หมวดหมู่: PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน

Online Zoom หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) อบรม 15 กรกฏาคม 2565

Online Zoom หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) อบรม 15 กรกฎาคม 2565

 

มีเปิดอบรมตามตารางนี้ค่ะ

อบรม 21 มิถุนายน 2565

ราคาโปรโมรชั่น 2,500  บาท บรรยาย 09.00-16.00

โปรโมรชั่นสมัคร 3 ท่าน เเถม 1 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศแบบออนไลน์

 

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการบริหารสินค้าคงคลังมีบทบาทมากในวงการอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ ในภาพรวมเริ่มจากการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า การวางแผนด้านการผลิตหรือบริการ การตรวจสอบ การบรรจุสินค้า และย้ายสิค้าคงคลังเข้าไปเก็บในคลังสินค้า ที่กล่าวมาเบื้องต้นในทุกๆขั้นตอนมีระบบการการจัดการที่มีรายละเอียดที่สามารถควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการสินค้าคงคลัง ที่กล่าวมาทั้งหมดยังแฝงไปด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในด้านการจัดการต่างๆที่เกิดขึ้นและที่สำคัญในเรื่องของการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านสินค้าคงคลัง ดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆ แนวคิดด้านการจัดการสินค้าคงคลัง การลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพงานรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพงานในด้านสินค้าคงคลัง เพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจส่งผลให้ธุรกิจมีกำไรและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดไป

 

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. สามารถเข้าใจแนวคิดการจัดการสินค้าคงคลัง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลัง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดพื้นฐานการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตการจัดการสินค้าคงคลัง
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการหรือเครื่องมือไปใช้ในการจัดการสินค้าคงคลัง และสามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคและวิธีการประยุกต์ใช้ที่ถูกต้องเหมาะสมในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในการจัดการสินค้าคงคลังได้
หัวข้อสัมมนา
1. แนวคิดเรื่องสินค้าคงคลัง
2. ความสำคัญของสินค้าคงคลังและความจำเป็นที่ต้องการจัดการสินค้าคงคลัง
3. เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management Techniques)
4. การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)
5. ประสิทธิภาพของการจัดการสินค้าคงคลัง
6. เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลัง เช่น 5S, Kaizen, Visual Control, Poka-Yoke การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้ทุกคนมีส่วนร่วม
7. Work Shop

8. ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในคลังสินค้า
9. การลดต้นทุนการจัดการคลังสินค้า
10. การวัดผลการดำเนินงานด้านการจัดการคลังสินค้า
11การจัดการและบริหารต้นทุนสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
– Economic Order Quantity (EOQ) การสั่งซื้อที่ประหยัด

12. การกำหนดค่า Safety Stock และจุดการสั่งซื้อซ้ำ (Re-order Point) ที่เหมาะสมหลักสูตร การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
13. การบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
14. การจัดพื้นที่คลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การวางผังของคลังสินค้าและการจัดการการไหล
15. การวัดผลการปฏิบัติงานของคลังสินค้า
16. การวัดอัตรารอบการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Ratio)

 

ระยะเวลาอบรม
– 1 วัน(6 ชั่วโมง) 09.00-16.00 น.
วิธีการฝึกอบรม
– การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎีรวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ
– ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ
– กิจกรรมกลุ่ม(Workshop)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
– ผู้บริหาร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง
– ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่ เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป
จำนวนผู้เข้าอบรม
-ไม่เกิน 30 คน

 

รูปแบบการบรรยาย

 1. การบรรยายออนไลน์ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่าน EMS ก่อนอบรม 2-3 วัน

3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าบริหารและควบคุมสต็อกยุคใหม่ มีเปิด 23 เม.ย.65

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าบริหารและควบคุมสต็อกยุคใหม่ มีเปิด 23 เม.ย.65

 

ราคา 2,500 บาท บรรยาย 09.00-16.00 (ระยะเวลาอบรม 6 ชั่วโมง)

โปรโมรชั่นสมัคร 3 ท่าน เเถม 1 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

 

ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ และการรักษาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า

       หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้องค์กรของท่านเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อ ซึ่งจะทำภาพลักษณ์ของดีขึ้นและเป็นการลดต้นทุนในการบริหารจัดการคลังสินค้า

  ดังนั้นการจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความ สำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารและจัดการสินค้าคงคลังจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริง

 

 

วัตถุประสงค์

 1. 1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการงานสินค้าคงคลังและคลังสินค้าไปประยุกต์ใช้งานในการปรับปรุงพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

 2. 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคจากการจัดการเชิงกลยุทธ์ มาปรับปรุงการทำงานให้เกิดความสอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวของได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

 3. 3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคตอบสนองต่อคำสั่งซื้อที่ไม่แน่นอน ด้วยแนวคิดการออกแบบการจัดซื้อ ที่เล็กลงและมีระยะเวลาส่งมอบที่สั้นลงการควบคุมและระบบการเบิกจ่ายสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 4. 4.เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดีและมองเห็นประโยชน์ในการนำมาบริหารและจัดการคลังสินค้ามากขึ้น

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

– ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง

 

  การบริหารงานคลังสินค้า และความสำคัญของงานคลังสินค้

  การจัด LAY OUT การบริหารพื้นที่คลังสินค้า

  การบริหารพัสดุคงคลัง / สินค้าคงเหลือ

  การรับ / จ่ายสินค้า และการตรวจสอบ

  การสั่งซื้อ และการกระจาย / จัดส่ง

  ะบบความปลอดภัยของคลังสินค้า

  – บทบาทและความสำคัญของการจัดการคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน (INDUSTRY 4.0 )

  พักเบรก

  บรรยาย (ต่อ)

  ทำไมต้องมีสินค้าคงคลัง ? และความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง

  บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าสมัยใหม่

  ดัชนีชี้การวัดประสิทธิภาพ (KPIS) ในการจัดการสินค้าคงคลัง

  ปัญหาและต้นทุนประเภทต่างๆ ที่พบในการปฏิบัติงานคลังสินค้า

  แนวคิดความสูญเปล่าจากการเก็บสินค้าคงคลัง (UNNECESSARY STOCK) ที่มากเกินไปใน

  พักกลางวัน

บรรยาย (ต่อ)

  กระบวนการผลิต

  การค้นหาปัญหาและสาเหตุ

  การวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุ

  แนวทางและการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  การวัดผลปฏิบัติงานของฝ่ายคลังสินค้า และปัญหา/อุปสรรคในการบริหารคลังสินค้า

  การจัดเก็บแบบ FIFO/FEFO/LIFO

  การแยกประเภทสินค้าในการจัดเก็บ

  WORKSHOP การค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานในคลังสินค้า

  กลยุทธ์การวิเคราะห์และจัดการสินค้าคงคลังด้วยหลัก ABC ANALYSIS

  – หลักการของการออกรูปแบบการวางและระบบการขนย้ายสินค้าคงคลัง (MATERIALS HANDLING SYSTEM) ในคลังสินค้า

  การป้องกันความผิดพลาดจากการหยิบสินค้า (ERROR PICKING) และการเติมสินค้า (REPLENISHMENT) ในคลังสินค้า

  พักเบรก

  บรรยาย (ต่อ)

  บทบาทหน้าที่ความสำคัญของ WAREHOUSE และศูนย์กระจายสินค้า (DISTRIBUTION CENTERS; DC)

  เทคนิคการตรวจนับเช็คสินค้าคงเหลือ (STOCK) โดยไม่ต้องหยุดทำการเบิก-จ่ายสินค้า

  การตรวจนับและการตรวจสอบเพื่อป้องกันการรั่วไหล

  การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์

  ระบบอัตโนมัติและและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการคลังสินค้า

  ปฏิสัมพันธ์งานคลังสินค้ากับฝ่ายต่าง ๆ (ฝ่ายบัญชี จัดซื้อ และฝ่ายขาย)

  WORKSHOP การเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้า

สรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม และทดสอบ/ประเมินผล

 

บรรยาย การใช้กรณีศึกษา และการยกตัวอย่างขององค์กรชั้นนำต่างๆ 50%

การใช้เกม และกิจกรรมต่างๆ 30%

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ 20%

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       

  เวลา 9.00-16.00

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน  หลักสูตร การค้าระหว่างประเทศ นำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ 26 พ.ค.65

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน  หลักสูตร การค้าระหว่างประเทศ นำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ 26 พ.ค.65

 

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 09.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคา  2,500 บาท

โปรโมรชั่นสมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

 

รูปแบบการบรรยาย

 การบรรยายออนไลน์ เรียนผ่าน Zoom  มีวิธีใช้งานให้ก่อนวันอบรมจริง 1-3วัน หลังจากสมัครอบรมเเล้ว

โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือมือถือ  โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

 

 

การส่งออกและนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศและของโลก ประกอบกับการค้าวิถีใหม่ NEW NORMAL  เป็นการค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์  ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ผู้ปฏิบัติต้องมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจอย่างชาญฉลาด ทันสมัย ตามการค้าของโลกที่เปลี่ยนไปเร็วมาก

สิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก, นักธุรกิจ, ผู้ผลิต, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ, นายหน้าหรือตัวแทนการค้า, รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวและผู้สนใจทั่วไป จำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการค้ายุคใหม่ที่นำเอาระบบ Logistics & Supply Chain มาบริหารจัดการให้ได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้ม ค่ากับการลงทุน

 

 

 

หัวข้อเนื้อหา

  ความรู้ทางด้านการค้าระหว่างประเทศ (Import -Export Operations)

   ความหมายของการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

   วิธีการชำระเงิน และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการชำระเงินระหว่างประเทศ

  เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการนำเข้าสินค้า

  สำหรับพิธีการชำระอากร พิธีการวางประกัน พิธีการขนถ่ายข้างลำ

  พิธีการคลัง สินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ต้องมีเอกสาร

  พักเบรก

  ขั้นตอนในการส่งสินค้า และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางการค้าระหว่างประเทศ

  เอกสารทางการเงิน (Financial Document)

  เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)

  เอกสารทางการค้า (Commercial Document)

  พักรับประทานอาหารกลางวัน

  การเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจส่งออกและนำเข้าในระบบโลจิสติกส์ ภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560

  – หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560

  ความรับผิดในการเสียค่าอากร การคำนวณค่าภาษีอากร

  อายุความในการประเมินอากรหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit)

  สินค้าที่มีมาตรการนำเข้าและส่งออกตามพระราชบัญญัติ ฯ พ.ศ.2558

  สินค้าต้องห้าม-ต้องกำกัด

  สินค้าที่ห้ามนำผ่านและผ่านได้

  สินค้าที่ต้องมีมาตรฐาน

  e-Import : การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้า

  หลักเกณฑ์ด้านพิกัดอัตราศุลกากร (HS Code) พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN)

  หลักเกณฑ์ด้านราคาศุลกากร Gatt Valuation ในการประเมินภาษีอากรในการนำเข้า

  หลักเกณฑ์การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรว่าด้วยการเปิดเสรีทางการค้า

   การยกเว้นหรือลดอัตราอากรสำหรับเขตการค้าเสรี (FTA)

  พักเบรก

  การตรวจสอบสิทธิก่อนและหลังการนำสินค้าเข้า

  การรับรองแหล่งกำเนิดด้วยตนเอง (Self Certification)

  e-Export: พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าส่งออก

  การยกเว้นอากรสำหรับของส่งออกแล้วจะนำกับเข้ามาในภายหลัง (สุทธินำกลับ)

  การขอคืนอากรสำหรับสินค้าที่นำเข้ามาแล้วส่งกลับออกไป (Re-Export)

  การคืนอากรสำหรับของที่นำเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใด(มาตรา 29)

  การใช้สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) เขตปลอดอากร (Free Zone) เขตประกอบการเสรี (I-EAT Free Zone)

  การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก (Tax Coupon)

  ปัญหา ข้อควรระวัง และแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดการนำเข้า-ส่งออก

  การรับรองป้องกันภัยจากการก่อการร้ายจากมาตรฐานเออีโอ (AEO) and (C-TPAT)

  สรุปการบรรยาย

 

 

 

วิทยากร อาจารย์ มนตรี ยุวชาติ

การศึกษา:  ปริญญาตรี  Bachelor of Business Administration  (Bangkok University)

                     ปริญญาโท   Master of Business Administration

ตำแหน่งงานที่ผ่านมา:  เจ้าหน้าที่บริหาร Asst. Vice President บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

        รับผิดชอบงาน

 • สำนักธุรกิจส่งออก-นำเข้า บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

 • กำกับดูแล – ธุรกิจส่งออกและนำเข้า สำนักงานใหญ่

 • งานให้คำปรึกษาธุรกิจส่งออกและนำเข้า (Trade Advisory)

ตำแหน่งงานพิเศษ                ผู้ประนีประนอม

 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

 • ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

 • ศาลแพ่งพระโขนง

 • ศาลอาญาพระโขนง

ประสบการณ์การบรรยายมากกว่า 30 ปี

เคยเป็นผู้บรรยายพิเศษ

       –       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรปริญญาโท คณะนิติศาสตร์)

 • สถาบันการบินพลเรือน (หลักสูตรปริญญาโท)

 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 • สถาบันเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น

เคยเป็นวิทยากรพิเศษ

–       บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ได้รับรางวัลวิทยากรดีเด่นด้านความสามารถในการสอนดีเด่น

 

 

 

โปรโมชั่น พิเศษดังกล่าว สงวนสิทธิ์เฉพาะ

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เท่านั้น

 

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร การลดต้นทุนด้านการขนส่ง อบรม 28 มี.ค.65

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร การลดต้นทุนด้านการขนส่ง อบรม 28 มี.ค.65

 

อัตราค่าลงทะเบียนอบรม 

2,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) 09.00-16.00

พิเศษลงทะเบียน 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

   ต้นทุนเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจซึ่งต้นทุนที่ต่ำย่อมส่งผลให้ยอดขายหรือกำไรเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ แต่การที่จะทำให้สินค้าและบริการมีต้นทุนที่ต่ำได้นั้นก็จะต้องช่วยกันลดต้นทุนในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องในด้านการขนส่งด้วยเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ

       ต้นทุน (Cost) เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่จะประเมินประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนคุณภาพขององค์กรเป็นตัวเลขทางการเงินที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อที่ทุกคนในองค์กรจะตระหนักและสามารถหามาตรการในการใส่ต้นทุนการป้องกันได้อย่างถูกต้อง การปรับปรุงลดต้นทุนโดยไม่ลดคุณภาพจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเพิ่มผลผลิตทั่วทั้งองค์กร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ข้าอบรม ตระหนักถึงความสำคัญของการวิเคราะห์หาต้นทุนด้านการขนส่ง

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงขั้นตอน วิธีการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพ

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดการสร้างจิตสำนึก ด้านต้นทุนด้านการขนส่งขององค์กร

 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจ้ต้นทุนด้านการขนส่งจากการระดมสมองออกความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ

 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทาง เครื่องมือและวิธีการใช้ที่ถูกต้องเหมาะสม

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

 

– ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง

– ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

 

หัวข้ออบรม

  ความสำคัญของต้นทุนด้านการขนส่ง (Cost of Transportation)

  การวิเคราะห์หาต้นทุนด้านการขนส่ง

  การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา
พักเบรก

  การระบุรายการต้นทุนด้านการขนส่ง

  การรวบรวมและบันทึกต้นทุนด้านการขนส่ง

  การปรับปรุงระบบและการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพด้านการขนส่ง
พักกลางวัน

บรรยาย (ต่อ)

  การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบต้นทุนด้านการขนส่ง

  การสร้างจิตสำนึกด้านต้นทุนด้านการขนส่ง ให้กับพนักงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  พักเบรก

  การลดต้นทุนทางด้านงานจัดซื้อ-จัดหา (Purchasing & Procurement Management)

  การลดต้นทุนทางด้านการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management, MSFP)

  การลดต้นทุนทางด้านการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)

  การลดต้นทุนการจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า (Transport & Distribution Management)

  สรุปตอบคำถาม

 • บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

  Website: www.tesstraining.com

  Website: www.INWtraining.com

 Online Zoom เปิดรับสมัคร  ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการจัดทำเอกสารตาม มาตรฐาน ISO 22301-2019  28  มี.ค.65 อ.ทิพอาภา ลี้ประเสริฐ ( 1 วัน บรรยาย 09.00-16.00)

Online Zoom เปิดรับสมัคร  ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการจัดทำเอกสารตาม มาตรฐาน ISO 22301-2019  28  มี.ค.65 อ.ทิพอาภา ลี้ประเสริฐ ( 1 วัน บรรยาย 09.00-16.00)

 

 

 • สมัครลงทะเบียน 1 ท่าน  ในราคาท่านละ 2,500 บาท ไม่รวม vat 7%

 • สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

 • ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

 

 

 

ในปัจจุบันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอาจทำให้องค์กรต้องชะงักงันเมื่อใดก็ได้ การนำระบบมาตรฐาน ISO 22301 มาใช้จะช่วยให้องค์กรมั่นใจได้ว่า สามารถ รับมือและสามารถดำเนินงานได้ต่อไป ซึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ ตั้งแต่ภัยธรรมชาติขนาดใหญ่และการก่อการร้าย ไปจนถึงอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและเหตุการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ดี แม้เหตุการณ์ส่วนใหญ่นั้นมักจะขนาดเล็ก แต่อาจมีผลกระทบเป็นอย่างมาก จึงทำให้การจัดการด้านความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจมีความสำคัญอยู่ตลอดเวลา แนวคิดนี้ได้ทำให้ทั่วโลกตื่นตัว ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน ที่จะต้องรู้จักวิธีในการเตรียมพร้อมและรับมือได้กับเหตุไม่คาดฝัน

 

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับข้อกําหนด การตีความข้อกําหนดแบบเจาะลึกทุกข้อกําหนด มีความสำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้เป็นอย่างมาก ประกอบกับ การพิจารณาความสอดคล้องกับเอกสารและการปฏิบัติ ของสถานะปัจจุบันขององค์กรเพื่อพิจารณาการจัดทำเอกสารและกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพ ควบคู่กับการยกตัวอย่างประกอบร่วมทั้งการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันจงทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าผู้เข้าอบรมจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในองค์กร อย่างมีประสิทธิผล

 

 

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

      หลังจากการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการเรียนรู้จะได้รับ

 • ระบุข้อกำหนดที่สำคัญและประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 22301 : 2019

 • การจัดการที่มีคุณภาพและขับเคลื่อนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 • เข้าใจถึงแนวทางในการจัดทำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานISO 22301 : 2019 รับทราบถึงมุมมองของผู้ตรวจประเมินในแต่ละข้อกำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองและพัฒนาองค์กร

 

 

วันแรก

สิ่งที่จะเรียนรู้ :

      ช่วงเช้า (09.00-12.00 น.)

 • ความสำคัญและประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 22301 : 2019

 • คำศัพท์ คำจำกัดความของมาตรฐาน ISO 22301 : 2019

 • โครงสร้างของมาตรฐาน ISO 22301 : 2019

 • การตีความตามข้อกำหนด ISO 22301 : 2019

 • ข้อกำหนดที่ 1 บทนำและขอบเขต

 • ข้อกำหนดที่ 2 เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

 • ข้อกำหนดที่ 3 คำศัพท์ คำนิยาม

 • ข้อกำหนดที่ 4 บริบทองค์กร

 • ข้อกำหนดที่ 5 ภาวะผู้นำ

ช่วงบ่าย (13.00-16.30 น.)

 • ข้อกำหนดที่ 6 การวางแผน

 • ข้อกำหนดที่ 7 การสนับสนุน

 • ข้อกำหนดที่ 8 การปฏิบัติการ

 • ข้อกำหนดที่ 9 การตรวจวัด ติดตาม วิเคราะห์และประเมิน

 • ข้อกำหนดที่ 10 การปรับปรุง

    

 

 

แนวทางการเรียนรู้ : 

หลักสูตรนี้ สร้างการเรียนรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแนวปฏิบัติเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง  โดยประกอบด้วย

 • บรรยาย  พร้อมตอบข้อซักถาม 40%

 • เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติWorkshopและการนำเสนอผลงานกลุ่ม  30%

 • การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน  30 %

 

วัน เวลาและสถานที่ :  

ตามที่บริษัทกำหนด

 

 

กลุ่มเป้าหมาย :   จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

 • บุคคลที่สนใจ

 • เจ้าของกิจการ

 • ผู้บริหารขององค์กร

 • ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร

 • คณะทำงาน

 • พนักงานทุกระดับในองค์กร

 

 

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GHP/HACCP Revision 5 อบรม 7 เม.ย.65  (09.00-16.00)

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GHP/HACCP Revision 5 อบรม 7 เม.ย.65  (09.00-16.00)

 

 

จัดอบรม ผ่านระบบ Online Zoom Meeting

ราคา 2,500 บาท/ท่าน 09.00-16.00

โปรโมชั่น จ่าย 3 ท่าน ท่านละ 1900 บาท

 

 

เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน GHPs/HACCP V.5 และยกระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในวงการผลิตอาหาร โดยการใช้ การจัดทำระบบเอกสารให้สอดคล้องตามมาตรฐานและใช้ระบบเอกสารดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามประสิทธิผลของการจัดทำระบบ 

หลักสูตรนี้เน้นให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในส่วนที่มาของระบบ และทฤษฎี รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงในการประยุกต์ใช้ระบบพร้อมตัวอย่างจริงให้ท่านง่ายต่อการทำความเข้าใจ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

      หลังจากการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการเรียนรู้จะได้รับ

 • ความรู้ ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้ และจัดทำระบบ GHPs/HACCP V.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • สามารถจัดทำระบบได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์

สิ่งที่จะเรียนรู้ :

      ช่วงเช้า (09.00-12.00 น.)

 • การเปลี่ยนแปลง และคำนิยามที่เกิดขึ้นในมาตรฐาน GHPs 5

 • การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด GHPs

 • ข้อ วัตถุประสงค์ของการผลิตขั้นต้น

 • ข้อ สถานประกอบการ – การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์

 • ข้อ การฝึกอบรมและความสามารถ

 • ข้อ การกำหนดการบำรุงรักษาและการฆ่าเชื้อโรค

 • ข้อ สุขลักษณะส่วนบุคคล

 • ข้อ การควบคุมการปฏิบัติงาน

 • ข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค

 • ข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค

      ช่วงบ่าย (13.00-16.30 น.)

 • การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในมาตรฐาน HACCP V.5

 • การศึกษาถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์และการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้และการทบทวนเอกสารแผนภูมิกระบวนการผลิต และ การทำการวิเคราะห์อันตรายและพิจารณาหามาตรการในการควบคุมอันตรายตามหลักการที่ 1 ของระบบ HACCP

 • Work shop: การวิเคราะห์หาจุด CCP ตามหลักการที่ 2 ของระบบ HACCP

 • การกำหนดเกณฑ์ค่าจำกัดวิกฤตที่เหมาะสม ตามหลักการที่ 3

 • การกำหนดการเฝ้าระวังตามหลักการที่ 4

 • การกำหนดวิธีการแก้ไขตามหลักการที่ 5

 • การกำหนดวิธีการทวนสอบ ตามหลักการที่ 6

แนวทางการเรียนรู้ : 

หลักสูตรนี้ สร้างการเรียนรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแนวปฏิบัติเพื่อให้นาไปใช้งานได้จริง โดยประกอบด้วย

 • การบรรยาย พร้อมตอบข้อซักถาม

 • การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Group Discussion & Group Exercise)

 • การฝึกปฏิบัติ (Practicing) และให้คำแนะนำโดยวิทยากร

ราคา 2,000 บาท 09.00-16.00

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

เปิดรับสมัคร หลักสูตร : เทคนิคการลดต้นทุนและกำจัดความสูญเปล่าด้วย 7 Wastes Finding technique and cost saving by 7 Waste อบรม 1 มี.ค.65

เปิดรับสมัคร หลักสูตร : เทคนิคการลดต้นทุนและกำจัดความสูญเปล่าด้วย 7 Wastes Finding technique and cost saving by 7 Waste อบรม 1 มี.ค.65

 

รุ่นที่  1 อบรม 11 ก.พ.65 อ.ไมตรี บุญขันธ์

รุ่นที่  2 อบรม 1 มี.ค.65 อ.ไมตรี บุญขันธ์

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 2,000 บาท (ไม่รวม VAT) สมัคร 3 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมได้ 4 ท่าน

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 09.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

 

