั้นมีความสมบูรณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งเพื่อนร่วมงานและลูกค้า

หัวข้อฝึกอบรม:

 • (แบบประเมิน/กิจกรรม) 5 มิติ : ชี้วัด “ความฉลาดทางอารมณ์ของคุณ” ประกอบด้วย

– การตระหนักรู้ในตนเอง

– การบริหารตนเอง

– การตระหนักรู้ในอารมณ์ของผู้อื่น

– การตระหนักรู้ในอารมณ์ของตนที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น

– การตระหนักรู้ในอารมณ์ของผู้อื่นที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง

 • คน สถานการณ์ที่ “ยุ่งยาก” กับ “วิธีรับมืออย่างมีอีคิว” เช่น

  – คนใจร้อน

– คนทองไม่รู้ร้อน

– คนขี้โวยวาย

– คนใช้อภิสิทธิ์

– คนขี้ฟ้อง

เป็นต้น

 • S-C-O-T-T : ขั้นตอน (เทคนิคจิตวิทยา) ในการรับมือกับผู้ร่วมงานที่ไม่พึงประสงค์ (หงุดหงิด โกรธ เหวี่ยง ชวนทะเลาะ)

– Soft approach = อ่อนน้อมเข้าหา

– Catch the feeling before fact = จับอารมณ์ความรู้สึกเป็นอันดับแรก

– Open mind to understand = เปิดใจรับฟังในมุมของคู่สนทนา

– Take response = สนองตอบ   

– Take care = ดูแลน่ะ  

 • T-H-A-N-K-S : ขั้นตอน(เทคนิคจิตวิทยา) ในการรับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้า

            – Thank you them = ขอบคุณลูกค้า

            – Hear them out  = ฟังลูกค้าให้ออก (ความคิดเห็น ความรู้สึก และข้อเท็จจริง)

            – Apologize = ขอโทษลูกค้าในสิ่งที่เกิดขึ้น

            – Need more information to solve the problems = ขอทราบข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค้า

            – Know the solutions to help them = รู้วิธีที่จะแก้ปัญหานั้น

            – Solve the problems to them = ดำเนินการแก้ปัญหาให้ลูกค้า

 • หลักการของความฉลาดทางอารมณ์…. ที่คุณทำได้!!!…. “ง่าย ไม่ยากเลย!!!”

a1.ไม่ทำให้สถานการณ์นั้นๆ เลวร้ายลง

a2.ไม่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกแย่ลงไปอีก

a3.ไม่มองเจตนาผู้อื่นในแง่ลบ

a4.ยอมรับในข้อจำกัดหรือข้อบกพร่องของผู้อื่น เพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบ

a5.รู้จักให้อภัยผู้อื่น

a6.รู้จักให้โอกาสผู้อื่นในการแก้ไขข้อผิดพลาด

 • แนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของตน

 • สิ่งที่คุณจะได้รับ

a1.มีแนวทางในการจัดการกับคน สถานการณ์และอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่                                          ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าและ/หรือผู้ร่วมงานได้อย่างคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์

a2.ปรับปรุงและพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งภาษากายและภาษาพูดด้วยความฉลาดทางอารมณ์

a3.สร้างสรรค์บรรยากาศที่ใช้ความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 • คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

พนักงานระดับปฏิบัติการและผู้สนใจทั่วไป

 • วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย ชมคลิป กิจกรรมกลุ่มและฝึกปฏิบัติ

 • วิทยากร

อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี (แนบไฟล์ประวัติ)

การศึกษา

 • ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป

 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบุคคล

 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา

 • ฯลฯ

 • ที่ปรึกษาฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 • ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

  ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

  ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

  ราคาดังกล่าว ฟรี

  1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

  2) ใบประกาศผ่านการอบรม

  3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

  ติดต่อสอบถาม

  Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

  E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

  Line id : @Tesstraining

  Facebook : tesstrainingpage

   

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

  Website: www.tesstraining.com

  Website: www.INWtraining.com