Category: PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน

Online Zoom หลักสูตร GHPs & HACCP Revision 5 Requirement  วันที่ 28 มิ.ย.64

Online Zoom หลักสูตร GHPs & HACCP Revision 5 Requirement  วันที่ 28 มิ.ย.64

อบรม 9.00-16.00 น. รูปเเบบ 6 ชั่วโมง ราคาหลักสูตรออนไลน์

ราคาท่านละ 2,000 บาท (ไม่รวม VAT)

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา

ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, คณะทางานด้านคุณภาพ และ ความปลอดภัยด้านอาหาร, Food Safety Team,

เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ส่งมอบ

 

รูปแบบการบรรยาย

4.1 การบรรยายออนไลน์ ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

4.2 ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้า ก่อนอบรม 2-3 วัน

4.3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4.4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

 

วัตถุประสงค์หลักสูตร:

เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน GHPs/HACCP V.5 และยกระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในวงการผลิตอาหาร โดยการใช้ การจัดทำระบบเอกสารให้สอดคล้องตามมาตรฐานและใช้ระบบเอกสารดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามประสิทธิผลของการจัดทำระบบ

หลักสูตรนี้เน้นให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในส่วนที่มาของระบบ และทฤษฎี รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงในการประยุกต์ใช้ระบบพร้อมตัวอย่างจริงให้ท่านง่ายต่อการทำความเข้าใจ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, คณะทางานด้านคุณภาพ และความปลอดภัยด้านอาหาร, Food Safety Team, เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ส่งมอบ

เนื้อหาหลักสูตร

 •   การเปลี่ยนแปลง และคำนิยามที่เกิดขึ้นในมาตรฐาน GHPs  V.5

    การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด GHPs

    ข้อ 2. วัตถุประสงค์ของการผลิตขั้นต้น

    ข้อ 3. สถานประกอบการ – การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์

    -ข้อ 4. การฝึกอบรมและความสามารถ

    พักเบรก

    ข้อ 5. การกำหนดการบำรุงรักษาและการฆ่าเชื้อโรค

    -ข้อ 6. สุขลักษณะส่วนบุคคล

    ข้อ 7. การควบคุมการปฏิบัติงาน

    ข้อ 8. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค

    ข้อ 9. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค

    พักกลางวัน

    การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในมาตรฐาน HACCP V.5

    การศึกษาถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์และการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้และการทบทวนเอกสารแผนภูมิกระบวนการผลิต และ การทำการวิเคราะห์อันตรายและพิจารณาหามาตรการในการควบคุมอันตรายตามหลักการที่ 1 ของระบบ HACCP

    Work shop: การวิเคราะห์หาจุด CCP ตามหลักการที่ 2 ของระบบ HACCP

    พักเบรก

    การกำหนดเกณฑ์ค่าจำกัดวิกฤตที่เหมาะสม ตามหลักการที่ 3

    การกำหนดการเฝ้าระวังตามหลักการที่ 4

    การกำหนดวิธีการแก้ไขตามหลักการที่ 5

    การกำหนดวิธีการทวนสอบ ตามหลักการที่ 6

  สรุปบรรยาย

รูปแบบการบรรยาย

4.1 การบรรยายออนไลน์ ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

4.2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่าน EMS ก่อนอบรม 2-3 วัน

4.3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4.4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Zoom หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตในทรัพยากรที่จำกัด อบรม 29 มิ.ย.64

Online Zoom หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตในทรัพยากรที่จำกัด อบรม 29 มิ.ย.64

ราคาโปรโมรชั่น 1500 บาท บรรยาย 13.00-17.00 ( 4 ชั่วโมง)

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศแบบออนไลน์

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

หลักการและเหตุผล

คุณภาพเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจซึ่งคุณภาพจะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ การทุ่มเทในการปฏิบัติและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะนำไปผลิตสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้การที่บริษัทมีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลให้ยอดขายหรือบริการเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ แต่การที่จะทำให้สินค้าและบริการมีคุณภาพได้นั้นก็จะต้องใช้ต้นทุนต่างๆเพื่อส่งเสริมให้สินค้าและบริการมีคุณภาพ

          ต้นทุนคุณภาพ(Cost of Quality) เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่จะประเมินประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนคุณภาพขององค์กรเป็นตัวเลขทางการเงินที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อที่ทุกคนในองค์กรจะตระหนักและสามารถหามาตรการในการใส่ต้นทุนการป้องกันได้อย่างถูกต้อง การปรับปรุงลดต้นทุนโดยไม่ลดคุณภาพจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเพิ่มผลผลิตทั่วทั้งองค์กร

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เพื่อให้ผู้ข้าอบรม ตระหนักถึงความสำคัญของ การเพิ่มผลผลิตในทรัพยากรที่จำกัด

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงการเพิ่มผลผลิตในทรัพยากรที่จำกัด

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจการเพิ่มผลผลิตในทรัพยากรที่จำกัดจากการระดมสมองออกความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ

 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทาง เครื่องมือและวิธีการใช้ที่ถูกต้องเหมาะสม

หัวข้อสัมมนา

ภาพรวมการผลิตและการบริการ

o  ความอยู่รอดขององค์กรในยุคปัจจุบัน

o  ปัจจัยที่สำคัญของกำไร รายได้ และต้นทุนในองค์กร

o  ความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของโลกต่อผลกระทบขององค์กรในปัจจุบัน

การบริหารการผลิต

o  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตและต้นทุนการผลิต

o  การวางแผนและควบคุมการผลิต

o  ปัจจัยการผลิตและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

o  ปัจจัย ตัวแปร และตัวชี้วัดความสำเร็จในสายการผลิต

o  SIPOC MODEL (S-Suppliers, I-Inputs, P-Process, O-Outputs, C-Customers)

o  ความสำคัญของลูกค้าภายในและภายนอก

o  แนวคิดการเพิ่มผลผลิตและองค์ประกอบในการเพิ่มผลิต 7 ประการ (QCDSMEE)

แนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลสำเร็จในการทำงาน 

o  สาเหตุของปัญหา แนวคิดการจัดการปัญหา

o  เครื่องมือคุณภาพและการแก้ไขปัญหา

o  การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างเครื่องมือในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในองค์กร

  o  กิจกรรม 5ส

  o  กิจกรรม Kaizen

  o การลดของเสียเป็นศูนย์ด้วย POKA-YOKE

   o การลดต้นุทนการผลิต 7 ประการ

   o การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control

   o  การแก้ปัญหาด้วยกิจกรรม QCC

วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฏี 40% เชิงปฏิบัติการ 60%)

– การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎีรวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ

– ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ

– กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง

– กิจกรรมกลุ่ม(Workshop)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

– ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง

– ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่ เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GMP กฎหมายฉบับใหม่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 อบรม 28 มิ.ย.64

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GMP กฎหมายฉบับใหม่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 อบรม 28 มิ.ย.64

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

โปรโมชั่นOnline Training  ราคา ท่านละ 2,000 บาท 09.00-16.00

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง  GMP ในกฎหมายฉบับใหม่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563   มาใช้เป็นแนวทางการกำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ภายในโรงงานเบื้องต้น และการจัดทำระบบเอกสารให้สอดคล้องตามประกาศดังกล่าวรวมทั้งเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร  

 

หลักสูตรนี้เน้นให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในส่วนที่มาของ GMP ในกฎหมายฉบับใหม่  และทฤษฎี รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงในการประยุกต์ใช้ระบบพร้อมตัวอย่างจริงให้ท่านง่ายต่อการทำความเข้าใจ

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

      หลังจากการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการเรียนรู้จะได้รับ

 • ความรู้ ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้ และจัดทำ GMP ตามกฎหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร

สิ่งที่จะเรียนรู้ :

วันแรก

      ช่วงเช้า (09.00-12.00 น.)

 • การเปลี่ยนแปลง GMP ในกฎหมายฉบับใหม่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563

 • วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตอาหารและการเก็บรักษาอาหาร ประกอบด้วย 2 ส่วน

 • ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดพื้นฐาน

 • ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดเฉพาะ

 • เกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร

 • ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดพื้นฐาน

 • หมวดที่ 1 สถานที่ตั้ง อาคารผลิต การทาความสะอาด และการบำรุงรักษา

 • หมวดที่ 2 เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต การทาความสะอาด และการบำรุงรักษา

 

      ช่วงบ่าย (13.00-16.30 น.)

 • ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดพื้นฐาน (ต่อ)

 • หมวดที่ 3 การควบคุมกระบวนการผลิต

 • หมวดที่ 4 การสุขาภิบาล

 • หมวดที่ 5 สุขลักษณะส่วนบุคคล

แนวทางการเรียนรู้ : 

หลักสูตรนี้ สร้างการเรียนรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแนวปฏิบัติเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง  โดยประกอบด้วย

 • บรรยาย  พร้อมตอบข้อซักถาม 40%

 • เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติWorkshopและการนำเสนอผลงานกลุ่ม  30%

 • การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน  30 %

วัน เวลาและสถานที่ :  

จำนวน 1 วัน ตามวัน และสถานที่ที่บริษัทกำหนด

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Zoom หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 อบรม วันเสาร์ 19 มิ.ย.64

Online Zoom หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 อบรม วันเสาร์  19 มิ.ย.64

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

โปรโมชั่นOnline Training  ราคา ท่านละ 1,500 บาท 09.00-12.00

ลงทะเบียน  4 ท่านขึ้นไป ท่านละ 1,300 บาท

 

ในปัจจุบันผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต หรือบริการได้สร้างปัญหาและผลกระทบต่อระบบนิเวศน์แผ่ขยายไปทั่วโลก จนกลายเป็นปัญหาระดับโลก ดังนั้นการรักษาสภาพแวดล้อมนับวันจะซับซ้อนมากขึ้น จนกลายเป็นแรงกดดันต่อองค์กรธุรกิจเป็นอย่างมากทั้งประเทศคู่ค้า หน่วยงานของรัฐ และลูกค้าต่างกำหนด และเรียกร้องให้มีการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป้าหมายและประโยชน์ที่แท้จริงในการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วนั้น ตามมาตรฐาน ISO14001  ไม่ใช่เพียงแค่การทำระบบแล้วได้รับการรับรอง แต่ทำแล้วต้องสามารถตอบสนองต่อทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมายองค์กร สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ช่วยให้องค์กรมีการปรับปรุง และพัฒนาอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับข้อกําหนด การตีความข้อกําหนดแบบเจาะลึกทุกข้อกําหนด มีความสำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้เป็นอย่างมาก ประกอบกับ การพิจารณาความสอดคล้องกับเอกสารและการปฏิบัติ ของสถานะปัจจุบันขององค์กรเพื่อพิจารณาการจัดทำเอกสารและกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการยกตัวอย่างประกอบร่วมทั้งการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันจงทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าผู้เข้าอบรมจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในองค์กร อย่างมีประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

      หลังจากการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการเรียนรู้จะได้รับ

 • เข้าใจถึงความเป็นมา และความจำเป็นในการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO14001:2015

 • เข้าใจความหมาย และความต้องการของข้อกำหนดใหม่ ๆ

 • เข้าใจถึงแนวทางในการจัดทำระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

 • ทราบมุมมองของผู้ตรวจประเมิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินได้

 • สามารถนำข้อกำหนดมาตรฐานไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเองได้

 • นำความรู้ไปใช้เชื่อมโยงในการเป็น Internal Auditor ที่ดีได้

สิ่งที่จะเรียนรู้ :

 1. ความสำคัญและประโยชน์ของมาตรฐาน ISO14001:2015

 2. คำศัพท์ คำจำกัดความของมาตรฐาน ISO14001:2015

 3. โครงสร้างของมาตรฐาน ISO14001:2015

 4. การตีความตามข้อกำหนด ISO14001:2015

  • ข้อกำหนดที่ 1 บทนำและขอบเขต

  • ข้อกำหนดที่ 2 เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

  • ข้อกำหนดที่ 3 คำศัพท์ คำนิยาม

  • ข้อกำหนดที่ 4 บริบทองค์กร

·         การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายใน/ภายนอก  โดยหลักการ SWOT  Analysis

 • การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • ขอบเขตระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

  • ข้อกำหนดที่ 5 ภาวะผู้นำ

 • ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น

 • การจัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อม

 • การกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ข้อกำหนดที่ 6 การวางแผน

 • ประเด็นปัญญาสิ่งแวดล้อมและวัฏจักรชีวิต

 • กฎหมายและพันะสัญญาที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้อง

 • วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการจัดการ

  • ข้อกำหนดที่ 7 การสนับสนุน

 • ทรัพยากร บทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่

 • ความสามารถ และความตระหนัก

 • การติดต่อสื่อสาร

 • เอกสารและการควบคุม

  • ข้อกำหนดที่ 8 การปฏิบัติการ

 • การควบคุมการปฏิบัติการ

 • การเตรียมความพร้อม และตอบสนองกับเหตุการฉุกเฉิน

  • ข้อกำหนดที่ 9 การตรวจวัด ติดตาม วิเคราะห์และประเมิน

 • การเฝ้าระวัง และการตรวจวัด

 • การประมินความสอดคล้อง

 • ความไม่สอดคล้องและการปฏิบัติการแก้ไข

 • การตรวจประเมินภายใน

 • การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

  • ข้อกำหนดที่ 10 การปรับปรุงการประยุกต์ใช้แต่ละข้อกำหนดในกระบวนการ

 • อุบัติการณ์ ความไม่สอดคล้องและการปฏิบัติการแก้ไข

 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

แนวทางการเรียนรู้ : 

หลักสูตรนี้ สร้างการเรียนรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแนวปฏิบัติเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง  โดยประกอบด้วย

 • บรรยาย  พร้อมตอบข้อซักถาม 40%

 • เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติWorkshopและการนำเสนอผลงานกลุ่ม  30%

 • การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน  30 %

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Zoom หลักสูตร ข้อกำหนดและการติดตามภายใน แบบบูรณาการ Integrated Management System(IMS) ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 อบรม 16 ก.ค.64

Online Zoom หลักสูตร ข้อกำหนดและการติดตามภายใน แบบบูรณาการ Integrated Management System(IMS) ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 อบรม 16 ก.ค.64

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

โปรโมชั่นOnline Training  ราคา ท่านละ 2,000 บาท 09.00-16.00

ลงทะเบียน  4 ท่านขึ้นไป ท่านละ 1,700 บาท

 

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

ปัจจุบันได้มีการพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง และพบว่าหลายองค์กรได้มีการจัดทำระบบการจัดการหลายระบบ ดังนั้นคงจะเป็นการดีถ้าองค์กรสามารถรวมระบบต่างๆ เหล่านั้นเข้าด้วยกันได้เพื่อเป็นการประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย บุคลากร รวมถึงลดความสับสนในการดำเนินระบบและการตรวจประเมินระบบ ดังนั้นหากมีการตรวจประเมินภายในที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจส่งผลกระทบตามมาที่รุนแรง เช่น ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวของกระบวน การไม่สอดคล้องประเด็นความเสี่ยงและโอกาส รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มความสามารถในการตรวจประเมินภายในให้คณะผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการวางแผน การดำเนินการในการตรวจ  การรายงานผลการตรวจ และการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ที่มีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรนี้จะพัฒนาทักษะที่จำเป็นใน การประเมิน การรายงานความสอดคล้องและการดำเนินการของกระบวนการตามมาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการคุณจะได้เรียนรู้วิธีการ การเริ่มต้นการตรวจประเมิน การเตรียมการ และการดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมิน การรวบรวมและเผยแพร่รายงานการตรวจประเมิน และกิจกรรมการติดตามดำเนินแก้ไข

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

      หลังจากการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการเรียนรู้จะได้รับ

 • เข้าใจถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการรวมระบบการจัดการแบบบูรณาการ

 • รับทราบถึงข้อกำหนดที่สามารถรวมกันได้ และไม่สามารถรวมกันได้ของ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

 • ทราบถึงแนวทางในการรวมเอกสารของระบบการจัดการแบบบูรณาการ

 • เตรียมการ ดำเนินการ และติดตาม ของกิจกรรมการตรวจประเมิน มาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

 • ระบุและประยุกต์ใช้ประโยชน์ของการตรวจประเมินข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

 • เพื่อใช้ในการจัดทำโปรแกรมสำหรับการตรวจประเมินภายใน และการจัดทำรายการการตรวจประเมิน (Checklist)

 • เข้าใจถึงเทคนิคในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ในการตั้งคำถาม, สัมภาษณ์, การสุ่มตัวอย่างและ การรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมิน

 • สามารถเขียนใบร้องขอให้มีการแก้ไข (CAR) ที่แสดงถึงข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์กับผู้ถูกตรวจประเมินสามารถเขียนรายงานผลการตรวจประเมิน

 • สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุข้อบกพร่องที่ตรวจอย่างแท้จริงด้วยวิธีผังก้างปลา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ

วันแรก

สิ่งที่จะเรียนรู้ :

      ช่วงเช้า (09.00-12.00 น.)

 1. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

 2. แนวทางมาตรฐาน Integrated Management System ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

 3. การตีความตามข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018และทราบถึงข้อกำหนดที่สามารถรวมกันได้ และไม่สามารถรวมกัน

  • ข้อกำหนดที่ 1 บทนำและขอบเขต

  • ข้อกำหนดที่ 2 เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

  • ข้อกำหนดที่ 3 คำศัพท์ คำนิยาม

  • ข้อกำหนดที่ 4 บริบทองค์กร

·         การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายใน/ภายนอก  โดยหลักการ SWOT  Analysis

 • การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • ขอบเขตระบบการจัดการแบบบูรณาการ

 • ข้อกำหนดที่ 5 ภาวะผู้นำ

 • ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น

 • การจัดทำนโยบาย

 • การกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ข้อกำหนดที่ 6 การวางแผน

 • การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส

 • การชี้บ่งและประเมินความเสี่ยงและโอกาส

 • การแนะนำกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการจัดการ

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Zoom หลักสูตร ข้อกำหนดและการติดตามภายใน แบบบูรณาการ Integrated Management System(IMS) ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 อบรม 29 มิ.ย.64

Online Zoom หลักสูตร ข้อกำหนดและการติดตามภายใน แบบบูรณาการ Integrated Management System(IMS) ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 อบรม 29 มิ.ย.64

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

โปรโมชั่นOnline Training  ราคา ท่านละ 1500 บาท 09.00-12.00

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

ปัจจุบันได้มีการพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง และพบว่าหลายองค์กรได้มีการจัดทำระบบการจัดการหลายระบบ ดังนั้นคงจะเป็นการดีถ้าองค์กรสามารถรวมระบบต่างๆ เหล่านั้นเข้าด้วยกันได้เพื่อเป็นการประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย บุคลากร รวมถึงลดความสับสนในการดำเนินระบบและการตรวจประเมินระบบ ดังนั้นหากมีการตรวจประเมินภายในที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจส่งผลกระทบตามมาที่รุนแรง เช่น ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวของกระบวน การไม่สอดคล้องประเด็นความเสี่ยงและโอกาส รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มความสามารถในการตรวจประเมินภายในให้คณะผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการวางแผน การดำเนินการในการตรวจ  การรายงานผลการตรวจ และการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ที่มีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรนี้จะพัฒนาทักษะที่จำเป็นใน การประเมิน การรายงานความสอดคล้องและการดำเนินการของกระบวนการตามมาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการคุณจะได้เรียนรู้วิธีการ การเริ่มต้นการตรวจประเมิน การเตรียมการ และการดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมิน การรวบรวมและเผยแพร่รายงานการตรวจประเมิน และกิจกรรมการติดตามดำเนินแก้ไข

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

      หลังจากการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการเรียนรู้จะได้รับ

 • เข้าใจถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการรวมระบบการจัดการแบบบูรณาการ

 • รับทราบถึงข้อกำหนดที่สามารถรวมกันได้ และไม่สามารถรวมกันได้ของ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

 • ทราบถึงแนวทางในการรวมเอกสารของระบบการจัดการแบบบูรณาการ

 • เตรียมการ ดำเนินการ และติดตาม ของกิจกรรมการตรวจประเมิน มาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

 • ระบุและประยุกต์ใช้ประโยชน์ของการตรวจประเมินข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

 • เพื่อใช้ในการจัดทำโปรแกรมสำหรับการตรวจประเมินภายใน และการจัดทำรายการการตรวจประเมิน (Checklist)

 • เข้าใจถึงเทคนิคในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ในการตั้งคำถาม, สัมภาษณ์, การสุ่มตัวอย่างและ การรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมิน

 • สามารถเขียนใบร้องขอให้มีการแก้ไข (CAR) ที่แสดงถึงข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์กับผู้ถูกตรวจประเมินสามารถเขียนรายงานผลการตรวจประเมิน

 • สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุข้อบกพร่องที่ตรวจอย่างแท้จริงด้วยวิธีผังก้างปลา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ

วันแรก

สิ่งที่จะเรียนรู้ :

      ช่วงเช้า (09.00-12.00 น.)

 1. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

 2. แนวทางมาตรฐาน Integrated Management System ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

 3. การตีความตามข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018และทราบถึงข้อกำหนดที่สามารถรวมกันได้ และไม่สามารถรวมกัน

  • ข้อกำหนดที่ 1 บทนำและขอบเขต

  • ข้อกำหนดที่ 2 เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

  • ข้อกำหนดที่ 3 คำศัพท์ คำนิยาม

  • ข้อกำหนดที่ 4 บริบทองค์กร

·         การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายใน/ภายนอก  โดยหลักการ SWOT  Analysis

 • การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • ขอบเขตระบบการจัดการแบบบูรณาการ

 • ข้อกำหนดที่ 5 ภาวะผู้นำ

 • ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น

 • การจัดทำนโยบาย

 • การกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ข้อกำหนดที่ 6 การวางแผน

 • การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส

 • การชี้บ่งและประเมินความเสี่ยงและโอกาส

 • การแนะนำกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการจัดการ

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Public Training หลักสูตร : การลดความสูญเสีย ในการผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้า Waste reduction in process for quality improvement 6 ก.ค.64

Public Training หลักสูตร : การลดความสูญเสีย ในการผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้า Waste reduction in process for quality improvement 6 ก.ค.64

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก

 

 

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มคุณภาพให้กับสินค้า ทำให้สามารถได้กำไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปรุงขบวนการผลิต โดยใช้เครื่องมือที่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบนั้น ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ จากวงล้อของเดมิ่งDeming Circle ซึ่งประกอบด้วย PDCA: Plan Do Check และ Action จนได้รับความนิยมไปในทุกวงการอุตสาหกรรมและทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานด้วยตัวบุคคลากรภายในเอง นอกจากนี้ปัญหาที่พนักงานต้องพบในแต่ละวันจะยิ่งทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจ ขาดกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานให้ง่ายขึ้น ยังมีเครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหาเหล่านี้ได้อีก เช่น ไคเซ็น คิวซีซี และ 7 Wastes ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้พิสูจน์แล้วว่าสามารถนำมาแก้ไขปัญหาได้จริง และหากบริษัทใดพนักงานให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเหล่านี้ ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการผลิต  ลดปัญหาความเสียหาย  ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไข  การรอคอยงานการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ให้กับบุคลากรภายในได้ เป็นต้น

     หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการลดความสูญเสียในการผลิต อย่างเป็นระบบ

เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างคุณภาพกับตัวสินค้าได้อย่างถูกต้อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม
เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึกอบรม

เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้อการอบรม

– การมองปัญหาของแต่ละบุคคล

– ปัญหาที่เกิดจากการสื่อสาร

-ความเป็นมาและความหมายของเครื่องมือคุณภาพ

– วิธีการแก้ปัญหาด้วย ไคเซ็น

– การแก้ไขปัญหา 7 Wastes ในเวลาการทำงาน

– การแก้ปัญหาร่วมกันด้วยกลุ่มคุณภาพ QCC

-เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา

-แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณภาพในการทำงานและสินค้า

– ขั้นตอนการจัดทำกลุ่มคุณภาพ Small group activity

ราคาท่านละ 3,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Zoom หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ :Production Planning & Control  23 ก.ค.64

Online Zoom  หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ :Production Planning & Control  23 ก.ค.64

 

เรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 1,500 บาท/09.00-12.00(ไม่รวม VAT) รับใบประกาศ 

จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกซึ่งมีผลกระทบทำให้ธุรกิจยิ่งทวีความรุนแรงในการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้น การทำธุรกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคการบริการจำเป็นต้องมีการปรับตัวและปรับกลยุทธ์ต่างๆ ในการวางแผนการผลิตและการขาย เพื่อให้ทันต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน ฉะนั้น ถ้าองค์กรรู้เทคนิคที่จะกำจัดปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนผลิตให้หมดไปและทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกอันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรลดต้นทุนในการผลิตลงได้เป็นจำนวนมาก

 

หลักสูตรนี้จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทและแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้

 

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการผลิต

2.       เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถเห็นภาพรวมของการวางแผนและควบคุมการผลิตทั้งหมด

3.       เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

 

เนื้อหาหลักสูตร

1.       เข้าใจหลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต

  • ระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง การผลิตแบบFixed

  • ระบบการผลิตแบบMake to stockและวิธีวางแผน

  • ระบบการผลิตแบบMake to orderและการวางแผน

2.       การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting)

  • ประเภทของการพยากรณ์ที่ใช้สำหรับการผลิตแต่ละระบบ

  • ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ ที่ช่วยในการคาดคะเนความต้องการของลูกค้า

3.       การคำนวณอัตราการผลิต (cycle time)

  • Man & Machine chartแผนภูมิคน-เครื่องจักร

  • Time measurement (การวัดเวลา cycle time)

  • Allowancesใช้ในการคำนวณอัตราการผลิต

  • Standard time calculationการคำนวณการตั้งเวลามาตรฐาน

  • วิธีการคำนวณประสิทธิภาพการผลิต

4.       การวางแผนกำลังการผลิต (capacity planning)

  • Process capacity

  • Machine downtime-uptime

  • การคำนวณกำลังการผลิต และการวางแผนกำลังการผลิต

  • วิธีการเพิ่มกำลังการผลิต

5.       Material Requirement Planning (MRP)

  • Bill of materialการทำรายการวัตถุดิบ

  • Procurement lead-timeระยะเวลาในการสั่งซื้อ

  • Material requirement planning (MRP)

  • Material aggregate planningการวางแผนวัตถุดิบรวมระหว่าง การตลาด-ฝ่ายผลิต-supplier

  • Material receiving controlการควบคุมการรับวัตถุดิบ

6.       Machine requirement planning

  • การวางแผนเครื่องจักรmachine loading

  • การวางแผนอุปกรณ์machine attachment planning

7.       Manpower planning

  • Skill requirement planningทักษะการทำงานที่ต้องวางแผน

  • Skill matrixตารางฝีมือ

8.       การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ

  • แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan)ระหว่างMarketing-Production-Suppliers

  • ตารางการผลิตหลัก (Master Schedule)

  • Monthly planningแผนการผลิตประจำเดือน

  • TAKT time planning (Just-in-time planning)

  • Schedulingตารางการผลิตประจำวัน

  • Shipment planningการวางแผนการจัดส่ง

9.       การควบคุมการผลิต

  • รายงานการผลิตประจำชั่วโมง ประจำวัน

  • ปัญหาคอขวด และวิธีการแก้ไข

  • รายงานประสิทธิภาพการผลิต ประจำวัน

  • การปรับกำลังการผลิต

10.   Supply chain management and supplier planning

  • Capacity requirementการวางแผนความต้องการกำลังการผลิตของ Supplier

  • Supplier integrated planningการวางแผนร่วมกันกับSupplier

  • Demand planningการวางแผนความต้องการ

  • Supplier delivery controlการควบคุมการจัดส่งของ supplier

  • สิ่งที่supplier ต้องปรับเปลี่ยนสำหรับการเข้าสู่supply chain

11.   Enterprise Resource Planning (ERP)

  • Inventory managementการจัดการวัสดุคงคลัง

  • Machine managementการบริหารเครื่องจักร

  • Material managementการบริหารวัตถุดิบ

 • Production planning

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร KAIZEN เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน KAIZEN for Productivity and Improvement 30 มิ.ย.64

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร KAIZEN เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน KAIZEN for Productivity and Improvement 30 มิ.ย.64

 

เรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 1,500 บาท/09.00-12.00(ไม่รวม VAT) รับใบประกาศ 

 

หลักการเเละเหตุผล

ไคเซ็น (Kaizen) เป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมการบริหาร

งานเชิงคุณภาพอันมีรากฐานกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นและได้รับความนิยมแพร่หลายกลายเป็นที่รู้จักและสื่อสารกันในระดับสากล  การทำไคเซ็นเป็นการสนับสนุนให้เกิดแนวความคิดที่ว่าการทำไคเซ็นไม่ใช่เพิ่มภาระแต่มุ่งที่จะ เลิก/ลด/เปลี่ยน ภาระหรืองานที่ไม่จำเป็นมุ่งไปสู่วิธีอื่นที่เหมาะสมกว่า  ดังนั้นการทำไคเซ็น จึงถือเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยองค์กรควรปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในการพัฒนาปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความรู้และความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนทุกระดับเรียนรู้วิธีการตลอดจนเทคนิคการทำไคเซ็นในงานของตนซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐาน “ผู้ปฏิบัติงานหน้างานย่อมรู้งานของตนเองมากกว่าคนอื่นๆ“ โดยในท้ายที่สุดแล้วผู้ปฏิบัติงานย่อมมีความสะดวกสบายในการทำงานมากยิ่งขึ้นจากการปรับปรุงงานของตนเองตลอดเวลานั่นเอง

คุณลักษณะของไคเซ็นจะเน้นการปรับปรุงทีละเล็กละน้อยและเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยการ

ปรับปรุงสามารถทำเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีมก็ได้การทำ ไคเซ็นให้ประสบความสำเร็จต้องมีทัศนคติที่ดีได้แก่ต้อง ละทิ้งความคิดเก่าที่ว่าไม่สามารถทำได้และคิดใหม่ว่าทุกอย่างสามารถทำได้ (Can do) , อย่ายอมรับคำแก้ตัว , ไม่ต้องแสวงหาความสมบูรณ์แบบของการปรับปรุงงานก่อนลงมือทำ ,ไม่จำเป็นต้องใช้เงินหรือทรัพยากรมากมายเพื่อทำการปรับปรุง, การปรับปรุงให้ดีขึ้นนั้นไม่มีจุดสิ้นสุดหรือไม่มีจุดจบเป็นต้น

โดยหลักสูตรนี้จะช่วยให้เข้าใจการแนวคิดการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น เรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานไคเซ็น แนวทาง/เทคนิคการปรับปรุงงานและลดต้นทุน ด้วยเครื่องมือต่างๆ โดยมีตัวอย่างกรณีศึกษาการทำไคเซ็นในระดับองค์กรชั้นนำ เพื่อนำไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในงานของตนเองต่อไป ดังนั้นหากองค์กรได้มีการส่งเสริมสนับสนุนแนวคิด “การเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงานด้วย KAIZEN” ดังที่กล่าวมาแล้ว องค์กรจะได้รับการพัฒนาโดยพนักงานทุกระดับและเป็นวัฒนธรรมในองค์กรอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและความเป็นมาของกิจกรรมข้อเสนอแนะของวิธีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย ไคเซ็น

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุงงานและลดต้นทุนในการทำงาน

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูกวิธีและ

ทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

 

 

หัวข้อการอบรม

ไคเซ็นคืออะไร
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญและความหมายของวิธีการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น
2. หลักการเขียนข้อเสนอแนะของไคเซ็นในการปรับปรุงงาน
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักการเบื้องต้นในการนำไคเซ็น มาใช้ในองค์กร รวมถึงการเขียนข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงงาน
3. ขั้นตอนและเครื่องมือในการปรับปรุงงานด้วย Kaizen
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนในการปรับปรุงงานและเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น
4. เทคนิคการแก้ไขปัญหา ด้วย PDCA แบบ ไคเซ็น
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงสาเหตุของปัญหาในการจัดทำการปรับปรุงงานและสามารถวิเคราะห์ปัญหา พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด

Workshop 3 ชั่วโมง
5. Workshop “วิธีการปรับปรุงงานโดยความคิดสร้างสรรค์ตามหลัก เลิก/ลด/เปลี่ยน (ECRS)
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้ถึงเทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบได้อย่างเหมาะสม

 1. การทำ Kaizen ด้วยกลไก Karakuri

วัตถุประสงค์: ตัวอย่างการทำ Kaizen ด้วยกลไก Karakuri

 1. กรณีศึกษา และ Workshop “ล้านไอเดีย KAIZEN เพื่อปรับปรุงงาน”

  วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ผ่านการระดมสมองและการทำงานเป็นทีมอย่างเหมาะสม

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

2) ไฟล์ PDF การสอน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel :098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

www.tesstraining.com

เรียนออนไลน์ หลักสูตร : การดำเนินการสร้างองค์กร ด้วยกิจกรรม Kaizen Kaizen activity organization 16 มิ.ย.64

เรียนออนไลน์ หลักสูตร : การดำเนินการสร้างองค์กร ด้วยกิจกรรม Kaizen Kaizen activity organization 16 มิ.ย.64

 

เรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 1,900 บาท/09.00-15.00(ไม่รวม VAT) รับใบประกาศ 

อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์

ในภาวะที่มีการแข่งขันที่สูงในวงการอุตสาหกรรมในปัจจุบันนี้ การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดความไม่ปลอดภัย และการทำงานที่ใช้เวลาเท่าเดิมแต่ได้ผลผลิตมากขึ้น ด้วยการใช้เครื่องมือง่ายๆ ของกิจกรรม ไคเซ็น ก็เพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมและเกิดจิตสำนึกรักองค์กร รวมถึงช่วยกันปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อให้สะดวกขึ้น ง่ายขึ้น มีของเสียที่ลดลง ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดของการเพิ่มผลผลิต เพื่อต่อยอดไปสู่กิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมในเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตต่อไปในอนาคต

การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะ และกิจกรรมไคเซ็น ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบส่วนใหญ่มีอยู่ด้วยกันสองประการคือ พนักงานส่วนใหญ่ ขาดความรู้ ในกิจกรรม ไม่รู้ว่ากิจกรรมนี้คืออะไร จำเป็นอย่างไร ทำไมต้องทำ และถ้าจะทำต้องทำอย่างไรบ้าง ซึ่งปัญหานี้แก้ไขได้ไม่ยาก เพียงแค่ให้ความรู้ คำแนะนำ หรือให้ตัวอย่าง พร้อมกับการ แนะขั้นตอน วิธีการดำเนินงานก็ไปได้ แต่สำหรับปัญหาที่สองซึ่งมักเกิดขึ้นกับ บริษัทที่มีการดำเนินกิจรรมทั้งสองมาได้ระยะหนึ่ง โดยปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นก็คือ จำนวนของการเสนอกิจกรรมเหล่านี้ลดลง แม้จะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมก็ตาม เช่น เพิ่มเงินรางวัล จัดประกวดคำขวัญ จัดการแข่งขัน ติดบอร์ด ป้าย ประชาสัมพันธ์ แต่จำนวนก็ยังไม่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนด

 โดยหลักสูตรนี้จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวในการดำเนินกิจกรรม ไคเซ็น และเพื่อให้เกิดคณะกรรมการดำเนินงาน ที่จะเข้าใจแนวคิด ในการดำเนินกิจกรรมของ ไคเซ็น ที่มีประสิทธิภาพ โดยการจัดตั้งคณะทำงาน การติดตาม การดำเนินงาน และเรียนรู้วิธีการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานไคเซ็น เพื่อช่วยชี้แนะให้กับพนักงาน ได้ด้วยเครื่องมือต่างๆเช่น PDCA, QC7 Tools, 5S ฯลฯ ดังนั้นหากองค์กรได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานไคเซ็นอย่างจริงจังและสามารถผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานผ่านการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเกิดการสร้างวัฒนธรรมไคเซ็นในองค์กรได้อย่างยั่งยืนแน่นอน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและความเป็นมาของกิจกรรม ไคเซ็น

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานของ คณะกรรมการไคเซ็น

  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาและสามารถชี้แนะกระบวนการทำงานของพนักงานได้อย่างถูกวิธีและ

  ทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการอบรม

 1. ไคเซ็นคืออะไร

  วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญและความหมายของวิธีการ

  ปรับปรุงงานแบบไคเซ็น

  2. หลักการและข้อเสนอแนะเบื้องต้นของไคเซ็นในการปรับปรุงงาน

  วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักการเบื้องต้นในการนำไคเซ็น

  มาใช้ในองค์กรรวมถึงข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงงาน

  3. ขั้นตอนและเครื่องมือในการปรับปรุงงาน

  วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าถึงขั้นตอนในการปรับปรุงงานและเครื่อง

  มือที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น

  4. การดำเนินกิจกรรมไคเซ็น ภายในองค์กร

  วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงการดำเนินกิจกรรม ไคเซ็น

การปรับปรุงงานและสามารถให้คำปรึกษา พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด
5. วิธีการตรวจสอบกิจกรรมไคเซ็น และประเมินผลความสำเร็จ
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้ถึงเทคนิคการตรวจสอบและวิธีการคัดเลือกกิจกรรมไคเซ็น
เพื่อความเป็นเลิศในองค์กร

 1. กรณีศึกษา

  วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จากการดำเนินกิจกรรมจริงขององค์กรอื่น

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

2) ไฟล์ PDF การสอน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel :098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

www.tesstraining.com