ยืนยัน หลักสูตร การบริหารคณุภาพทั่วทั้งองค์กร ด้วยการให้ทกุคนในองค์กรมีส่วนร่วม ในการพัฒนาองค์กร (Total Quality Management : TQM) 18 มี.ค.63

หลักสูตร การบริหารคณุภาพทั่วทั้งองค์กร ด้วยการให้ทกุคนในองค์กรมีส่วนร่วม ในการพัฒนาองค์กร (Total Quality Management : TQM) 18 มี.ค.63

ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันของโลกการค้าเสรี องค์กรจะมีความมั่นคง เจริญเติบโตอย่าง ต่อเนื่องได้ก็ต่อเมื่อ  องค์กรมีความสามารถในการทำให้ผลติภัณฑ์ และบริการของตนมีคณุภาพเหนือความคาดหวังของลูกค้า  สามารถสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า  เพราะลูกค้าเป็นผู้ที่ตัดสินว่า คุณภาพและผลการดำเนินงานขององค์กรดีหรือไม่  ดังนั้นองค์กรต้องพิจารณาคุณลักษณะทั้งหมดของผลิตภัณฑ์และบริการ  รวมทั้งวิธีการต่างๆ ในการเข้าถึงลูกค้า  ซึ่งจะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่  ความพึงพอใจของลูกค้า  ความนิยมของลูกค้า  การได้รับการแนะนำบอกต่อโดยลูกค้า  ความภักดีของลูกค้า  และการขยายธุรกิจ   การที่องค์กรจะมีผลการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวนั้นได้ต้องอาศัยระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีความเป็นเลิศ  ด้วยการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) ด้วยการให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม ในการพัฒนาองค์กร

TQM (Total Quality Management) ถือเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในทุก ๆ ด้านปัจจุบันผู้บริหารระดับสูงขององค์กรหลายแห่งมีความประสงค์ที่จะนำ TQM มาประยุกต์ใช้ซึ่งผู้บริหารเหล่านี้ หลายท่านได้ศึกษาปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานของ TQM ไปบ้างแล้วแต่ยังไม่สามารถ มองภาพในเชิงปฏิบัติได้อย่างชัดเจน ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเป็นการแนะนำให้ผู้บริหารหัวหน้างาน และพนักงานในองค์กร ได้ทราบโดยสังเขปว่าการนำ TQM มาประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัตินั้นควรจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง ที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานของ TQM

เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม
องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้
การลดต้นทุนการผลิต จากการทำงานประจำวัน
การมองปัญหาของแต่ละบุคคล
ความเป็นมาและความหมายของระบบคุณภาพ TQM 

กิจกรรมคุณภาพที่ช่วยส่งเสริมการทำ TQM 

แนวคิดเกี่ยวกับ TQM

การสร้างระบบ TQM

องค์ประกอบของ TQM

เครื่องมือในการสร้างระบ TQM

ประโยชน์ของการทำ TQM

การพัฒนาสู่ TQM

ตัวอย่างการดำเนินกิจกรรม TQM ในองค์การต่างๆ

ข้อดีของการทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา
แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนการจัดทำกลุ่มคุณภาพ QCC (Small group activity)
PDCA ที่อยู่ในขั้นตอนการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC
ธรรมชาติของกระบวนการผลิตและหลักการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ
ตัวอย่างกิจกรรม QCC
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบ

วิทยากรมืออาชีพ จากสถาบันเทสส์ เทรนนิ่ง

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26 ติด BTS

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

www.tesstraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน