Public Training หลักสูตร เทคนิคการทำ Training Roadmap & IDP Based on Competency อบรม 26 มกราคม 2566

Public Training หลักสูตร เทคนิคการทำ Training Roadmap & IDP Based on Competency อบรม 26 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีหลักการ แนวคิดการจัดทำTraining Roadmap& IDP Based on Competencyอย่างมีระบบ

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะ ลงมือปฏิบัติการบริหารจัดการTraining Roadmap & IDP Based on Competencyตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการบุคลากรได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

ประเด็นการสัมมนา

ภาคเช้าTraining Road Map

 1. ความสำคัญของ Training Road Mapและทำเพื่ออะไร

 2. องค์ประกอบ รูปแบบของTraining Road Map

 3. ขั้นตอนการจัดทำ Training Road Map

 4. วงจรการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลกร และการวางแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • การกำหนด นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์การฝึกอบรม

 • การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม และพัฒนา

 • การกำหนดกรอบระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง

 • การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนา

 • กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ และทักษะในงาน

 • กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการพัฒนางาน

 • กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อรองรับความก้าวหน้าในอาชีพ

 • การจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคล (IDPs)

 • การประเมินหาช่องว่างความสามารถ (CGA)

 • การประเมิน และการติดตามผลการฝึกอบรม และพัฒนา

 1. WORKSHOP :การเชื่อมโยงTraining Road Mapกับระบบการบริหารบุคลากร

ภาคบ่ายIDP Based on Competency

 1. ความเข้าใจเกี่ยวกับCompetencyและการเชื่อมโยง

 • Core Competency (CC)

 • Functional Competency (FC)

 • Supervisory Competency (SC)

 • Managerial Competency (MC)

 1. การกำหนดCore FunctionalและManagerial Competency

 2. การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมตามระดับของ Competencyโดยแบ่งเป็นหลักสูตรด้านCC Course, FC CoursesและMC Coursesและให้เนื้อหาอยู่ในขอบเขตของJD

 3. WORKSHOP :ฝึกการเขียน Competency Based Training Roadmapพร้อมนําเสนอ

 • การวางผังTRMของแต่ละตำแหน่ง และประมาณการค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

 • ระยะเวลาของตำแหน่งงานกับความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path

 • การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP: Individual Development Plan)โดยใช้Competency

 • การประเมินและติดตามผลIDPรวมถึงFeedback

 1. ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเมื่อต้องนำCompetencyไปใช้ในการพัฒนาบุคลลากร

 

วิธีการฝึกอบรม– สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop)เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย     { กิจกรรม และเกม   { การแสดงออก

{ กลุ่มสัมพันธ์     { การแสดงความคิด ถาม- ตอบ

 

วิทยากรนำการสัมมนา

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)

 • Managing Director : PLAN ANDWORK CENTER

 • ที่ปรึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร: DE WISDOM Training Institute

 • ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ

Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center

 • ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า10ปี

อดีตที่ทำงาน

 • ที่ปรึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)

 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลาการThailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)

 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลKing Power Duty Free Co., Ltd.(เอกชน)

 • ผู้จัดการฝ่ายบริการส่วนหน้า และผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมBangkapi Royal Rose Hotel

         Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok

การศึกษา

                       -ปริญญาเอก สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไทย

 A Development of theCoaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries.

-ปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                   -ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(ENGLISH COMMUNICATION ART)

                    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ศิษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ.2539 รางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ให้บริการสังคม

  Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA

  Certificated toService Plus as Service Training for Trainer

                    DDI-Development Dimensions International (Thailand)

                    Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Public Training หลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่…พนักงาน Like ฝ่ายบริหาร Share รุ่นที่ 11 (Super Modern Welfare Committee) : 24 ธันวาคม 2565

Public Training หลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่…พนักงาน Like ฝ่ายบริหาร Share รุ่นที่ 11 (Super Modern Welfare Committee) : 24 ธันวาคม 2565

 

ไม่ใช่แค่บทบาท หน้าที่ตามกฏหมาย และกฏหมายเกี่ยวกับสวัสดิการ !!!

คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวแทนของลูกจ้างร่วมปรึกษาหารือกับนายจ้างในการจัดสวัสดิการ และเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความต้องการสวัสดิการของลูกจ้างให้นายจ้างทราบ รวมทั้งร่วมปรึกษาหารือให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนตรวจสอบ ดูแล การจัดสวัสดิการภายในสถานประกอบกิจการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่นายจ้างและเพื่อนพนักงาน  ด้วยเหตุนี้คณะกรรม  การสวัสดิการฯ ที่ดีต้องมีจิตสำนึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร (Sense of Ownership) ต้องมีเทคนิคในการดำเนินการประชุม ต้องมีเทคนิคในการสื่อสาร และมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารสวัสดิการที่บริษัทฯ มีอยู่ในเกิดประโยชน์สูงสุดแบบ WIN-WIN แก่ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรขึ้นจากประสบการณ์ในการบริหาร คณะกรรมการสวัสดิการฯ มากว่า 2ุ6 ปี ที่จะช่วยให้คณะกรรมการสวัสดิการฯ ของท่านมีมุมมองใหม่ในการบริหารสวัสดิการให้สอดคล้องกับนโยบายทิศทางขององค์กร และความต้องการของพนักงาน บนพื้นฐานของความเป็นไปได้

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และศักยภาพในการดำเนินงานตามบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการฯ ที่ดี
 2. สามารถกำหนดคุณลักษณะที่ดีของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการได้
 3. เสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กรของคณะกรรมการสวัสดิการ
 4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสวัสดิการในสถานประกอบการ
 5. เสริมสร้างมุมมองและเทคนิคในการบริหารสวัสดิการยุคใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางขององค์กร และความพึงพอใจของพนักงาน
 6. สามารถวิเคราะห์และกำหนดประเด็นที่คณะกรรมการสวัสดิการฯ ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานในวาระของตนได้อย่างเป็นรูปธรรม
 7. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการให้ความร่วมมือและทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสวัสดิการฯ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และหัวหน้างาน และลดข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงาน
 8. สามารถวิเคราะห์เพื่อจัดการสวัสดิการที่บริษัทมีอยู่ให้เกิดความพึงพอใจแก่พนักงานและฝ่ายบริหาร
 9. เสริมสร้างมุมมองและแนวทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการสวัสดิการกับพนักงานและฝ่ายบริหาร
 10. สามารถจัดทำแผนงานสื่อสารการบริหารสวัสดิการในองค์กรร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
 11. สามารถนำความรู้ และเทคนิคที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานสวัสดิการในสถานประกอบการได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสำคัญการเรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

(Introduction to Welfare Committee)

 • ความหมายของคณะกรรมการสวัสดิการ (คกส.)
 • ความหมายของสวัสดิการแรงงาน
 • ประโยชน์ของการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
 • 15 บทบาท PDCA ของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
 • Workshop 1 : คกส. ที่ดีควรคุณลักษณะของ Head-Hand-Heart อย่างไรหนอ ? 

ส่วนที่  2  :  การปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กรของคณะกรรมการสวัสดิการ

(Sense of  Ownership)

 • 3S จิตสำนึกรักองค์กร (Stay-Stop-Start)
 • ใจของคณะกรรมการสวัสดิการผู้ที่มีความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร

ส่วนที่  3  :  หน้าที่ความรับผิดชอบของนายจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการ

(Responsibilities of The Employer to The Welfare Committee)

 • 4 หน้าที่ความรับผิดชอบของนายจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการ 

ส่วนที่  4  :  กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสวัสดิการในสถานประกอบการ

(Thai Labor Laws Relating to Welfare Management in Company)

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสวัสดิการในสถานประกอบการ
 • บทกำหนดโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารคณะสวัสดิการกรณีฝ่าฝืน 

ส่วนที่  5  :  แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพ

(Effective Welfare Committee Guidelines) 

 • 6 รูปแบบของการดำเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการฯ
 • แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการบริหารงานสวัสดิการตามแนวทางการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์

(Welfare Management Technique According to the Best Practices Contest for Welfare and Labor Relations) 

 • การดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการตามแนวทางการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์

ส่วนที่  7  :  การสำรวจและบริหารสวัสดิการที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแบบ WIN-WIN

(Survey and Management of Welfare Available)

 • แนวทางการสำรวจความพึงพอใจในสวัสดิการที่มีอยู่ด้วย Welfare Visual Awakening Dialog
 • Workshop 2 : การสำรวจความพึงพอใจในสวัสดิการที่มีอยู่ด้วย Welfare Visual Awakening Dialog
 • แนวทางการนำผลจาก Welfare Visual Awakening Dialog ไปบริหารสวัสดิการที่มีอยู่ในเกิดประโยชน์สูงสุดแบบ WIN-WIN  

ส่วนที่  8  :  แนวทางการประชุมปรึกษาหารือระหว่างฝ่ายนายจ้างกับคณะกรรมการสวัสดิการ

(Guidelines for Meeting between The Employer and The Welfare Committee)

 • แนวทางการประชุมปรึกษาหารือสำหรับคณะกรรมการสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพ
 • สวัสดิการตามที่กฏหมายกำหนดที่ควรจะนำเข้าหารือ
 • สวัสดิการนอกเหนือที่กฏหมายกำหนดที่ควรจะนำเข้าหารือ
 • แนวทางในการนำผลจากการหารือไปบริหารจัดการ 

ส่วนที่  9  :  การสื่อสารและประสานงานในการบริหารสวัสดิการแบบมีส่วนร่วม

(Communication and Coordination in Participatory Welfare Management)

 • แนวทางการสื่อสารและประสานงานแบบ Positive Action เพื่อความสำเร็จในการบริหารสวัสดิการแบบมีส่วนร่วม
 • สวัสดิการใดที่ควรสื่อสาร
 • แนวทางการจัดทำแผนงานสื่อสารสวัสดิการในองค์กร
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนงานสื่อสารสวัสดิการในองค์กร 

ส่วนที่  10  :  ข้อควรคำนึงในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสวัสดิการ

(Do and Don’t of The Welfare Committee) 

 • 13 ข้อควรคำนึงในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสวัสดิการ

รูปแบบ/วิธีการเรียนรู้ 

o  การบรรยาย (Lecture)  

o  การทำ Workshop เชิงปฏิบัติการ

o  การนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

o  การตอบข้อซักถาม : เพื่อเสริมสร้างความรู้เข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

คณะกรรมการสวัสดิการ หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

วิทยากร  :  อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

 • กรรมการผู้จัดการ สถาบัน People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 32 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

วันและเวลาอบรม

รุ่นที่  11  วันที่  24 ธันวาคม  2565  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่อบรม 

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียนอบรม 

4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

พิเศษลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

 

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26 ติด BTS พร้อมพงษ์

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

เปิดรับสมัคร หลักสูตร กลยุทธ์การจัดทำ Training Road Map ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายองค์กร รุ่น 26 (Training Road Map Strategy) : 7 ธันวาคม 2565

เปิดรับสมัคร หลักสูตร กลยุทธ์การจัดทำ Training Road Map ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายองค์กร รุ่น 26 (Training Road Map Strategy) : 7 ธันวาคม 2565

 

คนเป็นทรัพยากรทางการบริหารจัดการที่สำคัญที่สุด” แต่จะทำจัดทำแผนพัฒนาความสามารถบุคลากรอย่างไรดีให้กับเป้าหมาย (KPIs / OKRs) กลยุทธ์องค์กร (Strategy) หน้าที่ความรับผิดชอบ (JD) กระบวนการทำงาน (Procedure) และวิธีการทำงาน (Work Instruction) ไม่ให้   สูญเสียเวลา งบประมาณ และกำลังการผลิต/บริการ ที่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนขององค์กร ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการพัฒนาบุคลากรตามมา เช่น

 • สำรวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs) แล้ว แต่ผู้บริหาร    ยังมองว่าทิศทางธุรกิจ กลยุทธ์ Job Description, Work Instruction และ Procedure
 • อบรมเรื่อง Job Description, Competency, Knowledge Management  และ Training Road Map มาแล้ว แต่ไม่รู้จะบูรณาการ 4  เครื่องมือนี้เข้าด้วยกันในการทำงานจริงได้อย่างไร
 • การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละปี ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
 • ไม่จะพัฒนาบุคลากรเรื่องอะไรดี ซ้ำมาซ้ำไปทุกๆปี ปัญหาเดิมก็ยังเกิดขึ้น
 • ถ้าองค์กรมี Training Road Map แล้วจะเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนาความสามารถรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ได้อย่างไร ?
 • ถ้าองค์กรมี Training Road Map จะเชื่อมโยงไปสู่การประเมินความสามารถประจำปี (Performance Appraisal base on Competency) ได้อย่างไร ?
 • ถ้าองค์กรมี Training Road Map จะเชื่อมโยงไปสู่เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ได้อย่างไร ?
หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ได้การออกแบบและพัฒนาขึ้นจาก ประสบการณ์ของวิทยากรในการเป็นนักบริหารงานฝึกอบรมมากว่า 32 ปี ที่จะช่วยให้ท่านเรียนรู้ภาคปฏิบัติแบบ “กระชับ เข้าใจง่าย และปรับใช้งานได้จริง อย่างเป็นรูปธรรม”

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการจัดทำ  Training Road Map

 2. สามารถสร้างเครื่องมือสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) ที่แท้จริงที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ กลยุทธ์ Job Description, Work Instruction และ Procedure

 3. สามารถบูรณาการเรื่อง Job Description, Competency, Knowledge Management และ Training Road Map  เข้าด้วยกันในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรได้อย่างลงตัว

 4. สามารถจัดทำ Training Road Map ยุคใหม่ ให้สอดคล้องกับ  Job Description, Work Instruction และ Procedure

 5. เพื่อเป็นการเสริมสร้างเทคนิคการเชื่อมโยง Training Road Map ไปสู่แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)

 6. เสริมสร้างเทคนิคการเชื่อมโยง Competency จาก Training Road Map ไปสู่การประเมินความสามารถประจำปี (Performance Appraisal base on Competency)

 7. เสริมสร้างเทคนิคการเชื่อมโยง Training Road Map ไปสู่เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่ 1 :  ปฐมบทเรื่องควรรู้เกี่ยวกับเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training Road Map : TRM)

 • ความหมายของ Training Road Map

 • ความสำคัญและประโยชน์ของ Training Road Map

 • ความเชื่อมโยงของ Training Road Map กับแผนงานฝึกอบรมอีก 5 ระดับ 

 • ขั้นตอนสำคัญในการจัดทำ Training Road Map ยุคใหม่ ให้สอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมาย กลยุทธ์องค์กร และระบบ HRD

 • แนวทางการแปลงเป้าหมาย (KPIs / OKRs) และกลยุทธ์ (Strategy) สู่ Training Road Map

ส่วนที่ 2 :  เทคนิคการจัดทำ Training Road Map จาก Job Description ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์องค์กร

 • ความสัมพันธ์ระหว่าง Job Description และ Job Competency กับ Modern Training Road Map

 • ขั้นตอนการจัดทำ Training Road Map จาก Job Competency ให้เชื่อมโยงเป้าหมายและกลยุทธ์องค์กร

 • 7 องค์ประกอบสำคัญที่ Easy Modern JD ควรจะมี

 • ความหมาย และประเภทของ Competency

 • ตัวอย่าง แบบฟอร์มการวิเคราะห์หา Job Competency ของตำแหน่งงานจาก JD Version 4

 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Training Road Map จาก Job Description Step 1

 • ตัวอย่าง การจัดทำ Training Road Map ของหน่วยงาน จาก Job Description

 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Training Road Map จาก Job Description Step 2 

ส่วนที่ 3 :  เทคนิคการจัดทำ Training Road Map จาก Work Instruction และ Procedure ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์องค์กร

 • ขั้นตอนการจัดทำ Training Road Map จาก Work Instruction และ Procedure ให้เชื่อมโยงเป้าหมายและกลยุทธ์องค์กร

 • ตัวอย่าง แบบฟอร์มการวิเคราะห์หา Job Competency จาก WI และ Procedure

 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Training Road Map จาก Work Instruction และ Procedure 

ส่วนที่ 4 :  เทคนิคการบูรณาการ Training Road Map จาก Job Description, Work Instruction และ Procedure เป็นแผนพัฒนาบุคลากรฉบับเดียวกันให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร 

 • เทคนิคการบูรณาการ Training Road Map จาก Job Description, Work Instruction และ Procedure เป็นแผนพัฒนาบุคลากรฉบับเดียวกันให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติบูรณาการ Training Road Map จาก Job Description, Work Instruction และ Procedure 

ส่วนที่ 5 :  เทคนิคการเชื่อมโยง Training Road Map สู่แผนพัฒนาความสามารถรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)

 • เทคนิคการเชื่อมโยง Training Road Map สู่ แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)

 • ตัวอย่าง การนำ Competency Gap มาจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

ส่วนที่ 6 : เทคนิคการเชื่อมโยง Competency จาก Training Road Map สู่การประเมินความสามารถประจำปี (Performance Appraisal base on Competency)

 • การเชื่อมโยง Competency จาก Training Road Map สู่การประเมิน Competency

 • ตัวอย่าง แบบประเมิน Competency ประจำปีแบบ 4 ระดับความสามารถที่วัดผลได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม

ส่วนที่ 7 :  เทคนิคการเชื่อมโยง Training Road Map สู่เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

 • การเชื่อมโยง Training Road Map สู่เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

 • ตัวอย่าง การเชื่อมโยง Training Road Map สู่ Career Path Model

 • ตัวอย่าง การเชื่อมโยง Training Road Map สู่แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) 

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม :

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารและหัวหน้าแผนกทุกฝ่ายงาน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หัวหน้าแผนกฝึกอบรม และผู้สนใจ

***มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม (Certificate)

รูปแบบ/วิธีการเรียนรู้ :

 • การบรรยาย (Lecture) ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 

 • การแชร์ Case ประสบการณ์ตรง

 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) และการระดมความคิด (Brain Stroming) และการนำเสนอความคิดเห็น

 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

 • กรรมการผู้จัดการ สถาบันฝึกอบรม People Develop Center  

 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจากประสบการณ์ 32 ปี

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY

 • วิทยากรพิเศษ HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 

รุ่นที่  26  วันที่  7  ธันวาคม  2565  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่อบรม (VENUE) : 

โรงแรม St.James (สุขุมวิท 26 สถานีพร้อมพงษ์)

ค่าลงทะเบียนอบรม 

พิเศษ 3,500 บาท/ท่าน เมื่อชำระก่อนการอบรม 7 วันทำการ (ปกติ 4,000 บาท/ไม่รวม Vat)

พิเศษลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

เปิดรับสมัคร อบรม หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและลดความผิดพลาดในการทำงานผลิต” อบรม 22 ธันวาคม 2565

เปิดรับสมัคร อบรม หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและลดความผิดพลาดในการทำงานผลิต” อบรม 22 ธันวาคม 2565

       ความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ใช้งานซึ่งเกิดขึ้นที่โรงงานผลิตและนำไปสู่ข้อบกพร่อง โดยทั่วไปมักจะเรียกข้อผิดพลาดในการทำงานต่างๆ ที่เกิดจากผู้ใช้งานว่าข้อผิดพลาดที่เกิดจากความประมาท กลไกสำหรับการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดที่เกิดจากความประมาทและเพื่อป้องกันไม่ให้มีผลิตภัณฑ์ที่มีตำหนิไปปะปนกับผลิตภัณฑ์ที่ดี ถึงแม้ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดที่เกิดจากความประมาทขึ้นจะเรียกว่า Poka yoke (การป้องกันข้อผิดพลาด) กลไกเหล่านี้จะแยกออกเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง (การหยุดทำงานเมื่อเกิดข้อผิดพลาด การจำกัดความผิดพลาด และการแจ้งเตือนเพื่อป้องกัน) และการตรวจจับข้อบกพร่อง (การหยุดทำงานเมื่อเกิดข้อบกพร่อง การจำกัดขั้นตอนการทำงาน และการแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาด) นอกจากนี้ยังสามารถระบุสาเหตุและกระบวนการเกิดข้อบกพร่อง ซึ่งจะช่วยพัฒนากลยุทธ์การปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องซ้ำอีก โดยสรุปคือ Poka yoke (การป้องกันข้อผิดพลาด) หมายถึงกลไกการแจ้งเตือนผู้ใช้งานเมื่อเกิดข้อบกพร่องขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องไปปะปนกับผลิตภัณฑ์ที่ดีเมื่อเกิดข้อบกพร่องขึ้นแม้จะเกิดขึ้นได้ยาก และป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องซ้ำอีก

          ความผิดพลาดนั้นยังเกิดได้จากการควบคุมคุณภาพสินค้าที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ซึ่งจะสร้างความไม่พึงพอใจให้กับลูกค้าได้อีกด้วย ดังนั้นการใช้หลักการ QC (Quality Control) มาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งหมายถึง การควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด ด้วยกระบวนการ Inspection คือกระบวนการการตรวจสอบตำหนิและจุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะทำการส่งกลับไปแก้ไขหรือคัดทิ้ง จากนั้นจึงทำการบันทึกและเก็บสถิติของลักษณะรวมทั้งจำนวนผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกิดการบกพร่อง สำหรับนำไปวิเคราะห์สาเหตุปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น แล้วจึงทำการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถทำการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับคุณสมบัติที่ตั้งไว้มากที่สุดต่อไป เราจึงควรศึกษาระบบการควบคุมคุณภาพเพื่อลดความผิดพลาด รวมถึงลดของเสีย หรือสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องการออกไปให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะส่งผลถึงผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นได้อีกด้วย

 

วัตถุประสงค์

 1. ลดความผิดพลาดที่เกิดจากความประมาทที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและการดำเนินงาน

 2. เพื่อสร้างระบบการแจ้งเตือนเพื่อป้องกันและการตรวจจับข้อบกพร่องได้อย่างชัดเจน

 3. เพื่อป้องกันไม่ให้มีผลิตภัณฑ์ที่มีตำหนิหรือของเสียเพิ่มขึ้น

 4. เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ดีตามที่ต้องการให้มากขึ้น

 5. เพื่อเพิ่มผลิตภาพให้มากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนการผลิต

 6. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการควบคุมคุณภาพของสินค้าตามเป้าหมายที่ต้องการ

 7. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

เนื้อหาของหลักสูตร

 1. การลดความผิดพลาดตามหลักการ Poka-yoke

 2. ระบบ Poka Yoke จะควบคุมความผิดพลาดได้อย่างไร

 3. การนำหลักการ ZQC (Zero Quality Control) และ PDCA (Plan, Do, Check, Action) มาประยุกต์ใช้ให้ได้ผล

 4. Quality Control (การควบคุมคุณภาพ) และองค์ประกอบของการควบคุมคุณภาพ

 5. แนวทางการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และการควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือ QC 7 Tools

 6. กรณ๊ศึกษาการลดความผิดพลาดและการควบคุมคุณภาพ

วิธีการสัมมนา   การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ  และร่วมอภิปราย

 

กลุ่มเป้าหมาย    กลุ่มหลัก  ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายบุคคล วิศวกร

 

ระยะเวลา        1 วัน    จำนวน  6 ชั่วโมง  เวลา 9.00 – 16.00 น.

วิทยากร          อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์

ราคาโปรโมรชั่น 2,500 บาท บรรยาย 09.00-16.00

โปรโมรชั่นสมัคร 3 ท่าน ท่านละ ท่านเเถม 1 ท่าน เข้าอบรมได้ 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

2) ไฟล์ PDF การสอน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Public Training หลักสูตร Sales Coaching (อบรม 13 ธ.ค. 65) 

Public Training หลักสูตร Sales Coaching (อบรม 13 ธ.ค. 65)

“เทคนิคการสอนและพัฒนาพนักงานขายให้เป็นนักขายมืออาชีพ”

(Onsite,Online)  

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

13 ธันวาคม 2565

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การสอนงานคือ เทคนิคอย่างหนึ่งในการสร้างแขนขาของหัวหน้าให้ได้ลูกน้องที่ทำงานเป็น ทำงานดีและมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยเฉพาะงานขาย พนักงานขายทุกคนคือมดงานที่สำคัญยิ่งของหัวหน้าทีมขาย หากหัวหน้ามีทักษะการสอนงานที่ดี ย่อมทำให้องค์กรมีแขนขาที่ทรงพลัง สามารถสร้างยอดขายให้บรรลุเป้าหมายองค์กรได้ ในทางตรงข้าม หากหัวหน้าทีมขายสอนงานไม่เป็น ย่อมเกิดแรงหนืดเหนี่ยวรั้งความก้าวหน้าขององค์กร อาจจะสร้างความแตกแยกระหว่างหัวหน้าทีมและพนักงานขาย จนทำให้เกิดช่องว่างที่กว้างมากขึ้น

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการพัฒนาทักษะการสอนงานและการพัฒนาพนักงานขาย ตั้งแต่ ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องการสอนงาน ความเข้าใจในตัวพนักงานขายเพื่อประโยชน์ในการสอนงาน  เรียนรู้ลักษณะสไตล์ของหัวหน้า การวิเคราะห์ความสามารถหลัก (Competency) และ KPIs ของพนักงานขายก่อนการสอนงาน ขั้นตอนการสอนงาน เรียนรู้เทคนิคการสอนงาน และระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสอนงานให้ได้งานดังคาดหมาย เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

1.กรอบแนวคิดเรื่องการสอนงาน  (Coaching)

2.ความเข้าใจเรื่องพนักงานขาย เพื่อประโยชน์ในการสอนงาน

– พฤติกรรมการต่อต้านและการให้ความร่วมมือ

– เหตุผลจูงใจพนักงานขาย

– รูปแบบการเรียนรู้ของพนักงานขาย

3.หัวหน้าเรียนรู้สไตล์การบริหารงานของตน เพื่อนำมาใช้ในการสอนงาน

4.ขอบเขตงานขายของพนักงานขาย…ที่หัวหน้าต้องสอนงาน

4.1 การเตรียมตัวและวางแผน

4.2 เทคนิคการขาย

– การเปิดการขาย

– การค้นหาความต้องการของลูกค้า

– การนำเสนอผลิตภัณฑ์

– การตอบข้อโต้แย้งและเจรจาต่อรอง

– การปิดการขาย

4.3 การติดตามผลและบริการหลังการขาย

5.Workshop: สอนงานพนักงานขายให้ขายเก่ง

6.การวิเคราะห์ความสามารถหลัก (Competency) และ KPIs ของพนักงานขายก่อนการสอนงาน

7.การประเมินผลและการติดตามหลังจากสอนงาน

8.พฤติกรรมที่หัวหน้าควร “มี” และควร “เลี่ยง” ในการสอนงาน

9.สรุป คำถามและคำตอบ

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

confirm จัดอบรม หลักสูตร เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น 27 มกราคม 2566 อ.ประเสริฐ

confirm จัดอบรม หลักสูตร เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น 27 มกราคม 2566 อ.ประเสริฐ

 รูปเเบบ Online Zoom/ONSITE

 

ราคาที่ 1 รูปเเบบ ออนไลน์ ผ่านโปรเเกรม zoom

ราคาโปรโมชั่น ท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 • สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

2) ไฟล์ PDF การสอน

หลักสูตร Techniques to Convince and Close Selling

เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น

โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับ

หลักการและเหตุผล

เทคนิคการขาย คือ เทคนิคสำคัญที่สร้างผลกำไรให้กับองค์กรมาทุกยุคทุกสมัย นักขายจึงต้องหมั่นฝึกฝนเทคนิคการขายต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพราะการขายที่ดีเป็นการช่วยลูกค้า การขายจึงเน้นน้ำหนักที่การสื่อสารและการโน้มน้าวเพื่อให้เห็นคุณค่าในสิ่งที่นักขายพยายามจะทำให้กับลูกค้า หากใครเคยขายจะรู้ว่าไม่ได้ง่ายอย่างที่ใครๆ เขาบอกกัน โดยเฉพาะกับลูกค้ายุคใหม่ที่มีความรู้ นักขายจึงต้องหมั่นทบทวนความรู้และฝึกฝนทักษะการสื่อสารโน้มน้าวใจเพื่อปิดการขายอย่างสม่ำเสมอจึงจะสามารถปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมาเป็นคำตอบให้ท่านที่ต้องการพัฒนาเทคนิคการขายให้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้และไม่พลาดทุกการปิดการขายแบบเหนือชั้น

สิ่งที่จะได้รับ

 ผู้เข้าอบรมเพิ่มความเข้าใจในการพัฒนาเทคนิคการสื่อสารและปิดการขาย

– ผู้เข้าอบรมเพิ่มเทคนิคในการสื่อสารและเลือกวลีในการสื่อสารเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด

– ผู้เข้าอบรมทำความเข้าใจกลไกและองค์ประกอบการปิดการขาย

– ผู้เข้าอบรมได้เปิดโอกาสในการทบทวนเทคนิคการขายและแนวคิดการขาย

 – ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มความเข้าใจในการโน้มน้าวและไม่เสียเปรียบในการต่อรอง

หัวข้อเนื้อหา

แนวคิดการขาย สู่ความสำเร็จพิชิตใจลูกค้า

การสื่อสารและการเจรจาต่อรองเพื่อโน้มน้าวใจ

·       หลักของการสื่อสารที่ทำให้การต่อรองเกิดความสำเร็จได้ง่าย

·       การขายที่ดีคือ การเข้าใจลูกค้าและเสนอ Solution

·       เทคนิคการขายแบบ Solution

·       ZOPA การเจรจาต่อรองที่ดีต้องมีการคำนวณที่ดี

·       BATNA การสร้างทางเลือกในการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจ

·       Workshop การขายแบบ Solution พิชิตใจ

การปิดการขายที่สมบูรณ์ต้องเป็นอย่างไร

·       การปิดการขายเกิดขึ้นได้จากปัจจัยอะไรบ้าง (รวดเร็ว สร้างคุณค่า ประสบการณ์ที่ดี)

·       ทักษะการสื่อสาร เรื่องสำคัญในการโน้มน้าวที่ไม่ควรมองข้าม (การสร้างแต้มต่อในการให้เกิดความรู้สึกที่ดี)

·       องค์ประกอบการโน้มน้าวในการสื่อสารและปิดการขาย (ต้องง่าย ,ต้องไว ,ต้องคุ้ม ,ต้องดูแล ,ต้องตามใจ)

·       กลไกการโน้มน้าวกับลูกค้าที่เข้ามาต่อรอง (Convincing Skill)

·       การโน้มน้าวลูกค้าในกรณีต่างๆ (ลูกค้าที่ใจร้อน, ลูกค้าขี้ลังเล, ลูกค้าเข้าใจยาก, ลูกค้าจอมเปรียบเทียบ)

·       Workshop  การเจอปัญหาในการต่อรอง ควรสื่อสารอย่างไรให้โน้มน้าวสำเร็จ

เทคนิคการปิดการขาย

·       เทคนิคการวิเคราะห์ลูกค้าก่อนการปิดการขาย

·       การอ่านแรงต้านเพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการปิดการขาย

·       เทคนิคการปิดการขาย 4 แบบ

สรุปการบรรยาย

·  Case Study การสื่อสารช่วงจบ

สรุปการบรรยาย

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Public Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills อบรม 22 มกราคม 2566 อ.ประเสริฐ

Public Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills อบรม 22 มกราคม 2566 อ.ประเสริฐ

นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills

โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับนักขาย ที่ต้องการเพิ่มทักษะที่ปรึกษา

หลักการและเหตุผล

ในยุคที่นักขายจำเป็นต้องมีการปรับตัวอย่างมากนับตั้งแต่การก้าวเข้ามาของออนไลน์ นักขายมีความจำเป็นต้องยกระดับตนเองให้เข้าใจถึงปัญหาของลูกค้าให้มากขึ้น โดยเฉพาะกับลูกค้าในยุคปัจจุบันที่เข้าใจได้ยากมากข้น ตัวเลือกเยอะขึ้น จึงทำให้นักขายที่เน้นแต่จะขายแบบธรรมดาไม่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อีกต่อไป ดังนั้นแล้วนักขายกำลังถูกทดสอบทักษะด้านอื่น  ได้แก่ ทักษะการมีแนวความคิดหรือไอเดีย ทักษะการแก้ไขปัญหาก่อนการซื้อขายหรือแม้กระทั่งหลังการขาย การยกระดับการซื้อขายระหว่างตนเองและลูกค้า ซึ่งหากกล่าวอย่างง่ายๆ คงถึงเวลาแล้วที่นักขายจะต้องยกระดับตนเองให้สมกับที่เป็นคู่คิดของลูกค้า นั้นคือ กลายเป็นนักขายที่ปรึกษาอย่างแท้จริง

สิ่งที่จะได้รับ

1) ผู้เข้าอบรมตระหนักในวิถีการขายในยุคใหม่ที่จะต้องต่อยอดไอเดียเชิงการขายให้กับลูกค้าได้

2) ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงแนวทางการเป็นที่ปรึกษาที่จะสามารถช่วยเหลือลูกค้าทั้งในด้านข้อมูล การแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นมืออาชีพ

3) ผู้เข้าอบรมเข้าใจในขั้นตอนการวิเคราะห์ลูกค้าที่จะนำไปสู่การคิดแบบตกผลึกเพื่อสร้างทางออกให้กับลูกค้าได้อย่างน่าสนใจ

4) ผู้เข้าอบรมรับรู้ถึงการปัญหาประเภทต่างๆ ของลูกค้าและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการแก้ไขปัญหาที่กำลังเผชิญ

5) ผู้เข้าอบรมสามารถต่อยอดการขายแบบที่ปรึกษาเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพร้อมในการติดต่อซื้อขายและทำการค้ากับองค์กรอย่างยั่งยืน

หัวข้อเนื้อหา

 เตรียมพร้อมสำหรับการทำกลยุทธ์การขายแบบที่ปรึกษา

       นักขายที่ปรึกษามืออาชีพ

    แนวคิดสู่ความสำเร็จของการขายที่ปรึกษา

         ความสำคัญของการวางแผนแบบนักขายที่ปรึกษา

     Workshop อย่างไรจึงเรียกว่านักขายที่ปรึกษา

เทคนิควิเคราะห์ปัญหาในแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา

    ขั้นตอนการวิเคราะห์ประเภทปัญหาธุรกิจและการเก็บข้อมูล

    การสร้างแนวทางสู่การปูทางที่ปรึกษาระหว่างเปิดใจ

    เทคนิคการให้คำปรึกษา

        Workshop การให้คำปรึกษาและการแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหาและสร้างมูลค่าในการนำเสนอ

    เทคนิคการสรรหาทางเลือกเพื่อการนำเสนอการขาย

        หลักการนำไปสู่ข้อสรุปการขาย

    Workshop การผนวกการนำเสนอและการสรุป

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ความเชี่ยวชาญ ด้านการขาย ด้านการตลาด การบริการ การันตรีด้วยประสบการณ์การสอนและที่ปรึกษาองค์กรด้านการขายและการบริการมากกว่า 15 ปี จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ที่มีการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 100 บริษัท, ผลงานการเขียนหนังสือ: SALES 2  (กลยุทธ์นักขายในปัจจุบัน)

 

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining  

Line id : @inwtraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Public Training หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อบรม 20 มกราคม 2566 อ.ประเสริฐ

 

Public Training หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อบรม 20 มกราคม 2566 อ.ประเสริฐ

โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับทุกแผนก ทุกตำแหน่ง ที่ต้องเพิ่มเติมทักษะด้านการบริการ

หลักการและเหตุผล

การบริการเป็นเทคนิคหนึ่งที่สำคัญมากในการสร้างความพึงพอใจอันเป็นพื้นฐานของความรู้สึกอันก่อให้เกิดการความภักดีในแบรนด์  หลายองค์กรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบริการที่แท้จริง บางองค์กรใส่เงินทุนเข้าไปมหาศาลหวังให้การบริการตอบโจทย์ บางองค์กรก็ริดรอนการบริการมากเกินไปจนสู้กับองค์กรอื่นไม่ได้ ดังนั้นแล้วองค์กรควรมีความเข้าใจในวิถีของการบริการให้ถ่องแท้ก่อนจะเริ่มบริการ การบริการจึงหมายถึง การปรับตัวเพื่อประสานงานร่วมกับลูกค้าที่มีความหลากหลายทางความต้องการและต้องสามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นด้วยการบริการที่มีในระดับ 3 มิติ การบริการทั่วไปไม่สามารถพิชิตใจลูกค้าในยุคปัจจุบันได้ โดยเฉพาะหากขาดการใส่ใจในความรู้สึกให้บริการ องค์กรจึงต้องสรรหาวิธีในการแก้ไขปัญหาที่จะทำให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด เพื่อความมั่นคงในองค์กร

สิ่งที่จะได้รับ

1) ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านการบริการ และแนวทางในการให้บริการที่ถูกต้อง

2) ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริการที่ดีเลิศและการต่อยอดงานบริการแบบไร้ร้อยต่อ

3) ผู้เข้าอบรมสามารถให้บริการที่ดีเลิศกับลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานของตนเองได้

4) ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการบริการลูกค้าและการตอบสนองที่ตรงใจ

5) ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารอารมณ์ของตนเองในขณะให้บริการได้อย่างมืออาชีพ

6) ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคที่ได้รับไปต่อยอดการบริการให้เกิดความประทับใจที่เหนือความคาดหมาย

7) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างจุดเด่นในด้านบริการเพื่อตอบสนองความต้องการได้ตรงใจ

หัวข้อเนื้อหา

เข้าใจความเป็นลูกค้าและการบริการ

·      ลูกค้าและความคาดหวังในการเข้ารับบริการ

·      การบริการ ทักษะครองลูกค้าอย่างได้ใจ

·      ลูกค้าในปัจจุบันและพฤติกรรมที่ควรเข้าใจ

·      Workshop บริการที่ดีแตกต่างอย่างไรกับบริการที่มีความใส่ใจ

กฏการบริการด้วยใจ

·      ทำไมต้องมีจิตบริการที่เข้าถึงลูกค้า ถึงจะบริการได้ดี

·      ทดสอบจิตบริการขั้นต้น

·      วิธีการสร้างจิตบริการให้เข้าถึงลูกค้า

·      เทคนิคการยกระดับในการบริการ

·      workshop การบริการลูกค้าด้วยจิตบริการ

Beyond Customer Service (BCS)

·      Service mind ไปสู่ Service Acting

·      การคาดการณ์ที่เหนือกว่าตอบโจทย์ได้ตรงใจ

·      CASE STUDY เหตุการณ์เพื่อจับจังหวะใช้ Service Acting

การสร้างความพร้อมด้วยการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม

·      กลยุทธ์ที่แตกต่างด้วยบริการที่แข็งแกร่ง

·      การประสานรอยต่อในการบริการให้แข็งแกร่งจากภายในสู่ภายนอก

·      สรุปการบรรยาย

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

 confirm จัดอบรม Online Training หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2023 อบรม 16 มกราคม 2566 อ.ประเสริฐ

 confirm จัดอบรม Online Training หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2023 อบรม 16 มกราคม 2566 อ.ประเสริฐ

การขายในยุคนี้เน้นความต่างมาเป็นอันดับแรก เพราะปัจจุบันนักขายมีความคล้ายเหมือนกันมากจนเกินไป กล่าวคือ พนักงานขายไม่ได้แสดงบทบาททางการขายที่สมบูรณ์ จึงมีให้เห็นบ่อยว่า พนักงานขายส่วนใหญ่จะเน้นแต่การนำเสนอขายเพียงอย่างเดียว แต่ไม่เข้าใจความต้องการ นำเสนอได้ไม่ตรงจุดหรือแม้แต่การขจัดข้อข้องใจหรือการจับประเด็นในการเจรจาต่อรอง อีกทั้ง ในยุคนี้ประเด็นใหม่ก็มาท้าทายพนักงาน คือ หากมัวแต่ค้นหาปัญหาลูกค้าจนลืมการเสนอไอเดียก็ถือว่าแนวทางการขายที่เก็บปัญหาด้านเดียวก็ถือว่าล้าหลัง ดังนั้น การขายขั้นเทพ หมายถึง คุณจะเป็นนักขายที่มีแนวทางในการเสนอไอเดียเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าของคุณเอง

วัตถุประสงค์

1) ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายยุคใหม่ที่นักขายมืออาชีพควรปฎิบัติเพื่อต่อสู้กับยุค AI
2) ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงยุทธิวิธีการเข้าถึความต้องการงของลูกค้า
3) ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ประเภทลูกค้า เพื่อการนำเสนอการขายที่ตรงใจได้อย่างมืออาชีพ
4) ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางในการนำเสนอไอเดียและวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการขาย
5) ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์จุดเด่นของสินค้า และหาจุดขายของสินค้าที่เหนือคู่แข่งได้
6) ผู้เข้าอบรมพัฒนาเทคนิคการขจัดข้อข้องใจเพื่อนำลูกค้าไปสู่การเจรจาต่อรอง
7) ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาเทคนิคปิดการขายและสร้างประตูปิดการขายได้อย่างไม่ยาก

หัวข้อเนื้อหา

ศิลปะการขายสินค้าให้ได้ราคา

·      ล้วงลับ “กลลวงการขาย” ให้ได้ยอด

·      “ยอดขายทะลุเป้า” ต้องรู้หลักจิตวิทยา

·      Workshop ขายเหมือนกันต่างกันอย่างไร

·      “CUSTOMER’S RAT” ลูกค้าคือหนู ต้องจับหนูให้อยู่หมัด

4 TOOLS การใช้ 4 อาวุธเพื่ออ่านเกมขายเพิ่มยอด

·     CUSTOMER INSIGHT เทคนิคการอ่านพฤติกรรมลูกค้า

·      ปรับจุดยืนสร้างสัมพันธ์ก่อนซื้อขาย ให้ง่ายแบบไม่ต้องขาย

·      เสกมนตร์ลับสร้างความต่างทางการขาย ให้เห็นตัวคุณแบบแตกต่าง

·      Workshop การอ่านลูกค้า 4 แบบ และการแสดงออกต่อการคุยที่ตรงกัน

BENEFIT วิเคราะห์จุดเด่นของสินค้าและสิ่งที่ลูกค้าสนใจ

·      “กระจก” สะท้อนข้อข้องใจขจัดข้อโต้แย้ง

·      การสวนกลับเชิงบวกพิชิตใจ ขจัดข้อข้องใจให้ไม่กระทบความรู้สึก

·      กฎเหล็กเจรจาและปิดการขายที่ทรงพลังจนสร้างประตูปิดการขายได้

ไพ่ 3 ใบ สู่การโน้มน้าวให้สำเร็จ

·      CLOSE SELLING ปิด ตัด จบ 3 เทคนิคสร้างยอดขาย

·      กลยุทธ์สรุปการขายแบบนักขายขั้นเทพ

·      สรุปการบรรยาย

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

วันที่จัดอบรม  16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ราคา 2,500 บาท

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Public Training หลักสูตร เปิดมุมมองการทำงานแบบใหม่ เปิดใจกับการทำงานสไตล์ Re-Skill & Up-Skill 5 มกราคม 2566

Public Training หลักสูตร เปิดมุมมองการทำงานแบบใหม่ เปิดใจกับการทำงานสไตล์ Re-Skill & Up-Skill 5 มกราคม 2566

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันสภาวการณ์ต่างๆ จากการทำงานของบุคลากรในทุกวัน มีผลต่อสุขภาพทางร่างกาย และจิตใจ ซึ่งอาจจะจากปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ที่ค่อยสะสมขึ้น ทั้งจากการทำงานหรือชีวิตส่วนตัว จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลเสียที่จะตามมาในระยะยาว องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานใหม่ๆ ในรูปแบบต่างๆ บุคลากรจึงมีความจำเป็นในการเรียนรู้ หาความรู้ พร้อมฝึกทักษะใหม่ๆ รวมทั้งมีทัศนคติเชิงบวกต่อการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้ทันกันเปลี่ยนแปลงทุกๆ ด้าน อยู่ตลอดเวลา เพื่อความสำเร็จต่องาน อนาคตที่ก้าวหน้า องค์กรมีความรุ่งเรือง และชีวิตการทำงานที่มีความสุขทั้งส่วนตัว เพื่อนร่วมงาน และองค์กร

การเปิดมุมมองใหม่ๆ ต่อการ Re-Skill & Up-Skill ในยุคการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร การพัฒนาเทคโนโลยี และอื่นๆ อีกหลายปัจจัย การทำงานจึงต้องหันมาพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติเดิมๆ ให้เป็น ความรู้ ทักษะ และทัศนคติใหม่ และจำเป็นเท่านั้น หลักสูตรนี้จึงเน้นการสร้างวิธีการ แนวทางในการทำงานใหม่ๆ ร่วมกัน เข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร ซี่งนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้บุคลากรมีหลักการพัฒนาตนเอง เปิดมุมมองใหม่ รับพลังบวก ด้วยทัศนคติที่สร้างสรรค์ จะเกิดแรงกระตุ้นจากภายใน และมุ่งเน้นให้เกิดเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร

 2. เพื่อให้บุคลากรมีแนวความคิดที่ดี พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่อการทำงาน หรือชีวิตส่วนตัว และแสดงให้ทีมงาน เชื่อถือ ยอมรับและไว้วางใจ ด้วยการสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับทีมงานและบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบของทีมงาน EQ ได้อย่างมีประสิทธิผล

 3. เพื่อให้บุคลากรมีเทคนิคการ “เปิดมุมมองใหม่ Re-Skill & Up-Skill” ในยุค New Normal for Change & Challenge ด้วยการสื่อสารเชิงบวก การคิดเชิงบวก และการสร้างแรงจูงใจ ให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีความสุขในการทำงานร่วมกัน

ประเด็นการสัมมนา

 1. หลักการสำคัญของการ เปิดมุมมองใหม่ รับพลังบวก

 • สำรวจแนวความคิดของตนเองในการสร้างพลังเชิงบวก

 • การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)

 • การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working)

 • WORKSHOP กำหนดกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเอง

 1. การพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ (Self-Development)

 • หลุมพรางทางความคิดในบทบาทการทำงานหรือชีวิตส่วนตัว

 • เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด

 • แนวทางการปฏิบัติตนเอง เพื่อความสำเร็จด้านงาน ด้านส่วนตัว ด้านครอบครัว และด้าน

     อนาคต

 • WORKSHOP ทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ 36 ข้อ สำรวจตนเอง กำหนดแนวทางการ

       พัฒนาตนเองอย่างมีเป้าหมายจากการวิเคราะห์ตนเองอย่างเข้าใจ

 1. การสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงานให้ทีมงาน

 • การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีของตนเอง

 •  การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบด้วย EQ

 • การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

 • เคล็ดลับการรักษาทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

 • WORKSHOP การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีในการทำงาน

 1. เทคนิค “เปิดมุมมองใหม่ Re-Skill & Up-Skill” ในยุค New Normal for Change & Challenge

 • เปิดใจการทำงานสไตล์ Up-Skill & Re-Skill คืออะไร ทำอย่างไร

 • ขั้นตอนการ Up-Skill & Re-Skill เป็นรูปธรรม วัดผลได้

 • ผลลัพธ์หลังการบริหารจัดการ Up-Skill & Re-Skill

 • WORKSHOP กำหนดสิ่งที่จะนำไปพัฒนาตนเอง และทีมงานอย่างมีความสุขในการ

     ทำงานและชีวิตส่วนตัว

 1. Re-Skill & Up-Skill ในบทบาทใหม่ๆ ยุคการเปลี่ยนแปลงที่ต้องทำ

 • ผู้จัดการ (Managerial Competency)

 • หัวหน้างาน (Supervisory Competency)

 • พนักงาน (Employee Competency)

 • วิทยากรภายใน โค้ช ผู้สอนงาน (Facilitator Competency)

 • WORKSHOP ฝึกทักษะการทำงานด้วย Re-Think Re-Process Better Results for

        SMART WORK วิคราะห์และสรุปผล “เปิดมุมมองการทำงานแบบใหม่ เปิดใจกับการ

       ทำงานสไตล์ Re-Skill & Up-Skill”

 1. การจัดการกรอบความคิด และแผนการเปลี่ยนแปลงเปิดมุมมองใหม่ Re-Skill & Up-Skill

 • คุณจะเริ่มทำอะไร (What to START?)

 • คุณต้องหยุดทำอะไรบ้าง (What to STOP?)

 • คุณจะเริ่มต้นเมื่อไร (When to DO?)

 1. สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย       { กิจกรรม และเกม     { การแสดงออก

{ กลุ่มสัมพันธ์       { การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากรนำการสัมมนา

ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)

 • Managing Director : PLAN AND WORK CENTER

 • ที่ปรึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร : DE WISDOM Training Institute

 • ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ

Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center

 • ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

อดีตที่ทำงาน

 • ที่ปรึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)

 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)

 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน)

 • ผู้จัดการฝ่ายบริการส่วนหน้า และผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel

          Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok

การศึกษา

                   – ปริญญาเอก สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไทย

   A Development of the Coaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries.

– ปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                – ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH COMMUNICATION ART)

                  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  ศิษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ให้บริการสังคม

  Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA

  Certificated to Service Plus as Service Training for Trainer

                  DDI-Development Dimensions International (Thailand)

                  Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com