Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน 16-17 ก.พ.64 การวิเคราะห์อัตรากำลังและการบริหารกำลังคน (Workforce Analysis & Workforce Management) หลักสูตร 2 วัน 16-17 ก.พ.64

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน 16-17 ก.พ.64 การวิเคราะห์อัตรากำลังและการบริหารกำลังคน (Workforce Analysis & Workforce Management) หลักสูตร 2 วัน 16-17 ก.พ.64

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก

 

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

การวิเคราะห์ และบริหารกำลังคน นับได้ว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถขององค์กรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในโลกของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง องค์กรมักประสบปัญหาการหาคนทำงาน“ที่ใช่” (The Right People) ได้ยากจากตลาดแรงงานที่มีภาวะการแข่งขันกันสูง ส่งผลให้ต้องเน้นการใช้กำลังคนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์ เพื่อทราบถึงกำลังคนที่จำเป็นต้องใช้สำหรับแต่ละหน่วยงาน และสามารถบริหารกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การบริหารกำลังคนที่ได้ผล จะช่วยให้องค์กรควบคุมต้นทุนพนักงาน การจัดสรรงานให้กับพนักงานอย่างลงตัว รวมทั้งการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนทำงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการนี้ ย่อมช่วยให้องค์กรบริหารต้นทุนด้านกำลังคน ซึ่งเป็นต้นทุนหลักต้นทุนหนึ่งขององค์กรได้มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในที่สุดจึงควรได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

หลักสูตรนี้ มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้โดย :

 • เข้าใจความสำคัญ หลักการและแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังและการบริหารกำลังคน โดยเน้นการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน

 • วิเคราะห์แนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่เหมาะสมกับองค์กร

 • ฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและแบบฟอร์มของการวิเคราะห์อัตรา

 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองกับเพื่อนร่วมงานและวิทยากร

กำหนดการเรียนรู้ :

 

  เวลา                         กิจกรรม

  วันที่หนึ่ง

08.30 – 16.30 น.       ลงทะเบียน

ทดสอบความรู้ก่อนเรียน (Pre-test)

แชร์ปัญหาการบริหารกำลังคนในองค์กรของท่าน

 • ทำไมเราต้องรู้ให้ได้ว่างานต้องการกำลังคน (Headcount) เท่าไร

 • เราจะรู้ได้อย่างไรว่างานนั้นต้องใช้กำลังคนเท่าใด

 • วิธีระบุจำนวนคนที่ต้องใช้ในแต่ละหน่วยงาน

การวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis) คืออะไร

ความจำเป็นของการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis)

และบริหารกำลังคนขององค์กร

กำหนดการเรียนรู้ (ต่อ) :

   วันที่หนึ่ง (ต่อ)

   เวลา                        กิจกรรม

รูปแบบที่หลากหลายของการวิเคราะห์อัตรากำลัง

 • การวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ

 • การวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยวิธีการเชิงปริมาณ

 • Workshop : เราจะระบุกำลังคนด้วยวิธีการใดได้บ้าง

เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน (Workload)

 • ภาระงาน (Workload) คืออะไร

 • ส่วนประกอบของภาระงาน

 • แหล่งข้อมูลสำหรับการรวบรวมภาระงาน

 • การวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานคืออะไร

 • ขั้นตอนการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานเป็นอย่างไร

 • เหตุที่การวิเคราะห์ภาระงานได้รับความนิยม

  เทคนิคการรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน

–    ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน

–    ระยะเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอน

–    ปริมาณงาน

–    Workshop : จัดทำข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ภาระงานตามที่กำหนด

  ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ภาระงาน                                                           และแนวทางการแก้ไขจากประสบการณ์ของที่ปรึกษาการวิเคราะห์อัตรากำลัง

  สูตรคำนวณอัตรากำลังคนจากการวิเคราะห์ภาระงาน

–  สูตรการคำนวณภาระงาน (Workload Calculation)

–  สูตรการคำนวณเวลาการทำงานของพนักงานต่อคนต่อปี

–  Workshop : สูตรคำนวณอัตรากำลังจากการวิเคราะห์ภาระงานขององค์กร

  การระบุช่องว่างอัตรากำลัง (Workforce Gap) พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์ม

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้วันที่หนึ่ง

     วันที่สอง

   เวลา                        กิจกรรม

08.30 – 16.30 น.       ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันที่หนึ่ง

  การจัดทำข้อมูลใน Template เพื่อการวิเคราะห์อัตรากำลัง

 • แบบประมวลปริมาณ และวิเคราะห์ตามตัวอย่าง เพื่อจัดทำแบบฟอร์มขององค์กร

 • แบบวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis Form) และวิเคราะห์ตามตัวอย่างเพื่อจัดทำแบบฟอร์มขององค์กร

 • ฝึกปฏิบัติ : จัดทำแบบวิเคราะห์ภาระงานตามโจทย์ที่กำหนด

  การจัดทำข้อมูลในแบบวิเคราะห์ภาระงานโดยใช้ Work Instruction ขององค์กร

การดำเนินงานภายหลังจากการวิเคราะห์อัตรากำลัง

  ความจำเป็นในการกำหนดนโยบายการบริหารกำลังคน                                                      (Workforce Management Policy)

  การกำหนดแนวทางบริหารกำลังคน (Workforce Management Solution) กรณี

– จำนวนคนน้อยกว่าที่คาดการณ์ (Workforce Shortage)

– จำนวนคนเกินกว่าคาดการณ์ (Workforce Surplus)

  ถาม-ตอบประเด็น ปัญหา และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์                                   และบริหารกำลังคน

  ทดสอบความรู้หลังเรียน (Post-test)

         

   กำหนดการเรียนรู้ (ต่อ) :

   วันที่สอง (ต่อ)

   เวลา                        กิจกรรม

 

  การรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน

– ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน

– ระยะเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอน

– ปริมาณงาน

  ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ภาระงาน                                                           และแนวทางการแก้ไขจากประสบการณ์ของที่ปรึกษาการวิเคราะห์อัตรากำลัง

  Workshop : จัดทำข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ภาระงานตาม Template ที่กำหนด

  สูตรคำนวณอัตรากำลังคนจากการวิเคราะห์ภาระงาน

–  สูตรการคำนวณภาระงาน (Workload Calculation)

–  สูตรการคำนวณเวลาการทำงานของพนักงานต่อคนต่อปี

–  Workshop : สูตรคำนวณอัตรากำลังจากการวิเคราะห์ภาระงานขององค์กร

  การจัดทำข้อมูลใน Template เพื่อการวิเคราะห์อัตรากำลัง

  การระบุช่องว่างอัตรากำลัง (Workforce Gap) พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์ม

  การดำเนินงานภายหลังจากการวิเคราะห์อัตรากำลัง

  ความจำเป็นในการกำหนดนโยบายการบริหารกำลังคน                                                      (Workforce Management Policy)

  การกำหนดแนวทางบริหารกำลังคน (Workforce Management Solution) กรณี

– จำนวนคนน้อยกว่าที่คาดการณ์ (Workforce Shortage)

– จำนวนคนเกินกว่าคาดการณ์ (Workforce Surplus)

  ถาม-ตอบประเด็น ปัญหา และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์                                   และบริหารกำลังคน

  ทดสอบความรู้หลังเรียน (Post-test)

                     

แนวทางการเรียนรู้ : 

หลักสูตรนี้ ออกแบบโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ประกอบด้วย

 • บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture)

 • ถาม-ตอบ (Question & Answer)

 • เรียนรู้จากกรณีศึกษา

 • กิจกรรมระดมสมอง พร้อมคำแนะนำในการนำไปปรับใช้

 • อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร

วันที่จัดและสถานที่ :  

1 วัน ตามวันและสถานที่ที่บริษัทกำหนด

กลุ่มเป้าหมาย :  

 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 • ผู้จัดการตามสายงาน

จำนวนตามที่องค์กรกำหนด

วิทยากร : 

อาจารย์ ดร.ชัชวาล อรวาศ์ศุภทัต

 วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรด้าน Human Resources และการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล, การเพิ่มผลิตภาพจากการทำงานจากบุคคลและทีมงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการ, การพัฒนาทักษะหัวหน้างานและผู้จัดการ

(ประวัติตามแนบ)      

ราคา สมาชิก โอนก่อน ละ 7,000 บาท/ 2วัน

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 5,800 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม

เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com