Online Training  หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ 10 พ.ย.65 อ.กัณฑอเนก

Online Training  หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ 10 พ.ย.65 อ.กัณฑอเนก

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันพนักงานถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อผลักดันเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้  อีกทั้งยังเป็นตัวกลางค่อยเชื่อมระหว่างองค์กรกับลูกค้า ดังนั้นผลความสำเร็จขององค์กรส่วนใหญาจึงเกิดขึ้นจากพนักงานภายใน องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรภายในให้มีศักยภาพในทุกด้าน

การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ เน้นการพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารงาน การบริหารคน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดี และสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง บริหารงาน และบริหารคน

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการทำงานภายในองค์กร

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการทำงานร่วมกัน เช่น การสื่อสาร การฟัง การเข้าใจผู้อื่น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • ผู้จัดการ , หัวหน้างาน

 • ผู้ที่เตรียมเลื่อนตำแหน่งระดับหัวหน้างาน

 • พนักงานทั่วไป

 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย 40%

 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

 • กรณีศึกษา 10%

หัวข้อการฝึกอบรม

 • แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานอย่างมืออาชีพ

 • องค์ประกอบที่สำคัญของการทำงานอย่างมืออาชีพ

 • เทคนิคการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ

Workshop  พนักงานมืออาชีพในอุดมคติ

การบริหารคน

 • เรียนรู้ความแตกต่างของคน

 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ

 • สร้างความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

Workshop  วาจาอาญาสิทธิ์

การบริหารงาน

 • การจัดลำดับความสำคัญ (Management Skill)

 • ศิลปะการมอบหมายงาน (Job Assignment)

 • เทคนิคในการทำงานและการแก้ปัญหา

Workshop  การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างความสำเร็จภายในองค์กร

 • วิเคราะห์เป้าหมายขององค์กร

 • ปรับทัศนคติตนเองและเพื่อนร่วมงาน

 • ถาม-ตอบ

สร้างความตระหนักการเป็นหัวหน้างาน (Commitment)

หมายเหตุ กำหนดการอบรมและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผู้เข้าอบรม

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

หลักสูตร Online 3 ชั่วโมง ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ Incoterms 2020 วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ออนไลน์ผ่านทาง ZOOM

หลักสูตร Online 3 ชั่วโมง ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ Incoterms 2020 วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ออนไลน์ผ่านทาง ZOOM

 

ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกหรือนำเข้าและผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากความรู้ดังกล่าวมีความสำคัญในการกำหนดราคาซื้อขายสินค้าได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล ช่วยทำให้เกิดความรวดเร็ว ลดปัญหาขัอขัดแย้งเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการค้าสินค้าระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ หลักสูตรออนไลน์ 3 ชั่วโมงนี้ มีเนื้อหาสาระ

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมาย ความเป็นมาและความสำคัญของข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms)

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการสำคัญของ Incoterms 2020 ที่ใช้ในปัจจุบันเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2020 นี่ทั้ง 11 ข้อตกลง รวมถึงประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้ Incoterms 2020 ของแต่ละข้อตกลงดังกล่าว

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

ผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการจัดซื้อหรือการขายสินค้าระหว่างประเทศ การส่งออกและการนำเข้าสินค้า

หัวข้อการบรรยาย

 • ความสำคัญของกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ 2020 (International Commercial Terms 2010 : INCOTERM 2020)

 • หลักการสำคัญของข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

 • การจัดทำเอกสาร จุดส่งมอบสินค้า การโอนความเสี่ยง การแบ่งปันค่าใช้จ่าย การประกันภัย การสื่อสารระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในการค้าสินค้าระหว่างประเทศ รวมถึงประโยชน์และข้อควรระวังของ Incoterms 2020

 • INCOTERM 2020 ที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ

 • FAS (Free Alongside Ship) > FOB (Free on Board)

 • CFR (Cost and Freight) > CIF (Cost, Insurance and Freight)

 • EXW (Ex Works) > FCA (Free Carrier)

 • CPT (Carriage Paid to) > CIP (Carriage and Insurance Paid)

 • DAT (Delivered at Terminal) > DAP (Delivered at Place)

 • DES (Delivered Ex Ship) > DEQ (Delivered Ex Quay)

 • DDU (Delivered Duty Unpaid) > DDP (Delivered Duty Paid)

 

วิทยากร อ.จันทรา สิงหพันธุ

อัตราค่าอบรมสัมมนา ท่านละ 1,500 + Vat 105 = 1,605 บาท

เงื่อนไขการอบรม…  ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

 

 

 

Public Training หลักสูตร Professional Sales Coordinator (Sales Support / Sales Administration) 15 มี.ค.64

Public Training หลักสูตร Professional Sales Coordinator (Sales Support / Sales Administration) 15 มี.ค.64

 วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

15 มีนาคม 2564

 09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ออร์คิด วิภาวดีฯ-สุทธิสาร  กรุงเทพฯ

