Online Zoom หลักสูตร วิทยากรภายในมืออาชีพ The Professional Trainer อบรม 13 ก.ค.65 อ.กัณฑ์เอนก

Online Zoom หลักสูตร วิทยากรภายในมืออาชีพ The Professional Trainer อบรม 13 ก.ค.65 อ.กัณฑ์เอนก

ราคาโปรโมรชั่น 2,500  บาท บรรยาย 09.00-16.00

จ่ายชำระ 3 ท่าน  เข้าอบรมได้ 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศแบบออนไลน์

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ปัจจุบันหลายองค์กรมีบุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะด้านในหน่วยงานของตนเอง จึงเป็นสาเหตุให้องค์กรมีความต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นเป็นวิทยากรภายในองค์กร เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอด ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เฉพาะด้านให้กับพนักงานคนอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เชื่อมั่น และเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

หลักสูตร วิทยากรภายในมืออาชีพ เน้นพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้เป็นวิทยากรมืออาชีพ (The Professional Trainer) เพราะปัญหาที่หลายองค์กรกำลังเผชิญสำหรับผู้ที่เป็นวิทยากรภายในองค์กร คือ ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในสายอาชีพหรือสายงานที่ตนปฏิบัติงาน  แต่ยังขาดความรู้ ความสามารถ และทักษะในการถ่ายทอด ดังนั้นหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เป็นวิทยากรภายในองค์กรเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การเตรียมแผนการสอน การใช้เทคนิคการสอน และรูปแบบการสอน ตลอดจนวิเคราะห์ความจำเป็นในการอบรม และวิเคราะห์ผู้เข้าอบรม เพื่อให้การดำเนินงานของวิทยากรภายในองค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายในการอบรม และบรรลุเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์ด้านการเป็นวิทยากร

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะความสามารถ และความมั่นใจในการเป็นวิทยากร

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้กระบวนการถ่ายทอดและนำเสนอเนื้อหาหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิผล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • พนักงาน

 • หัวหน้างาน

 • ผู้จัดการ

 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย 40%

 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

 • กรณีศึกษา 10%

รายละเอียดการดำเนิน

 • 1 วัน ( 6 ชั่วโมง )

หัวข้ออบรม

กิจกรรม สร้างประสบการณ์แรกพบ

 • คุณสมบัติวิทยากรภายใน

 • การเตรียมตัวของวิทยากรภายใน

เคล็ด (ไม่) ลับ การลดความกังวล

 • การทำให้ผู้เรียนสนใจตั้งแต่เริ่มปรากฎตัว

 • การสร้างความน่าเชื่อถือภายใน 3 นาทีแรก

การใช้ภาษากาย การยืน และการเคลื่อนไหว

 • การประเมินการพูด พร้อมแนวทางฝึกฝนและพัฒนา

 • การดำเนินการฝึกอบรมให้น่าสนใจ และชวนติดตาม

การเตรียมองค์ประกอบต่างๆ แบบเทรนเนอร์มืออาชีพ

 • เทคนิคการสอน การกระตุ้น เพื่อดึงศักยภาพจากผู้เรียน

 • การออกแบบโปรแกรม และการจัดเตรียมองค์ประกอบต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม

Workshop  ฝึกปฏิบัติสอนจริงรายบุคคล

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Public หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน Leadership Skills Era 4.0) อบรม 26 ก.ค.65

Public หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน Leadership Skills Era 4.0)

อบรม 26 ก.ค.65

 

จัด อบรม โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก สถานี MRT สุขุมวิท

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

 

 หัวหน้างานยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีภาวะผู้นำและการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ จะทำให้รู้จักตัวเอง, รู้จักพนักงาน, รู้จักองค์กรและมีทัศนคติเชิงบวก ทำให้การบริหารงานและทีมงานได้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ อย่างสัมฤทธิผลสำคัญโดยง่าย และเมื่อพัฒนาทีมงานโดยจัดการทำเอง จัดการพนักงาน จัดองค์การให้เหมาะสมและบริหารอย่างสร้างสรรค์แล้ว ก็จะกลายเป็นผู้นำและนักบริหารมืออาชีพที่ทรงคุณค่า

        การพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ ที่สำคัญ ของหัวหน้างานยุคใหม่นั้น จึงเป็นแนวทางที่องค์กรส่วนใหญ่อยากให้เกิดขึ้นกับผู้นำในองค์กรของตัวเองโดยการทำให้ผู้นำมี 5Q ที่สูงขึ้น

            การประยุกต์ใช้แนวทางบริหารจัดการ Q (Quotient) ต่างๆ กับเป้าหมายในชีวิตหรืองานที่ได้รับ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ย่อมทำให้ผู้นำสามารถพิชิตเป้าหมายของตัวเอง และมีความสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลรอบข้าง  รวมถึงการเป็นผู้นำที่มีจิตใจที่ดีขององค์กรและเข้าใจภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรมได้เป็นอย่างดี จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

             การเรียนรู้และนำแนวทางไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเข้าใจแนวทาง 5Q นั้น จะทำให้ผู้นำได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่แล้วอย่างเต็มที่และเต็มกำลัง นั่นก็หมายความว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลที่ดีขึ้น จึงทำให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

          หลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างานนี้มุ่งเน้นการบรรยาย และกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกเน้นWorkshop เพื่อให้หัวหน้างานทุกระดับนำความรู้จากห้องอบรมไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างมุมมองการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกของผู้นำ โดยรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด เพิ่มประสิทธิผลของการสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างลงตัว

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเรียนรู้กระบวนการของ 5Q ของผู้นำที่ดีที่มีภาวะของผู้นำ และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีรูปแบบและเห็นผล มีมุมมองปัญหาและอุปสรรคของงานที่เจออยู่ด้วยมุมมองใหม่ๆ สามารถนำวิธีการ 5Q ของผู้นำมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการบริหารทีมที่จะให้กลายเป็นสุดยอดทีมพร้อมทั้งการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน

 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของผู้นำ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อันได้แก่ การละลายพฤติกรรมระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง

 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ค้นพบ “ตัวตน” ของผู้นำในแบบฉบับที่แท้จริงของตนเอง สามารถนำพาตนเองและองค์กรที่มีความหลากหลายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้

 6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักของ 5Q ผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้

  • สนุกกับการใช้ IQ (Intelligence Quotient) แก้ปัญหาต่างๆ

  • พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ (Emotional Quotient)

  • ก้าวข้ามอุปสรรค AQ (Adversity Quotient) อย่างกล้าหาญ

  • แสดงผลงานอย่างมีคุณค่าด้วยความเป็นเจ้าของ OQ (Optimist Quotient)

  • พัฒนาตนเองเพื่ออยู่ร่วมกับสังคม UQ (Unity Quotient)  อย่างมีความสุข

หัวข้ออบรม

หลักและวิธีการจัดการงานและคนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 5Q

§  ใครคือคนที่องค์กรต้องการ

§  บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

§  ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการจัดการ (การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน)

พักรับประทานทางอาหารว่าง

§  Teamwork (การทำงานเป็นทีม)

§  Achievement Motivation (แรงจูงใจสู่ความสำเร็จ)

§  Accountability (ความรับผิดชอบอย่างผู้นำ) ซึ่งประกอบไปด้วย

§  มีวิสัยทัศน์ (Visioning Goal Setting & Leading others )

§  มีทักษะการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง (Change Management Skills)

§  สอนงานเป็นและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ (Coaching & Develop others)

พักรับประทานอาหารกลางวัน

§  มีแนวกรอบแนวคิดในการทำงาน (Conceptual Thinking)

§  มีทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรของ (Resource Management Skill)

§  กล้าตัดสินใจ (Decision Making)

§  มีทักษะการบริหารจัดการลูกน้อง (People Management Skills)

§  สามารถจูงใจลูกน้องได้ (Motivate Subordinate

พักรับประทานทางอาหารว่าง

เรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop

การบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร (Conflict Management)

Continuous Learning (การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง)

Creativity (ความคิดสร้างสรรค์)

เรียนรู้คน จากโมเดลผู้นำ 4 ทิศ

การสร้างแรงผลักดันให้ลูกน้องทำงานและมุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน

เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการงานโดยสามารถวางแผนงานที่รับมอบหมาย สั่งงาน ติดตาม ความคุม และแก้ไข ปัญหาเบื้องต้น และรายงานผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปการเรียนรู้

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Productive Management) 10 ส.ค.65

Public เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Productive Management) 10 ส.ค.65

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรม Novotel Bangkok  Sukhumvit 20 

โรงเเรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ลง สถานี BTS อโศก  ทางออกประตู 6

       การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ที่จะประสบความสำเร็จตามที่ได้วางไว้ได้อย่างดี มีองค์ประกอบมากมายที่จะนำมาพิจารณาการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และไปในทิศทางเดียวกันนั้นจะใช้ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวคงจะไม่พอต่อการถึงจุดหมายปลายทาง

          การพัฒนาระดับความสามารถ (Quotient) ในด้านต่างๆ ของหัวหน้างานยุคใหม่นั้นจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต และส่งให้ชีวิตการทำงานดีขึ้นไปด้วยจึงจะเรียกว่า การเป็นผู้นำและนักบริหารมืออาชีพ รวมทั้งหัวหน้างานยุคใหม่ต้องเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำพาทีมงานไปสู่เป้าหมายขององค์กรที่วางไว้

         การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง รวดเร็ว กว้างขวาง และมีผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในสังคม รวมถึงทุกองค์กร ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย  สามารถแข่งขันได้ และดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

         สิ่งสำคัญที่เปรียบเสมือนเป็นการเสริมสร้างทางการพัฒนาให้องค์กร คือ การที่หัวหน้างานมีทักษะของผู้นำยุคใหม่ในการสร้างทีมงาน รวมทั้งยังมีความสามารถในการจูงใจและโน้มน้าวใจทีมงานให้มีการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังต้องมีทักษะทางการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอไปด้วย

         ดังนั้นการฝึกคนในองค์กรให้มีความคิดเชิงสร้างสรรค์และสรรหานวัตกรรมใหม่ ถือได้ว่าเป็นกุญแจไขไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ หัวหน้างานจึงต้องมีทักษะและความสามารถในการจูงใจและโน้มน้าวใจทีมงาน ให้ทำตามด้วยความเต็มใจจนเกิดประสิทธิภาพซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญ รองรับการพัฒนาองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้หัวหน้างานได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ เหล่านั้น โดยเน้นการฝึกคิดออกจากกรอบประสบการณ์เดิมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

         กระบวนการทำงานแนวใหม่ จะช่วยให้หัวหน้างานสามารถจัดการกับความคิดได้อย่างมีระบบ มีแบบแผนทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้านในที่สุด เพราะฉะนั้นหัวหน้างานยุคใหม่จึงต้องเข้าใจภาวะผู้นำในยุคใหม่ และการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจและให้ธุรกิจยั่งยืนต่อไป

         หัวหน้างานยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีภาวะผู้นำและการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ จะทำให้รู้จักตัวเอง, รู้จักพนักงาน, รู้จักองค์กรและมีทัศนคติเชิงบวก ทำให้การบริหารงานและทีมงานได้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างสัมฤทธิผลสำคัญโดยง่าย และเมื่อพัฒนาทีมงานโดยจัดการทำเอง จัดการพนักงาน จัดองค์การให้เหมาะสมและบริหารอย่างสร้างสรรค์แล้ว ก็จะกลายเป็นผู้นำและนักบริหารมืออาชีพที่ทรงคุณค่า

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการ การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการของการจูงใจและโน้มน้าวใจทีมงาน ให้มีการทำงานไปทิศทางเดียวกัน

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเรียนรู้กระบวนการของผู้นำที่ดีที่มีภาวะของผู้นำ และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีรูปแบบและเห็นผล

 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการบริหารทีมโดยใช้หลักการการจูงใจและโน้มน้าวใจทีม ให้กลายเป็นสุดยอดทีม

 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของผู้นำ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อันได้แก่ การละลายพฤติกรรมระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง

 6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ค้นพบ “ตัวตน” ของผู้นำในแบบฉบับที่แท้จริงของตนเอง สามารถนำพาตนเองและองค์กรที่มีความหลากหลายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้

ลักษณะของการอบรม

       เป็นการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการ ผ่าน Work Shop และกิจกรรมต่างๆ โดยใช้เครื่องมือ OD (Organization Development) ที่หลากหลายประเภทผสมผสานกัน เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาทางวิชาการให้เข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิธีการ

 1. บรรยายเนื้อหาวิชาการประกอบการทำ Work Shop และกิจกรรมกลุ่ม

 2. การใช้เครื่องมือทางด้าน OD tools และเทคนิคการฝึกอบรมหลายประเภท เช่น

 • Ai (Appreciative Inquiry)

 • Dialogue สุนทรียะสนทนา

 • เกมพฤติกรรม

 • Work Shop

 • การระดมความคิด

 

 หัวข้อสำคัญในการเรียนรู้

 • หัวหน้างานในฐานะผู้นำ ต้องมีภาวะผู้นำอย่างไร

 • ทำอย่างไร หัวหน้างานถึงเก่งคน จูงใจคน ชนะใจคน และอยู่ในใจคน

 • บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการผลิต

 • หลักและวิธีการจัดการงานและคนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

 • หลักการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพของหัวหน้างาน

 • Teamwork (การทำงานเป็นทีม)

 • Achievement Motivation (แรงจูงใจสู่ความสำเร็จ)

 • Accountability (ความรับผิดชอบอย่างผู้นำ)

 • มีวิสัยทัศน์ (Visioning Goal Setting & Leading others )

 • มีทักษะการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง (Change Management Skills)

 • สอนงานเป็นและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ (Coaching & Develop others)

 • มีแนวกรอบแนวคิดในการทำงาน (Conceptual Thinking)

 • มีทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรของ (Resource Management Skill)

 • กล้าตัดสินใจ (Decision Making)

 • มีทักษะการบริหารจัดการลูกน้อง (People Management Skills)

 • สามารถจูงใจลูกน้องได้ (Motivate Subordinate)

 • การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

 • การบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร (Conflict Management)

 • Continuous Learning (การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง)

 • Creativity (ความคิดสร้างสรรค์)

 • เรียนรู้คน จากโมเดลผู้นำ 4 ทิศ

 • การสร้างแรงผลักดันให้ลูกน้องทำงานและมุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

 • ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน

 • เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการงานโดยสามารถวางแผนงานที่รับมอบหมาย สั่งงาน ติดตาม ความคุม และแก้ไข ปัญหาเบื้องต้น และรายงานผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ให้เป็นที่ยอมรับของลูกน้องและบริษัท

 • จิตวิทยาในการสร้างแรงจูงใจและการให้กำลังใจลูกน้อง เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานของหัวหน้างาน

 • เทคนิคในการควบคุมอารมณ์ (EQ) เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกับลูกน้อง

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 1. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการ การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการของการจูงใจและโน้มน้าวใจทีมงาน ให้มีการทำงานไปทิศทางเดียวกัน

 3. ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเรียนรู้กระบวนการของผู้นำที่ดีที่มีภาวะของผู้นำ และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีรูปแบบและเห็นผล

 4. ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการบริหารทีมโดยใช้หลักการการจูงใจและโน้มน้าวใจทีม ให้กลายเป็นสุดยอดทีม

 5. ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของผู้นำ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อันได้แก่ การละลายพฤติกรรมระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง

 6. ผู้เข้าอบรมได้ค้นพบ “ตัวตน” ของผู้นำในแบบฉบับที่แท้จริงของตนเอง สามารถนำพาตนเองและองค์กรที่มีความหลากหลายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้

รูปแบบหลักสูตร

1.การบรรยาย                                                      30 %

2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop    70%

ค่าอบรมสัมมนา

ท่านละ 3,ต00 บาท/วัน

สมัครอบรม 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

สมัครอบรม 3 ท่านขึ้นไปท่านละ 3,200/วัน ราคา 2 วัน 6,000 บาท/คน

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรม Novotel Bangkok  Sukhumvit 20 

โรงเเรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ลง สถานี BTS อโศก  ทางออกประตู 6

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Training Zoom 6 ชั่วโมง หลักสูตร : การวิเคราะห์ และ วางแผนธุรกิจ เพื่อใช้ในการบริหารงาน “Business Model Canvas” (BMC) อบรม 19 ก.ค.65

Training Zoom 6 ชั่วโมง หลักสูตร : การวิเคราะห์ และ วางแผนธุรกิจ เพื่อใช้ในการบริหารงาน “Business Model Canvas” (BMC) อบรม 19 ก.ค.65

 

อัตราค่าลงทะเบียนอบรม 

2,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) 09.00-16.00

พิเศษลงทะเบียน 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้ผู้อบรมเจ้าใจรูปแบบกลยุทธ์ต่างในการบริหารงาน เพื่อสรุปแผนธุรกิจในกระดาษแผ่นเดียว

 2. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดแนวคิดกลยุทธ์ แต่ละรูปแบบ

 3. สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในองค์กรให้ได้ผลชัดเจน

 4. นำกลยุทธ์ต่างๆ ไปใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

 5. เพื่อให้เข้าใจกลยุทธ์ต่างๆที่มีมากมาย แต่ให้ใช้ได้และเข้าใจ

 6. เชื่อมโยงถูกต้องในธุรกิจไม่หลงประเด็น

 7. วิเคราะห์ธุรกิจของตัวเอง เพื่อค้นพบจุดอ่อนจุดแข็งของธุรกิจ

 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม  : ผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐาน ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

การประเมินผล  :  การทำ Work Shop

 

ลักษณะการอบรม  :  บรรยายพร้อมการทำ Workshop เพื่อให้ผู้อบรมสนุกกับการเรียนรู้

หัวข้ออบรม

 • ทำความรู้จักแผนผังโมเดลธุรกิจ

 • เรียนรู้เพื่อตอบคำถามสำคัญทางธุรกิจ 4 ข้อ คือ ทำอะไร (What?) ทำเพื่อใคร (Who?) ทำอย่างไร (How?) และทำแล้วคุ้มค่าเพียงใด (Money) ขององค์กร

***Work Shop*** Self Assessment / องค์กร และ ผู้บริหาร

 • ทำความรู้จัก แผนผังโมเดลธุรกิจ

 • เรียนรู้ Business Model Canvas เครื่องมือใหม่สำหรับ เริ่ม

  ต้นธุรกิจ หรือปรับปรุงธุรกิจเดิมให้เติบโต 9 องค์ประกอบของ BMC

Customer Segments กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • แบ่งกลุ่มลูกค้าอย่างไรให้ได้กำไรสูงสุด? ลูกค้าแบบไหนเหมาะกับธุรกิจคุณ?

 • อายุ การศึกษา ที่อยู่อาศัย อื่นๆ

***Work Shop*** Customer Segments 

Value Propositions  สิ่งที่นำเสนอแก่ลูกค้า

 • การสร้างจุดขายอย่างไรให้ โดนใจลูกค้าและชนะคู่แข่งอย่างขาดลอย?

 • คุณค่าของสินค้าและบริการทำไมต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า

  • เรียนรู้ ส่วนประสมทางการตลาด (4P-7P)

  ***Work Shop*** Value Proposition

  Channels & Strategies in each stage ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า

  • การโฆษณาและประชาสัมพันธ์อย่างได้ผล ผ่านความเข้าใจลูกค้าในแต่ละขั้นตอน

  • ช่องทางเข้าถึงลูกค้า ทั้งแบบ Offline และ Online

  ***Work Shop*** Value Proposition

 • Customer Relationships การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 

  • ออกแบบสินค้าและบริการรวมทั้งช่องทางเข้าถึงลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้า

  • รักษาลูกค้าอย่างไรให้อยู่กับเราไปนานและบอกต่อลูกค้ารายอื่น?

  ***Work Shop*** Customer Relationships 

  Revenue Streams รายได้ของกิจการ

  • การวางแผนรายได้ ที่คุณทำตามเพื่อเพิ่มยอดขายได้ทันที

  • List รายการรายได้ตามกลุ่มเป้าหมาย

  ***Work Shop*** Revenue Streams

  Key resource ทรัพยากรหลัก

  • การใช้วัตถุดิบเครื่องมือเครื่องจักร และคนงานรวมทั้งทรัพยากรอะไรอีกที่จะผลิตสินค้าหรือบริการที่เราขายอยู่นั้น

  • ระบุต้องใช้เงินทุนมากหรือน้อยเพียงใด

  ***Work Shop*** Key resource

  Key activities กิจกรรมหลัก

  • กิจกรรมสำคัญที่คุณต้องเลือก focus

  • List รายการกิจกรรมหลักของโครงการที่จะลงมือทำ

  ***Work Shop*** Key activities

  Key partners คู่ค้าและเครือข่ายสนับสนุน

  • เครือข่ายพันธมิตรเพื่อลดต้นทุนและสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

  • หุ้นส่วนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

  ***Work Shop*** Key partners

  Cost structure โครงสร้างต้นทุน 

  • ต้นทุนของสินค้า รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งคงที่และผันแปร

  • วิธีการต่างๆในการลดต้นทุน

  ***Work Shop*** Cost structure

  • เชื่อมโยงกลยุทธ์ และกำหนดลงใน CANVAS ปัจจุบัน

  เชื่อมโยงกลยุทธ์และกำหนดลงใน CANVAS แผน 5 ปี

 

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกออกเเบบเพิ่มจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

http://www.tesstraining.com

confirm ยืนยันจัด Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในการทำงาน (Risk Management) อบรม 31 มกราคม 66 โดย อ.พลกฤต โสลาพากุล

confirm ยืนยันจัด Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในการทำงาน (Risk Management) อบรม 31 มกราคม 66 โดย อ.พลกฤต โสลาพากุล

 

ราคา  2,500  บาท บรรยาย 09.00-16.00

โปรโมรชั่นสมัคร 3 ท่าน เเถม 1 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

หลักการและเหตุผล

      “ความเสี่ยง” นิยาม หรือคำจำกัดความที่นำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง คือ เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น    ภายในสถานการณ์ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสำเร็จต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร หรือ อาจเป็นผลลัพธ์ใด ๆ จากการกระทำทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจของการตัดสินใจกระทำการ

      กล่าวได้ว่า การบริหารความเสี่ยง คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินกิจกรรม แผนงาน หรือ โครงการต่าง ๆ โดยลดเหตุปัจจัยของโอกาสในการที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและความรุนแรงของความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบอย่างเป็นระบบภายใต้ความต้องการการบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ขององค์กรได้

      การบริหารจัดการธุรกิจของกิจการประเภทต่าง ๆ ยอมรับแนวคิดของการตัดสินใจบนฐานความเสี่ยง (Risk-Based Approach) มากขึ้น แต่ความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจบนฐานความเสี่ยง (Risk-Based Approach) ยังอยู่ที่กระบวนการของการนําเอาแนวคิดของการตัดสินใจบนฐานความเสี่ยงมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วย เพราะกิจการแต่ละกิจการมีโครงสร้างที่ไม่เหมือนกัน ต้องทําให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างประสิทธิผลอย่างแท้จริง ไม่เช่นนั้นกิจการที่ดําเนินการอาจจะเกิดความเข้าใจผิดว่า การบริหารจัดการบนฐานความเสียงไม่ได้ผลและละเลิกไปเสียก่อน

        การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ แนวทางการบริหารความเสี่ยงจึงได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะส่งผล ต่อการเป็นองค์กรที่มีระบบการกำกับดูแลที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อการก้าวไปสู่องค์กรที่มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักของการประเมินความเสี่ยงในงานที่ทำ

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผล และการจัดทำรายงาน

 

หัวข้อการอบรม (Course Outline)

 1.   สร้างความเข้าใจความหมายของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ขององค์กร

    วินิจฉัย เป้าหมาย พันธกิจ เพื่อดูความสอดคล้องว่าเป็นไปในทิศทางใด

    สรุปผลวินิจฉัย และทำฉันทามติ ร่วมกัน

    ความหมายและหลักการบริหารความเสี่ยง

    ความเสี่ยงระดับองค์กร

    ความเสี่ยงระดับธุรกิจ

    ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

    พักเบรก

    ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

    ประโยชน์ทางตรง

    ประโยชน์ทางอ้อม

    กระบวนการบริหารความเสี่ยง

    การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

    การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

    การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

    พักกลางวัน

    การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

    กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

    การติดตามผล (Monitoring)

    เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยง

    SWOT สภาพปัจจุบัน และอนาคต

    พักเบรก

    ความสามารถของการระบุความเสี่ยงจากงานที่ทำ

    ระหว่างหัวหน้างาน และผู้ใต้บังคับบัญชา

    เทคนิคการบริหารความไม่แน่นอนบนความเสี่ยงในภาวะวิกฤต

    การหลีกเลี่ยง (Avoid)

    การร่วมจัดการ (Share)

    การลด (Reduce)

    การยอมรับ (Accept)

    การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล และจัดทำรายงาน

    Workshop กิจกรรมกลุ่ม การจัดทำแผน การติดตามประเมินผล และทำรายงาน

  ถาม-ตอบ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานการบริหารความเสี่ยง บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร และบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงตามหลักการบริหารตามมาตรฐานสากล

2.ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงกลยุทธ์ กลวิธี และระบบการจัดการความเสี่ยง

3.ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

4.ผู้เข้าอบรมได้แนวทางการนำการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไปปรับใช้ในองค์กรของตน  อย่างเหมาะสมเทคนิคในการขยายฐานลูกค้าของสินค้าและบริการ

5.ผู้เข้าอบรมได้สร้างความได้เปรียบและความสำเร็จด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยง

6.ผู้เข้าอบรมได้รู้วิธีการทำงานเพื่อลดและขจัดความเสี่ยงในองค์กร

7.ผู้เข้าอบรมได้ทราบความเปลี่ยนแปลงของภาวะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร

8.ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจถึงเหตุและผลที่ถูกต้องในบริหารความเสี่ยง

9.ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจในการใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)

 

รูปแบบหลักสูตร

1.การบรรยาย                                                      30 %

 1. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop   70%

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

confirm ยืนยันจัด Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) อบรม 20 ส.ค.65 โดย อ.พลกฤต โสลาพากุล

confirm ยืนยันจัด Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) อบรม 20 ส.ค.65 โดย อ.พลกฤต โสลาพากุล

 

ราคา  2,500  บาท บรรยาย 09.00-16.00

โปรโมรชั่นสมัคร 3 ท่าน เเถม 1 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

หลักการและเหตุผล

      “ความเสี่ยง” นิยาม หรือคำจำกัดความที่นำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง คือ เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น    ภายในสถานการณ์ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสำเร็จต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร หรือ อาจเป็นผลลัพธ์ใด ๆ จากการกระทำทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจของการตัดสินใจกระทำการ

      กล่าวได้ว่า การบริหารความเสี่ยง คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินกิจกรรม แผนงาน หรือ โครงการต่าง ๆ โดยลดเหตุปัจจัยของโอกาสในการที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและความรุนแรงของความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบอย่างเป็นระบบภายใต้ความต้องการการบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ขององค์กรได้

      การบริหารจัดการธุรกิจของกิจการประเภทต่าง ๆ ยอมรับแนวคิดของการตัดสินใจบนฐานความเสี่ยง (Risk-Based Approach) มากขึ้น แต่ความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจบนฐานความเสี่ยง (Risk-Based Approach) ยังอยู่ที่กระบวนการของการนําเอาแนวคิดของการตัดสินใจบนฐานความเสี่ยงมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วย เพราะกิจการแต่ละกิจการมีโครงสร้างที่ไม่เหมือนกัน ต้องทําให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างประสิทธิผลอย่างแท้จริง ไม่เช่นนั้นกิจการที่ดําเนินการอาจจะเกิดความเข้าใจผิดว่า การบริหารจัดการบนฐานความเสียงไม่ได้ผลและละเลิกไปเสียก่อน

        การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ แนวทางการบริหารความเสี่ยงจึงได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะส่งผล ต่อการเป็นองค์กรที่มีระบบการกำกับดูแลที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อการก้าวไปสู่องค์กรที่มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานการบริหารความเสี่ยง บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร และบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงตามหลักการบริหารตามมาตรฐานสากล

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงกลยุทธ์ กลวิธี และระบบการจัดการความเสี่ยง

 3. เพื่อให้ผู้เข้าการอบรมได้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แนวทางการนำการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไปปรับใช้ในองค์กรของตน อย่างเหมาะสมเทคนิคในการขยายฐานลูกค้าของสินค้าและบริการ

 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างความได้เปรียบและความสำเร็จด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยง

 6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีการทำงานเพื่อลดและขจัดความเสี่ยงในองค์กร

 7. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบความเปลี่ยนแปลงของภาวะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร

 8. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงเหตุและผลที่ถูกต้องในบริหารความเสี่ยง

 9. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)

 

หัวข้อการอบรม (Course Outline)

 1. ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และความจำเป็นที่องค์กรควรต้องปฏิบัติตามหลักการบริหารตามมาตรฐานสากล ด้วยกลไกและระบบการจัดการ เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management)

 • บทบาทและหน้าที่ ที่บริษัทต้องปฏิบัติตามหลักการมาตรฐานสากล ประกอบด้วย

 • อบรมบริการ การควบคุมภายใน (Internal Control)

 • อบรมบริการ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

 • อบรมบริการ การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรโดยรวม (Enterprise Risk Management) ฯลฯ

 1. ระบบงานการบริหารความเสี่ยง

   2.1  การสร้างความตระหนัก ให้ความสำคัญในงานบริหารความเสี่ยงตามหลักการบริหารตามมาตรฐานสากล

   2.2 ความรู้ และความเข้าใจ ในงานระบบบริหารความเสี่ยง ประกอบ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยงต่อผลประกอบการด้านต่าง ๆ การจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (Risk Prioritization) และการกำหนดรูปแบบการจัดการความเสี่ยง เพื่อเผชิญกับความไม่แน่นอน (Uncertainty) และการไม่ละทิ้งโอกาส

   2.3 กลยุทธ์วิธีการ กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Strategy & Treatment) หลักการ แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

 • อบรมบริการ การวิเคราะห์ ความเสี่ยง

 • อบรมบริการ การระบุความเสี่ยง

 • อบรมบริการ การประเมินความเสี่ยง

 1. การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง

การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) กลไกและระบบเพื่อประกอบ การจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง

การสร้างความสนใจในการบริหารความเสี่ยง

 • ระบบการบริหารความเสี่ยง

 • การประเมินความเสี่ยง

 • เทคโนโลยีใหม่ๆ และความรู้ “งูๆ ปลาๆ” เป็นที่มาของความเสี่ยง

 • องค์ประกอบของความสำเร็จที่ซ่อนอยู่ในความไม่ประมาท

 • นโยบายบริหารความเสี่ยง

 • วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง

 • กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการทำแผนบริหารความเสี่ยง

 • การพัฒนาทัศนคติในงานที่ปฏิบัติอย่างระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยง

 • ปัจจัยเสี่ยงที่คอยส่งผลกระทบ สร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวให้แก่องค์กร

 • ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

4.การใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)

      ความเข้าใจในเรื่องของ Risk Map เพื่อหาความสัมพันธ์ของ Root Cause จากปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อปัจจัยอื่น ๆ ทั้งในระดับองค์กร เช่น Stratigic Risk – S, Operational Risk – O, Financial Risk/Reporting Risk – F, Compliance Risk – C ตามแนวทางของ COSO – ERM รวมถึง Root Cause จากความเสี่ยงที่มีผลกระทบในระดับขั้นตอน + กระบวนการ + กิจกรรม ของ                 จุดอ่อนในแต่ละกรอบข้างต้น ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับกรอบการควบคุมด้านอื่น ๆ ในทุกมุมมอง ทั้งด้าน IT และ Non – IT นั้น จะมีประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก ถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจและควบคุมความเสี่ยงจากต้นเหตุที่แท้จริง ก็จะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผลต่อเนื่องจากความเสี่ยงที่มาจากต้นเหตุนั้นได้เป็นอย่างมาก และบางกรณีอาจได้ทั้งหมด

 เกณฑ์การประเมิน Risk Map

 1. การกำหนดสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง และกำหนดระดับความรุนแรงของสาเหตุนั้น

 2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงในระดับองค์กร และความสัมพันธ์ของสาเหตุ (ต้นเหตุ –> ปลายเหตุ)

 3. การวิเคราะห์ผลกระทบทั้งเชิงการเงิน และมิใช่เชิงการเงิน (กระทบมาก/น้อย) ระหว่าง

3.1. ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

3.2. สาเหตุกับสาเหตุ

3.3. ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ

 1. การนำ Risk Map ไปใช้ในการกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยง ทุกกิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง จะต้องมีความสอดคล้องกับสาเหตุและจัดลำดับตามระดับความรุนแรงของสาเหตุ รวมถึงความสัมพันธ์อื่นที่มากระทบต่อสาเหตุนั้น

 2. การสร้างความเข้าใจในเรื่อง Risk Map ให้กับบุคลากรในองค์กร และวาระการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และ Risk Owner ทุกปัจจัยเสี่ยง

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานการบริหารความเสี่ยง บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร และบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงตามหลักการบริหารตามมาตรฐานสากล

2.ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงกลยุทธ์ กลวิธี และระบบการจัดการความเสี่ยง

3.ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

4.ผู้เข้าอบรมได้แนวทางการนำการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไปปรับใช้ในองค์กรของตน  อย่างเหมาะสมเทคนิคในการขยายฐานลูกค้าของสินค้าและบริการ

5.ผู้เข้าอบรมได้สร้างความได้เปรียบและความสำเร็จด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยง

6.ผู้เข้าอบรมได้รู้วิธีการทำงานเพื่อลดและขจัดความเสี่ยงในองค์กร

7.ผู้เข้าอบรมได้ทราบความเปลี่ยนแปลงของภาวะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร

8.ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจถึงเหตุและผลที่ถูกต้องในบริหารความเสี่ยง

9.ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจในการใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)

 

รูปแบบหลักสูตร

1.การบรรยาย                                                      30 %

 1. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop   70%

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Online Zoom ยืนยัน   หลักสูตร รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน การเตรียมความพร้อมรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบรม 19 ส.ค.65

Online Zoom ยืนยัน   หลักสูตร รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน การเตรียมความพร้อมรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบรม 19 ส.ค.65

ราคาโปรโมรชั่น 2,500 บาท บรรยาย 09.00-16.00

โปรโมรชั่นสมัคร 3 ท่าน ท่านละ ท่านเเถม 1 ท่าน เข้าอบรมได้ 4 ท่าน

 

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

 

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นบนโลกดิจิทัลซึ่งเทคโนโลยีช่วยให้การเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูล การใช้งาน ทำได้ง่ายและรวดเร็ว ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลของผู้บริโภคมาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับองค์กร แต่ในทางกลับกันข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ พฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร ที่สามารถระบุถึงตัวเจ้าของข้อมูลได้ถือเป็น “ข้อมูลส่วนบุคคล” เจ้าของข้อมูลเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้งาน ผู้ประกอบการไม่สามารถเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการและนำไปวิเคราะห์ได้โดยพลการ

หลักสูตร รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความคุ้มครอง และสามารถตรวจสอบผู้มีหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเจ้าของข้อมูล ต่อการดำเนินธุรกิจ กฎหมายฉบับนี้จึงส่งผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลและต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ดังนั้นเจ้าของสถานประกอบกิจการ/ผู้บริหาร/HR และลูกจ้าง ต้องศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้อง เนื่องจากผู้ฝ่าฝืนมีโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และโทษปรับที่มีอัตราสูงมาก

 

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และบทลงโทษ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงการดำเนินกิจการให้สอดคล้อง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในบทบาท หน้าที่ การบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ไปถ่ายทอดต่อ และไปปรับใช้ภายในองค์กรได้อย่างถูกต้อง

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • เจ้าของกิจการ

 • ผู้บริหาร

 • หัวหน้างาน

 • พนักงาน

 • บุคคลทั่วไป

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย 40%

 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

 • กรณีศึกษา 10%

 

วิทยากรบรรยาย (Lecturer)

 • อาจารย์กัณฑ์อเนก เอี่ยมปัญญาสกุล

 

รายละเอียดการดำเนิน

 • 1 วัน ( 6 ชั่วโมง )

 

 

 • เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 • ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม (ถ้ามี)

 • เตรียมความพร้อมในการอบรมร่วมกัน

 • ปรับมุมมองเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

 • วัตถุประสงค์ของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • เจตนารมณ์ของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • สถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตาม พรบ.

 • ขอบเขตของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • หลักการให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • หลักการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • หลักการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • หลักการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • บทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูล่วนบุคคล

 • บทบาทหน้าที่ขงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 • บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • บทกำหนดโทษของผู้ละเมิด พรบ.

 • แนวทางดำเนินการข้อมูลที่เก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผย ก่อน พรบ. บังคับใช้

 • แนวทางในการดำเนินการเมื่อ พรบ. มีผลบังคับใช้

 • ทำแบบทดสอบหลังการอบรม (ถ้ามี)

 • วิทยากรบรรยาย

  ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น Workshop

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com