confirm เปิดรับสมัคร ออนไลน์ ยืนยันจัด หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินลูกหนี้การค้า Negotiation Techniques for Debt Collectors)  9 ธ.ค.64 (09.00-16.00)

confirm เปิดรับสมัคร ออนไลน์ ยืนยันจัด หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินลูกหนี้การค้า Negotiation Techniques for Debt Collectors)  9 ธ.ค.64 (09.00-16.00)

 

ราคาโปรโมรชั่น 2,000  บาท บรรยาย 09.00-16.00                                                   

                                                                                    

หลักการและเหตุผล

              ในปัจจุบันการทำธุรกิจระหว่างบริษัทแห่งหนึ่ง กับบริษัทอีกแห่งหนึ่ง บางครั้งการขายซื้อสินค้าและบริการมักจะไม่ได้ใช้เงินสดจ่ายในวันรับสินค้าเสมอไปเพราะต้องการยอดขายที่สูงกว่าดังนั้นการอำนวยความสะดวกโดยขายแบบให้เครดิตจำนวนวัน เช่น 30 วัน หรือ 60 วัน จึงมีความจำเป็นต้องให้เครดิตอีกทั้งบริษัทคู่ส่วนมากก็ให้เครดิตเช่นกัน เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้ แต่บริษัทที่ให้เครดิตก็จะต้องรับความเสี่ยงที่จะต้องติดตามทวงถามยอดหนี้จากลูกหนี้การค้าที่มีการผิดนัดชำระค่าสินค้าและบริการด้วยตนเองดังนั้นจึงทำหลักสูตรนี้มาเพื่อ ให้ความรู้และเทคนิคการเร่งรัดหนี้สินสำหรับลูกหนี้การค้า ที่ถูกกฎหมายและสามารถใช้ได้จริง ๆ ทำให้ลูกหนี้ค้นพบทางออกของปัญหาที่ดี ปลดประวัติเครดิตกับบริษัทคู่ค้า และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ในขณะเดียวกันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ ธุรกิจเร่งรัดหนี้สินให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อผู้ขายสินค้าสามารถเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าได้ทำให้ธุรกิจลดความเสี่ยงทางการเงินได้อีกด้วย

 

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจการเร่งรัดและติดตามลูกหนี้การค้าและทราบสาเหตุการเกิดหนี้การค้าเกิดขึ้นได้อย่างไร

 2. เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจวัตถุประสงค์หลักของการให้เครดิตแก่ลูกหนี้การค้า

 3. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจเครื่องมือที่ช่วยให้เราบริหารลูกหนี้การค้าและติดตามทวงถามหนี้ให้มีประสิทธิภาพ

 4. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจการจัดทำตารางอายุลูกหนี้ (Aging Schedules of accounts receivable)

 5. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจการจัดชั้นลูกหนี้ และการกำหนดนโยบายเร่งรัดและติดตามหนี้

 6. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจตัวอย่างนโยบายการติดตามเร่งรัดลูกหนี้การค้าที่กิจการกำหนดโดยทั่วไป

 7. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจกรณีลูกหนี้มีการจ่ายเช็คล่วงหน้า

 8. เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้และกฎหมายทวงหนี้ที่ต้องรู้

 9. เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจกรณีศึกษาสิทธิการเรียกร้องและแนววินิจฉัยกรณีลูกหนี้การค้า

 10. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจคุณสมบัติและดีเอ็นเอพนักงานเร่งรัดหนี้สินที่ประสบความสำเร็จ

 11. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีการเร่งรัดหนี้สินแบบ SANDWICH สำหรับลูกหนี้การค้า

 12. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจผลของการเป็นหนี้

 13. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจการใช้ทฤษฎีของ มาสโลว์ในการเร่งรัดหนี้สิน

 14. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจการบริหารกิจกรรมเร่งรัดหนี้สิน

 15. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจการสะกดรอยตามลูกหนี้

 

เนื้อหาหลักสูตร

 1. การเร่งรัดและติดตามลูกหนี้การค้าและทราบสาเหตุการเกิดหนี้การค้าเกิดขึ้นได้อย่างไร

 2. หลักของการให้เครดิตแก่ลูกหนี้การค้า

 3. เครื่องมือที่ช่วยให้เราบริหารลูกหนี้การค้าและติดตามทวงถามหนี้ให้มีประสิทธิภาพ

 4. การจัดทำตารางอายุลูกหนี้ (Aging Schedules of accounts receivable)

 5. การจัดชั้นลูกหนี้ และการกำหนดนโยบายเร่งรัดและติดตามหนี้

 6. ตัวอย่างนโยบายการติดตามเร่งรัดลูกหนี้การค้าที่กิจการกำหนดโดยทั่วไป

 7. กรณีลูกหนี้มีการจ่ายเช็คล่วงหน้า

 8. แนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้และกฎหมายทวงหนี้ที่ต้องรู้

 9. กรณีศึกษาสิทธิการเรียกร้องและแนววินิจฉัยกรณีลูกหนี้การค้า

 10. คุณสมบัติและดีเอ็นเอพนักงานเร่งรัดหนี้สินที่ประสบความสำเร็จ

 11. ทฤษฎีการเร่งรัดหนี้สินแบบ SANDWICH สำหรับลูกหนี้การค้า

 12. ผลของการเป็นหนี้

 13. การใช้ทฤษฎีของ มาสโลว์ในการเร่งรัดหนี้สิน

 14. การบริหารกิจกรรมเร่งรัดหนี้สิน

 15. การสะกดรอยตาม

 16. Role – Play เร่งรัดหนี้สินแบบ SANDWISH

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

พนักงานเร่งรัดหนี้สินกรณีลูกหนี้เป็นลูกหนี้การค้า

วิธีการอบรม              อบรมผ่าน Online หรือ Classroom ทั้งแบบ Public และ In-house training  การบรรยาย การทำ Workshop กิจกรรมปลดล็อคความคิด  Workshop บทการขายและ Role-Play

ระยะเวลาการอบรม      6 ชั่วโมง (Online In house& Online Public หรือ Classroom Public &In House )

บรรยายโดย อาจารย์ รัชเดช อติกนิษฐ โค้ชนักขาย B2B&B2C  ประสบการณ์การทำงาน  17 ปี ในธุรกิจประกันชีวิต ประสบการณ์ 1 ปีในธุรกิจเร่งรัดหนี้สิน  ประสบการณ์ 13 ปี การเป็นวิทยากรภายในและภายนอก

เคยเป็น ผจก.อาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมพันธมิตรธุรกิจ  บมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต(ประเทศไทย) และ ผจก.อาวุโส ส่วนฝึกอบรมการขายธนาคารพาณิชย์ บมจ.ไทยประกันชีวิต มีประสบการณ์เป็นวิทยากรหลักสูตรการขายให้กับธนาคาร บริษัทสินเชื่อรถยนต์  บริษัทจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทโบรคเกอร์ประกันภัย และบริษัทเร่งรัดหนี้สิน

อดีตนักขายประกันชีวิตอันดับ 1 ของประเทศ ธค.2547 และ มค.2548 ของช่องทางธนาคาร ของบมจ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต

ที่ปรึกษาอบรมหลักสูตร บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 0988209929 คุณกุ้ง

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : inwtraining

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE  http://inwtraining.com

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Online Zoom หลักสูตร ระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งงาน รุ่นที่ 22 (Succession Plan Management System : Career Management Module 2) : 15 กันยายน 2564

Online Zoom หลักสูตร ระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งงาน รุ่นที่ 22 (Succession Plan Management System : Career Management Module 2) : 15 กันยายน 2564

อัตราค่าลงทะเบียนอบรม :

2,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษลงทะเบียน 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

 

ถ้าองค์กรของท่านเผชิญกับปัญหาเหล่านี้  หลักสูตรนี้มีคำตอบและทางออกทั้ง ขั้นตอน วิธีการ เทคนิค แบบฟอร์ม และตัวจริงที่ปรับใช้งานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ที่จะช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านเตรียมความพร้อมของบุคลากรในเชิงรุก ด้วยการวางแผนหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) ในการขาดแคลนบุคลากรตำแหน่งงานหลักที่สำคัญๆ (Key Positions) ต่อธุรกิจ ให้ดำเนินงานต่อเนื่องไม่สะดุดเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้  ด้วยการจัดทำ Succession Plan อย่างเป็นระบบตั้งแต่การกำหนดตำแหน่งงานหลักขององค์กร (Key Position) -> กระบวนการสรรหาและการพิจารณาคัดเลือก Talent Pools / Pools of Candidates -> การจัดทำ Individual Succession Plan -> การพัฒนาความสามารถของ Successors -> การพิจารณาแต่งตั้งรักษาการ -> การพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง/การสืบทอดตำแหน่ง รวมทั้งการจัดทำ Procedure ด้วยการถ่ายทอดเทคนิคที่หล่อหลอมจากประสบการณ์กว่า 31 ปี

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. เสริมสร้างความรู้ ความข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการจัดทำ Succession Plan

 2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเชื่อมโยง Competency, Training Road Map, Group Development Plan, Individual Development Plan และ KPI กับ Succession Plan

 3. สามารถจัดทำ Flow Chart กระบวนการปฏิบัติงานเรื่อง Succession Plan ได้อย่างเป็นระบบ

 4. เสริมสร้างเทคนิคการกำหนดเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก และประเมิน Successor ได้อย่างมีประสิทธิผล

 5. สามารถวิเคราะห์และกำหนด Competency และระดับ Competency ที่คาดหวังของตำแหน่งหลักที่ทำ Succession Plan ได้อย่างเป็นรูปธรรม

 6. สามารถวิเคราะห์หา Successor และจัดทำ Succession Plan ได้อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ

 7. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการกำหนด ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาการจัดทำแผน  สืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ได้อย่างมีประสิทธิผล

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

ส่วนที่  1 :  ทบทวนเรื่องควรรู้เกี่ยวกับ “Succession Plan” กันก่อนดีไหม ? (Introduction to Succession Plan)

 • ความหมายของ Successor และ Succession Plan

 • จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) แล้วใครจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง ?

 • ผู้สืบทอดตำหน่งกับคนเก่ง (Successor VS Talent)

 • ปัญหาและอุปสรรคที่มักพบในการจัดทำ Succession Plan และแนวทางป้องกันปัญหา

ส่วนที่  2  :  14 เรื่องที่ผู้บริหารและ HR ควรเตรียมตัวก่อนการจัดทำ Succession Plan

 • 14 เรื่องที่ผู้บริหารและ HR ควรเตรียมความพร้อมในการจัดทำ Succession Plan

ส่วนที่  3  : 9 ขั้นตอนในการจัดทำ Succession Plan Management System ของที่ปรึกษาและ HR มืออาชีพ (Succession Plan Process)

 • ขั้นตอนในการจัดทำ Succession Plan Management System ของที่ปรึกษาและ HR มืออาชีพ

 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Succession Plan Flow Chart

ส่วนที่ 4 : เทคนิคการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งงานหลักขององค์กร…จุดเริ่มต้นของการจัดทำ Succession Plan (Key Position of Organization)

 • 6 หลักเกณฑ์สำคัญในการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งงานหลักขององค์กร

ส่วนที่ 5 การกำหนด 4 เกณฑ์สำคัญในการสรรหาและคัดเลือกกลุ่มคนที่พร้อมจะสืบทอดตำแหน่ง (Talent Pools / Pool of Candidates Criterion)

 • หลักเกณฑ์สำคัญในการสรรหาและคัดเลือก Pool of Candidate ที่คนเก่ง คนดี และมีความเหมาะสม

 • ตัวอย่าง การกำหนดน้ำหนักความสำคัญของเกณฑ์การคัดเลือก Talent Pools / Pool of Candidates ไม่ให้คนในร้อง “ยี้” ผู้บริหารร้อง “เอ๊ะ!!!”

ส่วนที่ 6 : เทคนิคการวิเคราะห์และกำหนด Competency และระดับ Competency ที่คาดหวังของตำแหน่งงานหลักที่จัดทำ Succession Plan

 • แนวทางการนำ Modern Job Description ไปเชื่อมโยงการจัดทำ Succession Plan

 • แนวทางการนำ Modern Job Description มาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะ (Competency) เพื่อเตรียมจัดทำ Training Road Map ของตำแหน่งงานหลัก

 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และกำหนด Competency ของตำแหน่งงานหลัก

 • แนวทางการกำหนดระดับ Competency ที่คาดหวังแบบ 4 ระดับขีดความสามารถ (รู้–พอทำได้–เก่ง-ถ่ายทอดได้)

ส่วนที่ 7 : เทคนิคการจัดทำเส้นทางการพัฒนาความสามารถของตำแหน่งงานหลักที่จัดทำ Succession Plan (Training Road Map for Successors)

 • Training Road Map เครื่องมือสำคัญในการจัดทำ Succession Plan

 • แนวทางการจัดทำ Training Road Map ให้เชื่อมโยงกับ Succession Plan

 • แนวทางการนำ Training Road Map มาเตรียมสรรหาและคัดเลือกกลุ่มคนที่พร้อมจะสืบทอดตำแหน่งงาน

ส่วนที่ 8 : เทคนิคการดำเนินการสรรหา คัดเลือก และประเมินกลุ่มบุคลากรที่พร้อมจะสืบทอดตำแหน่งงาน (Recruitment, Selection and Evaluation of Talent Pools)

 • แนวทางดำเนินการสรรหา คัดเลือก และประเมิน Talent Pools / Pool of Candidates โดย HR

 • วิธีการประเมินและคัดเลือก Successor ตามเกณฑ์ KPI, Competency, ประสบการณ์ และความเหมาะสมภาคปฏิบัติ โดยหัวหน้าและผู้บริหาร (Successor Analysis)

ส่วนที่  9  : การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของ Successor รายบุคคล (Succession Plan)

 • ตัวอย่าง แบบฟอร์ม Succession Plan
 • การนำผลจาก Successor Competency Assessment มาจัดทำ Succession Plan ให้สอดคล้องกับ Competency Gap ตาม Training Road Map
 • การวางแผนปั้น Pool of Successors ด้วยแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan : SP)
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Succession Plan ของ Successor แต่ละคน

ส่วนที่  10  :  เทคนิคการพัฒนา Successor ด้วย 3E อย่างมีประสิทธิภาพ (Competency Development for Successor)

 • วิธีการพัฒนาความสามารถของ Successors (Competency Development) ให้สอดคล้องกับ Competency Gap ด้วยหลัก 3E : 70+20+10

ส่วนที่  11  :  เทคนิคการประเมินผล Successor หลังการพัฒนา (Development Evaluation of Successors) 

 • 4 เกณฑ์ของ Career Path Model ในการประเมิน เพื่อเลื่อนตำแหน่ง Successor

 • เกณฑ์การประเมิน Successor หลังการพัฒนาด้วย Performance (Effective Performance Evaluation)

 • เกณฑ์การประเมิน Successor ด้วย Competency (Effective Competency Evaluation)

 • ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่ง Successor ด้วย KPI และ Competency

รูปแบบ/วิธีการอบรม :

 • การบรรยาย ผ่าน Zoom แบบ Adult Learning

 • การจัดทำ Workshop เชิงปฏิบัติการ

 • แชร์ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา Succession Plan

 • ถาม-ตอบ 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล ฝ่าย HRD และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร  :  อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 

 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 31 ปี

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ

 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน

 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Online Training หลักสูตร การบริหารเวลา แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีกึ๋น (อบรม 13 ก.ย.64)

Online Training  หลักสูตร การบริหารเวลา แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีกึ๋น (อบรม 13 ก.ย.64)

 

ราคาโปรโมรชั่น 2,500 บาท บรรยาย 09.00 – 16.00

โปรโมรชั่นสมัคร 3 ท่าน ท่านละ 1,900 บาท

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศแบบออนไลน์

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

 

หลักการและเหตุผล

            ปัจจุบันนี้หลาย ๆ องค์กรมักประสบปัญหาพนักงานทำงานไม่มีประสิทธิภาพ งานเสร็จไม่ทันตามเวลากำหนด แก้ปัญหาไม่เป็น ตัดสินใจผิดพลาด ส่งผลให้ลูกค้า หัวหน้า เกิดความไม่พอใจ โดยปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะ   พนักงานขาดเทคนิค ความรู้ ประสบการณ์ ในการทำงานอย่างถูกต้อง

           หลักสูตรนี้ จึงพัฒนาขึ้นเพื่อผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการบริหารเวลาอย่างเหนือชั้น ทราบถึงวิธีการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างตรงจุดภายใต้เวลาที่จำกัด โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ  จนเมื่อจบการอบรม ผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์


     1. เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักถึงความสำคัญคุณค่าของเวลาและการบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อสร้างสรรค์งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิงภายใต้เวลาที่จำกัด
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หัวข้อการบรรยายและ Workshop


Module 1: หัวใจสำคัญ…ของการบริหารเวลาเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
     1. หลักการ- แนวคิดเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการบริหารเวลา
2. การบริหารเวลาเพื่อสร้างสมดุลงาน สมดุลชีวิต
3. ปัญหาและอุปสรรคที่มักจะเกิดในการบริหารเวลา
> การผัดวันประกันพรุ่ง
> การขาดความอดทน
> การไม่พยายามใช้ความคิดจนเกิดความผิดพลาด
> การกลัวความล้มเหลว ทำให้ไม่กล้าตัดสินใจที่จะลงมือปฏิบัติงาน
> การทำงานหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน
    4. กิจกรรม Workshop ค้นหาอุปสรรคตัวฆ่าเวลา…เพื่อจัดการให้อยู่หมัด
    5. เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
> การกำหนดเป้าหมาย
> การวางแผน ภายใต้กรอบเวลา
> การจัดลำดับความสำคัญของงาน
6. การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
    7. กิจกรรม Workshop: ฝึกปฏิบัติการวางแผนภายใต้เวลาที่จำกัด

Module 2: สรรค์สร้างวิธีการแก้ปัญหาและตัดสินใจภายใต้เวลาที่จำกัด
    8. สาเหตุและปัจจัยที่ทำให้การแก้ปัญหาและตัดสินใจไม่ง่ายอย่างที่คิด
9. ปัญหาและอุปสรรคที่มักประสบในการแก้ปัญหาเมื่อถูกบีบด้วยเวลา
> แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด…เสียเวลาแก้ไข ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก
> ตัดสินใจผิดพลาด…สร้างความเสียหายให้องค์กร
> อื่น ๆ
    10. กิจกรรม Workshop ขจัดปัญหา และ ลดอุปสรรคในการแก้ปัญหา
    11. เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจในงานภายใต้เวลาที่จำกัด
> ระบุปัญหาและสาเหตุให้ชัดเจน
> หาทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย
> ตัดสินใจเลือก และ ลงมือแก้ไขอย่างชาญฉลาด
> อื่น ๆ
12. การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเหนือชั้น
> 6 W’s 1 H
> เทคนิคการใช้แผนภาพ
> อื่น ๆ
    13. กิจกรรม Workshop : การแก้ปัญหาและการตัดสินใจภายใต้เวลาที่จำกัด
    14. สรุป คำถามและคำตอบ

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

2) ไฟล์ PDF การสอน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

 

 

confirm เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ยุทธวิธีการขายสินค้าอุตสาหกรรมให้ยอดขายทะลุเป้า (อบรม 23 เม.ย.65)

confirm เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ยุทธวิธีการขายสินค้าอุตสาหกรรมให้ยอดขายทะลุเป้า (อบรม 23 เม.ย.65)

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 09.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคา  2,500 บาท สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ฟรี 1 ท่าน

หลักการและเหตุผล

            ในสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น มีปัจจัยต่าง ๆ มากมายที่ส่งผลกระทบโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นสินค้า พนักงานขาย ลูกค้า รวมถึงสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ  โดยเฉพาะการขายสินค้าอุตสาหกรรมนั้น พนักงานจะต้องอาศัยทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการเพิ่มยอดขายให้ได้ด้วยการบริหารปัจจัยต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ หากพนักงานขาดทักษะดังกล่าวแล้ว ยอดขายย่อมลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไม่เต็มที่ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายต้องเรียนรู้เทคนิคและยุทธวิธีในการขายและการบริหารยอดขาย เพื่อสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการขายและเพิ่มยอดขายในที่สุด

            หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขายสินค้าอุตสาหกรรม ได้เรียนรู้เทคนิคในการเพิ่มยอดขายอย่างมีเป็นระบบ ได้สำรวจและวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติด้านงานขายของตน การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง จนในที่สุดเมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาสามารถสร้างยุทธวิธีในการเพิ่มยอดขาย และประยุกต์ต่อยอดความรู้ด้านการขายได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการขายสินค้าอุตสาหกรรม

   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ รวมถึงเครื่องมือที่จะช่วยให้พนักงานขายสามารถขายสินค้าอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

หัวข้อการบรรยาย

Module 1 ไขกุญแจ…การขายสินค้าอุตสาหกรรมให้ยอดขายทะลุเป้า

1.ปลุก DNA นักขายสินค้าอุตสาหกรรม…ปรับทัศนคติ เปลี่ยนความคิดให้ ขาย ขาย ขาย !!!

2.การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการขายอย่างเหนือชั้น

 • พนักงานขาย

 • ลูกค้า

 • สินค้า

3.การขายและเพิ่มยอดขายด้วยตัวพนักงานขาย

 • การวิเคราะห์ Competency สำคัญที่พนักงานขายต้องมี

 • การค้นหาความต้องการหรือปัญหาของลูกค้า

 • การสร้างสัมพันธ์ความลูกค้า

 • การแนะนำสินค้าและบริการให้โดนใจลูกค้า

 • การกระตุ้นไฟให้ตัวเองในงานขาย

4.เข้าใจสินค้าและบริการอย่างถึงแก่น เพื่อสร้างยอดขายให้ทะลุเป้า

 • วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของสินค้าและบริการ

 • การรับรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของสินค้าและบริการในมุมมองของลูกค้า

 • อื่น ๆ

5.กิจกรรม Workshop เข้าใจเรื่องตนเองและสินค้าเพื่อสร้างพลังในการขาย

6.เจาะลึกถึงบทบาทลูกค้า !!! …การวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของ Key Person เพื่อสร้างโอกาสทางการ

 • ขาย

 • Gate Keepers

 • Influencer

 • Buyer

 • Decision Maker

7.กิจกรรม Workshop ตีให้แตก !!! เรื่องลูกค้า วิเคราะห์ความต้องการขอ Key Person เพื่อสร้างโอกาสทางการขายอย่างมีชั้นเชิง

Module 2 กลเม็ดเคล็ดลับการขายสินค้าอุตสาหกรรมให้ได้ยอดทะลุเป้า

8.เทคนิคการเตรียมตัวและวางแผนเพื่อเนรมิตการขายให้ได้ตามเป้า

 • เตรียมข้อมูลลูกค้า

 • เตรียมตัวเอง

 • วางแผนการขาย

9.ยุทธวิธีการเปิดการขาย … ด้วยวิธีการเปิดใจลูกค้า

 • การวางตัว การใช้คำพูด

 • บุคลิกภาพภายใน ภายนอก

10.เทคนิคการถามแบบง่าย ๆ เพื่อค้นหาปัญหาและสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

 • การใช้คำถามเปิด

 • การใช้คำถามปิด

11.การเพิ่มมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมด้วยเทคนิคการนำเสนอสินค้าแบบวิธีการสร้างความแตกต่าง F.A.B.E Model

12.กลยุทธ์การเจรจาจาต่อรองด้วย Four Steps

13.การปิดการขายอย่างมีชั้นเชิง

 • การสังเกตสัญญานการซื้อ

 • เมื่อไหร่ที่ควรจะปิดการขาย

14.กิจกรรม Role Play ยุทธิวิธีการสินค้าอุตสาหกรรมให้ยอดขายทะลุเป้า

15.การประเมินและติดตามผลการขาย

16.คำถาม – ตอบ

 

โปรโมชั่น พิเศษดังกล่าว สงวนสิทธิ์เฉพาะ

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เท่านั้น

 

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

2) ไฟล์ PDF การสอน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Zoom 3 ชั่วโมง ยืนยัน หลักสูตร ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ Incoterms 2020 ในวันอังคารที่  7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

Online Zoom 3 ชั่วโมง ยืนยัน หลักสูตร ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ Incoterms 2020 ในวันอังคารที่  7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกหรือนำเข้าและผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากความรู้ดังกล่าวมีความสำคัญในการกำหนดราคาซื้อขายสินค้าได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล ช่วยทำให้เกิดความรวดเร็ว ลดปัญหาขัอขัดแย้งเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการค้าสินค้าระหว่างประเทศ

 

วัตถุประสงค์ หลักสูตรออนไลน์ 3 ชั่วโมงนี้ มีเนื้อหาสาระ

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมาย ความเป็นมาและความสำคัญของข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms)

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการสำคัญของ Incoterms 2020 ที่ใช้ในปัจจุบันเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2020 นี่ทั้ง 11 ข้อตกลง รวมถึงประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้ Incoterms 2020 ของแต่ละข้อตกลงดังกล่าว

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

ผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการจัดซื้อหรือการขายสินค้าระหว่างประเทศ การส่งออกและการนำเข้าสินค้า

 

หัวข้อการบรรยาย

 • ความสำคัญของกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ 2020 (International Commercial Terms 2010 : INCOTERM 2020)

 • หลักการสำคัญของข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

 • การจัดทำเอกสาร จุดส่งมอบสินค้า การโอนความเสี่ยง การแบ่งปันค่าใช้จ่าย การประกันภัย การสื่อสารระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในการค้าสินค้าระหว่างประเทศ รวมถึงประโยชน์และข้อควรระวังของ Incoterms 2020

 • INCOTERM 2020 ที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ

 • FAS (Free Alongside Ship) > FOB (Free on Board)

 • CFR (Cost and Freight) > CIF (Cost, Insurance and Freight)

 • EXW (Ex Works) > FCA (Free Carrier)

 • CPT (Carriage Paid to) > CIP (Carriage and Insurance Paid)

 • DAT (Delivered at Terminal) > DAP (Delivered at Place)

 • DES (Delivered Ex Ship) > DEQ (Delivered Ex Quay)

 • DDU (Delivered Duty Unpaid) > DDP (Delivered Duty Paid)

อัตราค่าอบรมสัมมนา ท่านละ 1,500 + Vat 105 = 1,605 บาท

 

รูปแบบการบรรยาย

4.1 การบรรยายออนไลน์ โปรเเกรมZoomทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

4.2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่านEmail ก่อนอบรม2-3 วัน

4.3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ2 Way Communication

4.4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตรIN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 0988209929 คุณกุ้ง

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : inwtraining

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE  http://inwtraining.com

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Online Zoom หลักสูตร ทักษะการบริหารคน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ รุ่น 2 (People Management Skills) : 30 สิงหาคม 2564

Online Zoom หลักสูตร ทักษะการบริหารคน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ รุ่น 2 (People Management Skills) : 30 สิงหาคม 2564

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 13.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

พิเศษ online เพียง 1,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

โปรโมรชั่นสมัคร 3 ท่าน ท่านละ 1300 บาท

 

 

Reskills and Upskills ทั้ง Soft Skills และ Hard Skills ที่ได้ทั้งแบบฟอร์ม เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการในการบริหารคน

หากองค์กรของท่านยังประสบกับปัญหาหัวหน้างานเหล่านี้ ?

 • ผู้บริหารระดับต้น หรือหัวหน้างาน ไม่รู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

 • ผู้บริหารระดับต้น หรือหัวหน้างาน มีความชํานาญในงานที่ปฏิบัติ แต่ขาดทักษะการบริหารคนเรียกว่า “เก่งแต่งานของตน แต่ไม่เก่งการบริหารคน”

ผู้บริหารระดับต้นหรือหัวหน้างานนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลอันสําคัญยิ่ง ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้องค์กรประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การเป็นหัวหน้างานถ้าแค่แต่งตั้งคนที่ “ทำงานเก่งและขยัน” ใครก็เป็นได้ แต่การเป็นหัวหน้างานที่ดีมีประสิทธิภาพนั้น ต้องใช้ความรู้และทักษะด้านการบริหารคน    จึงมีความเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาทักษะ “หัวหน้างานยุคใหม่ให้เก่งการบริหารคนให้เพิ่มค่า” เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Competitive Advantage)

จากหลักสูตร In-house Training ยอดนิยมของสถาบันฯ  ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่ จากประสบการณ์ในการพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร (Managerial Competency) และโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development Program) ของผู้บริหารระดับต้นและหัวหน้างานองค์กรธุรกิจชั้นนำมากลั่นกรองและถ่ายทอด “แบบกระชับ เข้าใจง่าย ใช้งานได้จริง” ที่จะช่วยให้ท่านและหัวหน้าในองค์กรของท่านมีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง และมีความสามารถรอบด้านสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร

หัวข้อสำคัญของการอบรม (Course Outline) : 

ส่วนที่  1  :  ภาวะผู้นำและการบริหารทีมงาน (Leadership and Teamwork)

 • “รู้เรา” จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

 • “รู้เขา” จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

 • บทบาทของผู้นำแบบ เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา ในการบริหารทีมงานให้คนอยากทำงาน

ส่วนที่  2  :  การสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและพนักงานที่มีประสิทธิผล (Effective Communication and Coordination) 

 • การสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างมีประสิทธิผล (Interpersonal Communication)

 • แนวทางการสื่อสารและประสานงาน เพื่อความสำเร็จในการทำงาน ด้วยประตูใจ…แบบสานสัมพันธ์ (Positive Communication)

 • แนวทางการสื่อสารกับทีมงานแต่ละ Generation

ส่วนที่  3  :  การจูงใจทีมงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Positive Motivation)

 • พื้นฐานความต้องการและความคาดหวังของ “มนุษย์เงินเดือน”

 • จูงใจ (Motivation) อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ?

 • 8 เทคนิคการจูงใจสำหรับผู้บังคับบัญชา

ส่วนที่  4  :  การสร้างบรรยากาศความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement)

 • 4 ความรักที่สร้างบรรยากาศความผูกพันต่อองค์กร

 • 10 เทคนิคของหัวหน้างานยุคใหม่ในการสร้างบรรยากาศความผูกพันต่อองค์กร

 • แนวทางการบริหารความขัดแย้งภายในทีมงาน (Conflict Management)

รูปแบบ / วิธีการการเรียนรู้ : ผ่านโปรแกรม Zoom

 1. การบรรยาย จากประสบการณ์จริงภาคปฏิบัติที่ทำมากับมือ

 2. ตอบข้อซักถามทุก ๆ คำถาม เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนในการเรียนรู้

วันและเวลาสัมมนา : 

รุ่น  2  วันที่  30  สิงหาคม  2564  ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น.  

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Online Training หลักสูตร “การสร้างเครื่องมือวัดประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 10 ก.ย.64

Online Training หลักสูตร “การสร้างเครื่องมือวัดประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 10 ก.ย.64

09.00 – 16.00 น.

** อบรม Online ผ่าน ZOOM

ราคาโปรโมรชั่น 2,500 บาท รวมใบประกาศ

โปรโมรชั่นสมัคร 2 ท่านขึ้นไป  ท่านละ 2,000 บาท

 

หลักการและเหตุผล

ในการบริหารงานจำเป็นต้องมีการติดตามตรวจสอบอยู่เสมอว่า ระบบการจัดการที่วางไว้นั้นบรรลุเป้าหมายที่วางไว้เพียงใด เช่นเดียวกับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคลากรจำนวนมาก การจะระบุว่าระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด จำเป็นต้องมีการติดตามและตรวจสอบด้วยเช่นกัน แต่เนื่องจากการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องที่ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของคนในองค์กร ดังนั้นนอกจากจะวัดผลในสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น ผลงานต่าง ๆ แล้ว การวัดความรู้สึกชอบ/ไม่ขอบ และความอยากที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหรือไม่จึงเป็นเรื่องที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหา

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจต่อระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร ตลอดจนสามารถพัฒนาเครื่องมือวัดความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรขึ้นใช้ได้เอง เข้าใจวิธีการแปลผล และสถิติเบื้องต้น รวมถึงการจัดทำเอกสารนำเสนอที่ผู้บริหารแบบสั้น กระชับ ตรงประเด็น และทำให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดของความพึงพอใจของพนักงาน

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการพัฒนาเครื่องมือวัดความพึงพอใจ และความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการประมวลผล วิเคราะห์ผล แปลผล จากสถิติเบื้องต้น

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการจัดทำเอกสารนำเสนอผลการสำรวจความพึงพอใจ และความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรที่สั้น กระชับ และสามารถจูงใจให้ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องคล้อยตาม รวมถึงยินยอมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมาย

          ผู้ควรได้รับการอบรมในเรื่องนี้ คือ บุคลากรในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

 

วิธีการฝึกอบรม

          การบรรยาย การใช้กรณีศึกษา และการยกตัวอย่างขององค์กรชั้นนำต่างๆ 70%

การฝึกปฏิบัติและใช้กิจกรรมต่าง ๆ  30%

 

 

กำหนดการอบรม

          08.30-09.00 น.        ลงทะเบียนและเปิดการอบรม

          09.01-12.00 น.          บรรยาย

 • แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ

 • พัฒนาการของการวัดความรู้สึกของพนักงาน

 • ระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 • วิธีการประเมินระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เช่น HR Audit, HR-BSC, HR Award, Employer Branding, Engagement Survey ฯลฯ

 • องค์ประกอบของความพึงพอใจของพนักงานต่อระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

 • วิธีการสร้างเครื่องมือวัดความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรที่เหมาะสมกับองค์กรตนเอง

 • ฝึกปฏิบัติ

          12.01-13.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน

          13.01-16.00 น.          บรรยาย (ต่อ)

 • ฝึกปฏิบัติ (ต่อ)

 • วิธีการประมวล และวิเคราะห์ผล

 • สถิติเบื้องต้นที่ควรใช้ (สถิติเชิงบรรยาย และสถิติเชิงอนุมาน)

 • การจัดทำรายงานนำเสนออย่างมืออาชีพ

 • การรวบรวมประเด็นและนำเสนอให้ผู้บริหารคล้อยตาม

 • การอ่านผล และตีความ

สรุปการเรียนรู้ และบทเรียนที่ควรนำกลับไปทบทวน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Zoom  เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร: Update กฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด 9 พฤษภาคม 65 อบรม 09.00-16.00

Online Zoom  เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร: Update กฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด 9 พฤษภาคม 65 อบรม 09.00-16.00

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

โปรโมรชั่นสมัคร 3  ท่าน เเถม 1 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่าน

  วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง การ Updateของกฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดในปี 2565 มีกรณีใดบ้าง…

   และการได้รับสิทธิของผู้ประกันตน ตาม ม.33 จากกองทุนประกันสังคมมีกรณีใดบ้าง หรือในกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่นอกเหนือจากการทำงานให้กับนายจ้างจะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลและการขาดรายได้อย่างไร..?

  • เพื่อให้ผู้ประกันตน ตาม ม.33 ทราบถึงการได้รับสิทธิจากกองทุนประกันสังคม ในกรณีเจ็บป่วย ถึงแก่ความตายหรือสูญหาย การได้รับสิทธิเงินบำเหน็จ เงินบำนาญชราภาพ หรือการได้รับสิทธิ กรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมมีกรณีใดบ้าง..?

                      

หัวข้อในการอบรม

                                                                                        

           *** หมวด1: การได้รับสิทธิของผู้ประกันตนจากกองทุนประกันสังคม***

 1. วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้น มีจุดประสงค์หลักอย่างไร..?

 2. ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน ตาม ม.33 จะได้รับสิทธิจากกองทุนประกันสังคมมีกรณีใดบ้าง..?

 3. กรณีเจ็บป่วยนอกเวลาทำงาจะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลตามสิทธิอย่างไร..?

 4. ในระหว่างเจ็บป่วยและหยุดงานจะได้รับสิทธิเงินทดแทนการขาดรายได้จากกองทุนประกันสังคมอย่างไร..?

 5. กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สามารถเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิได้ต้องดำเนินการอย่างไร..?

 6. กรณีทันตกรรม – ขูดหินปูน – ถอนฟัน – อุดฟัน – ผ่าฟันคุด -ใส่ฟันเทียม จะได้รับสิทธิอย่างไร..?

 7. กรณีคลอดบุตร การได้รับสิทธิของผู้ประกันตนหญิงและผู้ประกันตนชาย จะได้รับสิทธิอย่างไร..?

 8. กรณีลาตรวจครรภ์ และลาคลอดบุตรจะได้รับสิทธิอย่างไร..?

 9. กรณีสงเคราะห์บุตรจะได้รับสิทธิตามกฎหมายบัญญัติไว้อย่างไร..?

 10. กรณีทุพพลภาพร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงจะได้รับสิทธิอย่างไร..?

 11. ในกรณีตายหรือสูญหาย จะได้รับสิทธิจากกองทุนประกันสังคมอย่างไร..?

 12. กรณีชราภาพและเงินบำเหน็จชราภาพ มีเงื่อนไขในการส่งและจะได้รับสิทธิอย่างไร..?

 13. การได้รับสิทธิเงินบำนาญชราภาพ มีเงื่อนไขในการส่งและจะได้รับสิทธิอย่างไร..?

 14. กรณีผู้รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน หรือ ( 5 ปี ) จะได้รับสิทธิอย่างไร..?

 15. ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหาย กฎหมายบัญญัติไว้ให้ได้รับสิทธิมีใครบ้าง..?

 16. กรณีว่างงาน ด้วยเหตุ ถูกเลิกจ้างโดยผิดวินัยร้ายแรง – ถูกเลิกจ้างโดยได้รับค่าชดเชย – ลาออก จะได้รับสิทธิอย่างไร..?       

 

*** หมวด2: การได้รับสิทธิของลูกจ้างจากกองทุนเงินทดแทน ***

 1. วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งกองทุนเงินทดแทนขึ้น มีจุดประสงค์หลักอย่างไร..?

 2. เมื่อลูกจ้างเข้าปฏิบัติงานให้กับนายจ้างจะได้รับการคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนเมื่อใด..?

 3. การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้กับนายจ้าง หมายความว่า อย่างไร..?

 4. การเจ็บป่วยด้วยโรคเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง หมายความว่า อย่างไร..?

 5. การสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง หมายความว่าอย่างไร..?

 6. ในเวลานอกการทำงานเมื่อลูกจ้างเจ็บป่วยเนื่องมาจากการปกป้องทรัพย์สินของนายจ้างเป็นการกระทำลักษณะใด

 7. เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้างจะได้รับการคุ้มครองอะไรบ้าง..?

 8. ในกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง ต้องปฏิบัติอย่างไร..?

 9. หน้าที่ของนายจ้างในการนำส่งลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล ต้องปฏิบัติอย่างไร..?

 10. ค่ารักษาพยาบาลตลอดระยะเวลาการรักษากองทุนเงินทดแทนมีอัตราจ่ายอย่างไร..?

 11. ค่าทดแทนกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวและไม่สามารถทำงานได้ มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร..?

 12. ยกตัวอย่าง เพื่อเปรียบเทียบ การจ่ายค่าตอบแทน ตามค่าจ้างในกรณีต่างๆ

 13. ค่าทดแทนกรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกาย มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร..?

 14. ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร..?

 15. ค่าทดแทนกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหายเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร..?

 16. ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหาย กฎหมายบัญญัติให้ได้รับสิทธิมีใครบ้าง..?

 • ถาม – ตอบ – แนะนำ

 • ผู้เข้าร่วมสัมมนา – นายจ้าง – ผู้บริหาร – พนักงานทุกระดับ

 • ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย

 

อาจารย์ สมบัติ  น้อยหว้า วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน                                 

ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์

 • เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ 9 ปี

 • เป็นผู้ประนอมคดีแรงงานในศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ

 • เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำ ที่กระทรวงแรงงาน   

 • เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียน ที่กระทรวงแรงงาน        

 • เป็นอนุกรรมการประกันสังคม ณ สำนักงานใหญ่ จ. นนทบุรี

 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2562

 • เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน บริษัทฯเอกชนในเขตุกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆ..ที่ผู้บริหารงานมือใหม่ต้องรู้

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงาน-บริหารคนของนายจ้างในบริษัทเอกชน

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร สวัสดิการ-ลงโทษ-เลิกจ้างที่ผู้บริหารและห้ามพลาด

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเขียนสัญญาจ้าง-เขียนระเบียบปฏิบัติ-ประกาศ-คำสั่ง

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การปฏิบัติตนที่ดีขณะเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ปี พ.ศ. 2564

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก…การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่เข้าทำงานในองค์กร

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร เลิกจ้างอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร ผู้บริหาร หัวหน้างานลงโทษอย่างไร..ไม่ให้ผิดกฎหมายแรงงาน

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การจัดทำข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงานกรณีสอบสวนความผิด-ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเตรียมความพร้อมรับมือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2565

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก.การจ้างแรงงานผ่านบริษัทรับเหมา(outsource)ต้องบริหารอย่างไร..

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตรได้รับผลกระทบจาก covid-19ระบาด นายจ้างมีนโยบาย , ลดค่าสวัสดิการ, ลดค่าจ้าง,หรือเลิกจ้าง ต้องบริหารอย่างไร..

Online Zoom หลักสูตร การบริหารคนต่าง Gen อย่างไรให้ได้ใจ…. ได้ผลงาน How to Manage Generational Differences in the Workplace 26 ต.ค.64

Online Zoom หลักสูตร การบริหารคนต่าง Gen อย่างไรให้ได้ใจ…. ได้ผลงาน How to Manage Generational Differences in the Workplace 26 ต.ค.64

 

ราคาโปรโมรชั่น 1,900 บาท บรรยาย 09.00-16.00

โปรโมรชั่นสมัคร 4 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศแบบออนไลน์

 

หลักการและเหตุผล

ปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งหากสืบค้นให้มากจะพบว่า ปัญหาได้ถ่ายเทจากปัญหาของความซับซ้อนของปริมาณงานเอกสารจำนวนมาก และระบบการจัดการที่ไม่สามารถตอบโจทย์ด้านนโยบาย ไปสู่ปัญหาด้านการบริหารความหลากหลายของพฤติกรรมพนักงานในองค์กรมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งมีส่วนประสมของพนักงานหลากยุคสมัยที่มีความเชื่อ ทัศนคติ และวิถีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกท่าน (ซึ่งมิใช่แค่เพียงฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เท่านั้น) ที่จะต้องก้าวเข้ามาเข้าใจพฤติกรรม และความต้องการที่หลากหลายเหล่านี้ และแสวงหามาตรการ รวมถึงเทคนิควิธีการต่างๆ มาใช้ เพื่อจัดการให้ความหลากหลายเหล่านี้เกิดการสร้างสรรค์คุณประโยชน์อย่างดียิ่งให้กับองค์กร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานในองค์กร

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลาย จากที่มาของการมีคนต่างยุคในองค์กร

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิควิธีการบริหารคนต่างยุค และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมสัมมนา

หัวข้ออบรม

  ความหลากหลายในองค์กรเกิดขึ้นเพราะอะไร

  มิติของความหลากหลาย

  ความท้าทายบนความหลากหลาย

  เราจะบริหารคนต่างยุคอย่างไร

  กรณีศึกษา และหนทางสำหรับการสร้างความราบรื่น

  แนวทางการบริหารคนต่างยุคในรูปแบบต่างๆ เช่น

  เทคนิคการประสานงานร่วมกับพนักงานแต่ละ Gen

  เทคนิคการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  เคล็ดลับการสื่อสารชนะใจคนอื่น

  เคล็ดลับการสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจ

  พฤติกรรมการสื่อสารที่สร้างความไม่พอใจ

  แนวทางการสร้างความร่วมมือที่ดีในการทำงาน

  Workshop: กรณีศึกษาและบทบาทสมมติการทำงานร่วมกับคนแต่ละ Gen

  การสรรหาเชิงรุก

  การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ

  การมอบหมายงาน การสั่งการ และการติดตามผลงาน

  การรักษาพนักงาน

  การให้รางวัล

  สรุปตอบคำถาม

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

รูปเเบบเข้มข้น 1 วันเต็ม เรียนออนไลน์ หลักสูตร การค้าระหว่างประเทศ นำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ 9 ธ.ค.64 อ.มนตรี

รูปเเบบเข้มข้น 1 วันเต็ม เรียนออนไลน์ หลักสูตร การค้าระหว่างประเทศ นำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ 9 ธ.ค.64 อ.มนตรี

 

 

ราคาโปรโมรชั่น 2,000  บาท บรรยาย 09.00-16.00

โปรสมัครจ่ายพร้อมกัน 3 เข้าอบรมฟรี 1 ท่าน เป็น 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศแบบออนไลน์ ระบบ zoom

อบรม วันที่ 21 สิงหาคม 2564

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

ผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการจัดซื้อหรือการขายสินค้าระหว่างประเทศ การส่งออกและการนำเข้าสินค้า

 

หลักการและเหตุผล 

          การส่งออกและนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศและของโลก ประกอบกับการค้าวิถีใหม่ NEW NORMAL  เป็นการค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์  ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ผู้ปฏิบัติต้องมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจอย่างชาญฉลาด ทันสมัย ตามการค้าของโลกที่เปลี่ยนไปเร็วมาก

          สิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก, นักธุรกิจ, ผู้ผลิต, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ, นายหน้าหรือตัวแทนการค้า, รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวและผู้สนใจทั่วไป จำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการค้ายุคใหม่ที่นำเอาระบบ Logistics & Supply Chain มาบริหารจัดการให้ได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้ม ค่ากับการลงทุน

         เนื้อหาการอบรมมีดังนี้

ส่วนที่ 1.

1 .ความรู้ทางด้านการค้าระหว่างประเทศ (Import -Export Operations)

     –  ความหมายของการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

     –  วิธีการชำระเงิน และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการชำระเงินระหว่างประเทศ
2.  ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ International Commercial Terms  (Incoterms® 2020) ตามเกณฑ์ของสภา

     หอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce)

 1. 3. ขั้นตอนในการส่งสินค้า และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางการค้าระหว่างประเทศ

      – เอกสารทางการเงิน (Financial Document)

      – เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)

      –  เอกสารทางการค้า (Commercial Document)

ส่วนที่ 2. 

 1. การเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจส่งออกและนำเข้าในระบบโลจิสติกส์ ภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560

– หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560

– ความรับผิดในการเสียค่าอากร การคำนวณค่าภาษีอากร

– อายุความในการประเมินอากรหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit)

 1. สินค้าที่มีมาตรการนำเข้าและส่งออกตามพระราชบัญญัติ ฯ พ.ศ.2558

 • สินค้าต้องห้าม-ต้องกำกัด

 • สินค้าที่ห้ามนำผ่านและผ่านได้

 • สินค้าที่ต้องมีมาตรฐาน

 1. e-Import : การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้า

 2. หลักเกณฑ์ด้านพิกัดอัตราศุลกากร (HS Code) พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN)

 3. หลักเกณฑ์ด้านราคาศุลกากร Gatt Valuation ในการประเมินภาษีอากรในการนำเข้า

 4. หลักเกณฑ์การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรว่าด้วยการเปิดเสรีทางการค้า

 – การยกเว้นหรือลดอัตราอากรสำหรับเขตการค้าเสรี (FTA)

–  การตรวจสอบสิทธิก่อนและหลังการนำสินค้าเข้า

–  การรับรองแหล่งกำเนิดด้วยตนเอง (Self Certification)

 1. e-Export: พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าส่งออก

 2. การยกเว้นอากรสำหรับของส่งออกแล้วจะนำกับเข้ามาในภายหลัง (สุทธินำกลับ)

 3. การขอคืนอากรสำหรับสินค้าที่นำเข้ามาแล้วส่งกลับออกไป (Re-Export)

 4. การคืนอากรสำหรับของที่นำเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใด(มาตรา 29)

 5. การใช้สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) เขตปลอดอากร (Free Zone) เขตประกอบการเสรี (I-EAT Free Zone)

 6. การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก (Tax Coupon)

 7. ปัญหา ข้อควรระวัง และแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดการนำเข้า-ส่งออก

 8. การรับรองป้องกันภัยจากการก่อการร้ายจากมาตรฐานเออีโอ (AEO) and (C-TPAT)

 

รูปแบบการบรรยาย

4.1 การบรรยายออนไลน์ โปรเเกรมZoom ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

4.2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าอนอบรม 2-3 วัน

4.3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4.4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 0988209929 คุณกุ้ง

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : inwtraining

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE  http://inwtraining.com

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com