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

กระบวนการขายขององค์กรไม่เพียงแต่จะต้องมีพนักงานขายที่ดีและเก่งเท่านั้น องค์กรนั้นยังจะมีหน่วยงานด้าน Sales Support และ Sales Administration ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานหรือบุคคลที่สำคัญที่จะช่วยให้การขายประสบความสำเร็จได้ ดังนั้น พนักงานในหน่วยงาน Sales Support และ Sales Administration จะต้องเป็นผู้ที่ต้องเข้าใจกระบวนการทำงานหรือขั้นตอนการทำงานอย่างดี อีกทั้ง จะต้องสามารถบริหารจัดการงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

หลักสูตรนี้ จึงได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้พนักงาน Sales Support และ Sales Administration ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน การแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งได้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานของหน่วยงานของตนเองอีกด้วย ว่ามีส่วนช่วยหรือสนับสนุนให้การขายประสบความสำเร็จได้มากน้อยเพียงใด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและกระบวนการทำงานของ Sales Support และ Sales Administration

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะต่างๆ ที่เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในหน่วยงาน Sales Support และ Sales Administration

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

 1. บทบาทและหน้าที่ของ Sales Support และ Sales Administration

 • การทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน และ ฟันเฟืองของฝ่ายขาย

 • การทำหน้าที่เป็นพนักงานขาย กรณีพนักงานขายไม่อยู่

 1. การบริหารจัดการเรื่อง สต็อคสินค้า

 • การแบ่งประเภทของสต๊อค

 • เทคนิคการจดจำสต๊อค

 • การบริหารสต๊อคอย่างมีประสิทธิภาพ

 1. การรับ และ คีย์ออเดอร์ (Sales Order) เมื่อมีการสั่งซื้อ

 • การรับออเดอร์

 • การคีย์ออเดอร์

 • การตรวจทานออเดอร์

 1. การประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ

 • การประสานงานกับพนักงานขาย

 • การประสานงานกับฝ่ายจัดส่ง และ คลังสินค้า

 • การประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เช่น บัญชี

 1. การแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ทั้งกับลูกค้า และ พนักงานในองค์กร

 • แก้ปัญหา เรื่อง สินค้า

 • แก้ปัญหา เรื่อง การจัดส่ง

 • แก้ปัญหา เรื่อง เอกสาร

 1. กิจกรรม: การแก้ปัญหา อย่างมีทักษะและลูกล่อลูกชน

 2. การจัดเตรียม และ การจัดเก็บเอกสารเพื่อสนับสนุนการขาย

 3. สรุปและตอบคำถาม

ราคา สมาชิก โอนก่อน ละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม

เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

ยืนยัน หลักสูตร เจาะลึกหลักเกณฑ์ในการนำเข้า การยกเว้นหรือลดอากรศุลกากร และการเรียกเก็บอากรที่ไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบ” 17 มี.ค.64

ยืนยัน หลักสูตร เจาะลึกหลักเกณฑ์ในการนำเข้า การยกเว้นหรือลดอากรศุลกากร และการเรียกเก็บอากรที่ไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบ” 17 มี.ค.64

ราคาท่านละ 3,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

 

ภาษีในการนำเข้า

ก่อนที่จะนำของใดไปจากอารักขาของศุลกากร (นำเข้า) หรือ 

ก่อนที่จะส่งของใดออกไปนอกราชอาณาจักร (ส่งออก)

ผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออก

1)ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัตินี้  

2)และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร

3)กับต้องยื่นใบขนสินค้าโดยถูกต้อง

4)และเสียอากรจนครบถ้วน หรือวางประกันไว้

การยื่นใบขนสินค้า การเสียอากร และการวางประกันตามวรรคหนึ่ง

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด  

 

หัวข้ออบรม

 1. หลักเกณฑ์ในการนำเข้าตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560

 2. พิธีการศุลกากรนำเข้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import)

 3. สินค้าควบคุมในการนำเข้า-ส่งออก (ของต้องห้าม ต้องกำกัด)

 4. ภาษีอากรในการนำเข้า

 • อากรศุลกากร

 • ภาษีสรรพสามิต / ภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • อากรป้องกันการทุมตลาด (AD)

 • อากรปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard)

 1. การประเมินอากรศุลกากร วิธีการกำหนดราคา

 2. พิกัดอัตราศุลกากรสำหรับของขาเข้า

 3. การยกเว้นหรือลดอัตราอากรศุลกากรตามมาตรา 12 พิกัดฯ

 4. การยกเว้นหรือลดอัตราอากรศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA)

 5. การวางประกันโต้แย้งปัญหาพิกัด

 6. แบบแจ้งการประเมินอากร

 7. การอุทธรณ์การประเมินอากร และการขอทุเลาชำระอากร

 8. การเรียกเก็บอากรที่ไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบ (Post Review / Post Audit)

 9. เงินเพิ่ม เบี้ยปรับ  ดอกเบี้ย

 10. ปัญหา ข้อควรระวังในการเสียภาษีอากร และแนวทางแก้ไข

ประวัติวิทยากร                       อ.วิชัย  มากวัฒนสุข

ประกาศนียบัตร           พ.ศ. 2518                โรงเรียนศุลการักษ์ กรมศุลกากร รุ่นที่ 13

ปริญญาตรี                   พ.ศ. 2535                นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโท                   พ.ศ. 2546                รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหาร (MPA) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์ทำงาน      

พ.ศ. 2518-2525              ศุลการักษ์ จัตวา , 1-2              กองตรวจสินค้าขาออก

พ.ศ. 2525-2527              ศุลการักษ์ 3                          –  ด่านศุลกากรปากบารา จ.สตูล

พ.ศ. 2527-2528              ศุลการักษ์ 3                          – กองตรวจสินค้าขาเข้า

พ.ศ. 2528-2529              เจ้าหน้าที่พิธีการศุลกากร 4   –  กองศุลกาธิการ

พ.ศ. 2530-2531               เจ้าหน้าที่พิธีการศุลกากร 4 – กองตรวจสินค้าขาเข้า

พ.ศ. 2531-2532              นายตรวจศุลกากร 4-5           –  กองป้องกันและปราบปราม

พ.ศ. 2532-2532              สารวัตรศุลกากร 5                –  กองป้องกันและปราบปราม

พ.ศ. 2532-2536              สารวัตรศุลกากร 5                –  กองตรวจสินค้าขาออก

พ.ศ. 2537-2539              สารวัตรศุลกากร 5                –  ด่านศุลกากรกันตัง จังหวัดตรัง

พ.ศ. 2539-2542              สารวัตรศุลกากร 5                –  ด่านศุลกากรสงขลา จ.สงขลา

พ.ศ. 2542-2546              นิติกร  6                                –  สนง.ศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ

พ.ศ. 2546-2551              นิติกร 7 ว                             –  สนง. ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

พ.ศ. 2551-2554              นิติกรชำนาญการ                 –  สนง. ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

พ.ศ. 2554-2557              นิติกรชำนาญการพิเศษ           – สนง. ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

พ.ศ. 2557-2559              ผู้อำนวยการส่วนคดีแพ่งและคดีปกครอง  –  สำนักกฎหมาย  กรมศุลกากร

เป็นผู้เขียนตำรา             

                           (1) หนังสือความรู้ทั่วไปว่าด้วยงานศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ

                           (2) หนังสือคู่มือปฏิบัติงานบุคคลากรว่าด้วยภาษีและพิธีการศุลกากร

                           (3) หนังสือคู่มือศุลกากรระบบใหม่ The Customs 2000

                           (4) หนังสือคู่มือศุลกากรฉบับพิเศษ

                           (5) หนังสือคู่มือศุลกากรฉบับพิเศษ

                           (6) หนังสือกฎหมายภาษีและพิธีการศุลกากร

                           (7) E-customs พิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออกระบบอิเล็กทรอนิกส์

                           (8) กฎหมายภาษีและพิธีการศุลกากรทั้งระบบ

ปัจจุบัน              เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่สถาบันต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน  และเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายและพิธีการศุลกากรให้แก่ผู้ประกอบการทั่วไป

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Public Training ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ ปรับเเนวทางการขายยุค2021 19 มี.ค.64 อ.ประเสริฐ

Public Training ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ ปรับเเนวทางการขายยุค2021 19 มี.ค.64 อ.ประเสริฐ

หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ

การขายในยุคนี้เน้นความต่างมาเป็นอันดับแรก เพราะปัจจุบันนักขายมีความคล้ายเหมือนกันมากจนเกินไป กล่าวคือ พนักงานขายไม่ได้แสดงบทบาททางการขายที่สมบูรณ์ จึงมีให้เห็นบ่อยว่า พนักงานขายส่วนใหญ่จะเน้นแต่การนำเสนอขายเพียงอย่างเดียว แต่ไม่เข้าใจความต้องการ นำเสนอได้ไม่ตรงจุดหรือแม้แต่การขจัดข้อข้องใจหรือการจับประเด็นในการเจรจาต่อรอง อีกทั้ง ในยุคนี้ประเด็นใหม่ก็มาท้าทายพนักงาน คือ หากมัวแต่ค้นหาปัญหาลูกค้าจนลืมการเสนอไอเดียก็ถือว่าแนวทางการขายที่เก็บปัญหาด้านเดียวก็ถือว่าล้าหลัง ดังนั้น การขายขั้นเทพ หมายถึง คุณจะเป็นนักขายที่มีแนวทางในการเสนอไอเดียเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าของคุณเอง

 

เหมาะสำหรับพนักงานขายทุกระดับ

 

วัตถุประสงค์

 • ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายอย่างนักขายมืออาชีพ

 • สามารถวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อการนำเสนอการขายที่ตรงใจได้อย่างมืออาชีพ

 • เข้าใจแนวทางในการค้นหาความต้องการของลูกค้า

 • สามารถวิเคราะห์จุดเด่นของสินค้า และหาจุดขายของสินค้าที่เหนือคู่แข่งได้

 • พัฒนาเทคนิคการขจัดข้อข้องใจเพื่อนำลูกค้าไปสู่การปิดการขาย

 • เรียนรู้เทคนิคการติดตามลูกค้าอย่างมืออาชีพ

หัวข้ออบรมสัมมนา

​1) ศิลปะการขายสินค้าให้ได้ราคา

2) ล้วงลับ “กลลวงการขาย” ให้ได้ยอด

3) “ยอดขายทะลุเป้า” ต้องรู้หลักจิตวิทยา

4) “CUSTOMER’S RAT” ลูกค้าคือหนู ต้องจับหนูให้อยู่หมัด

การเข้าใจในการหาข้อมูลของลูกค้า ที่เราจะต้องรู้เท่าทันความต้องการ ความสงสัยรวมถึงปัญหาและคำถามของลูกค้า รวมไปถึงเราต้องได้ข้อมูลจำเป็น 4 ข้อในการสร้างโอกาสทางการขาย

5) 4 TOOLS การใช้ 4 อาวุธเพื่ออ่านเกมขายเพิ่มยอด

6) CUSTOMER INSIGHT เทคนิคการอ่านพฤติกรรมลูกค้าแบบ FBI

การอ่านความต้องการภายในที่มาจากคำพูด คำถาม การแสดงออกในขณะนำเสนอ ซึ่งหัวใจสำคัญในการขายคือ เข้าถึงปัญหาที่ซ่อนอยู่ภายในใจ เช่น สินค้าคุณราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียว คำถามแบบนี้แสดงว่า ลูกค้ามีข้อมูลของตลาดพอสมควร รวมถึงอาจจะมีราคาที่ถูกในใจแล้ว จึงสามารถรู้ว่าราคาเราสูงหรืออีกนัยหนึ่งอาจจะเกินงบไปแล้วก็ได้

7) ปรับจุดยืนสร้างสัมพันธ์ก่อนซื้อขาย

8) เสกมนตร์ลับสร้างความต่างทางการขาย

9) BENEFIT วิเคราะห์จุดเด่นของสินค้าและสิ่งที่ลูกค้าสนใจ

10) “กระจก” สะท้อนข้อข้องใจขจัดข้อโต้แย้ง

11) การสวนกลับเชิงบวกพิชิตใจ

การเข้าใจในประเด็นของคำถามที่สร้างแง่ลบให้กับเรา เช่น ขอคิดดูก่อน เอาไว้ก่อน หรือแม้แต่การเงียบใส่ในขณะที่นำเสนอจบ ซึ้งนักขายที่ดีจะไม่เงียบตาม แต่จะนำคำเหล่านั้นมาสร้างเป็นเหตุจูงใจในการอาสาเพื่อช่วยเหลือหรือขจัดข้อสงสัย

12) เจรจาและปิดการขายทรงพลัง

13) CLOSE SELLING ปิด ตัด จบ 3 เทคนิคสร้างยอดขาย

14) ไพ่ 3 ใบ สู่การโน้มน้าวให้สำเร็จ

สิ่งที่ใช้ต่อรองในเกมการเจรจาต่อรอง ซึ่งมีด้วยกัน 3 อย่างที่ใช้ต่อรอง แต่ส่วนใหญ่นักขายมักใช้แค่ส่วนลด ซึ้งไม่ได้ก่อให้เกิดกำไร เพราะเล่นที่โปรโมชั่น ดังนั้น คำว่าไพ่ 3 ใบ คือ ข้อต่อรอง 3 เรื่องที่นักขายมักใช่แค่ใบเดียว จะให้ดีควรใช้อีก 2 ใบที่เหลือด้วย

15) กลยุทธ์สรุปการขายแบบนักขายขั้นเทพ

16) กลยุทธ “ด้ายแดงแห่งสัมพันธ์” CRM

สรุปบรรยาย

 

โอนก่อนวันนี้ ราคาท่านละ 3,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่อบรม: โรงแรมโกลด์ออร์คิด วิภาวดี

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

ยืนยัน ยอดผู้จัดการมือใหม่ รุ่นที่ 5 (Super New Manager) : 25 มีนาคม 2564

ยืนยัน หลักสูตร ยอดผู้จัดการมือใหม่ รุ่นที่ 5 (Super New Manager) : 25 มีนาคม 2564

โรงเเรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26 ติด BTS อโศก

 

การบริหารธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จต้องอาศัยผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพ ในการ ขับเคลื่อนงานของแต่ละฝ่ายไปสู่เป้าหมาย (KPIs) ที่องค์กรกำหนดไว้ องค์กร  ที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากร  ผู้จัดการก็จะเติบโตก้าวหน้าจากความชำนาญในงานที่ปฏิบัติงาน แต่ขาดความสามารถทางการ บริหารจัดการ (Managerial Competency) ที่จะทำให้ลูกน้องยอมรับและเต็มใจปฏิบัติงาน ด้วยเหตุนี้จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรธุรกิจยุคใหม่ ต้องติดอาวุธทางความคิด ด้วยการพัฒนาศักยภาพทาง การบริหารให้กับผู้จัดการมือใหม่ ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนี้ขึ้น จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรในการพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) ของผู้บริหารสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจ กลั่นกรองและถ่ายทอดออกมาเป็นหลักสูตรฝึกอบรม ที่จะช่วยให้ผู้จัดการองค์กรของท่านมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและทักษะการบริหารจัดการให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น  

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : 

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการบริหารของผู้จัดการมือใหม่ในฐานะตัวแทนฝ่ายบริหาร

 2. เพื่อเสริมสร้างเทคนิคในการกำหนดเป้าหมายของฝ่ายงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ และเทคนิคการจัดทำ Action Plan ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่ายงาน (Functional KPIs) สำหรับผู้จัดการมือใหม่

 3. เพื่อเสริมสร้างเทคนิคในการลดความขัดแย้งในการทำงาน ด้วย Job Description สำหรับผู้จัดการมือใหม่

 4. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านภาวะผู้นำ เทคนิคการสื่อสาร และเทคนิคการสร้างแรงจูงใจ สำหรับผู้จัดการมือใหม่

 5. เพื่อเสริมสร้างเทคนิคในการพัฒนาความสามารถของทีมงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการทำงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ สำหรับผู้จัดการมือใหม่

 6. เพื่อเสริมสร้างเทคนิคการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สำหรับผู้จัดการมือใหม่

 7. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงาน และบริหารคนได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

Module  1  :  ภาพรวมของการบริหารจัดการที่ผู้จัดการมือใหม่ควรรู้ (Management Mindset)

 • การพัฒนาแนวคิดของผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) สำหรับผู้จัดการยุคใหม่

 • การคิดแบบองค์รวม (Holistic Thinking) ในการมองประโยชน์ภาพรวมขององค์กร

 • 6 บทบาทสำคัญของผู้จัดการยุคใหม่ (Manager’s Role)

 • 5 หน้าที่ทางการบริหารของผู้จัดการ (POLCI)

 • แนวทางการแสดงบทบาทที่เหมาะสมของผู้จัดการยุคใหม่ในฐานะตัวแทนฝ่ายบริหาร

 • Workshop 1 : Tacit Knowledge ผู้จัดการยุคใหม่ควรแสดงบทบาทอย่างไรในฐานะตัวแทนฝ่ายบริหาร 

Module  2  :  เทคนิคการกำหนดเป้าหมาย และการวางแผนงานสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Goal Setting and Planning for Modern Manager)

 • แนวทางในการสนองนโยบายและเป้าหมายบริษัท (Corporate kPIs)

 • วิธีการกำหนดตัวชี้วัด และกระจายเป้าหมายองค์กรไปสู่เป้าหมายของฝ่ายงาน

 • การวางแผนและการจัดการกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร (Strategics Planning) 

 • แนวปฏิบัติในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) 

Module  3  :  เทคนิคเทคนิคการลดความขัดแย้ง ด้วย Job Description สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Conflict Resolution Techniques with JD for Modern Professional Managers)

 • การสร้างความชัดเจนของในการทำงานระหว่างฝ่ายงานด้วย Job ของหน่วยงาน

 • การสร้างความชัดเจนในการทำงานด้วย Job Description ยุคใหม่ Version 4 ที่มี KPI และ Competency ให้สอดคล้องกับ Organization Chart และFunction Matrix

 • แนวทางการจัดคนให้เหมาะสมกับงานและสมรรถนะ (Put the right man on the right job based on competency) ด้วย 9-Box Metrix 

Module 4 : ภาวะผู้นำสำหรับผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่ (Leadership for Modern Professional Managers)

 • ภาวะผู้นำแบบ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” ที่ทีมงานอยากอยู่อยากทำงานด้วย

 • Workshop 2 : ฝึกวิเคราะห์เรื่องที่ผู้นำยุคใหม่ต้อง “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา”

 • ความกล้า 8 ประการที่ผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่ต้องมี

 • แนวทางการสร้างพลังความคิดเชิงบวกในการทำงาน (Positive Thinking for Success)

 • บทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ผู้จัดการยุคใหม่ต้องมี (Change Agent) 

Module 5 : เทคนิคการสื่อสารสำหรับผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่ (Effective Communication Techniquesfor Modern Professional Managers)

 • หลักการสื่อสารและประสานงานในการทำงานเป็น Teamwork สำหรับผู้จัดการยุคใหม่

 • 3 กลยุทธ์ในการสื่อสารสำหรับผู้จัดการมืออาชีพ (Communication Strategy)

 • แนวทางการสื่อสารเชิงบวกสำหรับผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่

 • แนวทางการสื่อสารด้วยประตูใจ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Positive Communication)

 • เรื่องที่ลูกน้องต้องการให้ผู้บังคับบัญชาสื่อสารให้ทราบด้วยตนเอง

 • แนวทางการสื่อสารของผู้จัดการมืออาชีพในการแยกแยะข้อเท็จจริงกับความรู้สึก 

 • Workshop 3 : การสื่อสารเชิงบวกด้วยการแยกแยะข้อเท็จจริงกับความรู้สึกที่ผู้จัดการมืออาชีพควรสื่อสารด้วยตนเอง ??? (Communication Impact) 

Module 6 : เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานสำหรับผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่ (EffectiveMotivation Techniques for Modern Professional Managers)

 • พื้นฐานความต้องการและความคาดหวังของ “มนุษย์เงินเดือน”

 • Workshop 4 : ฝึกวิเคราะห์หา “สาเหตุที่ทำให้ทีมงานขาดแรงจูงใจและหมดไฟในการทำงาน”

 • แนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้ทีมงาน

 • เทคนิคและเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจทีมงาน สำหรับผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่ 

Module  7  :  เทคนิคการพัฒนาความสามารถของทีมงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการทำงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Competency Development Techniques for Modern Manager)

 • การเชื่อมโยง Training Road Map และ Performance Appraisal (KPIs) สู่การพัฒนา Competency ของผู้จัดการยุคใหม่ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายองค์กร

 • แนวทางการจัดทำ Training Road Map และ Individual Development Plan ในการพัฒนาความสามารถของทีม

 • แนวทางการพัฒนา Competency ทีมงาน 

Module  8  :  เทคนิคการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สำหรับผู้จัดการยุคใหม่  (Decision Making & Problem Solving for Modern Manager)

 • กระบวนการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

 • 5 ระดับในตัดสินใจและการแก้ปัญหาในการทำงาน

 • เทคนิคการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วย Preventive Action Plan 

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ : 

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 

 • การแชร์ Case ประสบการณ์ตรงในการป็นผู้จัดการและนักบริหารยุคใหม่

 • การทำกิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติ (Workshop)

 • การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ  

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

เรียน ออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) (1วัน) 27 กุมภาพันธ์ 2564 โดย อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

เรียน ออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) (1วัน)  27  กุมภาพันธ์ 2564 โดย อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

บรรยาย 1 วัน 09.00-16.00 พักเบรก 3 ช่วง

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

หลักการและเหตุผล (Introduction)
ในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าอุตสาหกรรม การผลิต หรือการบริการ องค์กรจำเป็นจะต้องมีความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดการณ์ที่มีความเสี่ยงกับการประภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญญาของโรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เหตุการณ์ซึนามิ แผ่นดินไหว ไฟไหม้ เป็น ซึ่งอาจส่งผลที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก ทำให้องค์กรไม่สามาราถตังตัวได้ทัน ดังนั้นผู้บริหารองค์กรจึงจำเป็นต้องมีความตะหนักที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการับมือจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดที่ไม่สามารถคาดเดาได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดบจะต้องจัดทำแผนความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan) โดยหลักสูตรระบบการบริหารงานการจัดการความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐาน ISO 22301 สามารถช่วยสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินการในภาวะวิกฤติเพื่อไม่ให้ธุรกิจหยุดชะงักเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ (Objective )
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในระบบบริหารงานการจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจเพื่อหาแนวทางในการบริหารงานได้อย่างเป็นระบบ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้นำหลักการบริหารความต่อเนื่องไปปรับประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตอบสนองภัยพิบัติและช่วยลดความเสี่ยงในการหยุดชะงักของธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ แนวทางการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ในการบริหาร การจัดทำแผนความต่อเนื่องของธุรกิจ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
• ผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการแผนความต่อเนื่องของธุรกิจ ทีมบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนความต่อเนื่องของธุรกิจ
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)
1. กรอบแนวคิดของการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan)
2. ความสำคัญของ Business Continuity Management (BCM)
3. องค์กรประกอบของ (BCM) เพื่อบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ
4. ประโยชน์ของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
5. ข้อกำหนดของระบบ BCM และความเข้าใจองค์กรและบริบทองค์กร
6. ความหมายของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
7. Workshop 1: การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร เกี่ยวกับปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ส่งลต่อความเสี่ยงที่จะเกิด
8. เทคนิคการกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่องของธุรกิจ(Business Continuity Plan)
9. การกำหนดโครงสร้างทีมกำกับเพื่อดูและการบริหารบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan)
10. บทบาทหน้าที่ของทีมบริหารความเสี่ยง
11. การจัดทีมสำหรับการจัดการสถานการฉุกเฉิน
• ความเป็นผู้นำ (Leadership)
• การวางแผนรับภัยพิบัติ (Planning)
• การสนับสนุน (Support)
• การดำเนินการขององค์กร (Operation)
• ความสามารถและการประเมินผล (Performance Evaluation)
• การปรับปรุง (Improvement)
12.Workshop 2: การจัดทำแผนการบริหาความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
13.การสร้างวัฒนธรรม (BCM) เพื่อการนำไป Implementให้สอดคล้องกับ ISO 22301
ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)
• 9.00-16.00 น.
รูปแบบการการอบรม (Methodology)
• การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม และการนำเสนอ

ราคาหลักสูตรออนไลน์

ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ 2,200 บาท

รูปแบบการบรรยาย

4.1 การบรรยายออนไลน์ โปรเเกรมZoom ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

4.2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่าน EMS ก่อนอบรม 2-3 วัน

4.3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4.4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 0988209929 คุณกุ้ง

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : inwtraining

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE  http://inwtraining.com

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ ปรับเเนวทางการขายยุค2021 18 มี.ค.64 อ.ประเสริฐ

เรียน ออนไลน์   ยืนยัน หลักสูตร มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) 27 ก.พ.64 อ.พลกฤต

โดยอาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล

วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ

 

อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าอุตสาหกรรม การผลิต หรือการบริการ องค์กรจำเป็นจะต้องมีความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดการณ์ที่มีความเสี่ยงกับการประภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญญาของโรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เหตุการณ์ซึนามิ แผ่นดินไหว ไฟไหม้ เป็น ซึ่งอาจส่งผลที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก ทำให้องค์กรไม่สามาราถตังตัวได้ทัน ดังนั้นผู้บริหารองค์กรจึงจำเป็นต้องมีความตะหนักที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการับมือจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดที่ไม่สามารถคาดเดาได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดบจะต้องจัดทำแผนความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan) โดยหลักสูตรระบบการบริหารงานการจัดการความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐาน ISO 22301 สามารถช่วยสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินการในภาวะวิกฤติเพื่อไม่ให้ธุรกิจหยุดชะงักเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในระบบบริหารงานการจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจเพื่อหาแนวทางในการบริหารงานได้อย่างเป็นระบบ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้นำหลักการบริหารความต่อเนื่องไปปรับประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตอบสนองภัยพิบัติและช่วยลดความเสี่ยงในการหยุดชะงักของธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ แนวทางการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ในการบริหาร การจัดทำแผนความต่อเนื่องของธุรกิจ

 

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • ผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการแผนความต่อเนื่องของธุรกิจ ทีมบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนความต่อเนื่องของธุรกิจ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 1. กรอบแนวคิดของการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan)
 2. ความสำคัญของ Business Continuity Management (BCM)
 3. องค์กรประกอบของ (BCM) เพื่อบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ
 4. ประโยชน์ของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
 5. ข้อกำหนดของระบบ BCM และความเข้าใจองค์กรและบริบทองค์กร
 6. ความหมายของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
 7. Workshop 1: การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร เกี่ยวกับปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ส่งลต่อความเสี่ยงที่จะเกิด
 8. เทคนิคการกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่องของธุรกิจ(Business Continuity Plan)
 9. การกำหนดโครงสร้างทีมกำกับเพื่อดูและการบริหารบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan)
 10. บทบาทหน้าที่ของทีมบริหารความเสี่ยง
 11. การจัดทีมสำหรับการจัดการสถานการฉุกเฉิน
 • ความเป็นผู้นำ (Leadership)
 • การวางแผนรับภัยพิบัติ (Planning)
 • การสนับสนุน (Support)
 • การดำเนินการขององค์กร (Operation)
 • ความสามารถและการประเมินผล (Performance Evaluation)
 • การปรับปรุง (Improvement)

12.Workshop 2: การจัดทำแผนการบริหาความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)

13.การสร้างวัฒนธรรม (BCM) เพื่อการนำไป Implementให้สอดคล้องกับ ISO 22301

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

 • 00-16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม และการนำเสนอ

 

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

ใบประกาศผ่านการอบรม PPT เเบบ PDF  ฟรี

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร PDPA for HR พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) อบรม 30 เม.ย.64 อ.พลกฤต

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร PDPA for HR พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) อบรม 30 เม.ย.64 อ.พลกฤต

โอนก่อนวันนี้ ราคาท่านละ 3,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

สถานที่อบรม โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก เเละ MRT สุขุมวิท

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการเก็บรักษาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลของลูกจ้าง หากข้อมูลเหล่านี้ถูกเผยแพร่โดยไม่ได้รับการอนุญาต จะส่งกระทบกับการชดเชยค่าสินไหม ต่างๆเป็นจำนวนมาก ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องควรระวังการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลพระราชบัญญัติฉบับนี้ของผู้ควบคุมส่วนบุคคล

 

วัตถุประสงค์(Objective)

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2. เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมของนายจ้าง /HRเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย การให้ความยินยอม กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิอื่น ๆ ของเจ้าของข้อมูล

3. รูปเเบบฟอร์ม นายจ้าง /HR /ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย สามารถจัดทำนโยบาย และกำหนดกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน (Personal Information) ให้สอดคล้องกับกฏหมายได้

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • ผู้นำทุกระดับ HR หรือผู้ที่สนใจ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 1. ความหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562

 2. นิยามศัพท์ของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” และ “เจ้าของข้อมูล”

 3. การจัดเก็บข้อมมูล การเผยแพร่ข้อมูล

 4. ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 5. แนวทางการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องปฏิบัติอย่างไร ผู้ใช้จะต้องมีความรับผิดชอบแบบไหน

 6. มาตรการการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล อ้างอิงจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562

 7. ความต้องการใช้ข้อมูลประเด็นที่เกี่ยวกับนายจ้าง และลูกจ้าง ต้องปฏิบัติอย่างไร

 8. ความรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา และบทลงโทษ ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 9. การจ่ายค่าสินไหม โทษปรับต่างๆ

 10. จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

 11. ผลกระทบและการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน(Personal Information) ของฝ่ายHR

 12. ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและเอกสารอะไรบ้างในฝ่ายบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายฉบับนี้

 13. ใบสมัครงาน สัมภาษณ์งานและการจ้างงานมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

 14. จะกำหนดนโยบาย/ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานอย่างไร

 15.  บทบาทหน้าที่และแนวปฏิบัติสำหรับนายจ้าง และฝ่ายบุคคล ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่การกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การกำหนดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร

  • นายจ้างมีสิทธิเรียก เก็บรักษา ใช้ ข้อมูลของพนักงานได้ทุกกรณีหรือไม่? ข้อมูลใดเรียกเก็บได้ ข้อมูลใดเรียกเก็บไม่ได้?

  • ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน กรณีใด/ประเภทใดบ้าง ต้องขอความยินยอม กรณีใด/ประเภทใด ไม่ต้องขอความยินยอมตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  • เทคนิควิธีการดำเนินการด้านขอความยินยอม จากลูกจ้างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน

  • HR Privacy Policyคืออะไร?และกรณีศึกษา/ตัวอย่าง การร่างนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (HR Privacy Policy)สำหรับพนักงาน

  • บริษัทจะแจ้งHR Privacy Policyให้พนักงานทราบได้ด้วยวิธีใดได้บ้าง?

  • กรณีศึกษา/ตัวอย่าง การจัดทำหนังสือขอให้ลูกจ้างส่งข้อมูลส่วนบุคคล

  • กรณีศึกษา/ตัวอย่าง การปรับปรุงสัญญาจ้าง

  • ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องในฝ่ายบุคคล

  • ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

 • 00-14.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การนำเสนอ

โอนก่อนวันนี้ ราคาท่านละ 3,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่อบรม: โรงแรมโกลด์ออร์คิด วิภาวดี

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

เรียน ออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานที่ “ใช่” อย่างมืออาชีพ ด้วย Competency & Behavior 17 มี.ค.64 ดร.ธธีร์ธร

เรียน ออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานที่ “ใช่” อย่างมืออาชีพ ด้วย Competency & Behavior 17 มี.ค.64

 

 

อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานที่ “ใช่” อย่างมืออาชีพ ด้วย Competency & Behavior………..

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager – บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group

รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

หลักการและเหตุผล

ในยุคปัจจุบันการคัดเลือกพนักงานนั้น ถือเป็นสิ่งที่แต่ละองค์กรล้วนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะหลายองค์กรต้องประสบกับเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ได้พนักงานไม่ตรงตามคุณสมบัติ พฤติกรรมของพนักงานไม่ดี พนักงานลาออกบ่อย ดังนั้น…..วิธีการหนึ่งในการคัดเลือกพนักงานที่มีประสิทธิภาพคือ “การคัดเลือกและสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานด้วย Competency & Behavior” ซึ่งจะช่วยให้สามารถค้นพบพนักงานที่ ”ใช่”  และสามารถที่จะตอบโจทย์สิ่งที่องค์กรต้องการได้

หลักสูตรนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้า ฝ่ายบุคคล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานได้มีแนวทางในการคัดเลือกพนักงานให้ได้ตรงใจที่ต้องการ และได้พนักงานมีประสิทธิภาพสูง  จากการคัดเลือกอย่างชาญฉลาด โดยใช้หลัก Competency  &  Behavior……… เข้ามาเป็นตัวช่วยในการประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน และสามารถทำประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กรได้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและวางหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานได้ตรงใจเหมาะสมกับงาน “Put the right man on the right job” ที่สุด โดยใช้ Competency & Behavior

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมและความสามารถและของผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานกับองค์กรได้

 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ

 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้ในการอบรม เพื่อการคัดเลือกพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Section 1 : วิเคราะห์เพื่อการคัดเลือกคนที่ ”ใช่”

 1. สาเหตุและความจำเป็นในการคัดเลือกพนักงานด้วย Competency &  Behavior

 2. ปัญหาและสาเหตุการเข้า-ออก ของพนักงานร่วมถึงความสามารถและพฤติกรรมที่ไม่ตอบโจทย์องค์กร

 3. การมองหาเพื่อตอบโจทย์สิ่งที่องค์กรและหน่วยงานต้องการให้ได้คนที่ ใช่ ด้วยการคัดเลือกโดยใช้หลัก Competency & Behavior

 4. กิจกรรม มองให้กว้าง มองให้เป็น ค้นหาสิ่งที่ต้องการในการคัดเลือกพนักงาน


Section 2 : ความท้าทายในการคัดเลือกพนักงานอย่างมืออาชีพ !!! ด้วย Competency &  Behavior

 1. การกำหนดคุณสมบัติของพนักงานด้วยหลัก Competency เพื่อการคัดเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ความรู้

 • ทักษะ

 • ทัศนคติ

 1. การกำหนดคุณสมบัติของพนักงานด้วยหลัก Behavior เพื่อการคัดเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ

 • พฤติกรรม

 1. กิจกรรม Workshop : เปลี่ยน !!! การสรรหาคัดเลือกพนักงานด้วยรูปแบบใหม่โดยยึดหลัก Competency & Behavior


Section 3 : การสัมภาษณ์สู่ความเป็นเลิศ

 1. แนวทางคำถามที่ใช้สัมภาษณ์ผู้สมัครงานโดยอาศัย Competency

 2. แนวทางคำถามที่ใช้สัมภาษณ์ผู้สมัครงานโดยอาศัย Behavior

 3. การวิเคราะห์บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สมัครงาน

 4. เทคนิคการจับโกหกของผู้สมัครงาน

 5. การประมวลผลวิเคราะห์เพื่อสรุปและหาคนที่ “ใช่” ในการสัมภาษณ์งาน


Section 4 : ฝึกปฏิบัติ

 1. กิจกรรม ฝึกการตั้งคำถาม และการใช้วิธีการทดสอบกับผู้สมัครงานโดยอาศัย Competency & Behavior

 1. กิจกรรม  คัดเลือกพนักงานอย่างไร…. ให้ได้ดังใจหวัง ด้วย Competency &  Behavior 1

 2. วิเคราะห์จุดอ่อน…จุดแข็งของผู้เข้ารับการอบรมในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงาน

 3. Action Plan : คุณจะเปลี่ยนการสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้คนที่มีคุณภาพ

 4. สรุป คำถาม – ตอบ

อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com