Public Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร ทักษะความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม รุ่นที่ 5 (Excellent Leadership Skills) : 31 มกราคม 2566

Public Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร ทักษะความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม รุ่นที่ 5 (Excellent Leadership Skills) : 31 มกราคม 2566

 

บุคลากร (Man) คือทรัพยากรทางการบริหารที่สำคัญที่สุดขององค์กร เพราะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ทางธุรกิจให้กับองค์กรได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำทุกระดับในองค์กรที่ต้องมีภาวะผู้นำ มีภาวะผู้นำในการบริหารอารมณ์ มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผู้นำการสื่อสาร มีภาวะผู้นำการสร้างแรงจูงใจ มีภาวะผู้นำการบริหารทีมงาน มีภาวะผู้นำการบังคับบัญชา และเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างการยอมรับและศรัทธา ความไว้เนื้อเชื่อใจจากทีมงาน   ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และเต็มใจให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ (KPI / OKR) ด้วยเหตุนี้องค์กรยุคใหม่จึงมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ (Managerial Competency) เรื่องภาวะผู้นำ เพื่อยกระดับศักยภาพของบุคลากรในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (Competitive Advantage)

 

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นจากประสบการณ์ของวิทยากรในการจัดทำ Leadership Program ขององค์กรธุรกิจชั้นนำ ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ในการเรียนรู้ทั้ง Soft Skills และ Hard Skills ในแบบ “กระชับ เข้าใจง่าย และใช้ปฏิบัติได้งานจริง” 

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

 1. สามารถอธิบายหลักการ แนวปฏิบัติ และเทคนิคการพัฒนาภาวะผู้นำในองค์กรได้

 2. สามารถพัฒนาภาวะผู้นำมืออาชีพยุคใหม่ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสร้างแรงจูงใจ ทักษะการบริหารทีมงาน ศิลปะการบังคับบัญชา และทักษะการเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์

 3. สามารถนำความรู้และเทคนิคต่างๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นำของตนเองได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่  1  :  สุดยอดภาวะผู้นำขั้นเทพ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” (Excellent leadership)

 • ผู้นำ (Leader) VS ภาวะผู้นำ (Leadership)

 • ผู้นำ 5 ระดับ…ท่านเป็นผู้นำทีมงานในระดับไหนหนอ ?

 • ภาวะผู้นำ 8 แบบ ที่เจ้านายชื่นชม ลูกน้องชื่นชอบ

 • ภาวะผู้นำแบบ “เข้าใจ -> เข้าถึง -> พัฒนา” ในการบริหารให้ทีมงานคนอยากอยู่ อยากทำงานด้วย

ส่วนที่  2  :  ภาวะผู้นำในการบริหารอารมณ์ (Leadership in emotional management)

 • แนวทางการบริหารอารมณ์ตนเอง

 • เทคนิคและวิธีการบริหารอารมณ์ตนเอง เมื่อโดนลูกน้องนินทา

ส่วนที่  3  :  ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership)

 • 6 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 • 6 บทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 • 3 หน้าที่ของผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง

 • แนวทางการบริหารความเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติ Change งาน Change องค์กร 

ส่วนที่  4  :  สุดยอดภาวะผู้นำการสื่อสาร ให้งานได้ผลให้คนได้ใจ (Excellent leadership in effective communication)

 • การสื่อสารและประสานงานให้ทำงานเป็น Teamwork

 • ภาวะผู้นำการสื่อสารแบบ Positive Communication

 • ภาวะผู้นำการสื่อสารในฐานะตัวแทนองค์กร ที่ผู้บริหารระดับสูงปรารถนา

 • ภาวะผู้นำการสื่อสารที่ทีมงานปรารถนา

 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติแปลงภาวะผู้นำการสื่อสารสู่การปฏิบัติจริงในองค์กร

ส่วนที่  5  :  สุดยอดภาวะผู้นำการสร้างแรงจูงใจ ให้ทีมงานมีไฟในการทำงาน (Excellent leadership in effective motivation)

 • จิตวิทยาการจูงใจทีมงาน

 • ภาวะผู้นำการจูงใจทีมงานอย่างมีประสิทธิผล

 • เทคนิคและวิธีการสร้างแรงจูงใจทีมงานสำหรับผู้นำขั้นเทพ

 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์แรงจูงใจให้เหมาะกับทีมงาน 16 ลักษณะและพฤติกรรมการทำงาน

 • 7 ข้อควรระวัง ไม่ให้ล้มเหลวในการจูงใจทีมงาน

ส่วนที่  6  : สุดยอดภาวะผู้นำการบริหารทีม ให้ยกระดับผลการปฏิบัติงาน (Excellent leadership in team management)

 • เทคนิคและวิธีการบริหารทีมงานให้ยกระดับผลการปฏิบัติงาน

 • การสร้างความผูกพันต่อองค์กรสำหรับผู้นำขั้นเทพ (Employee Engagement for Excellent Leaders)

 • 10 เทคนิคสำหรับผู้นำในการสร้างความผูกพันในทีมงาน (Engagement Techniques)

 • แนวทางการบริหารความขัดแย้งในทีมงาน

ส่วนที่  7  :  สุดยอดภาวะผู้นำการบังคับบัญชา (Excellent leadership in effective command)

 • ภาวะผู้นำในการบริหารและปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาหลากหลาย Generation

 • ศิลปะการบังคับบัญชาสำหรับผู้ขั้นเทพ

 • แนวทางการปกครองบังคับบัญชาทีมงาน และพิจารณาโทษทางวินัยอย่างสร้างสรรค์

 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์การปกครองบังคับบัญชาทีมงาน 16 ลักษณะและพฤติกรรมการทำงาน

ส่วนที่  8  : Excellent Leadership ด้วยการเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic leaders)

 • ผู้นำกับการบริหารกลยุทธ์

 • 3 ขั้นตอนหลักในการบริหารกลยุทธ์ (Strategic Management Process)

 • แนวทางการผ่องถ่ายกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (Strategic Cascade) ด้วย Balance Scorecard

 • แนวทางการแปลง KPI สู่การปฏิบัติด้วย Action Plan

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และผู้สนใจทั่วไป

 

รูปแบบ/วิธีการเรียนรู้ 

o  การบรรยาย (Lecture)   

o  การทำ Workshop เชิงปฏิบัติการ

o  การนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

o  การตอบข้อซักถาม : เพื่อเสริมสร้างความรู้เข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

 

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 33 ปี

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) :  

รุ่นที่  5  วันที่  31  มกราคม  2566  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

 

สถานที่อบรม (VENUE) : 

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ

 

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการทำงาน (Team Development linked Business Direction & Work) : 30 มกราคม 2566

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการทำงาน (Team Development linked Business Direction & Work) : 30 มกราคม 2566

ทำไมหลายองค์กรยังจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรแบบเดิม ๆ ทั้งที่ไม่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ทั้งเวลาและงบประมาณในการพัฒนาทีมงาน ???

จะดีกว่าไหมถ้าจะอบรมหรือพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และการทำงาน

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 

 1. สามารถอธิบายแนวทางการพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการทำงานได้

 2. สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้การพัฒนาทีมงานที่ไม่มี Value  และกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม

 3. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการเลือกใช้เครื่องมือการพัฒนาขีดความสามารถทีมงานอย่างมืออาชีพได้

 4. สามารถวิเคราะห์และกำหนด Competency ในการเตรียมจัดทำ Training & Development Road Map ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม

 5. สามารถประเมินขีดความสามารถ (Competency Assessment) ในการวิเคราะห์หา Competency Gap ของทีมงานในการเตรียมจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม

 6. สามารถวิเคราะห์และกำหนด Skill ในการเตรียมจัดทำ Skill Matrix / OJT Matrix ของแผนกให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม

 7. เสริมสร้างและพัฒนาวิธีการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ Training Road Map, IDP และ Skills Matrix

 8. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาทีมงาน (Development Follow up) ได้

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่   1  :  ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการทำงาน (Team Development Introduction)

 • ความสำคัญของการพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการทำงาน

 • ใครบ้างหนอที่ “ต้อง” มีส่วนร่วมพัฒนาทีมงานของเรา ?

 • สาเหตุของความไม่คุ้มค่ากับการลงทุนทั้งเวลาและงบประมาณในการพัฒนาทีมงาน

 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้การพัฒนาทีมงานที่ไม่มี Value  และกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไข

ส่วนที่   2  :  การเลือกใช้เครื่องมือการพัฒนาขีดความสามารถทีมงานอย่างมืออาชีพ (Team Development Tools)

 • เทคนิคการใช้ Training & Development Road Map ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน

 • เทคนิคการใช้ Individual Development Plan (IDP) ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน

 • เทคนิคการใช้ Skill Matrix / OJT Matrix ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน

ส่วนที่   3  : เทคนิคการใช้ Training & Development Road Map ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน

 • ขั้นตอนและเทคนิคการจัดทำ Training & Development Road Map ยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

 • วิธีการวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อการพัฒนา Competency ทีมงาน ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และการทำงาน

 • ตัวอย่างที่ 1 : Training & Development Road Map ยุคใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และการทำงาน

 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และกำหนด Competency ในการเตรียมจัดทำ Training & Development Road Map แต่ละสายงาน 

ส่วนที่   4  :  เทคนิคการใช้ Individual Development Plan (IDP) ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน

 • ขั้นตอนและเทคนิคการจัดทำ IDP ยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

 • วิธีการวิเคราะห์และประเมิน Competency ทีมงาน ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และการทำงาน

 • ตัวอย่างที่ 2 : แบบฟอร์ม Competency Assessment ในการวิเคราะห์ Competency Gap

 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติ Competency Assessment ในการวิเคราะห์หา Competency Gap ของทีมงานในการเตรียมจัดทำ IDP

 • แนวทางการจัดทำ IDP ให้สอดคล้องกับ Competency Gap ของทีมงานรายบุคคล

 • ตัวอย่างที่ 3 : แผนพัฒนาทีมงานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)

ส่วนที่   5  :  เทคนิคการใช้ Skill Matrix / OJT Matrix ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน

 • ขั้นตอนและเทคนิคการจัดทำSkill Matrix / OJT Matrix ยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

 • วิธีการวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อการพัฒนา Skills ทีมงานของแต่ละแผนก ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร

 • ตัวอย่างที่ 4 : แบบฟอร์มSkill Matrix / OJT Matrix ยุคใหม่

 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Skill ในการเตรียมจัดทำ Skill Matrix / OJT Matrix แต่ละแผนก ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร

 • เทคนิคการสอนงานแบบ Effective OJT

ส่วนที่  6  : วิธีการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ Training Rod Map, IDP และ Skills Matrix (Development Method)

 • วิธีรการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ Training Road Map, IDP และ Skills Matrix

ส่วนที่  7  : วิธีการติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาทีมงาน (Development Follow up)

 • แนวทางการติดตาม การประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาทีมงานยุคใหม่ด้วย Result ของความสามารถ

 • การบันทึกประวัติการพัฒนาและรายงานผลแบบ Visual Control

รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ :

 • การบรรยาย (Lecture) 

 • การแชร์ประสบการณ์

 • การจัดทำ Workshop เชิงปฏิบัติการ

 • การถามตอบ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และ HRD

 

วิทยากร : ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 33 ปี

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

วันและเวลาสัมมนา : 

วันที่  30  มกราคม  2566  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่สัมมนา : 

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ

 

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานขาย ด้วย Competency & Behavior… (อบรม 25 ม.ค. 2566) อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานขาย ด้วย Competency & Behavior… (อบรม 25 ม.ค. 2566) อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

25 มกราคม 2566
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

          ในยุคปัจจุบันการคัดเลือกพนักงานขายนั้น ถือเป็นสิ่งที่แต่ละองค์กรล้วนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะหลายองค์กรต้องประสบกับเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ได้พนักงานขายไม่ตรงตามคุณสมบัติ พฤติกรรมของพนักงานขายไม่ดี พนักงานขายลาออกบ่อย ดังนั้น…..วิธีการหนึ่งในการคัดเลือกพนักงานขายที่มีประสิทธิภาพคือ “การคัดเลือกและสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานขายด้วย Competency & Behavior” ซึ่งจะช่วยให้สามารถค้นพบพนักงานขายที่ ”ใช่”  และสามารถที่จะตอบโจทย์สิ่งที่องค์กรต้องการได้

          หลักสูตรนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้า ฝ่ายบุคคล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานขายได้มีแนวทางในการคัดเลือกพนักงานขายให้ได้ตรงใจที่ต้องการ และได้พนักงานขายมีประสิทธิภาพสูง  จากการคัดเลือกอย่างชาญฉลาด โดยใช้หลัก Competency  &  Behavior……… เข้ามาเป็นตัวช่วยในการประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน และสามารถทำประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กรได้

วัตถุประสงค์


  1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและวางหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานขายได้ตรงใจและเหมาะสมกับงาน

 “Put the right man on the right job” ให้มากที่สุด โดยใช้หลัก Competency & Behavior
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมและขีดความสามารถของผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานในตำแหน่งพนักงานขายกับองค์กรได้
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้ในการอบรมเพื่อการคัดเลือกพนักงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างประสิทธิผลในงานขายได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ

หัวข้อการบรรยายและ Workshop


Section 1: วิเคราะห์เพื่อการคัดเลือกพนักงานขาย ”ใช่”
  1.สาเหตุและความจำเป็นในการคัดเลือกพนักงานขายด้วย Competency &  Behavior
2.ปัญหาและสาเหตุการเข้า-ออก ของพนักงานขายร่วมถึงความสามารถและพฤติกรรมที่ไม่ตอบโจทย์องค์กร
3.การมองหาเพื่อตอบโจทย์สิ่งที่องค์กรและหน่วยงานต้องการให้ได้คนที่ “ใช่” ด้วยการคัดเลือกโดยใช้หลัก Competency & Behavior
  4.กิจกรรม: มองให้กว้าง มองให้เป็น ค้นหาสิ่งที่ต้องการในการคัดเลือกพนักงานขาย

Section 2: ความท้าทายในการคัดเลือกพนักงานขาย…อย่างมืออาชีพ !!! ด้วย Competency &  Behavior
  5.ข้อพิจารณาเบื้องต้นในการคัดเลือก…พนักงานขาย
• คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
• คุณสมบัติในตำแหน่ง (Qualification)
6.การกำหนดคุณสมบัติของพนักงานขายด้วยหลัก Competency & Behavior เพื่อการคัดเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ
• ความรู้
• ทักษะ
• ทัศนคติ
• พฤติกรรม
 7.กิจกรรม Workshop : เปลี่ยน !!! การสรรหาคัดเลือกพนักงานขายด้วยรูปแบบใหม่โดยยึดหลัก Competency & Behavior

Section 3: เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อค้นหา “พนักงานขาย” ที่ใช่
  8.หัวใจสำคัญ…ของการสัมภาษณ์
• การใช้คำถาม
• การสร้างสถานการณ์
• การฟังและการสังเกต
• การวิเคราะห์
9.การวิเคราะห์บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สมัครงาน
10.แนวทางคำถามที่ใช้สัมภาษณ์ผู้สมัครงานเพื่อวัดความเป็น “นักขาย” โดยอาศัย Competency & Behavior
  11.เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วยคำถาม – STAR Technique
  12.กิจกรรมฝึกปฏิบัติ: สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกคนที่ “ใช่”
  13.เคล็ดลับจับเท็จ…เก่งจริง หรือ เก่งปลอม
14.การประมวลผลวิเคราะห์เพื่อสรุปและหาคนที่ “ใช่” ในการสัมภาษณ์งาน
  15.สรุป คำถาม – คำตอบ

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS พร้อมพงษ์

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Online Zoom หลักสูตร สู่หัวหน้างานมืออาชีพ Smart Supervisory อ.เหรียญชัย 15 ก.พ.66

Online Zoom หลักสูตร สู่หัวหน้างานมืออาชีพ Smart Supervisory อ.เหรียญชัย 15 ก.พ.66

ราคา 2500 บาท

หลักการเหตุผล

       ความจำเป็นสู่การทีจะยกระดับ บุคลากร จากระดับปฏิบัติงาน สู่ระดับตำแหน่งของหัวหน้าที่มีประสิทธิภาพและบริหารงานอย่างมืออาชีพนั้น ไม่ใช่ว่าถึงเวลาก็จะปรับบุคลากรคน ๆ นั้น ขึ้นตำแหน่งหัวหน้าเลย ซึ่งอาจจะมีข้ออ้างว่า ถึงเวลาแล้ว ที่เขาสมควรจะได้ตำแหน่ง หรือ ถ้าไม่ปรับให้ บุคลากรคน ๆ นั้น จะลาออกไปสู่บริษัทอื่น หรือ บริษัทคู่แข่ง

 แต่ทั้งนี้การปรับตำแหน่งงานให้เขาแล้ว โดยไม่เตรียมความพร้อมอะไรให้บุคลากรเลย ก็จะส่งผลกระทบต่อสภาวะการทำงานของตัวเขาเอง เพราะเขาไม่พร้อมที่จะขึ้นรับตำแหน่งงาน จะส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทด้วย ดังคำกล่าวที่ว่า “เสียบุคลากรที่มีทักษะความรู้ความสามารถไปคน แต่ได้หัวหน้า หรือ ผู้บริหารที่ไม่มีความสามารถมาหนึ่งคน “

การเป็นหัวหน้าว่ายากแล้ว แต่การเป็นหัวหน้างานที่ดียากยิ่งกว่า ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจึงต้องมีบริบทแนวทาง เพื่อพัฒนา บุคลากร ต่าง ๆ ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้าน “การอ่านคนอก บอกคนได้ ใช้คนเป็น.” และ “ เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน”

หลักสูตรนี้จึงพัฒนาขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในพื้นฐานที่เป็นสาระสำคัญ ที่บุคลากรทุกหน่วยงานต้องมีพื้นฐาน และฝึกให้มีความชำนาญ พร้อมที่จะเป็นหัวหน้างานที่ดี ที่เก่ง ที่มีความสามารถในการบริหารงาน บริหารคน ได้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีบริบทแนวทางพื้นฐานในการพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานแบบมืออาชีพ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจกรอบความคิด (GROWTH MINDSET) ในบทบาทของความเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ความสำคัญของการเข้าใจคน เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้ดีได้อย่างไร

เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานด้านการฟัง และการตั้งคำถามอันเป็นบริบทพื้นฐานของการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพ

เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงบูรณาการ เป็นสมรรถนะพื้นฐานที่หัวหน้างานต้องมี

เพื่อให้เข้าใจบริบทองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดการต้องมีอะไรบ้าง

หัวข้อการอบรม

กรอบความคิด (MINDSET)

พื้นฐานของการอ่านคนออก ส่งผลกระทบต่อการสร้างศรัทธา และการบริหารงานได้อย่างไร

       FACILITATION & GROUP COACHING

พื้นฐานการฟัง และ การตั้งคำถามเป็น เป็นคุณสมบัติ ขั้นพื้นฐานของการเป็นหัวหน้างานที่ดี

ความสำคัญของการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสังเคราะห์

พื้นฐานของการบริหารการจัดการที่สำคัญที่ คนจะขึ้นเป็นหัวหน้างานต้องปรับและเพิ่มทักษะ

ด้านการวางแผนงาน

ด้านการสื่อสาร

ด้านการควบคุม

ด้านการมีภาวะผู้นำ

ด้านการจูงใจ

ด้านการจัดการ ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

หกด้านเป็นปัจจัยพื้นฐาน บริบทที่สำคัญที่คนเป็นหัวหน้างานจำเป็นต้องมีและต้องฝึกฝนให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นตลอดเวลา

ความสำคัญของการโค้ชชิ่ง และการเป็น FACILITATOR

สรุปตอบคำถาม

แนวทางการอบรม    จะใช้แนวทางการอำนวยการให้เกิดความคิด โดยกระบวนการ FACILITATION

                            และกระบวนการการตั้งคำถามชวนคิด COACHING 60%  บรรยาย 40%

ผู้เข้าอบรม             ผู้เตรียมพร้อมขึ้นเป็นหัวหน้างาน  หรือ ระดับ SUPERVISOR ขึ้นไป

จำนวนผู้เข้าอบรม    ไม่ควรเกิน  30 คน

ระยะเวลาการอบรม   1  วัน

วิทยากร                อ.เหรียญชัย  นำชัยศรีค้า

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

หลักสูตร “แนวคิดและการบริหารการผลิตยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต” อ.ไมตรี 30 ม.ค.66

หลักสูตร “แนวคิดและการบริหารการผลิตยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต” อ.ไมตรี 30 ม.ค.66

ราคา 3900 บาท

หลักสูตร “แนวคิดและการบริหารการผลิตยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต”

หัวข้อการอบรม

 1. ภาพรวมของการผลิตและงานบริการ

– ความอยู่รอดขององค์กรในยุคปัจจุบัน

– ปัจจัยที่สำคัญของ กำไร รายได้ และต้นทุน ในองค์กร

– ความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของโลกต่อผลกระทบขององค์กรในปัจจุบัน

 1. การบริหารการผลิต คืออะไร?

–  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิต

–  ความรู้เกี่ยวกับต้นทุนการผลิต

–  การวางแผนและควบคุมการผลิต

– ปัจจัยการผลิต และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

 1. รู้จักกระบวนการผลิตของเราดีแล้วหรือยัง?

–  ปัจจัย ตัวแปร และตัวชี้วัดความสำเร็จในสายการผลิต

–  SIPOC MODEL

– ความสำคัญของลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก

 1. การเพิ่มผลผลิตทำอย่างไร?

– ทำไม? ต้องเพิ่มผลผลิต

– แนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต

– องค์ประกอบในการเพิ่มผลิต

 1. แนวคิดของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลสำเร็จในการทำงาน

–  สาเหตุของปัญหา และแนวคิดการจัดการปัญหา

–  เครื่องมือคุณภาพ

–  การแก้ไขปัญหา

–  การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

 1. กิจกรรมที่นิยมใช้ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตมีอะไรบ้าง?

– รู้จัก 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต

– รู้จัก ไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงาน

– รู้จัก การลดของเสียเป็นศูนย์ด้วยเทคนิค POKA-YOKE

– รู้จัก การบริหารด้วยสายตา VISUAL CONTROL

– รู้จัก การแก้ไขปัญหาในหน่วยงานด้วย กิจกรรม QCC

– รู้จัก การบริหารการซ่อมบำรุงที่ทุกคนมีส่วนร่วม

 1. WORKSHOPการแก้ไขปัญหาของเสียในการผลิต

 2. สรุป / ถาม-ตอบ

วิทยากร :  อาจารย์ไมตรี บุญขันท์

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

สถานที่อบรม โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

Public Training หลักสูตร เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (อบรม 23 ก.พ. 2566) 

Public Training หลักสูตร เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (อบรม 23 ก.พ. 2566)

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัดจากเยอรมนี

จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

 23 กุมภาพันธ์ 2566

                      09.00 – 16.00 น.

หลักการและเหตุผล

ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงเช่นทุกวันนี้ แนวความคิดใหม่ที่ทุกคนควรต้องคำนึงถึง คือ ลูกค้าในแต่ละรายมีความสำคัญไม่เท่ากัน เนื่องจากเขาทำรายได้ให้กับองค์กรแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารลูกค้ารายสำคัญ หรือ ลูกค้าที่สร้างรายได้ให้เราสูง จึงเป็นกลยุทธ์ที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ เนื่องจาก ทรัพยากรขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขาย พนักงานผู้ให้บริการ รวมถึงงบประมาณนั้นมีอยู่อย่างจำกัด  ความท้าทายผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน คือ จะทำอย่างไรที่จะทำให้ลูกค้ารายสำคัญอยู่กับองค์กรให้นานแสนนานบนพื้นฐานของความประทับใจต่อสินค้าและบริการ….. หลักสูตรนี้มีคำตอบ

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักขาย ทีมผู้ให้บริการ หัวหน้าทีมขาย ผู้จัดการฝ่ายบริการ รวมถึงผู้บริหารในทุกระดับ ได้เรียนรู้เทคนิคกลไก และ กระบวนการในการบริหารลูกค้ารายสำคัญอย่างเป็นระบบ การสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวเรียนรู้หลักเกณฑ์ในการจัดความสำคัญของลูกค้าระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การบริหารลูกค้ารายสำคัญเมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างเป็นเลิศได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและเทคนิคในการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Management: KAM)

2. เพื่อทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับ การบริหารลูกค้ารายสำคัญ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในงานที่รับผิดชอบ

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1. มุมมองของความสำเร็จของธุรกิจในยุคนี้

· ความสำเร็จของธุรกิจในยุคนี้ พิจารณาจากอะไร

2. เปลี่ยนแนวคิดการมองลูกค้า โดยอาศัยกฎ 80:20 และ Customer Marketing Concept

· ลูกค้าทุกรายสำคัญเท่ากัน หรือไม่

· ใครคือ ลูกค้ารายสำคัญของธุรกิจ

3. กิจกรรม Workshop: “Key Customer Analysis: ลูกค้ารายสำคัญของธุรกิจของคุณ”

4. ตัวอย่างการบริหารลูกค้ารายสำคัญในโลกธุรกิจ

5. การวิเคราะห์ และการแบ่งประเภทของลูกค้ารายสำคัญ

· เกณฑ์ทั่วไปที่นำมาใช้ในการแบ่งประเภทลูกค้ารายสำคัญ

· เกณฑ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

6. กิจกรรม Workshop: “การแบ่งประเภทของลูกค้ารายสำคัญ”

7. มิติการเรียนรู้ และ เข้าใจธุรกิจของลูกค้ารายสำคัญ

8. วิเคราะห์ความต้องการ และ ความคาดหวัง ที่แท้จริงของลูกค้ารายสำคัญ

· Quality ที่Key Account ต้องการ

9.  ลำดับ/ ขั้นตอนการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ารายสำคัญ

· Partnership Concept

10. การวางแผน และ การสร้างกลยุทธ์บริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Planning and Strategy)

· Business Review  และ Action plan

11. กิจกรรม Workshop: “การสร้างกลยุทธ์สำหรับลูกค้ารายสำคัญ สำหรับธุรกิจของคุณ”

12. เครื่องมือในการบริหารลูกค้าคนสำคัญ และการนำไปใช้

13. การจัดทีมงาน และ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ในการให้บริการลูกค้ารายสำคัญ

· บทบาทของ Key Account Manager

· การจัดตั้ง Key Account Service Team

14. คำถามและคำตอบที่ผู้เรียนต้องการรู้

15. สรุปคำถามคำตอบที่ผู้เข้าสัมมนาต้องการรู้

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS พร้อมพงษ์

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Sales Engineer มืออาชีพ (Professional Sales Engineer) (อบรม 7 ก.พ. 66)

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Sales Engineer มืออาชีพ (Professional Sales Engineer) (อบรม 7 ก.พ. 66)

 

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager – บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

7 กุมภาพันธ์ 2566
09.00 – 16.00 น.

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ Sales Engineer ต้องต้องอาศัยทักษะและเทคนิคในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ นอกจากนี้นักขายยังต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความรักในงานขาย อันจะเป็นแรงผลักดันให้นักขายสามารถต่อสู้กับทุกปัญหาในงานขาย
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ Sales Engineer ได้เรียนรู้ เทคนิคและประสบการณ์รอบทิศในการขาย เพื่อทำให้กลายเป็น Sales Engineer มืออาชีพ โดยผ่านการทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ  ทั้ง Workshop การระดมสมอง Role Play และ กิจกรรมต่างๆ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการขายได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเทคนิคการเป็น Sales Engineer มืออาชีพ
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเปลี่ยนความคิดมีในรักในงาน Sales Engineer
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการขายอย่างเป็นระบบ และสามารถเพิ่มยอดขายให้แก่องค์กรได้
4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์เทคนิคการขายให้เหมาะสมกับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

Module 1 : สุดยอด Sales Engineer มืออาชีพ
1.บทบาทและหน้าที่สำคัญ ที่ Sales Engineer ต้องรู้ !!!
2.สิ่งที่เป็นอุปสรรคในงานขายของ Sales Engineer
3.เปลี่ยนความคิดปลุกไฟ เติมความรัก เติมพลัง ….การเป็น Sales Engineer มืออาชีพ
  4.กิจกรรม … เปลี่ยนความคิดปลุกไฟในการทำงาน
5.เทคนิคการขายอย่างเป็นระบบ
• ก่อนการขาย
• ขณะขาย
• หลังขาย
6.การเตรียมตัวก่อน “การขาย” ให้ลูกค้าประทับใจ
• เตรียมตัวเอง
• เตรียมลูกค้า
• เตรียมวางแผน & ฝึกซ้อม
7.เสริมอาวุธลับ !!! ให้ Sales Engineer พิชิตใจลูกค้าในงานขาย
(เสริมความรู้ และทักษะที่สำคัญ  เพื่อสร้างความมั่นใจในงานขาย)
  8.กิจกรรม Workshop : เตรียมตัวสู่การเป็น…สุดยอด Sales Engineer มืออาชีพ
Module 2 : ขาย… อย่างชาญฉลาด (Smart Selling)
9.ขั้นตอนการขายอย่างมี “กึ๋น” สู่การเปิด Sales Engineer มืออาชีพ
• เปิดการขายกับลูกค้า ……..อย่างมีพลังและมีความสุข
• เทคนิคการฟังลูกค้าอย่างวิเคราะห์เจาะลึกถึงความต้องการให้ถึงแก่น และ ถึงกึ๋น
(สวมวิญญาณ Sales Engineer มืออาชีพ ด้วยการถามคำถามอย่างมีคุณภาพ5 คำถาม ที่นักขายต้องถาม!!!!!!!!!)
• เทคนิค การนำเสนอสินค้าเชิงเทคนิคอย่าง “ตรงจุด” และ “กระตุ้นต่อมอยาก” ของลูกค้า
• การตอบคำถามและข้อโต้แย้ง – จัดการและรับมือกับข้อโต้แย้งอย่างเป็นระบบ
• การเจรจาต่อรอง – เจรจาอย่างไรให้ไม่เสียเปรียบ หรือ ตกเป็นเครื่องมือลูกค้า
• การปิดการขาย- ปิดการขายเมื่อไร ปิดอย่างไรจึงจะเหมาะสม และ ได้ Order
10.เทคนิคการใช้คำพูดและภาษาเชิงเทคนิคให้ลูกค้าประทับใจและเข้าใจง่าย
  11.กิจกรรม Role Play 1  : จำลองสถานการณ์ขายสำหรับ Sales Engineer 
      • วิเคราะห์ข้อดี
      • วิเคราะห์สิ่งที่ต้องปรับปรุงพัฒนา
12.การสร้างมาดนักขายด้วยบุคลิกภาพและการวางตัวที่เหมาะสม
• เจาะลึกบุคลิกภาพนักขาย
  13.กิจกรรม Role Play 2  : จำลองสถานการณ์ขายสำหรับ Sales Engineer 
      • วิเคราะห์ข้อดี
      • วิเคราะห์สิ่งที่ต้องปรับปรุงพัฒนา
14.สรุป คำถามและคำตอบที่นักขายต้องการรู้

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS พร้อมพงษ์

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การตลาดยุค 4G (อบรม 23 ม.ค 2566)  ดร.ธธีร์ธร 

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การตลาดยุค 4G (อบรม 23 ม.ค 2566)  ดร.ธธีร์ธร 

 

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager – บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

23 มกราคม 2566
เวลา 09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 **สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันในโลกธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ซึ่งนับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ การตลาดก็นับเป็นอาวุธสำคัญ ที่แต่ละธุรกิจใช้เป็นอาวุธเพื่อชิงชัยความได้เปรียบในการแข่งขันหลายท่านอาจคิดว่า การตลาดที่ได้ผลนั้น จะต้องลงทุนมากๆกับสื่อจำพวกโทรทัศน์ หรือวิทยุเท่านั้น จึงจะเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง            แต่ความจริงแล้วในโลกยุคดิจิตอลนี้ ยังมีการตลาดอีกแบบหนึ่ง ที่เราสามารถเข้าถึงผู้บริโภคจำนวนมากได้ โดยไม่ต้องลงทุนเยอะ และที่สำคัญสามารถสื่อสารแบบ 2 ทางกับผู้บริโภค หรือสามารถโต้ตอบกับผู้บริโภคบนอินเตอร์เน็ตได้…การตลาดแบบนี้ เราเรียกว่า “การตลาดในยุค 4G”

นอกจากนั้นการสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์นั้น ยังสามารถแทรกเข้าถึงได้ทุกวัยและทุกวงการอาชีพ ทำให้ผู้บริโภคสามารถเชื่อมเข้าถึงBrandสินค้าได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้บริโภคบางกลุ่มที่ยังนิยมการตลาดแบบยุคเก่า หรือแบบ Offline หลักสูตรนี้จึงเน้นทั้งการตลาดบนโลกออนไลน์และ โลกออฟไลน์

วัตถุประสงค์
  1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้วิเคราะห์และเข้าใจกลยุทธ์การตลาดของตนเองในยุคปัจจุบัน
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และพัฒนากลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิตอลให้กับองค์กร
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถคิดและเข้าใจการตลาด และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะกับสภาพตลาดและการแข่งขัน เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมทางการตลาดขององค์กรได้
4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร


หัวข้อการฝึกอบรม
/สัมมนา
Module 1 การบริหาร Brand และ การสร้างนวัตกรรมในยุคดิจิตอล (4G)
1.การเตรียมความพร้อมสำหรับการตลาดในยุค 4G
2.พฤติกรรมของลูกค้าที่มีผลต่อการตลาดในยุค 4G
3.การบริหาร Brand ในยุค 4G

Module 2 บริหารแบรนด์อย่าง ผู้นำ และ ผู้ตาม
4.กลยุทธ์ของ ผู้นำ ที่ต้องทำ
5.กลยุทธ์ของ ผู้ตาม ที่ต้องลงมือปฏิบัติ

Module 3 การตลาดสำหรับ Mass Market และ Premium Market
6.การบริหาร Brand ของสินค้าที่เป็นตลาด Mass
7.การบริหาร Brand ของสินค้ากลุ่มพรีเมี่ยม

Module 4 การบริหารงบประมาณ
8.ปัจจัยที่มีผลต่องบประมาณทางการตลาด
  9.กิจกรรม การทำ budget plan อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณจํากัด

Module 5 การสื่อสารในเชิงการตลาด
10.เทคนิคในการสื่อสารกับ ลูกค้าภายนอกองค์กร
11.เทคนิคในการสื่อสารกับ ลูกค้าภายในองค์กร
12.สรุปคำถามและคำตอบ

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Public Training หลักสูตร Sales Co….เชิงรุก Sales Coordinator / Sales Support / Sales Administration อบรม 19 ม.ค.66

Public Training หลักสูตร Sales Co….เชิงรุก Sales Coordinator / Sales Support / Sales Administration อบรม 19 ม.ค.66

