Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารและพัฒนาระบบธุรการสมัยใหม่ อบรม 10 สิงหาคม 65 อ.ประภาภรณ์

 • เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารและพัฒนาระบบธุรการสมัยใหม่ อบรม 10 สิงหาคม 65 อ.ประภาภรณ์

 • พนักงานธุรการ…ผู้ช่วยที่สำคัญภายในองค์กร

 • การสื่อสาร…ประสานงาน…เป็นสิ่งสำคัญของฝ่ายธุรการ

 • หมดปัญหา…การจัดระบบงานที่ซํ้าซ้อน

 • วิธีการจัดลําดับงานและความสําคัญในการทํางาน

 • เทคนิค…การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร

 • ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในงานธุรการ

 

ในการทํางานในองค์กรนั้น ตําแหน่งงานที่มีความสําคัญและถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของความสําเร็จคือ ตําแหน่ง “ADMIN” เพราะอยู่ในตําแหน่งงานที่อยู่ตรงกลางต้องประสานงานและประสานประโยชน์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า ถึงแม้องค์กรจะมีโครงสร้างและวางระบบไว้ดีเพียงใดแต่หากไร้ซึ่ง ADMIN ที่มีประสิทธิภาพก็ย่อมทําให้องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดผลกระทบกับทุกภาคส่วนตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาพนักงาน ADMIN ให้มีทักษะและเทคนิคการสื่อสาร มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อทําให้งานสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

         หลักสูตรนี้จะทําให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของการเป็นพนักงาน ADMIN ที่ได้รับการยอมรับของทุกฝ่ายและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณสมบัติของการเป็นสุดยอด ADMIN เช่น การสร้างเจตคติเชิงบวก การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสารภายในองค์กร จิตวิทยาในการทํางาน ทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา อันจะทําให้ผู้เข้าอบรมเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. ทราบถึงบทบาท และแนวทางการบริหารงานธุรการยุคใหม่

 2. สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานธุรการทั้งในด้านเอกสาร การรายงาน และการสื่อสารในองค์กร

 3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ปัญหาและระบบงานแต่ละด้านเพื่อการพัฒนาได้

 4. เพื่อปรับทัศนคติและเสริมสร้างคุณค่าของสายงานธุรการ

 

เนื้อหาการบรรยาย

       – ครบเครื่องเรื่องระบบการทํางานของ ADMIN อย่างมืออาชีพ

    –บทบาท หน้าที่ และความสำคัญของสายงานธุรการ

    –การกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในสายงานธุรการ

    –เทคนิคการจัดการสาหรับผู้บริหารสายงานธุรการ

    –เทคนิควิธีการรับมือเมื่อต้องทํางานหลากหลายให้สําเร็จในเวลาใกล้กัน

    –การพัฒนาตนเอง

    –คุณสมบัติที่ดีของพนักงานในการบริหารงานธุรการ

    –มาตรฐานการเสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้ปฏิบัติงาน

    –การสร้างความประทับใจ

    –การพัฒนาบุคลิกภาพ

    –การพัฒนาการสอสารให้มีประสิทธิภาพ

    –เทคนิคการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร

    –การพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่

    –ด้านสํานักงาน

    –การจัดระเบียบงาน

    –เอกสาร-ระบบรายงาน

    –การสอสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในองค์กร

    –การวิเคราะห์ปัญหาระบบงานและวิธีการแก้ไขปัญหา

    –ฝึกปฏิบัติ : วิเคราะห์ระบบงาน

 

รูปแบบการเรียนรู้

    –การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 60% 

    –กิจกรรมและ WORKSHOP 40% 

 

วิทยากร  อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสทธิ์

ราคาเพียงท่านละ 3,900บาท

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง 

ลงทะเบียน 2ท่าน ท่านละ3,500บาท

ลงทะเบียน 3ท่าน ท่านละ3,000บาท

ลงทะเบียน 4ท่าน ขึ้นไปท่านละ2,900บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1)เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2)ใบประกาศผ่านการอบรม

3)อาหารเบรก2มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด 

ชื่อห้อง Sapphire  กดลิฟท์ ชั้น M  Gold Orchid Bangkok

375 Vibhavadi Rangsit Rd. (nr. Sutthisan Intersection) พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย 

แผนที่ โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
ถ.วิภาวดีรังสิต (แยกสุทธิสาร) กรุงเทพฯ

Gold Orchid Bangkok Hotel 

ตั้งอยู่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรยอดนิยมและอยู่ใกล้จุดเชื่อมโยงการคมนาคมประเภทต่าง ๆ เช่น สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและสถานีเอ็มอาร์ทีสุทธิสารซึ่งต่างอยู่ห่างจากโรงแรมเป็นระยะทาง 2 กม. โดยประมาณ

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

ติดต่อEmail: Inwtraining.sale@gmail.com

Tel: 098-820-9929คุณกุ้ง

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

http://www.tesstraining.com

WWW.ALLThaiTraining.com

รวมประกาศฝึกอบรม

หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่Email.inwtraining.sale@gmail.com

Public Training หลักสูตรอบรม : กลยุทธ์วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า และเทคนิคปิดการขายอย่างชาญฉลาด 3 พ.ย.65

Public Training หลักสูตรอบรม : กลยุทธ์วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า และเทคนิคปิดการขายอย่างชาญฉลาด  3 พ.ย.65

โรงเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก เดินทางโดยรถไฟฟ้า : ท่านสามารถเดินทาง โดยรถไฟฟ้า 

 

หลักการและเหตุผล

เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง คนแต่ละ Gen ก็มีความแตกต่างกัน, ทำให้กลยุทธ์วิธีก่อนขาย-ระหว่างขาย-หลังขาย ต้องปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ. กระนั้นก็ตามกลยุทธ์ทางด้านการขายเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า คือโจทย์หลัก ที่จะทำให้ปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของลูกค้าทั้งนระดับระหว่างองค์กร หรือระดับผู้บริโภค

วัตถุประสงค์

Customer Behavior เป็นสิ่งที่ทีมงานฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายให้ความสำคัญ ไม่ว่า “customer” จะเป็นระหว่างองค์กร หรือ End-User เลยก็ตาม เนื่องจากกลยุทธ์และเทคนิคการปิดการขายในยุคดิจิตอล ผู้ซื้อมีความรู้ และ *เรื่องมาก* มากกว่าเดิม.. ดังนั้นภาคองค์กรธุรกิจจึงมีการปรับแผนและเทคนิครองรับการปิดการขายอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ได้พาร์ทเนอร์และคู่ค้าที่ส่งเสริมธุรกิจระหว่างกันอย่างมั่นคง

หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00 – 10.30     บรรยายเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและการวิจัยผู้ซื้อ

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้วย Customer Analytics & Tools

ปรับทัศนคติการขาย และการลดข้อโต้แย้ง

การกำหนดกลยุทธ์วิธีขาย

เวลา 10.30 – 10.45     พัก 15 นาที

เวลา 10.45 – 12.00     บรรยายเรื่อง การสร้างอำนาจการต่อรองระหว่างการขาย

สร้างความรู้พื้นฐานกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่

การวิเคราะห์ข้อได้เปรียบเทียบการขาย

มิติและมุมมองฝ่ายจัดซื้อระหว่างองค์กร

เวลา 12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30     บรรยายเรื่อง การพยากรณ์ความคุ้มค่าจากอำนาจการต่อรองของลูกค้า

การคำนวณ CLV และวิเคราะห์เชิงพยากรณ์แนวโน้มซื้อซ้ำ

สร้างทางเลือกที่ดีกว่า เพื่อสร้างอำนาจการต่อรอง

กลยุทธ์แก้วิกฤติข้อร้องเรียน และเรียกร้องของลูกค้า

เวลา 14.30 – 14.45     พัก 15 นาที

เวลา 14.45 – 16.00     บรรยายเรื่อง หลักการนำเสนอและเทคนิคเจรจาต่อรอง

นำเสนอ ไม่ใช่แค่การขาย

การใช้จิตวิทยาเชิง Prescriptive ในการเจรจาขาย

เทคนิคปิดจบการขายให้สำเร็จได้คำสั่งซื้อ

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

หลักสูตรสามารถจัด In-house องค์กรเเจ้งขอข้อมูลได้ค่ะ

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Zoom  หลักสูตรอบรม : Smart-Online Trader สุดยอดนักขายบนโลกออนไลน์   9 พฤศจิกายน 65

Online Zoom  หลักสูตรอบรม : Smart-Online Trader สุดยอดนักขายบนโลกออนไลน์   9 พฤศจิกายน 65

 

ราคาโปรโมรชั่น 2,500 บาท บรรยาย 09.00-16.00

โปรโมรชั่นสมัคร 3 ท่าน ท่านละ ท่านเเถม 1 ท่าน เข้าอบรมได้ 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

 

หลักการและเหตุผล

การขายสินค้าบนโลกออนไลน์ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การใช้ทักษะของ “คน” ในการพูดคุย-นำเสนอ และปิดการขาย, แต่หมายถึงการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการค้าออนไลน์สมัยใหม่ ที่มีการพัฒนาเครื่องหมายหลากหลายอย่างต่อเนื่อง เลือกนำมาใช้งาน, อีกทั้งผสมผสานกับความรู้พื้นฐานทางด้านการตลาดและการขาย เนื่องจากผู้ซื้อ-ลูกค้า และผู้บริโภคยุคใหม่ ล้วนแสวงหาผู้ขายจากโลกออนไลน์เป็นประตูแรก

วัตถุประสงค์

ภาคธุรกิจ Corporation ได้เพิ่มช่องทางการขายบนโลกออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เข้าใจเรื่องของ “เทรนด์” และเครื่องมือต่างๆ เพื่อสร้างยอดขายแต่ต้องควบคุมและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาด-การขาย นั่นคือเข้ามีความเข้าใจ Smart-Online Trader ย่อมตอบโจทย์และแก้ปัญหาทางธุรกิจในยุคนี้อย่างแท้จริง

หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00 – 10.30     บรรยายเรื่อง เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักขายบนโลกออนไลน์

รู้จักเทรนด์ใหม่ ของการขายออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจถดถอย-เงินเฟ้อ

เบื้องต้นกับการค้นหาข้อมูลเพื่อทำ ReContent & ReSearching

กลยุทธ์ Organic & Content Strategy Canvas สู่คอนเทนต์ชั้นยอด

เวลา 10.30 – 10.45     พัก 15 นาที

เวลา 10.45 – 12.00     บรรยายเรื่อง การใช้เครื่องมือดิจิตอล เพื่อวางแผนก่อนการขายจริง

ใช้เครื่องมือเพื่อรู้ช่วงเวลา Mention และ Engagement สำหรับลูกค้าด้วยตนเอง

การวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) ด้วยเครื่องมือดิจิตอลยุคใหม่

กลยุทธ์การเปลี่ยน Engagement สู่ CRM อย่างยั่งยืน

เวลา 12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30     บรรยายเรื่อง วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผน Customer TouchPoint Journey

รู้จักการสื่อสารการตลาดออนไลน์ (Digital Communication TouchPoint)

Insight Customer Centric & Persona อย่างลึกซึ้ง

การออกแบบ Customer Journey เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า

เวลา 14.30 – 14.45     พัก 15 นาที

เวลา 14.45 – 16.00     บรรยายเรื่อง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทำตลาดออนไลน์

ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณาออนไลน์

เทคนิคการลดค่าใช้จ่ายด้วยการใช้ Google Keyword Planer

เทคนิคการขายออนไลน์ด้วยรูปแบบ Business 2 Customer

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Public Training ยืนยัน   หลักสูตร รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน การเตรียมความพร้อมรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบรม 27 ส.ค.65

Public Training ยืนยัน   หลักสูตร รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน การเตรียมความพร้อมรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบรม 27 ส.ค.65

 

จัด อบรม โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก สถานี MRT สุขุมวิท

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

 

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นบนโลกดิจิทัลซึ่งเทคโนโลยีช่วยให้การเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูล การใช้งาน ทำได้ง่ายและรวดเร็ว ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลของผู้บริโภคมาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับองค์กร แต่ในทางกลับกันข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ พฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร ที่สามารถระบุถึงตัวเจ้าของข้อมูลได้ถือเป็น “ข้อมูลส่วนบุคคล” เจ้าของข้อมูลเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้งาน ผู้ประกอบการไม่สามารถเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการและนำไปวิเคราะห์ได้โดยพลการ

หลักสูตร รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความคุ้มครอง และสามารถตรวจสอบผู้มีหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเจ้าของข้อมูล ต่อการดำเนินธุรกิจ กฎหมายฉบับนี้จึงส่งผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลและต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ดังนั้นเจ้าของสถานประกอบกิจการ/ผู้บริหาร/HR และลูกจ้าง ต้องศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้อง เนื่องจากผู้ฝ่าฝืนมีโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และโทษปรับที่มีอัตราสูงมาก

 

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และบทลงโทษ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงการดำเนินกิจการให้สอดคล้อง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในบทบาท หน้าที่ การบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ไปถ่ายทอดต่อ และไปปรับใช้ภายในองค์กรได้อย่างถูกต้อง

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • เจ้าของกิจการ

 • ผู้บริหาร

 • หัวหน้างาน

 • พนักงาน

 • บุคคลทั่วไป

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย 40%

 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

 • กรณีศึกษา 10%

 

วิทยากรบรรยาย (Lecturer)

 • อาจารย์กัณฑ์อเนก เอี่ยมปัญญาสกุล

 

รายละเอียดการดำเนิน

 • 1 วัน ( 6 ชั่วโมง )

 

 

 • เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 • ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม (ถ้ามี)

 • เตรียมความพร้อมในการอบรมร่วมกัน

 • ปรับมุมมองเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

 • วัตถุประสงค์ของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • เจตนารมณ์ของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • สถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตาม พรบ.

 • ขอบเขตของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • หลักการให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • หลักการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • หลักการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • หลักการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • บทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูล่วนบุคคล

 • บทบาทหน้าที่ขงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 • บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • บทกำหนดโทษของผู้ละเมิด พรบ.

 • แนวทางดำเนินการข้อมูลที่เก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผย ก่อน พรบ. บังคับใช้

 • แนวทางในการดำเนินการเมื่อ พรบ. มีผลบังคับใช้

 • ทำแบบทดสอบหลังการอบรม (ถ้ามี)

 • วิทยากรบรรยาย

  ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น Workshop

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

สมัคร 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Public Training หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคลากรมือใหม่ HR NEWCOMER อบรม 25 กรกฎาคม 2565 โรงเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Public Training หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคลากรมือใหม่ HR NEWCOMER อบรม 25 กรกฎาคม 2565 โรงเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ 3,200 บาท

สมัคร 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2900 บาท

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง มื้อ และอาหารกลางวัน

สถานที่อบรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20  ติด BTS อโศก เดินทางสดวก

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ปัจจุบันกลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง อาทิ การแข่งขันด้านยอดขาย การแข่งขันด้านเทคโนโลยี และการแข่งขันด้านต้นทุน ดังนั้นฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเปรียบเสมือนตัวแทนผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรที่นับเป็นต้นทุนสูงที่สุดภายในองค์กร

หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่ (HR Newcomer) เน้นความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ พร้อมทั้งเครื่องมือ วิธีการ และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล อีกทั้งสามารถสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำหลักการและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์สาเหตุและสามารถแก้ไขปัญหาการบริหารงานทรัพยากรบุคคลได้

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน

 • ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล

 • บุคคลทั่งไปที่สนใจพัฒนาตนเอง

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย 40%

 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

 • กรณีศึกษา 10%

รายละเอียดการดำเนิน

 • 6 ชั่วโมง

วิทยากรบรรยาย (Lecturer)

 • อาจารย์กัณฑ์อเนก เอี่ยมปัญญาสกุล

หัวข้อการฝึกอบรม

 • ความสำคัญของการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

 • การบริหารงานทรัพยากรบุคคลแบบเดิม

 • การบริหารงานทรัพยากรบุคคลแบบปัจจุบัน

 • การบริหารงาน HRM

    ด้านกลยุทธ์  (Strategy)

    ด้านการวางแผน  (Planning)

    ด้านแรงงานสัมพันธ์  (Labour Relation)

    ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน (Com & Ben)

 • การบริหารงาน HRD

    ด้านการพัฒนารายบุคคล  (ID)

                  ด้านการพัฒนาการเติบโต  (CD)

    ด้านการพัฒนาโครงสร้างองค์กร  (OD)

                  ด้านการพัฒนาระบบการประเมินผล  (ED)

 • เทคนิคการ Recruit อย่างตรงประเด็น

 • เทคนิคการ Select ให้โดนใจหน่วยงาน

 • เทคนิคการ Engagement แบบแนบเนียน

 • เทคนิคการ Retention ตรงตามต้องการ

 • สิ่งที่ HR ไม่ควรพลาด

 • ปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกิดขึ้นบ่อย

 • วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญาหาการบริหารทรัพยากรบุคคล

Workshop1 : Change Your Mind

Workshop2 : วิเคราะห์การบริหารงาน HRM

Workshop3 : วิเคราะห์การบริหารงาน HRD
Workshop4 : Break the wall Development

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

confirm จัดอบรม หลักสูตร “การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ” (Production Planning and Control)  สัมมนา วันที่ 27 ม.ค.66 เวลา 09.00-16.00น.

confirm จัดอบรม  หลักสูตร “การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ” (Production Planning and Control)  สัมมนา วันที่ 27 ม.ค.66 เวลา 09.00-16.00น.

 

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับวุฒิบัตรใบประกาศ

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

โปรโมชั่น 

 • สมัครลงทะเบียน 1 ท่าน  ในราคาท่านละ 2,500 บาท ไม่รวม vat 7%

 • สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

 

หลักการเเละเหตุผล

การวางแผนและควบคุมการผลิตผลิต (Production Planning and Control) เป็นหลักการในการกำหนดคุณค่าของการดำเนินงานผลิตและกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตออกไปได้อย่างเหมาะสม ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง และทำให้เวลาการผลิตสั้นลงหรือเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นโดยใช้เวลาเท่าเดิมหรือลดลง รวมถึงสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด การวางแผนการผลิตที่ดีจะทำให้สามารถติดตามงานการผลิตและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการผลิตและส่งมอบที่ไม่ทันหรือไม่ครบถ้วนได้ ที่สำคัญแผนการผลิตที่ดีจะทำให้เราทราบถึงปัญหาก่อนที่มันจะเกิดและถูกป้องกันมิให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นมาอีกได้อีก

 

วัตถุประสงค์

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการ ตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต เพื่อให้บรรลุตามแผนการที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึง การปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ในทุกขั้นตอนรายละเอียดอย่างครบถ้วน เพื่อสามารถผลิตสินค้าได้ตามแผนที่ต้องการ

 

เนื้อหาของหลักสูตร

เนื้อหาของหลักสูตร

09.00-10.30:  – ความหมายของการวางแผนและควบคุมการผลิต และคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการ

                    วางแผนและควบคุมการผลิต

                   – ความสำคัญของการผลิตและกระบวนการควบคุมการผลิต

                   – หลักพื้นฐานและความสำคัญของระบบการผลิต

                   – องค์ประกอบที่สำคัญของการวางแผนการผลิต

                   – ขั้นตอนหลักของการวางแผนการผลิต

                   – ขั้นตอนและรายละเอียดของการวางแผนการผลิต

                   – ระบบการผลิตทันเวลา (Just-in-Time หรือ JIT)

                   – ข้อกำหนดของการวางแผนและควบคุมการผลิต

                   – การกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

                   – หน้าที่และการประสานงานของฝ่ายต่าง ๆในองค์กรเพื่อการวางแผนการผลิต

                   – แนวคิดและเครื่องมือของการเสริมสร้างเสริมประสิทธิภาพในการผลิต

                   – การลดความสูญเสียในการผลิต

10.30-10.45:  พัก 15 นาที

10.45-12.00:  – การวิเคราะห์ค่า Cycle time การผลิตของกระบวนการทำงานอุตสาหกรรม

             – การคำนวณอัตราการผลิต (cycle time)                          

                   – การวัดค่า Cycle time การผลิตสินค้า

                   – Takt time & Cycle time 

                   – Process time & Cycle time & Manpower

                   – การปรับเรียบการผลิต : การปรับค่า Cycle time การผลิตให้สมดุลเพื่อเพิ่มผลิตภาพ

12.00-13.00:  พักเที่ยง                  

13.00-14.30:   – องค์ประกอบของการวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ

                    – การควบคุมการผลิต (Production Control)

                    – องค์ประกอบของการควบคุมการผลิต

                    – วัตถุประสงค์ของการควบคุมการผลิต

                    – หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการผลิต (Functions involved in Production

                      Control)

                   – ประโยชน์ของการควบคุมการผลิต (Advantages of Production Control 

14.30-14.45: พัก 15 นาที

14.45-16.00:  – กลยุทธ์การเรียงลำดับงานการผลิตสำหรับการวางแผนการผลิต

                   – การวางแผนการผลิตด้วย Production Board

                   – สาเหตุของความไม่สำเร็จในการวางแผนการผลิต

                   – การสร้างตารางแผนการผลิตหลัก MPS (Master Production Schedule)

                   – การสร้างสูตรการผลิตสินค้า (Bill of Material : BOM)

                   – การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ MRP (Material Resource Planning)                 

 

ระยะเวลาอบรม  1 วัน วันละจำนวน 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

รูปแบบการฝึกอบรม การบรรยาย ผ่านระบบ Online ด้วย Application Zoom

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝายวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร

 

วิทยากร :  อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์

             – MBA Logistics Management

             – Lean Production Consultant

             – ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน (A.S.I.A.)

             – ที่ปรึกษาเครือข่าย Lean Production สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

             – ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

             – อาจารย์พิเศษและวิทยากรด้านการผลิตและโลจิสติกส์ ม.รัฐฯและเอกชนหลายแห่ง

             – ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Online Zoom หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) อบรม 15 กรกฏาคม 2565

Online Zoom หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) อบรม 15 กรกฎาคม 2565

 

มีเปิดอบรมตามตารางนี้ค่ะ

อบรม 21 มิถุนายน 2565

ราคาโปรโมรชั่น 2,500  บาท บรรยาย 09.00-16.00

โปรโมรชั่นสมัคร 3 ท่าน เเถม 1 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศแบบออนไลน์

 

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการบริหารสินค้าคงคลังมีบทบาทมากในวงการอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ ในภาพรวมเริ่มจากการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า การวางแผนด้านการผลิตหรือบริการ การตรวจสอบ การบรรจุสินค้า และย้ายสิค้าคงคลังเข้าไปเก็บในคลังสินค้า ที่กล่าวมาเบื้องต้นในทุกๆขั้นตอนมีระบบการการจัดการที่มีรายละเอียดที่สามารถควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการสินค้าคงคลัง ที่กล่าวมาทั้งหมดยังแฝงไปด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในด้านการจัดการต่างๆที่เกิดขึ้นและที่สำคัญในเรื่องของการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านสินค้าคงคลัง ดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆ แนวคิดด้านการจัดการสินค้าคงคลัง การลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพงานรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพงานในด้านสินค้าคงคลัง เพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจส่งผลให้ธุรกิจมีกำไรและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดไป

 

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. สามารถเข้าใจแนวคิดการจัดการสินค้าคงคลัง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลัง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดพื้นฐานการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตการจัดการสินค้าคงคลัง
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการหรือเครื่องมือไปใช้ในการจัดการสินค้าคงคลัง และสามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคและวิธีการประยุกต์ใช้ที่ถูกต้องเหมาะสมในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในการจัดการสินค้าคงคลังได้
หัวข้อสัมมนา
1. แนวคิดเรื่องสินค้าคงคลัง
2. ความสำคัญของสินค้าคงคลังและความจำเป็นที่ต้องการจัดการสินค้าคงคลัง
3. เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management Techniques)
4. การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)
5. ประสิทธิภาพของการจัดการสินค้าคงคลัง
6. เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลัง เช่น 5S, Kaizen, Visual Control, Poka-Yoke การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้ทุกคนมีส่วนร่วม
7. Work Shop

8. ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในคลังสินค้า
9. การลดต้นทุนการจัดการคลังสินค้า
10. การวัดผลการดำเนินงานด้านการจัดการคลังสินค้า
11การจัดการและบริหารต้นทุนสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
– Economic Order Quantity (EOQ) การสั่งซื้อที่ประหยัด

12. การกำหนดค่า Safety Stock และจุดการสั่งซื้อซ้ำ (Re-order Point) ที่เหมาะสมหลักสูตร การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
13. การบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
14. การจัดพื้นที่คลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การวางผังของคลังสินค้าและการจัดการการไหล
15. การวัดผลการปฏิบัติงานของคลังสินค้า
16. การวัดอัตรารอบการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Ratio)

 

ระยะเวลาอบรม
– 1 วัน(6 ชั่วโมง) 09.00-16.00 น.
วิธีการฝึกอบรม
– การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎีรวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ
– ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ
– กิจกรรมกลุ่ม(Workshop)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
– ผู้บริหาร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง
– ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่ เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป
จำนวนผู้เข้าอบรม
-ไม่เกิน 30 คน

 

รูปแบบการบรรยาย

 1. การบรรยายออนไลน์ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่าน EMS ก่อนอบรม 2-3 วัน

3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Zoom หลักสูตร รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน การเตรียมความพร้อมรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบรม 2 มิ.ย.65

Online Zoom หลักสูตร รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน การเตรียมความพร้อมรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบรม 2 มิ.ย.65

 

 

ราคาโปรโมรชั่น 2,500  บาท บรรยาย 09.00-16.00

สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

 

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นบนโลกดิจิทัลซึ่งเทคโนโลยีช่วยให้การเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูล การใช้งาน ทำได้ง่ายและรวดเร็ว ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลของผู้บริโภคมาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับองค์กร แต่ในทางกลับกันข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ พฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร ที่สามารถระบุถึงตัวเจ้าของข้อมูลได้ถือเป็น “ข้อมูลส่วนบุคคล” เจ้าของข้อมูลเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้งาน ผู้ประกอบการไม่สามารถเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการและนำไปวิเคราะห์ได้โดยพลการ

หลักสูตร รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความคุ้มครอง และสามารถตรวจสอบผู้มีหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเจ้าของข้อมูล ต่อการดำเนินธุรกิจ กฎหมายฉบับนี้จึงส่งผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลและต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ดังนั้นเจ้าของสถานประกอบกิจการ/ผู้บริหาร/HR และลูกจ้าง ต้องศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้อง เนื่องจากผู้ฝ่าฝืนมีโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และโทษปรับที่มีอัตราสูงมาก

 

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และบทลงโทษ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงการดำเนินกิจการให้สอดคล้อง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในบทบาท หน้าที่ การบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ไปถ่ายทอดต่อ และไปปรับใช้ภายในองค์กรได้อย่างถูกต้อง

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • เจ้าของกิจการ

 • ผู้บริหาร

 • หัวหน้างาน

 • พนักงาน

 • บุคคลทั่วไป

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย 40%

 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

 • กรณีศึกษา 10%

 

วิทยากรบรรยาย (Lecturer)

 • อาจารย์กัณฑ์อเนก เอี่ยมปัญญาสกุล

 

รายละเอียดการดำเนิน

 • 1 วัน ( 6 ชั่วโมง )

 

 

 • เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 • ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม (ถ้ามี)

 • เตรียมความพร้อมในการอบรมร่วมกัน

 • ปรับมุมมองเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

 • วัตถุประสงค์ของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • เจตนารมณ์ของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • สถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตาม พรบ.

 • ขอบเขตของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • หลักการให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • หลักการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • หลักการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • หลักการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • บทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูล่วนบุคคล

 • บทบาทหน้าที่ขงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 • บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • บทกำหนดโทษของผู้ละเมิด พรบ.

 • แนวทางดำเนินการข้อมูลที่เก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผย ก่อน พรบ. บังคับใช้

 • แนวทางในการดำเนินการเมื่อ พรบ. มีผลบังคับใช้

 • ทำแบบทดสอบหลังการอบรม (ถ้ามี)

 • วิทยากรบรรยาย

  ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น Workshop

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

 

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Online Zoom หลักสูตร พลิกวิกฤติการส่งออกด้วยศาสตร์ BUSINESS ANALYTICS FOR EXPORTER อ.วรเกษมสันต์ อบรม 15 มิ.ย.65

Online Zoom หลักสูตร พลิกวิกฤติการส่งออกด้วยศาสตร์ BUSINESS ANALYTICS FOR EXPORTER อ.วรเกษมสันต์ อบรม 15 มิ.ย.65

 

ราคาโปรโมรชั่น 2,500  บาท บรรยาย 09.00-16.00

 • สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศแบบออนไลน์

 

หลักสูตร “พลิกวิกฤติการส่งออกด้วยศาสตร์ BUSINESS ANALYTICS FOR EXPORTER”

หลักการและเหตุผล

สภาวะการลงทุน และการนำเข้าส่งออกของผู้ประกอบการไทย และทั่วโลก, กำลังเผชิญกับปัญหาอันหลากหลาย ซึ่งที่หน้าวิตกกังวลคือวิกฤติต่างๆ ทั้งจากสภาพเศรษฐกิจโลก, น้ำมันที่กระทบค่าขนส่ง, ภัยพิบัติของโรคระบาด และสงคราม ตลอดจนกฎระเบียบทางการค้าของต่างประเทศที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ผู้ประกอบการอยู่ในสภาพวิกฤติทางธุรกิจไม่มากก็น้อย

ประเทศไทย คือหนึ่งในประเทศที่เน้นการส่งออกเพื่อสร้างโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ, แต่เนื่องจากวิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับแผนกระบวนยุทธใหม่ ด้วยเทคนิคและเครื่องมือทางธุรกิจใหม่ ที่อาจช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤติและเลือกตลาดเป้าหมายสู่การส่งออกด้วยอย่างงดงาม

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการแนะนำวิธีการใช้องค์ประกอบและเครื่องมือทางด้าน BUSINESS ANALYTICS ซึ่งจัดเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญของธุรกิจอัจฉริยะยุคใหม่ (BUSINESS INTELLIGENCE) โดยจะนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์และปรับแผนธุรกิจสู่การส่งออก ในตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ

หัวข้ออบรม

 1. การค้นหาและประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์ในประเทศเป้าหมายส่งออก

เวลา 09.00 – 10.30

บรรยายเรื่อง การใช้พิกัดศุลกากรเพื่อค้นหามูลค่าและวิเคราะห์ความพร้อม

พิกัดศุลกากร ความจำเป็นและการค้นหามูลค่าทางการค้า

การวิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ในตลาดต่างประเทศ

การทำพยากรณ์ความคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาว

เวลา 10.30 – 12.00

บรรยายเรื่อง กฎระเบียบข้อบังคับใหม่ที่จำเป็น

กฎระเบียบทางการค้า ที่จำเป็นต้องรู้

การค้นหาข้อมูล PRIMARY DATA ด้วยเครื่องมือทางด้าน ANALYTICS

เวลา 12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

 1. เครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อใช้การวางแผน

เวลา 13.00 – 14.30

เครื่องมือและเทคโนโลยีต่อการส่งออก

รู้จักและเข้าใจการใช้เครื่องมือ SOCIAL LISTENING ANALYTICS

การใช้แอพพลิเคชั่นทางด้าน SEARCH ENGINE เพื่อค้นหาความต้องการของผู้ซื้อ

เวลา 14.30 – 16.00

การวางแผนธุรกิจเพื่อพลิกวิกฤติการส่งออก

การวางแผนจาก PREDICTIVE สู่ PRESCRIPTIVE ANALYTICS

CROSS BORDER E-COMMERCE ยังตอบสนองได้จริงหรือไม่

จากวิกฤติโควิด-19 ตลาดออฟไลน์เติบโตสวนกระแส

อบรมแบบพบอาจารย์ เชิญวิทยากรไปบรรยายที่บริษัท

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Online Zoom เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตร อบรม : แผนองค์กรสร้างทีมงานขายใหม่ด้วย “กลยุทธ์อไจล์” อบรม  14 ต.ค.65

Online Zoom เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตร อบรม : แผนองค์กรสร้างทีมงานขายใหม่ด้วย “กลยุทธ์อไจล์” อบรม  14 ต.ค.65

 

หลักการและเหตุผล

องค์กรชั้นนำทั่วโลก ให้ความสำคัญการกลยุทธ์วางแผนด้วยอไจล์ที่สามารถตอบโจทย์สนองความต้องการของผู้ซื้อได้ แต่อย่างไรก็ตามความสำเร็จของยอดขายที่เกิดขึ้นได้นั้นต้องมีการวางแผนและสร้างทีมงานที่มีความเหมาะสม อีกทั้งยังเข้าใจความหมายของ “อไจล์” เพื่อทำให้องค์กรก่อเกิดรายได้ และประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เทคนิคอไจล์ เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งผลยอดรายได้และเฝ้าติดตามการขายในทุกสภาวะเศรษฐกิจ, ทีมงานฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดในองค์กรชั้นนำของต่างประเทศ และในไทย มีการสร้างและวางแผนทีมงานขาย ประสบความสำเร็จอย่างมากมาย

หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00 – 10.30     บรรยายเรื่อง ทักษะของทีมงานขายยุคใหม่ ให้โดนใจตลาด

พื้นฐานของทักษะเจรจาและวาทะศิลป์ของการขาย

รูปแบบการเปิดตลาดลูกค้าใหม่ และยุทธวิธีล้ำสมัย

สร้างทีมอไจล์เซลล์-ตลาด เพื่อรองรับเฝ้าติดตามยอดขาย

เวลา 10.30 – 10.45     พัก 15 นาที

เวลา 10.45 – 12.00     บรรยายเรื่อง คำนวณความคุ้มค่าการขายในแต่ละโครงงาน

การคำนวณ CLV และ CAC อย่างไรให้คุ้มค่าต่อการขาย

ปัจจัยและการคำนวณ Customer Loyalty – Retention

วางแผนยอดขายจาก GPM และ ROI for sale

เวลา 12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30     บรรยายเรื่อง กำหนดเส้นทางการขาย และเข้าพบลูกค้า

ต้นทุนและเส้นทางการเข้าพบลูกค้าแบบ Route Sales

“Non-Sale” for Sale สร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่ม (ลูกค้า) ที่ยังไม่ซื้อ

เทคนิคการขาย ด้วยแผนการตลาด

เวลา 14.30 – 14.45     พัก 15 นาที

เวลา 14.45 – 16.00     บรรยายเรื่อง การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์งานขาย

ความสำคัญของ Blockchain กับระบบ SCM ยุคใหม่

เทคนิคการนำเสนอและเจรจาต่อรองการขาย

การประเมินและควบคุม KPI ตามเป้าหมายงานขาย

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 09.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคา โปรโมรชั่น  2,500 บาท

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

หลักสูตรสามารถจัด In-house องค์กรเเจ้งขอข้อมูลได้ค่ะ

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com