หลักสูตร การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ( 7 Waste for cost reduction) 28 ตุลาคม 2562

หลักสูตร การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ( 7 Waste for cost reduction) 28 ตุลาคม 2562

หลักการและเหตุผล

การลดต้นทุนการผลิต โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสูญเสียในรูปแบบต่างๆ ที่อยู่ในกระบวนการผลิตทั้ง 7 ประการนั้น นอกจากจะช่วยให้ส่งมอบงานได้ทันเวลา ได้งานที่มีคุณภาพ ยังสามารถทำให้องค์การลดความสูญเสียทุกรูปแบบในกระบวนการทำงานทุกสายงาน ซึ่งหากไม่ให้ความสนใจสังเกต และพยายามปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานนั้นๆ ให้ดีขึ้น ความสูญเสียก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ทำให้หน่วยงานหรือองค์การต้องสูญเสียลูกค้าและกำไรที่ควรได้ไป การลดความสูญเสียถือเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้องมีความรู้ จิตสำนึก การสังเกต หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยู่รอดขององค์การ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและการหาวิธีการลดความสูญเสียในการทำงานทั้ง 7 ประการ
2. พื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
3. เพื่อสร้างแนวคิดในการลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการในการทำงาน
4. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
5. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

– ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง

– ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

 หัวข้ออบรม

องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้

 การลดต้นทุนการผลิต จากการทำงานประจำวัน

 การมองปัญหาของแต่ละบุคคล -ความเป็นมาและความหมายของ 7 Waste

 การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา

 แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องหรือ PDCA

Workshop1 การฝึกคาดการณ์ต่อผลลัพธ์ที่ได้ ก่อนการแก้ไข

Workshop2 การฝึกเขียนลำดับขั้นการทำงานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงการทำงาน

ความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Waste) ในงานผลิต อัน ได้แก่พร้อมตัวอย่างประกอบ

ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)

ความสูญเปล่าจากการรอคอย (Waiting / Delay/Idle Time)

ความสูญเปล่าจากการขนย้าย (Transportation)

ความสูญเปล่าจากกระบวนการที่ไร้ประสิทธิผล (Non-effective Process

แนวคิดการเพิ่มผลผลิตด้วยหลักการ PDAC และ ECRS เพื่อปรับปรุงงาน

ขั้นตอนและการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (Sep of Quality Control 7 Tools)

แนวคิดระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System) เบื้องต้น

ตัวอย่างกรณีศึกษาการดำเนินกิจกรรมที่ประสบ ผลสำเร็จ (Best Practice)

สรุปการเรียนรู้และถามตอบสรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม

ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาท

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

บริษัทฝึกอบรม

 

from to
Scheduled Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน