ยืนยันจัด Online Zoom  หลักสูตร การเขียน Email ภาษาอังกฤษเเบบมืออาชีพ สำหรับมือใหม่ อบรม 9 ก.พ.66

ยืนยันจัด Online Zoom  หลักสูตร การเขียน Email ภาษาอังก […]

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการทำงาน (Team Development linked Business Direction & Work) : 30 มกราคม 2566

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการทำงาน (Team Development linked Business Direction & Work) : 30 มกราคม 2566

ทำไมหลายองค์กรยังจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรแบบเดิม ๆ ทั้งที่ไม่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ทั้งเวลาและงบประมาณในการพัฒนาทีมงาน ???

จะดีกว่าไหมถ้าจะอบรมหรือพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และการทำงาน

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 

 1. สามารถอธิบายแนวทางการพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการทำงานได้

 2. สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้การพัฒนาทีมงานที่ไม่มี Value  และกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม

 3. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการเลือกใช้เครื่องมือการพัฒนาขีดความสามารถทีมงานอย่างมืออาชีพได้

 4. สามารถวิเคราะห์และกำหนด Competency ในการเตรียมจัดทำ Training & Development Road Map ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม

 5. สามารถประเมินขีดความสามารถ (Competency Assessment) ในการวิเคราะห์หา Competency Gap ของทีมงานในการเตรียมจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม

 6. สามารถวิเคราะห์และกำหนด Skill ในการเตรียมจัดทำ Skill Matrix / OJT Matrix ของแผนกให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม

 7. เสริมสร้างและพัฒนาวิธีการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ Training Road Map, IDP และ Skills Matrix

 8. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาทีมงาน (Development Follow up) ได้

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่   1  :  ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการทำงาน (Team Development Introduction)

 • ความสำคัญของการพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการทำงาน

 • ใครบ้างหนอที่ “ต้อง” มีส่วนร่วมพัฒนาทีมงานของเรา ?

 • สาเหตุของความไม่คุ้มค่ากับการลงทุนทั้งเวลาและงบประมาณในการพัฒนาทีมงาน

 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้การพัฒนาทีมงานที่ไม่มี Value  และกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไข

ส่วนที่   2  :  การเลือกใช้เครื่องมือการพัฒนาขีดความสามารถทีมงานอย่างมืออาชีพ (Team Development Tools)

 • เทคนิคการใช้ Training & Development Road Map ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน

 • เทคนิคการใช้ Individual Development Plan (IDP) ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน

 • เทคนิคการใช้ Skill Matrix / OJT Matrix ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน

ส่วนที่   3  : เทคนิคการใช้ Training & Development Road Map ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน

 • ขั้นตอนและเทคนิคการจัดทำ Training & Development Road Map ยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

 • วิธีการวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อการพัฒนา Competency ทีมงาน ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และการทำงาน

 • ตัวอย่างที่ 1 : Training & Development Road Map ยุคใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และการทำงาน

 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และกำหนด Competency ในการเตรียมจัดทำ Training & Development Road Map แต่ละสายงาน 

ส่วนที่   4  :  เทคนิคการใช้ Individual Development Plan (IDP) ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน

 • ขั้นตอนและเทคนิคการจัดทำ IDP ยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

 • วิธีการวิเคราะห์และประเมิน Competency ทีมงาน ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และการทำงาน

 • ตัวอย่างที่ 2 : แบบฟอร์ม Competency Assessment ในการวิเคราะห์ Competency Gap

 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติ Competency Assessment ในการวิเคราะห์หา Competency Gap ของทีมงานในการเตรียมจัดทำ IDP

 • แนวทางการจัดทำ IDP ให้สอดคล้องกับ Competency Gap ของทีมงานรายบุคคล

 • ตัวอย่างที่ 3 : แผนพัฒนาทีมงานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)

ส่วนที่   5  :  เทคนิคการใช้ Skill Matrix / OJT Matrix ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน

 • ขั้นตอนและเทคนิคการจัดทำSkill Matrix / OJT Matrix ยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

 • วิธีการวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อการพัฒนา Skills ทีมงานของแต่ละแผนก ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร

 • ตัวอย่างที่ 4 : แบบฟอร์มSkill Matrix / OJT Matrix ยุคใหม่

 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Skill ในการเตรียมจัดทำ Skill Matrix / OJT Matrix แต่ละแผนก ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร

 • เทคนิคการสอนงานแบบ Effective OJT

ส่วนที่  6  : วิธีการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ Training Rod Map, IDP และ Skills Matrix (Development Method)

 • วิธีรการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ Training Road Map, IDP และ Skills Matrix

ส่วนที่  7  : วิธีการติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาทีมงาน (Development Follow up)

 • แนวทางการติดตาม การประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาทีมงานยุคใหม่ด้วย Result ของความสามารถ

 • การบันทึกประวัติการพัฒนาและรายงานผลแบบ Visual Control

รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ :

 • การบรรยาย (Lecture) 