Sales Co….เชิงรุก

Sales Coordinator / Sales Support / Sales Administration

 (Onsite,Online) 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

การสื่อสารประสานงานถือเป็นสิ่งสำคัญซึ่งผู้ Sales Coordinator โดยส่วนใหญ่มักจะขาดทักษะด้านการสื่อสารประสานงานจนทำให้งานเกิดข้อผิดพลาดและส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อองค์กร  ดังนั้น พนักงานในองค์กรไม่ว่าจะเป็น Sales Coordinator , Sales Support , Sales Administration  หรือผู้ที่จะต้องประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ จึงต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้ถึงหัวใจสำคัญของการสื่อสารประสานงาน การเรียนรู้พฤติกรรมของบุคคลที่เราต้องประสานงานด้วย ต้องมองเห็นถึงข้อผิดพลาดและป้องกันไม่ให้ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

หลักสูตรนี้ จึงได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้นักประสานงานขาย , Sales Support , Sales Administration ได้รู้หลักการสื่อสารประสานงานอย่างถูกต้อง เรียนรู้พฤติกรรมของคนแต่ละประเภทที่เราจำเป็นต้องสื่อสารประสานงาน ร่วมถึง การลดข้อผิดพลาดการทำงานและเข้าใจถึงหัวใจหลักของการประสานงานขายอย่างแท้จริง ตลอดจนแนวทางการป้องกันและแก้ไขไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก เมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้จนเกิดประสูงสุดให้แก่องค์กร

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงพลังของการสื่อสารประสานงานในการเป็น Sales Co….เชิงรุก

2.เพื่อให้ผู้เข้าบอบรมเข้าใจถึงพฤติกรรมของบุคคลแต่ละประเภทที่เราต้องสื่อสารประสานงานด้วย

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นข้อผิดพลาดในการทำงานและสามารถป้องกันแก้ไขได้ด้วยตนเอง

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะต่างๆ ที่เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในหน่วยงาน Sales Support และ Sales Administration

5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเล็งเห็นถึงปัญหาในการประสานงาน และรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา รวมถึงการป้องกันปัญหา

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1. สรรค์สร้างการสื่อสารประสานงานให้ทรงพลัง

1.บทบาทและหน้าที่ของ Sales Support และ Sales Administration กับการสื่อสารประสานงาน

– การทำหน้าที่เป็นผู้ที่ต้องสื่อสารประสานกับฝ่ายงานต่างๆ

– การทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน และ ฟันเฟืองของฝ่ายขาย

– การทำหน้าที่เป็นพนักงานขาย กรณีพนักงานขายไม่อยู่

2.หัวใจสำคัญในการเป็น Sales Coordinatorที่ดี….สื่อสารอย่างเข้าใจ (ต้องคุย ต้องถาม ทุกเรื่องที่จำเป็น)

3.สื่อสารประสานงานขายอย่างไรให้ทุกฝ่ายเข้าใจและร่วมมือ

– องค์ประกอบสำคัญในการสื่อสารประสานงาน

– สร้างทัศนคติที่ดีในการสื่อสารประสานงาน

– แนวทางการสื่อสารประสานงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์

4.กิจกรรม Workshop ปลุกพลังแห่งการสื่อสารประสานเพื่อเป็น Sales Coordinator มืออาชีพ

5.สไตล์คน 4 ประเภทที่จำเป็นต้องรู้ !!! ในการสื่อสารประสานงาน

6.การวิเคราะห์และเข้าใจสไตล์คนแต่ละประเภทเพื่อปรับการสื่อสารประสานงานให้ดีขึ้น

7.กิจกรรม Workshop : ฝึกวิเคราะห์สไตล์คน 4 ประเภทที่เราต้องประสานงานด้วย

                                                  

Module 2 บริหารงานให้สัมฤทธิ์ผล….ด้วยการสื่อสารประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

8วิธีการสื่อสารการประสานงานกับฝ่ายงานต่าง ๆ ไม่มีให้เกิดข้อผิดพลาด

– การประสานงานกับพนักงานขาย

– การประสานงานกับลูกค้า

– การประสานงานกับฝ่ายจัดส่ง และ คลังสินค้า

– การประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เช่น บัญชี

9.ตัวอย่าง ข้อผิดพลาดจากการสื่อสารในงาน Sales Coordinator

10.กิจกรรม Role Play การสื่อสารประสานงานให้ได้งาน…ดั่งที่หวัง

11.การบริหารงานให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดจากการประสานงานขาย

– การรับ และคีย์ออเดอร์ (เมื่อมีการสั่งซื้อ)

– การเช็คสต็อคสินค้า

– การจัดเตรียมและดูแลงานเอกสารต่างๆ

12.การแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ทั้งกับลูกค้า และ พนักงานในองค์กร

– แก้ปัญหา เรื่อง สินค้า

– แก้ปัญหา เรื่อง การจัดส่ง

– แก้ปัญหา เรื่อง เอกสาร

13.กิจกรรม: การแก้ปัญหา อย่างมีทักษะและลูกล่อลูกชน

14.Acti

on Plan : Sales Co… เชิงรุก

15.สรุปและตอบคำถาม

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS พร้อมพงษ์

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

Public Training  หลักสูตร การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ ในงานขายและบริการ   (อบรม 16 ก.พ. 2566)

Public Training  หลักสูตร การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้ […]