อบรมหลักสูตร การเจรจาต่อรองและปิดการขาย สำหรับนักขายGenY อบรมวันที่ 10 มิถุนายน 2562 อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

อบรมหลักสูตร การเจรจาต่อรองและปิดการขาย สำหรับนักขายGenY อบรมวันที่ 10 มิถุนายน 2562 อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

Scheduled ตัวอย่างลูกค้าของเรา