เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0 อ.ประภาพร 17 ก.ย.63

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0 อ.ประภาพร 17 ก.ย.63

 ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น “นักบริหารจัดการยุค 4.0”  ที่เปี่ยมด้วย ทักษะ และ ประสบการณ์

เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันตำแหน่งระดับ “นักบริหารจัดการยุค 4.0”  ไม่ว่าจะประจำสายงานธุรการ สายงานทรัพยากรบุคคล รวมถึงสายงานการเจรจาด้านการขาย สายงานจัดซื้อ ตลอดจนสายงานอื่นๆ ในโครงสร้างองค์กร  มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสธุรกิจยุค 4.0 ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

บทบาท และศักยภาพ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของท่านควรจะมุ่งสู่การให้ความสนับสนุนต่อผู้บริหาร ตลอดจนผู้ร่วมงานของท่าน และขยายผลไปถึงภายนอกองค์กรให้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม

ผู้บริหารในปัจจุบันไม่ต้องการเพียงบุคคลที่มีทักษะความสามารถในงาน เท่านั้น  “นักบริหารจัดการยุค 4.0” ต้องสามารถทำงานด้วยความคิดริเริ่มของตนเองและรับผิดชอบต่องานบริหารได้ ตลอดจนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าก่อนที่จะส่งผ่านถึงผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป

ในยุคปัจจุบัน  นักบริหารจัดการต้องแสดงบทบาทเป็น “มือขวา” ตัวจริงของผู้บริหาร ที่เข้าใจวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรอย่างถ่องแท้ สามารถผลักดันงานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย ผ่านกระบวนการ เครื่องมือและกำลังคนที่เกี่ยวข้องแทนผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทำหน้าที่เป็นผู้เสริมสร้างภาพลักษณ์และปกปักรักษาชื่อเสียงขององค์กรเคียงข้างผู้บริหารได้อย่างภาคภูมิใจ

เพื่อการค้นหาศักยภาพของตนเอง แก้ไขข้อบกพร่องและนำจุดเด่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ท่านจำเป็นต้องมีความรู้ และ ทักษะใหม่ และขีดความสามารถทางการจัดการได้ครบเครื่อง เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เต็มร้อย

หัวข้ออบรม

  การเสริมสร้างความเข้าใจ “ความสำคัญ” และ “บทบาทหน้าที่”

  “เลขานุการบริหาร 4.0”  คือใคร

  ความสำคัญของตำแหน่ง

  การเสริมสร้างทัศนคติ และ จิตสำนึกที่ดี

  จรรยาบรรณ

  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

  แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ

  การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ “ทักษะ” และ “ประสบการณ์”

  การขับเคลื่อนสู่ความเป็นมืออาชีพ

  การใช้จิตวิทยาในการบริหารงาน  เพื่อบริหารความเครียด

  การสร้างความมั่นใจในตนเอง  ด้วยบุคลิกภาพอย่างมีระดับ

  การสร้างสมประสบการณ์สู่ความเป็นเลิศเพื่อความคิดสร้างสรรค์

  การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกิดผล  

  การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม

  สรุปทฤษฏี :  สัญลักษณ์ศักยภาพ 4.0

  กลยุทธการบริหารงานอย่างมีระบบ

  การวางแผนและบริหารเวลางาน

  การบริหารระบบเอกสาร

  การบริหารการนัดหมาย

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

เปิดรับสมัคร เทคนิคสุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ (23 พ.ย.63) อ.ประเสริฐ

เปิดรับสมัคร เทคนิคสุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ (23 พ.ย.63) อ.ประเสริฐ

สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
กลุ่มเป้าหมาย
สำหรับแผนกขายและซัพพอร์ทการขายที่ต้องขายทางโทรศัพท์
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันในยุคที่การขายแข่งขันกันอย่างรุนแรง การขายทางโทรศัพท์ถือเป็นเครื่งมือที่มีประสิทธิภาพมากและยังคงความขลังในการประสบความสำเร็จในการขายได้ เพียงแต่ต้องมีความเข้าใจในเครื่องมือที่ซับซ้อนนี้ หากนักขายสามารถเข้าใจเครื่องมือที่ซับซ้อนนี้ก็จะสามารถทำให้การขายเกิดขึ้นทางโทรศัพท์ได้ไม่ยากนัก เพียงแต่การขายทางโทรศัพท์ยังต้องอาศัยความอดทนและความตั้งใจอย่างมากเพราะการขายไม่ได้เกิดขึ้นเพียงสายเดียว แต่เกิดขึ้นได้จากสายสัมพันธ์ ดังนั้นการขายทางโทรศัพท์จึงเป็นเครื่องมือปราบเซียนการขายมานักต่อนัก เพื่อพิสูจน์ความเป็นมืออาชีพที่แท้จริง
สิ่งที่จะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการขายทางโทรศัพท์อย่างถูกต้อง
2. ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงมุมมองของลูกค้าในการใช้โทรศัพท์เพื่อการขาย
3. ผู้เข้ารับการอบรมทางโทรศัพท์เห็นแนวทางเชิงการบริหารงานขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผู้เข้าอบรมมีความคิดในการต่อยอดการสร้างสไตล์การขายทางโทรศัพท์ด้วยตนเอง
5. ผู้เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นต่ออาชีพการขายและกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองเพื่อองค์กร
6. ผู้เข้าอบรมศรัทธาในแนวทางการขายและเชื่อมั่นต่อการทำงานด้านการขายของตนเอง
หัวข้อเนื้อหา
ค้นหากลวิธีการขายทางโทรศัพท์ ปิดอย่างไรให้ชนะใจ (ปลุกจิตสำนึกรักการขาย)
·      ปรับแนวคิดให้สู้งานขาย “ขายทางโทรศัพท์ไม่ยากอย่างที่คิด”
·      เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ในยุคปัจจุบัน
·      ทดสอบการขายทางโทรศัพท์ (WORK SHOP)
 การนำลูกค้าเข้าสู่การเปิดการขาย
·      กระบวนการขายทางโทรศัพท์ 5 ขั้นตอน (กระบวนการขาย)
·      เทคนิคการเปิดใจลูกค้า…ให้ประทับใจ ไร้ข้อกังวล
·      เทคนิคการนำเสนอคุณค่าในแบบที่ลูกค้าคาดหวัง (WORK SHOP)
เทคนิคการสื่อสารโน้มน้าวเพื่อพิชิตใจลูกค้า
·     การขจัดข้อข้องใจเพื่อการสร้างความเชื่อมั่นแบบจับประเด็นรู้ใจ
·      เทคนิคการเจรจาและปิดการขายอย่างเซียน
·      ทดสอบการใช้เทคนิคและกระบวนการขาย (WORK SHOP)
วางแผนการขายทางโทรศัพท์ให้สำเร็จด้วย CRM
·      เทคนิคการใช้สร้างประสบการณ์ที่ดีสู่การสร้างความผูกพันธ์
·      เทคนิคสร้างกลยุทธ์เชิงติดตามอย่างไรให้เห็นผล (WORK SHOP)
·      สรุป และถาม-ตอบ
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ความเชี่ยวชาญ ด้านการขาย ด้านการตลาด การบริการ การันตรีด้วยประสบการณ์การสอนและที่ปรึกษาองค์กรด้านการขายและการบริการมากกว่า 15 ปี จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ที่มีการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 100 บริษัท, ผลงานการเขียนหนังสือ: SALES 2  (กลยุทธ์นักขายในปัจจุบัน)ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)(สมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท)ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาทลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาทโรงแรม สุขุมวิท  26 ติด BTS 

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Training   เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (21 พ.ค.64) อ.ประเสริฐ

Online Training   เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (21 พ.ค.64) อ.ประเสริฐ

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 1,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับทุกแผนก ทุกตำแหน่ง ที่ต้องเพิ่มเติมทักษะด้านการรับมือกับข้อร้องเรียน

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันที่การทำตามความคาดหวังเป็นเรื่องที่ยากมากมายในการให้บริการลูกค้า แต่ก็ไม่อาจปฎิเสธได้ว่า องค์กรใดสามารถทำตามความต้องการของลูกค้าได้ย่อมมีชัยเหนือคู่แข่ง แต่หากความคาดหวังของลูกค้ามักนำมาซึ่งความยากในการปฎิบัติตามความต้องการโดยผู้ให้บริการที่มีทักษะความเข้าใจในบริการที่ยังไม่มากพอ จึงทำให้เกิดข้อร้องเรียนได้ง่าย ก่อเกิดเป็นความผิดหวังต่อการบริการ อันจะนำมาซึ่งปัญหาที่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้อง การร้องขอ ที่ตามมาด้วยค่าชดเชย ค่าเสียหาย หรือแม้กระทั่งถึง สคบ. ทำให้การบริการในยุคปัจจุบันปฎิเสธไม่ได้ว่า หากจะทำบริการให้เหนือระดับก็ต้องเตรียมใจรับกับข้อร้องเรียนที่จะเกิด ดังนั้นการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาหรือรับมือข้อร้องเรียนก่อนจะบานปลายจึงถือเป็นกลยุทธ์ที่จะประคับประคองไม่ให้ปัญหานั้นใหญ่เกินไปจนถึงขั้นจัดการไม่ได้ เพราะในยุคนี้มีองค์กรมากมายที่พลาดท่าให้กับการจัดการข้อร้องเรียนซึ่งทำให้ความภักดีต่อแบรนด์ของลูกค้าลดน้อยลงหากองค์กรไม่แก้ไขปัญหาในเรื่องด้วยการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการรับมือ องค์กรก็จะเสียลูกค้าและขาดความยั่งยืน

สิ่งที่จะได้รับ

1) ผู้เข้าอบรมตระหนักในวิถีการบริการและการจัดการข้อร้องเรียน

2) ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงแนวทางการแยกประเภทข้อร้องเรียนในหลายระดับ

3) ผู้เข้าอบรมเข้าใจในขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม

4) ผู้เข้าอบรมรับรู้ถึงการปัญหาประเภทต่างๆ และต้นต่อของปัญหาทั้งปวง

5) ผู้เข้าอบรมสามารถปฎิบัติตามขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างมีมาตรฐาน

หัวข้อเนื้อหา

ลักษณะการทำงานในรูปแบบการให้บริการยุคปัจจุบัน

·      ทบทวนถึงกระบวนการทำงานในปัจจุบันและการเผชิญข้อร้องเรียน

·      เข้าใจมุมมองตนเอง และมุมมองลูกค้า

·      สาเหตุของความไม่พอใจของลูกค้าและการร้องเรียน

·      Workshop คุณเข้าใจข้อร้องเรียนดีแค่ไหน

ข้อร้องเรียน ความเครียดที่พนักงานต้องรับมือ

การรับรู้ถึงปัญหาและวิธีเปลี่ยนมุมความคิด

·      เทคนิคบริหารความกดดัน

·      หลัก 5 ข้อ ควบคุมตนจากการเจรจากับลูกค้า

·      กิจกรรม รับมือกับปัญหาลูกค้าผ่าน Case Study

การควบคุมอารมณ์อย่างชาญฉลาด

·      การรู้จักสร้างกำลังใจให้ตนเองในการแก้ไขปัญหา

·      หัวใจบริการที่สร้างความต่างจะเปลี่ยนประสบการณ์ที่แย่ให้กลายเป็นดี

·      มุมมองที่สองบ่งบอกปัญหาของลูกค้าและการจัดการปัญหา

·      กิจกรรม การจัดการอารมณ์เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด

การจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้นหลังการทำงาน

·      ความสุภาพทางน้ำเสียงและการออกเสียง

·      มุ่งสู่การสร้างรูปแบบการทำงานที่มีความสุข

·      โอกาส เบื้องหลังปัญหาเมื่อลูกค้าร้องเรียน

·      สรุปการบรรยาย

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ความเชี่ยวชาญ ด้านการขาย ด้านการตลาด การบริการ การันตรีด้วยประสบการณ์การสอนและที่ปรึกษาองค์กรด้านการขายและการบริการมากกว่า 15 ปี จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ที่มีการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 100 บริษัท, ผลงานการเขียนหนังสือ: SALES 2  (กลยุทธ์นักขายในปัจจุบัน)

 

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

 

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารจัดซื้อและเทคนิคการเจรจาจัดซื้อ ในยุค Disruption จัดซื้ออย่างไรให้ได้คุณภาพ ต้นทุนต่ำ 9 ธ.ค.63

หลักสูตร การบริหารจัดซื้อและเทคนิคการเจรจาจัดซื้อ ในยุค Disruption จัดซื้ออย่างไรให้ได้คุณภาพ ต้นทุนต่ำ 9 ธ.ค.63

โรงเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก

ในการบริหารการจัดการยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงและรวดเร็ว ทั้งในด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบกับการแข่งขันกันสูง ซึ่งทุกองค์กร ต่าง ๆ ก็มุ่งมั่นในสร้างความแตกต่าง เพื่อให้มีจุดแข็งที่สามารถแข่งขันได้ ประกอบกับมีการพัฒนากระบวนการการดำเนินการเพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนในการดำเนินการ

          แต่กระนั้นก็ตาม การลดต้นทุนการดำเนินการภายในอย่างเดียวไม่พอ เพราะประตูด่านแรกของต้นทุนขององค์กร คือ ต้นทุนที่เกิดจากการจัดซื้อ เพราะถือว่าได้ว่า เมื่อฝ่ายจัดซื้อ วัตถุดิบ หรือ สินค้ามา ก็ถือว่าเป็นต้นทุนวัตถุดิบทางตรง หรือ ต้นทุนสินค้าขายทันที ดังนั้นกระบวนการการบริหารการจัดซื้อ ถือว่าเป็นกระบวนการการดำเนินการที่สำคัญอีกกระบวนการหนึ่ง ซึ่งผู้บริหาร ต้องให้ความใส่ใจในการบริหารการจัดซื้อ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้สามารถนำเทคนิคกระบวนการจัดซื้อไปปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เพื่อนำ Model การเรียนรู้ Suppliers และการอ่าน Suppliers ให้เป็นนำไปสู่การสื่อสารและการเจรจาต่อรองได้เกิดประสิทธิผล

 • การเข้าใจที่ Suppliers มองสถานะการจัดซื้อขององค์กรในสถานะไหน ทำให้สามารถปรับกลยุทธ์ให้เกิดความเหมาะสม

 • นำเทคนิคเจรจาต่อรองไปสู่การได้มาซื่งสินค้าที่มีคุณภาพ

 • นำความเข้าใจบุคลิกภาพและคุณลักษณะของบุคลากร ทั้งในส่วนของ Suppliers และคนในองค์กรเอง ไปปรับรูปแบบการสื่อสาร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องนำมาสู่การวางแผนการจัดซื้อ

 • หัวข้ออบรม

  กรอบความคิด (Growth Mind Set)

  Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้และทำความเข้าใจในด้านกรอบความคิดด้านความเป็นเจ้าของ ทัศนคติในการทำงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น

  สมรรถนะที่สำคัญของผู้ที่ทำหน้าที่จัดซื้อ

  Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ถึงสมรรถนะที่สำคัญของผู้ที่ทำหน้าที่จัดซื้อ ว่าต้องมีอะไรบ้าง เพื่อเพิ่มสมรรถนะที่ขาดหรืออ่อน ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาไปสู่การจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ

  พักเบรก

  การอ่าน Suppliers และบุคคลในองค์กร เป็น ช่วยการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ต้นทุนที่ต้องการ

  Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักและทราบถึงความหมายของบุคลิกลักษณะของคน ว่าแต่ละแบบทั้งการสื่อสารกับบุคคลภายใน และบุคคลภายนอกควรมีการสื่อสารกันอย่างไร เพื่อให้การจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  หน้าที่ของการจัดซื้อ มีผลกระทบต่อ รายงานทางการเงินอย่างไร

  Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของการจัดซื้อมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทอย่างไร โดยให้พิจารณาผลกระทบในรูปของงบฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน

  พักกลางวัน

   ข้อมูลที่สำคัญทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในที่ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ต้องทราบ

  Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและเกิดการตระหนักรู้ถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ต้องการทราบและเพื่อให้การบริหารการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ต้นทุนที่เหมาะสม

  ทำความเข้าใจกระบวนการจัดซื้อยุค digital transformation

  Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจกระบวนการให้สอดรับกับยุค digital transformation เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการปรับตัวต่อการปรับรูปแบบของการนำเทคโนโลยี เข้ามาเสริมเพื่อให้งานกระบวนการจัดซื้อเกิดมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการจัดซื้อได้อย่างไร

  ทำไมต้องเข้าใจ Supplier Positioning Model และ Supplier Preferencing Model

  Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและตระหนักรู้ในมุมมองของสองโมเดลนี้ เพื่อให้เกิดการตกผลึกความคิดในการบริหารการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ทำไมต้องทราบกระบวนการผลิต หรือกระบวนการให้บริการ หรือกระบวนการดำเนินงาน

  Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้ถึงความเข้าใจในกระบวนการทำงานของหน่วยงานภายในองค์กร สะท้อนถึงความต้องการในการวางแผนการจัดซื้ออย่างไร

  พักเบรก

  เทคนิคการการรู้ Cost ต้นทุนการผลิตและต้นทุนรวมของ Suplliers

  Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ถึงกระบวนการการผลิต หรือ การบริการของ suppliers เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อสามารถประมาณราคาต้นทุนผลิต และต้นทุนรวมคร่าว ๆ ได้ เพื่อใช้เป็นฐานในการเจรจาต่อรอง

  กำหนดกลยุทธ์ขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการบริหารงานจัดซื้อ

  Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และบูรณาการจากการผ่านการอบรมหัวข้อมาดังกล่างข้างต้น เพื่อนำให้เกิดแนวความคิดให้ทางด้านกลยุทธ์ทางด้านการจัดซื้ออย่างไร

  เทคนิคการเจรจาต่อรอง

  Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถระบุความต้องการของการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ พร้อมเทคนิคพื้นฐานด้านการเจรจาต่อรองในรูปแบบ NLP

  สรุปตอบคำถาม

ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาท

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

เรียนออนไลน์ หลักสูตร การวางแผนและการจัดทำงบประมาณ เพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร 28 ก.ย.65

เรียนออนไลน์ หลักสูตร การวางแผนและการจัดทำงบประมาณ เพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร 28 ก.ย.65

 

เรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 2,500 บาท/ บรรยาย 09.00-16.00

(ไม่รวม VAT) รับใบประกาศ 

โปรสมัครจ่ายวันนี้ 3 ท่าน เข้าเรียน ได้ 4 ท่าน

1. การวางแผนงบประมาณจาก ผู้บริหารระดับสูงเอง ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ต่าง ๆไม่ได้การยอมรับจากระดับ พนักงาน ที่ต้องรับมาเพื่อดำเนินต่อ เพราะด้วยเหตุผล คือ คนวางแผนงบประมาณไม่ได้คลุกคลีภาคสนามจริง คนภาคปฏิบัติจริง ไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมการวางแผนงบประมาณ
::::::::::
2.บางองค์กร เริ่มที่จะให้พนักงงานระดับบริหารระดับกลางลงมือถึง พนักงานระดับปฏิบัติ เริ่มมีส่วนร่วมในการวางแผน แต่ไม่ทราบกระบวนการของการจัดทำแผนงบประมาณโดยพนักงานมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงบประมาณ จะเริ่มต้นตรงจุดไหนก่อน
::::::::::
หลักสูตร การวางแผนและการจัดแผนงบประมาณ สามารถช่วยให้ผู้บริหาร และพนักงานจากทุกส่วนงาน สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้
:::::::::::
จำนวนที่ มีเหลือไม่มาก หากท่านสนใจโปรดรีบติดต่อสอบถามได้ตามรายละอียดได้ที่ 098-820-9929 คุณกุ้ง

หลักการและเหตุผล

            ในยุคการดำเนินการบริหารการจัดการปัจจุบัน ผู้บริหารจะสามารถบริหารองค์กรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ไม่เพียงแต่การกำหนดแผนกลยุทธ์ทีดีเท่านั้น ผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดภายในองค์กรจะต้องแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติงานให้ได้ และแผนปฏิบัติงานที่ดีจะต้องมีแผนทางด้านทางการเงินเข้ามีองค์ประกอบที่สำคัญด้วย ดังนั้นการจัดทำแผนงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร จึงเป็นแผนปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนงานที่จะต้องดำเนินการ แผนทางด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อนำไปสู่แผนทางการเงินในที่สุด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ได้รู้แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

 2. เพื่อรู้แนวทางในการควบคุมให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 3. เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานที่รับผิดชอบ

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. องค์กรสามารถได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ และดำเนินการให้ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 2. พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพราะทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานที่เกิดขึ้น

 3. ทำให้พนักงานได้เกิดองค์ความรู้ในงานที่ทำอย่างชัดเจน เพราะต้องมีการวิเคราะห์ก่อนการวางแผนงบประมาณและหลังที่เกิดการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง

หัวข้อการอบรมสัมมนา

 1. ความสำคัญของการวางแผนงบประมาณ

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนงบประมาณขององค์กร และของหน่วยงาน และทราบถึงความเชื่อมโยงของข้อมูลและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้เกิดความเข้าใจของการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ พร้อมทั้งเชื่อมไปสู่การวัดผลการปฏิบัติงานได้อย่างไร

 1. หลุมพรางของการจัดทำแผนงบประมาณ

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงกับดักความคิด และความเชื่อ ในการจัดทำแผนงบประมาณ และส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

 1. การวางแผนการจัดเตรียมข้อมูลก่อนการจัดทำแผนงบประมาณ

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ว่า ข้อมูลที่ต้องวิเคราะห์และจัดเตรียมเพื่อการจัดการแผนงบประมาณของบริษัทและของแต่ละหน่วยงานต้องจัดเตรียมอะไรบ้าง ใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์และจัดเตรียมบ้าง

 1. โครงสร้างของการจัดทำแผนงบประมาณ

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจขั้นตอนกระบวนการการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี ขององค์กร

 1. การวางแผนงบประมาณการขาย

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงแนวทางการวางแผนงบประมาณการขาย พร้อมปัจจัยที่ต้องพิจารณา

 1. การวางแผนงบประมาณการผลิต

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงแนวทางการวางแผนงบประมาณการผลิต พร้อมปัจจัยที่ต้องพิจารณา

 1. การวางแผนงบประมาณการจัดซื้อ

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงแนวทางการวางแผนงบประมาณการจัดซื้อ พร้อมปัจจัยที่ต้องพิจารณา

 1. การวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงแนวทางการวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่าย ของหน่วยงาน หรือ ฝ่ายต่าง ๆ

 1. การควบคุมผลการดำเนินงานโดยผ่านงบประมาณที่ได้จัดทำขึ้น

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงแนวทางในการวิเคราะห์ผลความแตกต่าง และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

 1. การวิเคราะห์และการควบคุมพื้นฐานการลงทุน

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจในแนวทางการ

วิเคราะห์และควบคุมการลงทุนพื้นฐาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การลงทุนตามเป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรม  พนักงาน และระดับผู้บริหาร ที่มีหน้าที่ในการจัดทำแผนงบประมาณ

แนวทางในการอบรม    บรรยาย 60%  Workshop  & Group Coaching 40%

ระยะเวลาการอบรม   1 วัน

วิทยากร  อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการจัดทำเอกสารตาม มาตรฐาน ISO 22301-2019 23 มี.ค.65

ยืนยัน เปิดรับสมัคร  หลักสูตร เทคนิคการจัดทำเอกสารตาม มาตรฐาน ISO 22301-2019 23 มี.ค.65

( 1 วัน บรรยาย 09.00-16.00)

 

 

 • สมัครลงทะเบียน 1 ท่าน  ในราคาท่านละ 2,500 บาท ไม่รวม vat 7%

 • สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

 • ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

 

บรรยายโดย อาจารย์ เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

 

 

จากสถานการณ์ความไม่แน่นอน (Uncertainties) และแนวโน้ม (Trends) ของปัจจัยภายนอก ไม่ว่า จะเป็นด้านสังคม (Social) สิ่งแวดล้อม (Environment) การเมือง (Political) เศรษฐกิจ (Economic) เทคโนโลยี (Technology) และอื่น ๆ อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยง (Risks) ที่มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งในแง่บวกที่ ก่อให้เกิดโอกาส (Opportunity) ที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจและการดำเนินงาน และในแง่ลบที่ทำให้เกิดอุปสรรค (Threats) ต่อการดำเนินงานซึ่งอาจมีความรุนแรงเพียงเล็กน้อยหรือรุนแรงถึงขั้นที่ทำให้การดำเนินงานต้อง หยุดชะงัก

ดังนั้น องค์กรจึงควรต้องมีการเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น  โดยอาศัย เครื่องมือ (Tools) ในการบริหารจัดการในสถานการณ์ความไม่แน่นอน เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินกิจการได้ อย่างต่อเนื่อง หรือสามารถฟื้นฟูกิจการที่หยุดชะงักได้อย่างรวดเร็ว  แนวคิดการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) เป็น เครื่องมือหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในการจัดการกับความเสี่ยงและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแก่องค์กร เพื่อบรรเทาหรือ ขจัดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีหลายองค์กรที่มี การจัดทำมาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดในการดำเนินงานและ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงสร้างข้อกำหนด ISO 22301:2019

 2. เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ จุดมุ่งหมายของข้อกำหนด ISO 22301:2019

 3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวทางการมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญต่อการนำระบบไปปฏิบัติงาน

 4. เพื่อให้สามารถออกแบบฟอร์มเอกสาร เพื่อนำไปใช้ในการบริหารการจัดการภายใต้ภาวะวิกฤต ได้

 

หัวข้อการอบรม

 1. ปรับกรอบความคิด (Mindset)

Facilitator and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ให้เกิดกรอบความคิด ในรูปแบบ ของ Growth Mindset และ Outward Mindset เพื่อประโยชน์ในด้านการทำงานการคิดวางแผน การสื่อสาร การดำเนินปฏิบัติ ในแนวทางการบริหารธุรกิจความต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤติ

 1. แนวโน้ม ความไม่แน่นอน และความซับซ้อน กลยุทธ์กับความต่อเนื่องทางธุรกิจ

Facilitator and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจประเด็น ของ VUCA World และประเด็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ มีปัจจัยอะไร บ้างถ้าเกิดขึ้นแล้ว จะภาวะวิกฤติ เกิดขึ้น และทำความเข้าใจในความหมายของความต่อเนื่องทางธุรกิจ คือ อะไร

 1. ประโยชน์ของการจัดทำ แผนการบริหารความต่อเนื่อง ทางธุรกิจภายใต้ภาวะวิกฤติ

Facilitator and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการจัดทำ แผนการบริหารความต่อเนื่อง

 1. PDCA ต่อการจัดทำเตรียมข้อมูล เพื่อการจัดทำเอกสารสำหรับการบริหารความต่อเนื่อง

Facilitator and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจในกระบวนการของ PDCA ว่าเข้าไปอยู่ในกระบวนการของการบริหารธุรกิจเพื่อความต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤติ ในแต่ละบริบทหัวข้อของ ISO 22301 อย่างไร และสามารถเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการการจัดทำเอกสาร เพื่อรองรับอย่างไร

 1. การวางระบบการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจภายใต้ภาวะวิกฤติ

Facilitator and Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้ถึง แนวทางในการจัดเตรียมเอกสาร ต่าง ๆ ว่าต้องมีอะไร บ้าง หลังจากที่ได้เข้าในกระบวนการ PDCA แล้ว ประกอบไปด้วยหลักใหญ่ คือ

 • นโยบาย

 • การกำหนดโครงสร้าง และการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร

 • กระบวนการการบริหารการจัดการความต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้

 • การประเมินความพร้อม

 • การประเมินความเสี่ยง

 1. แนวทางรูปแบบ Form ต่าง ๆ ว่าควรมี Form แบบ เอกสารอะไรบ้าง

Facilitator and Group Coaching เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการประยุกต์ การจัดทำ Form เพื่อให้สามารถเข้ากับธุรกิจของบริษัทได้  Form เอกสารที่ควรมี คือ

 • เป้าประสงค์ของการจัดทำ BCP ในแต่ละวิกฤติ

 • กำหนดพันธกิจหลักที่ต้องทำ

 • การจัดทำรายละเอียดของกิจกรรมที่อยู่ในพันธกิจแกนหลัก

 • การจัดทำรายละเอียดของทรัพยากรที่ต้องใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ

 • ตารางประเมินความเสียหายของทรัพยากร

 • ลำดับความสำคัญและระยะเวลาสูงสุดที่ยอมรับได้ของการหยุดชะงัก

 • แผนงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ

 • ตารางเปรียบเทียบผลกระทบความเสี่ยงและความน่าจะเป็น

 • แผนทางการเงิน

 • เป็นต้น

แนวทางการอบรม  จะใช้แนวทาง Positive Psychology และแนวทางอำนวยการให้เกิดความคิด แบบการสนทนาพูดคุยในวง (Dialogue) พร้อมทั้งคำถามชวนคิด เพื่อให้เกิดแนวความคิดจากผู้เข้าอบรมเอง พร้อมทั้งให้แนวทางการบรรยาย 30%  Workshop แนวทาง แบบ Facilitator & Coaching 70%

 

ผู้เข้าอบรม           ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป

จำนวนผู้เข้าอบรม  ไม่ควรเกิน 25 คน

ระยะเวลาการอบม    2 วัน พร้อม workshop  

                                    1 วัน ได้แนวความคิด

วิทยากร                 อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

ยืนยัน หลักสูตร พัฒนาทักษะหัวหน้างานยุค 4.0 (Supervisory Skills Development 4.0) 18 ก.ค.63

ยืนยัน หลักสูตร พัฒนาทักษะหัวหน้างานยุค 4.0 (Supervisory Skills Development 4.0) 18 ก.ค.63

หัวหน้างาน (Supervisor) เป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทอย่างมากต่อการทำให้บุคลากรระดับปฏิบัติการที่หน้างานสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาได้ พร้อมทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหา คิดและดำเนินการปรับปรุงพัฒนาหน้างานที่รับผิดชอบ การทำหน้าที่สำคัญเช่นนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้าทีมจะต้องเรียนรู้ถึงทักษะความสามารถในหลายด้าน โดยเฉพาะ 4 ความสามารถอันได้แก่ ความสามารถในการคิด (Thinking Ability)  ความสามารถในทำงาน (Work Ability)  ความสามารถในการสื่อสาร (Communication Ability) และความสามารถในการจัดการตน (Self-management Ability)  จึงควรอย่างยิ่งที่หัวหน้าทีมทั้งหลายจะได้เรียนรู้หลักการ เทคนิคและวิธีการพัฒนาความสามารถทั้ง 4 ด้านนี้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาได้

+  เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าความสำคัญของการเป็นหัวหน้าทีมที่มีต่องานและต่อองค์กร

+  เรียนรู้และเข้าใจมุมมองเชิงการจัดการและเทคนิคแนวทางการเสริมสร้างความสามารถใน 4 รายการประกอบด้วย ความสามารถในการคิด ความสามารถในทำงาน ความสามารถในการสื่อสาร และความสามารถในการจัดการตน ที่เป็นหัวข้อการพัฒนาตามหลักสูตรนี้

+   แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ระหว่างกัน และกับวิทยากร

ใครควรเข้า (Who Should Attend)

หัวหน้างานและหัวหน้าทีมทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงาน ที่ต้องการพัฒนาทักษะและพฤติกรรมหัวหน้างาน

กลุ่มเป้าหมาย :

    เจ้าของธุรกิจขนาด SME

    หัวหน้างาน/หัวหน้าทีมจากทุกสายงาน

    เจ้าหน้าที่อาวุโสที่จะได้รับการปรับตำแหน่ง

    ผู้สนใจทั่วไป

หัวข้อเรียนรู้ :  

บทบาทหน้าที่และความคาดหวังที่มีต่อท่านจากสองมุม

สำรวจคุณลักษณะของหัวหน้างานที่ลูกน้องและองค์กรต้องการ

ความสามารถ 4 ด้านของหัวหน้างาน

ความสามารถในการคิด (Thinking Ability)

  ■ ความสามารถในทำงาน (Work Ability)

  ■ ความสามารถในการสื่อสาร (Communication Ability)

  ■ ความสามารถในการจัดการตน (Self-management Ability)

ความสามารถในการคิด (Thinking Ability)

■ การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 

          ■ ฝึกปฏิบัติการ : การคิดวิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงาน

■ การวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา

■ การคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงงาน (Creative Thinking                      for Work Improvement)

    ■ การจัดทำโครงการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 

ความสามารถในทำงาน (Work Ability)

การสอนงาน (Job Instruction)

การวางแผนปฏิบัติงาน (Action Planning)

    ■ การมอบหมายงาน (Delegation)

        ■ การสั่งงาน ควบคุม ติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ                             (Job Order, Controlling & Monitoring)

ความสามารถในการสื่อสาร (Communication Ability)

  ■ การพูด  พร้อมฝึกปฏิบัติการพูดเชิงบวกตามโจทย์

  ■ การฟัง  พร้อมเกมกิจกรรมเสริมทักษะ

  ■ การตั้งคำถาม  พร้อมเกมกิจกรรมเสริมทักษะ 

    ■ การสะท้อนผลงาน (Feedback) ลูกน้องอย่างได้ผล

ความสามารถในการจัดการตน (Self-management Ability)

  ■  การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกน้อง                                          

            (บุคลิกภาพภายใน / บุคลิกภาพภายนอก)

  ■  การจัดการตนเองให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์

  ■  การคิดทางบวกในการทำงาน

    ■  การจัดการอารมณ์ตนเองและวุฒิภาวะทางอารมณ์  

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ  

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

ยืนยัน หลักสูตร การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากร และพิธีการศุลกากรในระบบอิเล็คทรอนิกส์ 9 ก.ค.63

ยืนยัน หลักสูตร การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากร และพิธีการศุลกากรในระบบอิเล็คทรอนิกส์ 9 ก.ค.63

(บรรยายโดย อ.วิชัย  มากวัฒนสุข)

ในปัจจุบันกรมศุลกากรพัฒนาบทบาทและหน้าที่จากเดิมที่เน้นการจัดเก็บภาษีอากรจากสินค้าที่นำเข้าและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรมาเป็นมุ่งเน้นที่จะพัฒนาส่งเสริมด้านการค้าระหว่างประเทศ อำนวยความสะดวกทางการค้าและปกป้องสังคม กรมศุลกากรจึงพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจในการจัดเก็บภาษีอากรจากการนำสินค้าเข้าและส่งออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส อาทิ การแก้ไขกฎหมายศุลกากรที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ การปรับปรุงระบบการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการนำเอาเทคโนโลยีด้านการควบคุมทางศุลกากรมาใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อปกป้องสังคมจากสินค้าที่ไม่พึงประสงค์ เป็นต้น

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบพิธีการศุลกากร และระบบการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่กรมศุลกากรปรับปรุงใหม่ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา

 1. กฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก

 2. ภาษีอากรในการนำเข้า-ส่งออก เช่น

2.1อากรศุลกากร

2.2ภาษีสรรพสามิต และภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น

2.3อากรชั่วคราวและอากรพิเศษตามมาตราการ AD , Safeguard

2.4ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 1. ของต้องห้าม ของต้องกำกัด ใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกสินค้าควบคุม

 2. การผ่านแดน – ถ่ายลำ 

 3. พิธีการศุลกากรนำเข้าในระบบอิเล็คทรอนิกส์

 4. การประเมินอากรศุลกากร ราคาศุลกากร พิกัดอัตราอากร

 5. การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากรตามมาตรา 12

 6. การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากรตามมาตรา 14(FTA)

 7. การวางประกัน การอุทธรณ์การประเมินอากร

 8. เงินเพิ่ม ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ

 9. พิธีการศุลกากรส่งออกในระบบอิเล็คทรอนิกส์

 10. การส่งของออกแล้วจะนำกลับเข้ามาภายหลัง (ใบสุทธินำกลับ)

 11. ปัญหา ข้อควรระวังในการนำเข้า-ส่งออก

ระยะเวลาฝึกอบรม  1 วัน

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม 31 ก.ค.63

ยืนยัน หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม 31 ก.ค.63

หลักการและเหตุผล

โครงสร้างของระบบประกันสังคมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ หากมีการเจ็บป่วย จำเป็นต้องทราบในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆเกี่ยวกับระบบประกันสังคม ในเรื่องของ กองทุนประสังคม และกองทุนเงินทดแทน ว่าจะช่วยเราในด้านใดได้บ้าง

หลายองค์กรจะมีพนักงานที่ลาออกไป และก็มีการรับพนักงานเข้ามาใหม่ ประกอบกับการเวลาที่เปลี่ยนโครงสร้างของระบบประกันสังคมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ หากมีการเจ็บป่วย จำเป็นต้องทราบในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆเกี่ยวกับระบบประกันสังคม ในเรื่องของ กองทุนประสังคม และกองทุนเงินทดแทน ว่าจะช่วยเราในด้านใดได้บ้าง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อทราบในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างที่จะได้รับจากประกันสังคม

2.เพื่อทราบในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบประกันสังคม ณ ปัจจุบัน

3.เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานมีความรู้และเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคลคลธรรมดาในเบื้องต้น

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา

ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับ

เนื้อหาการบรรยาย

หลักการสำคัญและบทบาทของประกันสังคม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกันสังคม

– กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย มีการเพิ่มสิทธิใด บ้างและค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นมีสิทธิได้รับ หรือไม่อย่างไร

– กรณีผูประกันเจ็บป่วยเรื้อรัง มีเพิ่มสิทธิได้รับประโยชน์ ทดแทนกรณีตายอย่างไรบ้าง

– กรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินค่าคลอด บุตรโดยไม่จำกัดครั้งและยังได้รับเงินค่าคลอดบุตรเหมา จ่ายยังเท่าเดิมหรือไม่

– กรณีทุพพลภาพ มีการเพิ่มสิทธิให้ผู้ประกันตนที่สูญเสีย สมรรถภาพของร่างกายอย่างไรบ้าง

– กรณีตาย เงินสงเคราะห์ที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ได้รับเพิ่มมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง

การยื่นเอกสารที่ถูกต้อง

พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ พ.รบ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537

การใช้สิทธิประโยชน์ตามกองทุนประกันสังคม 7 กรณี

สำหรับผู้ประกันตน

– กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

– กรณีคลอดบุตร

– กรณีสงเคราะห์บุตร

– กรณีทุพพลภาพ

– กรณีตาย

– กรณีชราภาพ

– กรณีว่างงาน ยกเว้นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39

หน้าที่หลักของประกันสังคม

ประเภทผู้ประกันตน

กองทุนประกันสังคม

สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน

-สิทธิการได้รับเงินทดแทนภายหลังการสิ้นสภาพการเป็น ลูกจ้าง

-สิทธิประโยชน์เงินทดแทนที่นายจ้างและลูกจ้างต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้

-ค่าทดแทนกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือบาดเจ็บ

-ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกาย

-ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพ

กองทุนเงินทดแทน

– วัตถุประสงค์ของกองทุนเงินทดแทน

– การขึ้นทะเบียน และ ขอบเขตการบังคับใช้

– การเรียกเก็บเงินสมทบและการคำนวณเงินสมทบ

– เบี้ยปรับเงินเพิ่ม : กรณีนายจ้างที่ไม่จ่ายเงินสมทบ ภายในกำหนดหรือจ่ายไม่ครบ

– การคืนเงินนายจ้าง ฯลฯ 14.กรณีการส่งตัวลูกจ้างเข้ารักษาพยาบาล

– กรณีเข้ารักษา ณ สถานพยาบาลที่ตกลงไว้

– กรณีเข้ารักษา ณ สถานพยาบาลทั่วไป

รูปแบบการเรียนรู้

 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 60%
 • กิจกรรมและWork shop ถาม-ตอบ 40%

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม        

เวลา 9.00-16.00 น

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

เปิดรับสมัคร หลักสูตร 8 ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Supervisory Skills) : 6 ธันวาคม 2565  อ.ธนุเดช ธานี

เปิดรับสมัคร หลักสูตร 8 ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Supervisory Skills) : 6 ธันวาคม 2565  อ.ธนุเดช ธานี

 

วัตถุประสงค์ของการอบรม :

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างานยุคใหม่ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในงาน

 2. เสริมสร้างทักษะในการบริหารงาน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จของตนเองและหน่วยงาน

 3. เสริมสร้างทักษะในการบริหารคน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จของตนเองและหน่วยงาน

 4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงานและบริหารคน ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสำคัญของการอบรม (Course Outline) : 

ส่วนที่  1  :  ทักษะการเป็นผู้นำในการบริหารทีมงานให้อยากทำงาน (Leadership and Teamwork Skill)

 • 5 บทบาท 12 หน้าที่ และ 4 ความรับผิดชอบของหัวหน้างานในฐานะผู้บริหารระดับต้นขององค์กร

 • Head-Hand-Heart คุณลักษณะ (Attribute) ของหัวหน้างานที่ดี

 • Workshop 1 : คุณลักษณะของผู้นำองค์กรแบบ 3H

 • รู้เขา รู้เรา รู้องค์กร จิตวิทยาการบริหาร สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

 • Workshop 2 : รู้เขา-รู้เรา หัวหน้า 4 ประเภท VS ลูกน้อง 4 ประเภทบทบาทของผู้นำแบบ เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา ในการบริหารทีมงานให้คนอยากทำงาน

 • บทบาทของผู้นำแบบ เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา ในการบริหารทีมงานให้คนอยากทำงาน

ส่วนที่  2  :  ทักษะการสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและพนักงานที่มีประสิทธิผล (Effective Communication and Coordination Skill) 

 • หลักในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

 • แนวทางการสื่อสารและประสานงาน เพื่อความสำเร็จในการทำงาน ด้วยประตูใจ…แบบ  สานสัมพันธ์ (Positive Communication)

 • แนวทางการสื่อสารกับทีมงานแต่ละ Generation

ส่วนที่  3  :  ทักษะการจูงใจทีมงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Positive Motivation Skill)

 • จูงใจ (Motivation) อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ?

 • 8 เทคนิคการจูงใจสำหรับผู้บังคับบัญชา

ส่วนที่  4  :  ทักษะการสร้างบรรยากาศความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Skill)

 • 4 ความรักที่การสร้างบรรยากาศความผูกพันต่อองค์กร

 • Workshop 3 : แนวทางการสร้างความรัก 4 ประเภท ในองค์กร

 • 10 เทคนิคของหัวหน้างานยุคใหม่ในการสร้างบรรยากาศความผูกพันต่อองค์กร

ส่วนที่  5  :  ทักษะการกำหนดเป้าหมายและการวางแผนงาน (Goal Setting and Planning Skill)

 • การกำหนดเป้าหมายในการทำงานด้วย KPI กับประเภทของแผนงานตามระดับของการจัดการ

 • กุญแจทอง 3 ดอกของการจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติงานแบบ PDCA

 • Workshop  4 : ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

 • 4 แผนปฏิบัติงาน ที่ผู้บริหารและหัวหน้างานต้องจัดทำ 

ส่วนที่  6  :  ทักษะการสอนและพัฒนางาน (Coaching and Development Skill)

 •  การวิเคราะห์ความสามารถลูกน้องก่อนการ OJT และ Coaching

 • 12 กรณีที่ต้องพัฒนาลูกน้อง

 • Tactic ของการ OJT

 • การพัฒนาทีมงาน ด้วย Training Road Map/Training Matrix  

ส่วนที่  7  :  ทักษะการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน (Directing, Delegation and Following Skill)

 • 5 ขั้นตอนในการสั่งการ (Directing) ให้ได้ผลดี

 • 9 เทคนิคในการควบคุมและติดตามงาน (Following) ให้ได้ผล

 • Workshop 5 : Case Study การสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงาน 

ส่วนที่  8  :  ทักษะการปรับปรุงงาน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน (Work Improvement Skill)

 • เทคนิคการปรับปรุงงานด้วย ข้อเสนอแนะ (Kaizen)

 • เทคนิคการปรับปรุงการประสานงานภายในองค์กรด้วย Red Tag

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา :

ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และผู้ที่กำลังจะก้าวสู่ตำแหน่งระดับหัวหน้า

***มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม (Certificate)

รูปแบบการอบรม :

o  การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participate Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

o  การแชร์ Case ประสบการณ์ตรง

o  การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) และการระดมความคิด (Brain Stroming) และการนำเสนอความคิดเห็น

o  การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์กรภาครัฐและเอกชน จากประสบการณ์ 30 ปี

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS (THAILAND) LIMITED

 • วิทยากรพิเศษ HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ

 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน

 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

 • ที่ปรึกษาฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 
วันที่ 31  กรกฎาคม  2563  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่อบรม (VENUE) : 

โรงเเรม เซนต์ เจมส์  สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ  ใกล้สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์

ค่าลงทะเบียนอบรม 

3,900 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษเพียง 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com