 • การแชร์ประสบการณ์

 • การจัดทำ Workshop เชิงปฏิบัติการ

 • การถามตอบ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และ HRD

 

วิทยากร : ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 33 ปี

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

วันและเวลาสัมมนา : 

วันที่  30  มกราคม  2566  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่สัมมนา : 

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ

 

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานขาย ด้วย Competency & Behavior… (อบรม 25 ม.ค. 2566) อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานขาย ด้วย Competency & Behavior… (อบรม 25 ม.ค. 2566) อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

25 มกราคม 2566
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

          ในยุคปัจจุบันการคัดเลือกพนักงานขายนั้น ถือเป็นสิ่งที่แต่ละองค์กรล้วนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะหลายองค์กรต้องประสบกับเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ได้พนักงานขายไม่ตรงตามคุณสมบัติ พฤติกรรมของพนักงานขายไม่ดี พนักงานขายลาออกบ่อย ดังนั้น…..วิธีการหนึ่งในการคัดเลือกพนักงานขายที่มีประสิทธิภาพคือ “การคัดเลือกและสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานขายด้วย Competency & Behavior” ซึ่งจะช่วยให้สามารถค้นพบพนักงานขายที่ ”ใช่”  และสามารถที่จะตอบโจทย์สิ่งที่องค์กรต้องการได้

          หลักสูตรนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้า ฝ่ายบุคคล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานขายได้มีแนวทางในการคัดเลือกพนักงานขายให้ได้ตรงใจที่ต้องการ และได้พนักงานขายมีประสิทธิภาพสูง  จากการคัดเลือกอย่างชาญฉลาด โดยใช้หลัก Competency  &  Behavior……… เข้ามาเป็นตัวช่วยในการประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน และสามารถทำประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กรได้

วัตถุประสงค์


  1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและวางหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานขายได้ตรงใจและเหมาะสมกับงาน

 “Put the right man on the right job” ให้มากที่สุด โดยใช้หลัก Competency & Behavior
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมและขีดความสามารถของผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานในตำแหน่งพนักงานขายกับองค์กรได้
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้ในการอบรมเพื่อการคัดเลือกพนักงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างประสิทธิผลในงานขายได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ

หัวข้อการบรรยายและ Workshop


Section 1: วิเคราะห์เพื่อการคัดเลือกพนักงานขาย ”ใช่”
  1.สาเหตุและความจำเป็นในการคัดเลือกพนักงานขายด้วย Competency &  Behavior
2.ปัญหาและสาเหตุการเข้า-ออก ของพนักงานขายร่วมถึงความสามารถและพฤติกรรมที่ไม่ตอบโจทย์องค์กร
3.การมองหาเพื่อตอบโจทย์สิ่งที่องค์กรและหน่วยงานต้องการให้ได้คนที่ “ใช่” ด้วยการคัดเลือกโดยใช้หลัก Competency & Behavior
  4.กิจกรรม: มองให้กว้าง มองให้เป็น ค้นหาสิ่งที่ต้องการในการคัดเลือกพนักงานขาย

Section 2: ความท้าทายในการคัดเลือกพนักงานขาย…อย่างมืออาชีพ !!! ด้วย Competency &  Behavior
  5.ข้อพิจารณาเบื้องต้นในการคัดเลือก…พนักงานขาย
• คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
• คุณสมบัติในตำแหน่ง (Qualification)
6.การกำหนดคุณสมบัติของพนักงานขายด้วยหลัก Competency & Behavior เพื่อการคัดเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ
• ความรู้
• ทักษะ
• ทัศนคติ
• พฤติกรรม
 7.กิจกรรม Workshop : เปลี่ยน !!! การสรรหาคัดเลือกพนักงานขายด้วยรูปแบบใหม่โดยยึดหลัก Competency & Behavior

Section 3: เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อค้นหา “พนักงานขาย” ที่ใช่
  8.หัวใจสำคัญ…ของการสัมภาษณ์
• การใช้คำถาม
• การสร้างสถานการณ์
• การฟังและการสังเกต
• การวิเคราะห์
9.การวิเคราะห์บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สมัครงาน
10.แนวทางคำถามที่ใช้สัมภาษณ์ผู้สมัครงานเพื่อวัดความเป็น “นักขาย” โดยอาศัย Competency & Behavior
  11.เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วยคำถาม – STAR Technique
  12.กิจกรรมฝึกปฏิบัติ: สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกคนที่ “ใช่”
  13.เคล็ดลับจับเท็จ…เก่งจริง หรือ เก่งปลอม
14.การประมวลผลวิเคราะห์เพื่อสรุปและหาคนที่ “ใช่” ในการสัมภาษณ์งาน
  15.สรุป คำถาม – คำตอบ

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS พร้อมพงษ์

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Online Zoom หลักสูตร สู่หัวหน้างานมืออาชีพ Smart Supervisory อ.เหรียญชัย 15 ก.พ.66

Online Zoom หลักสูตร สู่หัวหน้างานมืออาชีพ Smart Supervisory อ.เหรียญชัย 15 ก.พ.66

ราคา 2500 บาท

หลักการเหตุผล

       ความจำเป็นสู่การทีจะยกระดับ บุคลากร จากระดับปฏิบัติงาน สู่ระดับตำแหน่งของหัวหน้าที่มีประสิทธิภาพและบริหารงานอย่างมืออาชีพนั้น ไม่ใช่ว่าถึงเวลาก็จะปรับบุคลากรคน ๆ นั้น ขึ้นตำแหน่งหัวหน้าเลย ซึ่งอาจจะมีข้ออ้างว่า ถึงเวลาแล้ว ที่เขาสมควรจะได้ตำแหน่ง หรือ ถ้าไม่ปรับให้ บุคลากรคน ๆ นั้น จะลาออกไปสู่บริษัทอื่น หรือ บริษัทคู่แข่ง

 แต่ทั้งนี้การปรับตำแหน่งงานให้เขาแล้ว โดยไม่เตรียมความพร้อมอะไรให้บุคลากรเลย ก็จะส่งผลกระทบต่อสภาวะการทำงานของตัวเขาเอง เพราะเขาไม่พร้อมที่จะขึ้นรับตำแหน่งงาน จะส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทด้วย ดังคำกล่าวที่ว่า “เสียบุคลากรที่มีทักษะความรู้ความสามารถไปคน แต่ได้หัวหน้า หรือ ผู้บริหารที่ไม่มีความสามารถมาหนึ่งคน “

การเป็นหัวหน้าว่ายากแล้ว แต่การเป็นหัวหน้างานที่ดียากยิ่งกว่า ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจึงต้องมีบริบทแนวทาง เพื่อพัฒนา บุคลากร ต่าง ๆ ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้าน “การอ่านคนอก บอกคนได้ ใช้คนเป็น.” และ “ เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน”

หลักสูตรนี้จึงพัฒนาขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในพื้นฐานที่เป็นสาระสำคัญ ที่บุคลากรทุกหน่วยงานต้องมีพื้นฐาน และฝึกให้มีความชำนาญ พร้อมที่จะเป็นหัวหน้างานที่ดี ที่เก่ง ที่มีความสามารถในการบริหารงาน บริหารคน ได้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีบริบทแนวทางพื้นฐานในการพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานแบบมืออาชีพ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจกรอบความคิด (GROWTH MINDSET) ในบทบาทของความเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ความสำคัญของการเข้าใจคน เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้ดีได้อย่างไร

เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานด้านการฟัง และการตั้งคำถามอันเป็นบริบทพื้นฐานของการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพ

เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงบูรณาการ เป็นสมรรถนะพื้นฐานที่หัวหน้างานต้องมี

เพื่อให้เข้าใจบริบทองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดการต้องมีอะไรบ้าง

หัวข้อการอบรม

กรอบความคิด (MINDSET)

พื้นฐานของการอ่านคนออก ส่งผลกระทบต่อการสร้างศรัทธา และการบริหารงานได้อย่างไร

       FACILITATION & GROUP COACHING

พื้นฐานการฟัง และ การตั้งคำถามเป็น เป็นคุณสมบัติ ขั้นพื้นฐานของการเป็นหัวหน้างานที่ดี

ความสำคัญของการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสังเคราะห์

พื้นฐานของการบริหารการจัดการที่สำคัญที่ คนจะขึ้นเป็นหัวหน้างานต้องปรับและเพิ่มทักษะ

ด้านการวางแผนงาน

ด้านการสื่อสาร

ด้านการควบคุม

ด้านการมีภาวะผู้นำ

ด้านการจูงใจ

ด้านการจัดการ ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

หกด้านเป็นปัจจัยพื้นฐาน บริบทที่สำคัญที่คนเป็นหัวหน้างานจำเป็นต้องมีและต้องฝึกฝนให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นตลอดเวลา

ความสำคัญของการโค้ชชิ่ง และการเป็น FACILITATOR

สรุปตอบคำถาม

แนวทางการอบรม    จะใช้แนวทางการอำนวยการให้เกิดความคิด โดยกระบวนการ FACILITATION

                            และกระบวนการการตั้งคำถามชวนคิด COACHING 60%  บรรยาย 40%

ผู้เข้าอบรม             ผู้เตรียมพร้อมขึ้นเป็นหัวหน้างาน  หรือ ระดับ SUPERVISOR ขึ้นไป

จำนวนผู้เข้าอบรม    ไม่ควรเกิน  30 คน

ระยะเวลาการอบรม   1  วัน

วิทยากร                อ.เหรียญชัย  นำชัยศรีค้า

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Public Training หลักสูตร เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (อบรม 23 ก.พ. 2566) 

Public Training หลักสูตร เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (อบรม 23 ก.พ. 2566)

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัดจากเยอรมนี

จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

 23 กุมภาพันธ์ 2566

                      09.00 – 16.00 น.

หลักการและเหตุผล

ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงเช่นทุกวันนี้ แนวความคิดใหม่ที่ทุกคนควรต้องคำนึงถึง คือ ลูกค้าในแต่ละรายมีความสำคัญไม่เท่ากัน เนื่องจากเขาทำรายได้ให้กับองค์กรแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารลูกค้ารายสำคัญ หรือ ลูกค้าที่สร้างรายได้ให้เราสูง จึงเป็นกลยุทธ์ที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ เนื่องจาก ทรัพยากรขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขาย พนักงานผู้ให้บริการ รวมถึงงบประมาณนั้นมีอยู่อย่างจำกัด  ความท้าทายผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน คือ จะทำอย่างไรที่จะทำให้ลูกค้ารายสำคัญอยู่กับองค์กรให้นานแสนนานบนพื้นฐานของความประทับใจต่อสินค้าและบริการ….. หลักสูตรนี้มีคำตอบ

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักขาย ทีมผู้ให้บริการ หัวหน้าทีมขาย ผู้จัดการฝ่ายบริการ รวมถึงผู้บริหารในทุกระดับ ได้เรียนรู้เทคนิคกลไก และ กระบวนการในการบริหารลูกค้ารายสำคัญอย่างเป็นระบบ การสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวเรียนรู้หลักเกณฑ์ในการจัดความสำคัญของลูกค้าระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การบริหารลูกค้ารายสำคัญเมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างเป็นเลิศได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและเทคนิคในการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Management: KAM)

2. เพื่อทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับ การบริหารลูกค้ารายสำคัญ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในงานที่รับผิดชอบ

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1. มุมมองของความสำเร็จของธุรกิจในยุคนี้

· ความสำเร็จของธุรกิจในยุคนี้ พิจารณาจากอะไร

2. เปลี่ยนแนวคิดการมองลูกค้า โดยอาศัยกฎ 80:20 และ Customer Marketing Concept

· ลูกค้าทุกรายสำคัญเท่ากัน หรือไม่

· ใครคือ ลูกค้ารายสำคัญของธุรกิจ

3. กิจกรรม Workshop: “Key Customer Analysis: ลูกค้ารายสำคัญของธุรกิจของคุณ”

4. ตัวอย่างการบริหารลูกค้ารายสำคัญในโลกธุรกิจ

5. การวิเคราะห์ และการแบ่งประเภทของลูกค้ารายสำคัญ

· เกณฑ์ทั่วไปที่นำมาใช้ในการแบ่งประเภทลูกค้ารายสำคัญ

· เกณฑ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

6. กิจกรรม Workshop: “การแบ่งประเภทของลูกค้ารายสำคัญ”

7. มิติการเรียนรู้ และ เข้าใจธุรกิจของลูกค้ารายสำคัญ

8. วิเคราะห์ความต้องการ และ ความคาดหวัง ที่แท้จริงของลูกค้ารายสำคัญ

· Quality ที่Key Account ต้องการ

9.  ลำดับ/ ขั้นตอนการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ารายสำคัญ

· Partnership Concept

10. การวางแผน และ การสร้างกลยุทธ์บริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Planning and Strategy)

· Business Review  และ Action plan

11. กิจกรรม Workshop: “การสร้างกลยุทธ์สำหรับลูกค้ารายสำคัญ สำหรับธุรกิจของคุณ”

12. เครื่องมือในการบริหารลูกค้าคนสำคัญ และการนำไปใช้

13. การจัดทีมงาน และ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ในการให้บริการลูกค้ารายสำคัญ

· บทบาทของ Key Account Manager

· การจัดตั้ง Key Account Service Team

14. คำถามและคำตอบที่ผู้เรียนต้องการรู้

15. สรุปคำถามคำตอบที่ผู้เข้าสัมมนาต้องการรู้

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS พร้อมพงษ์

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Sales Engineer มืออาชีพ (Professional Sales Engineer) (อบรม 7 ก.พ. 66)

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Sales Engineer มืออาชีพ (Professional Sales Engineer) (อบรม 7 ก.พ. 66)

 

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager – บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

7 กุมภาพันธ์ 2566
09.00 – 16.00 น.

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ Sales Engineer ต้องต้องอาศัยทักษะและเทคนิคในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ นอกจากนี้นักขายยังต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความรักในงานขาย อันจะเป็นแรงผลักดันให้นักขายสามารถต่อสู้กับทุกปัญหาในงานขาย
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ Sales Engineer ได้เรียนรู้ เทคนิคและประสบการณ์รอบทิศในการขาย เพื่อทำให้กลายเป็น Sales Engineer มืออาชีพ โดยผ่านการทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ  ทั้ง Workshop การระดมสมอง Role Play และ กิจกรรมต่างๆ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการขายได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเทคนิคการเป็น Sales Engineer มืออาชีพ
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเปลี่ยนความคิดมีในรักในงาน Sales Engineer
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการขายอย่างเป็นระบบ และสามารถเพิ่มยอดขายให้แก่องค์กรได้
4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์เทคนิคการขายให้เหมาะสมกับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

Module 1 : สุดยอด Sales Engineer มืออาชีพ
1.บทบาทและหน้าที่สำคัญ ที่ Sales Engineer ต้องรู้ !!!
2.สิ่งที่เป็นอุปสรรคในงานขายของ Sales Engineer
3.เปลี่ยนความคิดปลุกไฟ เติมความรัก เติมพลัง ….การเป็น Sales Engineer มืออาชีพ
  4.กิจกรรม … เปลี่ยนความคิดปลุกไฟในการทำงาน
5.เทคนิคการขายอย่างเป็นระบบ
• ก่อนการขาย
• ขณะขาย
• หลังขาย
6.การเตรียมตัวก่อน “การขาย” ให้ลูกค้าประทับใจ
• เตรียมตัวเอง
• เตรียมลูกค้า
• เตรียมวางแผน & ฝึกซ้อม
7.เสริมอาวุธลับ !!! ให้ Sales Engineer พิชิตใจลูกค้าในงานขาย
(เสริมความรู้ และทักษะที่สำคัญ  เพื่อสร้างความมั่นใจในงานขาย)
  8.กิจกรรม Workshop : เตรียมตัวสู่การเป็น…สุดยอด Sales Engineer มืออาชีพ
Module 2 : ขาย… อย่างชาญฉลาด (Smart Selling)
9.ขั้นตอนการขายอย่างมี “กึ๋น” สู่การเปิด Sales Engineer มืออาชีพ
• เปิดการขายกับลูกค้า ……..อย่างมีพลังและมีความสุข
• เทคนิคการฟังลูกค้าอย่างวิเคราะห์เจาะลึกถึงความต้องการให้ถึงแก่น และ ถึงกึ๋น
(สวมวิญญาณ Sales Engineer มืออาชีพ ด้วยการถามคำถามอย่างมีคุณภาพ5 คำถาม ที่นักขายต้องถาม!!!!!!!!!)
• เทคนิค การนำเสนอสินค้าเชิงเทคนิคอย่าง “ตรงจุด” และ “กระตุ้นต่อมอยาก” ของลูกค้า
• การตอบคำถามและข้อโต้แย้ง – จัดการและรับมือกับข้อโต้แย้งอย่างเป็นระบบ
• การเจรจาต่อรอง – เจรจาอย่างไรให้ไม่เสียเปรียบ หรือ ตกเป็นเครื่องมือลูกค้า
• การปิดการขาย- ปิดการขายเมื่อไร ปิดอย่างไรจึงจะเหมาะสม และ ได้ Order
10.เทคนิคการใช้คำพูดและภาษาเชิงเทคนิคให้ลูกค้าประทับใจและเข้าใจง่าย
  11.กิจกรรม Role Play 1  : จำลองสถานการณ์ขายสำหรับ Sales Engineer 
      • วิเคราะห์ข้อดี
      • วิเคราะห์สิ่งที่ต้องปรับปรุงพัฒนา
12.การสร้างมาดนักขายด้วยบุคลิกภาพและการวางตัวที่เหมาะสม
• เจาะลึกบุคลิกภาพนักขาย
  13.กิจกรรม Role Play 2  : จำลองสถานการณ์ขายสำหรับ Sales Engineer 
      • วิเคราะห์ข้อดี
      • วิเคราะห์สิ่งที่ต้องปรับปรุงพัฒนา
14.สรุป คำถามและคำตอบที่นักขายต้องการรู้

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS พร้อมพงษ์

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การตลาดยุค 4G (อบรม 23 ม.ค 2566)  ดร.ธธีร์ธร 

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การตลาดยุค 4G (อบรม 23 ม.ค 2566)  ดร.ธธีร์ธร 

 

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager – บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

23 มกราคม 2566
เวลา 09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 **สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันในโลกธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ซึ่งนับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ การตลาดก็นับเป็นอาวุธสำคัญ ที่แต่ละธุรกิจใช้เป็นอาวุธเพื่อชิงชัยความได้เปรียบในการแข่งขันหลายท่านอาจคิดว่า การตลาดที่ได้ผลนั้น จะต้องลงทุนมากๆกับสื่อจำพวกโทรทัศน์ หรือวิทยุเท่านั้น จึงจะเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง            แต่ความจริงแล้วในโลกยุคดิจิตอลนี้ ยังมีการตลาดอีกแบบหนึ่ง ที่เราสามารถเข้าถึงผู้บริโภคจำนวนมากได้ โดยไม่ต้องลงทุนเยอะ และที่สำคัญสามารถสื่อสารแบบ 2 ทางกับผู้บริโภค หรือสามารถโต้ตอบกับผู้บริโภคบนอินเตอร์เน็ตได้…การตลาดแบบนี้ เราเรียกว่า “การตลาดในยุค 4G”

นอกจากนั้นการสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์นั้น ยังสามารถแทรกเข้าถึงได้ทุกวัยและทุกวงการอาชีพ ทำให้ผู้บริโภคสามารถเชื่อมเข้าถึงBrandสินค้าได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้บริโภคบางกลุ่มที่ยังนิยมการตลาดแบบยุคเก่า หรือแบบ Offline หลักสูตรนี้จึงเน้นทั้งการตลาดบนโลกออนไลน์และ โลกออฟไลน์

วัตถุประสงค์
  1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้วิเคราะห์และเข้าใจกลยุทธ์การตลาดของตนเองในยุคปัจจุบัน
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และพัฒนากลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิตอลให้กับองค์กร
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถคิดและเข้าใจการตลาด และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะกับสภาพตลาดและการแข่งขัน เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมทางการตลาดขององค์กรได้
4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร


หัวข้อการฝึกอบรม
/สัมมนา
Module 1 การบริหาร Brand และ การสร้างนวัตกรรมในยุคดิจิตอล (4G)
1.การเตรียมความพร้อมสำหรับการตลาดในยุค 4G
2.พฤติกรรมของลูกค้าที่มีผลต่อการตลาดในยุค 4G
3.การบริหาร Brand ในยุค 4G

Module 2 บริหารแบรนด์อย่าง ผู้นำ และ ผู้ตาม
4.กลยุทธ์ของ ผู้นำ ที่ต้องทำ
5.กลยุทธ์ของ ผู้ตาม ที่ต้องลงมือปฏิบัติ

Module 3 การตลาดสำหรับ Mass Market และ Premium Market
6.การบริหาร Brand ของสินค้าที่เป็นตลาด Mass
7.การบริหาร Brand ของสินค้ากลุ่มพรีเมี่ยม

Module 4 การบริหารงบประมาณ
8.ปัจจัยที่มีผลต่องบประมาณทางการตลาด
  9.กิจกรรม การทำ budget plan อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณจํากัด

Module 5 การสื่อสารในเชิงการตลาด
10.เทคนิคในการสื่อสารกับ ลูกค้าภายนอกองค์กร
11.เทคนิคในการสื่อสารกับ ลูกค้าภายในองค์กร
12.สรุปคำถามและคำตอบ

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Public Training  หลักสูตร“การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) (FMEA)” อบรม 31 ม.ค.66

Public Training  หลักสูตร“การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) (FMEA)” อบรม 31 ม.ค.66

 

          FMEA เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์และป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบให้ผลลัพธ์ของกระบวนการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงการออกแบบกระบวนการที่ป้องกันความเสี่ยงอย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้น FMEA จึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ได้กับกระบวนการทุกประเภท ทั้งในระดับกระบวนการ กระบวนการย่อย หรือระดับผลิตภัณฑ์ โดยใช้ได้ทั้งกระบวนการผลิตสินค้า (Production) และการบริการ (Service)

         เราจะใช้ FMEA เมื่อมีการออกแบบกระบวนการใหม่ (Design) หรือนำกระบวนการเดิมมาออกแบบใหม่ (Redesign) เพื่อให้มีประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อตอบสนองการแปลงความต้องการของลูกค้า และให้เป็นไปกำหนดและมีคุณสมบัติของผลลัพธ์ตามที่ต้องการ รวมถึงใช้กับกระบวนการที่มีอยู่ แต่ต้องเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลบางประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงจาก 4 M (Man : คน) , (Machine : เครื่องจักร), (Material :วัตถุดิบ), (Method : วิธีการ) หรือการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

         ยิ่งกว่านั้น เราสามารถใช้ FMEA ในกรณีที่หากมีการปรับหรือเพิ่มเป้าหมายของกระบวนการให้ดีและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วย รวมถึงสามารถใช้วิเคราะห์สาเหตุของความล้มเหลว หรือข้อผิดพลาดของกระบวนการ และเมื่อต้องการทบทวนประสิทธิผลหรือเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการหลังจากที่ได้ดำเนินการสิ้นสุดไปแล้วร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสามารถวิเคราะห์และป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบให้ผลลัพธ์ของกระบวนการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 2. เพื่อสามารถออกแบบกระบวนการใหม่หรือปรับกระบวนการเดิมให้เป็นไปตามที่ต้องการมากขึ้น

 3. เพื่อสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการให้มีความยืดหยุ่นตามที่ลูกค้าต้องการได้มากขึ้น

 4. เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของความล้มเหลว หรือข้อผิดพลาดของกระบวนการ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการให้มากขึ้น

 5. เพื่อสร้างส่วนหนึ่งของระบบมาตรฐานการจัดการคคุณภาพและมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง

 6. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการให้อยู่ในขั้นดีเลิศ (The Best Practice Process)

 7. เพื่อลดต้นทุน ลดของเสีย เพิ่มผลิตภาพ และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

 8. เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการทำงานให้กับพนักงานในองค์กร

 

เนื้อหาของหลักสูตร

 1. FMEA คืออะไร, กระบวนการพื้นฐานของ FMEA, การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Assessment), การพัฒนากระบวนการ (Process Improvement) ด้วย FMEA

 2. การเริ่มต้นวิเคราะห์กระบวนการด้วย FMEA

 3. ลักษณะสำคัญของการวิเคราะห์ด้วย FMEA

 4. การวิเคราะห์และการคัดเลือกปัญหาด้วยเทคนิค FMEA

 5. ประเภทของ FMEA

 6. ขั้นตอนการทำ FMEA (รวบรวมข้อมูล, ระดมสมอง, ประเมินตัวเลขของปัจจัยต่างๆ, คำนวณค่าลำดับคะแนนความเสี่ยง (Risk Priority Number: RPN))

 7. การเขียน Process Flow Chart, Process Trees, และสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping)

 8. การออกแบบ FMEA Worksheet

 9. เกณฑ์การให้คะแนนในปัจจัยด้านความรุนแรงของปัญหา (Severity), ด้านโอกาสในการเกิดปัญหา (Occurrence) และ ด้านความสามารถในการตรวจจับ (Detection)

 10. การวิเคราะห์สาเหตุ, การประเมินผลที่ได้จาก FMEA และการกำหนดวิธีการแก้ไขป้องกัน

 11. การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการด้วยเครื่องมืออื่น เพื่อให้เกิด Excellence Process อย่างยั่งยืน

 12. กรณีศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาด้วย FMEA

 

วิธีการสัมมนา   การบรรยาย การให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการ ระดมสมองและร่วมอภิปราย

กลุ่มเป้าหมาย    กลุ่มหลัก  ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ วิศวกร และฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา        1 วัน จำนวนวันละ  6 ชั่วโมง  เวลา 9.00 – 16.00 น.

วิทยากร          อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Public Training หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการทำงาน (Team Development linked Business Direction & Work) : 30 มกราคม 2566

Public Training หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการทำงาน (Team Development linked Business Direction & Work) : 30 มกราคม 2566

ทำไมหลายองค์กรยังจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรแบบเดิม ๆ ทั้งที่ไม่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ทั้งเวลาและงบประมาณในการพัฒนาทีมงาน ???

จะดีกว่าไหมถ้าจะอบรมหรือพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และการทำงาน

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. สามารถอธิบายแนวทางการพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการทำงานได้

 2. สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้การพัฒนาทีมงานที่ไม่มี Value  และกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม

 3. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการเลือกใช้เครื่องมือการพัฒนาขีดความสามารถทีมงานอย่างมืออาชีพได้

 4. สามารถวิเคราะห์และกำหนด Competency ในการเตรียมจัดทำ Training & Development Road Map ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม

 5. สามารถประเมินขีดความสามารถ (Competency Assessment) ในการวิเคราะห์หา Competency Gap ของทีมงานในการเตรียมจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม

 6. สามารถวิเคราะห์และกำหนด Skill ในการเตรียมจัดทำ Skill Matrix / OJT Matrix ของแผนกให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม

 7. เสริมสร้างและพัฒนาวิธีการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ Training Road Map, IDP และ Skills Matrix

 8. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาทีมงาน (Development Follow up) ได้

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่   1  :  ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการทำงาน (Team Development Introduction)

 • ความสำคัญของการพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการทำงาน

 • ใครบ้างหนอที่ “ต้อง” มีส่วนร่วมพัฒนาทีมงานของเรา ?

 • สาเหตุของความไม่คุ้มค่ากับการลงทุนทั้งเวลาและงบประมาณในการพัฒนาทีมงาน

 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้การพัฒนาทีมงานที่ไม่มี Value  และกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไข

ส่วนที่   2  :  การเลือกใช้เครื่องมือการพัฒนาขีดความสามารถทีมงานอย่างมืออาชีพ (Team Development Tools)

 • เทคนิคการใช้ Training & Development Road Map ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน

 • เทคนิคการใช้ Individual Development Plan (IDP) ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน

 • เทคนิคการใช้ Skill Matrix / OJT Matrix ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน

ส่วนที่   3  : เทคนิคการใช้ Training & Development Road Map ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน

 • ขั้นตอนและเทคนิคการจัดทำ Training & Development Road Map ยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

 • วิธีการวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อการพัฒนา Competency ทีมงาน ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และการทำงาน

 • ตัวอย่างที่ 1 : Training & Development Road Map ยุคใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และการทำงาน

 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และกำหนด Competency ในการเตรียมจัดทำ Training & Development Road Map แต่ละสายงาน 

ส่วนที่   4  :  เทคนิคการใช้ Individual Development Plan (IDP) ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน

 • ขั้นตอนและเทคนิคการจัดทำ IDP ยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

 • วิธีการวิเคราะห์และประเมิน Competency ทีมงาน ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และการทำงาน

 • ตัวอย่างที่ 2 : แบบฟอร์ม Competency Assessment ในการวิเคราะห์ Competency Gap

 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติ Competency Assessment ในการวิเคราะห์หา Competency Gap ของทีมงานในการเตรียมจัดทำ IDP

 • แนวทางการจัดทำ IDP ให้สอดคล้องกับ Competency Gap ของทีมงานรายบุคคล

 • ตัวอย่างที่ 3 : แผนพัฒนาทีมงานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)

ส่วนที่   5  :  เทคนิคการใช้ Skill Matrix / OJT Matrix ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน

 • ขั้นตอนและเทคนิคการจัดทำSkill Matrix / OJT Matrix ยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

 • วิธีการวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อการพัฒนา Skills ทีมงานของแต่ละแผนก ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร

 • ตัวอย่างที่ 4 : แบบฟอร์มSkill Matrix / OJT Matrix ยุคใหม่

 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Skill ในการเตรียมจัดทำ Skill Matrix / OJT Matrix แต่ละแผนก ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร

 • เทคนิคการสอนงานแบบ Effective OJT

ส่วนที่  6  : วิธีการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ Training Rod Map, IDP และ Skills Matrix (Development Method)

 • วิธีรการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ Training Road Map, IDP และ Skills Matrix

ส่วนที่  7  : วิธีการติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาทีมงาน (Development Follow up)

 • แนวทางการติดตาม การประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาทีมงานยุคใหม่ด้วย Result ของความสามารถ

 • การบันทึกประวัติการพัฒนาและรายงานผลแบบ Visual Control

รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ :

 • การบรรยาย (Lecture) 

 • การแชร์ประสบการณ์

 • การจัดทำ Workshop เชิงปฏิบัติการ

 • การถามตอบ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และ HRD

 

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 33 ปี และประสบการณ์ KPIs Management 18 ปี

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

สถานที่สัมมนา : 

โรงแรม St.James (สุขุมวิท 26 สถานีพร้อมพงษ์)

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

เปิดรับสมัคร หลักสูตร  ทักษะการทำงานกับผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จ  Collaboration Skill: Work together for the best results อบรม 27 ม.ค.66

เปิดรับสมัคร หลักสูตร  ทักษะการทำงานกับผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จ  Collaboration Skill: Work together for the best results อบรม 27 ม.ค.66

หลักการและเหตุผล

          ปัญหาการเติบโตขององค์กร ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ เช่น พนักงานไม่ร่วมมือร่วมใจในการทำงาน ต่างคนต่างทำ เพื่อให้งานในหน้าที่ หรืองานในหน่วยงานของตนประสบความสำเร็จ แต่ขาดการมองภาพองค์รวม และความสมัครสมานสามัคคี เพื่อนำองค์กรไปสู่เป้าหมายและทิศทางการทำงานแห่งความสำเร็จร่วมกัน

          รากของปัญหา เกิดจากพนักงานขาดทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือ Collaboration Skill ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นมากต่อการทำงานเป็นทีม การทำงานบนความแตกต่างหลากหลาย การยินยอมที่จะลดอัตตา หรือระดับตำแหน่งลง เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันในลักษณะของ Partnership ซึ่งการจะทำเช่นนั้นได้ดี จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังความคิด ความเชื่อ และปูพื้นทักษะในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขโจทย์ดังกล่าว

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่มาของพฤติกรรมมนุษย์ที่มีความหลากหลาย

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีเทคนิคและวิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

หัวข้อการอบรม

  ความหลากหลายในองค์กรเกิดขึ้นเพราะอะไร

  มิติของความหลากหลาย

  ความท้าทายบนความหลากหลาย

  ความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration Skill)

 • หลักการทำงานร่วมกันในวัยทำงานให้ประสบผลสำเร็จ

  พักเบรก

  พฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อจิตใจผู้อื่น

  ความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

  เทคนิคการเข้าใจผู้อื่นผ่านเครื่องมือทางจิตวิทยา เช่น DISC ทฤษฎีบุคลิกภาพ และ Generation Gap

  เทคนิคการทำงานกับผู้อื่น เช่น การแสวงหาความร่วมมือ การเข้าอกเข้าใจ (Empathy) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การโน้มน้าวและจูงใจให้ประสบความสำเร็จ ฯลฯ

  พักกลางวัน

  รู้จักลักษณะ ทัศนคติและพฤติกรรมพนักงานแต่ละ Generation

  การคิดเชิงบวก ยอมรับความแตกต่าง และปรับตัวเข้าหาพนักงานแต่ละ Generation

  การสื่อสาร การประสานงาน และการทำงานร่วมกับพนักงานแต่ละ Generation ด้วยความเข้าใจ

  พักเบรก

  มนุษย์สัมพันธ์เพื่อการทำงานร่วมกันที่สัมฤทธิ์ผล

  เทคนิควิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการสร้างมิตรกับคนแต่ละ Gen

  หลักการพัฒนาตนเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานในแต่ละ Gen

  เทคนิคสร้างการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ

  สรุปตอบคำถาม

รูปแบบการอบรม

          การบรรยาย (30%)

การชมวีดีทัศน์ การใช้เกมและกิจกรรม (30%)

การเรียนรู้จากกรณีศึกษาและองค์กรชั้นนำ (20%)

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (20%)

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท20 ติด BTS อโศก

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com