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มคุณภาพให้กับสินค้า ทำให้สามารถได้กำไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก เทคนิคการลดต้นทุนทั้งในและนอกกระบวนการผลิตมีอยู่หลายวิธี MUDA MURI MURA

เป็นเทคนิคแนวคิดของประเทศญี่ปุ่นในการบริหารงาน Muda หรือความสูญเปล่า อาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอ การเคลื่อนย้าย การปรับเปลี่ยน การทำใหม่ การถกเถียง ความสูญเปล่าทั้ง 8 ประการ (7+1 wastes)

ความสูญเปล่าที่ 1 ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)

ความสูญเปล่าที่ 2 ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตของเสีย (Defect)

ความสูญเปล่าที่ 3 ความสูญเสียที่เกิดจากการล่าช้าหรือการรอคอย (Delay or Waiting)

ความสูญเปล่าที่ 4 ความสูญเสียที่เกิดจากการมีวัสดุคงคลังที่ไม่จำเป็น (Inventory / workin-process)

ความสูญเปล่าที่ 5 ความสูญเสียที่เกิดจากการขนส่งหรือขนย้าย (Transport)

ความสูญเปล่าที่ 6 ความสูญเสียเกิดจากการกระบวนการผลิต (Process)

ความสูญเปล่าที่ 7 ความสูญเสียที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น (Motion)

ตามทฤษฎีเดิม 7 wastes ได้มีเพิ่มความสูญเปล่าตัวที่ 8 (ความสูญเปล่า 7+1 ประการ)

ความสูญเปล่าที่ 8 การใช้คนไม่เป็น (Underutilized people)

 

 

Mura หรือความไม่สม่ำเสมอ งานที่มีความไม่สม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องปริมาณงาน ทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมอของผลงานตามไปด้วย และความไม่มีมาตรฐานของการทำงาน

Muri หรือการฝืนทำ การฝืนทำสิ่งใดๆ ก็ตามมักทำให้เกิดผลกระทบบางอย่างในระยะยาว

สรุปคือ MUDA ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น MURI ความยากลำบากความไม่เป็นธรรมชาติ และ MURA ความไม่สม่ำเสมอในการทำงาน ความหมายรวมคือการเปรียบเทียบระหว่าง จุดประสงค์ (สิ่งที่ต้องการ) กับวิธีการ (วิธีที่จะทำให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ) วิธีการต่างเกินไปน้อยเกินไปหรือไม่สม่ำเสมอก็จะทำให้เกิดความสูญเปล่าได้ทั้งสิ้น ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ว่าจะมีแนวทางป้องกันแก้ไขด้วยวิธีการง่ายๆ ได้อย่างไรและสามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลเกิดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเพิ่มขึ้น

 

หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการและการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาด้วยหลักการ 3MU เป็นอย่างดีอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการลดความสูญเสียในการผลิต อย่างเป็นระบบ

เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม
เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึกอบรม

เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

 

 

หัวข้อการอบรม

 1. หลักการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมและงานบริการในปัจจุบัน

 2. งานและการสร้างผลงาน คืออะไร

 3. “กำไร” ขององค์กรเกิดขึ้นจากสิ่งใด

 4. 4. ความหมายและความสำคัญของคำว่า “ต้นทุน”

  5. ความท้าทายที่จำเป็นต้องมุ่งเน้นที่ “ความสูญเสีย”

6.ความหมายของหลักการลดต้นทุนด้วย “การลดความสูญเปล่า’

 1. 6. แนวความคิดหลักเกี่ยวกับความสูญเปล่าเปล่าและต้นทุน

 2. ความเป็นมาและความหมายของ 7 Waste

        ความสูญเปล่าที่ 1 ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)

ความสูญเปล่าที่ 2 ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตของเสีย (Defect)

ความสูญเปล่าที่ 3 ความสูญเสียที่เกิดจากการล่าช้าหรือการรอคอย (Delay or Waiting)

ความสูญเปล่าที่ 4 ความสูญเสียที่เกิดจากการมีวัสดุคงคลังที่ไม่จำเป็น (Inventory / workin-process)

ความสูญเปล่าที่ 5 ความสูญเสียที่เกิดจากการขนส่งหรือขนย้าย (Transport)

ความสูญเปล่าที่ 6 ความสูญเสียเกิดจากการกระบวนการผลิต (Process)

ความสูญเปล่าที่ 7 ความสูญเสียที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น (Motion)

 1. การประยุกต์ใช้เครื่องมือ ไคเซ็น, Visual control และ ECRS เพื่อลดความสูญเสีย

 2. เทคนิคของการวิเคราะห์ความสูญเปล่าในการทำงานด้วย Process flow chart

 3. ตัวอย่างต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จในการลด Waste ขององค์กรอื่นๆ

Work Shop1 “ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ความสูญเสียในการทำงาน”

Work Shop2 “ใจเขาใจเรากับคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ”

Work Shop3 “มาสร้างเป้าหมายการทำงานร่วมกันด้วยการทำงานเป็นทีม”

-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบ

 

กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

 

 

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย 50 %

 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%

 3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

        1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง

        2.ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการขจัด 3 MU ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

        4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

        5.ผู้เข้าอบรมมีความรู้กับการทำกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตในองค์กรมากขึ้น

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GHP/HACCP Revision 5 อบรม 22 ก.พ.65  (09.00-16.00)

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GHP/HACCP Revision 5 อบรม 22 ก.พ.65  (09.00-16.00)

 

 

จัดอบรม ผ่านระบบ Online Zoom Meeting

ราคา 2,500 บาท/ท่าน 09.00-16.00

โปรโมชั่น จ่าย 3 ท่าน ท่านละ 1900 บาท

 

 

เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน GHPs/HACCP V.5 และยกระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในวงการผลิตอาหาร โดยการใช้ การจัดทำระบบเอกสารให้สอดคล้องตามมาตรฐานและใช้ระบบเอกสารดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามประสิทธิผลของการจัดทำระบบ 

หลักสูตรนี้เน้นให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในส่วนที่มาของระบบ และทฤษฎี รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงในการประยุกต์ใช้ระบบพร้อมตัวอย่างจริงให้ท่านง่ายต่อการทำความเข้าใจ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

      หลังจากการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการเรียนรู้จะได้รับ

 • ความรู้ ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้ และจัดทำระบบ GHPs/HACCP V.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • สามารถจัดทำระบบได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์

สิ่งที่จะเรียนรู้ :

      ช่วงเช้า (09.00-12.00 น.)

 • การเปลี่ยนแปลง และคำนิยามที่เกิดขึ้นในมาตรฐาน GHPs 5

 • การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด GHPs

 • ข้อ วัตถุประสงค์ของการผลิตขั้นต้น

 • ข้อ สถานประกอบการ – การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์

 • ข้อ การฝึกอบรมและความสามารถ

 • ข้อ การกำหนดการบำรุงรักษาและการฆ่าเชื้อโรค

 • ข้อ สุขลักษณะส่วนบุคคล

 • ข้อ การควบคุมการปฏิบัติงาน

 • ข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค

 • ข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค

      ช่วงบ่าย (13.00-16.30 น.)

 • การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในมาตรฐาน HACCP V.5

 • การศึกษาถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์และการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้และการทบทวนเอกสารแผนภูมิกระบวนการผลิต และ การทำการวิเคราะห์อันตรายและพิจารณาหามาตรการในการควบคุมอันตรายตามหลักการที่ 1 ของระบบ HACCP

 • Work shop: การวิเคราะห์หาจุด CCP ตามหลักการที่ 2 ของระบบ HACCP

 • การกำหนดเกณฑ์ค่าจำกัดวิกฤตที่เหมาะสม ตามหลักการที่ 3

 • การกำหนดการเฝ้าระวังตามหลักการที่ 4

 • การกำหนดวิธีการแก้ไขตามหลักการที่ 5

 • การกำหนดวิธีการทวนสอบ ตามหลักการที่ 6

แนวทางการเรียนรู้ : 

หลักสูตรนี้ สร้างการเรียนรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแนวปฏิบัติเพื่อให้นาไปใช้งานได้จริง โดยประกอบด้วย

 • การบรรยาย พร้อมตอบข้อซักถาม

 • การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Group Discussion & Group Exercise)

 • การฝึกปฏิบัติ (Practicing) และให้คำแนะนำโดยวิทยากร

ราคา 2,000 บาท 09.00-16.00

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังยุค 4.0 อบรม 22 ก.พ.65

Online Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังยุค 4.0 อบรม 22 ก.พ.65

ราคา  2,500  บาท บรรยาย 09.00-16.00

สมาชิกจ่าย ลงทะเบียน 3 ท่านรับโปรพิเศษ เพียงท่านละ 1,900 บาทเท่านั้น

 • สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

 

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันการบริหารสินค้าคงคลังมีบทบาทมากในวงการอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ ในภาพรวมเริ่มจากการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า การวางแผนด้านการผลิตหรือบริการ การตรวจสอบ การบรรจุสินค้า และย้ายสิค้าคงคลังเข้าไปเก็บในคลังสินค้า ที่กล่าวมาเบื้องต้นในทุกๆขั้นตอนมีระบบการการจัดการที่มีรายละเอียดที่สามารถควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการสินค้าคงคลัง ที่กล่าวมาทั้งหมดยังแฝงไปด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในด้านการจัดการต่างๆที่เกิดขึ้นและที่สำคัญในเรื่องของการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านสินค้าคงคลัง ดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆ แนวคิดด้านการจัดการสินค้าคงคลัง การลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพงานรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพงานในด้านสินค้าคงคลัง เพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจส่งผลให้ธุรกิจมีกำไรและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดไป

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. สามารถเข้าใจแนวคิดการจัดการสินค้าคงคลัง

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลัง

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดพื้นฐานการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตการจัดการสินค้าคงคลัง

 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการหรือเครื่องมือไปใช้ในการจัดการสินค้าคงคลัง และสามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคและวิธีการประยุกต์ใช้ที่ถูกต้องเหมาะสมในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในการจัดการสินค้าคงคลังได้

หัวข้อสัมมนา

 1. แนวคิดเรื่องสินค้าคงคลัง

 2. ความสำคัญของสินค้าคงคลังและความจำเป็นที่ต้องการจัดการสินค้าคงคลัง

 3. เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management Techniques)

 4. การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)

 5. ประสิทธิภาพของการจัดการสินค้าคงคลัง

 6. เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลัง เช่น 5S, Kaizen, Visual Control, Poka-Yoke การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้ทุกคนมีส่วนร่วม

 7. Work Shop

 8. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

ระยะเวลาอบรม

– 1 วัน(6 ชั่วโมง) 09.00-16.00 น.

วิธีการฝึกอบรม

– การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎีรวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ

– ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ

– กิจกรรมกลุ่ม(Workshop)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

– ผู้บริหาร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง

– ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่ เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม

-ไม่เกิน 30 คน

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในคลังสินค้า​

การลดต้นทุนการจัดการคลังสินค้า​

การวัดผลการดำเนินงานด้านการจัดการคลังสินค้า​

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

 

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ISO 45001:2018 Requirements อบรม 11 มี.ค.65

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ISO 45001:2018 Requirements อบรม 11 มี.ค.65

 

 

อัตราค่าลงทะเบียนอบรม 

2,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)  (09.00-16.00)

พิเศษลงทะเบียน 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

 

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

 

อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล

วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ

 

 

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

จาก OHSAS 18001:2007 สู่ ISO 45001:2018      ในการจัดทำระบบการจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน     ISO 45001:2018  ไม่ใช่เพียงแค่ขอการรับรองแต่ทำแล้วต้องสามารถปรับปรุงและพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. จาก OHSAS 18001:2007 สู่ ISO 45001:2018 การจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ISO 45001:2018

 2. สามารถดำเนินการการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ISO 45001:2018อย่างเป็นระบบ

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • พนักงาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผน มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 1. ขอบเขต

 2. อ้างอิง

 3. ศัพท์ และคำจำกัดความ

 4. บริบทขององค์กร

4.1 การเข้าใจองค์กร และบริบทขององค์กร

4.2 การเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

4.3 การพิจารณากำหนดขอบข่ายของระบบการจัดการฯ

4.4 ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 1. ความเป็นผู้นำ และ ความมีส่วนร่วมของพนักงาน

5.1 ความเป็นผู้นำ และ ความมุ่งมั่น

5.2 นโยบาย OH&S

5.3 บทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ในองค์กร

5.4 การให้คำปรึกษา และความมีส่วนร่วมในงาน

 1. การวางแผน

6.1 การปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยง และโอกาส

6.1.1 บททั่วไป

6.1.2 การชี้บ่งอันตราย และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

6.1.2.1 การชี้บ่งอันตราย

6.1.2.2 การประเมินความเสี่ยง OH&S  และความเสี่ยงอื่นๆ ต่อระบบการจัดการ OH&S

6.1.2.3 การประเมินโอกาสด้าน OH&S  และโอกาสอื่นๆ ของระบบการจัดการ OH&S

6.1.3 การพิจารณาข้อกำหนดกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ

6.1.4 การวางแผนดำเนินการ

6.2 วัตถุประสงค์และการวางแผนเพื่อบรรลุผล

6.2.1 วัตถุประสงค์ OH&S

6.2.2 การวางแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

 1. ส่วนสนับสนุน

7.1 ทรัพยากร

7.2 ความสามารถ

7.3 ความตระหนัก

7.4 การสื่อสาร

7.4.1 บททั่วไป

7.4.2 การสื่อสารภายใน

7.4.3 การสื่อสารภายนอก

7.5 ข้อมูลที่เป็นเอกสาร

7.5.1 บททั่วไป

7.5.2 การสร้าง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

7.5.3 การควบคุมข้อมูลที่เป็นเอกสาร

 1. การปฏิบัติการ

8.1 การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติ

8.1.1 บททั่วไป

8.1.2 การกำจัดอันตราย และการลดความเสี่ยงด้าน OH&S

8.1.3 การบริหารการเปลี่ยนแปลง

8.1.4 จัดซื้อจัดจ้าง

8.1.4.1 บททั่วไป

8.1.4.2 ผู้รับเหมา

8.1.4.3 การจัดจ้างภายนอก

8.2 การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน

 1. การประเมินผลสมรรถนะการปฏิบัติงาน

9.1 การเฝ้าระวัง, ตรวจวัด, วิเคราะห์ และประเมินผลสมรรถนะ

9.1.1 บททั่วไป

9.1.2 การประเมินความสอดคล้อง

9.2 การตรวจติดตามภายใน

9.2.1 บททั่วไป

9.2.2 กระบวนการตรวจติดตามภายใน

9.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

 1. การปรับปรุง

10.1 บททั่วไป

10.2 อุบัติการณ์, สิ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และ การแก้ไข

 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

  6 ชั่วโมง

 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

 

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

 

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

 

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com