หลักสูตรการเพิ่มผลผลิตการวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 23 พ.ย.62

หลักสูตรการเพิ่มผลผลิตการวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 23 พ.ย.62

หลักการเเละเหตุผล

ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน  องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิตและกระบวนการที่สามารถตอบโจทย์การแข่งขันได้ ทั้งเรื่องต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ แนวทางการบริหารจัดการผลิต   ในอุตสาหกรรมจึงถูกคิดค้นขึ้นมาและได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม  เช่นแนวคิดการผลิตแบบ Lean ที่มุ่งเน้นการกำจัดความสูญเปล่าด้านต่างๆในการผลิตออกไป   หลักสูตรนี้  พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของระบบการบริหารจัดการการผลิตแบบต่างๆ ที่มีอยู่  ข้อดีข้อเสีย และรายละเอียดของการบริหารจัดการแต่ละแบบ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำหลักการและข้อเสนอแนะไปปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงแก้ไขกระบวนการผลิตที่ตนเองดูแลรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยพัฒนาผลิตภาพด้านแรงงานให้สูงขึ้นนั่นเอง

หัวข้อเรียนรู้หลัก :  

พื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต

การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting)    

การวางแผนกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ

เทคนิคการวางแผนความต้องการวัสดุ                              

และทรัพยากรองค์กร

กลยุทธ์การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control)      

การประกอบและการจัดสมดุลของสายการผลิตด้วยระบบแบบทันเวลาพอดี (JIT) และระบบแบบลีน (Lean)

1 : หลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต

    ปัจจัยการผลิต (Input)

    กระบวนการผลิต (Process)

     ผลผลิต (Output)

2 : การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting)                                             อย่างมืออาชีพ

ประเภทของการพยากรณ์

ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ ที่ช่วยในการคาดคะเนความต้องการของลูกค้า

กลยุทธ์การพยากรณ์โดยใช้รูปแบบอนุกรมเวลาและรูปแบบเหตุผล

3 : การวางแผนกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

กำลังการผลิต และการวางแผนกำลังการผลิต

การเลือกกำลังการผลิตที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน เพื่อช่วยในการตัดสินใจการลงทุนในด้านต่างๆ

4 : การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ

   O  แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan)

   O  ตารางการผลิตหลัก (Master Scheduling)

5 : เทคนิคการวางแผนความต้องการวัสดุและทรัพยากรองค์กร

ระบบของ MRP

ขั้นตอนการวางแผน MRP อย่างมีประสิทธิภาพ

6 : กลยุทธ์การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control)                                          ได้อย่างเหมาะสม

เทคนิคการหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม (EOQ) ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต

เทคนิคการหาปริมาณการผลิตที่เหมาะสม

7 : กลยุทธ์การจัดตารางการผลิต และการกำหนดงาน                                             เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

O   การจัดตารางการปฏิบัติการ, การกำหนดภาระงานและจัดลำดับงานให้กับหน่วยปฏิบัติการ

8 : การประกอบและการจัดสมดุลของสายการผลิตด้วยระบบแบบทันเวลาพอดี (JIT) และระบบแบบลีน (Lean) ช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างไร

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ                                                              

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                 

ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม                    

(การผลิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ                                                                      

วิทยากรด้านการเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้าน

■ การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล

■ เครื่องมือแก้ปัญหาคุณภาพ (7 QC Tools)

การลดความสูญเสีย 7 ประการ

■ การบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน

และหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมาย

 

กลุ่มเป้าหมาย :

 เจ้าของธุรกิจขนาด SME

 ผู้จัดการฝ่ายผลิต

 หัวหน้างานผ่ายผลิต

 ผู้สนใจทั่วไป

                                          

 โรงแรมเดอะพาลาซโซ-รัชดาภิเษก

กรุงเทพมหานคร 

 

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,400 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

วิทยากรมืออาชีพ อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

 

Scheduled Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน