ยืนยัน หลักสูตร ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพการปรับใช้งานระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2015 19 ธ.ค.62

ยืนยัน หลักสูตร ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพการปรับใช้งานระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2015 19 ธ.ค.62

ISO 9001 เป็นระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ด้วยประการที่ข้อกำหนดตามระบบการบริหารคุณภาพ (Quality Management System Requirements)  นั้นได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ และองค์กรควรจะได้ Update บุคลากรที่ต้องทำงานภายใต้ระบบบริหารคุณภาพเวอร์ชั่นเดิม เพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดตามระบบการบริหารคุณภาพได้อย่างถูกต้อง  จึงควรเรียนรู้หลักสูตรนี้    

วัตถุประสงค์ : หลักสูตรนี้ มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้…

+    รู้และเข้าใจแนวคิด หลักการและข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

+   แนวทางการตีความข้อกำหนดและปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบบริหาร                                    คุณภาพ ISO 9001:2015

+   ดำเนินการตามระบบการบริหารคุณภาพ เน้นการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้ที่ต้องดำเนินการตามข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 และสามารถต่อยอดการพัฒนาไปยังระบบ        การบริหารคุณภาพเวอร์ชั่นใหม่ในอนาคตได้

-2-

หัวข้อเรียนรู้ :

เวลา                            กิจกรรมการเรียนรู้

08.30 – 09.00 น.         ลงทะเบียนและประเมินความรู้ก่อนเรียน (Pre-test)

09.00 – 16.00 น.       Part 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ

Part 2  ความสำคัญและประโยชน์ของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

Part 3  คำศัพท์ และคำจำกัดความในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

Part 4  การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Requirement)

Part 5  ระบบเอกสารตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

+  ความสำคัญของการจัดทำระบบเอกสาร

+  ประเภทของเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ (Documentation)

+  การจัดทำคู่มือคุณภาพ  (Quality Manual)

+  การวางระบบเอกสารให้ควบคุมง่ายและทันสมัยอยู่เสมอ

+  การป้องกันปัญหาในการจัดการระบบเอกสาร

Part 6  เจาะลึกข้อกำหนด ISO 9001:2015 เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านคุณภาพ

+ ความเสี่ยงด้านคุณภาพคืออะไร

+ การตีความข้อกำหนดที่เกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยง

+ แนวทางการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุม

+ แนวทางการจัดการหรือบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด

กรณีศึกษา : ตัวอย่างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

Part 7  เจาะลึกข้อกำหนด ISO 9001:2015 เกี่ยวกับการจัดการความรู้

+ การจัดการความรู้คืออะไร

+ การตีความข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการความรู้

+ แนวทางการจัดการความรู้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด

กรณีศึกษา : ตัวอย่างการจัดการความรู้ขององค์กร

 

16.00 – 16.30 น.         สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

ประเมินความรู้หลังเรียน (Post-test)

 

รูปแบบการเรียนรู้ :

+  บรรยายแบบกระชับ (Mini-Lecture)

+  การถาม-ตอบ (Question & Answer)

+  ฝึกปฏิบัติการพร้อมวิทยากรให้คำแนะนำ (Practices with Recommendation)

-3-

วันจัดฝึกอบรม :

ระยะเวลา 1 วัน ตามวันที่บริษัทกำหนด   

ระยะเวลา :

ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น.  

 

กลุ่มเป้าหมาย :

พนักงานทุกระดับจากทุกสายงานตามที่องค์กรกำหนด

  • ด้วยหลักการวิศวอุตสาหการ (Industrial Engineer)

ราคา 3,900.00 บาท ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

สมาชิก โอนก่อน ละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม

เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 สาลินี

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

Scheduled Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน